Županijska kronika broj 203 - Osječko baranjska županija

obz.hr
  • No tags were found...

Županijska kronika broj 203 - Osječko baranjska županija

ISSN 1331-288Xwww.obz.hrŽUPANIJSKA KRONI KAINFORMATIVNI BILTEN OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEOsijek, 15. studenoga 2011.Godina XVIII. broj 203


15. studenoga 2011. ŽUPANIJSKA KRONIKA 3U OVOM BROJUŽUPAN* Sastanak 25. listopada: U pripremi sjednice Županijske skupštine* Sastanak 3. studenoga: Osnivanje Slavonske energetske agencije* Sastanak 9. studenoga: Kapitalna ulaganja lokalne samouprave* Sastanak 15. studenoga: Novi međunarodni IPA projektiU POSJETU JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE* Općina Donja Motičina i Općina FeričanciSUSRETI I SASTANCI* Župan Šišljagić u Gospodarskoj zoni Tenja * Šišljagić u posjetu udruzi "Moje dijete"* Župan posjetio lovce u Laslovu * Sa seljacima na prosvjedu ispred Đakovštine* Župan Šišljagić u obilasku BaranjeŽUPANIJSKI PROJEKTI* Sporazumi o provođenju znanstveno-istraživačkih projekata u poljoprivredi* Sporazumi o sufinanciranju znanstvenih projekata Prehrambeno-tehnološkog fakulteta* Sporazumi o sufinanciranju Centra izvrsnosti u proizvodnji hrane* Potpisani ugovori o navodnjavanju poljoprivrednih površina na područjuOsječko-baranjske županije * Potpisan Ugovor o navodnjavanju Općine Ernestinovo* Župan obišao radove na izgradnji dezobarijera u VrbiciŽUPANIJSKE INVESTICIJE* Dovršenje izgradnje nove škole u Podravskoj Moslavini* Obnovljena fasada na Ekonomskoj i upravnoj školi u Osijeku* Rekonstrukcija i dogradnja donjogradske zgrade Doma zdravlja* Župan Šišljagić u obilasku Općine Bizovac* Župan posjetio novo dječje igralište u mjestu KoprivnaSKUPOVI I SVEČANOSTI* Obilježen Svjetski dan hrane * Uručene županijske Povelje humanosti* Obilježena 55. obljetnica Mađarske revolucije * Ploča zahvale Japanu na donaciji za razminiranje* Spomen-ploča Dragutinu Bošnjakoviću * Položeni vijenci povodom obljetnice 130. brigade HV* Obilježen Dan sv. Huberta u Đakovu * Otvoreno novo kogeneracijsko postrojenje u Strizivojni* Župan Šišljagić uručio svečane lovačke zastave lovačkim društvima* Dodijeljene ovogodišnje "Gazele"MANIFESTACIJE* Osječko-baranjska županija na Eko-etno Hrvatska * Tjedan međunarodne razmjene studenata* Manifestacija tehničkog stvaralaštva djece osnovnih škola u ĐakovuPODSJEĆAMO NA PROPISE* Zakon o javnoj nabavi * Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi iruralnom razvoju


4 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. studenoga 2011.Sastanak25. listopada 2011.U PRIPREMI SJEDNICEŽUPANIJSKE SKUPŠTINEU pripremi planirane i najavljene sjednice Županijske skupštine, Župan je razmotrio pripremljeneprijedloge te proslijedio niz materijala Skupštini na razmatranje. U tom sklopu podnio je i prijedloge za:1. Prijedlog Strategije razvoja ljudskih potencijala Osječko-baranjske županije 2011. - 2013.2. Izvješće o stanju u školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjskažupanija u 2010. godini3.a) Izvješće o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku u 2010. godinib) Plan rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2011. godinu4. Informacija o stanju i problematici razvoja obrtništva na području Osječko-baranjske županije5. Informacija o prometnoj povezanosti na području Osječko-baranjske županije6. Izvješće o stanju i problematici građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na područjuOsječko-baranjske županije7. Prijedlog Sporazuma o financiranju izgradnje putničkog pristaništa u Aljmašu8. Informacija o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit"9. Informacija o organiziranosti i stanju lovstva i ribolova na području Osječko-baranjske županije10. Nacrt Izmjena i dopune Programa sufinanciranja državne izmjere i katastra nekretnina na područjuOsječko-baranjske županije11. Informacija o stanju vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije12. Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda na području Osječko-baranjskežupanijeNastavno, Župan je razmotrio i podnesene zamolbe te prijedloge za odobrenje financijskih potporate druge prijedloge koje je obuhvatio dnevni red ovog sastanka. Među njima su se našle i točke:1. Nacrt Izmjena Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za2011. godinu2. Nacrt Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2011.godinu3. Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalnougroženim građanima


15. studenoga 2011. ŽUPANIJSKA KRONIKA 54. Prijedlog Rješenja o dodjeli jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima iz sredstavaProračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinu5. Prijedlog Rješenja o dodjeli financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011.godinu Lovačkom savezu Osječko-baranjske županije6. Prijedlog Dodatka IV. Ugovoru o poslovnoj suradnji (u kreditiranju obnove i održavanja pročelja,krovova i zajedničkih uređaja u stambenim zgradama)7. Prijedlog Ugovora o priključenju - povećanju priključne snage i/ili promjena napriključku/obračunskom mjernom mjestu broj: 400801-041275-006102058. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana nabave Osječko-baranjske županije za 2011. godinu9. Prijedlog Rješenja o početku postupka javne nabave velike vrijednosti za izradu Stručne revizijeStudije opravdanosti i izvodivosti investicije izgradnje Višenamjenskog hidrotehničkog sustavaza uređenje voda i zemljišta (VHS OSIJEK)10. Prijedlog Rješenja o početku postupka javne nabave velike vrijednosti za izradu Studije o utjecajuVišenamjenskog hidrotehničkog sustava za uređenje voda i zemljišta (VHS) Osijek na okoliš11. Nacrt Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite Osječko-baranjskežupanije12. Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju internih auditora Osječko-baranjske županijeprema međunarodnoj normi ISO 9001:200813. Prijedlog Rješenja o odobrenju akontacije sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2011. godinu za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Osječko-baranjske županije14. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinudobrovoljnim vatrogasnim društvima15. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinudobrovoljnim vatrogasnim društvima za nabavku potrošne opremePomoći socijalno ugroženimgrađanimaSukladno aktu Župana, financijska pomoć izsredstava osiguranih u potprogramu "Jednokratnepomoći socijalno ugroženim građanima" u iznosuod 88.300,00 kuna doznačit će se poštanskimuputnicama na adrese 201 korisnika, za osnovneživotne potrebe.Preuzeta pokroviteljstva i odobrenasredstva lovcima i dobrovoljnimvatrogasnim društvimaŽupan je preuzeo pokroviteljstvo nadodržavanjem nacionalne proslave spomendanaSvetog Huberta, zaštitnika lovaca, koja će seodržati 4. studenoga 2011. godine u Đakovu, uorganizaciji Lovačkog saveza Osječko-baranjskežupanije i odobrio isplatu u iznosu od 20.000,00kuna Lovačkom savezu Osječko-baranjskežupanije za pokroviteljstvo nad održavanjemnacionalne proslave Svetog Huberta, zaštitnikalovaca, koja će se održati 4. studenoga 2011.godine u Đakovu.I nad obilježavanjem obljetnica dobrovoljnihvatrogasnih društava s područja Osječko-baranjskežupanije, koja ove godine obilježavaju značajnejubileje svoga rada i postojanja, preuzeto jepokroviteljstvo. Ujedno je u tu svrhu dodijeljenopo 5.000,00 kuna Dobrovoljnom vatrogasnomdruštvu "Erdut", Dobrovoljnom vatrogasnomdruštvu "Zelčin", Dobrovoljnom vatrogasnomdruštvu "Šaptinovci", Dobrovoljnom vatrogasnomdruštvu "Feričanci", Dobrovoljnom vatrogasnomdruštvu "Jelisavac te Dobrovoljnom vatrogasnomdruštvu "Breznica Našička" iznos od 3.000,00kuna.Također, za pokriće troškova odlaska djece imladeži na natjecanja odobreno je po 5.000,00kuna Dobrovoljnom vatrogasnom društvu"Budrovci", Dobrovoljnom vatrogasnom društvu,Područnoj vatrogasnoj zajednici Đakovštine,Dobrovoljnom vatrogasnom društvu "Gat" iDobrovoljnom vatrogasnom društvu "DonjiMiholjac.Župan je odobrio i sredstva za nabavkupotrošne opreme u ukupnom iznosu od 75.000,00kuna, kako slijedi: po 5.000,00 kunaDobrovoljnom vatrogasnom društvu "Novi


6 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. studenoga 2011.Perkovci", Dobrovoljnom vatrogasnom društvu"Punitovci", Dobrovoljnom vatrogasnom društvu"Hrastin", Dobrovoljnom vatrogasnom društvu"Antunovac", Dobrovoljnom vatrogasnom društvuDobrovoljnom vatrogasnom društvu "Podgorač" uiznosu od 3.000,00 kuna i Dobrovoljnomvatrogasnom društvu "Bokšić Lug" u iznosu od2.000,00 kuna."Dalj", Dobrovoljnom vatrogasnom društvu"Cret", Dobrovoljnom vatrogasnom društvu"Miholjački Poreč", Dobrovoljnom vatrogasnomdruštvu "Bocanjevci", Dobrovoljnom vatrogasnomdruštvu "Bistrinci", Dobrovoljnom vatrogasnomdruštvu "Đurđenovac", Dobrovoljnomvatrogasnom društvu "Lila", Dobrovoljnomvatrogasnom društvu "Zoljan", Dobrovoljnomvatrogasnom društvu "Potnjani", Dobrovoljnomvatrogasnom društvu "Ivanovci Gorjanski" teOdobrena sredstva za radvijeća i predstavnikanacionalnih manjinaZa rad i administrativne poslove vijećimaalbanske, mađarske, njemačke i srpske nacionalnemanjine Osječko-baranjske županije odobreno jepo 22.500,00 kuna, a predstavnicima crnogorske,makedonske i rusinske manjine po 5.000,00 kuna.Sastanak3. studenoga 2011.OSNIVANJE SLAVONSKEENERGETSKE AGENCIJEOsječko-baranjska županija napravila je prvi korak ka uvođenju sustavnog gospodarenja energijompotpisivanjem Energetske povelje u ožujku 2008. godine kojom je, uz druge hrvatske županije, preuzelaobvezu aktivnog djelovanja u tom području. Nastavno, sljedećeg mjeseca prihvatila je i Pismo namjereo suradnji Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) i Osječko-baranjske županije u projektu"Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama (SGE) u Republici Hrvatskoj" kojim jedefiniran opseg i trajanje projekta, aktivnosti i obveze te koraci potrebni za realizaciju.Postupajući sukladno preuzetim obvezama,Županija je novom Odlukom o upravnim tijelima2010. godine funkciju energetskog ureda povjerilaAgenciji za razvoj. Formiran je Županijskienergetski tim koji je koordinirao aktivnosti svihupravnih tijela u ovom području, a u prosincu2010. godine u Agenciji je otvorena Info galerijaza energetsku efikasnost (EE info galerija). Uobjektima u vlasništvu Županije odnosno uobjektima ustanova nad kojima Županija imaosnivačka prava uspješno se popisuju mjesečna, alii tjedna potrošnja. Popisani su svi objekti, njihovepovršine, tipovi grijanja i te se vrijednosti unose uregistar. Putem Informacijskog sustava zagospodarenje energijom (ISGE) kontinuirano onlinese prati potrošnja energije. Tijekom svibnja2011. godine provođene su interaktivne radionices ciljem osposobljavanja za rad na računalu idirektan unos podataka za pojedinačne objekte.Pristupilo se i pripremi i izradi potrebne


15. studenoga 2011. ŽUPANIJSKA KRONIKA 7dokumentacije te prijavi na natječaj Fonda zazaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH dvaprojekta ukupne vrijednosti oko 3 mil. kuna tepripremi za još 20 javnih objekata koji se nalaze napodručju posebne državne skrbi u Osječkobaranjskojžupaniji.U okviru Programa inteligentne energije Europepotiče se osnivanje i djelovanje regionalnih ilokalnih energetskih agencija. Inicijativa zaosnivanje regionalne energetske agencije napodručju Slavonije i Baranje dio je izlaznestrategije SGE projekta s ciljem osiguravanjakontinuiteta provođenja aktivnosti poboljšanjaenergetske efikasnosti i ispunjavanja usmjerenja iobveza utvrđenih Zakonom i nacionalnimplanskim dokumentima te EU direktivama. Cilj teinicijative je uspostaviti jak mehanizam potporejavnom sektoru u provedbi projekata održivogkorištenja energije kroz umrežavanje i edukacijudjelatnika što će pridonijeti provedbi projekataenergetske učinkovitosti i obnovljivih izvoraenergije, sudjelovanju u EU projektima teojačavanju sposobnosti samofinanciranja. Ovainicijativa oslanja se na iskustva već formiranihregionalnih energetskih agencija u Hrvatskoj.Polazeći od činjenice da sustavno gospodarenjeenergijom u javnom sektoru definirano Strategijomenergetskog razvoja Republike Hrvatske iProgramom energetske učinkovitosti RepublikeHrvatske za razdoblje 2008. - 2016. te potvrđenoZakonom o učinkovitom korištenju energije uneposrednoj potrošnji obuhvaća i obvezu javnogsektora da upravlja neposrednom potrošnjomenergije u zgradama javnog sektora i javnomrasvjetom, na energetski učinkovit način, Brodskoposavskažupanija, Osječko-baranjska županija,Požeško-slavonska županija, Virovitičkopodravskažupanija, Vukovarsko-srijemska županija,Grad Osijek, Grad Požega, Grad SlavonskiBrod, Grad Vinkovci i Grad Vukovar prihvatili suovu inicijativu te 7. srpnja 2011. godine potpisaliPismo namjere za osnivanje Slavonske energetskeagencije. Sukladno preuzetoj obvezi, pripremljenje tekst Sporazuma o osnivanju javne ustanoveSlavonska energetska agencija te je potpisnicimaPisma namjere stavljen na raspravu. U tom sklopuovaj tekst razmotrio je i Župan sa suradnicima nasvom sastanku 3. studenog u okviru dnevnog redakoji je sadržavao točke:1. Nacrt Sporazuma o osnivanju Javne ustanove Slavonska energetska agencija2. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007.-2014. godine u 2010. godini3. Nacrt Zaključka o izmjenama i dopuni Zaključka o provedbi Nacionalnog projekta navodnjavanjai gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj na području Osječkobaranjskežupanije u 2011. godini4. Prijedlog Ugovora o sufinanciranju projekta "TERA Osijek Znanstveno-inkubacijski poslovni centar"u okviru Programa TEHCRO5. Nacrt Izmjena Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2011.godinu6. Nacrt Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjskežupanije za 2011. godinu7. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinua) Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinu iprojekcija za 2012. i 2013. godinub) Nacrt Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za2011. godinu8. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja irasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2011.godini9. Nacrt Odluke o dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije inemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2011. godini


