Županijska kronika broj 205-206 - Osječko baranjska županija

obz.hr
  • No tags were found...

Županijska kronika broj 205-206 - Osječko baranjska županija

ISSN 1331-288Xwww.obz.hrŽUPANIJSKA KRONI KAINFORMATIVNI BILTEN OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEOsijek, 15. veljače 2012.Godina XIX. broj 205-206


15. veljače 2012. ŽUPANIJSKA KRONIKA 3U OVOM BROJUŽUPAN* Sastanak 22. prosinca: Izgraditi suvremeni prostorni informacijski sustav GIS tehnologijom* Sastanak 29. prosinca: Razvoj komunalne infrastrukture * Sastanak 24. siječnja: Etičko jačanjeupravnog ustrojstva Županije * Sastanak 8. veljače: Planski dokumenti učinkovitog korištenjaenergije - na javnu raspravuPRIOPĆENJA ŽUPANA* Župan priopćenjem za javnost o prosvjedu seljakaGOSPODARSKO-SOCIJALNO VIJEĆE* 42. sjednica 26. siječnja: Stanje zaposlenosti i provođenje mjera za poticanje zapošljavanjaTRAGOM VIJEĆNIČKIH PITANJASANACIJA ZIMSKIH UVJETA* O vremenskim uvjetima - priopćenje Župana * Miniran led na Dravi kod OsijekaU POSJETU JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE* Župan sa suradnicima posjetio: Grad Belišće te općine Levanjska Varoš, Semeljci, Punitovci,Jagodnjak, Darda, Strizivojna i MarijanciSUSRETI I SASTANCI* Predsjednik Josipović posjetio SOS Dječje selo u Ladimirevcima * Predstavljen program zaštite odminske opasnosti * U Ministarstvu prometa o Zračnoj luci Osijek * Predstavnici tvrtke Bor-plastikakod župana Šišljagića * Glavna skupština Matice Hrvatske u Osijeku * Susret sa Zajednicompovratnika Osječko-baranjske županije * Pomoć stambenoj zajednici Udruge Breza * U Domu zastare i nemoćne u Belom Manastiru * Novi logopedski kabinet SUVAG-a u NašicamaŽUPANIJSKI PROJEKTI* Ugovor o geodetskoj izmjeri za Donju Motičinu * Uvjerenja o završnoj edukaciji za projektmenadžere * 140 ugovora o stipendiranju učenika i studenata* Ugovor o prijevozu učenika osnovnih školaMEĐUNARODNI KONTAKTI* Završna konferencija projekta Hermes * Radionica za predstavnike medija i PRSKUPOVI, SVEČANOSTI I MANIFESTACIJE* Završna konferencija Obrazovanje i umrežavanje - prilika za zapošljavanje * Dan Općine Trnava* Dan OpćinePodgorač * Župan Šišljagić dijelio ruže za Valentinovo * Donacija Domu za stare inemoćne osobe u Osijeku * Donacija Domu zdravlja u Osijeku * Donacija nogometnom klubu iUdruzi žena u Seoni * Pokladno jahanje u Strizivojni i Laslovu * Slavonske vinske ceste u Zagrebu* Izložba slika Tihomira Lončara * Zemlja bez granica * Proglašeni najbolji sportaši OsječkobaranjskežupanijeBOŽIĆNI I NOVOGODIŠNJI SURETI* Ponoćka u osječkoj konkatedrali * Tradicionalno božićno primanje u Županiji * Božić u Dječjemdomu Klasje * Božićni domjenak njemačke nacionalne manjine * Županova novogodišnja čestitkaUPOZORAVAMO NA PROPISE* Zakon o zakupu i prodaji poslovnog prostora * Zakon o zaštiti zraka * Zakon o izmjenama idopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka


4 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. veljače 2012.Sastanak22. prosinca 2011.IZGRADITI SUVREMENIPROSTORNI INFORMACIJSKISUSTAV GIS TEHNOLOGIJOMIzgradnja suvremenog prostornog informacijskog sustava kao podloge kvalitetnog odlučivanja,plansko je određenje koje je Županijska skupština utvrdila još 2004. godine. Posebno značenje ovousmjerenje ima u procesu jačanja konkurentnosti investicijskog okruženja. U minulom vremenu ulaganisu značajni napori za tehničko, programsko i stručno osposobljavanje za izgradnju i održavanje ovogsustava i u tome polučeni odgovarajući rezultati. Otkupom od Državne geodetske uprave osigurane sui odgovarajuće kartografske podloge.Novi iskorak predstavlja činjenica da je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja igraditeljstva je osiguralo Osječko-baranjskoj županiji sredstva u iznosu od 160.000,00 kuna u svrhuGeoinformatičke obrade Prostornih planova uređenja Grada/Općine s područja Osječko-baranjskežupanije, sukladno standardima Geoinformacijskog sustava Prostornih planova Republike Hrvatske kojegrazvija Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, o čemu je zaključen i ugovor. Usvrhu ispunjavanja ugovornih obveza, Osječko-baranjska županija provela je postupak nabave za Sustavstrateškog upravljanja prostorno planskom dokumentacijom Osječko-baranjske županije - Aplikacija sosnovnim sadržajem, za digitalnu obradu cjelokupnog planskog sadržaja Prostornog plana Osječkobaranjskežupanije i prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave na području Osječkobaranjskežupanije kao E-planova te za topološku obradu karata Prostornog plana Osječko-baranjskežupanije i karte namjene prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave na području Osječkobaranjskežupanije. U završnoj fazi predloženi su ugovori temeljem kojih će ovaj zahvat biti realiziran,a koje je na svom sastanku 22. prosinca Župan prihvatio.U okviru dnevnog reda ovog sastanka razmotren je niz pitanja obuhvaćenih dnevnim redom kojije sadržavao točke:1.a) Prijedlog Ugovora o nabavi Sustava strateškog upravljanja prostorno planskom dokumentacijomOsječko-baranjske županije - Aplikacija s osnovnim sadržajemb) Prijedlog Ugovora o digitalnoj obradi cjelokupnog planskog sadržaja Prostornog plana Osječkobaranjskežupanije i prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave na području Osječkobaranjskežupanije kao E-planova


15. veljače 2012. ŽUPANIJSKA KRONIKA 5c) Prijedlog Ugovora o topološkoj obradi karata Prostornog plana Osječko-baranjske županije i kartinamjene prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjskežupanije2. Prijedlog Zaključka o raskidu Sporazuma o osiguranju sredstava za sufinanciranje održavanjagrađevina detaljne melioracijske odvodnje na području Osječko-baranjske županije u 2009. godinii povratu uplaćenih sredstava3. Zbirna izvješća o stanju otplata dionica u trgovačkim društvima Vuka d.d. Osijek, Odvodnja d.d.Darda i Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjac4. Zbirno izvješće o stanju otplata udjela u trgovačkom društvu Cesting d.o.o. Osijek5. Prijedlog Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava pomoći iz Državnog proračuna RepublikeHrvatske za 2011. godinu jedinicama lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije6. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2011. godinu Općini Vuka za kapitalna ulaganja u vodoopskrbu7. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2011. godinu Klasteru poljomehanizacije d.o.o. za potrebe realizacije razvojnih projekata8. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2011. godinu tvrtki Inox-metali d.o.o. za unaprjeđenje poslovanja9. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2011. godinu inovatoru Ivanu Stankoviću za izradu dječjih kolica za zdravu i hendikepiranu djecu10. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinuTurističkoj zajednici Osječko-baranjske županije11. Prijedlog Rješenja o dodjeli financijske pomoći zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječkobaranjskažupanija12. Prijedlog Rješenja o financijskoj pomoći domovima zdravlja čiji je osnivač Osječko-baranjskažupanija13. Prijedlog Izmjena Plana raspodjele sredstava prema Programu javnih potreba u kulturi na područjuOsječko-baranjske županije za 2011. godinu14. Prijedlog Rješenja o raspodjeli sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinuza ostale javne potrebe u kulturi15. Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinuza sakralne objekte16. Prijedlog Rješenja o raspodjeli sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinuza financiranje udruga građana17. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinuHumanitarnoj organizaciji "Zajednica Susret"18. Prijedlog Rješenja o odobrenju akontacije sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2011. godinu za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Osječko-baranjske županije19. Zahtjev Angele Gerštmajer iz Novog Bezdana za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o.Lug kao kulturnog dobra20. Prijedlog Ugovora o osnivanju prava služnosti na dijelovima kanala u k.o. Antunovac i k.o. Tenjau svrhu izgradnje i održavanja dalekovoda DV 2x35kV TS 110/35kV Osijek 1-TS 35/10kVOrlovnjak, dionica: stup 16-TS Orlovnjak21. Prijedlog Ugovora o osnivanju prava služnosti na dijelovima kanala u k.o. Ernestinovo i k.o. PaulinDvor u svrhu izgradnje i održavanja distribucijskog plinovoda za naselja Paulin Dvor, Hrastin,Vladislavci i Dopsin22. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Poljoprivrednoj i veterinarskoj školi Osijek za osnivanjeprava služnosti bez naknade na dijelu nekretnine u vlasništvu škole23. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Ljekarni Đakovo na prodaju nekretnina u Semeljcima24. Prijedlog Ugovora o privremenom korištenju poslovnog prostora u dvorišnoj zgradi 2 u Osijeku,Županijska 425. Prijedlog Rješenja o odabiru ponude u postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu lož uljaza osnovne i srednje škole Osječko-baranjske županije


8 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. veljače 2012.Dodijeljena je i potpora za kapitalna ulaganjau proizvodnju, skladištenje i preradupoljoprivrednih proizvoda, kao mjera ruralnograzvoja, u ukupnom iznosu od 30.000,00 kunaTERRA obrtu u poljoprivredi, vlasnika IvanaSučića iz Đakova, za izvršeno ulaganje u nabavumreže za protugradnu obranu kod podizanja novognasada trešanja.Za kapitalna ulaganja u navodnjavanje kodpodizanja novih voćnjaka, kao mjera ruralnograzvoja, iznos od 20.000,00 kuna doznačit će seTERRA obrtu u poljoprivredi, vlasnika IvanaSučića iz Đakova, za izvršeno ulaganje u nabavusustava navodnjavanja kod podizanja novognasada trešanja.Financijska pomoć domovima zdravljaSukladno aktu Župana, ljekarničke ustanovečiji je osnivač Osječko-baranjska županija, a kojesu u 2010. godini iskazale dobit po završnomračunu, dio ostvarene dobiti uplatit će u Županijskiproračun iz kojega će se sredstva koristiti zaunaprjeđenje rada ustanova zdravstvenedjelatnosti. Ovim aktom na uplatu sredstavaobvezane su Ljekarna Osijek (102.450,00 kn.),Ljekarna Đakovo (76.200,00 kn.) i Ljekarna BeliManastir (121.350,00 kn.).45.000,00 kuna, Domu zdravlja Našice u iznosu od35.000,00 kuna, Domu zdravlja Beli Manastir uiznosu od 320.000,00 kuna i Hitnoj medicinskojpomoći Osječko-baranjske županije u iznosu od500.000,00 kuna.Dodatna financijska pomoć domovimazdravlja (ukupno 144.428,61 kuna) za obavljanjei razvoj zdravstvene djelatnosti ustanove odobrenaje i iz drugih proračunskih izvora u sljedećimiznosima: Domu zdravlja Osijek 91.592,72 kuna,Domu zdravlja Đakovo 25.717,15 kune, Domuzdravlja Valpovo 7.467,86 kune, Domu zdravljaDonji Miholjac 2.339,00 kuna, Domu zdravljaNašice 11.784,09 kuna i Domu zdravlja BeliManastir u iznosu od 5.527,79 kuna.Financiranje javnih potrebau kulturiZa tzv. ostale javne potrebe u kulturi Župan jeodobrio ukupno 43.000,00 kuna: Društvu prijateljabaranjskih starina "Ižip" Topolje, za zaštituŠokačke kuće u Topolju 10.000,00 kuna,Hrvatskom pjevačkom društvu "Lipa" Osijek, zaobilježavanje 135 godina postojanja, 5.000,00kuna, KUD "Slavonac" Podravska Moslavina zakupovinu instrumenata tamburaškom sastavu5.000,00 kuna, Hrvatskom obrtničkom pjevačkoIz ovako prikupljenih sredstava, bit ćeisplaćena financijska pomoć (u ukupnom iznosuod 1.400.000,00 kuna) za obavljanje i razvojdjelatnosti ustanova, i to Domu zdravlja Osijek uiznosu od 320.000,00 kuna, Domu zdravljaĐakovo u iznosu od 110.000,00 kuna, Domuzdravlja Valpovo u iznosu od 70.000,00 kuna,Domu zdravlja Donji Miholjac u iznosu odglazbenom društvu "Zrinski" Osijek za nastup uVarešu (BiH) 3.000,00 kuna, HKUD-u "BrankoHerceg" Erdut za kupovinu instrumenata10.000,00 kuna, Hrvatskom tamburaškom savezuu Osijeku za tiskanje "Hrvatske tamburice"5.000,00 kuna i Tamburaškoj školi "Marković"Darda, Mece za VI. Božićni koncert 5.000,00kuna.


15. veljače 2012. ŽUPANIJSKA KRONIKA 9Pomoć u obnovi sakralnihobjekataNastavljajući pomagati obnovu i opremanjesakralnih objekata, Župan je odobrio isplatu iznosaod 10.000,00 kuna Rimokatoličkoj župi SvetogMihaela iz Osijeka za sufinanciranje radovaobnove crkve i za restauraciju crkvenih orgulja,iznosa od 43.500,00 kuna Rimokatoličkoj župiSvetog Jakoba iz Gorjana za sufinanciranje radovauređenja i obnove okoliša oko filijalne crkveSvetog Antuna pustinjaka u Tomašancima,5.000,00 kuna Rimokatoličkoj župi SvetogMihaela arkanđela iz Drenja za elektrifikacijuzvona na filijalnoj crkvi u Pridvorju, 5.000,00kuna Rimokatoličkoj župi Svetog Mihaelaarkanđela iz Drenja za izradu i postavljanjecrkvenih klupa, 15.000,00 kuna Rimokatoličkojžupi Uzvišenja svetog Križa u Osijeku za obnovukotlovnice, 15.000,00 kuna Rimokatoličkoj župiRođenja Blažene Djevice Marije iz Torjanaca zaizradu i postavljanje klupa za sjedenje u crkvi,5.000,00 kuna Rimokatoličkoj župi Svetog Petraapostola iz Petrijevaca za obnovu filijalne crkve uSatnici, 15.000,00 kuna Rimokatoličkoj župiSvetog Petra i Pavla apostola iz Osijeka za obnovuRokove crkve u Osijeku, 10.000,00 kunaRimokatoličkoj župi Svetog Leopolda BogdanaMandića iz Osijeka, za obnovu crkve, 10.000,00kuna Rimokatoličkoj župi Svetih Ćirila i Metoda,slavenskih apostola iz Osijeka, za uređenjeinterijera crkve i 10.000,00 kuna Rimokatoličkojžupi Unesenja Blažene Djevice Marije izDuboševice, za sufinanciranje radova obnavljanjaunutrašnjosti crkve i 10.000,00 kunaRimokatoličkoj župi Svetog Josipa iz Popovca, zasufinanciranje obnove tornja crkve i fasade nacrkvi.Pomoć udrugamaŽupan je odobrio 3.000,00 kuna Udruzi"Sunčica", zlostavljane žene u Domovinskom ratuVukovar, 20.000,00 kuna Humanitarnojorganizaciji "Zajednica Susret" iz Splita, zazamjenu dotrajale stolarije na objektu Terapijskogcentra Paučje, te 10.000,00 kuna Udruzi "Rogisti"Osječko-baranjske županije za sudjelovanje namanifestacijama, koje organizira Lovački savezOsječko-baranjske županije tijekom godine.Financiranje vijeća i predstavnikanacionalnih manjinaIsplata akontacije sredstava za rad vijeća ipredstavnika nacionalnih manjina Osječkobaranjskežupanije u ukupnoj svoti od 82.500,00kuna doznačit će se na žiro-račun vijeća, odnosnopredstavnika nacionalnih manjina Osječkobaranjskežupanije i to vijećima albanske,njemačke i srpske nacionalne manjine po22.500,00 kuna, a predstavnicima crnogorske,rusinske i slovenske nacionalne manjine Osječkobaranjskežupanije po 5.000,00 kuna.Jednokratne pomoćisocijalno ugroženim građanimaŽupan je odobrio 67 jednokratnih pomoćisocijalno ugroženim građanima, za osnovneživotne potrebe.Projekt "Razvoj investicijskogokruženja" u okviru Naprednogprograma certificiranjaregija za ulaganje (ICPR)Radi provedbe projekta "Razvoj investicijskogokruženja" Ministarstva gospodarstva, rada ipoduzetništva u okviru Naprednog Programacertificiranja regija za ulaganje (ICPR), koji trebapridonijeti poboljšanju poslovne i investicijskeklime te promicanju kohezijskog regionalnograzvoja, osnovan je Županijski tim, koji će smeđunarodnim konzultantima provoditi aktivnostipo programima za napredni informacijski,napredni imovinski, napredni marketinški standardi 4. standard - Standard investicijskog okruženja,a u cilju provedbe postupka certifikacije.Za koordinatora projekta imenovan je ŽeljkoKraljičak, zamjenik župana Osječko-baranjskežupanije, a u Županijski tim imenovani su zanapredni informacijski standard: Božica Dunković,koordinator standarda, Agencija za razvojOsječko-baranjske županije, Tomislav Petric,Upravni odjel za poljoprivredu i gospodarstvoOsječko-baranjske županije, Ivana ČandrlićDankoš, Agencija za razvoj Osječko-baranjskežupanije, Beba Madunović, Hrvatski zavod za


10 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. veljače 2012.zapošljavanje, Područna služba Osijek i KornelaMiling, Hrvatska gospodarska komora, Županijskakomora Osijek, za napredni imovinski standard:Domagoj Čavar, koordinator standarda, Agencijaza razvoj Osječko-baranjske županije, AntonijaBrkić, Upravni odjel za prostorno uređenje,graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjskežupanije, Snježana Vidranski-Škorić, Upravniodjel za javne financije Osječko-baranjskežupanije, Ivan Cingel, Zavod za prostornouređenje Osječko-baranjske županije i SnježanaBabić, Hrvatska gospodarska komora, Županijskakomora Osijek.Za napredni marketinški standard i 4.standard - Standard investicijskog okruženjaimenovani su Sandra Filipović, koordinator standarda,Agencija za razvoj Osječko-baranjskežupanije, Martin Marolin, Agencija za razvojOsječko-baranjske županije, Ivana KatavićMilardović, Agencija za razvoj Osječko-baranjskežupanije, Mirela Kalazić, Agencija za razvojOsječko-baranjske županije, Marijana Eljuga,Upravni odjel za poljoprivredu i gospodarstvoOsječko-baranjske županije, Dušanka Mišćević,Hrvatska udruga poslodavaca, Regionalni uredOsijek, Darija Krstić, Centar za poduzetništvoOsijek, Ivana Erak, Hrvatska gospodarska komora,Županijska komora Osijek, Vlado Guberac,Poljoprivredni fakultet u Osijeku, AndrijaPozderović, Prehrambeno-tehnološki fakultet uOsijeku, Mirna Leko-Šimić, Ekonomski fakultetOsijek i Zvonimir Zdunić, Poljoprivredni institutu Osijeku.Sastanak29. prosinca 2011.RAZVOJ KOMUNALNEINFRASTRUKTURERavnomjeran razvoj i ujednačavanje komunalnog standarda svih stanovnika Županije, kriteriji sukojim se rukovodi Župan u odobravanju potpora jedinicama lokalne samouprave. Stoga je sastanak spročelnicima i izvjestiteljima o pitanjima i prijedlozima o kojima je trebalo odlučiti 29. prosinca 2011.godine, započeo razmatranjem zahtjeva općina usmjerenih prema odobravanju potpora za projektepodizanja komunalnog standarda izgradnjom i opremanjem društvenih domova, izgradnjom kućaoproštaja, kapitalnim ulaganjima u protupožarnu zaštitu kao i za projekte uređenja ruralnog prostora. Ovapitanja razmotrio je Župan u okviru točaka dnevnog reda ovog sastanka:1. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011.godinu jedinicama lokalne samouprave za izgradnju i opremanje društvenih domova2. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011.godinu jedinicama lokalne samouprave za izgradnju kuća oproštaja3. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011.godinu jedinicama lokalne samouprave za kapitalna ulaganja u protupožarnu zaštitu4. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011.godinu dobrovoljnim vatrogasnim društvima5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Pisma namjere Intelligent Energy Europe projekta "BiogasIN"6. Prijedlog rješenja o dodjeli posebnih potpora poljoprivredi i potpora za uređenje ruralnog prostoraiz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinua) Prijedlog Rješenja o dodjeli potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinusudionicima i organizatorima manifestacija s područja Osječko-baranjske županije od značaja zarazvoj poljoprivredeb) Prijedlog Rješenja o dodjeli potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinutrgovačkim društvima kao sudionicima i organizatorima manifestacija s područja Osječko-baranjskežupanije od značaja za razvoj poljoprivredec) Prijedlog Rješenja o dodjeli potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinu zapomoć oštećenicima u slučaju elementarne nepogode s područja Osječko-baranjske županije


