2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

slu.cz

2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

Doktorské (3 leté):Prezen'ní i kombinovaná forma studiaMatematická anal%za (od 1994 do 25. 4. 2010)Geometrie a globální anal%za (od 1997 do 25. 4. 2010)Matematická fyzika (od 2001 do 23. 5. 2009; M(MT !j. 18064/2001-30)Doktorské (4 leté):Prezen'ní i kombinovaná forma studiaMatematická anal%za (od 2007 do 1.8. 2015; M(MT !j. 17 688/2007-30/1)Geometrie a globální anal%za (od 2007 do 1.8. 2015; M(MT !j. 17 688/2007-30/1)


$ádost o akreditaci t&íletého bakalá&ského studijního oboruAplikovaná matematika pro krizové &ízeníMatematick% ústav Slezské university v Opav& má od roku 2000 akreditováno v rámcistudijního programu Matematika !ty$leté bakalá$ské studium oboru Aplikovaná matematikapro krizové $ízení.Obor je koncipován jako matematick% obor. Matematika studentyp$edev#ím nau!í logicky uva"ovat, poskytne p$ehled o metodách modelování a $e#ení r)zn%chproblém). Studenti rovn&" získají základní v&domosti z informatiky. Na tento základ navazujíspeciální kurzy zam&$ené na problematiku krizového $ízení podle standard) NATO. Dledosavadních zku#eností absolventi jsou velmi dob$e p$ipraveni jak pro praktické zam&stnání,tak pro navazující magisterské studium krizového $ízení na kterékoliv vysoké #kole v *Rnebo na Slovensku, která tuto mo"nost poskytuje. Kvalitní matematick% základ jim aleumo"'uje, by+ to není typické, v&novat se i dal#ímu studiu matematiky.Obor byl koncipován jako !ty$let% v souladu s tehdej#ími právními normami. V rámciposlední reakreditace v roce 2007, která byla ud&lena a" do roku 2012, Akredita!ní komisedoporu!ila zm&nu na t$ílet% studijní obor. Vzhledem k dosavadním zku#enostem topokládáme za mo"né a ú!elné a p$edkládáme uveden% materiál. Základní kurs matematiky,kter% je náplní prvních dvou let, z)stává zachován v p)vodní podob&, v%uka je spole!ná prov#echny studenty studijního programu Matematika v Matematickém ústavu SU. Redukce set%ká p$edev#ím n&kter%ch specializovan%ch kurs). Domníváme se, "e i p$i tomto sní"enémrozsahu bude zachována dosavadní kvalita na#ich absolvent).Opava, 5. 2. 2008.Prof. RNDr. Miroslav Engli#, DrSc.$editel ústavu


Základní údaje:Název (adatele:Sídlo (adatele:Typ právnické osoby:Slezská univerzita v Opav#Na Rybní'ku 1, 746 01 OpavaVe&ejná vysoká %kolaV#decká rada Matematického v Opav# schválila dne 12. 2. 2008 návrh na roz$í"eníakreditace studijního programu Matematika o nov% bakalá"sk% studijní oboreAplikovaná matematika pro "e$ení krizov%ch situací.V Opav# dne 12. 2. 2008V#decká rada Slezské univerzity v Opav# schválila dne ………………………. návrhna roz$í"ení akreditace studijního programu Matematika o nov% bakalá"sk% studijníobore Aplikovaná matematika pro "e$ení krizov%ch situací.V Opav# dne ..................................


A – !ádost o akreditaci / roz"í#ení nebo prodlou$ení doby platnosti akred. bakalá#. / magisterského stud. programuVysoká "kola Slezská univerzita v Opav!Sou%ást vysoké "koly Matematick" ústav st. doba titulNázev studijního programu Matematika 3 Bc.P&vodní název SP Matematika platnost p#edchozí akred. druh roz"í#eníTyp $ádosti Roz#í$ení akreditace druh roz"í#ení SOTyp studijního programu bakalá$sk"Forma studia Pres.Názvy studijních obor&rigorózní#ízení KKOVAplikovaná matematika pro $e#ení krizov"ch situací 1103R006Adresa www stránky www.math.slu.cz heslo k p#ístupu na wwwSchváleno VR /UR /AR Slezská univerzita v Opav! podpisdatumDnerektora


Bb – Roz!í"ení akreditace SP / prodlou#ení doby platnosti akreditace SPVysoká !kolaSlezská univerzita v Opav!Sou$ást vysoké !kolyMatematick" ústav v Opav!Název studijního programu MatematikaNázev studijního oboruAplikovaná matematika pro #e$ení krizov"ch situacíCharakteristika #ádané zm%nyRoz$í#ení akreditace SP o nov" SO. Dosud byl p#edm!tn" SO vyu%ován jako 4 let". Na základ! rozhodnutíakredita%ní komise ze dne 13. prosince 2007 dochází k p#epracování na 3 letou formu studia. Stru%n" profilabsolventa:Absolventi oboru jsou schopni podílet se na #e$ení úkol& zam!#en"ch na anal"zu a vyhodnoceníbezpe%nostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu %inností provád!n"ch v souvislosti s #e$enímmimo#ádn"ch událostí a krizov"ch situací. Disponuji znalostmi a dovednostmi v oblasti krizového a havarijníhoplánování, koordinace integrovaného záchranného systému, bezpe%nosti objet& a osob a ochrany obyvatelstva.Prvo#adou dovedností absolvent& je schopnost aplikovat matematické a statistické metody p#i plánování a #ízeníproces& v oblasti ekonomiky a krizového #ízení. Absolventi jsou schopni vyu'ívat specifické informa%nítechnologie pro uplatn!ní t!chto metod v praxi.Na základ! získan"ch znalostí a dovedností se absolventi oboru uplatní ve funkcích odborn"chreferent& odbor& krizového #ízení státních orgán& a orgán& územních samosprávn"ch celk&. (iroké uplatn!nínaleznou takté' na pozicích odborn"ch pracovník& podnik& a institucí v oblasti havarijního plánování a krizového#ízení a v dal$ích oblastech vy'adujících uplatn!ní matematick"ch a statistick"ch metod p#i rozhodování a #ízení.Název studijního oboruCharakteristika #ádané zm%nyProstorové zabezpe$ení studijního programuBudova ve vlastnictví V& ANO Budova v nájmu – doba platnosti nájmuInforma$ní zabezpe$ení studijního programuMatematick" ústav disponuje vlastní knihovnou a dv!ma po%íta%ov"mi u%ebnami. Matematick" ústav také vlastníu%ební pom&cky pot#ebné k specializovan"m kurz&m, jako jsou nap#íklad kurzy p#e'ití.Adresa www stránky s p'vodními charakteristikami p"edm%t' /kontaktní osoba


C – Informace o studijním programu (oboru) pro akreditaci / roz!í"ení o obor / prodlou#ení platnosti akreditaceVysoká !kola Slezská univerzita v Opav!Sou$ást vysoké !koly Matematick" ústav v Opav!Název studijního programu MatematikaNázev studijního oboru Aplikovaná matematika pro #e$ení krizov"ch situací%len&ní p"edm&t' P"edm&ty spole$ného základu Oborové p"edm&ty Ostatní p"edm&tyPo$et p"edm&t' 34 55 21Po$et hodin za celé studium 858 2106 780Po$et hodin p"edná!ek 234 970 338Podíl (%) profesor' a docent' na p"edná!kách 78 37 62Podíl (%) odborn(ch asistent' na p"edná!kách 22 63 38Podíl (%) externích odborník' na p"edná!kách 65Název studijního oboruPo$et p"edm&t'Po$et hodin za celé studiumPo$et hodin p"edná!ekPodíl (%) profesor' a docent' na p"edná!káchPodíl (%) odborn(ch asistent' na p"edná!káchPodíl (%) externích odborník' na p"edná!káchNázev studijního oboruPo$et p"edm&t'Po$et hodin za celé studiumPo$et hodin p"edná!ekPodíl (%) profesor' a docent' na p"edná!káchPodíl (%) odborn(ch asistent' na p"edná!káchPodíl (%) externích odborník' na p"edná!kách


D – P!ehled p!edm"t# studijního plánuVysoká !kola:Sou#ást vysoké !koly:Název studijního programu:Název studijního oboru:Slezská univerzita v Opav"Matematick$ ústav v Opav"MatematikaAplikovaná matematika pro %e!ení krizov$ch situacíBlok: M 10 ZÁKLADNÍ BLOK MATEMATIKY IIKÓD PK NÁZEV P!EDM"TU ROZSAH RO#. SEM. Z, ZK P!EDPOKLADYKREDITY AMU/10129 5 Matematická anal!za I 3/0 1 zim Zk MU/10929MU/10929 2 Matematická anal!za I-cvi"ení 0/2 1 zim Z -MU/10130 5 Matematická anal!za II 3/0 1 let Zk MU/10129, MU/10930MU/10930 2 Matematická anal!za II-cvi"ení 0/2 1 let Z -MU/10131 3 Algebra I 2/0 1 zim Zk MU/10931MU/10931 1 Algebra I-cvi"ení 0/1 1 zim Z -MU/10132 3 Algebra II 2/0 1 let Zk MU/10131, MU/10932MU/10932 1 Algebra II-cvi"ení 0/1 1 let Z -MU/10133 4 Pravd#podobnost a statistika 2/0 2 zim Zk MU/10130, MU/10933MU/10933 2 Pravd#podobnost a statistika-cvi"ení 0/2 2 zim Z -MU/10134 6 Vybrané partie z matematické anal!zy I 2/2 2 zim Z MU/10130MU/10135 6 Vybrané partie z matematické anal!zy II 2/0 2 let Zk MU/10134, MU/10935MU/10935 2 Vybrané partie z matematickéanal!zy II-cvi"ení 0/2 2 let Z -MU/10136 4 Numerické metody 2/0 2 let Zk MU/10130, MU/10936MU/10936 2 Numerické metody-cvi"ení 0/2 2 let Z -MU/10008 3 Praktikum z matematiky a v!po"etnítechniky I 0/2 1 zim Z -MU/10009 3 Praktikum z matematiky a v!po"etnítechniky II 0/2 1 let Z MU/10008MU/10141 6 Souborná zkou$ka z matematiky bakalá%ská 2 let SoZk MU/10129-MU/10009Kredity BMU/10012 2 Úvod do studia matematiky I 0/2 1 zim Z -MU/10013 2 Úvod do studia matematiky II 0/2 1 let Z -MU/10017 1 Cvi"ení z algebry I 0/1 1 zim Z 1 -MU/10018 1 Cvi"ení z algebry II 0/1 1 let Z 2 -MU/10115 2 Proseminá% z matematiky I 0/2 1 zim Z -MU/10116 2 Proseminá% z matematiky II 0/2 1 let Z -MU/10010 2 Praktikum z matematiky a v!po"etnítechniky III 0/2 2 zim Z MU/10009MU/10011 2 Praktikum z matematiky a v!po"etnítechniky IV 0/2 2 let Z MU/100101Student si m&'e p%edm#t zapsat pouze soub#'n# s p%edm#tem MU/10931 Algebra I – cvi"ení.2Student si m&'e p%edm#t zapsat pouze soub#'n# s p%edm#tem MU/10932 Algebra II – cvi"ení.


Blok: M 23 KRIZOVÉ !ÍZENÍKÓD PK NÁZEV P!EDM"TU ROZSAH RO#. SEM. Z, ZK P!EDPOKLADYKredity AMU/11149 6 Matematické metody v ekonomicea %ízení I 3/2 2 zim Z, Zk -MU/11150 6 Matematické metody v ekonomicea %ízení II 3/2 2 let Z, Zk MU/11149, MU/11175MU/14401 6 Matematické metody v ekonomicea %ízení III 3/2 3 zim Z, Zk MU/11150MU/11160 3 Aplikovaná statistika 2/1 3 zim Z MU/10133MU/11164 3 Management 2/1 1 zim Z -MU/11166 5 Praxe I 0/6 3 zim Z MU/11175MU/11167 5 Praxe II 0/6 3 let Z MU/11166MU/11173 3 Vícekriteriální a skupinové rozhodování 2/1 2 let Z MU/11149MU/11174 3 Mikroekonomie 2/1 1 zim Z, Zk -MU/11175 3 Makroekonomie 2/1 1 let Z, Zk MU/11174MU/11177 3 Strategické %ízení 2/1 2 zim Z -MU/14430 3 Aplikovaná matematika pro %e$eníkrizov!ch situací 2/1 3 let Zk MU/14401MU/14431 3 Anal!za rizik 2/1 3 let Zk -MU/14435 3 Krizov! management 2/1 1 let Z, Zk MU/11164MU/14436 2 Topografie a GPS pro krizové %ízení 1/1 1 let Z -MU/14437 2 Ochrana majetku a osob 2/0 1 let ZkMU/14438 2 Ekonomika krizov!ch situací 2/0 3 zim Z MU/11175MU/14439 2 Integrovan! záchrann! systéma jeho úkoly 2/0 2 zim Zk -MU/14440 2 Krizové a havarijní plánování 2/0 2 zim Zk MU/14435MU/14441 2 Ochrana obyvatelstva 2/0 3 zim Z -MU/14442 2 Legislativa krizového %ízení 2/0 2 let Z -MU/14443 2 Psychologie krizov!ch situací 1/1 3 let Z -MU/11176 2 Softwarová podpora matematick!chmetod v ekonomice a %ízení 0/2 3 zim Z MU/14401MU/14444 3 Aplikovaná informatika pro krizové %ízení 2/1 3 let Z -MU/14445 2 Softwarová podpora krizového %ízení 0/3 3 zim Z -Kredity B 1MU/01119 3 Fuzzy mno'iny a fuzzy systémy 1/1 1 zim Z -MU/01120 3 Teorie náhodn!ch proces& 1/1 2 zim Z -MU/02024 6 Oby"ejné diferenciální rovnice 2/2 3 zim Z, Zk -MU/02027 6 Parciální diferenciální rovnice I 2/2 3 let Z, Zk MU/02024MU/03050 6 Dynamické systémy I 2/2 3 zim Z -MU/03051 6 Dynamické systémy II 2/2 3 let Z, Zk MU/03050MU/11161 2 Aplikace diferenciálních rovnic 0/2 3 zim Z MU/10135MU/13179 2 Logistika I 1/1 2 zim Z -MU/13180 2 Logistika II 1/1 2 let Z MU/13179MU/13177 2 Ekologie a management 'ivotníhoprost%edí 1/0 2 let Z -MU/14425 4 Základy první pomoci 40 h 1 let Zk -1P%edm#ty, u nich' z technick!ch d&vod& probíhá v!uka blokov!m zp&sobem, mohou b!t realizovány b#hem celého roku,tj. i mimo oficiální dobu v!uky v semestru.


MU/14514 3 Praktika na Trena'éru krizov!ch situací 40 h 3 zim Z 2 -MU/14519 3 Kurz krizového %ízení a havarijníhoplánování 40 h 3 zim Z 3 -MU/14521 3 Ochrana obyvatelstva p%i %e$ení chemick!cha radia"ních havárií 40 h 3 zim Zk 3 -MU/14601 3 Kurz p%e'ití v extrémních podmínkách I 75 h 1 let Z -MU/14602 3 Kurz p%e'ití v extrémních podmínkách II 75 h 2 let Z MU/14601MU/14603 3 Kurz p%e'ití v extrémních podmínkách III 40 h 3 zim Z MU/14602MU/14606 2 Kurz sebeobrany 30 h 3 let Z -MU/14610 2 Kurz základ& horolezectví 30 h 2 zim Z -MU/14611 2 Kurz základ& potáp#ní 30 h 2 let Z -MU/14624 2 Kurz sebeobrany v extrémníchpodmínkách 30 h 3 let Z -MU/14639 2 Exkurze a cvi"ení Integrovaného záchrannéhosystému, Armády (R a Policie (R(spole"ná cvi"ení) I 40 h 3 zim Z 4 -MU/14640 2 Exkurze a cvi"ení Integrovaného záchrannéhosystému, Armády (R a Policie (R(spole"ná cvi"ení) II 40 h 3 let Z 4 -MU/14641 2 Techniky mana'erské komunikace 1/2 1 let Z -MU/14642 2 Úvod do teorie katastrof a chaosu 1/0 2 zim Z -MU/14643 3 Kurz hygieny, protibiologické a protiepidemickéochrany 40 h 2 zim Z -MU/14644 2 Bezpe"nostní politika a prevencekriminality 1/0 3 zim Z -MU/14645 2 Teoretické základy p%epravy padákem 30 h 3 let Z -MU/14646 2 Vyu'ití trhací techniky v krizov!chsituacích 30 h 2 zim Z -MU/14647 2 Základy meteorologie, hydrologie aklimatologie 1/1 1 let Z -Blok: M 12 BLOK ZÁV"RE#N$CH PRACÍ PRO BAKALÁ!SKOU MATEMATIKUKÓD PK NÁZEV P!EDM"TU ROZSAH RO#. SEM. Z, ZK P!EDPOKLADYKredity AMU/12111 2 Bakalá%ská práce I 0/2 3 zim Z -MU/12112 2 Bakalá%ská práce II 0/2 3 let Z MU/12111Státní záv%re&ná zkou'kaSZZk2Zaji$)uje Univerzita obrany v Brn#.3Zaji$)uje Institut ochrany obyvatelstva Lázn# Bohdane", MV (R – G* HZS.4Zaji$)ováno dle mo'ností Integrovaného záchranného systému, Armády (R a Policie (R.


Blok: M 24 CIZÍ JAZYK PRO MATEMATICKÉ OBORYKÓD PK NÁZEV P!EDM"TU ROZSAH RO#. SEM. Z, ZK P!EDPOKLADYKredity AMU/24001 1 Angli"tina I 0/2 1 zim Z -MU/24002 2 Angli"tina II 0/2 1 let Zk MU/24001MU/24003 1 Angli"tina III 0/2 2 zim Z MU/24002MU/24004 2 Angli"tina IV 0/2 2 let Zk MU/24003Kredity BMU/24005 1 Angli"tina V 0/2 3 zim Z MU/24004MU/24006 1 Angli"tina VI 0/2 3 let Z MU/24005Blok:K 01 T"LESNÁ V$CHOVAKÓD PK NÁZEV P!EDM"TU ROZSAH RO#. SEM. Z, ZK P!EDPOKLADYKredity BKTV/00025 0 T#lesná v!chova 0/1 1 zim Z -KTV/00025 0 T#lesná v!chova 0/1 1 let Z -Blok: IN 1ZÁKLADNÍ KURZ INFORMATIKY PRO OBORY AMKS A MMEKÓD PK NÁZEV P!EDM"TU ROZSAH RO#. SEM. Z, ZK P!EDPOKLADYKredity AUI/N1001 4 Úvod do informatiky a v!po"etní techniky 2/0 1 zim Zk -UI/N1002 4 Algoritmy a programování I 2/2 2 zim Z -UI/N1004 6 Teorie graf& I 2/2 1 zim Z, Zk -Kredity BUI/N1003 6 Algoritmy a programování II 2/2 1 let Z, Zk UI/N1002UI/N1005 4 Teorie jazyk& a automat& I 2/2 1 let Z -UI/N1006 6 Teorie jazyk& a automat& II 2/2 2 zim Z, Zk UI/N1005UI/N1007 6 Úvod do logiky 2/2 1 let Zk -UI/N1008 6 Logika a logické programování 2/2 2 zim Z, Zk UI/N1007UI/N1009 4 Um#lá inteligence 2/0 2 let Zk UI/N1008UI/N1018 6 Teorie vy"íslitelnosti a slo'itosti 2/2 3 zim Z, Zk -UI/N1057 3 Praktikum z logického programování 0/2 2 let Z UI/N1008UI/N1058 3 Funkcionální programování (Lisp) 0/2 2 zim Z UI/N1003UI/N1062 2 Technické vybavení osobních po"íta"& 2/0 2 zim Zk UI/N1003UI/N1063 4 Po"íta"ová sí) a Internet 2/2 2 let Z, Zk -UI/N2001 2 Procedurální programování (C) 0/2 2 zim Z -UI/N2003 4 Opera"ní systémy 2/2 2 let Z, Zk UI/N2001UI/N2005 2 Objektové programování (C++) 0/2 2 zim Z UI/N2001UI/N2034 3 Algoritmy a programování III 0/2 2 let Z UI/N1003UI/N2035 4 Algoritmy a programování IV 2/2 3 zim Zk UI/N2034


PO(ADAVKY KE STÁTNÍ ZÁV"RE#NÉ ZKOU)CE:APLIKOVANÁ MATEMATIKA PRO !E)ENÍ KRIZOV$CH SITUACÍ1. Matematické metody v ekonomice a *ízení- Makro a mikroekonomika a %e$ení základních ekonomick!ch problém&, charakteristika subjekt&ekonomick!ch systém&, pyramida pot%eb, v!robní faktory.- Cíl hospodá%ské politiky vlády, tvorba a u'ití HDP a HNP, inflace, nezam#stnanost, cyklick!v!voj ekonomiky.- Ve%ejné finance – ve%ejné statky, ve%ejná rozpo"tová soustava, ve%ejné p%íjmy a v!daje.- Základní problémy lineárního programování. Formulace základní úlohy lineárního programování,p%ípustné a optimální %e$ení.- Simplexov! algoritmus. Dualita.- Algoritmy pro %e$ení dopravní úlohy. Ma+arská metoda.- Sí)ová anal!za slo'it!ch proces&, sestavení sít# metodou CPM a v!po"et kritické cesty.- Systém PERT a jeho algoritmus.- Základy teorie her a strategického rozhodování.- Modely strukturní anal!zy. Leontjev&v model meziodv#tvov!ch vztah&.- Modely zásob - Wilsonovy modely I. - III. typu, základy logistiky a její vyu'ití v praxi.- Základy teorie front a hromadné obsluhy. Kendallova klasifikace, typy model& hromadné obsluhy.Literatura:P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus: Ekonomie, Svoboda, Praha 1991.R. Holman: Mikroekonomie, C. H. Beck, Praha 2007.R. Holman: Makroekonomie, C. H. Beck, Praha 2007.J. Jablonsk!: Opera"ní v!zkum, Professional Publishing, Praha 2002.I. Gross: Kvantitativní metody v mana'erském rozhodování, Grada, Praha 2003.B. Render, R. M. Stair, N. Balakrishnan: Managerial Decision Modeling with Spreadsheets andStudent CD Package, Prentice Hall, New Jersey 2006.P. Fiala: *ízení projekt&, Oeconomica, Praha 2002.2. Krizov+ management a ochrana obyvatelstva- Management – základy managementu a mana'erské funkce – plánování, rozhodování,organizování, personalistika a kontrolování, mana'erské techniky.- Principy a základy bezpe"nostního systému a krizového %ízení (R.- Integrovan! záchrann! systém, slo'ky, vzájemná koordinace, úkoly.- Plánování pro zaji$t#ní bezpe"nosti a udr'iteln! rozvoj v (R (územní, krizové, povod,ové,havarijní a dal$í mimo%ádné události a krizové situace).- Právní normy pro podporu krizového %ízení.- Klasifikace mimo%ádn!ch událostí, praktick! cíl klasifikace. P%í"iny a dopady mimo%ádn!chudálostí.- Vznik a v!voj ochrany obyvatelstva v (R a v zahrani"í.- Individuální a kolektivní ochrana obyvatelstva.- Varování a informování obyvatelstva, zásady a prost%edky.- Hospodá%ská opat%ení pro krizové stavy.- Ve%ejná ekonomika.- Ekonomika obrany státu.- Zásady financování opat%ení k %e$ení krizov!ch situací a k obnov# území.