8 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. studenoga 2011.10. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011.godinu jedinicama lokalne samouprave za kapitalna ulaganja u zone malog gospodarstva11. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011.godinu jedinicama lokalne samouprave za kapitalna ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju12. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011.godinu jedinicama lokalne samouprave za kapitalna ulaganja u protupožarnu zaštitu13. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011.godinu jedinicama lokalne samouprave za izgradnju društvenih domova14. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011.godinu jedinicama lokalne samouprave za izgradnju kuća oproštaja15. Prijedlog rješenja o raspodjeli sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinuza ostale javne potrebe u kulturi16. Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinusudionicima manifestacija s područja Osječko-baranjske županijea) Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011.godinu sudionicima manifestacija s područja Osječko-baranjske županije od značaja za promidžbuturizmab) Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011.godinu poduzetnicima kao sudionicima manifestacija s područja Osječko-baranjske županije odznačaja za razvoj poduzetništvac) Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011.godinu udrugama kao sudionicima manifestacije s područja Osječko-baranjske županije od značajaza razvoj poduzetništva17. Prijedlog rješenja o dodjeli posebnih potpora poljoprivredi iz Proračuna Osječko-baranjske županijeza 2011. godinua) Prijedlog Rješenja o dodjeli potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinu zapomoć oštećenicima u slučaju elementarne nepogodeb) Prijedlog Rješenja o dodjeli potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinuudrugama kao sudionicima i organizatorima manifestacija s područja Osječko-baranjske županije odznačaja za razvoj poljoprivredec) Prijedlog Rješenja o dodjeli potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinutrgovačkom društvu kao sudioniku i organizatoru manifestacija s područja Osječko-baranjskežupanije od značaja za razvoj poljoprivreded) Prijedlog Rješenja o dodjeli potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinuudrugama kao sudionicima i organizatorima manifestacija s područja Osječko-baranjske županije odznačaja za očuvanje tradicije i kulturne baštinee) Prijedlog Rješenja o dodjeli potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinujedinici lokalne samouprave kao sudioniku i organizatoru manifestacija s područja Osječko-baranjskežupanijef) Prijedlog Rješenja o dodjeli potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinu zaproizvodnju autohtonih proizvoda na području Osječko-baranjske županije18. Nacrt Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja nanefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2011. godini19. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011.godinu Općini Čeminac za izgradnju vodoopskrbe i odvodnje20. Informacija o radu i poslovanju Galerije likovnih umjetnosti Osijek za 2010. godinuPrihvaćen Nacrt Sporazuma o osnivanjuSlavonske energetske agencijePolazeći od Pisma namjere za osnivanjeSlavonske energetske agencije, koje je Osječkobaranjskažupanija potpisala 7. srpnja 2011.godine, Župan je prihvatio Nacrt Sporazuma oosnivanju Javne ustanove Slavonska energetskaagencija, uz napomenu da je u tijeku postupakusuglašavanja s ostalim osnivačima te da tekstSporazuma treba urediti uvažavajući određeneprimjedbe i prijedloge.


15. studenoga 2011. ŽUPANIJSKA KRONIKA 9Početno, Župan je ukazao na činjenicu dapredlagatelj nije pripremio i predočio elaborat oorganiziranju Agencije u kojem bi podrobnije bileprikazane vizije njezina razvoja s obzirom nafunkcije koje joj se povjeravaju te resursi potrebniza realizaciju tih vizija. Župan je ocijenioosnivanje Agencije vrlo značajnim činom imajućiu vidu potrebe kvalitetnog organiziranja aktivnostiučinkovitog gospodarenja energijom naregionalnoj razini. Upravo stoga ukazao je nanemogućnost da Agencija odgovori tim zadaćamas brojem i sastavom ljudi koji u ovom trenutkudjeluju u okviru UNDP projekta. Iz ovog razloganužno je elaborirati pitanje unutrašnjegprofesionalnog ustrojstva te strukturu financijskihsredstava koja su za to potrebna u jednojproračunskoj godini.Budući da se godišnji iznos sredstava utvrđujeFinancijskim planom Agencije potrebno jeprikazati samo sredstva potrebna za osnivanje ipočetak rada, a ne godišnji iznos sredstavapotrebnih za funkcioniranje Agencije u idućemrazdoblju, imajući pri tome u vidu i obećanjeUNDP-a o snošenju dijela troškova u početnomvremenu djelovanja Agencije.Župan je također ocijenio da je predloženiiznos sufinanciranja od strane Osječko-baranjskežupanije prihvatljiv, ali uvodnu formulaciju trebadoraditi na način da se isključi naznačavanjekriterija temeljem kojih su utvrđeni postotci,budući da je riječ o godišnje promjenjivimveličinama koje bi svake godine zahtijevaleizmjenu zaključenog Sporazuma.Imajući u vidu praksu utvrđivanja visinesredstava kojom raspolažu ravnatelji u drugimustanovama čiji je osnivač Županija, Župan jepredložio da se iznos tih sredstava ograniči navrijednost do 100.000,00 kn.Financijske pomoćijedinicama lokalne samoupraveIsplata u iznosu od 700.000,00 kunajedinicama lokalne samouprave za kapitalnaulaganja u zone malog gospodarstva, odobrenaje kako slijedi: Grad Beli Manastir 70.000,00kuna, Grad Donji Miholjac 50.000,00 kuna, GradValpovo 50.000,00 kuna, Općina Darda100.000,00 kuna, Općina Drenje 80.000,00 kuna,Općina Feričanci 70.000,00 kuna, Općina KneževiVinogradi 70.000,00 kuna, Općina Podgorač60.000,00 kuna, Općina Satnica Đakovačka50.000,00 kuna, Općina Semeljci 50.000,00 kunai Općina Viškovci 50.000,00 kuna.Ukupno 870.000,00 jedinicama lokalnesamouprave za kapitalna ulaganja uvodoopskrbu i odvodnju, odobreno je kakoslijedi: Grad Đakovo (vodoopskrba) 60.000,00kuna, Grad Đakovo (odvodnja) 60.000,00 kuna,Općina Antunovac (vodoopskrba) 60.000,00 kuna,Općina Drenje (vodoopskrba) 100.000,00 kuna,Općina Drenje (odvodnja) 80.000,00 kuna, OpćinaĐurđenovac (vodoopskrba) 50.000,00 kuna,Općina Erdut (vodoopskrba) 60.000,00 kuna,Općina Erdut (odvodnja) 50.000,00 kuna, OpćinaErnestinovo (odvodnja) 30.000,00 kuna, OpćinaFeričanci (vodoopskrba)110.000,00 kuna, OpćinaLevanjska Varoš (vodoopskrba) 50.000,00 kuna,Općina Podgorač (vodoopskrba) 50.000,00 kuna,Općina Satnica Đakovačka (odvodnja) 40.000,00kuna i Općina Viškovci (vodoopskrba) 70.000,00kuna. Odobrena je isplata u iznosu od 50.000,00kuna Općini Čeminac za izgradnju vodoopskrbe iodvodnje na području Općine.Odobrena je isplata u iznosu od 50.000,00jedinicama lokalne samouprave za kapitalnaulaganja u protupožarnu zaštitu i to OpćiniAntunovac 10.000,00 kuna, Općini Bizovac10.000,00 kuna, Općini Drenje 20.000,00 kuna iOpćini Đurđenovac 10.000,00 kuna.Ukupno 161.039,00 kuna jedinicama lokalnesamouprave za izgradnju društvenih domova,dodijeljeno je kako slijedi: Gradu BelomManastiru 10.000,00 kuna, Općini Bizovac15.000,00 kuna, Općini Feričanci iznos od20.000,00 kuna, Općini Podgorač iznos od41.039,00 kuna, Općini Satnica Đakovačka iznosod 15.000,00 kuna, Općini Viškovci iznos od10.000,00 kuna i Općini Vuka iznos od 50.000,00kuna.Jedinicama lokalne samouprave za izgradnjukuća oproštaja, raspodijeljeno je ukupno50.000,00 kuna, kako slijedi: Općini Drenje15.000,00 kuna, Općini Erdut 10.000,00 kuna,Općina Levanjska Varoš 10.000,00 kuna OpćiniSatnica Đakovačka 15.000,00 kuna.


10 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. studenoga 2011.Potpora proizvodnjiautohtonih proizvodaZa proizvodnju autohtonih proizvoda, iznosod 3.000,00 kuna, odobren je Obiteljskompoljoprivrednom gospodarstvu Cickaj, nositeljaŽeljka Cickaja iz Bilja, za pokriće troškovanabavke potrebe opreme za proizvodnju meda.Potpore organizatorima isudionicima manifestacijaod značaja za razvoj poduzetništvaBusiness.hr. d.o.o. iz Vodica, za pokrićetroškova organizacije dodjele priznanja u Projektu"Gazela" najuspješnijim tvrtkama na područjuIstočne Hrvatske i Slavonije, koje je održano 27.listopada 2011. godine u Osijeku dobio je iznos od10.000,00 kuna, a "Romulić" d.o.o. iz Osijeka, zapokriće troškova sudjelovanja sa širokim spektromvlastitih proizvoda na stručnim sajmovima u zemljii inozemstvu, iznos od 5.000,00 kuna.Sudionicima manifestacija s područjaOsječko-baranjske županije od značaja za razvojpoduzetništva, odobrena sredstva u iznosu od10.300,00 kuna, a rasporedit će se i doznačitisudionicima - Udruzi Modni inkubator iz Osijek,za pokriće troškova sudjelovanja i organizacijemanifestacije "FASHION INCUBATOR" iznos od5.000,00 kuna i Društvu inovatora Osijek, zapokriće troškova sudjelovanja na izložbi inovacijaARCA 2011. godine, koje je održana od 13.-15.listopada 2011. godine u Zagrebu iznos od5.300,00 kuna.Potpore organizatorima isudionicima manifestacijaod značaja za razvoj poljoprivredeDodijeljena je potpora sudionicima iorganizatorima manifestacija od značaja za razvojpoljoprivrede s područja Osječko-baranjskežupanije, kao posebna potpora koja se primjenjujena poljoprivredni sektor u ukupnom iznosu od83.000,00 kuna i to Hrvatskoj poljoprivrednojagenciji iz Zagreba, za pokriće troškovaorganizacije VII. savjetovanja uzgajivača govedaRepublike Hrvatske, koje se održava od 10.-11.studenoga 2011. godine u Vukovaru iznos od3.000,00 kuna, Udruzi voćara "Voćar-Đakovština",Đakovo, za pokriće troškova organizacije isudjelovanja na 10. županijskoj izložbi "Jabučnidani-Đakovo 2011." i 6. regionalnoj i 4.međunarodnoj izložbi jabuka i prerađevina odjabuka, koja je održana od 14.-15. listopada 2011.godine, iznos od 10.000,00 kuna, Turističkojzajednici Osječko-baranjske županije, za pokrićetroškova sudjelovanja na 9. međunarodnom sajmu"Eko-etno Hrvatska Europa Tour", koji se održavaod 26.-30. listopada u Zagrebu, iznos od 70.000,00kuna, te u iznosu od 20.000,00 kuna trgovačkogdruštva Katava d.o.o. Osijek, Šetalište k. F. Šepera1d, za pokriće troškova organizacije 17.međunarodnog sajma poljoprivrede, prehrane,lovstva, ribolovstva, hortikulture, ekologije,seoskog turizma i obnovljivih izvora energije -"Agro Zemlja", 21.-23. listopada 2011. i 6.Županijske stočarske izložbe, koja je održana 23.listopada 2011. godine u Bizovcu.Potpore sudionicima manifestacijaod značaja za promidžbu turizmaFinancijska potpora sudionicima manifestacijas područja Osječko-baranjske županije od značajaza promidžbu turizma u ukupnom iznosu od61.000,00 kuna raspoređena je kako slijedi:"Kotro" uslužnom obrtu, iz Belog Manastira, zapokriće troškova sudjelovanja na različitimmanifestacijama i drugim događanjima spromocijom turističke, gastro-eno i druge ponudeBaranje, iznos od 5.000,00 kuna, Športskoribolovnoj udruzi "Linjak" Punitovci, za pokrićetroškova priprema i uređenja prostora ribnjaka zaodržavanje natjecanja u športskom ribolovu, iznosod 2.000,00 kuna, Športsko ribolovnom društu"Đurađ" Sveti Đurađ, za pokriće troškovasudjelovanja i organizacije ribolovnog natjecanjakadeta i kadetkinja, koje je održano 25. lipnja2011. godine u Svetom Đurađu, iznos od 2.000,00kuna, Športsko ribolovnom društvu "Babuška"Sarvaš, za pokriće troškova pripreme i uređenjanatjecateljske staze na Staroj Dravi u Sarvašu,iznos od 2.000,00 kuna, Centru tehničke kultureČeminac, za pokriće troškova sudjelovanja isuorganizacije otvorenog prvenstva Hrvatske uradiogonometriji "Baranjska lisica" 2011. godine,koje je održano od 4.-5. lipnja 2011. godine napodručju Baranje, iznos od 2.000,00 kuna,Športsko ribolovnoj udruzi "Amur Kuševac"Kuševac, za pokriće troškova pripreme i uređenje