15. veljače 2012. ŽUPANIJSKA KRONIKA 11d) Prijedlog Rješenja o dodjeli potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinu zaedukaciju poljoprivrednika s područja Osječko-baranjske županijee) Prijedlog Rješenja o dodjeli potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinutrgovačkom društvu za edukaciju poljoprivrednika s područja Osječko-baranjske županijef) Prijedlog Rješenja o dodjeli potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinu malimpoduzetnicima u poljoprivredi s područja Osječko-baranjske županijeg) Prijedlog Rješenja o dodjeli potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinujedinicama lokalne samouprave za uređenje ruralnog prostora na području Osječko-baranjskežupanijeh) Prijedlog Rješenja o dodjeli potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinu zaproizvodnju autohtonih proizvoda na području Osječko-baranjske županije7. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2011. godinu za unaprjeđenje turizma8. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2011. godinu za unaprjeđenje turizma obrtu Citadela iz Vardarca9. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2011. godinu sudionicima manifestacija s područja Osječko-baranjske županije od značaja zapromidžbu turizma10. Prijedlog Rješenja o dodjeli financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011.godinu Lovačkom društvu "Tomin hrast" Osijek11. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinuZavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije12. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2011. godinu poduzetničkim centrima i inkubatorima za savjetodavnu pomoć poduzetnicima13. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2011. godinu Centru za poduzetništvo Osijek za sufinanciranje projekta "SMS poduzetnik"14. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011.godinu tvrtki Tehno centar d.o.o. Osijek za unaprjeđenje poslovanja15. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011.godinu tvrtki Čip d.o.o. Osijek za unaprjeđenje poslovanja16. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011.godinu tvrtki Point d.o.o. Osijek za unaprjeđenje poslovanja17. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011.godinu tvrtki Ricardo d.o.o. Osijek za unaprjeđenje poslovanja18. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011.godinu obrtu Horvat media marketing iz Kneževih Vinograda za unaprjeđenje poslovanja19. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011.godinu tvrtki Goričkić d.o.o. Tenja za unaprjeđenje poslovanja20. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011.godinu tvrtki Dialog d.o.o. Osijek za rast i razvoj poslovanja i novozapošljavanje21. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011.godinu tvrtki Ventilacija d.o.o. Osijek za razvoj poslovanja22. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011.godinu tvrtki Emax d.o.o. Osijek za razvoj poslovanja23. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011.godinu obrtu Neon sjaj iz Višnjevca za ulaganja u razvoj poslovanja24. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011.godinu obrtu Anura iz Bijelog Brda za razvoj poslovanja25. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011.godinu tvrtki Index d.o.o. Darda za razvoj poslovanja26. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011.godinu tvrtki Urbana oprema d.o.o. Petlovac za razvoj poslovanja


12 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. veljače 2012.27. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2011. godinu obrtu Portobello iz Petlovca za daljnji razvoj28. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2011. godinu obrtu Čio iz Višnjevca za daljnji razvoj29. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2011. godinu inovatoru Goranu Nikolaševiću iz Osijeka za Projekt sustava za desalinizaciju30. Prijedlog Rješenja o raspodjeli sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinuza ostale javne potrebe u kulturi31. Prijedlog Rješenja o odobrenju akontacije sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2011. godinu za rad Vijeća njemačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije32. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinuAnti Bradariću iz Vladislavaca33. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinuGordani Pujez iz Osijeka34. Prijedlog Ugovora o obavljanju stručnog nadzora nad izvođenjem radova na obnovi zgradeGimnazije Beli Manastir po načelima održive gradnje35. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedlogaa) I. Dodatka Ugovora o koncesiji sklopljenog s Marinom Marinčićem, dr.med.spec. obiteljskemedicine iz Osijekab) I. Dodatka Ugovora o koncesiji sklopljenog sa Željkom Vrbanom, dr.med.dent. iz Osijekac) I. Dodatka Ugovora o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu ''Jadranka Plužarić''d) I. Dodatka Ugovora o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu ''Jadranka Plužarić''e) II. Dodatka Ugovora o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu ''Jadranka Plužarić''f) I. Dodatka Ugovora o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu ''Jadranka Plužarić''36.a) Prijedlog Zaključka o prestanku koncesije dodijeljene Vladimiru Petričeviću za obavljanje javnezdravstvene službe u djelatnosti dentalne medicineb) Prijedlog Zaključka o prestanku koncesije dodijeljene Tereziji Doboš za obavljanje javnezdravstvene službe u djelatnosti dentalne medicinec) Prijedlog Zaključka o prestanku koncesije dodijeljene Stanislavu Bulatu za obavljanje javnezdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine37. Prijedlog Ugovora broj T-9-21957/12. o opskrbi i korištenju distribucijske mreže38. Prijedlog za sudjelovanje i sufinanciranje dočeka Nove godine39. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2011. godinu tvrtki Mirakul d.o.o. Osijek za unaprjeđenje poslovanja40. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2011. godinu sudioniku manifestacija s područja Osječko-baranjske županije od značaja zagospodarski razvoj41. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za2011. godinu sudioniku manifestacija s područja Osječko-baranjske županije od značaja za razvojpoduzetništva42. Prijedlog Rješenja o dodjeli jednokratne pomoći iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županijeza 2011. godinu obiteljima članovima Udruge Hrvatskih brojnih obitelji 8+43. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinuSnježani Jagić iz Bilja44. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinuŠimi Lončareviću iz Koritne45. Prijedlog Dopune Plana nabave Osječko-baranjske županije za 2011. godinu46. Prijedlog Rješenja o odabiru ponude u postupku javne nabave velike vrijednosti za izradu Stručnerevizije Studije opravdanosti i izvodivosti investicije izgradnje višenamjenskog hidrotehničkogsustava za uređenje vode i zemljišta (VHS OSIJEK)47. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinuMariju Soviću iz Osijeka


15. veljače 2012. ŽUPANIJSKA KRONIKA 1348. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinuMatici hrvatskoj, Ogranku Osijek iz Osijeka49. Prijedlog Rješenja o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županijeza 2011. godinuPotpore komunalnim projektimaIznos od 90.000,00 kuma raspodijeljen jejedinicama lokalne samouprave za izgradnju iopremanje društvenih domova, kako slijedi -Općini Bizovac 20.000,00 kuna, Općini Feričanci20.000,00 kuna, Općini Levanjska Varoš 5.000,00kuna, Općini Podravska Moslavina iznos od25.000,00 kuna i Općini Trnava 20.000,00 kuna.Župan je odobrio ukupno 125.000,00 kunajedinicama lokalne samouprave za izgradnju kućaoproštaja, kako slijedi: Općini Čeminac 30.000,00kuna, Općini Donja Motičina 15.000,00 kuna,Općini Drenje 15.000,00 kuna, Općini Gorjani20.000,00 kuna, Općini Levanjska Varoš 5.000,00kuna, Općini Satnica Đakovačka 10.000,00 kunai Općini Vladislavci 30.000,00 kuna.Jedinicama lokalne samouprave, za kapitalnaulaganja u protupožarnu zaštitu, Župan je odobrio20.000,00 kuna, odnosno po 10.000 kuna OpćiniStrizivojna i Općini Podravska Moslavina.Iznos od 100.000,00 kuna za uređenjeruralnog prostora jedinicama lokalne samoupraves područja Županije raspodijelit će se - OpćiniDrenje, za pokriće troškova uređenja otresnica napoljskom putovima koji izlaze na državne,županijske i lokalne ceste na području Općine40.000,00 kuna, Općini Petrijevci, za pokrićetroškova uređenja na poljskom putovima kojiizlaze na državne, županijske i lokalne ceste napodručju Općine 30.000,00 kuna i OpćiniFeričanci, za pokriće troškova uređenja poljskihputova koji izlaze na županijske i državne ceste napodručju Općine 30.000,00 kuna.Sredstva dobrovoljnimvatrogasnim društvimaIsplata u iznosu od 145.000,00 kunadobrovoljnim vatrogasnim društvima za kapitalnaulaganja u protupožarnu zaštitu, odobrena je kakoslijedi: DVD Topolje 5.000,00 kuna, DVD Šag10.000,00 kuna, DVD Aljmaš 10.000,00 kuna,DVD Donji Miholjac 10.000,00 kuna, DVDGrabovac 20.000,00 kuna, DVD Vuka 30.000,00kuna, DVD Mandićevac 30.000,00 kuna i DVDSemeljci 30.000,00 kuna.Pomoć oštećenicima uelementarnoj nepogodiPotpora za naknadu štete u poljoprivrednojproizvodnji u iznosu od 30.000,00 kunadodijeljena je oštećenicima u slučaju elementarnenepogode - Citadeli, zajedničkom ugostiteljskopoljoprivrednomobrtu, vlasnika Lazar Dozo iSilard Dozo iz Vardarca, za ublažavanje posljedicaod suše nastaloj na proizvodnji harane za tovjunadi, a pogotovo na silaži, iznos od 10.000,00kuna, Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvuIvana Kveteka iz Valpova, za ublažavanjeposljedica nastalih od požara u kojem je 1.


14 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. veljače 2012.listopada 2011. godine izgorjelo 300 roto balasijena djeteline lucerke pripremljene za ishranu 80muznih krava, iznos od 10.000,00 kuna iPoljoprivrednom obrtu Filakov, vlasnika StipeFilakova iz Gajića, za ublažavanje posljedica odvirusne biljne bolesti rajčici u hidroponskojproizvodnji u vlastitom plastenicima, iznos od10.000,00 kuna.Sufinanciranje projektaunaprjeđenja poslovanjaŽupan je odobrio isplatu iznosa od 12.250,00kuna Centru za poduzetništvo Osijek zasufinanciranje projekta "SMS poduzetnik". Po30.000,00 kuna za unaprjeđenje poslovanjadodijeljeno je tvrtkama: Tehno centar d.o.o.Osijek, Čip d.o.o. Osijek, Point d.o.o. Osijek,Horvat media marketing iz Kneževih Vinograda,Goričkić d.o.o. Tenja, Ventilacija d.o.o. Osijek,Emax d.o.o. Osijek, Dialog d.o.o. Osijek, Indexd.o.o. Darda, Urbana oprema d.o.o. Petlovac,Mirakul d.o.o. Osijek te obrtima Neon sjaj izVišnjevaca, Portobello iz Petlovca i Anura izBijelog Brda.Iznos od 45.000,00 kuna odobren je tvrtkiRicardo d.o.o. Osijek, za rast i razvoj poslovanja inovo zapošljavanje, 20.000,00 kuna obrtu Čio izVišnjevca za razvoj poslovanja i 10.000,00 kunainovatoru Goranu Nikolaševiću iz Osijeka zaProjekt sustava za desalinizaciju.Savjetodavna pomoć poduzetnicimaPoduzetničkim centrima i inkubatorimaŽupan je odobrio isplate po 7.500,00 kuna zasavjetodavnu pomoć i to: Poduzetničkom centruBeli Manastir d.o.o., Miholjačkom poduzetničkomcentru Lokalna razvojna agencija d.o.o. DonjiMiholjac, Valpovački poduzetničkom centru d.o.o.Valpovo, Poduzetničkom inkubatoru Bios d.o.o.Osijek, Poduzetničkoj zadruzi Osvit DonjiMiholjac, Zadruzi Poduzetnička mreža Bilje,Centar za poduzetništvo Osijek i Poduzetničkomcentru Belišće.Poduzetništvo u poljoprivrediPotpora malim poduzetnicima u poljoprivredis područja Osječko-baranjske županije, kaoposebna potpora primjenjiva na poljoprivrednisektor u ukupnom iznosu od 90.000,00 kuna,odobrena je Makleru d.o.o. iz Osijeka za pokrićetroškova ulaganja u razvojni projekt opremanjaobjekta za rasijecanje, konfekcioniranje iskladištenje slatkovodne ribe, uvođenje HACCPsustava, te povećanje postojećega broja radnika zanajmanje dva po završetku projekta. Župan jedodijelio i 70.000,00 kuna poljoprivrednom obrtuFilakov, vlasnika Stipe Filakova iz Gajića, zapokriće troškova ulaganja u razvojni projektugradnje energetske zavjese u plastenicima zaproizvodnju povrća radi uštede energije za grijanjei očuvanje okoliša, iznos od 20.000,00 kuna.Sukladno aktu Župana posebna potpora kojase primjenjuje na poljoprivredni sektor u ukupnomiznosu od 5.000,00 kuna doznačit će se na žiroračun Obiteljskog poljoprivredno gospodarstvoAlena Devića iz Vladislavaca, za pokriće troškovanabavke potrebne opreme za proizvodnju sira izvlastite proizvodnje mlijeka.Potpora sudionicima i organizatorimamanifestacija od značaja zarazvoj poljoprivredePotpora sudionicima i organizatorimamanifestacija od značaja za razvoj poljoprivrede spodručja Osječko-baranjske županije, kao posebnapotpora koja se primjenjuje na poljoprivrednisektor, u ukupnom iznosu od 80.000,00 kunadodijeljena je Poljoprivrednoj zadruzi"Darđanaka" iz Darde, za pokriće troškovasudjelovanja na sajmovima radi prodaje vlastitihproizvoda od šljiva i sušenih šljiva iz vlastitoguzgoja, te rakije šljivovice proizvedene kaoautohtoni proizvod u iznosu od 30.000,00 kuna,Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvuOlivere Štasny iz Osijeka, za pokriće troškovasudjelovanja na specijaliziranim sajmovimaljekovitog bilja, čajeva i kozmetike u Austriji iNjemačkoj radi pronalaženja tržišta za prodajuvlastite proizvodnje ljekovitog bilja kadulje itimijana, iznos od 20.000,00 kuna iPoljoprivrednoj zadruzi Bajmak iz Topolje zapokriće troškova sudjelovanja na sajmovima radipromocije novih vlastitih proizvoda, te njihovumarkentišku pripremu za tržište, iznos od30.000,00 kuna.Dodijeljena je potpora trgovačkim društvimakao sudionicima i organizatorima manifestacija od


15. veljače 2012. ŽUPANIJSKA KRONIKA 15značaja za razvoj poljoprivrede s područjaOsječko-baranjske županije u ukupnom iznosu od120.000,00 kuna i to: Tržnici d.o.o. Osijek, zapokriće troškova organizacija i sudjelovanje namanifestacijama "Svježe, zdravo, domaće" i"Zeleni četvrtak" tijekom 2011. godine iznos od50.000,00 kuna i Novoj Đakovčanki d.o.o.Đakovo, za pokriće troškova sudjelovanja nasajmovima i manifestacijama u zemlji iinozemstvu, stvaranje novog vizualnog identiteta,te prezentacija na tržištu, iznos od 70.000,00 kuna.Edukacija poljoprivrednikaŽupan je dodijelio potporu za edukacijupoljoprivrednika u ukupnom iznosu od 20.000,00kuna Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvuGordana Jurkovića iz Osijeka, za pokriće troškovastjecanja ekološkog certifikata u proizvodnjiekološkog soka od kupina, malina, višnje i jabukekod ovlaštenih domaćih i Europskog ovlaštenogcertifikatora "ABG".Valpova za proširenje ugostiteljsko-turističkeponude na vlastitom seljačkom gospodarstvu iznosod 10.000,00 kuna i Ugostiteljsko-turističkoj školiiz Osijeka za realizaciju programa unaprjeđenjeturizma kroz obilaske turističkih destinacija napodručju Županije, iznos od 30.000,00 kuna.Iznos od 20.000,00 kuna odobren je Citadelizajedničko ugostiteljsko-poljoprivrednom obrtu,vlasnika Lazar Doze i Silard Doze iz Vardaraca, zaproširenje i unaprjeđenje turističke ponude navlastitom gospodarstvu, a u cilju unapređenjaturizma na području Županije.Financijska potpora sudionicima manifestacijas područja Osječko-baranjske županije odznačaja za promidžbu turizma na područjuOsječko-baranjske županije u ukupnom iznosu od6.000,00 kuna raspoređena je Športsko plesnojudruzi "Feniks" iz Osijeka, za pokriće troškovasudjelovanja na manifestacijama u zemlji iinozemstvu s plesnim programom i predstavljanjeZa edukaciju poljoprivrednika, dodijeljena jei posebna potpora koja se primjenjuje napoljoprivredni sektor u ukupnom iznosu od100.000,00 kuna, tvrtki Plodovi fructus d.o.o. izDonjeg Miholjca, namijenjena za pokriće troškovaorganizacije edukacije poljoprivrednih proizvođača,vlastitih kooperanata u proizvodnji povrćavezano uz stjecanje Global Gap, radi izvozapovrća na tržište Europske unije.Unaprjeđenje i promidžba turizmaOdobrena financijska potpora zaunaprjeđenje turizma na području Županije uukupnom iznosu od 40.000,00 kuna rasporedit ćese Obiteljskom seljačkom gospodarstvu "Kuna" izŽupanije iznos od 3.000,00 kuna, Odredu rendžera"Kudeljara" iz Vladislavaca, za pokriće troškovapromicanja brige o očuvanju prirode i okoliša napodručju Općine Vladislavci u svrhu turizma iznosod 1.000,00 kuna i Turističkoj zajednici Baranje,za pokriće troškova organizacije humantarneakcije darivanja djece grada Belog Manastira, teupoznavanje s turističkim ljepotama Baranje iznosod 2.000,00 kuna.Također, 5.000,00 kuna odobreno jeEkonomskom fakultetu u Osijeku, za pokrićetroškova organizacije i sudjelovanja na Međunarodnomznanstvenom simpoziju "Gospodarstvoistočne Slavonije jučer, danas, sutra", a koji će seodržati od 17. do 19. svibnja 2012. godine.


