Views
3 years ago

Analiza Instrumentalna I - Zakład Chemii Analitycznej

Analiza Instrumentalna I - Zakład Chemii Analitycznej

Analiza Instrumentalna I - Zakład Chemii

Sylabus przedmiotu / modułu kształceniaNazwa przedmiotu/modułukształceniaNazwa w języku angielskimAnaliza Instrumentalna IInstrumental Analysis IJęzyk wykładowyKierunek studiów, dla którego przedmiot jestoferowanyJednostka realizującaRodzaj przedmiotu/modułu kształcenia(obowiązkowy/fakultatywny)Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiegostopnia)Rok studiówpolskichemiaInstytut Chemii; Zakład Chemii Analitycznejpierwszyobowiązkowydrugiego stopniaSemestrdrugiLiczba punktów ECTSImię i nazwisko koordynatoraprzedmiotuEfekty kształcenia(wiedza, umiejętności,kompetencje społeczne)AI1_W01AI1_W02AI1_W03AI1_W04AI1_W05AI1_U01AI1_U02Student zna i rozumie podstawy analizy instrumentalnej oraz metod przygotowaniapróbki (jej reprezentatywność, ekstrakcja, krystalizacja, odparowanie, filtracja,elektrofiltracja, destylacja, mineralizacja próbek roślinnych i zwierzęcych,ekstrakcja do ciała stałego, chromatografia, przygotowanie próbek biologicznych,ultrawirowanie, liofilizacja).Zna i rozumie podstawowe techniki pomiarów analitycznych, etapy oznaczenia,walidacji metody, kalibracji instrumentu, zastosowanie standardów, statystycznąocenę wyników, porównawcze oznaczenia przy pomocy kilka metodinstrumentalnych, analizę niepewności, błędy pomiarów, rozkłady i ich kwantyle,znaczenie badań międzylaboratoryjnych, materiałów referencyjnych, akredytacjilaboratoriów, pojęcia kalibracji, korelacji, regresji liniowej, naboru i obróbki danych,filtracji oraz wygładzania.6Bronisław K. GłódZna i rozumie podstawowe prawa fizyczne i elektroanalityczne metody badań(woltamperometryczne, potencjometryczne, kulometryczne, konduktometryczne,polarografii prądu stałego i zmiennego oraz elektroforetyczne.Zna i rozumie podstawowe prawa fizyczne i zastosowania chromatografii i technikpokrewnych (chromatografia gazowa i cieczowa, wysokosprawna chromatografiacieczowa, chromatografia jonowa, chromatografia nadkrytyczna, elektroforeza,techniki łączone).Zna i rozumie podstawy metod radiometrycznych, termoanalizy, analizytechnicznej, w przepływie, mikroskopii, metod optycznych.Potrafi wykorzystać wyniki pomiarów w jakościowej i ilościowej analiziechemicznej.Potrafi wykorzystać wyniki pomiarów w badaniach fizykochemicznych badanychukładów.CH_W01 CH_W02CH_W04 CH_W05CH_W06 CH_W07CH_W10 CH_W13CH_W01 CH_W08CHW_01 CH_W08CHW_01 CH_W08CH_U01 CH_U02CH_U05 CH_U06CH_U01 CH_U02CH_U10 CH_U12AI1_U03AI1_U04AI1_U05AI1_K01AI1_K02Potrafi w sposób zrozumiały przedstawić podstawowe prawa fizyczne wiążące siębezpośrednio z procesem chromatograficznym.Potrafi w sposób zrozumiały przedstawić podstawowe prawa fizyczne wiążące siębezpośrednio z procesem elektrochemicznym i podwójną warstwą elektryczną.Potrafi wykonać podstawowe obliczenia chemiczne i statystyczne ocenyniepewności pomiarów.Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień współczesnej chemiianalitycznej.CH_U08 CH_U10CH_U12 CH_U19CH_U17 CH_U20CH_U21CH_K01, CH_K02CH_K05, CH_K07Forma i typy zajęćWymagania wstępne idodatkowewykład (30 godz.), laboratorium (45 godz.)Znajomość podstaw chemii ogólnej, fizyki, chemii fizycznej, analizy jakościowej i ilościowej w zakresach przyjętych wstandardach kształcenia dla tych przedmiotów.

Camera Separatoria - Zakład Chemii Analitycznej - Uniwersytet ...
Volume 4/Number 2/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Volume 4/S/2012 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 3/S/2011 - Zakład Chemii Analitycznej
Wiosna 2013 - Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej ...
n - Zakład Przeróbki Kopalin i Odpadów
Wiosna 2011 - Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej ...
Zima 2012 - Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej - Uniwersytet ...
(8) - Wiosna 2010 - Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej ...
(9) - Jesień 2010 - Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej ...
pl - Zakład Wielobranżowy RADIOLEX Sp. z o.o.
Genetyka i Prawo 3 (10) - Zima 2010 - Zakład Genetyki Molekularnej ...
Zakład Zagospodarowania Odpadów Jarocin
višekriterijumska analiza i ocena lokacija i načina ... - ISWA
Bioinformatyczne bazy danych - Zakład Teorii Informatyki
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach - mojregion.eu
Zakład Dentystyczny XXI wieku - Blue Dental
analiza dystansu przedstawiona za pomocą spatial analyst i network ...
Analiza śledcza i powłamaniowa. Zaawansowane techniki ... - Helion
Planiranje i analiza pokusa Ctt - FSB
Analiza dochodów, kosztów i rentowności produkcji drewna ...
Analiza uwarunkowań i efektywności ekonomicznej rozwoju ... - WWF
Uk³ad Rozruchu i Wzbudzenia Silnika Asynchronicznego - Energotest