15. studenoga 2011. ŽUPANIJSKA KRONIKA 11prostora uz ribnjak za održavanje natjecanja, iznosod 2.000,00 kuna, Udruzi športskih ribolovacaratnih vojnih invalida i branitelja iz Domovinskograta, Čepin-Ivanovac, za pokriće troškovapripreme i uređenja prostora uz ribnjak zaodržavanje natjecanja, iznos od 2.000,00 kuna,Športsko ribolovnom društvu "Šaran" PodravskiPodgajci, za pokriće troškova sudjelovanja iorganizacije "Male škole ribolova", kao i drugihmanifestacija, iznos od 2.000,00 kuna, Športskoribolovnom društvu "Plosna" Kunišinci, za pokrićetroškova pripreme i uređenja prostora uz ribnjak zaodržavanje natjecanja, iznos od 2.000,00 kuna,Športsko ribolovnoj udruzi "Gakovac" NoviBezdan, za pokriće troškova sudjelovanja iorganizacije natjecanja u disciplini "Lov ribeudicom na plovak", kao i Pozivnog kupa naribolovnoj vodi Stara Drava-Repnjak, iznos od2.000,00 kuna, Ribolovnoj udruzi hrvatskihbranitelja "Šaran" Čepin, za pokriće troškovaorganizacije i sudjelovanja na manifestaciji "Daniribe" održane u sklopu obilježavanja "Dana OpćineČepin", iznos od 2.000,00 kuna, Zajednici športskoribolovnih udruga Baranje, Beli Manastir, zapokriće troškova organizacije manifestacija ušportskom ribolovu na području Baranje te izradupotrebne gospodarske osnove vezano uzgospodarenje ribolovnim vodama, iznos od20.000,00 kuna, Športsko ribolovnom društvu"Šaran" Batina, za pokriće troškova sudjelovanjana natjecanjima u športskom ribolovu u trikategorije te proslavu 60. obljetnice društva, iznosod 2.000,00 kuna, Športsko ribolovnoj udruzi"Som" Mrzović, za pokriće troškova pripreme iuređenja prostora za održavanje natjecanja, teporibljavanje ribnjaka, iznos od 2.000,00 kuna,Športsko ribolovnoj udruzi Štuka Gajić, za pokrićetroškova pripreme i uređenja prostora uz jezero"Bučka" za športski ribolov, iznos od 2.000,00kuna i Zajednici športsko ribolovnih udruga DonjiMiholjac, za pokriće troškova pripreme i uređenjarukavca rijeke Drave za športska ribolovnanatjecanja, iznos od 10.000,00 kuna.Potpore organizatorima isudionicima manifestacijaod značaja za očuvanjetradicije i kulturne baštinePotpora sudionicima i organizatorimamanifestacija od značaja za očuvanje tradicije ikulturne baštine, kao posebna potpora koja seprimjenjuje na poljoprivredni sektor u ukupnomiznosu od 16.500,00 kuna raspoređena je sljedećimsudionicima manifestacija: Kulturno umjetničkomdruštvu "Đurđenovac" iz Đurđenovca za pokrićetroškova sudjelovanja na manifestacijama unutar iizvan Županije, s vlastitim kulturno-umjetničkimprogramom, iznos od 5.000,00 kuna, Kulturnoumjetničkom društvu "Tamburica" iz Velimirovcaza pokriće troškova organizacije i sudjelovanja nasmotri folklora pod nazivom "Sijelo uz tamburicu",koja je održana 15. listopada 2011. godine, iznosod 3.000,00 kuna, Kulturno umjetničkom društvuSklad iz Đakova, za pokriće troškova radatamburaške škole i nastupa na smotrama folklora,iznos od 3.000,00 kuna, Kulturno umjetničkomdruštvu "Kuševac" iz Kuševca, za pokriće troškovasudjelovanja na festivalu dječjeg folklora "Našekolo veliko", koje je održano 15. listopada 2011.godine u Kutini, iznos od 2.500,00 kuna i Kulturnoumjetničkom društvu "Franjo Ebling" iz SvetogĐurađa, za pokriće troškova sudjelovanja nasmotrama folklora tijekom godine, iznos od3.000,00 kuna.Općini Punitovci, za pokriće troškovaorganizacije i sudjelovanja na manifestacijama,prigodom proslave 130 obljetnice doseljenjaSlovaka na područje Općine Punitovci, odobrenoje 3.000,00 kuna.Sufinanciranje programa u kulturiHrvatskoj narodnoj knjižnici i čitaonici Našiceodobreno je 2.000,00 kuna za "Mjesec knjige",KUD-u "Širokopoljac" Široko Polje 3.000,00 kunaza sudjelovanje na Međunarodnom folklornomfestivalu u Veneciji, Gradskom kazalištu BeliManastir 2.000,00 kuna za 2. Međunarodnikazališni festival, Silvi Filipović 1.000,00 kuna zatiskanje knjige poezije te 6.000,00 kuna"Uredništvu jezika" za organizaciju dodjelenagrade za najbolju novu hrvatsku riječ.


12 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. studenoga 2011.Sastanak9. studenoga 2011.KAPITALNA ULAGANJALOKALNE SAMOUPRAVERavnomjeran razvoj Županije podrazumijeva i podupiranje projekata kojima se poboljšava iujednačava komunalni standard stanovništva jedinica lokalne samouprave. Iz ovog razloga, Osječkobaranjskažupanija cjelokupan iznos nenamjenskih potpora iz Državnog proračuna transferira timajedinicama za njihove projekte kapitalnih ulaganja, pridodajući ovim sredstvima i sredstva Županijskogproračuna. Sukladno ovom usmjerenju i politici koja se na njemu temelji, župan dr.sc. Vladimir Šišljagićje i na svom sastanku 9. studenoga razmotrio prijedloge i, prihvaćajući ih, odobrio sredstva sufinanciranjakapitalnih ulaganja na području određenih jedinica lokalne samouprave. U tom sklopu razmotrio je:1. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2011. godinu Općini Čeminac za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Doma kulture uČemincu2. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2011. godinu Mjesnom odboru Duboševica za obnovu Doma kulture u Duboševici3. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2011. godinu Općini Čeminac za kapitalna ulaganja u protupožarnu zaštitu4. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2011. godinu Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Donja Motičina za kapitalna ulaganja uprotupožarnu zaštitu5. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2011. godinu Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Batina za kapitalna ulaganja u protupožarnuzaštitu6. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2011. godinu Općini Gorjani za nastavak izgradnje Doma kulture u Tomašancima7. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2011. godinu Mjesnom odboru Zoljan za opremanje Društvenog doma8. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2011. godinu Mjesnom odboru Gajić9. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2011. godinu Mjesnom odboru Topolje10. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2011. godinu Nogometnom klubu "NAPREDAK"11. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2011. godinu Nogometnom klubu "SLOGA"12. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2011. godinu Općini Punitovci za izgradnju kuće oproštaja u naselju Jurjevac Punitovački13. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2011. godinu Općini Punitovci za društvene domoveRealizirajući politiku potpore odnosnosufinanciranja projekata poboljšanja komunalnogstandarda kapitalnim ulaganjima, Župan je odobrioiznos od 75.000,00 kuna za izradu projektnedokumentacije za izgradnju Doma kulture uČemincu. Istoj Općini odobrena je i isplata uiznosu od 30.000,00 kuna za sanaciju zgradadobrovoljnih vatrogasnih društava u naseljimaGrabovac i Kozarac.Iznos od 30.000,00 kuna odobren je OpćiniPunitovci za izgradnju kuće oproštaja u naseljuJurjevac Punitovački. Također, Općini Punitovci,odobrena je isplata u iznosu od 50.000,00 kuna zaDom kulture u naselju Punitovci te 20.000,00 kunaza Društveni dom u naselju Krndija.Iznos od 100.000,00 kuna odobren je OpćiniGorjani za nastavak izgradnje Doma kulture u


15. studenoga 2011. ŽUPANIJSKA KRONIKA 13Tomašancima, a 10.000,00 kuna odobreno jeGradu Našicama za opremanje Mjesnog doma unaselju Zoljan.Mjesnom odboru Gajić, za izgradnjusanitarnog čvora u prostorijama Mjesnog odboraodobreno je 5.000,00 kuna te 3.000,00 kunaMjesnom odboru Topolje, za dovršetak iopremanje kuhinje u Domu kulture u Topolju.Mjesnom odboru Duboševica odobreno je7.500,00 kuna za obnovu Doma kulture.Nastavno, Župan je odobrio isplatu iznosa odpo 10.000,00 Dobrovoljnom vatrogasnom društvuDonja Motičina za obnovu zgrade te Dobrovoljnomvatrogasnom društvu Batina za istu namjenu.Ovome valja pridodati i odobrenje 3.000,00kuna Nogometnom klubu "Napredak" iz Batine, zauređenje sanitarnog čvora u prostorijama kluba te5.000,00 kuna Nogometnom klubu "Sloga" izGajića za uređenje sanitarnog čvora u prostorijamakluba.Sastanak15. studenoga 2011.NOVI MEÐUNARODNIIPA PROJEKTIPribližavanje Hrvatske Europskoj uniji, što otvara veće mogućnosti pristupa njezinim izvorimafinanciranja, jača značenje osposobljenosti za pripremu i izvođenje projekata koje je moguće timsredstvima financirati. Upravo stoga, sve češće se pred županijskim tijelima javljaju inicijative, prijedlozii zamolbe sudjelovanja u projektima financiranim, u ovom trenutku, sredstvima pretpristupne strategije,dotično sredstvima IPA. U tom sklopu i na svom sastanku 15. studenoga Župan je razmotrio i prihvatiodio ovih prijedloga u okviru dnevnog reda u koji su bile uvrštene točke:1. Nacrt Plana rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2012. godinu2. Prijedlog Zaključka o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u projektu "Panonian bee"3. Prijedlog Zaključka o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u projektu "Kulturno nasljeđehrvatskog i srpskog naroda"4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju partnerstva Osječko-baranjske županije u projektu "Formiranjei unapređenje sustava sigurnosti na Dunavu"5. Prijedlog rješenja o odobrenju financijske potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011.godinu za projekte osposobljavanja dugotrajno nezaposlenih osobaa) Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2011. godinu za projekt osposobljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba za rukovatelje CNCstrojevimab) Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2011. godinu za projekt osposobljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba za zavarivačec) Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2011. godinu za projekt osposobljavanja dugotrajno nezaposlenih žena za njegovateljiced) Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2011. godinu za ECDL edukaciju dugotrajno nezaposlenih osoba6. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2011. godinu za projekte poticanja zadrugarstva7. Prijedlog Rješenja o dodjeli financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011.godinu Lovačkom društvu "Jelen" Bračevci8. Prijedlog Rješenja o dodjeli financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011.godinu Lovačkom društvu "Fazan" Potnjani9. Prijedlog Aneksa Ugovoru o osiguranju sredstava za izradu posebne geodetske podloge za Sustavnavodnjavanja Poljoprivredni institut Osijek10. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinuZavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije11. Prijedlog Rješenja o raspodjeli sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinuza ostale javne potrebe u kulturi