16 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. veljače 2012.Zimsko tretiranje komaracaZavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjskežupanije, za sufinanciranje zimskog tretmanakomaraca na području Osječko-baranjske županije,koji se obavlja u razdoblju od 1. studenoga do 31.prosinca 2011. godine odobrena je isplata u iznosuod 300.000,00 kuna.Potpore udrugama iprogramima u kulturiJednokratne pomoći iz sredstava Proračunaukupnom iznosu od 14.000,00 kuna Župan jeodobrio obiteljima odnosno članovima UdrugeHrvatskih brojnih obitelji 8+.Matici hrvatskoj, Ogranak Osijek iz Osijeka,za sufinanciranje organizacije Festivala OgranakaMatice hrvatske Osijek, Pečuh, Subotica i Tuzlaodobrena je isplata u svoti od 10.000,00 kuna.Župan je odobrio isplatu u ukupnom iznosuod 27.000,00 kuna za tzv.ostale javne potrebe ukulturi i to Bruni Koiću za tiskanje prve zbirkepjesama 2.000,00 kuna, Hrvatskom pjevačkomdruštvu "Lipa" Osijek za božićni koncert 5.000,00kuna i Matici hrvatskoj ogranak Osijek, za otkupvrijednih knjiga iznos od 20.000,00 kuna.Sastanak24. siječnja 2012.ETIČKO JAČANJEUPRAVNOG USTROJSTVAŽUPANIJENakon višegodišnjih priprema, Osječko-baranjska županija je dovršila posao pripreme za primjenumeđunarodne norme ISO 9001 na rad i funkcioniranje županijskih tijela. Ove napore verificirao je SGSAdriatica d.o.o. te izdavanjem Certifikata potvrdio primjenu ovog međunarodnog standarda u djelovanjuŽupanije u razdoblju 2. ožujka 2011. - 1. ožujka 2014. godine. Uvođenje sustava upravljanja kvalitetomopredjeljenje je koje odražava nastojanje usmjereno podizanju razine organiziranosti, usklađenosti,izvrsnosti i u konačnici uspješnosti u ostvarivanju funkcija jednog organizacijskog sustava.U dokumentima upravljanja sustavom kvalitete u Osječko-baranjskoj županiji, snažno je naglašenausmjerenost prema korisnicima proizvoda i usluga, s jedne strane, odnosno značenje ljudskih resursa uostvarivanju te politike, s druge. Županija je iskazala svoju spremnost i predanost da osigurava i zadržavarazinu očekivanja i zadovoljstva korisnika proizvoda i usluga. Svojim korisnicima pruža uslugu koja jepravodobna, usklađena s propisima i općim aktima. Ograničavajući faktor ostvarenja toga cilja jestkompetentnost, izobrazba i svijest zaposlenika kao bitni elementi ukupne djelotvornosti sustava. Ovoupućuje na nužnost dogradnje sustava u odnosu na službenike i namještenike u upravnim tijelima.Prava i obveze službenika i namještenika u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije uređenasu propisima i općim aktima Županije. U ovom sklopu ukazuje se i potreba dogradnje pravila ponašanja


15. veljače 2012. ŽUPANIJSKA KRONIKA 17osobito u dijelu koji se odnosi na izgradnju potrebne razine svijesti. Toj funkciji mogao bi odgovoritiEtički kodeks, ne kao propis već kao skup načela i pravila ponašanja kao smjernica za profesionalni rads kojima treba upoznati nove zaposlenike s pravilima profesionalnog ponašanja i podsjetiti iskusne nanjihovu profesionalnu odgovornost pred javnošću te potvrditi povjerenje javnosti u upravu. Prihvaćajućiovu ocjenu, Župan je prihvatio i podneseni prijedlog Etičkog kodeksa kao jednog od dokumenata jačanjakvalitete djelovanja županijskih upravnih tijela.O ovom prijedlogu Župan je odlučivao na svom sastanku 24. siječnja na kome su razmatrana idruga pitanja:1. Prijedlog rješenja o dodjeli posebnih potpora poljoprivredi iz Proračuna Osječko-baranjskežupanije za 2012. godinua) Prijedlog Rješenja o dodjeli potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinusudioniku i organizatoru manifestacija s područja Osječko-baranjske županije od značaja za razvojpoljoprivredeb) Prijedlog Rješenja o dodjeli potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinuudrugama kao sudionicima i organizatorima manifestacija s područja Osječko-baranjske županijeod značaja za očuvanje tradicije i kulturne baštine2. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske potpore Regionalnoj razvojnoj agenciji Slavonije iBaranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju3. Prijedlozi ugovora o proizvodnji i TV emitiranju u 2012. godinia) Prijedlog Ugovora o televizijskom emitiranju za 2012. godinub) Prijedlog Ugovora o proizvodnji emisija i drugih TV materijala za televizijsko emitiranje4. Prijedlog Ugovora o opskrbi električnom energijom povlaštenog kupca broj: O-12-825. Zamolbe za obustavu isplate stipendijaa) Prijedlog Zaključka povodom razmatranja zamolbe Gordana Greganića za obustavu isplatestipendijeb) Prijedlog Zaključka povodom razmatranja zamolbe Domagoja Klobučara za obustavu isplatestipendijec) Prijedlog Zaključka povodom razmatranja zamolbe Ivana Lončine za obustavu isplate stipendijed) Prijedlog Zaključka povodom razmatranja zamolbe Josipa Dominikovića za obustavu isplatestipendijee) Prijedlog Zaključka povodom razmatranja zamolbe Ivana Rogića za obustavu isplate stipendije6. Zahtjev Agencije za upravljanje državnom imovinom za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnineu k.o. Osijek kao kulturnog dobra7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi "Matija Gubec" Magadenovac zastjecanje prava vlasništva na darovanoj nekretnini8.a) Prijedlog Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za člana/članicu Nadzornog odbora trgovačkogdruštva Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjac kojeg/koju imenuje Osječko-baranjska županijab) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu javnog natječaja začlana/članicu Nadzornog odbora trgovačkog društva Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjackojeg/koju imenuje Osječko-baranjska županija9. Prijedlog Etičkog kodeksa službenika i namještenika Osječko-baranjske županije10. Prijedlog Plana prijma u službu u upravna tijela Osječko-baranjske županije za 2012. godinu11. Prijedlog Pravilnika o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Tajništva Osječko-baranjskežupanije12. Prijedlog Rješenja o izboru poslovne banke za polaganje sredstava Proračuna Osječko-baranjskežupanije za 2012. godinu13. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinuGradskom radiju iz Osijeka14. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinuYpsilonu Osijek iz Osijeka


18 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. veljače 2012.15. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinuKliničkom bolničkom centru Osijek16. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinuUdruzi Runovićana u Osijeku iz Osijeka17. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinuUdruzi veterana 3. gardijske brigade "Kune" iz OsijekaPotpore sudionicima iorganizatorima manifestacijaAktima Župana dodijeljene su potporesudionicima i organizatorima manifestacija odznačaja za razvoj poljoprivrede: u iznosu od20.000,00 kuna Turističkoj zajednici Osječkobaranjskežupanije za pokriće troškovasudjelovanja i organizacije manifestacije "Vinskeceste Slavonije i Baranje u susret Vinkovu", kojase održava 20. siječnja 2012. godine u Zagrebu, spredstavljanjem enogastronomske ponudeturističko-vinskih cesta s područja Županije, kao iproizvođača autohtonih proizvoda uz kulturnoumjetničkimprogram, u iznosu od 16.000,00 kunai to: Udruzi Šokaca Đakovštine iz Đakova, zapokriće troškova organizacije i sudjelovanja namanifestaciji "Šokačka večer" koja se održava 28.siječnja 2012. godine u Đakovu (3.000,00 kuna),Konjičkom klubu "Riđo" iz Strizivojne, za pokrićetroškova organizacije i sudjelovanja na III.Pokladnom jahanju koje se održava 28. siječnja2012. godine u Strizivojni (5.000,00 kuna),Kulturno umjetničkom društvu "Zora" izPiškorevaca, za pokriće troškova nabavketamburaškog basa (6.000,00 kuna) i Centru zakulturu i sport Tenja, Kulturno umjetničkomdruštvu "Josip Šošić" iz Tenja, za pokriće troškovaorganizacije i sudjelovanja na manifestaciji"Pokladno jahanje" koje se održava 11. veljače2012. godine u Tenji (2.000,00 kuna).Usvojen Etički kodeksEtičkim kodeksom službenika i namještenikaOsječko-baranjske županije utvrđena su etičkanačela i pravila ponašanja službenika inamještenika u upravnim tijelima Osječkobaranjskežupanije u obavljanju poslova svogradnog mjesta kao i u međusobnim odnosima.Postupanje sukladno Etičkom kodeksu značinastojanje uspostave primjerene razine poslovnekulture u cilju promicanja i zaštite osobnog iposlovnog ugleda Županije u ostvarivanju javnoginteresa i promicanja povjerenja građana i pravnihosoba, stranaka u postupku i tijela kao korisnikausluga.Kodeks propisuje da službenici obavljajusvoje poslove odgovorno, čestito i djelotvorno, au odnosima s korisnicima usluga i drugimslužbenicima, postupaju susretljivo, s dužnompažnjom i poštovanjem. U obavljanju svojihposlova i zadaća te u odnosima s korisnicimausluga, kao i u međusobnim odnosima, službenicisu dužni pridržavati se načela zakonitosti i pravnesigurnosti, profesionalnih standarda, savjesnosti,povjerenja i odgovornosti, zaštite prava građana izaštite javnog interesa, nediskriminacije,uvažavanja ljudskih prava i dostojanstva osobe,objektivnosti, dosljednosti i nepristranosti,učinkovitosti i ekonomičnosti, dostupnostiinformacija, dobrih poslovnih običaja i suradnje.Službenici su dužni biti na usluzi građanimai drugim korisnicima usluga u ostvarivanjunjihovih prava i interesa zasnovanih na zakonu idrugim propisima te im pružati kvalitetne uslugekoje je Županija dužna osigurati.U obavljanju svog posla službeniciprimjenjuju svoje stručno znanje na način dagrađanima i drugim korisnicima usluga pomognuu ostvarivanju njihovih prava, postupajući u skladus načelom ustavnosti, zakonitosti i zaštite javnoginteresa.U odnosima s građanima i drugimkorisnicima usluga, a povodom rješavanja iostvarivanja njihovih prava i pravnih interesa,službenici su dužni postupati na objektivan,nepristran i zakonit način, osigurati da se postupakprovede ekonomično, sa što manje troškova igubitaka vremena za stranku, učinkovito, unajkraćem mogućem vremenu u okviru propisanihrokova, stručno i kvalitetno.U postupcima koje provode službenici morajuosigurati ostvarivanje prava, poštovanje integritetai dostojanstva građana bez diskriminacije ili


15. veljače 2012. ŽUPANIJSKA KRONIKA 19povlašćivanja na osnovi njihove političkeopredijeljenosti, nacionalnosti, spola, rase, vjere,uvjerenja, dobi, spolne opredijeljenosti, jezičnogili rasnog podrijetla, invalidnosti, socijalnogpoložaja, obiteljskog statusa ili bilo koje drugeosnove.U ophođenju sa strankama, a osobito sneukim strankama, službenici su obvezni pružatipomoć, pravovremeno, korektno, potpuno i točnoi na razumljiv način davati im podatke iinformacije u skladu sa zakonom i drugimpropisima, podučiti ih, dati informacije onadležnim tijelima za postupanje po zahtjevima,kao i o pravnim sredstvima propisanim za zaštituprava i interesa. S posebnom pažnjom službenicipostupaju prema osobama s invaliditetom i drugimosobama s posebnim potrebama.Službenici su dužni štititi privatnost i osobnepodatke do kojih dođu u obavljanju službe te,ili stvarno predstavlja povredu dostojanstvaslužbenika ili drugi oblik njegovog ugrožavanja uobavljanju službe i u vezi sa službom. Mjere radizaštite službenika i namještenika poduzimapročelnik upravnog tijela po prijavi službenika ilipo neposrednom saznanju o tim okolnostima, amjere zaštite pročelnika poduzima župan.Pročelnici upravnih tijela su dužni brinuti seo osposobljavanju i stručnom napredovanjuslužbenika, kulturi rada i postupanju službenikasukladno ovom Etičkom kodeksu.U svim oblicima javnih nastupa i djelovanjau kojima predstavlja Županiju, službenik iznosislužbene stavove u skladu s propisima, dobivenimovlastima, stručnim znanjem i odredbama Etičkogkodeksa pazeći na ugled Županije i osobni ugled.U javnim nastupima u kojima ne predstavljaŽupaniju, a koji se na bilo koji način odnose naposlove iz djelokruga Županije, službenik ne smijesukladno propisima, čuvati povjerljivost predmeta,odnosno tajnost podataka.Službenici su dužni u obavljanju poslova izadaća postupati savjesno i odgovorno, poštovatiradnu disciplinu, pravodobno izvršavati radneobveze, voditi računa o svom profesionalnomnastupu, primjerenom izgledu i ponašanju.Međusobni odnosi službenika temelje se nakolegijalnosti i suradnji, uzajamnom poštovanju iuvažavanju, povjerenju, pomaganju, suradnji,pristojnosti i strpljenju.Službenici imaju pravo na zaštitu oduznemiravanja odnosno ponašanja koje ima za ciljiznositi podatke koji bi mogli naštetiti ugleduŽupanije ili narušiti povjerenje građana i drugihkorisnika usluga u Županiju. U javnim nastupimau kojima ne predstavlja Županiju službenik moraistaknuti da iznosi osobne stavove.Korisnici usluga i službenici Županije moguse obratiti pročelniku upravnog tijela pritužbom naponašanje službenika, za koje smatraju da jeprotivno odredbama Etičkog kodeksa. Pritužberazmatra pročelnik upravnog tijela i po potrebipokreće postupak zbog povrede službene dužnostiutvrđene zakonom i općim aktima Županije.Pritužbe na ponašanje pročelnika, za kojepodnositelji smatraju da su protivne odredbamaEtičkog kodeksa, podnose se županu.


20 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. veljače 2012.Sastanak8. veljače 2012.PLANSKI DOKUMENTIUČINKOVITOGKORIŠTENJA ENERGIJE- NA JAVNU RASPRAVUSukladno odredbama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji županijesu u obvezi izraditi program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije županije.Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije županije je planski dokument koji seizrađuje za vrijeme od tri godine i kojim se utvrđuje politika za poboljšanje energetske učinkovitostikrajnje potrošnje energije na području županije. Program sadrži prikaz i ocjenu stanja te potrebe uneposrednoj potrošnji energije, ciljeve, uključujući okvirni cilj uštede energije na području županije,mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti, izvore sredstava za financiranje ulaganja u primjenu mjerapoboljšanja energetske učinkovitosti te druge potrebite podatke.Plan energetske učinkovitosti u neposrednojpotrošnji energije županije je planski dokumentkoji se izrađuje za vrijeme od jedne godine i kojimse, u skladu s Programom županije, utvrđujeprovedba politike za poboljšanje energetskeučinkovitosti na području županije. Plan sadržiciljeve, uključujući okvirni cilj ušteda energije napodručju županije, mjere i pokazatelje zapoboljšanje energetske učinkovitosti, nositeljeaktivnosti, rokove, izvore sredstava za financiranjeulaganja u primjenu mjera poboljšanja energetskeučinkovitosti i procjenu potrebitih sredstava zafinanciranje ulaganja u primjenu mjera ipoboljšanje energetske učinkovitosti te drugepotrebite podatke.Osječko-baranjska županija je, nakonprovedenog postupka javne nabave za izraduPrograma i Plana energetske učinkovitosti uneposrednoj potrošnji energije Županije, odabralaponudu Elektrotehničkog fakulteta Osijek, koji jeove dokumente izradio u primjerenom roku. Sobzirom da su Program i Plan dokumenti čija seprovedba mora osigurati na kvalitetan način, anjihova primjena zahtijeva angažman i imaposljedice za niz pravnih osoba, ali i stanovništvoŽupanije, Župan je ocijenio nužnim ovedokumente, prije odlučivanja o njima uputiti najavnu raspravu.Javna rasprava se provodi njihovimstavljanjem na javni uvid te provođenjem javnestručne rasprave. Vrijeme javnog uvida utvrđenoje za razdoblje od 10. veljače do 27. veljače 2012.godine, a javna stručna rasprava zakazana je uOsijeku u Velikoj vijećnici Osječko-baranjskežupanije 15. veljače 2012. godine. Organizator inositelj javne stručne rasprave je Agencija zarazvoj Osječko-baranjske županije. Nakon toga,ponovo će se, u svjetlu rezultata provedenerasprave, razmotriti predloženi dokumenti tekrenuti u postupak njihova usvajanja.Ujedno, Župan je prihvatio Zaključak Savjetaza prostorno uređenje i zaštitu okoliša donesenpovodom razmatranja ovih prijedloga, kojim pred-


15. veljače 2012. ŽUPANIJSKA KRONIKA 21laže da se u Program i Plan učinkovitog korištenja energije uvrsti mjera za poboljšanje energetskeučinkovitosti prema kojoj bi jedinice lokalne samouprave poticale investitore na svom području nakorištenje alternativnih izvora energije kroz odluku o smanjenju visine komunalnog doprinosa. OvajZaključak Župana dostavljen je Agenciji za razvoj Osječko-baranjske županije kao prilog javnoj stručnojraspravi o predloženim dokumentima.Pored ovog značajnog pitanja, Župan se očitovao i o drugim točkama dnevnog reda sastanka spročelnicima i izvjestiteljima 8. veljače 2012. godine:1. Informacija o stanju u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije2. Izvješće o provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2011.godinu3. Informacija o programima poticanja poljoprivrede na području Osječko-baranjske županije u 2011.godini4. Nacrt Rješenja o proglašenju turističko-vinske ceste "Frankovka"5. Prijedlog Ugovora o "Grant Contract - External Actions of the European Union" IPA2007/HR/16IPO/001-040211 (Ugovor o bespovratnim sredstvima - vanjski projekti financirani iz Europskeunije, IPA2007/HR/16IPO/001-040211) za provedbu odobrenog projektnog prijedloga "Wine Tour"6. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Programa učinkovitog korištenja energije uneposrednoj potrošnji na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2011. - 2013. godine iPrijedloga Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije na području Osječkobaranjskežupanije u 2012. godini - s osvrtom na 2016. za javnu raspravu7.a) Informacija o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije u 2011.godinib) Nacrt Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjskežupanije u 2012. i 2013. godini8. Informacija o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županijeMetodologija praćenjaefikasnosti provođenja mjerapoticanja poduzetništvaUz uobičajeno predlaganje akata, informacijai izvješća Županijskoj skupštini, povodomrazmatranja Izvješća o provođenju Programapoticanja poduzetništva Osječko-baranjskežupanije za 2011. godinu Župan je prihvatioprijedlog Savjeta za poljoprivredu i gospodarskirazvoj da predlagatelji i provoditelji Programapoticanja poduzetništva Osječko-baranjskežupanije izrade metodologiju praćenja efikasnostiprovođenja mjera poticanja poduzetništva iučinkovitijeg korištenja izdvojenih sredstava za tunamjenu te za provođenje donesenoga Zaključkazadužio je Agenciju za razvoj i Upravni odjel zapoljoprivredu i gospodarstvo Osječko-baranjskežupanije.