Literatura:ANTU-ÁK, E., KOPECK., Z.: Úvod do teorie krizového managementu I, skripta V-E, Praha 2003.MOZGA, J., VÍTEK, M.: Krizové %ízení, Gaudeamus, Hradec Králové 2002.HORÁK, R. a kol. Pr&vodce krizov!m %ízením pro ve%ejnou správu. Praha: Linde a.s., 2004.KRATOCHVÍLOVÁ, D. Ochrana obyvatelstva. Ostrava: Sdru'ení po'árního a bezpe"nostníhoin'en!rství v Ostrav#, 2005.KROUPA, M. a *ÍHA, M. Integrovan! záchrann! systém. Praha: Armex Publishing s.r.o., 2005.LINHART, P. N#které otázky ochrany obyvatelstva. Jiho"eská univerzita, zdravotn# sociální fakulta,(eské Bud#jovice, 2006.LINHART, P. a -ILHÁNEK, B. Ochrana obyvatelstva v Evrop#. Praha: MV-G* HZS (R, 2005.MIKA, O. Ochrana p%ed zbran#mi hromadného ni"ení. Praha: Existencialia s.r.o., 2004.NAVRÁTIL, L. a kol.: Aktuální otázky v problematice krizového %ízení. Jiho"eská univerzita,zdravotn# sociální fakulta, (eské Bud#jovice, 2005.NAVRÁTIL, L.: Ochrana obyvatelstva. Zdravotn# sociální fakulta Jiho"eské univerzity, (eskéBud#jovice, 2006.NAVRÁTIL, L., BRÁDKA, S (ed.): Úkoly krizového managementu v ochran# obyvatelstvaZdravotn# sociální fakulta Jiho"eské univerzity, (eské Bud#jovice, 2006.ROUDN., R. a LINHART, P. Krizov! management I. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004.SMEJKAL, V. a RAIS K. *ízení rizik. Praha: Grada, 2003.ST*EDA, L. -í%ení zbraní hromadného ni"ení - vá'ná hrozba 21. století. Praha: MV-G* HZS (R,2003.-ENOVSK., M. a ADAMEC, V. Základy krizového managementu. 2. vydání. Ostrava: Sdru'enípo'árního a bezpe"nostního in'en!rství v Ostrav#, 2004.-ENOVSK., M. a ADAMEC, V. a HANU-KA, Z. Integrovan! záchrann! systém. Ostrava: Sdru'enípo'árního a bezpe"nostního in'en!rství v Ostrav#, 2005.-ILHÁNEK, B. a DVO*ÁK, J. Stru"ná historie ochrany obyvatelstva v na$ich podmínkách. Praha:MV-G* HZS (R, 2003.-T/TINA, J. a kol.: Medicína katastrof a hromadn!ch ne$t#stí. Grada, Praha, 2000.PIKNA, B.: Evropská unie – vnit%ní a vn#j$í bezpe"nost a ochrana základních práv, Linde Praha, a.s.,Praha 2002.Kolektiv autor&: Ochrana "lov#ka za mimo%ádn!ch událostí, MV G* HZS (R, Praha 2003.Zákon ".239/2000 Sb., Zákon o integrovaném záchranném systému a o zm#n# n#kter!ch zákon&.Zákon ".240/2000 Sb., Zákon o krizovém %ízení a o zm#n# n#kter!ch zákon& (krizov! zákon).Zákon ". 241/2000 Sb., o hospodá%sk!ch opat%eních pro krizové stavy.Zákon ". 353/1999 Sb., o prevenci a likvidaci záva'n!ch havárií.Vyhlá$ka M0P ". 8/2000 Sb., Hodnocení rizik havárií.Vyhlá$ka MV ".383/2000 Sb., Havarijní plánování.Zákon ".12/2002 Sb., Zákon o státní pomoci p%i obnov# území posti'eného 'ivelní nebo jinoupohromou a o zm#n# zákona ".363/1999 Sb., o poji$)ovnictví a o zm#n# n#kter!ch souvisejícíchzákon& (zákon o poji$)ovnictví), ve zn#ní pozd#j$ích p%edpis&, (zákon o státní pomoci p%i obnov#území).Vyhlá$ka ".186/2002 Sb., Vyhlá$ka Ministerstva financí, kterou se stanoví nále'itosti p%ehledu op%edb#'ném odhadu nákladu na obnovu majetku slou'ícího k zabezpe"ení základních funkcí v územíposti'eném 'ivelní nebo jinou pohromou a vzor pov#%ení osoby pov#%ené krajem zji$)ováním údaj&nutn!ch pro zpracování tohoto p%ehledu.Vyhlá$ka ".380/2002 Sb., Vyhlá$ka Ministerstva vnitra k p%íprav# a provád#ní úkol& ochranyobyvatelstva.Na%ízení vlády ".399/2002 Sb., Na%ízení vlády, kter!m se provádí zákon ".12/2002 Sb., o státnípomoci p%i obnov# území posti'eného 'ivelní nebo jinou pohromou a o zm#n# zákona ".363/1999 Sb.,o poji$)ovnictví a o zm#n# n#kter!ch souvisejících zákon& (zákon o poji$)ovnictví), ve zn#ní


pozd#j$ích p%edpis&, (zákon o státní pomoci p%i obnov# území).Usnesení vlády (eské republiky ".417 ze dne 22. Dubna 2002 - Koncepce ochrany obyvatelstva doroku 2006 s v!hledem do roku 2015.3. Aplikovaná matematika a softwarová podpora pro krizového *ízení a anal+zu rizik- Smysl anal!zy rizik, jaké analytické metody lze obecn# pou'ít, které typy anal!z jsou vhodné prohavarijní plány objekt& a havarijní plány teritoria. Jaké jsou zpravidla vstupní parametry (data)pot%ebná pro tvorbu anal!zy rizika.- Vztah mezi anal!zou rizik a jednoduch!mi a slo'it!mi rozhodovacími procesy v podmínkáchkrizov!ch $táb&.- Vysv#tlete pojem nebezpe"í/nebezpe"nost látky, jevu, stavu. Definujte pojem riziko a slo'kyrizika.- Charakterizujte metody pro identifikaci zdroj& rizika.- Vysv#tlete pojem spole"enské riziko.- Metody pro hodnocení rizika, popi$te logiku základních metod.- P%ehled datov!ch zdroj& v (R.- Informa"ní systémy ve%ejné správy.- Vyu'ití matematick!ch metod p%i mimo%ádn!ch událostech.- Aplikace specifick!ch matematick!ch metod p%i %e$ení hromadn!ch ne$t#stí a kriz. stav&.- Model, druhy a rozd#lení, zp&soby modelování a softwarová podpora.- Softwarová systémy pro krizové %ízení "RISKAN".- Softwarová systémy pro krizové %ízení "TERex".- Softwarová systémy pro krizové %ízení "EMOFF".Literatura:F. Babinec: Anal!za rizik, studijní opora SU, Opava 2007.Pavlí"ek a kol.: Krizové stavy a doprava, skripta (VUT, Praha 2001.Shogan: Management Science, Prentice Hall, New Jersey 1988.Stevenson: Introduction to Management Science, IRWIN, Boston 1989.Levitt: Disaster Planing and Recovery, Wiley, New York 1997.Boer: Order in Chaos, Free University Hospital, Amsterdam 1995.Mikolaj: Rizikov! management, RVS, 0ilinská univerzita, 0ilina 2001.RISKAN – U'ivatelská p%íru"ka T-Soft Praha.TERex - U'ivatelská p%íru"ka T-Soft Praha.EMOFF - U'ivatelská p%íru"ka T-Soft Praha.PO(ADAVKY NA P!IJÍMACÍ !ÍZENÍ: APLIKOVANÁ MATEMATIKA PRO!E)ENÍ KRIZOV$CH SITUACÍPodmínkou pro p%ijetí ke studiu v Matematickém ústavu v Opav# je ukon"ené st%edo$kolskévzd#lání.P%ijímací zkou$ka na v$echny obory bakalá%ského a magisterského studijního programu Matematikabyla zru$ena. Uchaze"i budou p%ijati bez p%ijímací zkou$ky na základ# %ádn# podané p%ihlá$ky kestudiu, ke které budou p%ilo'eny po'adované doklady.


Obsahová nápl! p"edm#t$ bakalá"ského studijního oboruAplikovaná matematika pro "e%ení krizov&ch situací(zabezpe!uje Matematick" ústav)ALGEBRA IDoporu!en" ro!ník: I.Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 2/1, Zk,ZSemestr: zimníP#edná%ející: Doc. RNDr. Michal Marvan, Csc. Po!et kredit& (p#edná%ka/cvi!ení): 3/1STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Matice a determinanty (elementární úpravy, schodovit" tvar matice, operace s maticemi,permutace, determinanty inverzní matice, v"po!et determinantu a inverzní matice).2. Soustavy lineárních rovnic, Frobeniova v#ta (homogenní a nehomogenní systémy, strukturamno$iny %e&ení).3. Polynomy (ko%eny polynom', Eukleid'v algoritmus, základní v#ta algebry, polynomys reáln"mi koeficienty, kubické rovnice a rovnice vy&&ího stupn#).4. Grupy, okruhy, pole; homomorfismy a izomorfismy.5. Vektorové prostory a podprostory (lineární závislost a nezávislost, báze vektorovéhoprostoru a podprostoru, p%ím" sou!et podprostor').Literatura:• M. Marvan: Algebra I. MÚ SU, Opava, 1998.• J. T. Moore: Elements of Linear Algebra and Matrix Theory. McGraw Hill, New York,1968.• J. Musilová, D. Krupka: Lineární a multilineární algebra. Univerzita J.E. Purkyn# v Brn#,Brno, 1989.• A. B. Kuro&: Kapitoly z obecné algebry. Academia, Praha, 1977.ALGEBRA IIDoporu!en" ro!ník: I.Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 2/1, Zk,ZSemestr: letníP#edná%ející: Doc. RNDr. Michal Marvan, Csc. Po!et kredit& (p#edná%ka/cvi!ení): 3/1STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Lineární zobrazení (jádro a obraz lineárního zobrazení, lineární izomorfizmus, maticelineárního zobrazení).2. Struktura lineárního operátoru (vlastní hodnoty a vlastní vektory lin. operátoru, první adruh" rozklad lin. transformace, Jordanova báze, matice v Jordanov# tvaru).3. Skalární sou!in (Grammova-Schmidtova ortogonalizace, ortogonální dopln#k, normaindukovaná skalárním sou!inem).4. Bilineární a kvadratické formy (kanonické tvary, Sylvestr'v zákon setrva!nosti).5. Tenzory (operace s tenzory, báze v tenzorov"ch prostorech, symetrické a antisymetrickétenzory, vn#j&í sou!in).Literatura:• M. Marvan: Algebra I. MÚ SU, Opava, 1998.• J. T. Moore: Elements of Linear Algebra and Matrix Theory. McGraw Hill, New York,1968.


• J. Musilová, D. Krupka: Lineární a multilineární algebra. Univerzita J.E. Purkyn# v Brn#,Brno, 1989.APLIKOVANÁ MATEMATIKA PRO 'E(ENÍ KRIZOV)CH SITUACÍDoporu!en" ro!ník: III.Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 2/1, Zk,ZSemestr: letníP#edná%ející: Ing. Jaromír S"kora, CSc. Po!et kredit&: 3STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Teorie katastrof: základní modely, aplikace v praxi.2. Kybernetické modelování organiza!ních struktur: organizovan" systém, kybernetickémodely, %ízení a organizace v"robní jednotky.3. Modelování dynamického chování (pr'myslové podniky: principy FORRESTEROVYpr'myslové dynamiky, ukázky aplikace.4. Aplikované p%ípady z Matematick"ch metod v ekonomii: aplikace %e&ení dopravníhoproblému u krizov"ch situací, sí(ové plánování p%i %e&ení krizov"ch situací, teorie her ajejich vyu$ití p%i %e&ení krizov"ch situací.Literatura:• Vl!ek, Zieleniec: O teorii katastrof. Sborník INFORMETAL, Praha, 1979.• Krásn": Informace %ízení a organizace. Práce, Praha, 1996.• Sou!ek: Modely dynamického chování pr'myslov"ch systém'. V)E, Praha, 1998.• Sou!ek: Modelování a projektování ekonomick"ch systém'. SNTL, Praha, 1976.APLIKOVANÁ STATISTIKADoporu!en" ro!ník: ITyp p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 2/1, ZSemestr: zimníP#edná%ející: Doc. Tomá& Kopf, Ph. D. Po!et kredit&: 3STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Základní pojmy a statistická &et%ení: Statistická jednotka, statistick" soubor, statistickéznaky.2. Jednorozm#rné rozd#lení !etností: Jednorozm#rné rozd#lení absolutních !etností,intervalové rozd#lení, polygon !etností, grafy kumulativních !etností, typyjednorozm#rn"ch rozd#lení.3. Kvantily a momenty: Míry polohy, variability, &ikmosti, &pi!atosti.4. Dvourozm#rné rozd#lení !etností: Pevná a volná závislost, korela!ní závislost, podmín#nérozd#lení !etností, korela!ní pom#r.5. Jednoduchá lineární a nelineární regrese a korelace: Typy regresních funkcí, sdru$enéregresní p%ímky, korela!ní koeficient, index korelace.6. Vícenásobná regrese a korelace: Lineární a nelineární regrese, koeficient mnohonásobnékorelace.7. *asové %ady: Sou!tové !asové %ady, %et#zové indexy, vyrovnávání !asov"ch %ad, popisperiodického kolísaní.8. Intervaly spolehlivosti a testování hypotéz: Intervaly spolehlivosti a testování hypotéz proparametry regresních funkcí a koeficient korelace. Fisherova transformace.Literatura:• J. And#l: Statistické metody. MATFYZPRESS, 1993.


2. validace dat, hodnocení kvality datov"ch soubor' a kvalifikovaná zpracování dat provybrané cíle,3. databáze – datové základny,4. p%ehled datov"ch zdroj' v *R,5. informa!ní systémy a ICT – resortní informa!ní systémy,6. informa!ní systémy ve%ejné správy.Literatura:• PO,ÁR, J.: Mana$erská informatika. Policejní akademie *R, Praha, 2006.• Tka!íková, D., )enovsk", M.: Informa!ní zdroje sít# Internet. SPBI Ostrava 2003.• Databáze Nebezpe!né látky. SPBI Ostrava, 2006.BAKALÁ'SKÁ PRÁCE IDoporu!en" ro!ník: III.Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 0/2, ZSemestr: zimníP#edná%ející: Ing. Jan Meleck", Ph. D. Po!et kredit&: 2STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Obsah p%edná&ek, forma studia.2. Základní metody v#deckého my&lení.3. Anal"za, syntéza, t%íd#ní.4. Indukce, dedukce.5. Abstrakce, konkretizace, zobecn#ní.6. Hodnotová anal"za, ARIZ, TRIZ.7. Tvorba dipl. práce - základy, v"b#t tématu.8. Fáze p%ípravy, pracovní plán.9. Struktura dipl. Práce.10. Témata dle plánu.11. Kontrolní termíny, organizace prezentace a obhajoby u státnic.12. Záv#re!né opakování.Literatura:• J. Peterková: Tvorba diplomové práce. Nakl. V)E, Praha, 2004, ISBN 80-245-0776-5.• ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.• Metodika úpravy, zpracování, ukládání a zp%ístupn#ní záv#re!n"ch prací na Matematickémústavu v Opav#.BAKALÁ'SKÁ PRÁCE IIDoporu!en" ro!ník: III.Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 0/2, Z Semestr: letníP#edná%ející: Vedoucí bakalá%ské práce Po!et kredit&: 2STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Konkretizace nápln# bakalá"ské práce, anal$za problému. Studijní podklady, konzultace.2. Sestavení základní koncepce bakalá"ské práce. Experimenty, zaznamenání v$sledk&,konfrontace s hypotézami.3. Pozitivní zpracování v$sledk&.4. Sestavení bakalá"ské práce.


Literatura:• Bakalá%ské práce podobn"ch parametr'.Kritéria pro hodnocení poslucha*e:1. Povinná ú!ast na konzulta!ních dnech, které stanoví bakalá%ské práce.2. P%edkládání zpracovan"ch !áste!n"ch v"sledk' a konzultace k bakalá%ské práci.BEZPE+NOSTNÍ POLITIKA A PREVENCE KRIMINALITYDoporu!en" ro!ník: 3Typ p#edm$tu: voliteln"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 1/0Semestr: zimníP#edná%ející: PeadDr. Ing. Jan Zelinka Po!et kredit&: 2ANOTACE P"EDM#TU:P%edm#t poskytuje studujícím teoretické poznatky z problematiky bezpe!nosti státu,bezpe!nostní a vojenské politiky a základ' kriminologie a sice v rozsahu, kter" umo$+ujepochopení metodologie p%edm#tu, odrá$ejícího sv"m charakterem bezpe!nostní fakta av"vojové trendy bezpe!nostních proces', sfér a !inností. P%edm#t sou!asn# zasazuje teoreticképoznatky do &ir&ích souvislostí spole!enské praxe.STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Právní normy a opat"ení ve v#cech vnit"ního po"ádku a bezpe%nosti,2. mezinárodní dimenze bezpe%nosti,3. organizovan$ zlo%in a terorismus,4. prevence kriminality,5. migra%ní a azylová politika, v%etn# minima o tzv. schengenském prostoru,6. bezpe%nostní ochrana osob a objekt&,7. místní zále'itosti ve"ejného po"ádku,8. spolupráce ve"ejné správy, soukromého sektoru a ob%an& p"i zaji!(ování bezpe%nosti.Literatura:• Zoubek, V. : Postmoderní problémy lidsk"ch práv a globální bezpe!nosti, Vydavatelství anakladatelství Ale& *en#k, s.r.o., Plze+ 2004, ISBN 80-86473-75-9.• )ilhánek, B., Dvo%ák, J.: Stru!ná historie ochrany obyvatelstva v na&ich podmínkách, Praha2003, ISBN 80-86640-12-4.• Zapletal, J.: Kriminologie, Praha 2002, PA *R, ISBN 80-7251-103-3.• Novotn",O., Zapletal,J., a kolektiv: Kriminologie, Praha 2004, ASPI Publishing 2004,ISBN 80-7357-026-2.• Pikna, B.: Vnit%ní bezpe!nost a ve%ejn" po%ádek v evropském právu, LINDE Praha 2003,ISBN 80-7201-449-8.• Pikna, B.: Evropská unie – vnit%ní a vn#j&í bezpe!nost a ochrana základních práv, LINDEPraha, 2002, ISBN 80-7201-383-1.• Doktrina A*R v operacích na území *R pod národním velením, Praha 2007, AVIS Praha2007.• Procházková: Bezpe!nost a krizov" management, Policejní akademie, Praha 2006.


DYNAMICKÉ SYSTÉMY IDoporu!en" ro!ník: III.Typ p#edm$tu: voliteln"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 2/2, Zk,ZSemestr: zimníP#edná%ející: Doc. RNDr. Kristína Smítalová, CSc. Po!et kredit&: 6STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Základní definice [2] str. - 17-23; [3] str. - 79-83, orbita (plná, dop%edná a zp#tná). Bodperiodick", pevn", koncem periodick", koncem pevn". Fázov" portrét. Brouwerova v#ta opevném bod#. (Banachova v#ta o pevném bod#.) )arkovského v#ta a uspo%ádání.2. Hyperbolicita [2] str. - 24-31; [3] str. - 63-70, bod kritick", hyperbolick", p%itahující,odpudiv".3. Kvadratick" systém [2] str. - 21-22, 31-39, logistická funkce. Zobrazení "Tent". Zobrazení"iracionální rotace".4. Symbolická dynamika [2] str. - 39-48, 93-102; [1] str. - 34-37, prostor "shift space".Zobrazení "shift map" a jeho základní vlastnosti. "Shift" Kone!ného typu.5. Topologická dynamika I. [4] str. - 118-126; [1] str. - 91-92, minimální mno$ina, omegalimitní mno$ina, nebloudivá mno$ina, centrum, konjugace.6. Topologická dynamika II. [4] str. - 127-132, transitivní a totáln# transitivní zobrazení.Mixující a slab# mixující zobrazení. Souvis mezi transitivitou a mixingem. Vztah mezitransitivitou a existencí bodu s hustou orbitou.7. Topologická dynamika III. [1] str. - 93-95; [5] str. - 19-20, 27-29, bod rekurentní,uniformn# rekurentní. Souvis rekurence a minimality.Literatura:• L. S. Block, W. A. Coppel: Dynamics in one dimension. Lecture Notes in Mathematics,1513, Springer-Verlag, Berlin, 1992.• R. L. Devaney: An introduction to chaotic dynamical systems. Second edition. Addison-Wesley Studies in Nonlinearity, Addison-Wesley Publishing Company, Advanced BookProgram, Redwood City, CA, 1989.• J. Smítal: On functions and functional equations. Adam Hilger, Ltd., Bristol, 1988.• P. Walters: An introduction to ergodic theory. Graduate Texts in Mathematics, 79.Springer-Verlag, New York-Berlin, 1982.• H. Furstenberg: Recurrence in Ergodic Theory and Combinational Number Theory.Princeton University Press, Princeton, New Jersy, 1981.DYNAMICKÉ SYSTÉMY IIDoporu!en" ro!ník: III.Typ p#edm$tu: voliteln"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 2/2, Zk, ZSemestr: letníP#edná%ející: Doc. RNDr. Kristína Smítalová, CSc. Po!et kredit&: 6STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Tok: trajektorie toku, singulární body.2. Invariantní mno$iny: - (.) - limitní bod trajektorie, - (.) - limitní mno$ina toku. Uzav%enáorbita. Poincaré - Bendixonova v#ta.3. Bifurkace I.: bifurka!ní hodnota, diagram, hranice.4. P%íklady bifurkací: "pitch fork", transkritická, sedlo - uzel, Poincaré - Andronov - Hopf.5. Bifurkace II.: Kvalitativní ekvivalence lineárních systém'. Hyperbolické systémy.Bifurkace lineárních systém'.


6. Bifurkace III.: Teorémy Hartman - Grobman a Poincaré - Andronov - Hopf. P%íkladynehyperbolick"ch pevn"ch bod'. Superkritická bifurkace.7. Centrální varieta: centrální varieta, kyvadlo s vn#j&í silou.8. P%íklady globálních bifurkací: homoklinická bifurkace, zdvojení periody.Literatura:• D. K. Arrowsmith, C. M. Place: An introduction to Dynamical Systems. CambridgeUniversity Press, 1990.EKOLOGIE A MANAGEMENT ,IVOTNÍHO PROST'EDÍDoporu!en" ro!ník: 2Typ p#edm$tu: voliteln"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 1/0Semestr: letníP#edná%ející: Ing. Tomá& Pavelka Po!et kredit&: 2ANOTACE P"EDM#TU:P%edm#t je zam#%en na sou!asné vnímání ekologie jako v#decké disciplíny, vymezenízákladních pojm' a n#které související aktuální otázky. Sou!ástí p%edm#tu je p%ístup k %ízeníochrany $ivotního prost%edí v úrovní státní správy a úrovní organizací.STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Vymezení ekologie, trvale udr$iteln" rozvoj, skleníkov" efekt, problematika zdroj'energie, p%ístup ke klimatick"m zm#nám.2. /ízení ochrany $ivotního prost%edí v *R soustavou zákonn"ch a podzákonn"ch norem(zákony, na%ízení vlády a vyhlá&ky na úseku ochrany krajiny, ochrany ovzdu&í, ochranyvod, chemick"ch látek a p%ípravk', odpad', prevence záva$n"ch havárií integrovanáprevence.3. Systémy enviromentálního bezpe!nostního managementu (v úrovni v&ech druh' organizací- v"robních i nev"robních).Literatura:• Enviromentální legislativa.EKONOMIKA KRIZOV)CH SITUACÍDoporu!en" ro!ník: 3Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 2/0Semestr: zimníP#edná%ející: Doc. Ing. Slepeck" Jaroslav, PhD. Po!et kredit&: 2ANOTACE P"EDM#TU:Cílem v"uky je vysv#tlit a definovat materiální, technické a finan!ní %e&ení krizov"ch situací.Pozornost je v#nována otázkám humanitární pomoci na národní, ale i mezinárodní úrovni.STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Obecné principy fungování a %ízení ve%ejného sektoru.2. V#cné zdroje pro %e&ení krizov"ch situací.3. Obranné a civilní nouzové plánování.4. Hospodá%ská opat%ení pro krizové stavy.5. Zásady financování opat%ení k %e&ení krizov"ch situací a k obnov# území.6. Legislativa a postupy pro podporu stanovení náhrad p%i obnov# území po $ivelních a jin"chpohromách.


Literatura:• Slepeck",J.: Ekonomická opat%ení za mimo%ádn"ch situací – Krizové situace v ekomomice,*eské Bud#jovice 2006.• Cihelková,E. a kol.: Sv#tová ekonomika. C.H.BECK, Praha 2001.• Smejkal,V.- Rais,K.: /ízení rizik. GRADA Praha 2003.EXKURZE A CVI+ENÍ INTEGROVANÉHO ZÁCHARANÉHOSYSTÉMU, ARMÁDY +R A POLICIE +R (SPOLE+NÁ CVI+ENÍ) IDoporu!en" ro!ník: 3Typ p#edm$tu: voliteln"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 0/4Semestr: letníPo!et kredit&: 2CÍL P"EDM#TU:Cílem p%edm#tu je seznámit poslucha!e po praktické stránce s prací IZS a poskytováním prvnípomoci.STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Aplikace a cvi!ení první pomoci u *eského !erveného k%í$e, organizace a %ízení prvnípomoci,2. praktická ú!ast na cvi!eních IZS jako figuranti,3. praktické aplikace a &kolení IZS.EXKURZE A CVI+ENÍ INTEGROVANÉHO ZÁCHARANÉHOSYSTÉMU, ARMÁDY +R A POLICIE +R (SPOLE+NÁ CVI+ENÍ) IIDoporu!en" ro!ník: 3Typ p#edm$tu: voliteln"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 0/4Semestr: zimníPo!et kredit&: 2CÍL P"EDM#TU:Cílem p%edm#tu je seznámit poslucha!e s praktick"m %e&ením krizov"ch situací, pomocíspolupráce s IZS a pomocí trena$éru krizov"ch situací.STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Spole!ná cvi!ení s IZS,2. &kolení krizového %ízení na Fakult# &peciálneho in$inierstva v ,ilin#,3. &kolení krizového %ízení na UTB v Uherském Hradi&ti.FUZZY MNO,INY A FUZZY SYSTÉMYDoporu!en" ro!ník: 1.Typ p#edm$tu: voliteln"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 1/1, ZSemestr: letníP#edná%ející: Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. Po!et kredit&: 3CÍL P"EDM#TU:Cílem p%edm#tu je zvládnutí základ' teorie fuzzy mno$in a jejich aplikaci se zam#%ení navyu$ití v rozhodování v r'zn"ch oblastech lidské !innosti.STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:• Základní definice.• P"íklady fuzzy mno'in.