14 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. studenoga 2011.12. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" ProračunaOsječko-baranjske županije za 2011. godinu za razdoblje od 1. listopada do 31. listopada 2011.godine13. Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenjeOsječko-baranjske županije14. Nacrt Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Statuta Javneustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije15. Prijedlog Dopuna Plana nabave Osječko-baranjske županije za 2011. godinu16. Prijedlog Rješenja o početku pregovaračkog postupka javne nabave (bez prethodne objave) velikevrijednosti prijevoza učenika osnovnih škola Osječko-baranjske županije17. Prijedlog Rješenja o početku pregovaračkog postupka javne nabave (bez prethodne objave) velikevrijednosti opskrbe toplinskom energijom18. Prijedlog Rješenja o poništenju postupka javne nabave velike vrijednosti za OŠ Hinka Juhna,Podgorač, izgradnja športske dvorane19. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Ugovora br. 13/11-MF-XIV o sufinanciranju Programamanifestacijama i drugim promotivnim aktivnostima u funkciji razvoja turizma u 2011. godini20. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju amandmana na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunamaOdluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovamačiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2011. godiniŽupanija u projektima IPAŽupan je prihvatio da se projekt "Panonianbee" prijavi na Javni poziv za prijavu projektnihprijedloga u sklopu IPA Prekograničnog programaHrvatska - Srbija 2007. - 2013. Županija ćesufinanciranje projekta osigurati kroz raddjelatnika Upravnog odjela za poljoprivredu igospodarstvo, kojemu su povjerene aktivnosti napripremi prijave i u realizaciji Projekta. Specifičnicilj projekta je umrežavanje proizvođača iusklađivanje standarda proizvodnje meda izdravlja pčela sa standardima EU u cilju prekograničnog ekonomskog razvoja. Umrežavanjeproizvođača i usklađivanje standarda u proizvodnjii zdravlju pčela dovesti će do povećanja kvalitetei kvantitete meda i poboljšanja zdravlja pčela.Projektne aktivnosti su usmjerene kako bi se krozedukaciju, prenošenje pozitivnih iskustavaumrežavanja i promociju povezali proizvođačimeda i dr. pčelinjih proizvoda u prekograničnompodručju. Glavne aktivnosti projekta su izradafunkcionalne baze podataka, organizacijatematskih edukativnih radionica, kontrola kvalitetemeda i zdravlja pčela na terenu, formiranje klasteraproizvođača meda, organizacija regionalnekonferencije pčelara te studijsko putovanje uČešku.U Projektu "Kulturno nasljeđe hrvatskogi srpskog naroda", nositelj Projekta Tekstilnotehnološkifakultet iz Zagreba, a u sklopu IPAPrekograničnog programa Hrvatska-Srbija 2007. -2013. Županija će biti pridruženi partner. Cilj ovogprojekta je istraživanje i predstavljanje djelahrvatskog i srpskog nasljeđa, odnosno pokretnihkulturnih dobara, sa svrhom očuvanja narodnogkulturnog identiteta i oživljavanja narodnogstvaralaštva. Ručna izrada narodnog ruha izumire,pa ju je potrebno oživjeti, obnoviti, te tehnički itehnološki unaprijediti s domicilnim stanovništvomi institucijama koje prate tehnološki razvoj imodne trendove. Glavne aktivnosti na Projektu:istraživanje narodnog rukotvorstva programskogpodručja, održavanje edukacija i radionica(upoznavanje sa kulturnom baštinom), nabavkamaterijala i izrada originalnih autohtonihproizvoda, organiziranje skupova, modnihrevijama, izložbi, natječaja, izrada web straniceIPA projekta i drugog marketinškog materijala imeđusobna suradnja institucija svih vrsta (muzeja,kazališta, crkava, malih i srednjih poduzetnika,društava, udruga i zaklada).Također, prihvaćeno je sudjelovanje ipartnerstvo Osječko-baranjske županije u projektu"Formiranje i unapređenje sustava sigurnostina Dunavu", pokrenutom u sklopu IPA Programa


15. studenoga 2011. ŽUPANIJSKA KRONIKA 15Europske unije Hrvatska-Srbija. Županija će kaopartner u Projektu sudjelovati u izradi analizepostojećeg stanja u području upravljanjaizvanrednim situacijama, u izradi Procjene rizikaod nastanka izvanrednih situacija na Dunavu te uizradi zajedničke platforme za postupanje uizvanrednim situacijama u pograničnom području.Preuzimanjem uloge partnera Županija obvezuje seu slučaju odobravanja Projekta za provedbu,sufinancirati Projekt u kunskoj protuvrijednosti od13.295,53 eura. Sredstva za tu namjenu osigurat ćese kroz rad djelatnika Službe za zajedničkeposlove na realizaciji Projekta, dok će se preostalidio u kunskoj protuvrijednosti od 1.487,05 euraosigurati u Proračunu Županije.Projekti osposobljavanjadugotrajno nezaposlenihosobaŽupan je Strojarskoj tehničkoj školi Osijekodobrio isplatu iznosa od 23.000,00 kuna zaprojekt osposobljavanja pet dugotrajnonezaposlenih osoba za rukovatelje CNC strojevimate iznos od 59.250,00 kuna za projektosposobljavanja pet dugotrajno nezaposlenihosoba za zavarivače.Pučkom otvorenom učilištu Poetika odobrenaje isplata u iznosu od 45.000,00 kuna za projektosposobljavanja deset dugotrajno nezaposlenihžena za njegovateljice.Iznos od 84.587,72 kuna odobren je Zavoduza informatiku, za ECDL edukaciju 30 dugotrajnonezaposlenih osoba.Projekti poticanja zadrugarstvaZa projekte poticanja zadrugarstva dodijeljenoje 25.000,00 kuna Zadruzi "Poduzetničkamreža", Osijek, za sufinanciranje aktivnosti napoboljšanju, ažuriranju i unaprjeđenju web portalawww.zadruge.obz.hr, 3.000,00 kuna Braniteljskojzadruzi "Bilje-Marine", Bilje, za sufinanciranjeaktivnosti unaprjeđenja poslovanja te 3.000,00kuna Braniteljskoj zadruzi "Đurđenovac gradnja",Đurđenovac, za sufinanciranje aktivnosti napokretanju poslovanja.Sufinanciranje kulturnih programaŽupan je za tzv. ostale javne potrebe u kulturiodobrio ukupno 9.000,00 kuna i to HKD-uLisinski Našice 2.000,00 kuna za gostovanje uMađarskoj, izviđačkom klubu "Javor" Osijek2.000,00 kuna za 10. obljetnicu rada te Udruzihrvatskih dragovoljaca Domovinskog rataOsječko-baranjske županije, Temeljnom ogranku"Sveti Rok" 5.000,00 kuna za izdavanje knjige"Rosinjača".Promotivne aktivnosti ufunkciji razvoja turizmaŽupan je prihvatio Ugovor o sufinanciranjuPrograma manifestacija i drugih promotivnihaktivnosti u funkciji razvoja turizma u 2011.godini Ministarstva turizma Republike Hrvatske,kojim je odobrena potpora Osječko-baranjskojžupaniji u iznosu od 20.000,00 kuna, a u svrhuorganizacije manifestacije "Dani vina i turizma", sciljem promoviranja vina i vinara naše Županije.PRIOPĆENJE ŽUPANApovodomOdluke Vlade Republike Hrvatskeo naknadi šteteVlada Republike Hrvatske koja je na 162. sjednici održanoj 15. studenog2011. godine donijela Odluku o naknadi štete oštećenim poljoprivrednimproizvođačima za štete od elementarnih nepogoda do 1. studenog 2011. godinena poljoprivrednim kulturama i dugogodišnjim nasadima u iznosu od 30milijuna kuna za cijelo područje Republike Hrvatske kao i za štete povrćarimauzrokovano pojavom bakterije Escherichia coli u iznosu od 2,5 milijuna kunatakođer za područje cijele Hrvatske kojim je povodom župan dr.sc. VladimirŠišljagić dao 15. studenog priopćenje za javnost.


16 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. studenoga 2011.Osječko-baranjska županija još od srpnja ovegodine upozoravala je Ministarstvo poljoprivrededa zbog nedostatka oborina nastaju štete napoljoprivrednim kulturama, a kada sam kao županOsječko-baranjske županije 1. kolovoza 2011.godine proglasio elementarnu nepogodu i kada suopćinska i gradska povjerenstva na terenupopisivala i obračunavala stvarnu štetu ministarPetar Čobanković kontinuirano je političkimpritiskom i nastupima u javnosti prozivaopoljoprivredne proizvođače da lažu i da izmišljajuštetu, da šteta ne postoji i na taj način vršio pritisakna rad općinskih i gradskih povjerenstava. U višenavrata sam od Vlade Republike Hrvatske tražioda se isplati naknada za ublažavanje posljedica odelementarne nepogode suše svim proizvođačimakoji su pretrpjeli štetu veću od 30% sukladnoZakonu i metodologiji procjena šteta.Odluka Vlade da se naknada isplati samoonim proizvođačima koji su pretrpjeli elementarnunepogodu sušu 60% i više, ne samo da je iznenadilanas nego vjerujem i mnoge proizvođače kojiće biti uskraćeni za ovu naknadu. Ovom odlukomnjima je nanesena velika i nenadoknadiva šteta štoukazuje da ova Vlada u kontinuitetu nema jasnupoljoprivrednu politiku, strategiju razvojapoljoprivrede i da u konačnici najmanje razumijestvarne potrebe hrvatskog sela i hrvatskepoljoprivrede.Od brojnih Odluka koje su išle na štetupoljoprivrede i prehrambene industrije od kojih susamo neisplata poticaja iz 2010.g. za jesenskusjetvu, prenošenje duga za kapitalna ulaganjapribližno milijardu kuna, propali natječaj zaprivatizaciju čepinske uljare, propast više od150.000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstavadaje nam za pravo da se nadamo da je ovoposljednja odluka HDZ-a i njegovog vjernogkoalicijskog partnera HSS-a koja je usmjerenauništavanju temeljnih vrijednosti hrvatskoggospodarstva, a to su poljoprivreda i proizvodnjahrane.Općina Donja Motičina9. studenoga 2011.Općina Donja Motičina mjesto je koje je uposljednje dvije godine Osječko-baranjskažupanija značajno ulagala te je danas jedno velikogradilište sa intenzivnim razvojem komunalneinfrastrukture, čulo se na sastanku županaŠišljagića, sa suradnicima, te čelništva OpćineDonja Motičina 9. studenoga. Vodoopskrbnisustav je završen u naseljima Donja Motičina iSeona, a trenutno se radi u Gornjoj Motičini. Jednaod najvažnijih investicija u kojoj zajedničkisudjeluju Državna geodetska uprava, Županija iOpćina je projekt državne izmjere i izrade katastranekretnina na površini od 5272 ha, vrijednosti 15milijuna kuna, a koji će biti završen 2014/2015.godine. Dokumentacija za izgradnju kanalizacije uDonjoj Motičini je pri kraju, čeka se izdavanjegrađevinske dozvole, a u planu je izrada projektaza Seonu. Škola u Motičini je u potpunostiobnovljena, a tamošnji mještani osobito suzadovoljni rekonstrukcijom i proširenjemVinogradske ulice u dužini od 1000 m čime jeujedno riješen i problem kanala odnosnooborinskih voda. Plin se uvodi u Donju Motičinunakon čega se radovi nastavljaju u Seoni.Općina Feričanci9. studenog 2011.U Feričancima je prošle godine Županija sa265 tisuća kuna financirala izradu projektnedokumentacije za uvođenje kanalizacije u tuOpćinu što je bio preduvjet daljnjeg razvojanjihove poduzetničke zone. Danas je u zonizavršena sva infrastruktura, očekuju se posljednjedozvole, a već sada postoji interes jednogznačajnog poduzetnika koji bi od drvnog otpadaproizvodio električnu i toplinsku energiju, te peleteza inozemno tržište. U njegovom proizvodnompogonu radna mjesta bi trebalo pronaći 30-tak mje-


15. studenoga 2011. ŽUPANIJSKA KRONIKA 17tana Feričanaca, najavio je načelnik Antun Glavaš na sastanku sa županijskim izaslanstvom u sjedištuOpćine 9. studenoga.Županija je i ove godine pomogla završetak poduzetničke zone sa 70 tisuća kuna, 110 je izdvojila zavodoopskrbu i 20 tisuća za društvene domove. Župan Šišljagić je u Feričancima obišao i budući minimuzej vina, u zgradi stare škole u centru mjesta, koji će se realizirati u sklopu županijskog projekta "WineTour" koji se financira sredstvima iz predpristupnih fondova EU, a ujedno je najavio proglašenje iuređenje vinske ceste u Feričancima.Župan Šišljagić u Gospodarskoj zoniTenjaŽupan dr.sc. Vladimir Šišljagić 18. listopadasastao se u Gospodarskoj zoni Tenja s vlasnicimatvrtke Bonavia d.o.o. koji u ovoj zoni realizirajuinvesticiju od 5 i pol milijuna kuna. Trenutno je uizgradnji proizvodni pogon - hala u kojem bi se uproljeće sljedeće godine trebao početi proizvoditinamještaj po narudžbi za domaće i inozemnotržište. Investicija je realizirana uz pomoćkreditnih sredstva koja su subvencioniranasredstvima resornog Ministarstva (2 postotnapoena), Osječko-baranjske županije i GradaOsijeka sa po jedan postotnim poenom, tako dakrajnji korisnik plaća kamatu od 4,5%.TvrtkaBonavia već je zaposlila četiri djelatnika, nopredviđanja su da će biti potrebno još šest osobakoje će naći svoj posao u ovom objektu, a koji ćesadržavati upravne prostorije, izložbeni salon,proizvodni pogon i ugostiteljski dio za potrebeGospodarske zone Tenja.