22 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. veljače 2012.Odobren projekt "Wine tour"Župan je prihvatio prijedlog Ugovora "GrantContract - External Actions of the EuropeanUnion" IPA2007/HR/16IPO/001-040211 (Ugovoro bespovratnim sredstvima - vanjski projektifinancirani iz Europske unije, IPA2007/HR/16IPO/001-040211) za provedbu odobrenogprojektnog prijedloga "Wine tour" u sklopu IPARegionalna konkurentnost, mjera 1.1. Poslovnainfrastruktura.Radi ostvarivanja prava na dodjelubespovratnih sredstava za implementacijuprojektnog prijedloga "Wine tour", Ugovorpotpisuje Župan sa Središnjom agencijom zafinanciranje i ugovaranje. Potrebna financijskasredstva za sufinanciranje osigurat će se temeljemSporazuma s partnerima na Projektu "Wine tour"i kreditnim zaduženjem Županije, a provedba jepovjerena Upravnom odjelu za poljoprivredu igospodarstvo Osječko-baranjske županije iRegionalnoj razvojnoj agenciji d.o.o. Osijek.Nastavno, Župan je razmotrio i druge pripremljene materijale i prijedloge te ih proslijedio Skupštinina razmatranje odnosno odlučio o pitanjima iz vlastite nadležnosti. U ovom dijelu, Župan je razmotriopitanja obuhvaćena točkama dnevnog reda:1. Izvješće o radu i izvršenju Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladihOsječko-baranjske županije za 2011. godinu2.a) Prijedlog Ugovora o izradi projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnjupristupne ceste za Centar za gospodarenje otpadom "Orlovnjak"b) Prijedlog Ugovora o izradi posebne geodetske podloge za pristupnu cestu za Centar zagospodarenje otpadom "Orlovnjak"c) Prijedlog Ugovora o izradi projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnjupriključnih infrastrukturnih vodova za Centar za gospodarenje otpadom "Orlovnjak"3. Prijedlog Ugovora o izradi parcelacijskog elaborata, iskolčenju i upisu objekta nastavno-športskedvorane Ugostiteljsko-turističke škole u Osijeku4. Nacrt Rješenja o prijenosu vrijednosti investicijskih ulaganja s Osječko-baranjske županije naUgostiteljsko-turističku školu Osijek5. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći s osnova naknade troškova provedbeizvanrednih mjera obrane od poplava Društvu Crvenog križa Osječko-baranjske županije ijedinicama lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije6. Prijedlog Plana nabave Osječko-baranjske županije za 2012. godinu7. Prijedlog Rješenja o odabiru ponude u postupku javne nabave velike vrijednosti za izradu Studijeo utjecaju Višenamjenskog hidrotehničkog sustava za uređenje voda i zemljišta (VHS) Osijek naokoliš8. Prijedlog Rješenja o stavljanju izvan snage Rješenja o početku postupka javne nabave velikevrijednosti za Srednju strukovnu školu Braće Radića, Đakovo, izrada projektne dokumentacije9. Nacrt Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o uvjetima i načinu provedbe javnog natječaja začlanove nadzornih odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Osječko-baranjskažupanija ima dionice ili udjele u vlasništvu10. Prijedlog za imenovanje člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Karašica-Vučica d.d. zavodno gospodarstvo i graditeljstvo Donji Miholjac11. Zahtjev Mihajla i Anice Strešnjak iz Osijeka za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina u k.o.Aljmaš kao kulturnog dobra12. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o radu u upravnim tijelima Osječko-baranjskežupanije13. Program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednostiOsječko-baranjske županije za 2012. godinu14. Prijedlog za imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove Zavod zaprostorno uređenje Osječko-baranjske županije


15. veljače 2012. ŽUPANIJSKA KRONIKA 23Župan priopćenjem za javnost oprosvjedu seljakaPrateći događanja vezanauz teško stanje u primarnojpoljoprivrednoj proizvodnjii zahtjeve brojnihseljačkih udruga u njihovojvišegodišnjoj borbi zaostvarivanje zakonskihprava na potpore upoljoprivredi, te uvažavajućičinjenicu da jepoljoprivredna proizvodnjatemeljna grana gospodarstvaOsječko-baranjske županije, u cijelostipodupirem njihove zahtjeve sa ciljem nesmetanognastavka poljoprivredne proizvodnje u RepubliciHrvatskoj, istakao je župan Šišljagić u svompriopćenju 9. veljače 2012.Zahtjevi su objektivno utemeljeni iopravdani, tim više jer je bivši ministarpoljoprivrede Petar Čobanković u imeMinistarstva obećao svim poljoprivrednimgospodarstvima isplatu poticaja u siječnju 2012.godine, čime su seljaci po tko zna koji put prevareni.Potpore u poljoprivredi su nužne kako bi seosigurala održivost i konkurentnost poljoprivredneproizvodnje kao i opstojnost obiteljskihpoljoprivrednih gospodarstava u ruralnomprostoru, na isti način kao što to čine i zemlječlanice Europske unije u zaštiti svojepoljoprivredne proizvodnje.Želim ukazati na potrebu žurnog donošenjajasnih strategija, nacionalnih programa ifinancijskog okvira za unaprjeđenje poljoprivredneproizvodnje i prehrambene industrije koja jedinamože kroz industrijski proizvod osigurati dodanuvrijednost i stvaranje novih proizvoda.Republika Hrvatska je kroz pristupni ugovors Europskom unijom prihvatila brojna mjerila idirektive za koja se na žalost, još uvijek malo zna.Stoga još jednom ukazujem na potrebu osiguranjadodatnih financijskih sredstava za njihovuprovedbu.Podržavajući i ovaj put opravdane zahtjevebrojnih seljačkih udruga, pozivam nadležnoministarstvo i Vladu RH da poštuje zakonskaprava poljoprivrednih gospodarstava kao nositeljagospodarskog razvoja Republike Hrvatske.42. sjednica26. siječnja 2012.STANJE ZAPOSLENOSTI IPROVOÐENJE MJERA ZAPOTICANJE ZAPOŠLJAVANJAGospodarsko-socijalno vijeće u Osječko-baranjskoj županiji održalo je 26. siječnja 2012. godine,42. sjednicu, koju je vodio Mirko Falamić, predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca u funkcijipredsjednika Vijeća. Na sjednici Vijeća su, uz članove Gospodarsko-socijalnog vijeća, bili nazočni AntoBarukčić, pročelnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Osijek i predstavnici sredstavajavnog priopćavanja.


24 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. veljače 2012.Vijeće je na sjednici razmotrilo i podržalo Informaciju o stanju zaposlenosti i provođenju mjeraza poticanje zapošljavanja na području Županije, pripremljenu u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje,Područnoj službi Osijek. Informacija je, sukladno Zaključku s 41. sjednice Vijeća, obuhvatila i podatkeo broju zaposlenih u trgovini i prerađivačkoj industriji.Na istoj sjednici Vijeće je donijelo iProgram rada Gospodarsko-socijalnog vijeća uOsječko-baranjskoj županiji za 2012. godinu.Njime je u planirani sadržaj svojih aktivnostiuvrstilo i praćenje stanja zaposlenosti inezaposlenosti i provođenje mjera za poticajzapošljavanja na području Županije, praćenjepoložaja žena na tržištu rada i provođenje mjera zanjihovo zapošljavanje na području Županije,razmatranje izvješća o radu inspekcijskih službi,razmatranje informacija o mjerama poticanjarazvoja gospodarstva Županije, praćenjegospodarskih kretanja i utjecaja mjera gospodarskepolitike na životni standard građana Županije, tedavanje mišljenja i prijedloga nadležnim tijelima,davanje mišljenja o županijskom proračunu prijenjegovog usvajanja, mirenje u individualnimradnim sporovima, poticanje zaključivanjakolektivnih ugovora i praćenje njihovog poštivanjaza pojedine djelatnosti i javne službe na područjuŽupanije.Nadalje, na sjednici su članovi Vijećaprihvatili Izvješće o radu Gospodarsko-socijalnogvijeća u Osječko-baranjskoj županiji za 2011.godinu.Povodom pitanja koje je postavilavijećnica Daria Paloš na 22.sjednici Skupštine Osječkobaranjskežupanije održanoj 13.prosinca 2011. godine, a u svezinovih podataka o broju ovisnika odrogama na području Osječkobaranjskežupanije te o postojanju podataka obroju ovisnika o alkoholu, Upravni odjel zazdravstvo i socijalnu skrb dostavio je sljedećiodgovor:"Skupština Osječko-baranjske županijesvake godine razmatra izvješće o provedbiNacionalne strategije suzbijanja zlouporabeopojnih droga na području Osječko-baranjskežupanije. Izvješće o provedbi Nacionalne strategijeu 2010. godini razmatrano je u travnju 2011.godine.Tijekom 2010. godine Centar za prevencijui liječenje bolesti ovisnosti u Osijeku evidentiraoje 66 novoprimljenih pacijenata. Tom broju dodani


15. veljače 2012. ŽUPANIJSKA KRONIKA 25su pacijenti koji su u Centru registrirani tijekomprijašnjih godina, ukupno 193, tako da jesveukupno bilo 259 aktivnih pacijenata. Radiusporedbe, tijekom 2009. godine Centar jeevidentirao 70 novoprimljenih pacijenata. Tombroju dodani su također pacijenti koji su u Centruregistrirani tijekom prijašnjih godina, ukupno 193,tako da je sveukupno bilo 263 aktivna pacijenta.Do 2009. godine imali su prevagu tzv. neopijatskihpacijenata (2/3), a 1/3 pacijenata konzumirala jeopijate. Od 2010. godine omjer opijati:neopijati je2,75:1.Planom rada Skupštine za 2012. godinuodređeno je da će se izvješće za 2011. godinurazmatrati na sjednici Skupštine u ožujku ovegodine. Kako se izvješća pojedinih nadležnihinstitucija dostavljaju krajem veljače, za očekivatije da će se izvješće najranije razmatrati naSkupštini u travnju 2011. godine. Navedenoizvješće će sadržavati i najnovije podatke kojimatrenutačno ne raspolažemo. Prema podacimakojima trenutačno raspolažemo, za očekivati je daće se u ovom izvještajnom razdoblju zabilježitiblagi porast broja novoprimljenih pacijenata, tetrend porasta broja novih opijatskih ovisnika kojije zabilježen i u zadnjih par godina.Što se tiče podataka o broju ovisnika oalkoholu, Upravni odjel traženim podatcima neraspolaže. Nažalost, problematika ovisnosti oalkoholu nije sustavno uređena, pa se s ovisnicimao alkoholu, kao pojedinačnim slučajevima, susrećupojedine ustanove i civilne udruge kada im seovisnici sami jave i zatraže pomoć, ili buduupućeni od nadležnih tijela.Kako bismo vam mogli odgovoriti nanavedeno pitanje, zatražili smo podatke odpojedinih ustanova.Odjel za socijalnu psihijatriju Klinike zapsihijatriju KBC Osijek dostavio je sljedećeizvješće.Svima je poznata činjenica da jealkoholizam ovisnost koja nastaje zbog neumjereneuporabe alkoholnih pića, a izravno ili neizravnougrožava najvitalniji dio pučanstva.Prekomjerno pijenje alkohola može imatiznačajna štetna djelovanja na tjelesno, psihičko idruštveno zdravlje pojedinaca, obitelji i zajednice.Alkoholizam je jedan od najvećih problemasuvremene socijalne psihijatrije, ali i društva ucjelini. Od svih psihijatrijskih slučajeva naalkoholizam otpada 20 posto.Konzumacija alkohola i učestalost teškogpijenja povezana je s povećanim rizikom nesreća,uključujući nesreće u prometu, kriminalnimponašanjem, obiteljskim i seksualnim nasiljem iozljeđivanjem kako sebe tako i drugih tepovećanom riziku samoubojstva.U Hrvatskoj je oko 300.000 alkoholičara, aoko milijun ljudi pati zbog alkoholizma. Godišnjese regrutira oko 8 000 novih alkoholičara, a oko7.500 se liječi hospitalno. Alkohol je treći poredu zdravstveni problem (iza vaskularnihporemećaja i malignih bolesti). Naša je zemlja sa11 litara čistog alkohola po glavi stanovnika nagodinu pri vrhu Europskih zemalja po potrošnjialkohola (peta). U Hrvatskoj, omjer brojamuškaraca i žena alkoholičara prije 40 godina bioje 6:1, a sada iznosi otprilike 3,5:1.Liječenje ovisnosti o alkoholu je dugotrajani složen postupak koji se tek jednim početnimdijelom usko veže uz zdravstvenu odnosnopsihijatrijsku djelatnost. Dugogodišnji rehabilitacijskii resocijalizacijski proces, tijekom kojega jepotrebno promijeniti ponašanje i usvojiti nov načinživota bez alkohola, provodi se u skupinama kojesu organizirane kao udruge građana, u nas podopće poznatim nazivom klubovi liječenihalkoholičara (KLA). U Osijeku postoje 4 KLAsmještenih u prostore gradskih četvrti: KLATvrđa, KLA Donji grad, KLA Retfala i KLAOsijek na Jugu II. Stručni suradnici od početkadjelovanja KLA rade volonterski.Radi usporedbe, daju prikaz stanja u 2011.godini u odnosu na 2006. godinu.Ambulantno liječeniHospitalno Broj žena od ukupnog brojaliječeni hospitalno liječenih alkoholičara2006. 131 160 172011. 385 385 34


26 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. veljače 2012.U Centar za zdravstvenu zaštitumentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkogliječenja ovisnosti u Osijeku u 2011. godini zbogproblema ovisnosti o alkoholu javila se samo jednaosoba. Napominje se da ima ovisnika koji uzprimarnu drogu kao sekundarnu konzumirajualkohol.Prema saznanjima Društva Crvenog križana području Osječko-baranjske županije nemacjelovite evidencije ovisnika o alkoholu. Ono štoje evidentno, a što su uočili kroz rad u školama ikroz dežurstva njihovih volonterskih ekipa naraznim manifestacijama gdje su se okupljale mladeosobe (od 14 do 19 godina) je činjenica da sve višemladih konzumira alkoholna pića te da to postajeopće prihvaćeno ponašanje kod mladih osoba, ašto će u budućnosti zasigurno rezultirati povećanimbrojem ovisnika o alkoholu i to mladih osoba.Sukladno tome mišljenja su da treba pojačatiaktivnosti prevencije alkoholizma i to upravo smladima počevši od osnovnih škola. Crveni križprovodi radionice, parlaonice i tribine u osnovnimi srednjim školama na temu prevencije ovisnosti,ali ne vodi evidenciju ovisnika. S ovisnicima seradi i u Savjetovalištu za prevenciju ovisnosti uOsijeku i Valpovu, kroz individualne i grupnetretmane koje provode stručni timovi Savjetovalištakoji su educirani na Klinici za psihijatrijuKliničke bolnice "Sestre milosrdnice" u Zagrebu.Savjetovalište Gradskog društva Crvenogkriža Osijek imalo je tijekom 2011. godine utretmanu ukupno 10 osoba vezano uz probleme skonzumacijom alkohola (5 žena i 5 muških osoba)koji su bili uključeni u ukupno 61 tretman. Bilježise pad korisnika u odnosu na 2010. kada je pomoćvezano uz ovisnost o alkoholu zatražilo 27 osoba(20 muških i 7 ženskih osoba) koje su bileuključene u ukupno 71 tretman.Udruga liječenih alkoholičara Valpovštineosnovana je 1969. godine. Terapijskim sastancimaprisustvuje 15-20 ovisnika o alkoholu, ali i odrugim sredstvima ovisnosti, s članovima njihovihobitelji. Kroz ove godine, u Udrugu je biloučlanjeno 334 osobe, 311 muških i 23 ženskihosoba. Umrla su 93 člana. Kroz Klub je do sadaprošlo, zajedno s članovima obitelji, oko 1300osoba. Ovisnici dolaze zbog zdravstvenihproblema, prijetnje otkazom ili rastavom braka, teradi sudske odluke o mjeri obveznog liječenja.Daleko veći broj je onih koji imaju problem, ali sene liječe.Zbog nepostojanja klubova liječenihalkoholičara na područjima nekih drugih općina iligradova, osim s njihovog područja, dolazili su idalje dolaze i ovisnici s područja Osijeka, DonjegMiholjca, Marjanaca, Podgajaca i dr.Udruzi za borbu protiv ovisnosti "Neovisnost"u 2011. godini obratilo se 10 osoba saproblemom ovisnosti o alkoholu i iste su uključeneu program psihosocijalne rehabilitacije odovisnosti u Terapijsku zajednicu koja djeluje umjestu Vrbica. Njihovi korisnici dolaze iz cijeleHrvatske ali i šire. Kada su u pitanju ovisnici oalkoholu, oni se upućuju u Udrugu uglavnompreko centara za socijalnu skrb i bolničkihustanova.Centri za socijalnu skrb na područjuŽupanije nemaju evidentirane ovisnike o alkoholu.Napominju da je kod nasilja u obitelji čestoprisutan i alkohol."O vremenskim uvjetima– priopćenjem ŽupanaEkstremni vremenski uvjeti praćeni niskimtemperaturama i velikim količinama snijega kojisu u pojedinim dijelovima zemlje prouzročiliznačajne poteškoće u odvijanju života, potakli sužupana Vladimira Šišljagića da se 6. veljače 2012.priopćenjem obrati javnosti. U priopćenju se ističe:Stožer zaštite i spašavanja Osječko-baranjskežupanije od 3. veljače 2012. godine u punoj jepripravnosti i kontinuirano prati novonastalusituaciju uzrokovanu ekstremnim vremenskimuvjetima praćenim niskim temperaturama i velikimkoličinama snijega. Poduzimaju se sve potrebitemjere kako bi se omogućilo neometanofunkcioniranju svakodnevnog života stanovnikaOsječko-baranjske županije.


15. veljače 2012. ŽUPANIJSKA KRONIKA 27Situacija na području Osječko-baranjskežupanije trenutno je pod punom kontrolom svihrelevantnih nadležnih institucija. Sve službe kao isnage zadužene za čišćenje prometnica u punom supogonu. Na području Osječko-baranjske županijenema zastoja u prometu, a sukladno vremenskimuvjetima isti se odvija uz obveznu zimsku opremu.Prema podacima ostalih žurnih službi iredovnih snaga (hitna medicinska pomoć,vatrogasne postrojbe, policija) situacija jeuobičajena i nema značajnijeg povećanja brojaintervencija prouzročenog ekstremnimvremenskim uvjetima.Hrvatska elektroprivreda i HEP Plin bezteškoća osiguravaju urednu opskrbu svih svojihpotrošača potrebnim energentima.Hrvatske vode uspostavile su redovitu obranuod leda na dijelu rijeke Drave gdje je uslijedvelikih količina leda i niskih temperatura došlo domjestimičnog zamrzavanja riječnog toka.Trenutačna situacija je pod punom kontrolom, aukoliko to vremenski uvjeti budu zahtijevali,dodatne snage su u stanju pripravnosti.Jedino je u Osnovnoj školi Bijelo Brdonastava privremeno obustavljena zbog kvara nasustavu grijanja. U tijeku su aktivnosti naotklanjanju kvara i uspostavljanja grijanja kako bise osiguralo nesmetano odvijanje nastave unajkraćem mogućem roku. U svim ostalimpredškolskim, školskim i zdravstvenimustanovama na području Osječko-baranjskežupanije radni proces nesmetano se odvija.Redovita sjednica Stožera zaštite i spašavanjaOsječko-baranjske županije zakazana je u utorak7. veljače 2012. godine u 13 sati. Na sjednici će,uz ostalo, biti razmatrana trenutna situacija gledeekstremnih vremenskih uvjeta, te će se u skladu saktualnim podacima i potrebama dogovoritidaljnje mjere i aktivnosti koje je nužno poduzeti.Miniran led na Dravi kod OsijekaNa 26. kilometru Drave kod Osijeka prema Belišću gdje se stvorio ledeni čep, pripadnici Hrvatskevojske 14. veljače minirali su led, te ga razbili, a miniranju je, uz predstavnike HV-a, DUSZ-a i Hrvatskihvoda na ledolomcu nazočan bio župan dr.sc. Vladimir Šišljagić i ministar unutarnjih poslova RankoOstojić, koji je istaknuo kako se uvjerio da je HV sposoban zaštititi Osijek i sva mjesta u Hrvatskoj odopasnosti zbog zaleđenih rijeka. Pohvalio je sve službe, od Hrvatskih voda, DUSZ-a, vojske, policije, tepredstavnike lokalne vlasti Osijeka i Osječko-baranjske županije, koje su odlično odradile sav dosadašnjiposao vezan za razbijanje leda i uklanjanje posljedica snježnih nepogoda.