• Operace s fuzzy mno'inami (FM).• t-normy a t-konormy.• Agrega%ní operátory.• Roz!í"ené operace s FM.• Fuzzy %ísla: Konvexní fuzzy mno'ina, fuzzy interval, fuzzy %íslo (F)), trojúhelníkové F),lichob#'níkové F), L-R fuzzy %ísla.• Princip roz!í"ení.• Roz!í"ené binární operace s fuzzy %ísly.• Roz!í"ené operace s L-R fuzzy %ísly.• Roz!í"ené operace s t-normami a t-konormami.• Pravd#podobnost, mo'nost a fuzzy míry.• Pravd#podobnost a mo'nost a fuzzy jevu.• Fuzzy mno'iny typu 2 a v$!e.• Fuzzy relace.• Fuzzy systémy.• Lingvistická prom#nná.• Fuzzy logika - roz!í"ení klasické logiky.• Lingvistické pravdivostní hodnoty.• P"ibli'né usuzování s fuzzy pravidly.• Fuzzy mno'iny a expertní systémy.• Fuzzy regulace.• Mamdaniho a Sugenovy fuzzy regulátory.• P"íklady aplikace fuzzy regulátor&.• Pr&myslové aplikace fuzzy mno'in.Obsahem seminá"& je "e!ení p"íklad& k jednotliv$m témat&m látky probírané na p"edná!káchs vyu'itím Excelu.P"edm#t je ukon%en písemn$m testem, k jeho úsp#!nému absolvování je zapot"ebí ziskualespo* 50 ze 100 bod&.Literatura:• V. Novák, Fuzzy mno$iny a jejich aplikace. Fuzzy mno$iny a jejich aplikace. 2. vyd. Praha:SNTL, 1990. 296 s. Matematick" seminá%. ISBN 04-012-90.• V. Novák. Základy fuzzy modelování. 1. vyd. Praha : BEN-technická literatura, 2000. 166s. ISBN 80-7300-009-1.• H.-J. Zimmermann, Fuzzy set theory. Kluwer Acad. Publ., Boston-Dordrecht-London,1996. ISBN 0-7923-9624-3.INTERGROVAN) ZÁCHRANN) SYSTÉM A JEHO ÚKOLYDoporu!en" ro!ník: 2Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 2/0Semestr: zimníP#edná%ející: Prof. Ing. Poled+ák Pavel, PhD. Po!et kredit&: 2CÍL P"EDM#TU:P%edm#tu „Integrovan" záchrann" systém a jeho úloha“ je sou!ástí odborn"ch p%edm#t' a jezam#%en" na roz&í%ení mana$ersk"ch v#domostí student' o ochran# obyvatelstva. Cílemp%edm#tu je obeznámit studenty s historií poskytování pomoci, vytvá%ením integrovanéhozáchranného systému, organizací jednotliv"ch slo$ek IZS a metodikou nasazování t#chtojednotek v tísni a p%i mimo%ádn"ch událostech.


STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Zp'soby ochrany obyvatelstva v Evrop# a USA.2. V"voj záchrann"ch slu$eb v *R.3. Integrovan" záchrann" systém *R a jeho slo$ky.4. Cíl a úlohy IZS. Koncepce rozvoje IZS.5. P'sobnosti jednotliv"ch slo$ek IZS. Systém koordinace a %ízení zásahové !innostijednotliv"ch slo$ek.6. Linka tís+ového volání.7. Základní záchranné slo$ky. Ostatní záchranné slo$ky. Útvary Policie *R. Odbornáp%íprava.Literatura:• Poled+ák P.: Organizácia ochrany pred po$iarmi. F)I ,U, ,ilina 2006 (súbor predná&ok).• Hru&ka Z.: Organizace jednotek po$ární ochrany I., Edice SPBI Spektrum, Ostrava 1998.• Ruck", E.: Pr'myslové lezectví a záchraná%ství, Edícia SPBI Spektrum, Ostrava 2000.• )enovsk", M, Adamec, V.: Základy krízového mana$mentu, Edice SPBI Spektrum,Ostrava 2001.• Legislativní spisy jednotliv"ch slo$ek Integrovaného záchranného systému, vykonávajícíp%edpisy k zákon'm.KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍDoporu!en" ro!ník: 2Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 2/0Semestr: zimníP#edná%ející: Ing. Novák Ladislav, PhD. Po!et kredit&: 2CÍL P"EDM#TU:Seznámit studenty se systémem krizového plánování, jako prost%edku na p%edcházení nap%edcházení, %e&ení a likvidaci následk' krizov"ch situací v jednotliv"ch rezortech a oblastech!inností *R a jeho informa!ní podpo%e.STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Krizové plánování – prost%edek na p%edcházení krizím, na jejich %e&ení a likvidaci následk'.2. Obranné plánování NATO a *R.3. Civilní nouzové plánování v NATO a *R, hospodá%ská mobilizace, CO.4. Havarijní plánování.5. Plánování materiálních, v"robních, lidsk"ch a finan!ních zdroj' na %e&ení krizov"chsituací.6. Zásobování obyvatelstva v krizov"ch situacích.7. Krizové plány a jejich struktura.8. Informa!ní systémy a softwarové prost%edky v krizovém plánování.Literatura:• NOVÁK, L. a kol..: Krízové plánovanie – vysoko&kolská u!ebnica. ,ilina, EDIS 2005.210 s. ISBN 80-8070-391-4.• Programové prost%edky JISHM.• Internetové stránky EMERGENCY OFFICE.• Terminologick" slovník krízového riadenia, F)I ,U, ,ilina, 2005.• Zborníky z vedeck"ch konferencií s medzinárodnou ú!as(ou „Rie&enie krízov"ch situáciív &pecifickom prostredí, F)I ,U, ,ilina 1996-2007.• Sbírka zákon' *R ro!níky 1993-2007 (zákony na úseku krizového %ízení).


KRIZOV) MANAGEMENTDoporu!en" ro!ník:Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 2/1Semestr: letníP#edná%ející: Prof.,Ing., )imák Ladislav,PhD. Po!et kredit&: 3CÍL P"EDM#TU:Nau!it studenty pou$ívat základní pojmy krizového %ízení, metody a nástroje %e&ení krizí.Seznámit je se za!len#ním krizového managementu do struktury ve%ejné správy apodnikatelsk"ch subjekt'.STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Vznik a v"voj krizového managementu.2. Definování proces' naru&ení rovnová$ného stavu systém', vznik mimo%ádn"ch událostí akrizov"ch jev'.3. Klasifikace krizov"ch jev'.4. Definování pojmu krizov" management.5. P'sobnost, organizace a úlohy krizového managementu ve ve%ejné správ#.6. Síly a prost%edky krizového managementu v *R a v zahrani!í.7. V&eobecné zásady a praktické postupy %e&ení krizov"ch jev' a zásady %ízení krizí.8. Procesy a postupy prevence vzniku krizí na místní, regionální a celostátní úrovni.9. Tvorba krizov"ch strategií a jejich implementace v podmínkách ve%ejné správy.10. Krizov" management v hospodá%ském prost%edí a jeho osobitosti, vytvá%ení krizov"ch&táb' a zásady jejich !innosti.Literatura:• )imák, L.: Krízov" mana$ment vo verejnej správe, F)I ,U, ,ilina, 2001, ISBN 80-88829-13-5.• Antu&ák, Kopeck" Z.: Základy krizového managementu, V)E, Praha.• Mikolaj, J. a kolektív: Krízov" mana$ment ako spolo!enskovedn" problém, F)I ,U, ,ilina,2000, ISBN 80-88829-54-2.• Kolektív autorov: Terminologick" slovník krízového riadenia, F)I ,U, ,ilina, 2005.• Zborníky z vedeck"ch konferencií s medzinárodnou ú!as(ou „Rie&enie krízov"ch situáciív &pecifickom prostredí, F)I ,U, ,ilina 1996-2003-05-19.• Sbírka zákon' *R ro!níky 1993-2007 (zákony na úseku krizového %ízení).KURZ HYGIENY, PROTIBIOLOGICKÉ A PROTIEPIDEMICKÉOCHRANYDoporu!en" ro!ník: II.Typ p#edm$tu: voliteln"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 40h, ZSemestr: zimníP"edná#ející: Doc. Chlíbek, MUDr. Pavlík, Ph.D. Po!et kredit$: 2STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Úvod do problematiky hygieny v poli a zásobování vodou v polních podmínkách.2. Zabezpe%ení vodou p"i v$jime%n$ch situacích.3. Zdravotní rizika z vody, ovzdu!í a p&dy.4. Ubytování v polních podmínkách.5. Zdravotní rizika z potravin a nouzové stravní dávky.6. Ochrana potravin p"ed následky p"írodních katastrof.7. Ochrana personálu p"ed fyzikálními, chemick$mi a biologick$mi vlivy.


8. Mo$nosti zneu$ití biologick"ch agens. Hrozba biologické války, bioterorismu aimportovan"ch nákaz. Zp'soby v"voje, p%ípravy a mo$ností pou$ití biologické zbran#.Biologické programy vysp#l"ch stát' sv#ta.9. Biologické havárie. P%íklady, postupy p%i jejich likvidaci.10. Mechanismy &í%ení biologick"ch agens a základní projevy infek!ních onemocn#ní.11. Provád#ní hygienicko-epidemiologického a biologického pr'zkumu, hodnocení v"sledk'pr'zkumu. Mo$nosti rozpoznání pou$ití biologick"ch zbraní. Detekce a identifikacebiologick"ch agens, systémy v!asného varování obyvatelstva.12. Opat%ení a podmínky p%i transportu vysoce nebezpe!n"ch biologick"ch vzork'. Stupn#biologické bezpe!nosti laboratorních za%ízení.13. Transport a pé!e o zasa$eného !lov#ka – ochranné biovaky, izola!ní jednotky. Izola!ní,observa!ní a karanténní opat%ení.14. Charakteristiky jednotliv"ch onemocn#ní vyvolan"ch pou$itím biologick"ch zbraní(epidemiologie, klinick" obraz, diagnostika, lé!ba, mo$nosti prevence).15. Individuální a kolektivní ochrana p%ed biologick"m agens.16. Mo$nosti dekontaminace a dezinfekce po pou$ití biologick"ch zbraní.17. Zdravotní rizika p%i pobytu v terénu. Zdravotní rizika vypl"vající z pobytu v p%írodníchohniscích nákaz. Nemoci p%ená&ené vektorem, mo$nosti prevence - vhodn" od#v, u$itírepelent', insekticid', správná technika odstran#ní p%isátého klí&t#te. Poran#ní neznám"mzví%etem. Klimatická poran#ní (p%eh%átí, podchlazení) - první pomoc.Literatura:• Bencko V.: Hygiena – u!ební texty k seminá%'m a praktick"m cvi!ením, UK v Praze, 2002.• Hlúbik P., Vejvodová M.: Hygienické zabezpe!ení likvidace odpadov"ch látek v polníchpodmínkách, svazek 306, VLA JEP v Hradci Králové, 1998.• Hlúbik, P., Vejvodová, M.: Úvod do ekologie, VLA JEP HK, 1999.KURZ KRIZOVÉHO 'ÍZENÍ A HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍRo!ník: III.Typ p#edm$tu: voliteln"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 40 h, ZSemestr: zimníP"edná#ející: Ing. Franti!ek Ková"ík Po!et kredit$: 3STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Úvod do krizového "ízení.2. Architektura krizové legislativy.3. Terminologie.4. Pracovní mapa.5. V$%et mimo"ádn$ch událostí.6. Aplikace faktor& mimo"ádn$ch událostí do "e!ení krizov$ch stav&.7. Vnímání bezpe%nosti a role krizového "ízení.8. Krizové "ízení v EU.9. Psychologicko-sociální aspekty dopad& krizov$ch stav&.10. Komunikace s ve"ejností za krizov$ch stav&.11. Zásady plánování.12. Havarijní plán.13. Krizov$ plán.14. Cvi%ení krizového !tábu – povode*.15. Terminologie.16. Anal$za rizika.17. Rozhodování.


18. Seminá" k zadání bakalá"sk$ch prací.Literatura:• MOZGA, VÍTEK: Krizové %ízení, Hradec Králové : Gaudeamus, 2002 - 187 s. ISBN 80-7041-149-X.KURZ P'E,ITÍ V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH IDoporu!en" ro!ník: 1Typ p#edm$tu: voliteln"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 75 h za semestr Semestr: letníP#edná%ející: Dalibor Zeman Po!et kredit&: 3ANOTACE P"EDM#TU:Kurz p%e$ití v extrémních podmínkách I. prov#%uje schopnosti student' vypo%ádat se s p%e$itímv p%írod#, obstarat si ob$ivu, rozd#lat ohe+ , uva%it si, najít si pitnou vodu , orientovat se vterénu a pod.STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Vyu$ití p%írodních zdroj' k základní ob$iv#.2. Práce se d%evem.3. Uzly a technika uzlování.4. Úvod do va%ení v p%írod#, konzervace potravin p%írodními materiály.5. P%íprava ohni&(, ohn#, praktická va%ení v terénu.6. První pomoc, záchrana tonoucího apod.7. Botanická a dendrologická praxe.8. Vodáck" v"cvik.9. Bivakování v terénu.10. Práce s mapou, pochod podle azimutu.11. Orientace v p%írod#, nouzové ur!ování sv#t. stran a !asu.12. Základní poznatky z astronomie, astronomická pozorování, ur!ování !asu v noci.13. Zákl. signalizace, nouzové signály.14. Evakuace a bourání tábora.Literatura:• V. Ma%ádek, P.Mali&: Tábo%íme 1991.• Ing.Otto Bro0ák: S tu$kou a va%e!kou na tábo%e, 1992.• Generálmajor PhDr. Franti&ek Jane!ek: Nouzová v"$iva, 1989.• SOS skripta – bez udání autora.• Ing. B. Beinhauer, D. Zeman: Skripta pro kurz nouzového p%e$ití, 2002.• Ing.P%emek )tipl: D%evorubectví skripta, 1991.• pplk. PeadDr. Mgr. B. Brückner, A. Bedna%íková: Psychologické aspekty p%e$ití, Hlavnívelitelství Vojenské policie A*R Praha, 2004.KURZ P'E,ITÍ V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH IIRo!ník: II.Typ p#edm$tu: voliteln"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 75 h, ZSemestr: LetníP"edná#ející: Mjr. Ing. Robert Hole! Po!et kredit$: 3STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Podmínky pro p"e'ití v extrémních podmínkách.2. Oble%ení, v$stroj, v$zbroj.


3. Stavba p"íst"e!k& a nouzov$ch obydlí.4. Jídlo, voda, va"ení v polních podmínkách.5. Základy orientace podle hv#zd a podle mapy a kompasu.6. Základy provozu vojensk$ch vysíla%ek a navázání spojení.7. Stavba pastí a ok pro chytání zv#"e a ryb.8. Pohyb v terénu a stavba pozorovacích stanovi!(.9. Fyzická a psychická p"íprava na mimo"ádné situace.Literatura:• Wiseman: SAS, p%íru!ka pro p%e$ití, SVOJTKA, Praha 1999.• Darman: Jak p%e$ít v extrémních podmínkách, ALPRESS, Fr"dek-Místek 1997.KURZ P'E,ITÍ V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH IIIDoporu!en" ro!ník: 3Typ p#edm$tu: voliteln"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 40 h za semestr Semestr: zimníP#edná%ející:. Mjr. Ing Robert Hole& Po!et kredit&: 3ANOTACE P"EDM#TU:P%edm#t rozvíjí znalosti a dovednosti student', které získali na kurzech p%e$ití v extrémníchpodmínkách I, II. Kurz je zam#%en na p%e$ití v zimním období na sn#hu.STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Orientace v terénu.2. Stav#ní p%íst%e&k', záhrab', iglú.3. Rozd#lávání ohn#, p%íprava stravy.4. Pohyb v terénu a p%ekonávání p%eká$ek pomocí ly$í a sn#$nic.5. Strávení noci ve volném terénu.Literatura:• Wiseman: SAS, p%íru!ka pro p%e$ití, SVOJTKA, Praha 1999.• Darman: Jak p%e$ít v extrémních podmínkách, ALPRESS, Fr"dek-Místek 1997.KURZ SEBEOBRANYDoporu!en" ro!ník: 3Typ p#edm$tu: voliteln"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 0/3Semestr: letníP#edná%ející: Mjr. Ing Robert Hole& Po!et kredit&: 2ANOTACE P"EDM#TU:Cílem kurzu je ú!astníky p%ipravit na nebezpe!né situace, kdy mohou b"t fyzicky napadeni tak,aby je zvládli. Sou!ástí kurzu budou praktická cvi!ení s figuranty, trénink chování vkonkrétních situacích, ukázky zp'sob' napadení a obrany s nácvikem, stejn# tak jakoteoretická p%edná&ka zam#%ená na prevenci napadení, psychologii vyjednávání, %e&ení krizovésituace a oblast legislativního rámce chování v sebeobran#.STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Prevence p%epadení.2. Chování v nebezpe!né situaci.3. Jak jednat v kontaktu s policií.4. Nutná obrana §13 Trestního zákona, Krajní nouze §14 Trestního zákona.5. Metoda zaji&t#ní proti ozbrojenému úto!níkovi.


KURZ ZÁKLAD- POTÁP.NÍDoporu!en" ro!ník: 2Typ p#edm$tu: voliteln"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 3/0Semestr: letníP#edná%ející: Martin Krupa Po!et kredit&: 2ANOTACE P"EDM#TU:Kurz obná&í teoretické p%edná&ky z oblastí bezpe!nostních pravidel, potáp#!ské techniky,fyziky a zdravov#dy. Dále je sou!ástí kurzu praktick" v"cvik v bazénu. A zakon!en písemn"mtestem s mo$ností certifikace PADI.STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Bezpe!nostní pravidla.2. Potáp#!ská technika.3. Fyzika.4. Zdravov#da.5. Pou$ití ABC.6. Vylití masky, ustrojení, pou$ití tlakové láhve, jacketu, plicní automatiky, d"chání 2frekventant' z 1 p%ístroje.Literatura:• U!ebnice PADI.LEGISLATIVA KRIZOVÉHO 'ÍZENÍDoporu!en" ro!ník: 2.Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 2/0Semestr: letníP#edná%ející: Prof.,Ing., )imák Ladislav,PhD. Po!et kredit&: 2CÍL P"EDM#TU:Seznámit studenty s legislativními procesy na úseku krizového %ízení, s normamimezinárodního humanitárního práva a s vybran"mi právními normami na %e&ení krizov"chsituací orgány státní správy, samosprávy i právnick"mi osobami.STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Legislativní procesy a jejich uplat+ování v systému krizového %ízení.2. Mezinárodní humanitární právo a mezinárodní právní normy kodifikující zásady vedeníozbrojen"ch operací.3. Právní prost%edí %e&ení krizov"ch situací v EU a nástroje na %e&ení krizí.4. Základní právní normy upravující p'sobnost orgán' státní správy na úseku obrany.5. Právní p%edpisy na úseku ochrany osob, majetku a $ivotního prost%edí, civilní ochranaobyvatelstva a p%íslu&né mezinárodní smlouvy.6. Právní normy upravující vnit%ní bezpe!nost a po%ádek v státu, !innost ozbrojen"chbezpe!nostních sbor'. Policejní sbor p%i %e&ení krizov"ch situací.7. Právní normy regulující zdravotnickou a veterinární pé!i v mimo%ádn"ch situacích.8. Právní normy na ochranu utajovan"ch skute!ností v oblasti státní správy.Literatura:• )imák, L.: Legislatíva krízov"ch situácií, do!asné u!ebné texty, 2006, 128 strán.• Právní normy na úseku krizového %ízení (oblast obrany, ochrany, vnit%ní bezpe!nosti,ochrany utajovan"ch skute!ností).


Literatura:• I. Gros: Logistika. V)CHT, Praha 1996.• J. Jindra: Obchodní logistika. V)E, Praha, 1992.• D. M. Lambert, J. R. Stock, L. M. Ellram: Logistika. Computer Press, Praha, 2000.• P. Macurová, N. Klabusayová: Logistick" management. V)B-TU Ostrava, 1999.• P. Pernica: Logistick" management. Radix, Praha, 1998.• P. Schulte: Logistika. Victoria Publ., Praha, 1994.• K. V#stová, E. Labská, F. Da+o: Úvod do logistiky. V)E, Bratislava, 1991.LOGISTIKA IIDoporu!en" ro!ník: II.Typ p#edm$tu: voliteln"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 1/1, ZSemestr: letníP#edná%ející: Ing. Petr Se0a, Ph. D. Po!et kredit&: 2STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Zásobovací logistika. Úkoly zásobování. Cíle zásobování. Prvky zásobovací politiky.P%íprava informací. V"voj strategie zásobování. Volba zásobovací strategie. Zásobovánísynchronizované s v"robou. P%íjem zbo$í. Právní aspekty zásobování.2. Teorie zásob a %ízení zásob. Základní koncepce zásob. Základy %ízení zásob. Finan!níaspekty strategie zásob. Vliv obratu zásob na náklady na udr$ování zásob. Náklady naudr$ování zásob. P%íznaky &patného %ízení zásob. Dopad sni$ování zásob na rentabilitupodniku. Jak zlep&it %ízení zásob.3. Pr'myslová a v"robní logistika. V"robní podnikové plánování zalo$ené na ú!elnémsystému hmotn"ch tok'. Plánování a %ízení v"roby. Funkce plánování a %ízení v"roby.Lh'tové a kapacitní plánování. /ízení zakázky. Anal"za celkov"ch náklad'. Opodstatn#nízm#n logistického systému z hlediska náklad'.4. Nákupní a distribu!ní logistika. Role nákupu v dodávkovém %et#zci. Nákupní !innosti.Pr'zkum a plánování v oblasti nákupu. /ízení náklad' v oblasti nákupu. /ízení vztah's dodavateli. Co je to distribu!ní kanál. Struktura distribu!ního kanálu. Tokyv distribu!ních kanálech. Návrh distribu!ního kanálu. M#%ení v"konu distribu!ního kanálu.Volba stanovi&t#. Skladování. Vy%izování objednávek. Balení. V"stup zbo$í a zaji&t#nínakládky.5. Dopravní logistika. Charakteristika dopravc' a p%epravních slu$eb. Regulace v oblastidopravy. Globalizace p%epravy. Mimopodnikové dopravní systémy. Vnitropodnikovédopravní systémy. ,elezni!ní, silni!ní, letecká a vodní doprava. Mezinárodní dopravní ap%epravní trh. Mezinárodní zasílatelské systémy. Mezinárodní doprava v evropskémhospodá%ském prost%edí. Hlavní v"vojové trendy v mezinárodní logistice.6. Controlling v logistice. Úkoly, cíle a postupy controllingu v logistice. V"po!ty logistick"chnáklad' a v"kon'. Pou$ití systému ukazatel' v rámci controllingu logistiky. Vypracováníindividuálního systému ukazatel'. Grafické znázorn#ní ukazatel'. Meze pou$ití ukazatel'.7. Úloha logistick"ch slu$eb a logistick"ch organizací. D#lba práce a specializace v logistice.Logistická kooperace a metalogistika. Hlavní trendy v rozvoji nabídky logistick"ch slu$eb.Logistické formy podnikání, logistické podniky a agentury.8. Globální logistika. Strategie v mezinárodních distribu!ních kanálech. /ízení globálnílogistiky. /ízení v"vozních dodávek. Charakter logistiky na hlavních globálních trzích.9. Realizace logistické strategie. Hierarchie plánování. Propojení logistické strategie sestrategií podniku. Plánovací proces v podniku. Strategick" logistick" plán. Budoucí trendya kritické faktory strategického plánovacího procesu. Logistika jako zdroj konkuren!nív"hody.