18 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. studenoga 2011.U posjetu tvrtki Fami d.o.o u RakitoviciU vremenima kada su se kriza i recesija uvukliu sve pore društva i kada mnogi poslodavcizatvaraju tvrtke i otpuštaju radnike, u Osječkobaranjskojžupaniji pozitivnim primjerom izdvajase tvrtka čiji se vlasnici i dalje "lavovski" bore dasačuvaju svako radno mjesto te istovremeno ulažuu proširenje i unapređivanje proizvodnje. Riječ jeo obiteljskoj tvrtki Fami d.o.o. iz Rakitovice kojase na tržištu nalazi već 20-ak godina, a koju su 28.listopada posjetili župan dr.sc. Vladimir Šišljagići zamjenik župana Željko Kraljičak.koji proizvode narastao je na čak 352.Posebno jezanimljiva priča s Društvom Eko Fami d.o.o. -jednim od ukupno 7 privatnih trgovačkih društavaiz Fami Grupe obitelji Falamić, koje je krenulorazviti mrežu maloprodajnih prodavaonica zavlastite prehrambene proizvode ne samo uSlavoniji i Baranji nego i na području Hrvatskepod nazivom Obiteljska trgovina. U Osijeku sudosad otvorene dvije takve trgovine, a puni se jošpetnaestak sličnih trgovina, u kojima ćeprevladavati proizvodi ove tvrtke s prepoznatljivommarkom i kvalitetom, ali i povoljnimcijenama.Sa situacijom u ovoj tvrtki, koja zapošljava202 radnika različitih profila, ali i nezavidnimuvjetima poslovanja posljednjih godina, upoznaoih je osnivač i vlasnik tvrtke Mirko Falamić sasuprugom Mirjanom te sinovima Mladenom iMariom. Fami grupa, osim začina, proizvodi iširoku paletu sokova, sirupa, stolne vode,tjestenine i pekarskih proizvoda, kao i pakiranjavelikog broja različitih prehrambenih proizvoda -ukupno 232 proizvoda pod vlastitom robnommarkom, a od prošle godine do danas broj artikala"Ulazimo u trgovačke prostore koji rade, a kojiimaju poteškoće, dajemo im novi vizualni identitet,ali i čuvamo radna mjesta i otvaramo nova. Takosmo od prošle godine zaposlili šezdesetak osoba,a taj će broj zasigurno i rasti jer nam je u planuotvoriti ukupno oko 400 takvih obiteljskihtrgovina" - najavio je Mirko Falamić. Njegovenapore osobito su pohvalili čelni ljudi Županije,župan Šišljagić i zamjenik Kraljičak, rekavši kakoje u ovim vremenima za poduzetnike umijeće iopstati, a tvrtka Fami je pokazala kako se možečak i napredovati.Župan Šišljagić u posjetu SUVAG-uNa sastanku održanom u SUVAG-u 21.listopada ravnateljica ove ustanove TatjanaMandić izvijestila je župana Šišljagića oaktualnostima, te o programima koje SUVAGprovodi u cilju izlječenja mucanja i drugihgovornih mana. Obilazeći kabinete župan Šišljagićje imao priliku i osobno se uvjeriti kako logopedirade s djecom s problemima u govoru. PoliklinikaSUVAG je jedina takve vrste u Hrvatskoj poredZagreba i Karlovca. Svoje ambulante ima uĐakovu i Našicama, a od prošle godine i u Dardii Donjem Miholjcu. Tijekom 2010. godine nadijagnostici i medicinskoj rehabilitaciji krozSUVAG je prošlo 3021 pacijent što je povećanje uodnosu na 2009. godinu za preko 6%. Upravočinjenica povećanja broja pacijenata obvezuje nasna kontinuirano praćenje ustanove u financijskomi logističkom smislu, rekao je župan Šišljagić.


15. studenoga 2011. ŽUPANIJSKA KRONIKA 19Županija je i godine izdvojila 400 tisuća kuna zarad osječkog SUVAG-a.Šišljagić u posjetu udruzi "Moje dijete"Župan dr.sc. Vladimir Šišljagić 22. listopadaove godine posjetio je Udrugu "Moje dijete" kojaokuplja roditelje djece oboljele i liječene odmalignih bolesti. Nakon upoznavanja s radomUdruge, župan se obratio djeci i roditeljimanaglašavajući važnost međusobnog povezivanjakroz Udrugu kako bi mogli razmjenjivati iskustvai jedni drugima biti duhovna i emotivna potpora.Članovi Udruge istakli su probleme s kojima sesusreću u svakodnevnom životu, a jedan od njih jei nedostatak financijskih sredstava za mjestoasistenta u nastavi koji je od velike pomoći djecikoja zbog posljedica bolesti ne mogu odgovarajućepratiti nastavni program. Župan Šišljagić je obećaopomoći u rješavanju ovog problema.Župan posjetio lovce u LaslovuŽupan dr.sc. Vladimir Šišljagić posjetio je 10. studenoga Lovačko društvo "Fazan" u Laslovu, gdjeje s lovcima razgovarao o provedbi projekta Reintroukcije poljske jarebice koji je Županija sufinanciralas 15 tisuća kuna.Posjetivši lovce u Laslovu Župan Šišljagić je i osobno pružio potporu tzv. "Projektu jarebica" kojimće LD "Fazan" uzgajati jarebice radi napućivanja lovišta, a osobito radi prodaje mirisa divljači što služiobuci lovačkih pasa, a i iznimno je profitabilna djelatnost te doprinosi razvoju lovnog turizma.Realizacijom ovog projekta LD "Fazan" postat će Centar za uzgoj ove autohtone koke stanarice koja jeposljednjih godina gotovo nestala u kontinentalnom dijelu Hrvatske zbog poštivanja agrotehničkih uvjetaodnosno zaštite poljoprivrednih usjeva što ujedno uništava poljske kukce - osnovnu prehrambenunamirnicu jarebica. Na ovaj način lovci još jednom pokazuju svoju važnu ulogu u očuvanju divljači iodržavanju izvornih prirodnih uvjeta staništa.Sa seljacima na prosvjeduispred ĐakovštineUkupna potraživanja 523 poljoprivrednikaiznose 6,8 milijuna kuna. Iako su im i premijerkaJadranka Kosor i ministar poljoprivrede PetarČobanković obećali da će njihova potraživanja bitinamirena, to je izostalo, pa su odlučni u namjeri dase izbore za svoj novac i na cesti. Kako kažu,svojim će traktorima nenajavljeno sljedeći tjedanizići na ceste. "Ako su radnici dobili svoje, ondamoramo i mi", poručili su okupljeni poljoprivredniciu prosvjedu ispred Đakovštine 11. studenogakojima su podršku dali župan dr.sc. VladimirŠišljagić i gradonačelnik Grada Đakova ZoranVinković.Župan Šišljagić u obilasku BaranjeŽupan dr. sc. Vladimir Šišljagić obišao je 7.studenoga gospodarske destinacije u Baranji - novi


20 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. studenoga 2011.pogon tvrtke Ricardo u Poduzetničkoj zoni Dardai obiteljsko turističko gospodarstvo Lacković uBilju, dok je u Grabovcu otvorio novo rukometnoigralište.Tvrtka Ricardo osnovana 1992. godine, kojase do sada bavila trgovinskom djelatnošću -transportom, distribucijom i logistikom, danaszapošljava 120 djelatnika i u fazi je završetkanovog industrijskog pogona vrijednog 20 milijunakuna. Do kraja godine bit će završena ovainvesticija koja je, između ostalog, realizirana ikreditom Zagrebačke banke u iznosu od 5 milijunakuna, a čiju kamatu sufinancira Osječko-baranjskažupanija. Prerada voća i povrća s naglaskom naproizvodnju prirodnog koncentrata od jabuke novije gospodarski segment tvrtke Ricardo kojim će seprobijati na domaće i inozemno tržište, što biprema njihovu planu u prijelomnoj 2013. godinitrebalo otvoriti 60-tak novih radnih mjesta.Župan Šišljagić je posjetio i obiteljskoturističko gospodarstvo Lacković koje je ovegodine u akciji Hrvatske turističke zajednice"Čovjek je ključ uspjeha" nagrađeno prestižnomnagradom djelatnik godine u kategoriji domaćinturističkog seoskog gospodarstva. Ovo gospodarstvoraspolaže sa 16 ležaja i samo u proteklojgodini ostvareno je 1200 noćenja. Župan Šišljagićje pohvalio rad i trud ove četveročlane obitelji, teistaknuo podatak da je u proteklih godinu danaostvaren porast od preko 10% noćenja u Osječkobaranjskojžupaniji.Naposljetku, župan Šišljagić je otvorio novorukometno igralište u Grabovcu, vrijedno 280tisuća kuna, koje je u cijelosti financirala Osječkobaranjskažupanija.Sporazumi o provođenjuznanstveno-istraživačkihprojekata u poljoprivrediOsječko-baranjska županija nastavlja svojupolitiku povezivanja gospodarstva odnosnopoljoprivrede i znanosti. Četiri nova znanstvenoistraživačkaprojekta koje će provoditi Poljoprivrednifakultet u Osijeku, Županija sufinancira s200 tisuća kuna. U tu svrhu župan Šišljagićpotpisao je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku20. listopada sporazume o provođenju znanstvenoistraživačkihprojekata u poljoprivredi. Njihova jesvrha ostvariti praktična rješenja, funkcionalna usvakodnevnoj poljoprivrednoj proizvodnji.Projekti Model razvoja integrirane proizvodnjepovrća u Osječko-baranjskoj županiji,Razmnožavanje presadnica povrća i cvijećakulturom tkiva, Procjena mogućeg rizikanavodnjavanja različitih tipova tala i Utvrđivanjei gospodarsko vrednovanje tipičnih proizvoda krozrazvoj multisektorskog modela obiteljskepoljoprivrede u Osječko-baranjskoj županiji, imajuza cilj educirati naše poljoprivrednike oodgovarajućem načinu navodnjavanja njihovihusjeva, jačanje tržišne konkurentnosti i plasiranjetipičnih proizvoda, podizanje proizvodnjeobiteljskih gospodarstva, stvaranje baze podatakapovrtlarske proizvodnje s naglaskom na analizu tlai gnojidbu, te o suvremenom uzgoju ozimogslavonskog češnjaka koji ima jedinstvena svojstvazbog kojih je iznimno konkurentan na domaćem istranom tržištu.


15. studenoga 2011. ŽUPANIJSKA KRONIKA 21Županija je u proteklih 7 godina izdvojila 11 i pol milijuna kuna sufinancirajući 75 znanstvenihprojekata u poljoprivredi, zajedno s kontinuiranim projektom analize tla s preporukom gnojidbe.Sporazumi o sufinanciranju znanstvenih projekataPrehrambeno-tehnološkog fakultetaNastavljajući suradnju Županije sa znanstvenim institucijama koja ima za cilj povezivanje znanostii gospodarstva kako bi se proizvođačima i prerađivačima ponudile konkretne mjere i rješenja koja će imu praksi omogućiti podizanje proizvodnje i uspješno egzistiranje na globalnom tržištu, 27. listopada naPrehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku župan Šišljagić potpisao je sporazume o sufinanciranjuznanstvenih projekata ovog Fakulteta. S ova tri, Županija je do sada sufinancirala osam znanstvenoistraživačkihprojekata Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u iznosu od 260 tisuća kuna.Projekti "Prioritetni programi razvitka prerade i skladištenja poljoprivrednih proizvoda u RepubliciHrvatskoj", "Unapređenje tehnologije i standardizacija kvalitete voćnih rakija" i "Unapređenje postupkapripreme i konzerviranja voća i povrća za tržište", će pored unapređenja proizvodnje određenihprehrambenih i alkoholnih proizvoda stvoriti tzv. Strategiju daljnje poljoprivredne proizvodnje iprehrambene industrije sa smjernicama pozicioniranja na tržištu kako bi se osigurala konkurentnost iplasman slavonsko-baranjskih proizvoda.


22 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. studenoga 2011.Kako se čulo prilikom potpisivanja sporazuma,Hrvatska trenutno uvozi hranu u vrijednosti15 milijardi kuna, a cilj je da umjesto uvoznikapostanemo izvoznik hrane. "Strateška odrednicanaše Županije jest poljoprivredna proizvodnja,prerada i stvaranje finalnog proizvoda odnosnododane vrijednosti, a to je jamstvo gospodarskograzvoja i otvaranja novih radnih mjesta", zaključioje župan Šišljagić.Sporazum o sufinanciranjuCentra izvrsnosti u proizvodnji hraneOsječko-baranjski župan dr.sc. VladimirŠišljagić i rektorica Sveučilišta Josipa JurjaStrossmayera prof. dr.sc. Gordana Kralik,potpisali su 2. studenoga Sporazum o provedbiprojekta "Centar izvrsnosti u proizvodnji hrane"kojim je Županija osigurala inicijalna sredstva od50 tisuća kuna. To je prvi Centar izvrsnosti takvevrste u Republici Hrvatskoj, a njegovo osnivanjezajednička je inicijativa Sveučilišta i Županije.Centar će na jednom mjestu okupitisveučilišne istraživačke kapacitete Poljoprivrednogi Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, Poljoprivrednoginstituta i Hrvatske agencije za hranu sciljem povezivanja znanstvenih i edukacijskihustanova s poljoprivrednom i prehrambenomindustrijom. Time bi se na poljoprivredneproizvođače i prerađivače prenijela znanstvenarješenja i tehnologija proizvodnje hrane što biomogućilo podizanje razine preradbene iprehrambene industrije, te stvaranje dodanevrijednosti kroz finalni proizvod.Župan Šišljagić je naglasio da ovakvimpovezivanjem znanosti i gospodarstva Županijadoprinosi stvaranju visokovrijednih i kvalitetnihprehrambenih proizvoda koji će biti konkurentnina stranom i domaćem tržištu, a osobito zastupljeniu turističkoj ponudi Republike Hrvatske. UstrojCentra se očekuje tijekom sljedeće godine, alokacija na kojoj će se nalaziti je mjesto budućegtehnološkog parka "Tehnopolis Osijek".Potpisani ugovori o navodnjavanjupoljoprivrednih površina na područjuOsječko-baranjske županije24. listopada ove godine u prostorijamaPoljoprivrednog instituta Osijek potpisani suugovori u sklopu provedbe Nacionalnog projektanavodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednimzemljištem i vodama o izradi projektne dokumentacijeza sustave navodnjavanja na području našeŽupanije. Sustavi navodnjavanja koji su nainicijativu Osječko-baranjske županije uvedeni uPlan Hrvatskih voda su Dalj, Baranjsko brdo(Općina Kneževi Vinogradi), Mala šuma - Velikivrt (Općina Ernestinovo) kao i 210 ha osječkogPoljoprivrednog fakulteta.Za izradu dokumentacije prvotno je potpisanUgovor između Hrvatskih voda i Osječko-