28 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. veljače 2012.Brigadni general Hrvatske vojske Ivan Jurić,koji je vodio akciju miniranja leda, istaknuo jekako je upotrijebljeno 62,4 kilograma eksplozivaumetnutog u 22 rupe na ledu.Akcija je uspješno obavljena, ledeni čep kojise stvorio na 26. kilometru rijeke Drave jerazbijen, a o uspješnosti svjedoče i velike santeleda koje plivaju Dravom od mjesta eksplozijeprema ušću. Led je razbijen na površini od oko300 metara dužine i 40-ak metara širine, rekao jeJurić.Glavni direktor Hrvatskih voda, JadrankoHusarić, kazao je kako Hrvatske vode u suradnjisa svim nadležnim institucijama kontinuirano radena sprječavanju stvaranja ledenih barijera, koje biu slučaju naglog topljenja snijega mogleprouzročiti ledenu poplavu. Led na Dravisvakodnevno razbijaju dva ledolomca, a dva su upričuvi, dok na Dunavu led razbijaju dva velikamađarska ledolomca, koja su radila na potezu kodDaljske krivine.Župan dr.sc. Vladimir Šišljagić, koji jezapovjednik Stožera zaštite i spašavanjaOsječko-baranjske županije, naglasio je da jeizuzetno važno poduzimati sve aktivnosti kako sene bi dogodila katastrofa koju bi prouzročilaeventualna ledena poplava. Stožer stalno pratisituaciju na terenu vezano za zaleđenu Dravu iDunav, ali i za sve probleme koje je donijeloveliko snježno nevrijeme i niske temperature.Općina Levanjska Varoš22. prosinca 2011.Župan dr.sc Vladimir Šišljagić 22. prosincaje sa suradnicima boravio u radnom posjetu OpćiniLevanjska Varoš, gdje je s tamošnjim načelnikomSlavkom Tidlačkom razgovarao o projektima odzajedničkog interesa.Ponajprije je bilo riječi o rekonstrukcijižupanijskih cesta, i to dionicama od Breznice doBorovika i od Slobodne Vlasti do Ratkova Dola.Kako je istaknuto, ondje postoji potrebapresvlačenja cesta novim asfaltnim slojem, anegdje ga je potrebno u potpunosti postavitibudući da se radi o Općini s najviše tucaničkihcesta. Problem u realizaciji projekata jest u tomeda je Županija već dva puta ishodila lokacijskudozvolu, od 2006. do sada, i tako ispunila svojeobveze, no Općina nije riješila imovinsko-pravneodnose. Na sastanku je dogovoreno da Općinažurno započne sa svojim dijelom posla, a Županijaće biti potpora.vodocrpilište, zbog čega će se na pet mjestaprovesti istraživanje. Županija, rečeno je, pomažeprema svojim mogućnostima - 50.000 kn izdvojilaje tako ove godine.Na sastanku je bilo riječi o izgradnji kućaoproštaja. Općina ima deset groblja, a prioritet jedovršetak mrtvačnice u Musiću, gdje je Županijadala 10.000 kuna, a Župan je obećao još pet dokraja godine kako bi se postavila i stolarija.Vezano uz sanaciju društvenih domova županŠišljagić obećao je izdvojiti 5.000 kuna kako bi seu domu u Ratkovom Dolu uredio sanitarni čvor.Kao drugi veliki problem istaknuta jevodoopskrba, a dogovoren je zajednički nastuppred Hrvatskim vodama i pretpristupnimfondovima EU. Na tom je području potrebno novo


15. veljače 2012. ŽUPANIJSKA KRONIKA 29Bilo je riječi i o čišćenju kanalskih mreža drugogai trećega reda, a najveća vijest sastanka je obećanježupana Šišljagića da će Levanjska Varoš 2012.godine,u okviru osnovne škole, dobiti novorukometno igralište. Prethodno će Općina prenijetičesticu na kojoj će se graditi u vlasništvo škole.Jedna od tema je bio i prijevozsrednjoškolaca, pa je predloženo da država snosi50 posto troškova, dok bi općine, gradovi iŽupanija dijelili u omjeru 25 posto županija i 25posto jedinica lokalne samouprave.Grad Belišće23. prosinca 2011.Župan dr.sc. Vladimir Šišljagić sa suradnicima 23. prosinca je boravio u radnom posjetu GraduBelišću, gdje ga je gradonačelnik Zvonko Borić upoznao s aktualnim projektima u Gradu.Na sastanku je gradonačelnik Borić zatražiopomoć Županije u trenutačno najvažnijem projektuza Belišće - sanaciji gradskog bazena, koji nije ufunkciji već dvije godine. Sanacija će stajatiizmeđu 1,5 i 2 milijuna kuna, Grad je u idućojgodini već osigurao za tu namjenu 500.000 kuna,a i župan Šišljagić obećao je da će se Županija,sukladno svojim mogućnostima, uključiti u tajprojekt.Belišćani su Župana upoznali i s projektimasanacije deponija otpada, prostornim planom,zonom malog gospodarstva te potrebom sanacijeceste Belišće - Kitišanci i njoj pripadajućeg mostića,koji se urušio. Od Županije su zatražili i pomoću projektu izmjene stolarije na OŠ I. Kukuljevićau Belišću, a bilo je riječi i o planovima za proširenjeili pak gradnju novog dječjeg vrtića u Gradu.Župan Šišljagić pohvalio je dosadašnju dobrusuradnju s Gradom Belišćem, koju želi nastaviti iu 2012. godini. Podsjetio je na činjenicu da jeŽupanija i dosad bila u partnerskim odnosima sGradom Belišćem i sudjelovala u nizu važnihprojekata, među kojima je posebno istaknuoobnovu Palače Gutmann, za što je Županijaizdvojila 4,5 milijuna kuna u posljednjih nekolikogodina. Samo u ovoj godini Županija je za raznenamjene na području Grada Belišća izdvojila oko1,5 milijuna kuna, kazao je Župan.Općina Semeljci29. prosinca 2011.Župan dr.sc. Vladimir Šišljagić, 29. prosincaje sa suradnicima boravio u Semeljcima, gdje je snačelnikom te općine, Grgom Lončarevićem,održao radni sastanak na kojem se razgovaralo oprojektima od zajedničkog interesa. NačelnikLončarević iznio je podatke o onome što je Općinaostvarila u protekle dvije godine i to uglavnom,kako je rekao, iz vlastitog proračuna, državnog, težupanijskog.


30 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. veljače 2012."Imamo nekoliko kapitalnih investicija u kojima nam zaista treba pomoć, kao i u savjetovanju prisufinanciranju. Za nas je najvažniji projekt kanalizacijski sustav koji nam jedini nedostaje odinfrastrukture", kazao je Lončarević. Idejno rješenje za kanalizaciju izrađeno je za svih pet općinskihnaselja, dodao je. Kao važne projekte načelnik je naveo uređenje igrališta, škola, gradnju vrtića.Župan Vladimir Šišljagić istaknuo je da su Semeljci općina od posebne državne skrbi. "U uvjetimakada je država visoko centralizirana, a glavnina prihoda, više od 90 posto, ide u državnu blagajnu, logičnoje da zajednički pokušavamo naći načine kako ići prema državi i osigurati što veća sredstva upravo zastrukturne objekte. Gospodarstvo je ovdje broj jedan, a nedostaje komunalna infrastruktura, i to ne samoceste, javna rasvjeta, nego i kanalizacija koja je u posljednjih desetak godina ovdje najveća investicija.Idejni projekt postoji i ide se u projektnu dokumentaciju. Postoji i velika vjerojatnost da možemozajednički napraviti dobar projekt i njime iz Bruxellesa povući financijska sredstva. Vrijednost projektaje otprilike deset milijuna eura i ne može se očekivati da se osigura na lokalnoj razini", kazao je županŠišljagić, te dodao kako dovršetak projekta predviđa u sljedećih pet godina.Općina Punitovci4. siječnja 2012.Župan Osječko-baranjske županije dr.sc.Vladimir Šišljagić sa suradnicima je 4. siječnjaboravio u radnoj posjeti Općini Punitovci gdje jesa tamošnjim načelnikom Mirkom Vavromrazgovarao o projektima od zajedničkog interesa.Načelnik se tom prigodom osvrnuo na odrađene,ali i započete projekte za dio kojih je zatražio ipomoć Županije. Kao jedan od najvažnijih projekatau Općini, nakon završenog vodovoda iplinofikacije, Vavra je izdvojio izradu projektnedokumentacije i dobivanje građevinske dozvole zakanalizaciju."Predstoji nam izgradnja kanalizacije koja ćekoštati između 15 i 16 milijuna kuna što Općinasama ne može izdržati, pa smo zatražili pomoćŽupanije, bilo savjetom ili na neki drugi način.Radimo dva društvena doma, jedan se obnavlja,kao i športski objekt NK Slavonije Punitovci. Sveto puno košta", kazao je Vavra. Spomenuo je iproblem subvencioniranja autobusnih karata zasrednjoškolce, te problem oko legalizacije poljoprivrednihobjekata. Županija je, istaknuto je, partneru budućoj katastarskoj izmjeri k.o. Punitovci.Župan Šišljagić kazao je kako je Osječkobaranjskažupanija proteklih godina ulagala i uvodoopskrbni sustav i u poduzetničku zonu napodručju Općine Punitovci, s po oko milijun kuna,a u društvene domove ukupno oko 910 tisuća kunau zadnjih pet godina. "Rezultati se vide, gotovocijela općina ima vodoopskrbu i plin. Postoje i


15. veljače 2012. ŽUPANIJSKA KRONIKA 31brojni problemi, od legalizacije objekata, kojih je95 posto, nadalje. Sve su to pitanja od životneegzistencije. Mi smo ponovili način na koji završitilegalizaciju, odnosno vratiti se u travanj 2011.kada smo predložili Zakon po kojem bi legalizacijagospodarskih objekata bila uz jednu kunu. Inadalje ćemo ovdje ulagati i u društvene domovei u športske udruge", obećao je župan Šišljagić.Općina Jagodnjak 16. siječnja 2012.Župan Osječko-baranjske županije dr.sc. Vladimir Šišljagić sa zamjenikom Jovanom Jelićem isuradnicima posjetio je 16. siječnja Općinu Jagodnjak.U razgovoru s načelnikom Anđelkom Balabanom i predstavnicima Općine, razgovaralo se oprojektima iz zajedničke nadležnosti (vodoopskrba, ceste) i problemima koji muče stanovništvo Općine.Općina može očekivati u ovoj godini dodatnu financijsku pomoć od Županije za izradu projektnedokumentacije za izgradnju sekundarne vodoopskrbne mreže u Bolmanu (Ugovor o poslovnoj suradnjis ciljem financiranja dokumentacije za vodoopskrbnu mrežu u selima Novi Bolman i Bolman izmeđuVodoopskrbe d.o.o. iz Darde i Općine Jagodnjak sklopljen je krajem prošle godine).Isto tako, po riječima predstavnika Županijske uprave za ceste, može se očekivati rekonstrukcijadijela županijske ceste kroz Jagodnjak (i Uglješ) u tekućoj godini. Razgovaralo se i o drugim, većim imanjim projektima i inicijativama u kojima bi pomoć Županije mogla koristiti.Općina Darda18. siječnja 2012.Osječko-baranjski župan dr.sc. VladimirŠišljagić sa suradnicima dana 28. siječnja 2012.godine boravio je u radnom posjetu Općini Dardagdje je sa tamošnjim čelništvom razgovarao oprojektima od zajedničkog interesa.Osječko-baranjska županija uključit će se usufinanciranje sanacije krovišta na staroj srednjojškoli u Dardi, zgradi koju je Županija prije trigodine prodala ovoj Općini. Tamo su trenutnosmještene brojne udruge i kulturno-umjetničkadruštva. U tamošnjim prostorijama drže i svojuopremu, te je nužno što prije sanirati gorućiproblem na ovom objektu. Razgovaralo se i osufinanciranju prijevoza učenika srednjoškolaca.Prisutne je župan Šišljagić podsjetio na najavljenimodel nove Vlade Republike Hrvatske premakojem bi država sufinancirala troškove prijevozasa 50%, gradovi i općine 25%, isto koliko iŽupanije. Za to su već predviđena sredstva užupanijskom proračunu, rekao je župan Šišljagić.Načelnik Općine Anto Vukoje i županŠišljagić dogovorili su i zajedničko lobiranjeprema resornim ministarstvima osobito kada je upitanju provedba programa EIB III što je Općiniod osobitog značaja kako bi se zatvorilafinancijska konstrukcija za izgradnju novogdječjeg vrtića.Iako je u planovima, izgradnja nove zgradeDobrovoljnog vatrogasnog društva neće krenuti uovoj godini, rekao je načelnik Vukoje.


32 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. veljače 2012.Općina Strizivojna 1. veljače 2012.Općina Strizivojna, smještena na krajnjem jugu Osječko-baranjske županije sa svojih 2.800stanovnika ima 481,23 kune dohotka po stanovniku, što govori o teškom stanju u kome se žitelji ovogkraja nalaze, pa je za radnog posjeta toj Općini 2. veljače župan dr.sc. Vladimir Šišljagić čestitao naizdržljivosti i žilavosti.Načelnik Općine Mijo Raguž, istaknuo je,kako se unatoč teškim prilikama u toj Općiniprovode brojne aktivnosti, a u okviru mogućnosti,pomaže se i rad brojnih društava. "Završen jesustav vodoopskrbe u cijeloj Općini, plinifikacija,dok su radovi na odvodnji ušli u drugu fazu",kazao je Raguž. Kao veliku potrebu istaknuo jeizgradnju autobusnih ugibališta, s naglaskom naona kod osnovne škole. "Potrebno je i urediticentar, bar parkirna mjesta. Gradimo i vatrogasnospremište, gdje je do sada uloženo 1,2 milijunakuna, a gdje je svoj doprinos dala i Županija.Poteškoća imamo i s poduzetničkom zonom, kojase nalazi na dobrom mjestu, s izlazom na državnucestu i u blizini je željeznice, no za nju je do sadasamo napravljen projekt. Poduzetnici koji su bilizainteresirani za nju, usporili su aktivnosti", kazaoje Raguž.U toj je Općini proveden natječaj za zakupdržavnog poljoprivrednog zemljišta, a dionamijenjen prodaji prije nekoliko godina je iprodan. Županu su predstavnici Općine prezentiralii ideju kojom bi iz kogeneracijskog postrojenjau pilani Hrast Mate Ravlića povlačili cjevovodomtoplinsku energiju kojom bi grijali prostore škole,Općine, župe i drugi poslovi.Župan dr.sc. Vladimir Šišljagić ponudio jepomoć poljoprivrednicima kroz niz projekata, odanalize tla, do geodetske izmjere. Napomenuo je ikako Županija podmiruje troškove kompletnogzdravstva i školstva. Županija izdvaja sredstva i zapripadnike dobrovoljnih vatrogasnih društavakojima osiguravamo liječničke preglede i snosimotroškove osiguranja, a dio sredstava ide i krozdotacije za opremu, kazao je Župan. Obećao jepomoći i pri izgradnji autobusnih ugibališta, aŽupanija će i ove godine iznaći sredstva kako bipomogla izgradnju vatrogasnog spremišta. Rečenoje i kako će Regionalna razvojna agencija pomoćiu realizaciji projekta cjevovoda iz pilane Hrast.Općina Marijanci3. veljače 2012.Osječko-baranjski župan dr.sc. VladimirŠišljagić sa suradnicima boravio je u radnomposjetu Općini Marijanci gdje je s načelnikomDarkom Dorkićem razgovarao o realizacijizajedničkih projekata.Općina Marijanci jedna je od infrastrukturnonajopremljenijih Općina u Županiji, moglo se čuti


15. veljače 2012. ŽUPANIJSKA KRONIKA 33na sastanku. Kapitalni projekti poput plinofikacijei vodoopskrbe su završeni, gospodarska zona je upotpunosti u funkciji, nedostaju intenzivnijepoduzetničke aktivnosti, a tijeku je provedbaprojekta izgradnje 14 km nerazvrstanih cesta napodručju Općine, vrijednosti 3,6 milijuna kunakoje se financiraju iz IPARD programa.geodetska uprava, Županija i Općina. Vrijednostbudućih radova je oko 6 milijuna kuna, a užupanijskom proračunu su predviđena sredstva zatu namjenu.Župan Šišljagić najavio je nove županijskeprojekte u cestogradnji. Ove godine kreću radovina rekonstrukciji dionice lokalne ceste L 44016 odBočkinaca do Podgajaca Podravskih. Vrijednostinvesticije je 3 milijuna kuna. U tijeku je ishođenjedokumentacije i za cestu koja će spojiti naseljaMarijanci i Bocanjevci.Ove godine bit će ishođena projektnadokumentacija za izgradnju nove osmogodišnjeosnovne škole, koju je Županija predvidjelasvojom Mrežom školskih ustanova. U sklopu školeće se graditi i nastavno športska dvorana, ali i novošportsko-rukometno igralište, dogovoreno je nasastanku.Na području Općine potrebno je završitikatastarsku izmjeru, a preostala su naseljaČamagajevci i Kušinci odnosno površina od 2100ha. U tom projektu zajednički sudjeluju DržavnaŽupanija i Općina će zajednički izvidjetimogućnosti sanacije i pronalaženja financijskihsredstva za 5 divljih deponija odnosno 5.600 m 3smeća, koje su nastale u proteklom razdoblju doknije bilo organiziranog sakupljanja otpada. U tomeće kao partner na temelju već potpisanog ugovorasudjelovati i Fond za zaštitu okoliša i energetskuučinkovitost sa 40% sredstva.Predsjednik Josipović posjetioSOS Dječje selo u LadimirevcimaPredsjednik Republike Ivo Josipović u pratnjižupana Šišljagića posjetio je 2. veljače SOSDječje selo Ladimirevce, koje se u sklopu ZakladeSOS Dječje selo Hrvatska brine za 72 djece bezroditelja ili roditeljske skrbi smještene u 14obitelji.Nakon obilaska sela i prigodnoga kulturnoumjetničkogprograma koji su priredila djeca togsela, predsjednik Josipović izjavio je kako selokoje je na visokom stupnju standarda te velikabriga koju iskazuju zaposlenici govore oizraženom osjećaju dužnosti prema najmlađojgeneraciji, posebice onima koji nemaju sreću daodrastaju u biološkim obiteljima.Osim plemenitih ljudi, i tu su donatori kojipomažu u opremanju sela. To je i povod darazmislimo o svim svojim sugrađankama isugrađanima koji žive u teškim okolnostima, rekaoje Predsjednik.Uz predsjednika Josipovića i županaŠišljagića SOS Dječje selo Ladimirevce posjetilisu predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora(HOO) Zlatko Mateša, ministar graditeljstva IvanVrdoljak te čelnici Grada Valpova, a predana jedonaciju LCD televizora i sportske opreme koju jeprikupila udruga "Humane zvijezde Hrvatske",dok je župan Šišljagić poklonio dva prijenosnaračunala.