Literatura:• I. Gros: Logistika. V)CHT, Praha 1996.• J. Jindra: Obchodní logistika. V)E, Praha, 1992.• D. M. Lambert, J. R. Stock, L. M. Ellram: Logistika. Computer Press, Praha, 2000.• P. Macurová, N. Klabusayová: Logistick" management. V)B-TU Ostrava, 1999.• P. Pernica: Logistick" management. Radix, Praha, 1998.• P. Schulte: Logistika. Victoria Publ., Praha, 1994.• K. V#stová, E. Labská, F. Da+o: Úvod do logistiky. V)E, Bratislava, 1991.MAKROEKONOMIEDoporu!en" ro!ník: I.Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 2/1, Zk, ZSemestr: letníP#edná%ející: Ing. Miroslava Hlou&ková Po!et kredit&: 3STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Úvod do makroekonomie.2. Rovnová$n" produkt ve dvousektorové ekonomice.3. Agregátní nabídka a agregátní poptávka.4. Ekonomick" r'st a hospodá%sk" cyklus.5. Peníze a trh pen#z.6. Otev%ená ekonomika a vn#j&í ekonomická rovnováha.7. Nezam#stnanost.8. Inflace.9. Monetární politika.10. Fiskální politika.11. Vn#j&í obchodní a m#nová politika.12. Hospodá%ská politika vlády.Literatura:• P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus: Ekonomie. Svoboda, Praha, 1995.• H. Fialová: Základy makroekonomiky. *VUT, Praha, 1997.MANAGEMENTDoporu!en" ro!ník: II.Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 2/1, ZSemestr: zimníP#edná%ející: Ing. Jind%ich Pasker Po!et kredit&: 3STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Úvod do managementu, pojetí managementu.2. Základní funkce managementu,prost%edí man.3. Plánování - úvod, klasifikace,postupy,druhy.4. Pou$ití v praktick"ch situacích.5. Rozhodování - úvod, klasifikace; Rozhodování jednotlivce !i skupiny – cvi!ení.6. Management zm#n, krizov" management, strategick" management; Mana$erské techniky.7. Organizování - úvod, organizace; Organiza!ní struktury firem.8. Kontrolování - úvod , klasifikace; Personalistika - úvod, hlavní charakteristiky.9. Anal"zy.10. Vedení - úvod; Styly vedení a jejich aplikace v praxi.


Literatura:• J. Veber a kol.: Management, Management Press.• J. H. Donnelly: Management, Grada, 1997.MATEMATICKÁ ANAL)ZA IDoporu!en" ro!ník: I.Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 3/0, Zk/ZSemestr: zimníP#edná%ející: Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, Dr.Sc. Po!et kredit& (p#edná%ka/cvi!ení): 5/2Cvi!ící: Mgr. Veronika KurkováSTRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Mno$iny, relace, zobrazení.2. Reálná !ísla.3. Úvodní topologické pojmy.4. Posloupnosti.5. Limita posloupnosti.6. Reálná funkce jedné prom#nné.7. Spojitost funkce.8. Derivace.9. Pr'b#h funkce, extrémy.10. Taylor'v rozvoj.Literatura:• A. P. Mattuck: Introduction to Analysis, Prentice Hall, New Jersey, 1999.• V. Novák: Diferenciální po!et funkcí jedné prom#nné. MU, Brno.• V. Jarník: Diferenciální po!et I. *SAV, Praha, 1963.• M. Krupka: Pomocné u!ební texty. MÚ SU, Opava, 1999.• S. I. Grossman: Calculus. Academic Press, 1977.• J. )tefánek: Matematická anal"za I. MÚ SU, Opava, 1993.• R. Plch: P%íklady z matematické anal"zy. Diferenciální rovnice. MU, Brno, 1995.• L. Zají!ek: Vybrané úlohy z matematické anal"zy. Matfyzpress, Praha, 2000.MATEMATICKÁ ANAL)ZA IIDoporu!en" ro!ník: I.Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 3/0, Zk/ZSemestr: letníP#edná%ející: Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, Dr.Sc. Po!et kredit& (p#edná%ka/cvi!ení): 5/2Cvi!ící: Mgr. Veronika KurkováSTRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Primitivní funkce a neur!it" integrál.2. Základní integra!ní metody.3. Integrování n#kter"ch elementárních funkcí.4. Ur!it" integrál.5. Aplikace ur!itého integrálu.6. *íselné %ady.7. Podmínky konvergence !íseln"ch %ad.8. /ady funkcí, stejnosm#rná konvergence.9. Mocninné %ady.10. Fourierovy %ady.


Literatura:• A. P. Mattuck: Introduction to Analysis, Prentice Hall, New Jersey, 1999.• V. Novák: Diferenciální po!et funkcí jedné prom#nné. MU, Brno.• V. Jarník: Diferenciální po!et I. *SAV, Praha, 1963.• M. Krupka: Pomocné u!ebny texty. MÚ SU, Opava, 1999.• S. I. Grossman: Calculus. Academic Press, 1977.• J. )tefánek: Matematická anal"za I. MÚ SU, Opava, 1993.• R. Plch: P%íklady z matematické anal"zy. Diferenciální rovnice. MU, Brno, 1995.• L. Zají!ek: Vybrané úlohy z matematické anal"zy. Matfyzpress, Praha, 2000.MATEMATICKÉ METODY V EKONOMICE A 'ÍZENÍ IDoporu!en" ro!ník: II.Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 3/2, Zk, ZSemestr: zimníP#edná%ející: RNDr. Karel Hasík, Ph.D. Po!et kredit&: 6Cvi!ící: Ing. Jan Meleck", Ph. D.STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Úvod do lineárního programování, formulace základních problém' lineárníhoprogramování, základní úloha lineárního programování, její p%epis do rovnicového tvaru,zavedení pojm' p%ípustné %e&ení, optimální %e&ení, bázické prom#nné, nebázické prom#nné.2. Simplexová metoda, podstata simplexové metody, nalezení v"chozího %e&ení, zlep&ování%e&ení, kritérium optimality, interpretace dopl+kov"ch prom#nn"ch, geometrie simplexovémetody, základní v#ta lineárního programování, modifikace simplexové metody.3. Dualita formulace duální úlohy, vlastnosti duálních úloh, ekonomická interpretace duality,duáln# simplexová metoda.4. Parametrické lineární programování parametr v koeficientech ú!elové funkce, parametrv koeficientech prav"ch stran soustavy omezení.5. Distribu!ní úlohy, dopravní úloha, p%i%azovací problém, redukce matice sazeb, ma0arskámetoda pro %e&ení dopravního a p%i%azovacího problému.6. Celo!íselné programování, metoda v#tví a mezí.7. Dynamické programování, charakterizace problém' dynamického programování,deterministické dynamické programování, pravd#podobnostní dynamické programování.8. Základy teorie her, základní pojmy, %e&ení maticov"ch her, základní v#ta teorie her, hrajako problém lineárního programování.Literatura:• B. Korda a kol.: Matematické metody v ekonomii. Praha, 1967.• A. La&!iak a kol.: Optimálne programovanie. Bratislava, 1990.• J. Jablonsk": Opera!ní v"zkum. Praha, 2002.• J. Jablonsk", M. Lagová: Lineární modely, Praha, 1998.MATEMATICKÉ METODY V EKONOMICE A 'ÍZENÍ IIDoporu!en" ro!ník: II.Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 3/2, Zk, ZSemestr: letníP#edná%ející: Ing. Jaromír S"kora, CSc. Po!et kredit&: 6STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Základní pojmy ze sí(ové anal"zy, metodika sestavení repertoáru !inností, systémovéblokové schéma. Metoda CPM, !asové rezervy, sestavení a ru!ní v"po!et kritické cesty,algoritmus a v"po!et na PC, metoda MPM. Metoda PERT/TIME, v"po!et a rozbor


v"sledk' !innosti. Nákladová anal"za a v"po!ty v sí(ov"ch grafech. Zdrojová anal"za av"po!ty v sí(ov"ch grafech.2. Strukturální anal"za, základní pojmy, Leontiev'v model, &achovnicová tabulka. Modely I,II a III typu, v"po!ty technick"ch koeficient', modely statické a dynamické.3. Vybrané partie z teorie her, Wiliamson'v algoritmus %e&ení smí&en"ch strategií. Hry protip%írod#, p%ibli$né %e&ení maticové hry, p%ehled strategick"ch her na %e&ení problém'lineárního programování. Sekven!ní modely, základní pojmy, Johnson'v algoritmus,Wagner'v model, Pichler'v model, Johnson-Prüchnerova adaptace.Literatura:• Ma+as a kol.: Matematické metody v ekonomice. SNTL, Praha, 1991.• Dudorkin: Opera!ní v"zkum. *VUT, Praha, 1991.• Ramík a kol.: Opera!ní anal"za. OPF SU, Karviná, 2004.• Gross: Kvantitativní metody v mana$erském rozhodování. Grada, Praha, 2003.• Fiala: /ízení projekt'. V)E, Praha, 2002.MATEMATICKÉ METODY V EKONOMICE A 'ÍZENÍ IIIDoporu!en" ro!ník: 3.Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 3/2, Zk, ZSemestr: zimníP#edná%ející: Ing. Jaromír S"kora, CSc. Po!et kredit&: 6STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Matematické modely popisující !ekání na slu$by. Teorie front. Modelov" p%íklad –léka%ská pohotovostní slu$ba.2. Vstup a jeho charakteristiky, obslu$ní systém a jeho statistická anal"za. Re$im fronty,re$im obsluhy, Kendallova klasifikace systém' hromadné obsluhy.3. Role exponenciálního rozd#lení a jeho vlastnosti, vztah k Poissonov# rozd#lení. Procesr'stu a zániku.4. Intenzita provozu, st%ední po!et zákazník' v obslu$ném systému, délka fronty a doba!ekání v systému M/M/1 a obecn# M/M/s.5. /ízení a optimalizace systém' hromadné obsluhy.6. Aplikace.7. Teorie sklad& a zásob, základní pojmy. Modely Wilson I, II, III. Deterministické modely,stochastické modely, modely Q, P, modely P s pojistnou zásobou.8. Obnova za"ízení. Základní pojmy, modely obnovy stárnoucích za"ízení, modely obnovyselhávajících prvk&. Optimalizace.9. Teorie spolehlivosti. Základní pojmy, modely spolehlivosti sériov$ch za"ízení, modelyspolehlivosti paralelních za"ízení, modely spolehlivosti sériovo-paralelních za"ízení.Literatura:• F. S. Hillier, G. J. Lieberman: Introduction to Stochastic Models in Operations Research.Mc Graw Hill, 1990.• R. Hu&ek, M. Ma+as: Matematické modely v ekonomii, SNTL, Praha, 1989.• ). Pe&ko, J. Smie&ko: Stochastické modely opera!nej anal"zy. ,ilinská univerzita, 1999.• DUDORKIN: Opera%ní v$zkum, )VUT, Praha 1991.• GROSS: Kvantitativní metody v mana'erském rozhodování, Grada, Praha 2003.


MIKROEKONOMIEDoporu!en" ro!ník: I.Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 2/1, Zk, ZSemestr: zimníP#edná%ející: Ing. Miroslava Hlou&ková Po!et kredit&: 3STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Úvod do ekonomie.2. Trh a jeho základní d#lení.3. Trh v"robk' a slu$eb – chování spot%ebitele, poptávka.4. Trh v"robk' a slu$eb – chování firmy, nabídka.5. P%íjmy, náklady a zisk firmy.6. Firma na dokonale konkuren!ním trhu.7. Firma na nedokonale konkuren!ním trhu.8. Trh v"robních faktor' – trh práce.9. Trh kapitálu.10. V&eobecná rovnováha.11. Tr$ní selhání a mikroekonomická úloha státu.Literatura:• H. Fialová, O. Star": Základy mikroekonomiky. *VUT, Praha, 1996.• L. Macáková a kolektiv: Mikroekonomika, repetitorium. Melandrium, 2003.• P. Tuleja: Vybraná témata z mikroekonomie v grafech a pojmem. Aldebaran, 2003.NUMERICKÉ METODYDoporu!en" ro!ník: II.Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 2/2, Zk/ZSemestr: letníP#edná%ející: Doc. RNDr. Kristína Smítalová, CSc. Po!et kredit& (p#edná%ka/cvi!ení): 4/2STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Numerická reprezentace. Reprezentace !ísel, vznik a klasifikace chyb, absolutní a relativníchyba, celková chyba v"po!tu, chyby aritmetick"ch operací.2. Aproximace. V"b#r t%ídy aproximujících funkcí, metoda nejmen&ích !tverc'.3. Interpolace. Odhad chyby interpolace, iterovaná interpolace. Lagrange'v, Hermit'v,Newton'w polynom. Interpolace na ekvidistantních uzlech, Fraser'v diagram, inverzníinterpolace, splajny.4. Numerické %e&ení nelineárních rovnic. Metoda prosté iterace, bisekce, te!en, se!en, RegulaFalsi.5. Numerické %e&ení systém' rovnic. Gaussova eliminace s kontrolním sloupcem, LU-rozklad,Jacobiho, Gauss-Seidlova metoda, Newton-Raphsonova metoda. Otázka konvergencemetody.6. Sturmova posloupnost. Lokalizace reáln"ch ko%en' polynomu, Sturmova posloupnost.7. Numerické integrování. Numerick" v"po!et ur!itého integrálu, obdélníková,lichob#$níková a Simpsonova metoda, odhad chyby.8. Numerické metody pro diferenciální rovnice. /e&ení po!áte!ní úlohy pro oby!ejnédiferenciální rovnice, %e&ení ve tvaru mocninné %ady, Picardovy aproximace. Euler'vpolygon, Runge-Kuttovy metody, %ád metody.Literatura:• R. L. Burden, J. D. Faires: Numerical Analysis. PWS-KENT, Boston, 1985.


• B. P. D#midovi!, I. A. Maron: Základy numerické matematiky. SNTL, Praha, 1966.• I. Horová: Numerické metody. P%F MU, Brno, 1999.• A. Ralston: Základy numerické matematiky. Academia, Praha, 1978.• Z. Rie!anová a kolektív: Numerické metódy a matematická &tatistika. Alfa, Bratislava,1987.• J. Segethová: Základy numerické matematiky. Karolinum, Praha, 1998.• E. Vitásek: Numerické metody. SNTL, Praha 1987.OBY+EJNÉ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICEDoporu!en" ro!ník: III.Typ p#edm$tu: voliteln"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 2/2, Zk, ZSemestr: zimníP#edná%ející: RNDr. Jana Kopfová, Ph.D. Po!et kredit&: 6Cvi!ící: Mgr. Petr Voj!ákSTRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Úvod a základní pojmy. Model radioaktivního rozpadu, jednoduché chemické reakce,dravec - ko%ist. Diferenciální rovnice n-tého %ádu, %e&ení diferenciální rovnice n-tého %ádu(prodlou$ení %e&ení, úplné %e&ení), vztah diferenciální rovnice n-tého %ádu a systémudiferenciálních rovnic. Formulace po!áte!ního problému. Geometrická interpretacediferenciálních rovnic 1. %ádu.2. Systémy diferenciálních rovnic. Existence %e&ení, Picardova posloupnost, Peanovaexisten!ní v#ta, Gronwallovo lemma, jednozna!nost %e&ení po!áte!ní úlohy, globálníjednozna!nost %e&ení.3. Systémy lineárních diferenciálních rovnic 1. "ádu. Existence a jednozna!nost %e&ení,vlastnosti %e&ení, systémy s konstantními koeficienty, metoda variace konstant, lineárnídiferenciální rovnice n-tého %ádu.4. Závislost "e%ení na po*áte*ních podmínkách a parametrech5. Autonomní systémy. Trajektorie, fázov" prostor, singulární bod, cyklus, V#ta o t%echtypech trajektorií, --limitní a .-limitní bod, V#ta o .-limitní mno$in#, Poincaré-Bendixonova v#ta, typy singulárních bod' v rovin#.6. Stabilita. Pojem stability %e&ení (Ljapunovova, stejnom#rná, asymptotická, exponenciální),stabilita lineárních diferenciálních systém', stabilita perturbovan"ch systém', P%ímáLjapunovova metoda.7. Okrajové úlohy. Formulace okrajov"ch úloh, homogenní a nehomogenní okrajová úloha,Greenova funkce, Sturm-Liouvill'v vlastní problém.Literatura:• M. Gregu&, M. )vec, V. )eda: Oby!ajné diferenciálne rovnice. Alfa, Bratislava, 1985.• P. Hartman: Ordinary differential Equations. Baltimore, 1973.• J. Kalas, M. Ráb: Oby!ejné diferenciální rovnice. P%F MU, Brno, 2001.• J. Kurzweil: Oby!ejné diferenciální rovnice. SNTL, Praha, 1978.OCHRANA MAJETKU A OSOBDoporu!en" ro!ník: 1.Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 2/0Semestr: letníP#edná%ející: Ing. Miroslav Janí!ek Po!et kredit&: 2STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Základní zásady, postupy a opat%ení p%i ochran# objekt' a osob.


2. Realizace specifick"ch zásad v konkrétních podmínkách, postupy a opat%ení p%i ochran#d'le$it"ch objekt' se zvlá&tním re$imem.3. Realizace specifick"ch zásad p%i konkrétních podmínkách, postupy a opat%ení p%i ochran#d'le$it"ch osob (VIP) a to osob které ne/pou$ívají protokol.4. Realizace specifick"ch zásad p%i konkrétních podmínkách, postupy a opat%ení p%i ochran#d'le$it"ch objekt' se zvlá&tním re$imem, jako základ ochrany a obrany proti teroristick"mútok'm.5. Realizace specifick"ch zásad p%i konkrétních podmínkách, postupy a opat%ení p%i ochran#d'le$it"ch osob (VIP) a to osob které ne/pou$ívají protokol, jako základ ochrany a obranyproti teroristick"m útok'm.6. Zásady pro bezpe!n" p%evoz a p%epravu VIP osob v jednotlivém vozidle (automobilu) – iv jízd# v kolon#.7. Zásady pro bezpe!n" p%evoz a p%epravu VIP osob v ostatních p%epravních prost%edcích(vlak, letadlo /vrtulník/, lo0).8. Zásady pro bezpe!n" p%evoz a p%epravu cenin a p%edm#t' vy$adujících speciální re$imp%epravy v r'zn"ch druzích dopravních prost%edcích (vlak, letadlo /vrtulník/, lo0, osobníautomobil, nákladní automobil).Literatura:• BRABEC, F. Ochrana bezpe!nosti podniku. Praha : Eurounion, 1996. ISBN 80-85858-29-0.• BRABEC, F. A KOL. Bezpe!nost pro firmu, ú#ad, ob!ana. Praha : Public history, 2001.ISBN 80-86445-04-6.• 1. BRABEC, F. A KOL. Hlídací slu'by. Praha : Eurounion, 1995.OCHRANA OBYVATELSTVADoporu!en" ro!ník: 3Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 2/0Semestr: zimníP#edná%ející: Ing. Jadrn" Zden#k, PhD. Po!et kredit&: 2CÍL P"EDM#TU:Studenti získají základní teoretické v#domosti a n#které praktické zru!nosti a návyky sezam#%ením na úlohy a opat%ení individuální a kolektivní ochrany obyvatelstva p%ed a p%i vznikumimo%ádn"ch událostí.STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Historick" v"voj ochrany obyvatelstva, sou!asná koncepce a zam#%ení ochranyobyvatelstva v *R a EU.2. Realizace opat%ení ochrany obyvatelstva ve%ejnou správou, podnikatelsk"mi subjektya fyzick"mi osobami.3. Jednotn" systém varování a vyrozum#ní.4. Evakua!ní opat%ení a postupy p%i jejich realizaci.5. Nouzové p%e$ití (zásobování a ubytování), organizace a poskytování úkrytu v ochrann"chstavbách.6. V"znam a úloha dekontaminace p%i RCHBO.7. Úloha a postavení sil a prost%edk' p%i zabezpe!ování záchrann"ch prací.Literatura:• Zákony a vyhlá&ky se zam#%ením na ochranu obyvatelstva (nap%. Zákon !. 239/2000 Sb.,Vyhlá&ka MV*R !. 380/2002 Sb. O p%íprav# a provád#ní úkol' ochrany obyvatelstva atd.).• KRATOCHVÍLOVÁ, D.: Ochrana obyvatelstva, V)B – TU Ostrava, 2005.


• LINHART, P. – )ILHÁNEK, B.: Ochrana obyvatelstva v Evrop#, MV – HZS *R, 2005.• Odborné !asopisy po$ární ochrany, IZS a ochrany obyvatelstva – 112.PARCIÁLNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE IDoporu!en" ro!ník: III.Typ p#edm$tu: voliteln"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 2/2, Zk, ZSemestr: letníP#edná%ející: RNDr. Jana Kopfová, Ph.D. Po!et kredit&: 6STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Basic notations and definitions. Some known equations. Well posed problems. Generalizedsolutions. Short history of PDEs2. PDE's of first order. Cauchy problem. Characteristic ordinary differential equations.Homogenized linear equations of first order . Quasilinear equations. Nonlinear equations offirst order. Plane elements. Monge cone3. Cauchy initial problem. Cauchy-Kowalewska theorem. Generalized Cauchy problem.Characteristics4. Classification of equations of second order. Linear PDE's with constant coefficients. LinearPDE's of second order: reduction to the canonical form5. Parabolic equations. Derivation of the physical model. Correctly stated boundary valueproblems. Cauchy problem: fundamental solution; existence and uniqueness theorem.Maximum principle6. Fourier method. Boundary value problems for parabolic equations. Hyperbolic equations.The Laplace equation on a circle7. Hyperbolic equations. Method of characteristics. D'Alembert formula. Hyperbolicequations on a halfline and on a finite interval. Three-dimensional wave equation. Riemannmethod for the Cauchy problem. Riemann formula8. Elliptic equations. Laplace equation. Poisson equation. Physical motivation. Harmonicfunctions. Symmetric solutions. Maximum principle. Uniqueness of solutionsLiteratura:• O. John, J. Ne!as: Rovnice matematické fyziky. UK, Praha.• M. Gregu&: Parciálne diferenciálne rovnice.• P. Doktor, O. John, J. Kopá!ek: P%íklady z matematické anal"zy VI: Parciální diferenciálnírovnice. UK, Praha.• M. Renardy, R. C. Rogers: An introduction to partial differential equations. Springer-Verlag, New York, 1993.• V. Averbuch: Partial differential equations. Slezská univerzita, Opava.• D. )ev!ovi!: Parciálne diferenciálne rovnice. MFF UK, Bratislava.• J. Franc': Parciální diferenciální rovnice. VUT, Brno.• L. C. Evans: Partial diferential equations. American Mathematical Society, Providence, RI,1998.PRAKTIKA NA TRENA,ÉRU KRIZOV)CH SITUACÍDoporu!en" ro!ník: 3Typ p#edm$tu: voliteln"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 0/4Semestr: zimníP#edná%ející: Doc. Vladimír Dráb Po!et kredit&: 3ANOTACE P"EDM#TU:P%edm#t probíhá ve spolupráci s Centrem simula!ních a trena$érov"ch technologií Univerzityobrany v Brn#. Studenti se zde zú!astní na cvi!ení vybraného záchranného praporu armády *R


s tématikou krizové situace. Seznámí se zp'soby práce záchrann"ch prapor', modelovánímkrizov"ch cvi!ení a s nácvikem konkrétního %e&ení.STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Nápl+ !innosti CSTT Brno,2. struktura záchrann"ch prapor' v *R,3. nápl+ cvi!ení v CSTT Brno,4. pr'b#h cvi!ení,5. vyhodnocení cvi!ení.PRAKTIKUM Z MATEMATIKY A V)PO+ETNÍ TECHNIKY IDoporu!en" ro!ník: I.Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 0/2, ZSemestr: zimníCvi!ící: Mgr. Radek Hudeczek Po!et kredit&: 3STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:Práce s programy MuPAD a Graphing Calculator.Grafy funkcí.Taylor'v polynom.Lagrangeovy a Newtonovy interpola!ní polynomy.Lineární algebra (matice).Literatura:• Manuál k programu MuPAD.• K. Rektorys a spol.: P%ehled u$ité matematiky.• V. Novák: Diferenciální po!et funkcí jedné prom#nné. MU, Brno.PRAKTIKUM Z MATEMATIKY A V)PO+ETNÍ TECHNIKY IIDoporu!en" ro!ník: I.Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 0/2, ZSemestr: letníCvi!ící: Mgr. Radek Hudeczek Po!et kredit&: 3STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:Lineární algebra (vektorové prostory).Derivace.Aplikace derivace.Literatura:• Z. Horsk": Vektorové prostory.• K. Rektorys a spol.: P%ehled u$ité matematiky.• V. Novák: Diferenciální po!et funkcí jedné prom#nné. MU, Brno.PRAKTIKUM Z MATEMATIKY A V)PO+ETNÍ TECHNIKY IIIDoporu!en" ro!ník: II.Typ p#edm$tu: voliteln"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 0/2, ZSemestr: zimníCvi!ící: Mgr. Radek Hudeczek Po!et kredit&: 2STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:Pravd#podobnost a statistika.Matematická anal"za v R n .