15. studenoga 2011. ŽUPANIJSKA KRONIKA 23baranjske županije vrijedan 800 tisuća kuna. Iz tihsredstava sufinancirat će se izrada dokumentacijeodabranih projekata. Iako je NAPNAV već šestgodina na snazi još niti jedan sustav nije izgrađen,no dinamika koju sa svoje strane diktira Osječkobaranjskažupanija jamstvo je da bismo međuprvima u državi trebali dobiti sustavno navodnjavanepoljoprivredne površine. Osobita važnostUgovora s Poljoprivrednim institutom jest učinjenici da se njihove površine koriste zaznanstvena istraživanja koja svojim rješenjima ukonačnici doprinose podizanju poljoprivredneproizvodnje i jačanju konkurentnosti našihproizvoda.Potpisan Ugovor o navodnjavanjuOpćine ErnestinovoŽupan dr.sc. Vladimir Šišljagić je 10. studenoga u Općini Ernestinovo s načelnikom OpćineMatijom Greifom potpisao Ugovor o osiguranju sredstava za izradu glavnog projekta za sustavnavodnjavanja u Ernestinovu.Projekt navodnjavanja Ernestinova, Mala šuma - Veliki vrt, osigurat će priključak za vodu na svakojparceli na površini 85 ha. Pomoću crpilišta voda će se transportirati iz Vuke, a služit će za intenzivnupoljoprivrednu proizvodnju, prije svega, povrća za što već postoji interes značajnog investitora koji jeishodio lokacijsku dozvolu. Vrijednost projekta navodnjavanja je 168.500 tisuća kuna, a cilj Županije jeda sve površine u Županiji budu navodnjavane, rekao je župan Šišljagić. Tome u prilog govori činjenicada će se dokumentacija za navodnjavanje raditi i za Baranjsko brdo, Općinu Dalj i površinePoljoprivrednog instituta Osijek. Osim poljoprivrede, predviđa se i proizvodnja struje, te maksimalnoiskorištavanje toplinske energije geotermalnih izvora koji se nalaze na području Općine Ernestinovo.Župan obišao radove naizgradnji dezobarijerau VrbiciOsječko-baranjska županija je nositeljprojekta "Zaštita od širenja klasične svinjske kugeu prekograničnom području kroz poboljšanjehigijenskih standarda i edukaciju farmera" koji jesufinanciran bespovratnim sredstvima u sklopufinancijske pomoći iz IPA Prekograničnogprograma Hrvatska-Srbija 2007.-2013. godine.Partneri u projektu su "Naučni institut zaveterinarstvo Novi Sad" uz tehničku pomoćRegionalne razvojne agencije Slavonije i Baranjed.o.o.Provedba Projekta započela je 17. siječnja2011. godine. Ukupna vrijednost Projekta iznosioko 450.000 eura, vrijednost djela Projekta koji seprovodi u Republici Hrvatskoj, odnosno Osječko-


24 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. studenoga 2011.baranjskoj županiji iznosi 225.142,99 eura.Od navedenog iznosa 187.341,48 eura,odnosno 83,21% financirat će se iz sredstavaIPA Prekograničnog programa Hrvatska-Srbija 2007.-2013. godine. Razlika od37.801,51 eura obveza je sufinanciranjaOsječko-baranjske županije.Temeljni cilj provedbe projekta jestizgradnjom dezobarijera podići standardehigijensko – zdravstvene zaštite usvinjogojstvu pograničnog područja i takosmanjiti rizik od pojavljivanja i prenošenjasvinjske kuge te izravno djelovati nasmanjenje gospodarskih šteta koje nastajupojavom ove zarazne i izuzetno opasnebolesti. Projekt obuhvaća izgradnju 22dezobarijere.Župan dr.sc. Vladimir Šišljagić obišao je 11. studenog radove na izgradnji dezobarijera u mjestuVrbica na OPG-ima Ivana Vladića i Kristine Cvitković-Lipert.Dovršenje izgradnje nove školeu Podravskoj MoslaviniPodručna škola u Podravskoj Moslavini još je jedno županijsko gradilište gdje se završetak radovaplanira u narednih mjesec dana. Iako su radovi na izgradnji i opremanju škole pri samom kraju, ovajobjekt nažalost neće dobiti uporabnu dozvolu dok se ne priključi na mjesnu vodovodnu mrežu koja je uizgradnji, a čiji je završetak planiran prema informacijama od strane predstavnika izvođača KomradSlatina do polovice sljedeće godine. Upravo je to biojedan od glavnih razloga županova dolaska na radnisastanak 8. studenoga kako bi s načelnikom OpćineZdravkom Šimarom dogovorio skraćivanje rokovana realizaciji vodoopskrbe u tom mjestu.Osječko-baranjska županija će, zajedno sOpćinom pokušati utjecati na Hrvatske vodeodnosno na državu kako bi ovaj objekt , ali i drugistanovnici Podravske Moslavine mogli što prijedobiti vodu, a djeca konačno početi pohađatinastavu u novoj školi, istaknuo je župan Šišljagić.Novi školski objekt prostire se na 530 m 2 , sadrži 4učionice, ulazni hol, zbornicu, kuhinju, garderobu isanitarne čvorove. Vrijednost ove investicije je 4,2milijuna kuna.


15. studenoga 2011. ŽUPANIJSKA KRONIKA 25Obnovljena fasada na Ekonomskoji upravnoj školi u OsijekuŽupan dr. sc. Vladimir Šišljagić posjetio je 3.studenoga Ekonomsku i upravnu školu u Osijekuna kojoj su završeni radovi obnove fasade iizmjene stolarije na zgradi na Trgu SvetogTrojstva 4 u Trvđi.Potpuno novu vanjsku vizuru ove školefinancirala je Osječko-baranjska županija u iznosuod 1,7 milijuna kuna, dok je Agencija za obnovuOsječke Tvrđe potpomogla projekt s 340 tisućakuna. Županija je u posljednjih 10 godina,održavanje i obnovu dviju zgrada ove školefinancirala sa 6,6 milijuna kuna.Istoga dana župan Šišljagić obišao je ipotpuno obnovljenu i opremljenu ambulantu uBrođancima gdje mještani Brođanaca,Habjanovaca i Novaka mogu tri puta tjednodolaziti na pregled kod liječnika obiteljskemedicine. Investicija vrijednosti 250 tisuća kunapodiže javno-zdravstveni standard u OpćiniBizovac za 1000 korisnika, a primarnuzdravstvenu zaštitu čini dostupnijom stanovnicimaovih triju naselja.Župan Šišljagić je istaknuo da je Osječkobaranjskažupanija do sada uložila 130 milijunakuna u obnovu osnovnih i srednjih škola te, unatočkrizi, raste materijalni standard škola kojima jeosnivač Županija.Rekonstrukcija i dogradnjadonjogradske zgrade Doma zdravljaNadogradnja kata odnosno novih 400 m 2zgrade osječkog Doma zdravlja u Donjem gradubit će završena početkom 2013. godine, rekao ježupan Šišljagić prilikom posjeta ovom gradilištu 8.studenoga, te istaknuo da je riječ o županijskojinvesticiji vrijednosti približno 5 milijuna kuna.Ovo značajno ulaganje omogućit će povećanjekapaciteta i uvođenje novih zdravstvenih uslugakoje će moći koristiti 18 tisuća Donjograđana iOsječana koji gravitiraju tom dijelu grada. Novostisu ljekarnička djelatnost i pokretanje timapedijatara, a osigurat će se i prostor za patronažnuslužbu, te poboljšati uvjeti rada za 9 timovaobiteljske medicine i 3 stomatologa.Župan Šišljagić u obilaskuOpćine BizovacNovo rukometno igralište, uz Grabovac iMece, treće ove godine koje je financiralaOsječko-baranjska županija, otvoreno je 18.listopada u Habjanovcima. Investicija od 250tisuća kuna omogućit će, ne samo učenicima PŠHabjanovci, nego i svim mještanima prikladanprostor za bavljenje športskim aktivnostima, rekaoje župan Šišljagić.U obilasku Brođanaca župan Šišljagić posjetioje i farmu za tov junadi PPK Valpovo, koja jetrenutno kapaciteta 1000 komada po jednomturnusu. Predsjednik Uprave PPK ValpovoZdravko Zubak izvijestio je župana Šišljagića dase planira povećanje proizvodnje na 2500 komadapo turnusu, izgradnja bioplinskog postrojenja iotvaranje 10-tak novih radnih mjesta za lokalnostanovništvo. Investicija od 10 milijuna kuna zafarmu i 3,5 milijuna eura za bioplinsko postrojenjeu fazi je rješavanja dokumentacije, no svakako inova smjernica razvoja ovog lidera u proizvodnjii preradi na području Valpovštine.Župan posjetio novo dječje igrališteu mjestu KoprivnaŽupan Šišljagić obišao je 11. studenoga inovoizgrađeno dječje igralište u mjestu Koprivnau Općini Šodolovci. To je osmo dječje igrališteizgrađeno ove godine, a vrijednost mu je preko52.000 kuna. U Općini Šodolovci do sada suopremljena dva dječja igrališta, a Županija je uproteklom razdoblju u financirala opremanje 69dječjih igrališta u ukupnom iznosu 5.258.000 kuna.


26 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. studenoga 2011.Obilježen Svjetski dan hraneHrvatska agencija za hranu i Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO)organizirali su 25. listopada u Osijeku obilježavanje Svjetskog dana hrane. Ovogodišnje obilježavanjeSvjetskog dana hrane održano je pod geslom "Cijena hrane - od krize ka stabilnosti", a cilj mu jeosvijestiti i ojačati međunarodnu i nacionalnu solidarnost u borbi protiv gladi u svijetu. Namjera jeozbiljno pristupiti uzrocima promjena cijene hrane te potaknuti aktivnosti s ciljem smanjivanja njihovogutjecaja na najosjetljivije skupine u svijetu.Na skupu je sudjelovalo 120 predstavnika institucija iz sustava sigurnosti hrane, prehrambeneindustrije, udruga za zaštitu potrošača, znanstvene zajednice. Skup je pozdravio, u ime Osječko-baranjskežupanije, zamjenik župana Željko Kraljičak.Uručene županijske Povelje humanosti"Povelja humanosti" Osječko-baranjskežupanije, javno je priznanje za humana djelaučinjena na području Županije, Odbor za priznanjasvake godine dodjeljuje u povodu Dana sv. Franje4. listopada. Ove godine je Odbor za priznanjaPovelju dodijelio za poduzimanje djela kojima je,uz vlastiti rizik i samopožrtvovanje, od drugogaotklonjena prijeteća pogibelj i spašen ljudski životi drugih djela kojima se pridonosi zaštiti ispašavanju ljudskih života Zdenku Husnjaku,


15. studenoga 2011. ŽUPANIJSKA KRONIKA 27Nebojši Kurilju, Dejanu Maškovu, ŽeljkuSinkoviću, Jurju Leškoviću i Slavenu Poštiću teAlenu Draškoviću, Josipu Draškoviću, DamiruMijatoviću, Dariju Mijatoviću, StjepanuOreškoviću i Aci Tadiću, a za darivanje krvikojom se omogućava izlječenje bolesnih ipovrijeđenih Antunu Florijančiću, PaviGurdonu, Mili Jeliću, Mati Marovu, NikoliPavloviću i Jakši Vitovskom.Dodijeljena priznanja na prigodnoj jesvečanosti 24. listopada u svečanim prostorijamaŽupanije dobitnicima uručio župan dr. sc.Vladimir Šišljagić.Istog dana je u Tenji došlo do eksplozijeodbačene mine prilikom strojnog čišćenja kanala,no srećom nitko nije ozlijeđen. I to je gotovosvakodnevni podsjetnik da su mine još uvijekposvuda oko nas, procjenjuje se da ih u Hrvatskojima oko 86.000. Jedna šestina minsko sumnjivihpovršina Hrvatske nalazi se u Osječko-baranjskojžupaniji koja je po tome na trećem mjestu. Zato jedonacija Japana od 304 tisuće eura za razminiranjepoljoprivrednog područja Ugljarica u Tenji odiznimne važnosti, a veleposlanik Tamura najavioje i daljnju pomoć. Poziv je to i drugima dapomognu, jer je u Hrvatskoj još 775 četvornihkilometara minski sumnjivih površina u 12županija i 101 gradu i općini.Obilježena 55. obljetnica MađarskerevolucijePredsjednik Skupštine Osječko-baranjskežupanije mr.sc. Zlatko Maksimović na prigodnojsvečanosti položio je 23. listopada vijenac kodspomen ploče kojom je odana počast stradalnicimadogađanja iz 1956. godine. Izbjeglice iz Mađarskenašle su tada svoje prvo utočište upravo u zgradidvorca Mačkamama u Osijeku.Spomen ploča DragutinuBošnjakovićuPloča zahvale Japanuna donaciji za razminiranjeU Tenji je 31. listopada otkrivena pločazahvale Japanu na donaciji od 304 tisuće eura zaprojekt razminiranja tog osječkog prigradskognaselja, a ploču su zajedno otkrili japanskiveleposlanik Nj.E. Yoshio Tamura i osječkigradonačelnik Krešimir Bubalo uz nazočnostpredsjednika Skupštine Osječko-baranjskežupanije mr.sc. Zlatka Maksimovića.U okviru obilježavanja 20. obljetnice 132.brigade HV, a u organizaciji UHDDR-a, na zgradupodručne škole u Seoni, malom mjestu pokrajNašica postavljena je spomen-ploča poginulomhrvatskom branitelju Dragutinu Bošnjakoviću,jedinom smrtno stradalom branitelju iz Seone. 19.listopada župan dr.sc. Vladimir Šišljagić zajednos obitelji pokojnog branitelja, otkrio je tu spomenploču.Položeni vijenci povodom obljetnice130. brigade HVŽupan dr.sc. Vladimir Šišljagić položio je 27.listopada vijenac i zapalio svijeću u počastpoginulim i umrlim pripadnicima 130. brigade HV.U povodu obilježavanja 20. obljetniceformiranja 130. brigade Hrvatske vojske, na platouSpomen obilježja hrvatskim braniteljima i


28 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. studenoga 2011.stradalnicima Domovinskog rata Osječkobaranjskežupanije položeni su vijenci i zapaljenesvijeće u počast poginulim i umrlim pripadnicima130. brigade Hrvatske vojske.Dan darivatelja krviU organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Osijek, u maloj vijećnici Skupštine Osječko-baranjskežupanije, 25. listopada upriličena je svečanost obilježavanja Dana darivatelja krvi.Župan dr.sc. Vladimir Šišljagić i gradonačelnik Krešimir Bubalo uručili su priznanja dobrovoljnimdarivateljima krvi koji su najviše puta darivali dragocjenu tekućinu. Priznanja su primile dvije žene za 35puta darovanu krv te 53 muškarca za 50, 70 i 100 puta darovanu krv.Obilježen Dan sv. Huberta u ĐakovuŽupan dr. sc. Vladimir Šišljagić 4. studenoga ove godine sudjelovao je na obilježavanju Dana svetogHuberta u Đakovu. Središnja svečanost obilježavanja Spomen-dana svetog Huberta, zaštitnika lova ilovaca, u organizaciji Županijskog i nacionalnog lovačkog saveza, okupila je preko 1000 lovaca iz cijeleHrvatske, te goste iz Švicarske, Mađarske te Bosne i Hercegovine.