34 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. veljače 2012.Direktor SOS Dječjeg sela Zoran Relić rekao je kako je selo otvoreno 1997. godine, a povoddanašnjem posjetu jest akcija "Sportom do zdravlja" koju su pokrenule "Humane zvijezde Hrvatske".Predstavljen programzaštite od minske opasnostiPredsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović u pratnji župana Šišljagića bio je 2. veljače i u Beljuna predstavljanju programa edukacije osobne zaštite poljoprivrednika od minske opasnosti koju provodiAgrokor u suradnji s Hrvatskim centrom za razminiranje i Zakladom Hrvatska bez mina.Predsjednik je izrazio nadu da će programrazminiranja Hrvatske biti završen i prije 2019.godine. Ocijenio je važnim Agrokorovouključivanje u program edukacije ljudi koji sunajugroženiji. Upravo ulaganja u razminiranje suvažna zbog razvoja gospodarstva, rekao jepredsjednik Josipović te istaknuo kako je uHrvatskoj još uvijek velik problem zaostalih mina.Pozvao je sve one koji mogu da kao donatoripomognu u razminiranju kako bi Hrvatska postalazemlja bez mina. Hrvatskoj je dosad od minskoeksplozivnihsredstava poginulo 506 osoba, međukojima 39 u Osječko-baranjskoj županiji, istaknutoje.Ravnatelj Hrvatskoga centra za razminiranjerekao je da u Hrvatskoj ima još 742 četvornakilometra minski sumnjivih površina te da, kako seprocjenjuje, ima još oko 87.000 minskoeksplozivnihsredstava, od čega u Osječkobaranjskojžupaniji oko 20.000.Razminiranje jednoga četvornog kilometrastoji milijun eura, kazao je i dodao kako će ovegodine u Hrvatskoj biti razminirano 70 četvornihkilometara te da bi za razminiranje cijele Hrvatsketrebalo još 400 milijuna eura.Predsjednik Josipović i župan Šišljagić bili sunazočni i pokaznoj vježbi na kojoj je vodičpirotehničar s psom tragačem demonstrirao kakose traga za minama u polju.


15. veljače 2012. ŽUPANIJSKA KRONIKA 35U Ministarstvu prometao Zračnoj luci OsijekIzaslanstva Grada Osijeka i Osječkobaranjskežupanije predvođene županom dr.sc.Vladimirom Šišljagićem održala su 20. siječnja2012. radni sastanak u Ministarstvu mora,prometa i infrastrukture s pomoćnikom ministraNikolom Mendrilom i suradnicima, kako bizajednički iznašli rješenje za probleme kojiopterećuju Zračnu luku Osijek, a osobito isplatuzaostalih plaća zaposlenicima.Trenutna blokada računa Zračne luke Osijeku iznosu od 2,8 milijuna kuna samo je dioukupnog duga od cca 8 milijuna kuna. 44djelatnika već četiri mjeseca nisu dobili svojeplaće, a prometa u luci nema. Sa željom da se riješipostojeća problematika u resornom ministarstvu jeodržan radni sastanak suvlasnika Zračne luke(država 55%, Grad Osijek 25% i Županija 20%) nakojem su dogovoreni daljnji koraci kojima bi setrebali riješiti nagomilani problemi Zračne luke.Država kao većinski suvlasnik i Uprava snosenajveću odgovornost, rekao je župan Šišljagić,osobito prozvavši Croatiu airlines zbogzanemarivanja ove najveće istočne zračne luke uHrvatskoj čiji je razvitak nužan radi daljnjeggospodarskog i turističkog razvoja Slavonije iBaranje, zajednički je stav Grada i Županije.Na sastanku je dogovoreno da će se hitnosazvati izvanredna Skupština na kojoj će seimenovati novi Nadzorni odbor, a koji će potomizabrati novu Upravu koja će morati donijeti planfinancijske konsolidacije i razvoja Luke. Rješavanjedospjelih dugovanja s početnim iznosom od5,76 milijuna kuna krenut će od isplate zaostalihplaća zaposlenicima. Ujedno će se naručiti izradafeasibility studije koja će pokazati u kojem smjeruće se razvijati putnički i CARGO prijevoz, a kakobi saznali kako tržište gleda na Luku objavit će seJavni poziv za iskazivanje interesa u preuzimanjui daljnjem upravljanju ZLO-a.Predstavnici tvrtke Bor-plastika kodžupana ŠišljagićaU prostorijama Osječko-baranjske županijedana 14. veljače ove godine osječko-baranjskižupan dr.sc. Vladimir Šišljagić primio je u radniposjet predstavnike tvrtke Bor-plastika, direktoraAtilu Borbaša i njegova suradnika JanošaSelešija.Na sastanku se razgovaralo o aktualnomstanju u gospodarstvu kao i o budućimaktivnostima u području proizvodnje komunalneopreme, čime se, između ostalog, bavi ova tvrtka.Naime, tvrtka Bor-plastika sa sjedištem uKneževim Vinogradima, osnovana je 1997.godine. U svom asortimanu nudi tržištu širokspektar proizvoda od termoplastike, ponajvišepročiščivaće otpadnih voda i zraka.U petnaestogodišnjoj poslovnoj karijeri moguse pohvaliti stalnim rastom i širenjem proizvodnje(2009. otvoren novi pogon vrijednosti milijuneura), 25 stalno zaposlenih, izlaskom nameđunarodna tržišta (pored operative, otvoreniprodajni centri u Tuzli i Novom Sadu), Zlatnomkunom za poslovanje prije tri godine, te urednimizvršavanjem svojih obaveza bez dana zakašnjenja.Unatoč kvalitetnom radu i prepoznatimproizvodima, protekla godina je bila iznimno teškaza ovo trgovačko društvo. Zbog gospodarske krizesmanjuju se prihodi koji otežavaju poslovanje. Iztog razloga, Osječko-baranjska županija će, uskladu sa svojim nadležnostima i aktivnostima,pružiti maksimalnu podršku promociji ovoggospodarskog subjekta djelujući zajednički uiznalaženju novih tržišta.Glavna skupštinaMatice Hrvatske u OsijekuGlavna skupština Matice Hrvatske ove ćegodine, 30. lipnja, po prvi puta biti održana uGradu Osijeku.Očekuje se više od 170 domaćih i inozemnihsudionika i gostiju, a njeno održavanje u gradu naDravi veliko je priznanje osječkom ogranku kao ipovod prijemu predstavnika Matice Hrvatske 25.siječnja kod župana dr.sc. Vladimira Šišljagića igradonačelnika Krešimira Bubala.Ivica Završki, predsjednik Ogranka Osijek,zahvalio se tom prigodom na razumijevanju kao ifinancijskoj potpori Grada i Županije bez kojih biopstanak Ogranka bio upitan. Naime, od izboranovog predsjedništva Matice hrvatske Ogranka


36 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. veljače 2012.Osijek sredinom 2011. dugogodišnji dug uvelike je smanjen te bi do proljeća ove godine trebao upotpunosti biti saniran. Time će se osječki ogranak moći lakše posvetiti svojoj osnovnoj djelatnosti -izdavaštvu, radu s mladima te njegovanju i čuvanju hrvatske kulture i tradicije.Susret sa Zajednicom povratnikaOsječko-baranjske županijeDana 10. veljače u prostorijama Osječko-baranjske županije, župan dr.sc. Vladimir Šišljagić primioje u radni posjet predstavnike Zajednice povratnika Osječko-baranjske županije koji ove godineobilježavaju 20. godišnjicu svoga djelovanja, što je ujedno i bila jedna od tema sastanka.Prijedlog Zakona o naknadi ratne štetefizičkim osoba na područjima Republike Hrvatskekoja su stradala u ratu, predstavili su županuŠišljagiću predsjednik županijske ZajedniceBranko Pek i njegovi suradnici. Iako je obnovakuća završena, to nije dovoljno da bi nekadašnjiprognanici, a današnji povratnici, mogli živjeti nasvojim domaćinstvima. Naime, većina njih je izruralnih sredina gdje su se primarno bavilipoljoprivredom, a u ratu su im osim kuća, uništenii gospodarski objekti, a sva mehanizacija jepokradena. Lobiranje u cilju donošenja tog Zakonaodnosno namirenje štete do kraja, najznačajnija jeaktivnost koju danas provode povratnici s obziromda ih se 95% vratilo u svoje domove gdje višenemaju svu onu gospodarsku infrastrukturu kojusu stekli do rata. Župan Šišljagić izrazio je podrškuovom prijedlogu Zakona koji je već godinama u"ladicama" Vlade Republike Hrvatske.Župan Šišljagić s povratnicima se prisjetiobrojnih uspjeha u njihovom djelovanju, a međunajznačajnije se svrstavaju pokušaj ulaska uokupirani Antunovac 1993. godine i blokada UN


15. veljače 2012. ŽUPANIJSKA KRONIKA 37snaga 1994. godine što je u narednim godinamadovelo do provedbe razoružanja i mirnereintegracije koja je završena 1998. godine.Povratnici su ujedno najavili svoju izbornuSkupštinu koja će se održati u ožujku, dok će sevelika konferencija povodom 20. obljetniceosnivanja njihove Udruge održati 15. rujna 2012.godine pod pokroviteljstvom župana Šišljagića iOsječko-baranjske županije, dogovoreno je nasastanku.Pomoć stambenoj zajedniciUdruge BrezaU jeku najveće hladnoće u ovim zimskimdanima u stambenoj zajednici Udruge Breza došloje do puknuća vodovodnih cijevi na sustavucentralnog grijanja, te se osam štićenica zajedno sanjihovim odgojiteljicama našlo preko noći uhladnoj kući bez sredstva da otklone kvar."Obratili smo se županu Osječko-baranjskežupanije dr.sc. Vladimiru Šišljagiću koji je u rokujednog dana izdvojio 10 tisuća kuna, te smo s timnovcem sanirali štetu i ponovno pokrenuligrijanje", rekla je Suzana Vargović, voditeljicaUdruge, tijekom posjeta župana Šišljagića njihovojkući 14. veljače u Čepinskim Martincima,nedaleko Osijeka. Tom prigodom djelatniceUdruge i djevojke koje su tamo smještene, detaljnosu upoznale župana Šišljagića sa svojimaktivnostima i potrebama.Cilj ove zajednice je pomagati djeci imladima, od 12 do 21 godine kod kojih je izostalaprimjerena obiteljska potpora, a koje imajupoteškoća u ponašanju, školovanju ili kvalitetnomrazvoju. Osnovana je 2001. godine kako bi sepomoglo djevojkama koje napuštaju domovesocijalne skrbi, a godinu kasnije sredstvimašvicarske stambene zajednice Bergof Stareneggkupljena je kuća u kojoj se i danas nalaze. Ujednoje to i prva proizvodna zajednica u Hrvatskoj ukojoj djeca i mladi uče razne životne vještine(vođenje kućanstva, kuhanje, povrtlarstvo,voćarstvo, izrada svijeća, briga o životinjama,osnove stolarskog zanata). Ove godine za vlastitepotrebe su organizirale kolinje kako bi dobilesvoje suhomesnate proizvode, pričaju nam u ovojstambenoj zajednici.Sav njihov rad, smještaj i druge životnetroškove financiraju putem sponzora i donatora,pišući projekte koje potom apliciraju na raznefondove i zaklade, dok im jedan dio redovnosufinancira Ministarstvo zdravlja koje je 2003.godine odobrilo ovaj projekt. Neriješen stalanizvor prihoda njihov je najveći problem i upravo ježupan Šišljagić, tijekom posjeta, s djelatnicamaUdruge Breza na čelu sa Suzanom Vargovićdogovorio da će se sukladno mogućnostima pronaćinačin sufinanciranja iz županijskog proračuna unarednom razdoblju, ali je također pozvao sveljude dobre volje osobito gospodarstvenike s ovogpodručja da se aktivno uključe i pomognu ovimmladim i vrijednim djevojkama u stambenojzajednici Udruge Breza.U Domu za stare i nemoćneu Belom ManastiruOsječko-baranjski župan dr.sc. VladimirŠišljagić sa suradnicima obišao je 30.siječnja2012. godine Dom za stare i nemoćne u BelomManastiru gdje je Županija prije mjesec dana ukratkom vremenu izvršila sanaciju toplinskogkotla koji se pokvario neposredno pred blagdane.Kada je sredinom prosinca prošle godine izDoma za stare i nemoćne u Belom Manastirujavljeno da su na toplinskom bojleru od 2,5 tone,snage 500 kWh, pukli gusani članci, osječkobaranjskižupan, kao predstavnik osnivača, odmahje reagirao kako bi dom odnosno njegovi štićeniciimali svakodnevno odgovarajuće grijanje uhladnim zimskim mjesecima. Županija je svojimsredstvima financirala popravak, a sve skupa, snabavom i dopremom novog bojlera iz Njemačke,te njegovom instalacijom što je izvršila osječkatvrtka Instos, trajalo je tri tjedna. Za to vrijeme


38 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. veljače 2012.štićenici Doma, njih 178, grijalo se na alternativnagoriva, ponajviše na lož ulje. Vrijednost oveinvesticije je preko 80 tisuća kuna. Inače, ovaustanova je uključena u županijski projektenergetske učinkovitosti u sklopu kojeg je prošlegodine uveden prirodni plin kao energent,postavljen je termoregulacijski sustav grijanja, a unarednom razdoblju slijedi zamjena dotrajalestolarije. Vrijednost ove investicije je oko 1,5milijuna kuna, a pored Županije investitor je Fondza zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.Dom za stare i nemoćne u Belom Manastiruje kapaciteta 180 ležaja od čega je polovicapredviđena za polupokretne i nepokretne osobekoje mjesečno plaćaju 2.204,00 kune što je 40%ukupne cijene smještaja, dok ostatak sufinanciraOsječko-baranjska županija. Spomenuti slučajevise na listi čekanja nalaze po nekoliko mjeseci dokoni koji su sposobni i željni većeg komoditetaimaju mogućnost prijaviti se za jednu od 30jednokrevetnih soba s balkonom i kupatilom za štoće čekati i preko godinu dana.Novi logopedski kabinetSUVAG-a u NašicamaU centru Našica, u Ulici Kralja Zvonimira 3,poliklinika SUVAG krajem prošle godine otvorilaje novi, četvrti na području Županije, dislociranilogopedski kabinet. Iako je SUVAG u Našicamaprisutan od 2005. godine, u tamošnjoj osnovnojškoli nije bilo uvjetno za obavljanje ovezdravstvene djelatnosti.Osječko-baranjski župan dr. sc. VladimirŠišljagić obišao je 31. siječnja 2012. godineprostorije u kojima se svakim radnim danom udvije smjene vrši rehabilitacija sluha i govora.Pacijenti su sa našičkog područja, gradovaOrahovice, Slatine i Virovitice. Najveći broj, njih80 %, je predškolske dobi, dok je manji broj djeceškolske dobi i odraslih pacijenata. Zbog sve većepotrebe, ova županijska ustanova, jedina takvevrste u istočnoj Hrvatskoj, pored zagrebačkog ikarlovačkog SUVAG-a, s ovim i drugimkabinetima (Osijek, Darda, Đakovo i DonjiMiholjac) u potpunosti je "pokrila" područjeOsječko-baranjske županije. Samo u prošloj godinikroz našički kabinet prošlo je 167 pacijenata, štoje za 17 osoba više nego li godinu dana ranije.Župan Šišljagić pohvalio je djelatnikeSUVAG-a i njihov stručni i osobni doprinos, aposebno je pozdravio suradnju s GradomNašicama i njihovim gradonačelnikomKrešimirom Žagarom koji je osigurao prostor zalogopedski kabinet.Ugovor o geodetskoj izmjeri za Donju MotičinuU prostorijama Osječko-baranjske županije potpisan je 30. prosinca okvirni sporazum za geodetskuizmjeru u Donjoj Motičini na preko 2200 hektara.


15. veljače 2012. ŽUPANIJSKA KRONIKA 39Sporazum su potpisali župan dr.sc. VladimirŠišljagić, načelnik Općine Željko Kovačević iVinko Vučemilović, u ime Državne geodetskeuprave.Vrijednost ovog potpisanog ugovora je4.660,000 kuna što je za Donju Motičinu veliki ivažan projekt. Župan Šišljagić je napomenuo kakoDržavna geodetska uprava sudjeluje u ovomprojektu s 40%, Općina Donja Motičina s 30% dokće ostalih 30% nadoknaditi Osječko-baranjskažupanija.Na projektu izmjere u Županiji se radi od2003. godine te je od 415 tisuća hektara Osječkobaranjskažupanija imala oko 104 tisućeneizmjerenih. Do sada je utrošeno ukupno oko 38milijuna kuna, od toga je 11,5 milijuna kunautrošila Županija a ostalo u omjerima, kao i uovom ugovoru, najveći je iznos u sufinanciranjuimala Državna geodetska uprava, dok su ostataktroškova snosile jedinice lokalne samouprave. Dosada je izmjereno oko 30 tisuća hektara i cilj je štoviše i brže nastaviti s razmjerom.Uvjerenja o završenoj edukacijiza projekt menadžerepolaznika prolazi edukaciju za projekt menadžereu Pučkom otvorenom učilištu, a njih 46 prvi suuspješno završili 156 sati nastave i sposobni supisati projekte te za njih ostvariti sredstva izfondova Europske unije."Naime, onoga dana kada postanemopunopravna članica Europske unije ništa nećemodobiti automatizmom. Europska unija stavit ćenam mogućnosti na raspolaganje, a o namasamima ovisit će koliko ćemo biti spremniiskoristiti te mogućnosti i povući novce izEuropske unije", istakao je župan dr.sc. VladimirŠišljagić, čestitajući novim projekt menadžerima.Postoji jasna metodologija kako se mogu privućisredstva - samo dobrim i kvalitetnim projektima naengleskom jeziku, koje menadžeri moraju nakontoga aplicirati i provesti, dodao je.140 ugovora o stipendiranjuučenika i studenataŽupan Vladimir Šišljagić 21. prosinca jeuručio 140 ugovora o stipendiranju najboljimučenicima srednjih škola i studentima s područjaOsječko-baranjske županije.Četrdeset i šest polaznika primilo je 21.prosinca uvjerenja o završenoj edukaciji za projektmenadžere koju je provelo Pučko otvoreno učilišteOsijek u suradnji s Osječko-baranjskom županijomi Regionalnom razvojnom agencijom Slavonije iBaranje.Prošli su tri i pol mjeseca edukacije iosposobljeni su pisati projekte za pretpristupne idruge fondove Europske unije. Preko 130Iznos za prve mjesece ove školske, odnosnoakademske, godine već je uplaćen, a radi se o1.000 kuna mjesečno za studente te 450 kunamjesečno za učenike. Ovo je deseta godinazaredom kako Županija izdvaja novac za potporuuspješnih učenika i studenata, a stipendije jedobilo 80 učenika i 60 studenata. Kroz stipendijei druge programe, Županija godišnje ulaže trimilijuna kuna u obrazovanje, rekao je županŠišljagić.