Diferenciální rovnice.Literatura:• Manuál k programu MuPAD.• K. Rektorys a spol: P%ehled u$ité matematiky.• R. Sikorski: Diferenciální a integrální po!et: funkce více prom#nn"ch.• J. Kalas, M. Ráb: Oby!ejné diferenciální rovnice.• F. Jirásek, S. *ipera, M. Vacek: Sbírka %e&en"ch p%íklad' z matematiky II.• F. Jirásek, J. Benda, S. *ipera, M. Vacek: Sbírka %e&en"ch p%íklad' z matematiky III.PRAKTIKUM Z MATEMATIKY A V)PO+ETNÍ TECHNIKY IVDoporu!en" ro!ník: II.Typ p#edm$tu: voliteln"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 0/2, ZSemestr: letníCvi!ící: Mgr. Radek Hudeczek Po!et kredit&: 2STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:Matematická anal"za v R n .Diferenciální rovnice.Fyzikální aplikace diferenciálních rovnic.Literatura:• Manuál k programu MuPAD.• K. Rektorys a spol: P%ehled u$ité matematiky.• R. Sikorski: Diferenciální a integrální po!et: funkce více prom#nn"ch.• J. Kalas, M. Ráb: Oby!ejné diferenciální rovnice.• F. Jirásek, S. *ipera, M. Vacek: Sbírka %e&en"ch p%íklad' z matematiky II.• F. Jirásek, J. Benda, S. *ipera, M. Vacek: Sbírka %e&en"ch p%íklad' z matematiky III.PRAVD.PODOBNOST A STATISTIKADoporu!en" ro!ník: II.Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 2/2, Zk, ZSemestr: zimníP#edná%ející: Doc. Kristína Smítalová, CSc. Po!et kredit& (p#edná%ka/cvi!ení): 4/2Cvi!ící: Mgr. Luká& KartousSTRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Diskrétní v"b#rové prostory, základní definice, p%íklady, rovnom#rné distribuce,kombinatorika, hypergeometrické distribuce, náhodná prom#nná.2. Podmín#né rozd#lení pravd#podobnosti a nezávislosti, podmín#ná pravd#podobnost,Bayer'v vzorec, nezávislost jev', nezávislé náhodné prom#nné.3. Statistické momenty, o!ekávaná hodnota, podmín#né o!ekávání, variace, kovariace,korelace.4. Statistiky: bodové odhady, testování hypotéz, intervaly spolehlivosti.5. Spojité náhodné prom#nné: základní definice, p%íklady gaussovské rozd#lenípravd#podobnosti, statistika pro gaussovské rozd#lení náhodné prom#nné.Literatura:• W. Feller: An Introduction to Probability Theory and Its Applications. Vol. 1. J. Wiley &Sons, New York, 1968.• D. Freedman et al.: Statistics. W. W. Norton & Comp., New York, 1991.• J. Ramík, A. Weissgärber: Statistika. OPF SU, Karviná, 1995.


• B. Rie!an et al.: Pravdepodobnosti a &tatistiky. Alfa, Bratislava, 1984.• Z. Rie!anová et al.: Numerické metódy a matematická &tatistika. Alfa, Bratislava, 1987.PRAXE IRo!ník: III.Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 0/6, ZSemestr: zimníP"edná#ející: Ing. Josef Vícha Po!et kredit$: 5STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Obsahem praxe je seznámit se s prací ekonomick$ch a odborn$ch pracovník& na úsecíchtechnického a ekonomického provozu vybran$ch podnik& v Moravskoslezském kraji.2. Po ur%it$ %as stínovat funkce vedoucích pracovník&, obsah jejich pracovní %innosti a b$tnápomocen p"i "e!ení jednoduch$ch úkol& v jejich pravomoci.PRAXE IIRo!ník: III.Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 0/6, ZSemestr: letníP"edná#ející: Ing. Josef Vícha Po!et kredit$: 5STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Obsahem praxe je seznámit se s prací ekonomick$ch a odborn$ch pracovník& na úsecíchtechnického a ekonomického provozu vybran$ch podnik& v Moravskoslezském kraji.2. Po ur%it$ %as stínovat funkce vedoucích pracovník&, obsah jejich pracovní %innosti a b$tnápomocen p"i "e!ení jednoduch$ch úkol& v jejich pravomoci.PROSEMINÁ' Z MATEMATIKY IRo!ník: I.Typ p#edm$tu: voliteln"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 0/2, ZSemestr: zimníP"edná#ející: RNDr. Michal Málek, Ph.D. Po!et kredit$: 2ANOTACE P"EDM#TU:Proseminá% z matematiky I je dopl+kov" seminá%, v n#m$ si student m'$e pod pedagogick"mdohledem a za plného osv#tlení doplnit a p%ípadn# roz&í%it znalosti z jin"ch p%edm#t'. Je mo$nézde na studentovu $ádost zopakovat n#které (zejména obtí$né) partie probírané v jin"chp%edm#tech.STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:V tomto proseminá"i budou na 'ádosti student& probírány problematické partie z jin$chp"edm#t& (dají se o%ekávat zejména stat# z Algebry I a II dále Matematické anal$zy I-IV,Topologie a podobn#). Rozsah a konkrétní témata tedy nejsou p"edem známa.PROSEMINÁ' Z MATEMATIKY IIRo!ník: I.Typ p#edm$tu: voliteln"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 0/2, ZSemestr: letníP"edná#ející: RNDr. Michal Málek, Ph.D. Po!et kredit$: 2ANOTACE P"EDM#TU:Proseminá% z matematiky I je dopl+kov" seminá%, v n#m$ si student m'$e pod pedagogick"mdohledem a za plného osv#tlení doplnit a p%ípadn# roz&í%it znalosti z jin"ch p%edm#t'. Je mo$né


zde na studentovu $ádost zopakovat n#které (zejména obtí$né) partie probírané v jin"chp%edm#tech.STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:V tomto proseminá"i budou na 'ádosti student& probírány problematické partie z jin$chp"edm#t& (dají se o%ekávat zejména stat# z Algebry I a II dále Matematické anal$zy I-IV,Topologie a podobn#). Rozsah a konkrétní témata tedy nejsou p"edem známa.PSYCHOLOGIE KRIZOV)CH SITUACÍDoporu!en" ro!ník: 3Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 1/1Semestr: letníP#edná%ející: Ing. Mgr. Petr Krohe, Ph.D. Po!et kredit&: 2ANOTACE P"EDM#TU:P%edm#t seznamuje studenty s krizov"mi stavy a pomáhá jim ur!it vhodné postupy a strategiepro zvládnutí krizov"ch stav'. Seminá% je zam#%en p%edev&ím na práci se skupinou a zvládnutíkrizov"ch situací ve skupin# a podává orientaci pro p%ípadnou krizovou intervenci.STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Pojem „krize“, jeho obsah a v"znam.2. Typologie krizov"ch situací.3. Fáze konflikt', jejich pr'b#h a v"voj v !ase.4. Chování v krizové situaci.5. Techniky práce se skupinou v krizov"ch situacích.6. Reakce na frustraci.7. Kolektivní vyjednávání.8. Zásady krizové intervence.Literatura:• Pragmatika lidské komunikace, Watzlawick, Paul, Hradec Králové 1999, ISBN:80-86088-04-9.• Psychologie a sociologie v %ízení firmy, Bedrnová, Eva; Nov", Ivan, Praha 1994 ISBN:80-7175-010-7.• *lov#k v krizi, S"kora, Jaroslav, Praha 1998, ISBN:80-213-0432-4.SOFTWAROVÁ PODPORA MATEMATICK)CH METODV EKONOMICE A 'ÍZENÍDoporu!en" ro!ník: 3Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 0/2Semestr: zimníP#edná%ející: RNDr. Karel Hasík, Ph.D. Po!et kredit&: 2CÍL P"EDM#TU:Cílem p%edm#tu je umo$nit student'm %e&it vybrané úlohy opera!ního v"zkumu pomocí v praxidostupn"ch softwarov"ch produkt'. Studenti se seznámí s mo$nostmi u$ivatelsk"ch program'a získají praktickou dovednost s jejich pou$itím pro konkrétní typy úloh. Získané dovednostizv"&í uplatnitelnost absolvent' v praxi.STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Seznámení s mo$nostmi a omezeními softwarov"ch produkt' MS Excel, MS Project aWIN-QSB.


2. /e&ení základních úloh lineárního programování. Sestavení matematického modelu úlohyna základ# ekonomického zadání. Po%ízení dat, vlastní v"po!et a interpretace v"sledk'pomocí v"sledkové a citlivostní zprávy. Anal"za citlivosti %e&ení na zm#ny vstupních dat.Práce v prost%edí MS Excel a WIN-QSB.3. Celo!íselné a binární programování. V"robní úloha s po$adavkem celo!íselnosti. Úlohy sesmí&en"m zadáním (problém lokalizace nové kapacity). Práce v prost%edí MS Excel aWIN-QSB.4. Dopravní úlohy. Klasická dopravní úloha. Vícestup+ová dopravní úloha. Práce v prost%edíMS Excel a WIN-QSB.5. Dynamické programování. Mo$nosti vyu$ití MS Excel pro v"po!ty p%i %e&ení úlohdynamického programování. Problém hledání optimální strategie obnovy v"robníhoza%ízení.6. Podnikové bilan!ní modely. Model meziv"robkov"ch vztah'. Bilan!ní modelmateriálov"ch vstup'. Bilan!ní model po$adovan"ch kapacit. /e&ení bilan!ních model'v prost%edí MS Excel.7. Modely hromadné obsluhy. V"po!et základních údaj' pro model M/M/1/FIFO/N/1v prost%edí MS Excel a WIN-QSB.8. Modely %ízení zásob. Vyu$ití prost%edí MS Excel pro ur!ení optimální velikostiobjednávky p%i deterministickém a stochastickém charakteru spot%eby zásob.9. Základní úlohy teorie her. Hry dvou hrá!'. P%evod úlohy na problém lineárníhoprogramování. Vyu$ití prost%edí MS Excel pro nalezení optimálních strategií.10. Plánování a %ízení projekt'. Metody sí(ové anal"zy projekt' s deterministicky ur!enoudobou trvání !inností. *asová anal"za pomocí metody CPM, anal"za zdroj' a náklad'.11. Plánování a %ízení projekt'. Metody sí(ové anal"zy projekt' se stochastick"mohodnocením doby trvání !innosti. *asová anal"za pomocí metody PERT.12. Tvorba a u$ití simula!ních model'. Vstupní, stavové a v"stupní prom#nné, parametrymodelu. Základní vazby mezi prom#nn"mi modelu. Sestavení simula!ního modelu pro%ízení distribu!ního skladu, simulace, interpretace v"sledk'.Literatura:• Desai, K., Chang, Y.: WinQSB Version 2.0. John Wiley & Sons, New Jersey 2003.• Gros, I.: Kvantitativní metody v mana$erském rozhodování. Grada Publishing, Praha 2003.• Jablonsk", J.: Programy pro matematické modelování. Management Press, Praha 2007.• Jablonsk", J.: Opera!ní v"zkum – kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování.Profesional Publishing, Praha 2002.• Kali&, J., Hyndrák, K., Tesa%, V.: Microsoft Project – kompletní pr'vodce pro verze 2003 a2002. Computer Press, Praha 2004.• Render, B., Stair, R. M., Balakrishnan, N.: Managerial Decision Modeling withSpreadsheets and Student CD Package (2nd Edition). Prentice Hall, New Jersey 2006.• Rosenau, M. D.: /ízení projekt'. Computer Press, Praha 2007.


SOFTWAROVÁ PODPORA KRIZOVÉHO 'ÍZENÍDoporu!en" ro!ník: 3Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 0/3Semestr: letníP#edná%ející: PeadDr. Ing. Jan Zelinka Po!et kredit&: 2CÍL P"EDM#TU:Nau!it studenty vyu$ívat mo$nosti softwaru ur!eného pro pot%eby krizového %ízení. D'le$ité jevyu$ití teoretick"ch metod a nástroj' %e&ení krizí v praxi. Cílem p%edm#tu je zorientovatstudenty v softwarovém vybavení pro krizové %ízení, které je dostupné doma i ve sv#t#.STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Software ur!en" pro podporu krizového %ízení.2. Metody a principy stavby software pro podporu krizového %ízení.3. Po$adavky na software pro podporu krizového %ízení.4. GIS.5. Software na optimalizaci.6. Vytvá%ení maker pro podporu krizového %ízení.7. Software pro anal"zu rizik.8. Modelování a simulace v krizovém %ízení. Aplikace softwaru na tvorbu model'.9. Programovací jazyky pro podporu krizového %ízení.10. Kombinace jednotliv"ch softwar' pro krizové %ízení.11. Inteligentní %ídící systémy.12. P%ípadová studie softwarové podpory krizového %ízení (modelování a simulace).Vyhodnocení pou$itelnosti jednotlivého softwaru pra krizové %ízení.Literatura:• TerEx. U$ivatelská p%íru!ka. T-soft Praha 2006.• RISKAN - B. U$ivatelská p%íru!ka. T – soft Praha 2006.• EMOFF. U$ivatelská p%íru!ka. T- soft Praha, 2006.• SIMULACE. U$ivatelská p%íru!ka. T- soft Praha, 2006.STRATEGICKÉ 'ÍZENÍDoporu!en" ro!ník: II.Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 2/1, ZSemestr: zimníP#edná%ející: Ing. Stanislav Häuser, CSc. Po!et kredit&: 3:STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Obsah p%edná&ek, forma studia.2. Skute!nost a perspektivy 21. století.3. V"vojové diagramy, rozhodovací techniky.4. Mind maps, mapa silového pole.5. Princip strategického my&lení, strom v"znamnosti.6. Metoda Albeos a hodnocení variant bodovací metodou.7. Hodnocení variant metodou po%adí a metodou PATTERN.8. Obsah a struktura podnikové strategie, vize a záv#r.9. Prognostika, spolehlivost prognózy.10. Témata dle plánu.11. Základní prognostické moduly, spolehlivost prognózy.12. Záv#re!né opakování.


Literatura:• Z. Sou!ek, J. Macek: Strategie úsp#&ného podniku, Moutanex, Ostrava, 1998. ISBN 80-85-780-93-3.• M. Dedouchová: Strategie podniku, Nakladatelství V)E, Praha, 1995. ISBN 80-7079-713-4.• M. Ke%kovsk", O. Vykyp#l: Strategické %ízení, PC-DIR Real, s.r.o, Brno, 1998. ISBN 80-214-1538-x.TECHNIKY MANA,ERSKÉ KOMUNIKACEDoporu!en" ro!ník: 1.Typ p#edm$tu: voliteln"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 1/2Semestr: letníP#edná%ející: Ing. Mgr. Petr Krohe, Ph.D. Po!et kredit&: 2ANOTACE P"EDM#TU:P%edm#t poskytuje student'm ucelen" pohled na mana$erské techniky, mezi které pa%ímetodika a prezentace !inností, asertivita, rétorika, komunikace a vyjednávání v krizov"chsituacích. Seznamuje studenty se správn"mi postupy prezentace, moderací, neverbálníkomunikací a práci se skupinou, technikami zvládání manipulace, základními asertivními právya postupy. Dále se studenti nau!í strukturu správného projevu, techniky správné argumentace atipy pro práci s publikem. Dále je p%edm#t zam#%en na typologii mezilidsk"ch konflikt' avybavuje studenty praktick"mi dovednostmi pro %e&ení problém'. Studenti se seznámí spatologick"mi typy vyjednava!' a technikami, jak zvládat problémové vyjednava!e.STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Prezenta!ní techniky.2. Postup a fáze prezentace, prezenta!ní technika a její praktické vyu$ití, prakticképrocvi!ování prezentace.3. Modera!ní postupy a techniky, zvládání negativních kritik a názor' z publika.4. Neverbalita v prezentaci.5. Vymezení asertivity v rámci dal&ích komunika!ních technik.6. Agresivita a manipulace. Jak je rozpoznat v komunikaci.7. Problémy kognitivních konstrukcí (automatické my&lenky, stereotypy).8. Testovaní osobních stereotyp' a $ivotních program'.9. Patologické poruchy v komunikaci, asertivní práva.10. Základní slo$ky asertivního chování – techniky a postupy.11. Obsah a v"znam pojmu „rétorika“.12. Práce s jazykem a jazyková kultura.13. Obsah a struktura kvalitního projevu, praktická rétorická cvi!ení, zvládání trémy a dal&íchpotí$í, kultivace hlasu a hlasová cvi!ení.14. Základní kroky p%i vyjednávání, kooperace a kompetitivita p%i vyjednávání, stanovovánícíl' p%i vyjednávání, p%echod od pozic k zájm'm.15. Neverbalita p%i vyjednávání, nácvik typick"ch vyjednávacích situací.16. Kreativita p%i vyjednávání, techniky pro %e&ení problém', patologické typy vyjednava!'.17. Hermannova osobnostní typologie.18. Konflikt a typy konflikt', psychologické základy pro %e&ení konflikt', komunika!nítechniky a postupy.19. Techniky %e&ení konflikt' nízké intenzity – vyjednávání.20. Techniky %e&ení konflikt' st%ední a vy&&í intenzity – mediace.21. Facilitace, kou!ován.22. Fáze a postupy mediace.23. Media!ní a vyjednávací kauzy.


24. Praktick" nácvik vyjednávání a mediace.Literatura:• Cvi!ebnice mana$ersk"ch technik, Krohe, Petr, Olomouc 2006, ISBN:80-244-1275-6.• Lidsk" kapitál a vzd#lávací marketing v andragogick"ch pohledech., Krohe, Petr, Praha2004, ISBN:80-86861-04-X.• Prezentace, Townsend, John Sims, Praha 2007, ISBN:978-80-7367-214-0.• Argumentace a um#ní komunikovat, )vandová, Bla$ena; Jelínek, Milan, Brno 1999,ISBN:80-210-2186-1.• Sociální konstrukce reality, Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas, Brno 1999, ISBN:80-85959-46-1.• Asertivita, Civil, Jeanie, Fr"dek-Místek 2006, ISBN:80-7362-291-2.• Trénink sociálních a mana$ersk"ch dovedností, Jaro&ová, Eva; Komárková, R'$ena;Pauknerová, Daniela; Pavlica, Karel, Praha 2001, ISBN:80-7261-048-1.• Základy logiky a argumentace., Bokr, Josef; Svatek, Jan, Pelh%imov 2000, ISSN:80-902627-8-3.• 7 návyk' v'd!ích osobností, Covey, S.R, Praha 1997, ISBN:80-85213-41-9.• Persuásia, Grác, Ján, Bratislava 1988.• Handbook of persuasive tactics, Mulholland, Joan, London 1994, ISBN:0-415-08930-1.• Moderní rétorika, )pa!ková, Alena, Praha 2006, ISBN:80-247-1704-2.• Konflikty v %ízení a %ízení konflikt', *akrt, Michal , Praha 2000, ISBN:80-85943-81-6.• Komunika!ní dovednosti, Hoflerová E.; Krohe P., Ostrava 2003, ISBN:80-7042-287-4.• Strategie firemní komunikace, Horáková, Iveta a kol., Praha 2000, ISBN:80-85943-99-9.• /e&ení konflikt' a um#ní rozhodovat, Plamínek, Ji%í, Praha 1994, ISBN:80-85794-14-4.TEORETICKÉ ZÁKLADY P'EPRAVY PADÁKEMDoporu!en" ro!ník: 3Typ p#edm$tu: voliteln"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 3/0Semestr: letníP#edná%ející: Mjr. Ing. Robert Hole& Po!et kredit&: 2STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Teoretická p%íprava pro seskoky padákem (nap%. %ízení padáku, meteorologie) v rozsahu 10hodin.2. Pozemní p%íprava pro seskoky padákem (nap%. nácvik parakotoulu, v"skoku z letadla) vrozsahu 6 hodin.3. Pr'prava pro seskoky padákem pomocí film' o skákání.4. Video-projekce - seskoky padákem.5. P%ezkou&ení.6. P%edseskoková p%íprava seskok' padákem na leti&ti.TEORIE NÁHODN)CH PROCES-Ro!ník: II.Typ p#edm$tu: voliteln"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 1/1, ZSemestr: zimníP"edná#ející: Doc. RNDr. Kristína Smítalová, CSc. Po!et kredit$: 3STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Pojem náhodného procesu.2. Markovovská vlastnost, Markov&v "et#zec, p"íklady.3. Matice p"echodov$ch pravd#podobností.4. Chapmanovy-Kolmogorovovy rovnice.


5. Klasifikace stav& Markovova "et#zce.6. )as prvního návratu.7. Stacionární rozd#lení Markovova "et#zce.8. Spojité Markovovy "et#zce.9. Poisson&v proces.10. Lineární procesy vzniku a zániku.Literatura:• Hillier F. S., Lieberman G. J.: Introduction to stochastic models in operations research, McGraw Hill 1990.• Pe&ko )., Smie&ko J.: Stochastické modely opera!nej anal"zy, ,ilinská univerzita v ,iline1999.• Mandl P.: Pravd#podobnostní dynamické modely, Academia Praha 1985.TOPOGRAFIE A GPS PRO KRIZOVÉ 'ÍZENÍRo!ník: I.Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 1/1, ZSemestr: letníP"edná#ející: Doc. Ing. Emil Gavlovsk$, CSc. Po!et kredit$: 3STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Základní pojmy.2. Základní druhy kartografick"ch zobrazení.3. Mapy – d#lení a terminologie, druhy map.4. Terminologie v mapování.5. Ozna!ení mapového díla.6. Územn# správní a technické jednotky, hranice.7. Bodové pole.8. Sou%adnicové systémy na území *R.9. V"&kové systémy na území *R.10. Obsah mapy.11. Základní terénní tvary a zp'sob jejich zobrazení.12. Práce s mapou.13. Práce s mapou v terénu.14. Základní teoretické a praktické seznámení se systémem GPS navigací.15. Ur!ování polohy a její p%esnost, záznam trasy, digitální mapy.16. Komunikace PC – GPS, prov#%ení nabyt"ch znalostí v terénu a praktické ov#%eníteoretick"ch p%edpoklad' v r'zn"ch typech terénu. Praktická navigace ke zvolenému bodu,vyu$ití papírov"ch map a pom'cek pro porovnání GPS s papírovou mapou.Literatura:• Lidmila, J.: S mapou za dobrodru$stvím, Topograf, Praha 2001.• Praktická p%íru!ka GPS (Vladimír )tádler).• GPS od A – Z (Ivo Steiner, Ji%í *ern").


ÚVOD DO STUDIA MATEMATIKY IDoporu!en" ro!ník: I.Typ p#edm$tu: voliteln"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 0/2, ZSemestr: zimníCvi!ící: PeadDr. Libu&e Hozová Po!et kredit&: 2STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:Úlohy na sjednocení a pr'nik mno$in.Úlohy na operace s v"roky (negace, disjunkce, konjunkce).Úlohy na operace s v"roky (implikace, ekvivalence).Úlohy na tautologie.Úlohy na Vennovy diagramy.Úlohy na d'kaz p%ím".Úlohy na d'kaz nep%ím".Úlohy na d'kaz sporem.Úlohy na d'kaz matematickou indukcí.Úpravy algebraick"ch v"raz'.ÚVOD DO STUDIA MATEMATIKY IIDoporu!en" ro!ník: I.Typ p#edm$tu: voliteln"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 0/2, ZSemestr: letníCvi!ící: PeadDr. Libu&e Hozová Po!et kredit&: 2STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:Kvadratické rovnice.Rovnice s parametrem.Iracionální rovnice.Exponenciální rovnice.Logaritmické rovnice.Goniometrické rovnice.Nerovnice.Soustavy rovnic a nerovnic.Posloupnosti a %ady.Úlohy z analytické geometrie.Planimetrické úlohy.Úlohy z kombinatoriky.ÚVOD DO TEORIE KATASTROF A CHAOSURo!ník: II.Typ p#edm$tu: voliteln"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 1/0, ZSemestr: zimníP"edná#ející: Doc. RNDr. Kristína Smítalová, CSc. Po!et kredit$: 2STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Nelineární diferen%ní rovnice a diskrétní dynamick$ systém.2. Pevné body hladké funkce intervalu a jejich stabilita.3. Cykly a jejich stabilita.4. Bifurka%ní hodnoty parametru.5. Vznik chaosu a jeho charakterizace.6. Citlivá závislost na po%áte%ních podmínkách spojitého systému.