15. studenoga 2011. ŽUPANIJSKA KRONIKA 29Lovci su svečanim mimohodom prošliulicama Grada Đakova, od DVD-a do gradskeuprave, gdje su ih dočekali župan Šišljagić igradonačelnik Grada Đakova Zoran Vinković,nakon čega su zajedno krenuli premaStrossmayerovom parku gdje je uprizorenalegenda o sv. Hubertu. Povorka se potom uputilana misu u đakovačku Katedralu koju je predvodiomons. Marin Srakić, đakovačko-osječkinadbiskup i metropolit.Župan Šišljagić kao jedan od predstavnikapokrovitelja ove manifestacije uz Grad Đakovo,izrazio je svoje zadovoljstvo ovolikim brojemokupljenih lovaca, te naglasio da je lovstvo važansegment kontinentalnog turizma koji će Županijai dalje snažno podupirati.Otvoreno novo kogeneracijskopostrojenje u StrizivojniŽupan dr.sc. Vladimir Šišljagić nazočio je 21. listopada otvorenju prvog kogeneracijskog postrojenjau Republici Hrvatskoj. Tvrtka Strizivojna hrast d.o.o. pustila je u rad prvo kogeneracijsko postrojenje uHrvatskoj za proizvodnju električne i toplinske energije na bazi izgaranja drvne biomase. Investicija jevrijedna 117 milijuna kuna.Tvrtka Strizivojna hrast d.o.o. bavi se proizvodnjom parketa i projekt izgradnje kogeneracijskogpostrojenja pokrenut je s ciljem proizvodnje vlastite električne i toplinske energije koristeći resurse izpostojeće proizvodnje - šumska i drvna biomasa. Na ulaganje su se odlučili, kako su istakli čelni ljuditvrtke, jer je dizelsko gorivo koje su do sada koristili skupo i ekološki neprihvatljivo, a ovim postrojenjemočekuju uštede, povećanje prihoda i povratak uloženih sredstava za šest do sedam godina, kao i povećanjebroja zaposlenih.Župan Šišljagić uručiosvečane lovačke zastavelovačkim društvimaŽupan dr.sc. Vladimir Šišljagić uručio je 22.listopada na prigodnoj svečanosti svečanezastave lovačkim društvima s područjaValpovštine, odnosno Lovnog ureda Valpovo.Osječko-baranjska županija financirala jeprojekt izrade svečanih zastava za sva lovačkadruštva na području Županije. Posjet sajmuAgro zemlja koji se održava na prostoruBizovačkih Toplica, župan dr.sc. VladimirŠišljagić i zamjenik župana Željko Kraljičak


30 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. studenoga 2011.iskoristili su kako bi na izložbenom prostoruLovačkog saveza Osječko-baranjske županijeuručili osam svečanih lovačkih zastava lovačkimdruštvima koja djeluju u okviru Lovnog uredaValpovo. Svečanost dodjele zastava uveličali su irogisti Lovačkog saveza Županije, kao imnogobrojni lovci.Župan Šišljagić istakao je vrlo dobru suradnjus lovcima i njihovim udrugama, a predsjednikLovačkog saveza Županije Slavko Stolnikzahvalio se županu i zamjeniku župana Kraljičku,na financiranju ovog značajnog projekta,jedinstvenog u Hrvatskoj, po kojem će lovci sovog područja biti prepoznatljivi.Uručenje lovačkih zastava nastavljeno jedodjelom lovačkim društvima Lovnog uredaOsijek na svečanosti održanoj u ČepinskimMartincima 21. listopada, lovačkim društvima spodručja Baranje 25. listopada u Fazaneriji u Dardite 28. listopada u Lovnom uredu u DonjemMiholjcu.Tezga d.o.o. iz Sarvaša, nedaleko Osijeka,najuspješnija je ovogodišnja "Gazela" istočneHrvatske i Slavonije. Sa samo pet stalno zaposlenihpočetkom i dvostruko više na kraju 2010.godine, baveći se uglavnom trgovinom na malo iprodajom mješovite robe za domaćinstva, ostvarilaje prihod od 26,2 milijuna kuna i uz rashode od24,3 milijuna postigla dobit od 1,9 milijuna kuna.Srebrnu gazelu osvojio je Herbariu d.o.o. iz Pitomačekoji se bavi skupljanjem i preradomljekovitog bilja te proizvodnjom čajeva. Lani jeuprihodovao više od 36 milijuna kuna i ostvariodobit od tri milijuna, a poslovna deviza im jepoboljšati kvalitetu života i potaknuti ljude nabrigu o vlastitom zdravlju.Na treće mjesto s prihodom blizu 50 milijunakuna i rashodom od 49 milijuna, popeo se Krnjakd.o.o. iz Donjeg Miholjca. Osnovna mu je djelatnostratarstvo i stočarstvo te sa 67 zaposlenihproizvodi žitarice, uljarica, trave i djetelinu zastočnu hranu, a na vlastitoj farmi uzgajaju krave iproizvode mlijeko. Opskrbljuju sirovinamaproizvođače brašna, ulja i mliječnih proizvoda.Sve tvrtke koje su stekle epitet "gazela",dobile su priznanja, a tri prvoplasirane plaketeakademskog kipara Hrvoja Dumančića i vrijednepoklone partnera projekta.Dodijeljene ovogodišnje "Gazele"Svečanost dodjele priznanja perspektivnim ibrzorastućim malim i srednjim poduzećimaodržana je šestu godinu zaredom u Osijeku, 27.listopada.Župan dr.sc. Vladimir Šišljagić podržao jeprojekt kao stimulaciju uspješnih malih i srednjihtvrtki od kojih očekuje presudan doprinos izlaskuiz ekonomske krize te zaželio da ih dogodine budejoš više.Osječko-baranjska županijana Eko-etno HrvatskaOtvorenju manifestacije Eko-etno Hrvatska navelesajamskim prostorima u Zagrebu, 26.listopada, nazočili su župan Vladimir Šišljagić izamjenik župana Željko Kraljičak.Već devetgodina u kontinuitetu Osječko-baranjska županijasudjeluje na ovoj manifestaciji radi predstavljanjacjelokupne ponude naših običaja, suvenira, autohtonihproizvoda od kulena, kobasice, čvaraka,slanine, kolača, običaja, vinskih cesta i drugog.


15. studenoga 2011. ŽUPANIJSKA KRONIKA 31Ove godine našu županiju predstavlja dvadesetak izlagača među kojima su OPG Gazdić iz Valpova,vinarije Antunović, Siber, Kalazić te Belje, Erdutski vinogradi, Feravino, Đakovačka vinarija i drugi.Osječko-baranjska županija financirala je i dolazak i nastup učenika Obrtničke škole iz Đakova, koji namanifestaciji nastupaju s modnom revijom. Kao kruna nastupa najavljeni su predstavljanje i degustacijabogate gastronomske ponude uz pjesme Stjepana Jeršeka Štefa i Gentlemana.Osječko-baranjska županija na Eko-etnu svake je godine do sada imala vrlo originalan i zapažennastup zbog kojih je dobivala brojne nagrade i priznanja, a dva puta do sada dobila je Zlatnu povelju zacjelokupan dojam.Tjedan međunarodne razmjenestudenataSa predstavljanjem IAESTE-a Lokalnogodbora Osijek, 18. listopada ove godine započeo jeTjedan međunarodne razmjene studenata naElektrotehničkom fakultetu u Osijeku.Župan dr.sc Vladimir Šišljagić u svom seobraćanju nazočnima najviše osvrnuo nastudentski standard za koji smatra da, iako je punoučinjeno, još nije na europskoj razini, odnosno dasu školarine cjenovno previsoke i veliki problem ustvaranju visokoobrazovnog kadra. Osobito boličinjenica da pored samo 7% akademskih građanai dalje rastu troškovi visokog obrazovanja, rekao jeŠišljagić, te apostrofirao cijene poslijediplomskihstudija koje se kreću od 50-tak tisuća do 100 tisućakuna. To je apsolutno neprihvatljivo za hrvatskistandard, zaključio je Šišljagić.Organizatorima, IAESTE-u Osijek, županŠišljagić čestitao je na radu i doprinosu studentskojzajednici, naglasivši da će Županija i dalje snažnopodupirati ovu organizaciju i njihove projekte.Inače, IAESTE je Udruga koja se bavirazmjenom i ostvarivanjem međunarodnih praksistudenata tehničkih i prirodoslovnih znanosti.Lokalni odbor Osijek, poslije zagrebačkog, drugije po broju realiziranih razmjena. Samo ove godine31 student sudjeluje u njihovu programu, što jepokazatelj daljnje ekspanzije međunarodnihstudentskih praksi iz Osijeka.


32 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. studenoga 2011.Manifestacija tehničkog stvaralaštvadjece osnovnih škola u ĐakovuŽupan dr.sc. Vladimir Šišljagić otvorio je 11.studenoga 2. manifestaciju tehničkog stvaralaštvadjece osnovnih škola "Majstor" koja se održala uĐakovu u organizaciji Društva pedagoga tehničkekulture i OŠ Ivana Gorana Kovačića, Đakovo.Tom prigodom je rekao kako je temelj svakoggospodarstva proizvodnja, onda je ovakav vidobrazovanja temelj za budućnost naše djece.Istakao je i uspjeh učenika naše Županije nanedavno održanom državnom natjecanju tehničkekulture nakojem je sudjelovalo petnaest učenika iznaše Županije, od toga čak pet iz Đakova sosvojena dva druga mjesta.osnovnih škola i 3 ekipe iz škola koju pohađajuučenici s poteškoćama iz SUVAG-a Zagreb,Centra "Ivan Štark" Osijek i OŠ V. Nazor Đakovo.Strojevi na kojima će se održati radionica susigurni za rad pa tako danas desetak ustanova uHrvatskoj radi na istim strojevima. Želja jepokazati da i ti učenici mogu biti društvenokorisno.Manifestacija ima promidžbeni karakter sciljem da kroz izložbu tehničkog stvaralaštva inatjecateljski dio nagradi najbolje učenike te da ihosvijesti da se rad isplati i potakne na bavljenjetehnikom.U natjecanju je sudjelovala 51 ekipa izZAKON O JAVNOJ NABAVI"Narodne novine" broj 90/11.Ovaj Zakon donio je Hrvatski sabor 15. srpnja2011., a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.osim odredaba članka 10. stavka 3., članka 67.stavka 8., članka 68. stavka 8., članka 91. stavka6., članka 114., članka 115. stavka 6., članka 123.stavka 7., članka 136., članka 137., članka 180.stavka 2. i članka 181. stavka 1. ovoga Zakonakoje stupaju na snagu na dan pristupanjaRepublike Hrvatske Europskoj uniji.Danom stupanja na snagu ovoga Zakonaprestaje važiti Zakon o javnoj nabavi ("Narodnenovine" broj 110/07. i 125/08.) i temeljem njegadoneseni provedbeni propisi.Postupci nabave pokrenuti do stupanja nasnagu ovoga Zakona u kojima nisu sklopljeniugovori o javnoj nabavi ili okvirni sporazumi, ili upovodu kojih se vode sudski ili koji drugipostupci, dovršit će se prema odredbama Zakonao javnoj nabavi koji je na snazi u vrijemezapočinjanja postupka nabave.Ovim se Zakonom uređuju postupci sklapanjaugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma radinabave robe, radova ili usluga, pravna zaštita uvezi s tim postupcima, nadležnost središnjeg tijeladržavne uprave nadležnog za sustav javne nabavete izuzeća od primjene Zakona i sprječavanjesukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnojnabavi.Naručitelji roba, radova ili usluga mogu bitijavni naručitelji i sektorski naručitelji. Javninaručitelji su državna tijela Republike Hrvatske,jedinice lokalne i područne (regionalne)samouprave i pravne osobe koje su osnovane zaodređene svrhe radi zadovoljavanja potreba uopćem interesu, koje nemaju industrijski ilitrgovački značaj i ispunjavaju uvjete iz ovogaZakona. Naručitelji mogu nabavljati robu, radoveili usluge i putem središnjeg tijela za javnu nabavu.