40 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. veljače 2012.Ugovor o prijevozu učenika osnovnih školaUgovor o prijevozu više od 3.800 učenika osnovnih škola u Osječko baranjskoj županiji za 2012.godinu potpisali su 28. prosinca župan dr.sc. Vladimir Šišljagić i predsjednik Uprave autobusnogprijevoznika Panturista iz Osijeka Bo Karlsson.Naime, na natječaju iz 2009. četverogodišnju koncesiju za prijevoz učenika dobio je osječkiPanturist, a za sljedeću godinu Županija će za tu svrhu izdvojiti 11,5 milijuna kuna. No veliki je problem,prema riječima župana Šišljagića, izostanak sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola koje je doprije dvije godine 50% financirala hrvatska Vlada. "Sredstva Županije, a nadam se i lokalne samoupraveza financiranje prijevoza srednjoškolaca su spremna, čeka se samo odluka Vlade", rekao je Šišljagić.Završna konferencija projekta HermesEuropska unija želi dobrodošlicu Hrvatskojkao svojoj 28. članici i spremna je prihvatitihrvatski jezik kao 24. službeni jezik Unije.Međutim, konačna odluka je na hrvatskimgrađanima i EU će je, poručio je 19. siječnja uOsijeku šef Delegacije EU u Republici Hrvatskoj,veleposlanik Paul Vandoren, poštovati kakva godona bila. U formiranju te odluke, odnosnopozitivne reakcije građana, pak, zasigurno jepomogao 14-mjesečni projekt HERMES - Podrškainformiranju javnosti o razlozima priključenja EUkroz medije. Riječ je o projektu Regionalnerazvojne agencije Slavonije i Baranje i partnera,odobrenom u sklopu programa IPA INFO 2009,čiji je cilj bilo kvalitetnije informiranje građana otome što nam donosi ulazak u EU, ali i radi boljepripreme za nedjeljni referendum. Vrhunacprojekta bila je konferencija Regionalni razvoj unovoj europskoj perspektivi - Mogućnosti, izazovii najbolje prakse za Panonsku Hrvatsku, održana19. siječnja u Osijeku."Dokazali smo da znamo privući sredstva izEU, te se radujemo članstvu, jer ako danasmožemo pisati projekte vrijedne dva milijuna eura,kao članica ćemo moći raditi na projektimavrijednim i do 100 milijuna eura. Tu vidimo velikušansu za Slavoniju i Baranju, za Hrvatsku, prilikuda standard života naših građana podignemo navišu razinu" poručio je direktor Regionalnerazvojne agencije dr.sc. Stjepan Ribić.Veleposlanik Vandoren, pak, istaknuo je kako jepolitika proširenja priča o uspjehu projekta Unije."Jedan od razloga je regionalna politika EU-a.


15. veljače 2012. ŽUPANIJSKA KRONIKA 41Održivi razvoj moguć je samo ako se razlike među regijama svedu na minimum. Stoga vjerujem da ćejedna od glavnih prednosti za Republiku Hrvatsku biti pristup mnogo većim fondovima nego do sada.Dosadašnje financiranje projekata pokazuje da su članice EU-a spremne poduprijeti Hrvatsku u njezinurazvoju, no, financiranje ne smije biti glavni cilj, već način kako ostvariti razvoj", poručio je Vandoren.Završna konferencija projekta HERMES bila je posvećena temi regionalne politike i pripreme zakorištenje strukturnih i kohezijskih fondova. Konferenciju je otvorio župan dr.sc. Vladimir Šišljagić, ao iskustvima iz svojih zemalja govorili predavači iz Italije, Slovačke, Slovenije, Mađarske, Nizozemskei Latvije.Radionica za predstavnikemedija i PRRegionalna razvojna agencija Slavonije iBaranje je 18. siječnja u okviru projekta Hermes(IPA-Info) organizirala radionicu za predstavnikemedija i PR-ovce u prostoru Arheološkog muzejau Osijeku.u Republici Hrvatskoj govorila je o informiranju oEU, a slovenska iskustva o tome kako EU približitigrađanima prenijela je Barbara Zrimšek -novinarka RTV Slovenija.Župan dr.sc. Vladimir Šišljagić je na početkuradionice pozdravio sudionike i iznio svojastajališta o pitanjima vezanim kako za predstojećireferendum, tako i za Europsku Uniju.Tema radionice je bila razumijevanjekoncepta EU, što članstvo u EU znači hrvatskimgrađanima, kako mediji komuniciraju EU temesvojim ciljanim skupinama, na koje problemepritom nailaze, te kako zanimljivije prezentiratiteme koje i nisu uvijek medijski atraktivne. AvisBeneš, voditeljica EU Info centra Delegacije EU


42 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. veljače 2012.Završna konferencijaObrazovanje i umrežavanje- prilika za zapošljavanjeOsječko-baranjski župan dr.sc. VladimirŠišljagić nazočio je 18. siječnja u konferencijskojdvorani u osječkom BIOS-u završnoj konferencijiu sklopu projekta Obrazovanje i umrežavanje -prilika za zapošljavanje, čiji je nositelj Centar zapoduzetništvo.Dan Općine TrnavaOpćina Trnava u subotu je proslavila svojDan. Kako je riječ o vinogradarskom i vinarskomkraju, ne čudi da se on obilježava na dan sv.Vinka, 22. siječnja, koji je ove godine, bar što seproslave tiče, obilježen jedan dan ranije. Većtradicionalnom programu obilježavanja, odposvete vinograda Đakovačko-osječkenadbiskupije, do svečane sjednice Općinskogvijeća, nazočili su brojni uzvanici, među kojima ižupan dr.sc. Vladimir Šišljagić.Partner na ovom projektu, čija je vrijednost92.000 eura je Regionalna razvojna agencijaSlavonije i Baranje. Projekt je usmjeren napružanje znanja, vještina i konkretnog iskustvavisoko obrazovanim nezaposlenim osobama izpodručja poduzetničke podrške, te razvoja iprovedbe projekata financiranih sredstvimaEuropske unije. U zadnjih godinu dana 38polaznika podijeljenih u 6 timova izradili suprojektne prijedloge za trenutno aktualne EUnatječaje što im je omogućilo stjecanje praktičnogiskustva neophodnog za uspješno korištenjepotencijala pretpristupnih fondova.Župan Šišljagić je pozdravio ovaj projekt kaoi ostale, njih 211 vrijednih 93 milijuna eura koji surealizirani ili u postupku provedbe na područjunaše Županije, a financirani novcem iz EUfondova. To je najbolji pokazatelj da naš uspjeh uEuropskoj uniji ovisi o nama odnosno koliko ćemobiti sposobni iskoristiti sve mogućnosti koje ćenam Europska unija staviti na raspolaganje,zaključio je Šišljagić.Nakon što je načelnica Općine Irena Mikićna svečanoj sjednici podnijela Izvješće o radu uproteklom periodu, ostvarenim i planiranimprojektima, prisutnima se obratio i župan Šišljagić,čestitavši im njihov Dan, te podsjetio kakoŽupanija vodio brigu o ravnomjernom razvoju svihnjezinih krajeva, a posebice je istaknuo primjerVinske ceste Zlatarevac u Trnavi.Dan Općine PodgoračSvečanom sjednicom dana 13. veljače ovegodine obilježen je dan Općine Podgorač na kojojje nazočio zamjenik župana dr.sc. ŽeljkoKraljičak.U uvodnom dijelu sjednice nazočne jepozdravio načelnik Općine Goran Đanić koji je


15. veljače 2012. ŽUPANIJSKA KRONIKA 43tom prigodom podsjetio prisutne na proteklugodinu, realizirane investicije, najavio nove, aosobito pohvalio projekte koji se realiziraju usuradnji s Osječko-baranjskom županijom, od čegaje istaknuo vodoopskrbu, odvodnju, uređenjekanalske mreže, razvojne projekte u poljoprivredi,izgradnju društvene i obrazovne infrastrukture, kaoi kvalitetan partnerski odnos Općine i Županije.Donacija Domu za starije inemoćne osobe u OsijekuOsječko-baranjski župan dr.sc. VladimirŠišljagić dana 8. veljače 2012. godine nazočio jedonaciji odnosno primopredaji ortopedskihpomagala Domu za starije i nemoćne osobeOsijek. Vrijednost donacije koju je osiguralaosječka Ljekarna je 27 tisuća kuna.Bila je to ujedno i prigoda da župan Šišljagiću neposrednom kontaktu s korisnicima Domaporazgovara o njihovim potrebama i drugimaktualnostima u funkcioniranju ove socijalneustanove čiji je osnivač Osječko-baranjskažupanija. U Domu je maksimalna popunjenost,336 umirovljenika plaća 60% tržišne cijenesmještaja i boravaka, dok ostalo sufinanciraŽupanija.Zamjenik župana Željko Kraljičak je uzčestitke povodom njihova dana i blagdana svetogValentina, Podgoračanima najavio i početakizgradnje nove športske dvorane pri tamošnjojOsnovnoj školi Hinka Juhna, u proljeće ovegodine, vrijedne 6,5 milijuna kuna.Župan Šišljagić dijelio ruže zaValentinovoŽupan dr.sc. Vladimir Šišljagić u povoduValentinova, 14. veljače, a u organizacijihumanitarne udruge Rijeka ljubavi, dijelio jecrvene ruže u prostoru Gradske kavane u Osijeku.Župan Šišljagić podsjetio je na dogradnjuđakovačkog Doma za stare i nemoćne, teproširenje kapaciteta, što je ujedno jedna odsmjernica socijalne politike Osječko-baranjskežupanije.Donacija Domu zdravlja u OsijekuDom zdravlja u Osijeku dobio je vrijednudonaciju - tri osobna vozila KIA RIO namijenjenapatronažnim sestrama.Vozila vrijedna 300 tisuća kuna darovao jeaustrijski poduzetnik Siniša Mušura podrijetlomiz Osijeka, a u osječkom autosalonu KIA potpisanje 29. prosinca 2011. ugovor o donaciji. Do sadasu patronažne sestre obilazeći mjesta u Osječko-


44 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. veljače 2012.baranjskoj županiji imale na raspolaganju samojedno osobno vozilo, rekao župan dr.sc. VladimirŠišljagić, a na donaciji poduzetniku Mušurizahvalio je i ravnatelj osječkog Doma zdravljadr.sc. Rudika Gmajnić.Pokladno jahanje u LaslovuKonjogojska udruga Vranac već četvrtugodinu organizirala je 5. veljače pokladno jahanjeu Laslovu, a u povorci jahača i zaprega našao se ižupan dr.sc.Vladimir Šišljagić.Jahači u narodnim nošnjama zaustavljali su seu mnogim dvorištima dok su prolazili Laslovom,a posebice su razveselili djecu kojoj sudozvoljavali da i ona nakratko sjednu konjima naleđa. Povorka se zaustavila u sedam domaćinstavagdje su ih darežljivi domaćini dočekali i bogatopočastili specijalitetima slavonske kuhinje:kulenom, kobasicom, domaćom rakijom, kuhanimvinom, a našle su se tu i krofne, kiflice i kolači.Veseli običaj pratila je slavonska pjesma itamburica koja je u zaprežnim kolima odjekivalacijelim selom.Donacija nogometnom klubui Udruzi žena u SeoniŽupan Šišljagić dana 31. siječnja 2012.godine uručio je dresove Nogometnom klubu"Seona" u istoimenom mjestu kraj Našica u OpćiniDonja Motičina. Pored toga, tamošnjoj Udruzižena čije članice se bave karitativnom djelatnošćuosigurao je nove majice sa njihovim obilježjima, teje pohvalio dosadašnji rad i rezultate.Pokladno jahanje u StrizivojniŽupan dr.sc. Vladimir Šišljagić sudjelovao je28. siječnja na manifestaciji očuvanja tradicijskihobičaja i narodne baštine - Pokladno jahanje, kojase već treću godinu zaredom organizira uStrizivojni.Organizator je Konjički klub Riđan, a naovogodišnjem Pokladnom jahanju sudjelovalo ječetrdesetak jahača i nekoliko kočija iz Strizivojnei okolnih mjesta Osječko-baranjske, Brodskoposavskei Vukovarsko-srijemske županije.Konji i njihov uzgoj vrlo su važni u tradicijii kulturi slavonskih Šokaca, a ova manifestacijajedna je od nekoliko koje između ostalih običajaukazuju upravo na važnost konja u nekadašnjemsvakodnevnom životu šokačkih sela.Župana Šišljagića ni niske temperature nisuspriječile da sudjeluje u povorci i tako podsjeti navažnost ove tradicije.- Vremenske prilike spriječilesu brojne jahače, ali ipak se okupio znatan brojonih koji njeguju i čuvaju tradiciju. Laslovo jeobnovilo ovu tradiciju koja svake godine okupljajahače i iz ostalih mjesta. Jahači su čuvari tradicije,ali i Županiji je jedna od strateških odrednicarazvoj turizma.Tradicija i ovakvo njeno baštinjenje suzapravo temelj razvoja turizma i turističke ponude,pa je i Laslovo ovim događanjem uvršteno na kartiturizma Osječko-baranjske županije, istaknuo ježupan Šišljagić. Nakon cjelodnevne povorke,jahači, gosti i ostali sudionici okupili su se u Domukulture gdje se, uz večeru, dobru glazbu iraspjevane tamburaše, nastavilo pokladno slavlje.


15. veljače 2012. ŽUPANIJSKA KRONIKA 45Slavonske vinske ceste u ZagrebuUdruga zagrebačkih branitelja Vukovara 20.siječnja je u centru Zagreba, u Trgovačkom centruCvjetni u suradnji s Turističkom zajednicomOsječko-baranjske županije organizirala programSlavonske vinske ceste - u susret Vinkovu. Kakoje kazao predsjednik UZBV-a Damir Jašarević,time je završena manifestacija Slavonski adventkoja se u Zagrebu održavala posljednjih mjesecdana.propovijeda pticama, iz koje pršti vedrina vjerskogzanosa, Krist i Marija Magdalena (prikaz pokore)te ulja na platnu naslovljena Krist i slijepac,prepuna tjeskobne muke.Cijelo ovo događanje dio je projekta Udrugagrađanima kojom smo sugrađanima željelipredstaviti bogatstvo tog dijela naše domovine,posebno u ovo doba godine kada vinari započinjusvoju vinogradarsku godinu tradicionalnomproslavom Vinkova - kazao je Jašarević.Svi zainteresirani imali su mogućnostdegustirati slavonska vina, kao i upoznati se sbogatom turističkom, gastronomskom i enološkomponudom istočne Slavonije."Osim informiranja građana glavnog gradao onom što se događa u Osječko-baranjskojžupaniji, ovim događanjem željeli smo svezainteresirane pozvati na manifestacije kojepripremamo - Sajam lova i turizma, 4. Dane vinai turizma te Kongres ruralnog turizma" istaknuo ježupan dr.sc.Vladimir Šišljagić, podsjetivši da jeOsječko-baranjska županija prva u Hrvatskoj porastu kontinentalnog turizma.Izložba slika Tihomira LončaraIzložbu je 21. prosinca otvorio župan dr.sc.Vladimir Šišljagić.Priznanja Zemlje bez granica 2011U Galeriji Waldinger 19. prosinca održana jedodjela nagrada i priznanja školama, voditeljimaradionica, medijima i istaknutim pojedincima uovogodišnjoj međunarodnoj, kulturnojmanifestaciji Zemlja bez granica. Svečanoj dodjelinazočili su i uvaženi gosti - župan Osječkobaranjskežupanije dr.sc. Vladimir Šišljagić,zamjenici gradonačelnika Grada Osijeka, kaodobitnici nagrada, Danijela Lovoković i IvanVrdoljak, pročelnik Upravnog odjela za društveneIzložba Tihomira Lončara u osječkojGaleriji Vernissage u pothodniku osječkogglavnog Trga, izbor je njegovih slika s kršćanskomtematikom nastalih u posljednje dvije godine. Naukupno deset velikih platna, slikar obrađuje temeiz Kristova života te života kršćanskih svetaca,navodi u katalogu izložbe Iva Papić,povjesničarka umjetnosti.Predstavljajući autora, Anđelko Mrkonjić,profesor na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta J.J. Strossmayera, istaknuo je da Lončar ovomsakralnom tematikom slijedi najveće majstorekršćanske umjetnosti iz 16. i 17. stoljeća. Posebnoje ukazao na slike kojima dominira posebnaatmosfera, a to su ulje na platnu Sveti Franjo


46 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. veljače 2012.djelatnosti Grada Osijeka, kao dobitnik nagrade,Dražen Alerić, direktor Turističke zajedniceGrada Osijeka, Damir Macanić, predstavniciškola, umjetnici i ostali prijatelji Zemlje bezgranica.Nakon dodjele nagrada, gosti su imali prilikupogledati izložbu fotografija i promotivni filmZemlje bez granica 2011. autora Igora Miličića.Nagrade - kreativne štapiće i skulpture "Zemljabez granica" osmislio je dugogodišnji prijatelj ovemanifestacije, Boris Sekulić.Proglašeni najbolji sportašiOsječko-baranjske županijeU zgradi osječkog Hrvatskog narodnogkazališta 19. prosinca je održana svečanostproglašenja najboljih sportaša i sportskih kolektivaOsijeka i Osječko-baranjske županije - Športaš2011.Tradicionalni, 54. izbor, i ovaj put održan jeu zajedničkoj organizaciji Glasa Slavonije,Zajednice športskih udruga i saveza Osječkobaranjskežupanije i Zajednice športskih udrugaGrada Osijeka.Chiswicku) te igrala finale na još četiri turnira.Osvojila je i tri juniorska turnira, nastupila u jošdva finala te pokorila konkurenciju na PH zajuniorke (do 18 godina). Svi ti rezultati doveli suje do 22. mjesta na ITF ljestvici juniorki i 393. naWTA seniorskoj ljestvici.Najbolji sportaš u 2011. godini je Luka Šimić,član Kickboxing kluba Sv. Duh Osijek. RođeniPožežanin ove je godine postao svjetski prvak ukickboxingu, u disciplini low kick, u kategoriji do86 kg. Uz taj svjetski rezultat, 23-godišnji Luka jeosvojio i zlatnu medalju na PH u disciplini K1 (do81 kg), dok je u low kicku na PH bio treći.Najbolji sportski kolektiv Osijeka je Kuglačkiklub Konikom Osijek. Treći trofej najboljeggradskog kolektiva "konikomovci" su zaslužiliosvajanjem europskog trofeja, 1. mjesta na NBCpokalu. U domaćim natjecanjima osvojeno je trećemjesto u Prvenstvu te drugo u Kupu, a klub su naekipnom SP-u predstavljala ukupno četirireprezentativca, po dva hrvatska i inozemna.Na području Osječko-baranjske županijenajbolji sportski kolektiv je Rukometni klub Nexe.Našičani su već treću godinu uzastopce druganajbolja momčad Hrvatske, iza nedodirljivogZagreb CO, prvi su put u klupskoj povijestiizborili plasman u osminu finala Kupa EHF-a, auspješno nastupaju i u regionalnoj SEHA ligi.Glas Slavonije i ove je godine dodijelionagradu za životno djelo, Uzor-trofej MatijaLjubek. Dobitnik je Miroslav Liović, jedan odnajuspješnijih osječkih kuglača svih vremena ipredvodnik brojnih kasnijih vrhunskih kuglača izOsijeka.Za najuspješniju sportašicu Osijeka i županijeizabrana je mlada tenisačica Donna Vekić.Zanimljivo je da je Donna prošle godine biladobitnica Trofeja Kuna, namijenjenognajuspješnijim mladim sportašima, a već ovenapravila je veliki korak te "ugrabila" laureatnajbolje. I to sa samo 15 i pol godina. Mlada jeOsječanka, članica TK Osijek, u godini na izmakuosvojila jedan seniorski Futures turnir (uNagradu za najuspješnijeg sportaša - osoba sinvaliditetom dobio je Stojan Bjelajac, članŠportske udruge slijepih Svjetlost. Bjelajac je članreprezentacije Hrvatske slijepih i slabovidnihosoba koja je osvojila naslov svjetskog kuglačkogprvaka.Svim nagrađenima čestitke su uputili osječkobaranjskižupan Vladimir Šišljagić te osječkigradonačelnik Krešimir Bubalo, poželjevši svimasportašima još bolje rezultate u 2012. godini, a uime svih nagrađenih riječi zahvale uputio jeMiroslav Liović.