7. P"íklad – Lorenz&v systém.8. Kritické body hladk$ch zobrazení.9. Hadamardovo lemma, v#ta o inverzním zobrazení a Morsovo lemma.10. Lemma o rozkladu.11. Strukturální stabilita zobrazení a systém& zobrazení.12. Thomova v#ta a p"íklady katastrofy cusp.Literatura:• Horák J., Krlín L.: Deterministick" chaos a matematické modely turbulence, Academia1996.• Chen Yu, Leung A.: Bifurcation and chaos in engineering, Springer 1998.• Smítal J.: O funkciách a funkcionálnych rovniciach, Alfa Bratislava 1984, anglick" p%ekladAdam Hilger 1988.• Arno2d V. I.: Teoria katastrof, Znanije Moskva 1981, slovensk" p%eklad Alfa Bratislava1986.• Gilmore R.: Catastrophe theory for scientists and engineers, John Wiley and Sons 1981.• Poston T., Stewart I.: Catastrophe theory and its applications, Pitman 1978.VÍCEKRITERIÁLNÍ A SKUPINOVÉ ROZHODOVÁNÍDoporu!en" ro!ník: II.Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 2/1, Z, ZkSemestr: letníP#edná%ející: Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. Po!et kredit&: 3STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Formulace úlohy vícekriteriálního rozhodování.2. Definice pojem optimality rozhodování ve vícekriteriální situaci pomocí pojmu dominance.3. Základní metody pro %e&ení rozhodovacích úloh v situacích, kdy informace o kritériíchnejsou k dispozici.4. Základní metody pro %e&ení rozhodovacích úloh v situacích znalosti rozhodovacích kritériípodle jejich d'le$itosti.5. Základní metody pro %e&ení rozhodovacích úloh v situacích, kdy uspo%ádání kritérií jemo$né p%evést na váhy - relativní v"znamnosti kritérií.6. Základní metody pro %e&ení rozhodovacích úloh v situacích, kdy váhy kritérií jsou známy,nebo je lze zjistit.7. Metody standardizace a normalizace.8. Metody zalo$ené na funkcích u$itku.9. Metody zalo$ené na vzdálenostech variant.10. Metody zalo$ené na párovém porovnání podle T. Saatyho.11. Obecn" p%ístup k hierarchii, maximální a minimální prvek hierarchie, úplná hierarchie.12. Priority v hierarchii, základní hodnotící &kála AHP.13. Charakteristická soustavu rovnic, vlastní vektor, vlastní !íslo, maximální vlastní !íslo -aplikace pro matice párového porovnání.14. Index nekonzistence, syntéza, souhrnn" index nekonzistence.15. Metody pro rozhodování za rizika a za neur!itosti v p%ípad# jediného kritéria a jejichroz&í%ení pro více kritérií.16. Základní metody skupinového rozhodování.17. /e&ení konkrétních úloh vícekriteriálního a skupinového rozhodování za jistoty, rizika ineur!itosti pomocí SW a PC s vyu$itím Excelu, EC aj.


Literatura:• J. Berger: Statistical decision theory and Bayesian analysis. Springer-Verlag, Berlin 1985.• P. Fiala, J. Jablonsk" a M. Ma+as: Vícekriteriální rozhodování. V)E v Praze, Praha, 1994.• P. Fiala: Skupinové rozhodování. V)E v Praze, Praha, 1997.• J. Fotr, J. D#dina, H. Hr'zová: Mana$erské rozhodování. Ekopress, Praha, 2003.• S. French: Decision theory: An introduction to the mathematics of rationality. John Wiley,New York, 1986.• C. L. Hwang, Y. J. Lin: Group decision making under multiple criteria. Springer-Verlag,Berlin, 1987.• R. Keeney, H. Raiffa: Decisions with multiple objectives, preferences and value trade-offs.John Wiley, New York, 1976.• J. Ramík: Analytick" hierarchick" proces (AHP) a jeho vyu$ití v malém a st%ednímpodnikání. SU OPF Karviná, Karviná, 2000. ISBN 80-7248-088-X.• T. L. Saaty: Multicriteria decision making - the Analytical Hierarchy Process, Vol. I. RWSPublications, Pittsburgh, 1991.VYBRANÉ PARTIE Z MATEMATICKÉ ANAL)ZY IDoporu!en" ro!ník: II.Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 2/2, ZSemestr: zimníP#edná%ející: RNDr. Karel Hasík, Ph. D. Po!et kredit&: 6Cvi!ící: Mgr. Eva Bla$kováSTRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. P%irozená topologie R n (otev%ená a uzav%ené mno$iny, normy generující p%irozenoutopologii na R n , jejich vzájemná ekvivalence, spojitá zobrazení, limita).2. Direfenciální po!et na R n (diferenciál funkce R n 3R m (Frechétova derivace) geometrick"v"znam, v#ta o derivaci slo$eného zobrazení — %et#zové pravidlo, derivace podle vektoru(ve sm#ru), parciální derivace, spojitá diferencovatelnost).3. V#ty o implicitním a inverzním zobrazení.4. Diferenciál funkce vy&&ího %ádu (diferenciál druhého a vy&&ích %ád', parciální derivacevy&&ích %ád', Schvarzowa v#ta a symetrii vy&&ích derivací, Taylorova v#ta pro funkceR n 3R m .5. Lokální extrémy funkce více prom#nn"ch (nutná podmínka existence extrému, posta!ujícípodmínka existence lokálního extrému, v#ta o Lagrangeov"ch multiplikátorech).Literatura:• V. Jarník: Diferenciální po!et I, II. *SAV, Praha, 1963.• M. Krupka: Matematická anal"za III, pomocné u!ební texty MÚ SU. , Opava, 1999.• )krá&ek, Tich": Základy aplikované matematiky I,II. SNTL, Praha, 1990.VYBRANÉ PARTIE Z MATEMATICKÉ ANAL)ZY IIDoporu!en" ro!ník: II.Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 2/2, ZSemestr: letníP#edná%ející: RNDr. Karel Hasík, Ph. D. Po!et kredit&: 6Cvi!ící: Mgr. Eva Bla$kováSTRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Integrální po!et dvou a více prom#nn"ch (Fubiniho v#ta, v#ta o substituci).


2. K%ivkové a plo&né integrály (k%ivkov" integrál I. a II. druhu, nezávislost integrálu naintegera!ní cest#, Greenova, Stokesova a Gauss-Ostrogradského v#ta).3. Funkce komplexní prom#nné (topologie mno$iny komplexních !ísel — limita a spojitost,derivace, Cauchy Riemannovy rovnice, integrál z funkce komplexní prom#nné, Cauchyhointegrální v#ta, rezidua, reziuová v#ta).4. Oby!ejné diferencíální rovnice (oby!ejné direfenciální rovnice 1. %ádu — separaceprom#nn"ch, lineární rovnice, oby!ejné lineární diferencíální rovnice vy&&ích %ád' —vlastnosti mno$iny %e&ení, soustavy oby!ejn"ch lineárních diferencíálních rovnic 1. %ádu).Literatura:• V. Jarník: Diferenciální po!et I, II. *SAV, Praha, 1963.• J. Kurzweil: Oby!ejné diferenciální rovnice. SNTL, Praha, 1978.• W. Rudin: Anal"za v reálném a komplexním oboru. Academia, Praha, 1997.• )krá&ek, Tich": Základy aplikované matematiky I,II. SNTL, Praha, 1990.VYU,ITÍ TRHACÍ TECHNIKY V KRIZOV)CH SITUACÍCHDoporu!en" ro!ník: 2Typ p#edm$tu: voliteln"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 3/0Semestr: zimníP#edná%ející: Ing. Miroslav Janí!ek Po!et kredit&: 2STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Základy teorie v"buchu, v"bu&iny a jejich kyslíková bilance, vhodnost jednotliv"chvojensk"ch a pr'myslov"ch trhavin pro vyu$ití p%i krizov"ch opat%ení.2. Vyu$ití trhavin p%i ha&ení po$ár' (p%ízemních i nadzemních).3. Vyu$ití trhací techniky p%i uvol+ování zácp a ledov"ch ker na vodních tocích.4. Vyu$ití trhací techniky p%i vytvá%ení protipo$árních pás'.5. Vyu$ití trhací techniky p%i uvol+ování sn#hov"ch lavin.6. Vyu$ití speciální munice p%i krizov"ch situacích (narkotiza!ní st%ely pro uspání zví%at,atd.).Literatura:• Vávra P.: Teorie v"bu&in, u!ební texty, 2002 Univerzita Pardubice.• Henrych J.: Dynamika v"buchu a její u$ití. ACADEMIA, Praha 1973.• Doj!ár O., Hork" J., Ko%ínek J.: Trhacia technika. MONTANEX, a.s.; Ostrava 1996.• P%íru!ka trhací techniky. OMNIPOL Praha, Zbrojovka Vsetín, Praha 1969.ZÁKLADY METEOROLOGIE, HYDROLOGIE A KLIMATOLOGIERo!ník: I.Typ p"edm%tu: voliteln$Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 1/1, ZSemestr: letníP"edná#ející: Ing. Du!an +idek Po!et kredit$: 2STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Meteorologie.Atmosféra. Tlak vzduchu. Zá%ení v atmosfé%e. Teplota vzduchu. Vlhkost vzduchu, obla!nost,atmosférické srá$ky. Proud#ní vzduchu v atmosfé%e. Vzduchové hmoty. Atmosférické fronty.Tlakové útvary. Zdroje meteorologick"ch a klimatologick"ch dat a informací. P%edpov#0po!así.


2. Klimatologie.Klimatologie, základní klimatotvorné faktory. Základy praktické klimatologie, klimatologickéveli!iny, klimatologické charakteristiky. Zpracování dat. Zm#ny a kolísání klimatu,klimatologické modely, klimatické scéná%e.3. Hydrologie.Povodí. Základní hydrologická data a jejich charakteristiky. Hydrosféra a hydrologick"cyklus. Povrchov" odtok. Zdroje hydrologick"ch dat a informací. Hydrologick" p%edpov#dnísystém.4. Operativní meteorologie a hydrologie.Meteorologická p%edpov#dní slu$ba. Extrémní projevy po!así. Extrémní hodnotymeteorologick"ch prvk' a extrémní projevy po!así, mo$nosti p%edpov#dí. Hydrologickáhlásná a p%edpov#dní slu$ba. Protipovod+ová ochrana, platná legislativa.Literatura:• Bedná%, J.: Meteorologie: úvod do studia d#j' v zemské atmosfé%e, Portál, Praha, 2003, 224s.• Bedná%, J.: Pozoruhodné jevy v atmosfé%e. Atmosférická optika, akustika a elekt%ina,Academia, Praha, 1989, 240 s.• Kalvová, J., Moldan, B.: Klima a jeho zm#na v d'sledku emisí skleníkov"ch plyn'.Karolinum, Praha, 1996, 161 s.• Kopá!ek, J., Bedná%, J.: Jak vzniká po!así. Karolinum, Praha, 2005, 228 s.• Kr&ka K., )amaj, F.,: D#jiny meteorologie v !esk"ch zemích a na Slovensku. UK, *HMÚ,Praha, 2001, 565 s.• Houghton, J.T. (1998): Globální oteplování. Úvod do studia zm#n klimatu a prost%edí.Academia, Praha, 228 s.• Hrádek,F., Ku%ík, P.: Hydrologie. CREDIT Praha, 2002, 280 s.• Netopil, R., Brázdil, R., Pro&ek, P., Demek, J.: Fyzická geografie I. SPN, Praha, 1984, 273s.• Novák, M.: Úvod do meteorologie a klimatologie, MINO, Ústí nad Labem, 2004, 184 s.• Nosek, M.: Metody v klimatologii, Praha, Academia, 1972, 434 s.• Kolektiv: Meteorologick" slovník v"kladov" a terminologick", Academia a M,P *R,Praha, 1993, 594 s.• www.chmi.cz - hlavní stránka *HMÚ• http://w.chmi.cz/meteo/met_main.html - aktuální meteorologické informace *HMÚ• http://hydro.chmi.cz/ips_ihc4/ - aktuální hydrologické informace *HMÚ• http://www.wmo.ch/ - sv#tová meteorologická organizaceZÁKLADY PRVNÍ POMOCIRo!ník: I.Typ p#edm$tu: voliteln"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 2/1, ZkSemestr: letníP"edná#ející: Mgr. Jelenová Po!et kredit$: 4STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Úvod do p"edm#tu.2. P"íru%ní lékárna.3. Jednotn$ postup p"i poskytování PP.4. Polohování a transport zran#n$ch.5. Neodkladná resuscitace.


6. Bezv#domí.7. ,ok, k"e%ové stavy.8. Krvácení.9. Rány.10. Po!kození teplem, chladem a chemick$mi látkami.11. Poran#ní hlavy a CNS.12. Poran#ní páte"e, míchy, hrudníku, b"icha, pánve, kostí a kloub&.13. P"ekotn$ porod a akutní stavy v gynekologii.14. Akutní otravy.15. První pomoc p"i mimo"ádn$ch událostech.Literatura:• Autorsk" kolektiv: P%íru!ka pro zdravotníky, Na&e vojsko, Praha 1977, ISBN: 28-089-77.• Doenges M. E., Moorhouse F.: Kapesní pr'vodce zdravotní sestry, Grada Publishing, Praha2001, ISBN: 80-247-0242-8.• Classen, Diehl, Koch, Kochsiek, Pongratz, Scriba: Diferenciální diagnóza ve schématech,Grada Publishing, Praha 2003, ISBN: 80-247-0615-6.• Adams B., Harold C. E.: Sestra a akutní stavy od A do Z, Grada Publishing, Praha 1999,ISBN: 80-7169-893-8.• St. John Ambulance: P%íru!ka první pomoci : praktick" pr'vodce do ka$dé domácnosti, napracovi&t# a pro volné chvíle, Príroda, Bratislava 1999, 80-07-01107-2.• Majrich J.: P%íru!ka pro záchranné jednotky, TOP AZ, Praha 1994.


E – Charakteristika studijního p!edm"tuNázev studijního p!edm"tu Úvod do informatiky a v#po$etní technikyTyp p!edm"tu povinn! dopor. ro$ník / semestr 1/1Rozsah studijního p!edm"tu 2+2 hod. za t#den kredit% 3+1Jin# zp%sob vyjád!ení 2/2rozsahuZp%sob zakon$ení Zápo"et, zkou#ka Forma v#uky P$edná#ka,cvi"eníVyu$ujícíDoc. Ing. Petr Sosík, Dr. (p$edná#ka)Ing. Magdalena Chmela$ová, Ph.D. (cvi"ení)Stru$ná anotace p!edm"tuP$edná#ka: Pojem informatiky, stru"ná historie v!po"etní techniky od 17. století dodnes. Éra"íslicov!ch po"íta"%, v!voj po"íta"ov!ch technologií. Architektury po"íta"% budoucnosti. Základnív!chodiska teoretické informatiky z oblasti matematiky, logiky, teorie graf%. V!voj disciplínsouvisejících s informatikou: teorie algoritm%, vy"íslitelnost a slo&itost, kybernetika, teoriekódování, teorie formálních jazyk% a automat%, p$eklada"e, softwarové in&en!rství, teorie databází,um'lá inteligence, po"íta"ové vid'ní. V!voj programovacích nástroj%, 1. generace-strojové kódy, 2.generace-Assemblery, 3. generace-strojov' nezávislé procedurální jazyky, 3 1 / 2 . generace-objektovéprogramování, 4. generace-CASE nástroje, 5. generace-neprocedurální programování. Úvod dopo"íta"ov!ch technologií, reprezentace dat v "íslicov!ch po"íta"ích. Hardwarové prost$edkypo"íta"%, von Neumannova a Harvardská koncepce. Procesor, pam'(, sb'rnice, datová a pam'(ovámédia, periferní za$ízení po"íta"%. Paralelní a distribuované v!po"etní systémy jako soudob! trend.Softwarové vybavení po"íta"%. Opera"ní systémy, jejich funkce, v!voj a základní typologie. P$ehleddnes nejb'&n'j#ích OS. Aplika"ní software, kancelá$ské aplikace, v!vojá$ské nástroje, dal#í typysoftware. Pokrok v softwarov!ch technologiích z hlediska v!vojá$e a u&ivatele. Datová komunikacea po"íta"ové sít'. Lokální po"íta"ové sít' a jejich d'lení, p$ehled komponent, sí(ové standardy aprotokoly. Internet a jeho mo&nosti, slu&by Internetu.Cvi"ení: Studenti se nau"í pou&ívat moderní ICT, dále zásady elektronického publikování, práci sOpenSource aplikacemi, v!hody a nev!hody jednotliv!ch komunika"ních prost$edk%.Informace ke kombinované nebo distan$ní form"Rozsah konzultací (soust!ed"ní)hodin za t#denRozsah a obsahové zam"!ení individuálních prací student% a zp%sob kontrolyNepo&aduje se akreditace v kombinované a distan"ní form'.Studijní literatura a studijní pom%cky1. BROOKSHEAR, J. G. Computer Science: an Overview. Amsterdam: The Benjamin/CommingsPublishing Company, Inc.1991.2. KELEMEN, J. Myslenie, po!íta!, …Bratislava: Spektrum, 1990.3. SOSÍK, P. Úvod do informatiky a v"po!etní techniky. Studijní text.


E – Charakteristika studijního p!edm"tuNázev studijního p!edm"tu Algoritmy a programování ITyp p!edm"tu povinn! dopor. ro#ník / semestr 1/1Rozsah studijního p!edm"tu 2+2 hod. za t$den kredit% 1+1Jin$ zp%sob vyjád!ení 2/2rozsahuZp%sob zakon#ení zápo"et Forma v$uky P#edná$ka,cvi"eníVyu#ujícíDoc. RNDr. Franti$ek Koliba, CSc. (p#edná$ka)Ing. Magdalena Chmela#ová, Ph.D. (cvi"ení)Stru#ná anotace p!edm"tuP#edná$ka: P#irozené a um%lé jazyky; pojem p#íkaz; algoritmus; kone"nost; hromadnost a jednozna"nost;metodick! postup p#i programování; srozumitelnost a rekurzívní mechanismus vy$$íchprogramovacích jazyk&; p#eklad a v!po"et – kompila"ní a interpreta"ní p#ístup. Plánování algoritm&– p#ím! postup, p#eformulování a rozklad. Základní konstrukce ve vy$$ích programovacích jazycích– typy dat, konstanty, prom%nné, deklarace, v!razy, p#íkazy, podprogramy. Základní rysy jazyka.Datové typy a p#íkazové struktury. Jednoduché datové typy; standardní datové typy. Kompatibilitavzhledem k p#i#azení. Typy definované u'ivatelem, typ interval. Ordinální typy. Jednoduché astrukturované p#íkazy, sekvence, v%tvení a p#íkazy cyklu. P#íkaz with. P#íkazy vstup& a v!stup&,vnit#ní a vn%j$í reprezentace dat.Cvi"ení: Programovací jazyky, popis integrovaného prost#edí, struktura programu a lad%ní úloh.P#íkazy programovacího jazyka. Metodika návrhu algoritmu (strukturované programování,modulární a objektové programování). Základní #ídící struktury (sekvence p#íkaz&, v%tvení, cykly,p#epína"e, procedury a funkce). Datové typy jednoduché a strukturované. (e$ení praktick!ch úloh(anal!za knihovních informa"ních systém&). Zadání projektu k zápo"tu.Informace ke kombinované nebo distan#ní form"Rozsah konzultací (soust!ed"ní)hodin za t$denRozsah a obsahové zam"!ení individuálních prací student% a zp%sob kontrolyNepo'aduje se akreditace v kombinované a distan"ní form%.Studijní literatura a studijní pom%cky1. BUCHALCOVÁ, A. Algoritmizace a programování. Praha: FI V)E 1990.2. CHMELA(OVÁ, M. Materiály na disket! k jednotliv"m cvi#ením, sbírka úloh.3. HONZÍK, J. M. Programovací techniky. Brno: VUT, 1995.4. JINOCH, J. - MÜLLER, K. - VOGEL, J. Programování v jazyku PASCAL. Praha: SNTL, 1998.5. Manuály Borland Pascalu.6. Manuály Turbo Vision.7. MIKULA, P. Turbo Pascal, kompletní pr&vodce. Praha: Grada, 1998.8. RYCHLÍK, J. Programovací techniky. Praha: KOOP.9. WIRTH, N. Algoritmy a struktury údaj$. Bratislava: Alfa, 1995.


E – Charakteristika studijního p!edm"tuNázev studijního p!edm"tu Algoritmy a programování IITyp p!edm"tu voliteln! dopor. ro#ník / semestr 1/2Rozsah studijního p!edm"tu 2+2 hod. za t$den kredit% 2+4Jin$ zp%sob vyjád!ení 2/2rozsahuZp%sob zakon#ení Zápo"et, zkou#ka Forma v$uky P$edná#ka,cvi"eníVyu#ujícíDoc. RNDr. Franti#ek Koliba, CSc. (p$edná#ka)Ing. Magdalena Chmela$ová, Ph.D. (cvi"ení)Stru#ná anotace p!edm"tuP$edná#ka: Hierarchická struktura programu. P$edem definované "innosti. Deklarace a voláníprocedur a funkcí, parametry volané hodnotou a odkazem, bloková struktura programu, globální alokální objekty. Rekurzivní procedury a funkce. Strukturované datové typy. Typ pole, záznam,mno%ina a soubor. Textov! soubor. Dynamické prom&nné, typ ukazatel, spojové seznamy,uspo$ádané spojové seznamy, tabulky, binární stromy. Datové abstrakce. Metodologie datov!chabstrakcí, zásobník, fronta, seznam, tabulka; tabulky s asociativním vyhledáváním, tabulkys adresním vyhledáváním, implementace tabulek vyhledávacími stromy.Cvi"ení: Procedury a funkce volané hodnotou a odkazem, formální a skute"né parametry, rekurze.Direktivy p$eklada"e. Soubory textové, typové a netypové. T$ídící a vyhledávací algoritmy. Statickáa dynamická deklarace. Dynamické prom&nné, základní datové struktury (lineární seznamy, fronty,zásobník, binární stromy). Objektov& orientované programování. U%ivatelská a programovacíp$íru"ka. Zadání projektu k zápo"tu.Informace ke kombinované nebo distan#ní form"Rozsah konzultací (soust!ed"ní)hodin za t$denRozsah a obsahové zam"!ení individuálních prací student% a zp%sob kontrolyNepo%aduje se akreditace v kombinované a distan"ní form&.Studijní literatura a studijní pom%cky1. BUCHALCOVÁ, A. Algoritmizace a programování. Praha, 1990.2. CHMELA'OVÁ, M. Materiály na disket! k jednotliv"m cvi#ením, sbírka úloh.3. HONZÍK, J. M. Programovací techniky. Brno 1995.4. JINOCH, J. - MÜLLER, K. - VOGEL, J. Programování v jazyku PASCAL. Praha: SNTL 1998.5. Manuály Borland Pascalu.6. Manuály Turbo Vision.7. MIKULA, P. Turbo Pascal, kompletní pr(vodce. Praha: Grada, 1998.8. RYCHLÍK, J. Programovací techniky. Praha: KOPP.9. WIRTH, N. Algoritmy a struktury údaj$. Bratislava: ALFA, 1995.


E – Charakteristika studijního p!edm"tuNázev studijního p!edm"tu Teorie graf#Typ p!edm"tu povinn! dopor. ro$ník / semestr 2/1Rozsah studijního p!edm"tu 2+2 hod. za t%den kredit# 4+2Jin% zp#sob vyjád!ení 2/2rozsahuZp#sob zakon$ení Zápo"et, zkou#ka Forma v%uky P$edná#ka,cvi"eníVyu$ujícíMgr. Lud%k Cienciala, Ph.D. (p$edná#ka + cvi"ení)Stru$ná anotace p!edm"tuP$edná#ka: Grafy a podgrafy. Grafy a jednoduché grafy, izomorfismus graf&. Podgrafy, stupe'vrcholu. Inciden"ní matice a matice sousednosti. Cesty a cykly. D&le(ité t$ídy graf&. Souvislé anesouvislé grafy. Kompletní grafy, bipartitní a multi-partitní grafy. Stromy, kostra grafu. Vrcholováa hranová souvislost graf&. Mosty a artikulace, odd%lující mno(iny ($ezy). Vrcholová souvislost,hranová souvislost, bloky. Párování a pokrytí. Párování, perfektní párování. Pokrytí. Párování apokrytí v bipartitních grafech. Hranové a vrcholové barvení grafu. Hranové barvení, chromatick!index grafu, Vizingova v%ta. Vrcholové barvení, chromatické "íslo grafu. Brooksova v%ta. Rovinné aplanární grafy. Rovinné grafy, Euler&v vzorec. Kuratowského v%ta, duální graf, v%ta o "ty$echbarvách. Míra neplanarity graf&. Eulerovské a hamiltonovské grafy, Eulerovské grafy, nutná aposta"ující podmínka. Hamiltonovské grafy, posta"ující podmínky. Orientované grafy. Orientovanégrafy, orientované cesty a cykly. Siln% souvislé grafy. Turnaje. Sít%. Toky v sítích. V%ta omaximálním toku a minimálním $ezu.Cvi"ení: Obsahová nápl' cvi"ení vychází a "asov% sleduje obsahovou nápl' p$edná#ky.Informace ke kombinované nebo distan$ní form"Rozsah konzultací (soust!ed"ní)hodin za t%denRozsah a obsahové zam"!ení individuálních prací student# a zp#sob kontrolyNepo(aduje se akreditace v kombinované a distan"ní form%.Studijní literatura a studijní pom#cky1. BEHZAD, M. - CHARTRAND, G. - LESNIAK-FOSTER, L. Graphs and Digraphs. Prindle:Weber & Schmidt, 1979.2. BOLLOBAS, B. Modern Graph Theory. New York: Springer, 1998.3. BONDY, J. A. - MURTY, U. S. R. Graph Theory with Applications. The Macmillan Press,1976.4. DIESTEL, R. Graph Theory. New York: Springer, 1997.5. FRON)EK, D. Úvod do teorie graf!. Opava: FPF SU, 2000.