15. studenoga 2011. ŽUPANIJSKA KRONIKA 33Nabava velike vrijednosti je nabava čija jeprocijenjena vrijednost jednaka ili veća odvrijednosti europskih pragova.Nabava male vrijednosti je nabava čija jeprocijenjena vrijednost manja od europskihpragova.Ovaj Zakon se ne primjenjuje za nabavu čijaje procijenjena vrijednost manja od 70.000,00kuna.Izračun procijenjene vrijednosti nabavetemelji se na ukupnom iznosu, bez poreza nadodanu vrijednost (PDV-a). Pri izračunuprocijenjene vrijednosti nabave naručitelj morauzeti u obzir ukupnu vrijednost nabave, kojauključuje sve opcije i moguća obnavljanjaugovora. Naručitelj je obvezan u objavi javnenabave navesti procijenjenu vrijednost nabave.Naručitelj donosi plan nabave za proračunskuili poslovnu godinu koji sadrži predmet nabave,evidencijski broj nabave, procijenjenu vrijednostnabave, vrstu postupka javne nabave, podatak otome sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirnisporazum, planirani početak postupka te planiranotrajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnogsporazuma.Za predmete nabave čija je procijenjenavrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, amanja od 70.000,00 kuna, u plan nabave unose sepodaci o predmetu nabave i procijenjenojvrijednosti nabave.Javni naručitelj obvezan je plan nabaveobjaviti na internetskim stranicama u roku 60 danaod dana donošenja proračuna, odnosnofinancijskog plana. Sve izmjene i dopune plananabave javni naručitelj odmah objavljuje nainternetskim stranicama. Objavljeni plan nabave isve njegove izmjene i dopune moraju nainternetskim stranicama biti dostupne najmanje do30. lipnja sljedeće godine.Javni naručitelj dužan je središnjem tijeludržavne uprave nadležnom za sustav javne nabavedostaviti podatke o internetskim stranicama nakojima je objavljen plan nabave te svaku kasnijuizmjenu tih podataka.Naručitelj je obvezan voditi registar ugovorao javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te podatke izregistra ažurirati najmanje svakih šest mjeseci.Naručitelj je obvezan registar objaviti nainternetskim stranicama.Otvoreni, ograničeni i pregovarački postupakjavne nabave s prethodnom objavom tenatjecateljski dijalog započinju danom slanjapoziva na nadmetanje.Pregovarački postupak javne nabave bezprethodne objave započinje danom slanja pozivana pregovaranje.Postupak sklapanja ugovora o javnimuslugama iz Dodatka II. B započinje danom objavezahtjeva za prikupljanje ponuda.Natječaj započinje danom slanja poziva nanatječaj. U ostalim slučajevima postupak započinjedanom slanja odgovarajuće objave ili poziva.Pripremu i provedbu postupka javne nabaveobavljaju ovlašteni predstavnici naručitelja.Najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručiteljamora posjedovati važeći certifikat u području javnenabave.Naručitelj internom odlukom imenujeovlaštene predstavnike i određuje njihove obvezei ovlasti u postupku javne nabave. Ovlaštenipredstavnici naručitelja koji pripremaju i provodepostupak javne nabave ne moraju biti zaposlenicinaručitelja.Objave javne nabave su: poziv na nadmetanje,poziv na natječaj, prethodna obavijest o namjerisklapanja ugovora, prethodna (informacijska)obavijest, obavijest o objavljivanju podatakaprethodne (informacijske) obavijesti na profilunaručitelja (kupca), obavijest o sklopljenimugovorima, obavijest o rezultatima natječaja,obavijest o namjeri davanja koncesije za javneradove, obavijest o namjeri sklapanja ugovora oradovima koncesionara koji nisu javni naručiteljii obavijest o dodatnim informacijama, poništenjupostupka ili ispravku.Objave javne nabave objavljuju se nastandardnim obrascima. Izgled i sadržajstandardnih obrazaca, način i uvjete njihova


34 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. studenoga 2011.objavljivanja propisuje Vlada Republike HrvatskeUredbom o objavama javne nabave. Danompristupanja Republike Hrvatske Europskoj unijiobjave javne nabave velike vrijednosti objavljujuse na standardnim obrascima koje propisujeEuropska komisija.Sve objave javne nabave za nabave čija jeprocijenjena vrijednost jednaka ili veća od70.000,00 kuna obvezno se objavljuju uElektroničkom oglasniku javne nabave RepublikeHrvatske.Dokumentacija za nadmetanje mora biti jasna,razumljiva i nedvojbena te izrađena na način daomogući podnošenje usporedivih ponuda teizračun cijena bez preuzimanja neuobičajenihrizika i poduzimanja opsežnih predradnjiponuditelja.Javni naručitelj određuje predmet nabave nanačin da predstavlja njegovu tehničku, tehnološku,oblikovnu, funkcionalnu i/ili drugu cjelinu.Predmet nabave mora se opisati na jasan,nedvojben, potpun i neutralan način koji osiguravausporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjevakoje je javni naručitelj postavio. Opis predmetanabave ne smije pogodovati određenomgospodarskom subjektu.Kriteriji za odabir ponude su ekonomskinajpovoljnija ponuda (različiti kriteriji povezani spredmetom nabave, primjerice: kvaliteta, cijena,tehničke prednosti, estetske i funkcionalneosobine, ekološke osobine, operativni troškovi,ekonomičnost, usluga nakon prodaje i tehničkapomoć, datum isporuke i rok isporuke ili rokizvršenja) i najniža cijena.U otvorenom i ograničenom postupku javnenabave javni naručitelj provodi javno otvaranjeponuda. Nakon otvaranja ponuda javni naručiteljpregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta izahtjeva iz dokumentacije za nadmetanje. Pregledi ocjena ponuda tajni su do donošenja odlukejavnog naručitelja. O pregledu i ocjeni ponudasastavlja se zapisnik.Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niskacijena ponude ili neuobičajeno niska pojedinajedinična cijena što dovodi u sumnju mogućnostisporuke robe, izvođenja radova ili pružanja uslugakoji su predmet nabave, javni naručitelj možeodbiti takvu ponudu.Javni naručitelj na osnovi rezultata pregleda iocjene ponuda donosi odluku o odabiru. Odlukomo odabiru odabire se najpovoljnija ponudaponuditelja s kojim će se sklopiti ugovor o javnojnabavi odnosno najpovoljnija ponuda jednog iliviše gospodarskih subjekata s kojima će se sklopitiokvirni sporazum. Odluka o odabiru temelji se nakriteriju za odabir ponude.Rok za donošenje odluke o odabiru započinjeteći danom isteka roka za dostavu ponude. Ako udokumentaciji za nadmetanje nije naveden rok zadonošenje odluke o odabiru, onda rok iznosi 30dana od dana isteka roka za dostavu ponude.Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednakorangirane prema kriteriju za odabir ponude, javninaručitelj odabrat će ponudu koja je zaprimljenaranije.Odluku o odabiru s preslikom zapisnika opregledu i ocjeni ponuda javni naručitelj obvezanje bez odgode dostaviti svakom ponuditeljuodnosno svakom sudioniku.Javni naručitelj obvezan je primijeniti rokmirovanja koji iznosi 15 dana kod nabave velikevrijednosti odnosno 10 dana kod nabave malevrijednosti od dana dostave odluke o odabiru.Početak roka mirovanja računa se od prvogasljedećeg dana nakon dana dostave odluke oodabiru.Rok mirovanja ne primjenjuje se ako je uotvorenom postupku, u pregovaračkom postupkujavne nabave bez prethodne objave i u postupkusklapanja ugovora o javnim uslugama iz DodatkaII. B ovoga Zakona sudjelovao samo jedanponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana i akoje u drugom stupnju ograničenog postupka,pregovaračkog postupka s prethodnom objavom ilinatjecateljskog dijaloga sudjelovao samo jedanponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana.Odluka o odabiru postaje izvršna nakonproteka roka mirovanja.Javni naručitelj može poništiti postupak javnenabave prije isteka roka za dostavu ponuda ilizahtjeva za sudjelovanje ako postanu poznateokolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja


15. studenoga 2011. ŽUPANIJSKA KRONIKA 35postupka javne nabave da su bile poznate prije iliako postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlodo sadržajno bitno drugačijeg poziva nanadmetanje ili dokumentacije za nadmetanje da subile poznate prije.Javni naručitelj obvezan je poništiti ograničenipostupak, pregovarački postupak s prethodnomobjavom ili natjecateljski dijalog ako nijedostavljen nijedan zahtjev za sudjelovanje ili akonema niti jednog sposobnog natjecatelja.Javni naručitelj može nakon isteka roka zadostavu ponude poništiti postupak javne nabaveako je cijena najpovoljnije ponude veća odosiguranih sredstava za nabavu ili ako nije dobiounaprijed određen broj sposobnih gospodarskihsubjekata ili valjanih ponuda za sklapanjeokvirnog sporazuma.Javni naručitelj obvezan je nakon isteka rokaza dostavu ponude poništiti postupak javne nabaveako postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bidošlo do pokretanja postupka javne nabave da subile poznate prije, ako postanu poznate okolnostizbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijegpoziva na nadmetanje ili dokumentacije zanadmetanje da su bile poznate prije, ako nijepristigla nijedna ponuda te kada nakon isključenjaponuditelja ili odbijanja ponuda ne preostanenijedna valjana ponuda.Kada postoje razlozi za poništenje postupkajavni naručitelj poništava postupak javne nabaveza cjelokupan predmet nabave.U slučaju poništenja postupka javne nabavekada nema niti jednog sposobnog natjecatelja ilikada nakon isključenja ponuditelja ili odbijanjaponuda ne preostane nijedna valjana ponuda, javninaručitelj ne smije pokrenuti novi postupak javnenabave za isti ili sličan predmet nabave prije istekaroka mirovanja, koji iznosi 15 dana kod nabavevelike vrijednosti odnosno 10 dana kod nabavemale vrijednosti od dana dostave odluke oponištenju natjecateljima odnosno ponuditeljima.Početak roka mirovanja računa se od prvogasljedećeg dana nakon dana dostave odluke oponištenju.Državna komisija za kontrolu postupaka javnenabave nadležna je za rješavanje o žalbama u vezis postupcima sklapanja ugovora o javnoj nabavi,okvirnih sporazuma i natječaja na koje seprimjenjuje ovaj Zakon. U svim postupcima javnenabave velike vrijednosti žalba se izjavljuje u roku10 dana, a u svim postupcima javne nabave malevrijednosti u roku 5 dana.Središnje tijelo državne uprave nadležno zasustav javne nabave najkasnije do 31. listopadasvake godine dostavlja Europskoj komisijistatističko izvješće o javnoj nabavi koje se odnosiposebno na ugovore o javnoj nabavi robe, ugovoreo javnim uslugama i ugovore o javnim radovimakoje su naručitelji sklopili tijekom prethodnegodine. Naručitelji su obvezni do 31. ožujka svakegodine izraditi izvješća o javnoj nabavi zaprethodnu godinu.ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMAZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORIPOLJOPRIVREDI IRURALNOM RAZVOJU"Narodne novine" broj 124/11.Ovaj Zakon donio je Hrvatski sabor 21.listopada 2011., a stupa na snagu 12. studenoga2011. godine.U okviru svojih programa potporepoljoprivredi i ruralnom razvoju jedinice lokalne ipodručne (regionalne) samouprave mogufinancirati mjere ruralnog razvoja te određenemjere posebne potpore poljoprivredi sukladnosmjernicama koje će uredbom propisati VladaRepublike Hrvatske, ali su dužne zatražitiodobrenje Ministarstva. Ministarstvo će, sukladnosmjernicama propisanim uredbom i pratećimprovedbenim propisima, donijeti odluku oodobrenju mjera ili odluku o odbijanju zahtjeva.Iznimno, jedinice lokalne i područne(regionalne) samouprave mogu odobravati lokalnepotpore poljoprivredi bez odobrenja Ministarstvazaključno s 30. rujnom 2012 (ranije 1. studenoga2011.).


Svetište Gospe od utoèišta AljmašMeðu prvima je u srpskoj najezdi 1991.godine opljaèkana, obešèašæena i razorenaaljmaška crkva Gospe od utoèišta. Nakonpriprema u kojima je sudjelovala i upanija,2001. godine, prema idejnom nacrtuzagrebaèkih arhitekata Maje FurlanZimmerman, Ive Gajšak i Mirka Buviniæa,osjeèka tvrtka "Gradnja" zapoèinje izgradnjunove, èetvrte crkve u tri stoljeæa Aljmaškogsvetišta, na istom mjestu. Crkva je ukrašenavitrajima i mozaicima, koji su radakademskog slikara Vladimira Megliæa izZagreba, a u zidnoj niši trajno je izloenzavjetni kip Gospe aljmaške koju je papa IvanPavao II. na sveèanom euharistijskomslavlju u Osijeku 7. lipnja 2003. godineokrunio. I konaèno, u nedjelju 1. kolovoza2004. godine biskup mons. Marin Srakiæposvetio je novu upnu i hodoèasnièku crkvu.Izgradnja Krinog puta dugog 480 m iostalih sadraja svetišta nastavljena je sve do2007. godine.Foto: Stjepan Wershansky

More magazines by this user
Similar magazines