15. veljače 2012. ŽUPANIJSKA KRONIKA 47Ponoćka u osječkoj konkatedraliUz brojne vjernike, u osječkoj konkatedralisv. Petra i Pavla, sv. misi ponoćki 24. prosincanazočili su župan Vladimir Šišljagić igradonačelnik Krešimir Bubalo.Svetu misu ponoćku predvodio je pomoćnibiskup Đakovačko-osječke nadbiskupije mons.dr.Đuro Hranić, uz župnika mons. AdamaBernatovića, župnog vikara Branimira Mađarca iđakona Drage Markovića, te vatikanskogdiplomate dr. Većeslava Tumira i rimskog studentavlč. Tomislava Lasića. Na kraju misnoga slavljačestitku biskupu i svim vjernicima uputio je mons.Bernatović, na čemu se zahvalio biskup Hranić tesvima zaželio sretan Božić i uspješnu 2012.godinu.nadbiskup i metropolit đakovačko-osječki mons.dr. Marin Srakić.Božić u Dječjem domu KlasjeU Dječjem domu Klasje u osječkoj Ružinojulici održana je 22. prosinca 2011. godinetradicionalna Božićna predstava koju su osmislilii izveli štićenici doma zajedno s ravnateljicomNevenkom Granić i njihovim odgajateljicama.Tradicionalno božićnoprimanje u ŽupanijiU svečanim prostorijama Osječko-baranjskežupanije 23. prosinca održan je tradicionalnibožićni prijem za nekoliko stotina uzvanika izpolitičkog, gospodarskog, vjerskog i društvenogživota s područja Osječko-baranjske županije.Uzvanicima su se, čestitajuću predstojećebožićne i novogodišnje blagdane, prigodnimriječima obratili župan dr.sc. Vladimir Šišljagić,gradonačelnik Osijeka Krešimir Bubalo iNa predstavi su bili i osječko-baranjski župandr.sc. Vladimir Šišljagić i predsjednik županijskeSkupštine mr.sc. Zlatko Maksimović koji suuručili prigodne poklon-pakete djeci Klasja. Ovuvrijednu donaciju osigurala je Udruga "Rijekaljubavi" iz Osijeka. Župan Šišljagić je djeci idjelatnicima doma čestitao Božić.Božićni domjenaknjemačke nacionalne manjineŽupan dr.sc. Vladimir Šišljagić nazočio jebožićnom domjenku koji su 21. prosinca u dvoraniGlasser zajednički organizirali Vijeće njemačkenacionalne manjine Osječko-baranjske županije iGrada Osijeka te Zajednica Podunavskih Švaba.


48 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. veljače 2012.Županova novogodišnja čestitkaUz zvuke vatrometa i slavonskih pjesama nasredišnjem osječkom Trgu A. Starčevića ispraćenaje 2011. te proslavljen ulazak u 2012. godinu.Nekoliko minuta do ponoći izuzetno brojnimsugrađanima na pozornici su se pridružili županVladimir Šišljagić, gradonačelnik KrešimirBubalo i Skupštine Osječko-baranjske županijeZlatko Maksimović koji su im uputili i prvečestitke i želje za predstojeću godinu.Osječani i njihovi gosti su Novu dočekali uztamburaški sastav Šokci i Miroslava Škoru, te uztaktove tradicionalnog valcera Na lijepom plavomDunavu uplesali u 2012.ZAKON O ZAKUPU I KUPOPRODAJIPOSLOVNOG PROSTORA"Narodne novine" broj 125/11.Ovaj Zakon donio je Hrvatski sabor 21.listopada 2011., a stupio je na snagu 15. studenoga2011. godine. Danom stupanja na snagu ovogaZakona prestaje važiti Zakon o zakupu i prodajiposlovnoga prostora ("Narodne novine" broj91/96., 124/97., 174/04. i 38/09.).Ovim se Zakonom uređuju zasnivanje iprestanak zakupa poslovnoga prostora temeđusobna prava i obveze zakupodavca izakupnika, kao i kupoprodaja poslovnoga prostorau vlasništvu Republike Hrvatske, Županije, GradaZagreba, grada ili općine sadašnjem zakupniku,odnosno sadašnjem korisniku.Pod sadašnjim zakupnikom smatra se zakupnikposlovnoga prostora koji ima sklopljen ugovor ozakupu i koji obavlja u tom prostoru dopuštenudjelatnost, ako taj prostor koristi bez prekida utrajanju od najmanje 5 godina.Pod sadašnjim korisnikom smatra se korisnikposlovnoga prostora koji nema sklopljen ugovor ozakupu i koji obavlja u tom prostoru dopuštenudjelatnost, a protiv kojega se ne vodi postupak radiispražnjena i predaje poslovnoga prostora te koristitaj prostor bez prekida u trajanju od najmanje 5godina.Gradsko ili općinsko vijeće može svojomodlukom propisati da se poslovni prostor uzgradama u vlasništvu grada ili općine koje senalaze u određenim ulicama, dijelovima ulica ili naodređenim trgovima može koristiti za obavljanjesamo određenih djelatnosti. Ukoliko se radi otradicijskim ili deficitarnim zanimanjima prijedonošenja odluke pribavit će se mišljenjeudruženja obrtnika ili područne obrtničke komore.Ugovor o zakupu poslovnoga prostoraRepublika Hrvatska, odnosno jedinica lokalne ipodručne (regionalne) samouprave ne može sesklopiti s fizičkom ili pravnom osobom koja imadospjelu nepodmirenu obvezu prema državnomproračunu i jedinicama lokalne i područne(regionalne) samouprave, osim ako je sukladnoposebnim propisima odobrena odgoda plaćanjanavedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ilipravna osoba pridržava rokova plaćanja.


15. veljače 2012. ŽUPANIJSKA KRONIKA 49Ugovor o zakupu poslovnoga prostora morabiti sastavljen u pisanom obliku i potvrđen(solemniziran) od strane javnog bilježnika.Zakupodavac je dužan primjerak ugovora ozakupu dostaviti nadležnoj poreznoj upravi.Poslovni prostor u vlasništvu RepublikeHrvatske i jedinice lokalne i područne (regionalne)samouprave te pravnih osoba u njihovu vlasništvuili pretežitom vlasništvu daje se u zakup putemjavnoga natječaja.Iznimno, ugovor o zakupu poslovnoga prostorasklapa se bez javnog natječaja kada ga sklapajumeđusobno Republika Hrvatska i jedinice lokalnesamouprave, odnosno jedinice područne(regionalne) samouprave te pravne osobe uvlasništvu ili pretežitom vlasništvu RepublikeHrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ilipretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne(regionalne) samouprave, ako je to u interesu icilju općega, gospodarskog i socijalnog napretkanjezinih građana.Iznimno, zakupodavac će sadašnjem zakupnikuposlovnoga prostora koji u potpunosti izvršavaobveze iz ugovora o zakupu, najkasnije 60 danaprije isteka roka na koji je ugovor sklopljen,ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu naodređeno vrijeme, ne dulje od 5 godina.Uvjeti i postupak natječaja određuju se uskladu s odlukom Agencije za upravljanjedržavnom imovinom, županijske skupštine,Gradske skupštine Grada Zagreba, odnosnogradskoga ili općinskoga vijeća.Postupak natječaja provodi i odluku onajpovoljnijoj ponudi donosi Agencija zaupravljanje državnom imovinom, župan,gradonačelnik Grada Zagreba, gradonačelnik iliopćinski načelnik, odnosno od njih ovlaštenotijelo, a za pravne osobe u njihovom vlasništvu ilipretežitom vlasništvu nadležno tijelo utvrđenoaktima te pravne osobe.Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora ozakupu poslovnoga prostora imaju osobe izZakona o pravima hrvatskih branitelja izDomovinskog rata i članova njihovih obiteljiukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja, iz ovogaZakona i prihvate najviši ponuđeni iznoszakupnine.Odredbe ovoga članka odnose se i na poslovniprostor koji je još uvijek upisan u zemljišnimknjigama kao društveno vlasništvo na kojemRepublika Hrvatska i jedinice lokalne i područne(regionalne) samouprave i druge pravne osobeimaju pravo raspolaganja ili korištenja.Poslovni prostor u vlasništvu jedinice lokalnei područne (regionalne) samouprave može seprodati sadašnjem zakupniku ili korisniku, kojiuredno izvršava sve obveze iz ugovora o zakupu idruge financijske obveze prema jedinici lokalne ipodručne (regionalne) samouprave, pod uvjetimai u postupku propisanim ovim Zakonom i u skladus odlukama koje će donijeti nadležna tijela jedinicalokalne i područne (regionalne) samouprave, natemelju popisa poslovnih prostora koji su predmetkupoprodaje koji će se javno objaviti. Popisposlovnih prostora koji su predmet kupoprodaje,na prijedlog gradonačelnika Grada Zagreba,odnosno župana, gradonačelnika ili općinskognačelnika, utvrđuje Gradska skupština GradaZagreba, odnosno predstavničko tijelo jedinicelokalne i područne (regionalne) samouprave.Zahtjev za kupnju poslovnoga prostora uvlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne)samouprave podnosi se u roku od 90 dana od javneobjave popisa poslovnih prostora koji su predmetkupoprodaje, tijelu jedinice lokalne i područne(regionalne) samouprave određenom propisom oustrojstvu lokalne i područne (regionalne)samouprave.Iznimno, pravo na kupnju poslovnoga prostora,prema ovom Zakonu, može ostvariti zakupnik kojise nalazi u zakupnom odnosu s RepublikomHrvatskom, jedinicom lokalne i područne(regionalne) samouprave, u trajanju kraćem od petgodina ako je podmirio sve obveze iz ugovora ozakupu i druge financijske obveze prema jedinicilokalne i područne (regionalne) samouprave, poduvjetima propisanim ovim Zakonom.Iznimno, poslovni prostor u vlasništvuRepublike Hrvatske i jedinice lokalne i područne(regionalne) samouprave, može se prodatisadašnjem korisniku toga prostora koji u njemuobavlja dopuštenu djelatnost, a koji je taj prostornastavio koristiti na temelju ranije sklopljenogugovora o zakupu kojem je prestala valjanost.


50 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. veljače 2012.Zahtjevi za kupnju poslovnoga prostora uvlasništvu Republike Hrvatske podnose seAgenciji za upravljanje državnom imovinom, a zakupnju poslovnoga prostora u vlasništvu jedinicalokalne i područne (regionalne) samouprave tijelunadležnom za njihovo raspolaganje određenompropisom o ustrojstvu lokalne i područne(regionalne) samouprave.Odluku o kupoprodaji poslovnoga prostoradonosi Agencija za upravljanje državnomimovinom, odnosno Gradska skupština GradaZagreba/predstavničko tijelo jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave iligradonačelnik Grada Zagreba, župan, gradonačelnik,odnosno općinski načelnik, ovisno ovrijednosti poslovnoga prostora.Na temelju odluke o kupoprodaji poslovnogaprostora sklopit će u roku od 90 dana od danadonošenja odluke ugovor o kupoprodajiposlovnoga prostora.Po odredbama ovoga Zakona Grad Zagreb,gradovi i općine mogu davati u zakup poslovneprostore koji su bili u društvenom vlasništvu spravom korištenja Grada Zagreba, gradova iopćina za koje se vode postupci na temelju Zakonao naknadi za imovinu oduzetu za vrijemejugoslavenske komunističke vladavine, dopravomoćnog okončanja tih postupaka.Jedinice lokalne i područne (regionalne)samouprave, u skladu s ovim Zakonom donijet ćesvoje opće akte koji će pobliže urediti kupoprodajuposlovnoga prostora u njihovom vlasništvu u rokuod 90 dana od dana stupanja na snagu ovogaZakona.ZAKON O ZAŠTITI ZRAKA"Narodne novine" broj 130/11.Ovaj Zakon donio je Hrvatski sabor 28.listopada 2011., a stupio je na snagu 24. studenoga2011. godine.Ovim se Zakonom određuju nadležnost iodgovornost za zaštitu zraka i ozonskog sloja,ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbuklimatskim promjenama, planski dokumenti,praćenje i procjenjivanje kvalitete zraka, mjere zasprječavanje i smanjivanje onečišćavanja zraka,izvještavanje o kvaliteti zraka i razmjeni podataka,djelatnost praćenja kvalitete zraka i emisija u zrak,tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranistaklenički plinovi, praćenje emisija stakleničkihplinova i mjere za ublažavanje i prilagodbuklimatskim promjenama, informacijski sustavzaštite zraka, financiranje zaštite zraka, ozonskogsloja, ublažavanja klimatskih promjena iprilagodbe klimatskim promjenama, upravni iinspekcijski nadzor.Odredbe ovoga Zakon usklađene su sodgovarajućim aktima Europske unije.Način rada u tijelima jedinice lokalne ipodručne (regionalne) samouprave i pravnimosobama koje imaju javne ovlasti u vezi sprovedbom ovoga Zakona propisuje ministarnadležan za poslove zaštite okoliša naputkom.Predstavničko tijelo županije, Grada Zagrebai velikog grada donosi program zaštite zraka,ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjenai prilagodbe klimatskim promjenama koji jesastavni dio programa zaštite okoliša za područježupanije, odnosno Grada Zagreba i velikog grada.Program se objavljuje u službenom glasilu jedinicelokalne i područne (regionalne) samouprave,ovisno o tome čije predstavničko tijelo ga jedonijelo.O provedbi Programa upravno tijelo nadležnoza zaštitu okoliša izrađuje izvješće koje usvajanadležno predstavničko. Izvješće se objavljuje uNarodnim novinama odnosno u službenom glasilujedinice lokalne i područne (regionalne)samouprave, ovisno o tome čije predstavničkotijelo ga je usvojilo.Za praćenje kvalitete zraka u zonama iaglomeracijama u Republici Hrvatskoj uspostavljase državna mreža za trajno praćenje kvalitetezraka.Županija, Grad Zagreb i gradovi uspostavljajumjerne postaje za praćenje kvalitete zraka nasvome području, ako procijene da su razineonečišćenosti više od propisanih graničnihvrijednosti (GV), odnosno ako procijene da za topostoje opravdani razlozi.Predstavničko tijelo tih jedinica određujelokacije mjernih postaja za praćenje kvalitetezraka, donosi program mjerenja razineonečišćenosti i osigurava uvjete njegove provedbe.


15. veljače 2012. ŽUPANIJSKA KRONIKA 51Nadležno upravno tijelo jedinice obavljanadzor nad provođenjem praćenja kvalitete zraka,objavljuje podatke o obavljenim mjerenjima tedostavlja Agenciji izvorne i validirane podatke iizvješće o razinama onečišćenosti i ocjeni kvalitetezraka do 30. travnja tekuće godine za proteklukalendarsku godinu.Ministarstvo, jedinice lokalne i područne(regionalne) samouprave, Grad Zagreb i Agencijainformira javnost, uključujući udruge iorganizacije za zaštitu okoliša, zaštitu potrošača,udruge i organizacije koje zastupaju intereseosjetljivih skupina stanovništva, gospodarskaudruženja te nadležna tijela za zaštitu zdravlja ijavno zdravstvo o kvaliteti zraka u zonama iaglomeracijama, provedbi mjera zaštite kvalitetezraka, provedbi akcijskih planova za poboljšanjekvalitete zraka te godišnjim izvješćima zaonečišćujuće tvari obuhvaćene ovim Zakonom.ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMAZAKONA O ZAŠTITI OSOBNIHPODATAKA"Narodne novine" broj 130/11.Ovaj Zakon donio je Hrvatski sabor 28.listopada 2011., a stupio je na snagu 24. studenoga2011. godine.Voditelji zbirki osobnih podataka dužni suevidencije za svaku zbirku osobnih podatakadostaviti Agenciji za zaštitu osobnih podatakanajkasnije u roku od 15 dana od dana uspostavezbirke osobnih podataka. Evidencije seobjedinjavanju u središnjem registru koji vodiAgencija za zaštitu osobnih podataka.Voditelj zbirke osobnih podataka kojizapošljava manje od 20 radnika može imenovatislužbenika za zaštitu osobnih podataka, a kojizapošljava više od 20 radnika dužan je imenovatislužbenika za zaštitu osobnih podataka.Imenovanje mora biti u pisanom obliku.Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je oimenovanju službenika za zaštitu osobnihpodataka izvijestiti Agenciju za zaštitu osobnihpodataka u roku od mjesec dana od donošenjaodluke o imenovanju. Agencija za zaštitu osobnihpodataka vodi Registar službenika za zaštituosobnih podataka.Voditelj zbirke osobnih podataka dužan jeslužbene kontakt podatke službenika za zaštituosobnih podataka učiniti javno dostupnim nasvojim web stranicama ili na drugi odgovarajućinačin.Službenikom za zaštitu osobnih podataka nemože biti imenovana osoba protiv koje se vodipostupak zbog povrede službene dužnosti, odnosnoradne obveze, protiv koje je izrečena mjerapovrede službene dužnosti, odnosno radne obveze,te kojoj je izrečena mjera povrede normi etičkogkodeksa i drugih pravila ponašanja donesenih odstrane poslodavca.Službenik za zaštitu osobnih podataka obavljasljedeće dužnosti:- vodi brigu o zakonitosti obrade osobnihpodataka u smislu poštivanja odredbi ovogaZakona i ostalih propisa koji uređuju pitanjaobrade osobnih podataka,- upozorava voditelja zbirke osobnih podatakana nužnost primjene propisa o zaštiti osobnihpodataka u slučajevima planiranja i radnji kojemogu imati utjecaj na pitanja privatnosti izaštitu osobnih podataka,- upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnihpodataka s njihovim zakonskim obvezama usvrhu zaštite osobnih podataka,- brine o izvršavanju obveza prema odredbamaovoga Zakona,- surađuje s Agencijom za zaštitu osobnihpodataka u vezi s provedbom nadzora nadobradom osobnih podataka.Novčanom kaznom od 20.000,00 do 40.000,00kuna kaznit će se voditelj zbirke osobnih podatakai odgovorna osoba u pravnoj osobi odnosno udržavnom tijelu te u jedinici lokalne i područne(regionalne) samouprave koji ne dostavi Agencijiza zaštitu osobnih podataka evidenciju o zbirciosobnih podataka u propisanom roku, koji nedostavi prethodnu obavijest o namjeravanojuspostavi zbirke osobnih podataka ili o svakojdaljnjoj namjeravanoj obradi tih podataka, kojizapošljava više od 20 radnika a ne imenujeslužbenika za zaštitu osobnih podataka, koji nazahtjev ispitanika ne dopuni, ne izmijeni ili neizbriše nepotpune, netočne ili neažurne podatke.


Dvorac obitelji Prandau - Norman u ValpovuPetar Antun barun Hilleprand od Prandaua dobio je 1721. godine od kralja Karla III. u posjed valpovaèko vlastelinstvo.Obiteljski dvorac podigao je potom pregradnjom i dogradnjom srednjevjekovne utvrde i dvora koji je podigao maèvanski ban IvanMoroviæ kojem je ovo vlastelinstvo darovano 1397. godine. Kompleks dvorca na površini od 1700 èetvornih metara sastoji seod srednjovjekovne gotièke kule krunog oblika, boènih baroknih krila naslonjenih na srednjovjekovne vanjske bedeme, dvorskekapele i kasnobarokno-klasicistièke proèelne palaèe koji zatvaraju trokutasto dvorište. Oèuvanost cjeline i povijesna slojevitostutvrde-dvorca uvrštava ga meðu tri najvrjednija dvorca u Hrvatskoj. Dvorac okruuje park podignut u engleskom stilu.Dvorac je 1885. godine prešao u vlasništvo grofovske obitelji Normann od Ehrenfelsa. Danas je u dvorcu smješten nizkulturnih ustanova.Foto: Mario Romuliæ

More magazines by this user
Similar magazines