E – Charakteristika studijního p!edm"tuNázev studijního p!edm"tu Úvod do logikyTyp p!edm"tu voliteln! dopor. ro#ník / semestr 2/4Rozsah studijního p!edm"tu 2+2 hod. za t$den kredit% 2+4Jin$ zp%sob vyjád!ení 2/2rozsahuZp%sob zakon#ení Zápo"et, zkou#ka Forma v$uky P$edná#ka,cvi"eníVyu#ujícíMgr. Lud%k Cienciala, Ph.D. (p$edná#ka)RNDr. Lucie Ciencialová (cvi"ení)Stru#ná anotace p!edm"tuP$edná#ka: Úvod do logiky, symbolick! jazyk, speciální a logické symboly. V!roková logika. Jazykv!rokové logiky (abeceda a gramatika). Definice spojek v!rokové logiky: p$evod z p$irozenéhojazyka do symbolického jazyka v!rokové logiky. Sémantika v!rokové logiky: pravdivostníohodnocení, tautologie, kontradikce, splnitelnost; v!rokov% logické vypl!vání; sémantické metodyv!rokové logiky, rozhodnutelnost problému logické pravdivosti. Úpln! systém spojek v!rokovélogiky: v%ta o reprezentaci; normální formy formulí v!rokové logiky; v%ty o funk"ní úplnosti; logickéd&sledky mno'iny formulí. Predikátová logika prvního $ádu. Správné úsudky, které nelze analyzovatna základ% v!rokové logiky. Jazyk predikátové logiky 1. $ádu. Volné a vázané prom%nné,substituovatelnost term& za prom%nné. Sémantika predikátové logiky 1. $ádu. P$evod z p$irozenéhojazyka do symbolického jazyka predikátové logiky. Splnitelnost formulí, logická pravdivost,kontradikce. Logické vypl!vání. Tautologie predikátové logiky 1. $ádu. Tradi"ní Aristotelova logika.Cvi"ení: Obsahová nápl( cvi"ení vychází a "asov% sleduje obsahovou nápl( p$edná#ky.Informace ke kombinované nebo distan#ní form"Rozsah konzultací (soust!ed"ní)hodin za t$denRozsah a obsahové zam"!ení individuálních prací student% a zp%sob kontrolyNepo'aduje se akreditace v kombinované a distan"ní form%.Studijní literatura a studijní pom%cky1. LUKASOVÁ, A. Logické základy um!lé inteligence 1. V"roková a predikátová logika (2.p#epracované vydání). Ostrava: Ostravská univerzita, 1999.2. )T*PÁNEK, P. Matematická logika. Praha: Univerzita Karlova, 2000.3. JIRK+, P., VEJNAROVÁ, J. Logika-Neformální v"klad základ$ formální logiky (2.p#epracované a dopln!né vydání). Praha: Univerzita Karlova, 2000.4. GAHÉR, F. Logika pre ka%dého. Bratislava: IRIS, 1998.5. MANNA, Z. Matematická teorie program$. Praha: SNTL, 1981.6. )T*PÁN, J. Logika a logické systémy. Olomouc: Votobia, 1992.


E – Charakteristika studijního p!edm"tuNázev studijního p!edm"tu Opera#ní systémyTyp p!edm"tu voliteln! dopor. ro#ník / semestr 2/4Rozsah studijního p!edm"tu 2+2 hod. za t$den kredit% 2+2Jin$ zp%sob vyjád!ení 2/2rozsahuZp%sob zakon#ení Zápo"et, zkou#ka Forma v$uky P$edná#ka,cvi"eníVyu#ujícíRNDr. %árka Vavre"ková (p$edná#ka, cvi"ení)Stru#ná anotace p!edm"tuP$edná#ky: Úvod do opera"ních systém&, funkce OS, typy OS, historie. Struktura opera"níchsystém&. Správa pam'ti. Procesy, multitasking. Synchronizace proces&. Plánování proces&. Správaperiferií, ovlada"e. Správa soubor&, souborové systémy. Distribuované systémy. Grafick!subsystém, X Window. Bezpe"nost opera"ních systém&. Spolupráce opera"ních systém&, rozd'lenídisku, boot mana(ery. BIOS.Cvi"ení: První polovina semestru bude v'nována opera"ním systém&m typu Windows, druhápolovina opera"ním systém&m Unixového typu, zejména Linuxu. V obou p$ípadech bude strukturanásledující:• Základy pou(ívání opera"ního systému.• Správa systému.• Varianty a verze systému, jejich specifika.• Práce v shellu (Windows: P$íkazov! $ádek, Linux: bash).• P$ípadn' dal#í mo(nosti, jako je bezpe"nost.Informace ke kombinované nebo distan#ní form"Rozsah konzultací (soust!ed"ní)hodin za t$denRozsah a obsahové zam"!ení individuálních prací student% a zp%sob kontrolyNepo(aduje se akreditace v kombinované a distan"ní form'.Studijní literatura a studijní pom%cky1. )ADA, O. Opera!ní systémy. Praha: Grada, 1993.2. PLÁ%IL, F. Opera!ní systémy. Praha: )VUT, 1983.3. PLÁ%IL, F. - STAUDEK, J. Opera!ní systémy. Praha: SNTL, 1991.


E – Charakteristika studijního p!edm"tuNázev studijního p!edm"tu Algoritmy a programování IIITyp p!edm"tu voliteln! dopor. ro#ník / semestr 3/6Rozsah studijního p!edm"tu 2 hod. za t$den kredit% 3Jin$ zp%sob vyjád!ení 0/2rozsahuZp%sob zakon#ení Zápo"et Forma v$uky Cvi"eníVyu#ujícíMgr. Michaela A"ováStru#ná anotace p!edm"tuAlgoritmy #azení – klasifikace. Univerzální algoritmy #azení - #azení v!b$rem, #azení zat#i%ováním,#azení zam$&ováním, #azení s klesajícím krokem, #azení v!b$rem z binárního stromu, #azeníopakovan!m "áste"n!m uspo#ádan!m, #azení slu"ováním.Speciální algoritmy #azení – #azení cel!ch "ísel opakovan!m t#íd$ním, #azení slov, #azení reáln!ch"ísel t#íd$ním.Algoritmy vyhledávání – vyhledávací problém, jednorozm$rné asociativní vyhledávání.Vyhledávací stromy – v!'kov$ a váhov$ vyvá(ené stromy. Jednorozm$rné adresní vyhledávání.Vícerozm$rné vyhledávání.Rekurze a rekurzivní programování – rekurzivní funkce, rekurzivní programy, rekurzivnípodprogramy. Vztahy rekurze a iterace.Paralelní programování – paralelní architektury a algoritmy.Datové typy a jejich specifikace a implementace – mno(ina, #et$z, zásobník, fronta, pole, tabulka,seznam, graf.Soubory dat – datov! typ soubor, implementace soubor), implementace diskov!ch soubor), operacese soubory, #azení soubor), aktualizace soubor).Interakce "lov$ka s po"íta"em – t#ídy u(ivatel), styly interakce, upoutání u(ivatele, alokaceinformace na obrazovce, nápov$da, zpracování chyb, systém menu, aplikace u(ivatelského rozhranív prost#edí Windows, barvy a jejich pou(ití.Informace ke kombinované nebo distan#ní form"Rozsah konzultací (soust!ed"ní)hodin za t$denRozsah a obsahové zam"!ení individuálních prací student% a zp%sob kontrolyNepo(aduje se akreditace v kombinované a distan"ní form$.Studijní literatura a studijní pom%cky1. HUDEC, B. Programovací techniky. Praha: *VUT, 1993.2. MORÁVEK, J. Slo!itost v"po#t$ a optimální algoritmy. Praha: Academia, 1984.3. RYCHLÍK, J. Programovací techniky. *eské Bud$jovice: KOPP, 1992.4. WIRTH, N. Algorithms + Data Structures = Programming. Englewood Clifts: Prentice Hall, 1976.(Slovensk! p#eklad: Algoritmy a 'truktúry údajov. Bratislava: Alfa, 1989).


E – Charakteristika studijního p!edm"tuNázev studijního p!edm"tu Um"lá inteligenceTyp p!edm"tu voliteln! dopor. ro#ník / semestr 2/4Rozsah studijního p!edm"tu 2 hod. za t$den kredit% 4Jin$ zp%sob vyjád!ení 2/0rozsahuZp%sob zakon#ení zkou"ka Forma v$uky p#edná"kaVyu#ujícíProf. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc.Stru#ná anotace p!edm"tuÚvod do problematiky, historie disciplíny, Turing$v test. Reaktivita versus pam%&, vymezenív!znamu pojmu reaktivní agent, p#íklady reaktivních agent$, p#ípadová anal!za jejich architektury.Decentralizovanost a komunikace agent$, subsump'ní architektura agent$, (um%lé) neuronové sít%,problematika u'ení a adaptace. Od reaktivity k reprezentaci poznatk$ (p#íklad robotického systémuToto a MetaToto). Vymezení pojmu poznatek pro pot#eby um%lé inteligence, atributy poznatku.Deklarativní reprezenta'ní schéma, produk'ní systémy, formální logika, p#íklad reprezentace vsystému STRIPS a deliberativní robotika. Stavov! prostor a jeho prohledávání, slepé a heuristickémetody, kvantitativní a kvalitativní heuristiky, vyhodnocující funkce a systém GPS. Asociativníreprezenta'ní schéma a problematika po'íta'ového zpracovávání p#irozeného jazyka. Procedurálníreprezenta'ní schéma, princip volání procedur cílem, logické programování. Rámcová reprezenta'níschéma, reprezentace o'ekávání a jejich zpracování, nemonotónnost inference a nemonotónnílogika. U'ící se systémy. Shrnutí problematiky.Informace ke kombinované nebo distan#ní form"Rozsah konzultací (soust!ed"ní)hodin za t$denRozsah a obsahové zam"!ení individuálních prací student% a zp%sob kontrolyNepo(aduje se akreditace v kombinované a distan'ní form%.Studijní literatura a studijní pom%cky1. BROOKS, R. A. Cambrian Intelligence. Cambridge: The MIT Press, 1999.2. KELEMEN, J. aj. Základy umelej inteligencie. Bratislava: Alfa, 1992.3. KELEMEN, J. Strojovia a agenty. Bratislava: Archa, 1994.4. MA)ÍK, V. aj. Um!lá inteligence I, II, III, IV, V. Praha: Academia, 1993, 1997, 2001, 2003,2007.5. NÁVRAT, P. a kol. Umelá inteligencia. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2002.6. PFEIFER, R. – SCHEIER, CH. Understanding Intelligence. Cambridge Mass.: The MIT Press,1999.7. WINSTON, P. H. Artificial Intelligence. Reading Mass.: Addison-Wesley, 1992.


E – Charakteristika studijního p!edm"tuNázev studijního p!edm"tu Technické vybavení osobních po#íta#$Typ p!edm"tu voliteln! dopor. ro#ník / semestr 1/1Rozsah studijního p!edm"tu 2 hod. za t%den kredit$ 2Jin% zp$sob vyjád!ení 2/0rozsahuZp$sob zakon#ení zkou"ka Forma v%uky p#edná"kaVyu#ujícíDoc. Ing. Petr $ermák, Ph.D.Stru#ná anotace p!edm"tuV!voj osobních po%íta%& - základní architektura osobních po%íta%&, von Neumannova koncepce,modely IBM PC a Apple Macintosh. Sb'rnice – základní pojmy, prioritní zapojení sb'rnic, re(imyp#enosu dat, sb'rnice modelu PC XT, sb'rnice modelu PC AT – ISA, EISA, sb'rnice modelu PS/2 -MCA, VLBUS, PCI, AGP. Univerzální sériová sb'rnice USB. Mikroprocesory x86 – 8080, 8086,8088, 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro, Pentium MMX, Pentium II, Pentium III.Koprocesory – 8087, 80287, 80387. Pam')ové systémy – hierarchie pam')ov!ch systém&.Dvojúrov*ov! pam')ov! systém – stránkování, segmentování pam'ti. Trojúrov*ov! pam')ov!systém. Vnit#ní pam'ti – registry, vyrovnávací pam') (cache), hlavní pam'). Vn'j"í pam'ti –stránkovací, sekundární, archivní. Fyzikální principy vn'j"ích pam'tí, techniky kódování dat.Diskety, pevné disky. Programovací techniky vstupu a v!stupu – programové #ízení vstupu dat,vstup s p#eru"ením, obsluha p#eru"ení, vstup DMA. Standardní rozhraní – sériové a paralelnírozhraní, sí)ové rozhraní, rozhraní pro hry. Obrazov! podsystém – displeje, #adi% displeje, obrazovépodsystémy osobních po%íta%& – MDA, CGA, HGC, InColor, EGA, MCGA, VGA, SVGA, TIGA.Rastrové a vektorové displeje. Typy elektrooptick!ch m'ni%& – delta, inline, typy obrazovek -pam')ové, plasmové, s kapaln!mi krystaly. Vstupní a v!stupní za#ízení – Interaktivní grafickésystémy – sv'telné pero, dotykové obrazovky. Digitizéry. Pákové a kulové ovlada%e, my". Scanner.Tiskárny, zapisova%e a kreslicí stoly. Multimédia a moderní vn'j"í pam'ti – zvuk, zvukové formáty.Kompaktní disky – CDROM, CDR, CDRW. DVD, pásková média, vysokokapacitní diskety,vysokokapacitní disky- disková pole RAID. Moderní trendy v technickém vybavení po%íta%& –obsah závisl! na aktuálním v!voji v dané oblasti.Informace ke kombinované nebo distan#ní form"Rozsah konzultací (soust!ed"ní)hodin za t%denRozsah a obsahové zam"!ení individuálních prací student$ a zp$sob kontrolyNepo(aduje se akreditace v kombinované a distan%ní form'.Studijní literatura a studijní pom$cky1. HLAVI$KA, J. Architektura po!íta!". Praha: $VUT, 1994.2. +NOREK, M. - RICHTA, K. P#ipojování periférií k PC. Praha: Grada Publishing, 1996.3. +NOREK, M. Periférní za#ízení. Praha: $VUT, 1997.4. +NOREK, M. Standardní rozhraní PC. Praha: Grada, 1992.5. Z,NA, P. Informatika a v!po%etní technika. Praha: Grada, 1993.


E – Charakteristika studijního p!edm"tuNázev studijního p!edm"tu Teorie jazyk# a automat# ITyp p!edm"tu voliteln! dopor. ro$ník / semestr 2/4Rozsah studijního p!edm"tu 2+2 hod. za t%den kredit# 2+2Jin% zp#sob vyjád!ení 2/2rozsahuZp#sob zakon$ení zápo"et Forma v%uky P#edná$ka,cvi"eníVyu$ujícíDoc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc. (p#edná$ka)RNDr. %árka Vavre"ková (cvi"ení)Stru$ná anotace p!edm"tuP#edná$ky: Abeceda, slovo, formální jazyk. Operace s formálními jazyky, substituce a homomorfismusjazyk&. Gramatiky: sekven"ní gramatiky, paralelní gramatiky, gramatiky s #ízenímodvozením. Definice. P#íklady. Automaty a stroje: abstraktní automat (#ídící jednotka, vn'j$í pam'(,organizace zp&sobu zpracování údaj&), kone"n! automat, zásobníkov! automat, Turing&v stroj.Chomského hierarchie formálních jazyk&. Regulární jazyky. Regulární gramatiky, kone"néautomaty, regulární v!razy. Uzáv'rové vlastnosti. Bezkontextové gramatiky, redukované gramatiky,gramatiky v Chomského normálním tvaru. Uzáv'rové vlastnosti. Kritéria bezkontextovosti(pumpovací v'ta, Parihkova v'ta, algebraická charakterizace).Cvi"ení: Obsahová nápl) cvi"ení vychází a "asov' sleduje obsahovou nápl) p#edná$ky.Informace ke kombinované nebo distan$ní form"Rozsah konzultací (soust!ed"ní)hodin za t%denRozsah a obsahové zam"!ení individuálních prací student# a zp#sob kontrolyNepo*aduje se akreditace v kombinované a distan"ní form'.Studijní literatura a studijní pom#cky1. DEMLOVÁ, M. – KOUBEK, V. Algebraická teorie automat!. Praha: SNTL, 1990.2. GRUSKA, J. Foundations of Computing. London: International Thomson Computer Press,1997.3. CHYTIL, M. Automaty a gramatiky. Praha: SNTL, 1984.4. HOPCROFT, J. E. - ULLMAN, J. D. Teória jazykov a automatov. Bratislava: ALFA, 1987.5. MEDUNA, A. Gramatiky, automaty a kompilátory. Brno: VUT, 1987.6. MOLNÁR, +. - ,E%KA, M. - MELICHAR, B. Gramatiky a jazyky. Bratislava: ALFA 1987.


E – Charakteristika studijního p!edm"tuNázev studijního p!edm"tu Po#íta#ová sí$ a InternetTyp p!edm"tu voliteln! dopor. ro#ník / semestr 2/3Rozsah studijního p!edm"tu 2+2 hod. za t%den kredit& 1+3Jin% zp&sob vyjád!ení 2/2rozsahuZp&sob zakon#ení zkou"ka Forma v%uky P#edná"ka,cvi$eníVyu#ujícíIng. Magdalena Chmela#ová, Ph.D. (p#edná"ka, cvi$ení)Stru#ná anotace p!edm"tuP#edná"ka: Historie po$íta$ov!ch sítí, po$íta$ové sít% a rozlehlost, lokální po$íta$ové sít% (LAN),m%stské po$íta$ové sít% (MAN) a rozlehlé po$íta$ové sít% (WAN). Principy datové komunikace,topologie sít% (fyzická a logická). Sí&ová architektura, referen$ní model OSI/ISO, architekturaTCP/IP. Zp'soby p#enosu informací. Lokální a metropolitní sít%, vrstven! model architektury,vyu(ití, p#enosová média, p#ístupové metody, typy sítí, sít% Ethernet, Arcnet, Token Ring, sí&ovéopera$ní systémy. Lokální sít% s integrovan!mi slu(bami, bezdrátové lokální sít%. Distribuovanédatové rozhraní s optick!mi vlákny, topologie sít% FDDI. Topologie sít% 100VG-AnyLAN.Rozlehlé sít%, spojové protokoly, ISDN, X.25, Frame Relay a sít% bu)kové komunikace. Protokolovéarchitektury. Sí&ová architektura ATM (Asynchronous Transfer Mode). Propojování sítí, opakova$e,mosty, p#epína$e, sm%rova$e, brány. Technologie Internetu, adresace, protokoly ARP, RARP, IP,ICMP, TCP a UDP, standardní aplikace - Telnet, FTP, NFS, SMTP. DNS slu(ba. Otázkybezpe$nosti v sítích. Ochrana systém' proti vir'm, nep#átelsk!m skript'm, testování zranitelnostisystém'. Budoucnost po$íta$ov!ch sítí. IP nové generace.Cvi$ení: Obsahová nápl) seminá#e vychází a $asov% sleduje obsahovou nápl) p#edná"ky„Po$íta$ová sí& a Internet“.Informace ke kombinované nebo distan#ní form"Rozsah konzultací (soust!ed"ní)hodin za t%denRozsah a obsahové zam"!ení individuálních prací student& a zp&sob kontrolyNepo(aduje se akreditace v kombinované a distan$ní form%.Studijní literatura a studijní pom&cky1. CORBIN, J. R. The Art of Distributed Applications. Praha: Grada,1991.2. JANE*EK, J. Lokální sít!. Praha: *VUT, 1991.3. Novell Education, IntranetWare administration.4. WERNER, F. Encyklopedie po"íta"ov#ch sítí. Praha: Computer Press, 1998.5. ZÁVODN+, P. - TREN*ANSK+, I. Distribuované zpracování dat. Bratislava: Ekonóm, 1998.


E – Charakteristika studijního p!edm"tuNázev studijního p!edm"tu Teorie jazyk# a automat# IITyp p!edm"tu voliteln! dopor. ro$ník / semestr 3/5Rozsah studijního p!edm"tu 2+2 hod. za t%den kredit# 2+4Jin% zp#sob vyjád!ení 2/2rozsahuZp#sob zakon$ení Zápo"et, zkou#ka Forma v%uky P$edná#ka,cvi"eníVyu$ujícíDoc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc. (p$edná#ka)RNDr. %árka Vavre"ková (cvi"ení)Stru$ná anotace p!edm"tuP$edná#ky: Zásobníkov! automat, r&zné varianty p$echodové funkce, akceptování koncov!mi stavy,akceptování prázdn!m zásobníkem. Ekvivalence r&zn!ch variant zásobníkov!ch automat&.Greibachové normální tvar bezkontextové gramatiky. Vztah mezi bezkontextov!mi gramatikami azásobníkov!mi automaty. Programovací jazyky nejsou bezkontextové. Gramatiky typu 0,kontextové gramatiky, normální tvary. Turing&v stroj, definice, základní vlastnosti. Lineárn'ohrani"ené automaty. Speciální t$ídy bezkontextov!ch gramatik. Jednozna"né gramatiky, LL(k)gramatiky, LR(k) gramatiky. Roz#í$ení bezkontextov!ch gramatik. Maticové gramatiky. Trendy vteorii formálních jazyk&, paralelní gramatiky, gramatické systémy, kooperace.Cvi"ení: Obsahová nápl( cvi"ení vychází a "asov' sleduje obsahovou nápl( p$edná#ky.Informace ke kombinované nebo distan$ní form"Rozsah konzultací (soust!ed"ní)hodin za t%denRozsah a obsahové zam"!ení individuálních prací student# a zp#sob kontrolyNepo)aduje se akreditace v kombinované a distan"ní form'.Studijní literatura a studijní pom#cky1. DEMLOVÁ, M. – KOUBEK, V. Algebraická teorie automat!. Praha: SNTL, 1990.2. GRUSKA, J. Foundations of Computing. London: International Thomson Computer Press, 1997.3. CHYTIL, M. Automaty a gramatiky. Praha: SNTL, 1984.4. HOPCROFT, J. E. - ULLMAN, J. D. Teória jazykov a automatov. Bratislava: ALFA, 1987.5. MEDUNA, A. Gramatiky, automaty a kompilátory. Brno: VUT, 1987.6. MOLNÁR, *. - +E%KA, M. - MELICHAR, B. Gramatiky a jazyky. Bratislava: ALFA 1987.


E – Charakteristika studijního p!edm"tuNázev studijního p!edm"tu Teorie vy#íslitelnosti a slo$itostiTyp p!edm"tu voliteln! dopor. ro#ník / semestr 3/5Rozsah studijního p!edm"tu 2+2 hod. za t%den kredit& 2+4Jin% zp&sob vyjád!ení 2/2rozsahuZp&sob zakon#ení Zápo"et, zkou#ka Forma v%uky P$edná#ka,cvi"eníVyu#ujícíDoc. Ing. Petr Sosík, Dr. (p$edná#ka, cvi"ení)Stru#ná anotace p!edm"tuP$edná#ky: Abstraktní po"íta" a Entscheidungsproblem, modely abstraktního po"íta"e, Turingova-Churchova teze. Turingovy stroje a jejich modifikace, vy"íslitelné a "áste"n% vy"íslitelné funkce,rekurzívní a rekurzívn% spo"etné mno&iny. Numerace a parametrizace vy"ísliteln!ch funkcí,univerzální Turing'v stroj. Dal#í mo&nosti reprezentace vy"ísliteln!ch funkcí, while programy,primitivní rekurzívní funkce, d'kazy vzájemné ekvivalence. Vlastnosti rekurzívních a rekurzívn%spo"etn!ch mno&in, Riceova v%ta, kreativní a produktivní mno&iny. Rozhodnutelné anerozhodnutelné problémy, problém zastavení, piln! bobr, metoda diagonalizace a metoda redukce.P$íklady nerozhodnuteln!ch problém', Wangovo dlá&d%ní, Post'v koresponden"ní problém, desát!Hilbert'v problém. Rozhodovací problémy a uzáv%rové vlastnosti formálních jazyk'. Problémp$íslu#nosti, prázdnosti, ekvivalence, inkluze, rozhodnutelnost pro jazyky Chomského hierarchie aLR(k) jazyky. Superturingovské v!po"ty, Turing'v stroj s orákulem a s nápov%dou, interaktivníTuring'v stroj, interaktivní kognitivní automaty.Cvi"ení: Obsahová nápl( cvi"ení vychází a "asov% sleduje obsahovou nápl( p$edná#ky.Informace ke kombinované nebo distan#ní form"Rozsah konzultací (soust!ed"ní)hodin za t%denRozsah a obsahové zam"!ení individuálních prací student& a zp&sob kontrolyNepo&aduje se akreditace v kombinované a distan"ní form%.Studijní literatura a studijní pom&cky1. BRIM, L. Vy!íslitelnost. Brno: FI MU, 2001.2. GRUSKA, J. Foundations of Computing. London: International Thomson Computer Press, 1997.3. HOPCROFT, J. E. - ULLMAN, J. D. Formálne jazyky a automaty. Bratislava: Alfa, 1978.4. KOZEN, D. C. Automata and Computability. New York: Springer-Verlag, 1997.5. ROZENBERG, G., SALOMAA, A. Cornerstones of Undecidability. New York: Prentice Hall,1994.


E – Charakteristika studijního p!edm"tuNázev studijního p!edm"tu Logika a logické programováníTyp p!edm"tu voliteln! dopor. ro#ník / semestr 3/5Rozsah studijního p!edm"tu 2+2 hod. za t$den kredit% 2+4Jin$ zp%sob vyjád!ení 2/2rozsahuZp%sob zakon#ení Zápo"et, zkou#ka Forma v$uky P$edná#ka,cvi"eníVyu#ujícíRNDr. %árka Vavre"ková (p$edná#ka + cvi"ení)Stru#ná anotace p!edm"tuP$edná#ky: Základní pojmy v!rokové a predikátové logiky, syntaxe a sémantika, metody sémantickéanal!zy, dedukce, rezoluce. Nep$ímé formální d&kazy tablové a rezolu"ní. Systém p$irozenédedukce. Hilbertovské axiomatické systémy. Gentzenovské axiomatické systémy. Klauzulárnílogika. Základy programování v Prologu - logické programování. Principy logického programování,rezoluce v logickém programování.Cvi"ení: V!roková a predikátová logika - metody syntaktické a sémantické anal!zy. Dedukce,nep$ímé formální d&kazy tablové a rezolu"ní. P$ímé formální d&kazy v Systému p$irozené dedukce,v Hilbertovském, Gentzenovském a Klauzulárním axiomatickém systému. Klauzule, znalostní báze.Rezoluce v klauzulární logice. P$ímé a nep$ímé klauzulární odvozování. Základy programování vPrologu - logické programování.Informace ke kombinované nebo distan#ní form"Rozsah konzultací (soust!ed"ní)hodin za t$denRozsah a obsahové zam"!ení individuálních prací student% a zp%sob kontrolyNepo'aduje se akreditace v kombinované a distan"ní form(.Studijní literatura a studijní pom%cky1. LUKASOVÁ, A. – Logické základy um!lé intelitence, 2. formalizace a automatizace dedukce.Ostrava: Ostravská univerzita, 1997.2. BIELIKOVÁ, M. – NÁVRAT, P. Funcionálne a logické programovanie. Bratislava: STU, 1997.3. Logika a logické programování [online]. http://fpf.slu.cz/~vav10ui/vyuka.html


F – Personální zabezpe!ení studijního programu (studijního oboru) – souhrnné údajeVysoká "kola Slezská univerzita v Opav!Sou!ást vysoké "koly Matematick" ústav v Opav!Název studijního programu MatematikaNázev studijního oboru(#) Aplikovaná matematika pro #e$ení krizov"ch situacíNázev pracovi"t$ celkem prof.p%epo!. doc. p%epo!. odb. as. z toho s v$d. lekto%i asistenti v$de!tí THPcelkem po!et p. celkem po!et d. celkem hod.pracov.Matematick" ústav 25 3 2,4 5 4,7 10 10 0 0 0 7Údaje vyplnil Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. pracovi"t$ Matematick" ústav v Opav! E-mail math@math.slu.cz


G – Personální zabezpe!ení – v"decká, v#zkumná, v#vojová, um"lecká a dal$í tv%r!í !innostVysoká $kola Slezská univerzita v Opav!Sou!ást vysoké $koly Matematick" ústav v Opav!Název studijního programu MatematikaPracovi$t"!lánky Ohlasy publikacícelkem z toho A1 z toho A2 A1 + A2 B C SCI ostatní100 50 35 85 115 280 300Komentá#:Dopl&ující informace k tv%r!í !innosti mající vztah ke studijnímu programuÚdaje o po$tu publikací, p#edná%ek a citací jsou dle V"ro$ních zpráv o v!decké $innosti matematického ústavu v Opav! za roky 2003-2007 (jsou dostupné na www).Publikace uvedené v A1 a A2 jsou publikace v periodick"ch $asopisech recenzované v Mathematical Reviews, do A1 byly za#azeny ty z nich, které jsou vedeny v SCI (majíkladn" IF). V rubrice C jsou uvád!ny p#edná%ky na v%ech zahrani$ních konferencích a symposiích, nebo& v matematice je obtí'né najít rozdíl mezi symposiem a konferencí.Mezi citacemi nejsou samoz#ejm! uvád!ny autocitace. V po$tu publikací, citací a p#edná%ek jsou zapo$ítány za jednotlivé roky údaje o t!ch a jen t!ch pracovnících, kte#í vdaném roce v Matematickém ústavu p(sobili. Proto nap#. u prof. Engli%e nejsou zapo$ítány jeho publikace a citace p#ed rokem 2005.


H – Personální zabezpe!ení – p"edná#ející / cvi!ícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!Název SPMatematikaJméno a p"íjmení Michaela #iklová Tituly RNDr.Rok narození 1982 typ vzt. DSP* rozsah do kdyDal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah---P"edná#ky / cvi!ení v p"edm%techSeminá$ z reálné anal"zy I, IIAnal"za v komplexním oboru - cvi%eníÚdaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SPzá$í 2003 – leden 2004: studijní pobyt na univerzit! Politécnica de Cartagena, &pan!lsko (v rámci programuSocrates/Erasmus)2005: RNDr. in Mathematical Analysis, Mathematical Institute in Opava, Silesian University in OpavaP"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let[1] M. #iklová, Dynamical systems generated by functions with connected G ! graphs, Real Analysis Exchange 30 (2)(2004-2005), pp. 617–637.[2] M. #iklová, Li-Yorke sensitive minimal maps, Nonlinerity 19 (2006), pp. 517-529.[3] M. #iklová, Minimal and "-minimal sets of functions with connected G ! graphs, Real Analysis Exchange 32(2) (2006-2007), pp. 397-408.Práce [1] získala 3. cenu v mezinárodní sout!'i SVO# v matematice v roce 2004.Práce [2] získala 1. cenu v mezinárodní sout!'i SVO# v matematice v roce 2005.P&sobení v zahrani!íV roce 2005 t"denní pracovní pobyt na univerzit! v Rakousku a aktivní ú%ast na Summer Symposium in Real AnalysisXXIX, Walla Walla, Washington.V roce 2006 t"denní pracovní pobyt na univerzit! v Rakousku a aktivní ú%ast na Summer Symposium in Real AnalysisXXX, Asheville, North Carolina a European Conference on Iteration Theory, Gargnano, Italy.V roce 2007 aktivní ú%ast na Visegrád Conference on Dynamical Systems (High Tatras), Summer Symposium in RealAnalysis XXXI (Oxford, England) a ú%ast na Conference in Honor of David Preiss, University of Warwick (England).Obor habilita!ního nebo"ízení na V$jmenovacího "ízení nebo ud%lenív%decké hodnostiohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) mezinár. tuzem.Podpis p"edná#ejícího /cvi!ícího datum 4. 2. 2008* Studentka prezen%ní formy doktorského studijního programu Matematika.


H – Personální zabezpe!ení - p"edná#ejícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!Název SPMatematikaJméno a p"íjmení Miroslav ENGLI# Tituly Prof., RNDr., DrSc.Rok narození 1964 typ vzt. hlavní p. rozsah 28 do kdy NDal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsahMatematick" ústav AV $R, Praha vedl.p. 16P"edná#ky v p"edm%techKomplexní anal"za, Funkcionální anal"za a optimalizace I, II, Kapitoly z funkcionální anal"zyÚdaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP• 1987 - RNDr., matematická anal"za, MFF UK Praha• 1991 - CSc., matematická anal"za, MÚ AV $R Praha• 2001 - DrSc., matematická anal"za, MÚ AV $R Praha• 2004 - habilitace (doc.), matematická anal"za, MÚ SU Opava• 2006 - prof., matematická anal"za, MÚ SU OpavaZam!stnání: 1987 – 2004 Matematick" ústav AV $R Praha2005 – dosud Matematick" ústav SU Opava (úvazek 0,7) + MÚ AV $R Praha (0,4)P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 letV letech 2003 - 2007 celkem 19 publikací v mezinárodních %asopisech, dal&í 4 p'ijaté. V"b!r:• J. Arazy, M. Engli&: Analytic models for commuting operator tuples on bounded symmetric domains, Trans. Amer.Math. Soc. 355 (2003), 837–864. Podíl 50%, práce vznikla na Haifa University, Israel.• M. Engli&: Berezin-Toeplitz quantization on the .Schwarz space of bounded symmetric domains, J. Lie Theory 15(2005), 27–50. Podíl 100%, práce vznikla na MÚ AV $R v Praze.• M. Engli&, G. Zhang: On the derivatives of the Berezin transform, Proc. Amer. Math. Soc. 134 (2006), 2285–2294.Podíl 50%, práce vznikla na Chalmers TH/Göteborg University, #védsko.• M. Engli&, D. Lukkasen, J. Peetre, L.-E. Persson: On the formula of Jacques-Louis Lions for reproducing kernels ofharmonic and other functions, J. reine angew. Math. 570 (2004), 89–129. Podíl 25%, práce vznikla na Universityof Lund, #védsko.• S.-T. Ali, M. Engli&: Quantization methods: a guide for physicists and analysts, Rev. Math. Phys. 17 (2005), 391–490. Podíl 50%, práce vznikla na Concordia Univ., Kanada.V sou%asnosti vede %ty'i doktorandy. V letech 2003 - 2007 'e&itel grant( GA $R 201/03/0041 a GA AV $R A1019304,%len 'e&itelského t"mu ve dvou dal&ích. V letech 2003 - 2007 cca 120 citací zahrani%ními autory, v tom 68 dle SCI.P&sobení v zahrani!íV letech 2003–07 celkem 14 pracovních a p'edná&kov"ch pobyt( v délce do 90 dní a aktivní ú%ast na 17 mezinárodníchkonferencích, z toho na 12 jako zvan" plenární 'e%ník (N!mecko, Rakousko, V. Británie, Kanada, Finsko, #védsko,Japonsko, Ji)ní Korea, $ína, aj.).Obor habilita!ního nebo Matematická anal"za"ízení na V$jmenovacího "ízení nebo ud%leníSU Opavav%decké hodnostiohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) 2006 mezinár. tuzem.Podpis p"edná#ejícíhovíc ne) 220 1datum 25.1. 2008


H – Personální zabezpe!ení - p"edná#ejícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústavNázev SPMatematikaJméno a p"íjmení Zden!k Ko#an Tituly RNDr., Ph.D.Rok narození 1973 typ vzt. Hlavní p. rozsah 40 do kdy 0609Dal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu RozsahP"edná#ky v p"edm%techTopologie, Vybrané partie z topologie I, II, Logika a teorie mno$in, Algebraické struktury, Pravd!podobnost a statistika,Funkcionální anal"za I, II, Teoretická aritmetikaÚdaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP- 1996 – Mgr., Matematická anal"za, Slezská univerzita v Opav!, FPF- 1999 – RNDr., Matematická anal"za, Slezská univerzita v Opav!, MÚ- 2002 – Ph.D., Matematická anal"za, Slezská univerzita v Opav!, MÚZam!stnání: Slezská univerzita v Opav!, 2001 – dosud (7 let)P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 letPublikace v mezinárodních #asopisech:- Z. Ko#an, Triangular maps nondecreasing on the fibres, Real Analysis Exchange 20 (2) (2004-05), 519-537.100%. Práce vznikla na MÚ SU v Opav!.- Z. Ko#an, Triangular maps of the square, Grazer Math. Ber., Bericht Nr. 350 (2006), 156-168. 100%. Prácevznikla na MÚ SU v Opav!.- %e&itel/spolu'e&itel grant( IGS SU 21/2004, IGS SU 5/2005, IGS SU 2/2006, IGS SU 4/2007, GA 201/00/0859, GA201/03/1153, MSM 192400002, MSM 4781305904, GA 201/06/0318- aktivní ú#ast na 9 mezinárodních konferencích v )R, Rakousku, Francii, Itálii, Portugalsku- v sou#asnosti vedoucí dvou diplomov"ch pracíP&sobení v zahrani!íObor habilita!ního nebo"ízení na V$jmenovacího "ízení nebo ud%lenív%decké hodnostiohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) 2002 mezinár. tuzem.Podpis p"edná#ejícího11 15datum 31.1.2008


H – Personální zabezpe!ení – p"edná#ející / cvi!ícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!Název SPMatematikaJméno a p"íjmení Tomá# Kopf Tituly Doc.,RNDr., Ph.D.Rok narození 1966 typ vzt. hlavní p. rozsah 40 do kdy NDal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsahP"edná#ky v p"edm%techMatematická anal"za I, II, Algebraická a diferenciální topologie I, II, Pravd!podobnost a statistika, Kapitoly zfunkcionální anal"zy, Praktika z matematiky a v"po$etní techniky I-IV, Seminá! z aplikované matematiky I, II,Aplikovaná statistika, Varia"ní anal#za.Údaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP1985-1990 MFF Univerzita Karlova Praha (RNDr. - fyzika mezních obor%).1990-1991 ÚEF SAV Ko#ice (studijní pobyt).1992-1996 University of Alberta Edmonton (postgraduální studium, Ph.D. - physics).1996-1999 University of Alberta Edmonton (postdoctoral fellow, Department of Physics).1999-2001 Johannes-Gutenberg-Universität Mainz (Alexander von Humboldt-Fellow, Institut für Physik).od 1999 Matematick" ústav Slezské univerzity v Opav! (Doc. - Matematika: Matematická fyzika).P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za poslední 3 rokyT. Kopf: Noncommutative geometry and the particle content of the universe, in: A. Astbury, F. Khanna, R. Moore(eds.), Fundamental Interactions, Proceedings of the 21st Lake Louise Winter Institute, World Scientific (2007), 240-243. ISBN 978-981-270-367-5 (Singapore).Tomas Kopf and Mario Paschke: Generally covariant quantum mechanics on noncommutative configuration spaces, J.Math. Phys. 48, 112101 (2007).&e#ení grantu GA'R 202/05/2767: Kvantová teorie pole na zak(iven"ch prostoro$asech a nekomutativní geometrie.Vypracování studijní opory (s J. Kot%lkem, Praktikum z matematiky a v"po$etní techniky I, II).Oponentura více ne) 10 projekt% IGS SU.P&sobení v zahrani!íOd roku 2004 p(edná#ky a ú$ast na konferencích v N!mecku, *védsku, Kanad! a USA.Obor habilita!ního nebojmenovacího "ízení nebo ud%lenív%decké hodnostiMatematika-Matematická fyzika"ízení na V$Slezská univerzita vOpav!ohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) 2002 mezinár. tuzem.Podpis p"edná#ejícího>15datum 25.1. 2008


H – Personální zabezpe!ení – p"edná#ející / cvi!ícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!Název SPMatematikaJméno a p"íjmení Jana Kopfová Tituly RNDr., PhDr.Rok narození 1967 typ vzt. hlavní p. rozsah 40 do kdy 12 08Dal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsahP"edná#ky / cvi!ení v p"edm%techParciální diferenciální rovnice, Oby#ejné diferenciální rovniceÚdaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SPAbsolvována MA na MFF UK v Bratislav!, zam!$ení aplikovaná matematikaUPJ% v Ko&iciach, 1990-1991University of Alberta, Edmonton, Kanada, doktorské studium, 1993-1998Univeristy of Alberta, Edmonton, Kanada, 1998-1999MÚ SU v Opave, 1999 -P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 letJ. Kopfova, Entropy condition for a quasilinear hyperbolic equation with hysteresis.Differential and Integral Equations 18 (2005), 451–467. ISSN 0893-4983J.Kopfová, Periodic solutions and asymptotic behavior of a PDE with hysteresis in the source term. HYPERLINK"http://www.ams.org/mathscinet/search/journaldoc.html?cn=Rocky_Mountain_J_Math" Rocky Mountain J. Math.HYPERLINK "http://www.ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=ISSI&s1=242981" 36 (2006), no. 2, 539--554.J.Kopfová, Hysteresis in a first order hyperbolic equation. Dissipative phase transitions, 141--150, HYPERLINK"http://www.ams.org/mathscinet/search/series.html?cn=Ser_Adv_Math_Appl_Sci"Ser. Adv. Math. Appl. Sci., 71, WorldSci. Publ., Hackensack, NJ, 2006.J. Kopfová, Hysteresis in biological models, Proceedings of the conference "International Workshop on Multi-rateprocessess and hysteresis", Journal of Physics, Conference Series, 130–134, (2007)J. Kopfová, A convergence result for spatially inhomogeneous Preisach operators, ZAMP, Vol. 58, Number 2, 350-356(2007)J. Kopfová, A homogenization result for a parabolic equation with Preisach hysteresis, ZAMM 87, Issue 5, pp. 352-359(2007)J.Kopfová, Nonlinear Semigroup methods in problems with hysteresis, Proceedings of the 6th AIMS InternationalConference (Poitiers, France), DCDS Supplement 2007, 580-589M. Eleuteri, P. Krej!í, J. Kopfová, On a model with hysteresis arising in magnetohydrodynamics, Proceedings of theSixth International Symposium on Hysteresis and Micromagnetic Modeling, Physica B: Condensed Matter, Vol.403,Issues 2-3, 448–450P&sobení v zahrani!íAbsolvována MA na MFF UK v Bratislave, zam!$ení aplikovaná matematikaUPJ% v Ko&iciach, 1990-1991University of Alberta, Edmonton, Kanada, doktorské studium, 1993-1998Univeristy of Alberta, Edmonton, Kanada, 1998-1999Obor habilita!ního nebo"ízení na V$jmenovacího "ízení nebo ud%lenív%decké hodnostiohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) mezinár. tuzem.Podpis p"edná#ejícího /cvi!ícího datum 4. 2. 08


H – Personální zabezpe!ení - p"edná#ejícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústavNázev SPMatematikaJméno a p"íjmení Petra Kordulová Tituly Mgr., Ph.D.Rok narození 1979 typ vzt. hlavní rozsah do kdy 29.2.08Dal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsahP"edná#ky v p"edm%techOby#ejné diferenciální rovnice-cvi#ení,Parciální diferenciální rovnice II-cvi#ení,Vybrané partie z matematické anal"zyI,II-cvi#ení,Logika a teorie mno$in-cvi#eníÚdaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP2004-Mgr., matematická anal"za, Matematick" ústav v Opav!, Slezská univerzita v Opav!2007-Ph.D., Matematick" ústav v Opav!, Slezská univerzita v Opav!2007- , Matematick" ústav v Opav!, Slezská univerzita v Opav!P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 letP. Kordulová, Quasilinear hyperbolic equation with hysteresis, Journal of Physics:Conference Series 55 (2006) 135-143P. Kordulová, Asymptotic behaviour of a quasilinear hyperbolic equation with hysteresis, Nonlinear Analysis: RealWorld Application 8 (2007) 1398-1409P. Kordulová, Continuity of solution of a quasilinear hyperbolic equation with hysteresis, Accepted in Applications ofMathematicsP&sobení v zahrani!í2006-t%ím!sí#ní pobyt na University College CorkObor habilita!ního nebo"ízení na V$jmenovacího "ízení nebo ud%lenív%decké hodnostiohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) mezinár. tuzem.Podpis p"edná#ejícíhodatum 5.2.2008


H – Personální zabezpe!ení – p"edná#ející/cvi!ícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústavNázev SPMatematikaJméno a p"íjmení Veronika Kurková Tituly RNDr.Rok narození 1981 typ vzt. DSP* rozsah do kdyDal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsahP"edná#ky/cvi!ení v p"edm%techMatematická anal"za I,II - cvi#eníÚdaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP2.-6. 2002 : studijní pobyt na univerzit! Politécnica de Cartagena, $pan!lsko (v rámci programu Socrates/Erasmus)2006: RNDr. in Mathematical Analysis, Mathematical Institute in Opava, Silesian University in OpavaP"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let[1] V. Kornecká, A classification of triangular maps of the square, Acta Math. Univ. Comen. 75 (2006), 241–252[2] V. Kornecká, On a problem of Sharkovsky concerning the classification of triangular maps, Grazer Math. Berichte351 (2007), 91 - 99. ISSN 1016-7692 (Rakousko)[3] Z. Ko#an, V. Kornecká-Kurková, M. Málek, Two examples of continuous maps on dendrites - submittedP&sobení v zahrani!í[1] European Conference on Iteration Theory, Gargnano, Italy, September 10 - 16, 2006.[2] Visegrad Conference Dymanical Systems, High Tatras 2007, $trbské Pleso, Slovakia, June 17 - 23, 2007.[3] 22nd Summer Conference on Topology and its Applications, Castellón, Spain, July 24 - 27, 2007.[4] Conference and Summer School in Honor of Allan Peterson, Monastery of Novacella, Italy, July 28 - August 2,2007.Obor habilita!ního nebo"ízení na V$jmenovacího "ízení nebo ud%lenív%decké hodnostiohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) mezinár. tuzem.Podpis p"edná#ejícíhodatum* Studentka prezen#ní formy doktorského studijního programu Matematika.


H – Personální zabezpe!ení - p"edná#ejícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústavNázev SPMatematikaJméno a p"íjmení Michal Málek Tituly RNDr., Ph.D.Rok narození 1974 typ vzt. Hlavni p. rozsah 40 do kdy 8. 2008Dal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsahP"edná#ky v p"edm%techMatematická anal"za I, II, Algebra I.Údaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP- magisterské studium: matematická anal"za , FPF SU- doktorské studium: matematická anal"za, MÚ SU- od 2004 odborn" asistent na Matematickém ústavu v Opav!P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let[1] Distributional chaos and spectral decomposition of dynamical systems on the circle, Topology Appl. 135 (2004),215 - 229. ISSN 0166-8641. (podíl 100%)[2] Omega limit sets and distributional chaos on graphs, Topology and its Applications 153 (2006), 2469-2475. ISSN0166-8641. (spoluautor R. Hric, podíl 50%)[3] Distributional chaos in dimension one, Grazer Math. Berichte 351 (2007), 100 - 103. ISSN 1016-7692. (podíl 100%)Zvaná p#edná$ka:- P#edná$ka na seminá#i Centro de Análise Matemática, Geometria e Sistemas Dinamicos, Lisboa, Portugalsko,6. prosinec 2005, Název vystoupení: „Basic sets and distributional chaos in dimension one.“ (podíl 100%)Vystoupení na nejv"znamn!j$ích konferencích:- European Conference on Iteration Theory 2006, ECIT 2006, Gargnano, Itálie, 10.–16. zá#í 2007. Vystoupení snázvem: „Distributional chaos in dimension one.“ (podíl 100%)- „International Conference on Difference Equations and Applications“ Lisabon, Portugalsko, 22. – 28. %ervence 2007.Vystoupení s názvem: „On Variants of Distributional Chaos in One-dimensional Spaces.“ (podíl 100%)P&sobení v zahrani!íObor habilita!ního nebo Matematická anal"za"ízení na V$jmenovacího "ízení nebo ud%leníSUv%decké hodnostiohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) 2002 mezinár. tuzem.Podpis p"edná#ejícího11 0datum 30. ledna 2008


H – Personální zabezpe!ení – p"edná#ející / cvi!ícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!Název SPMatematikaJméno a p"íjmení Michal Marvan Tituly Doc.,RNDr, CScRok narození 1957 typ vzt. hlavní rozsah 40 do kdyDal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsahnejsouP"edná#ky / cvi!ení v p"edm%techAlgebra I, II, Algebraické struktury, Algebraická a diferenciální topologie, Geometrie, Globální anal"za, Teoretickáaritmetika, Teorie kategoriíÚdaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SPV#: 1981 absolvoval p$írodov!deckou fakultu UJEP Brno (dnes Masarykova univerzita), obor matematika.Interní aspirantura (1983 – 1987): Moskevská státní univerzita, katedra vy%%í geometriea topologie, %kolitel A.M. VinogradovPraxe: 1987 p$írodov!decká fakulta UJEP, poté na Slezské univerzit! od jejího vzniku.P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 letNejd&le'it!j%í publikace v letech 2004 – 2008:- M. Marvan, Reducibility of zero curvature representations with application to recursion operators, Acta Appl. Math. 83(2004) 39–68.- M. Marvan and M. Pobo$il, Recursion operator for the IGSG equation, Fundam. Prikl. Mat. 12 (2006) (7) 117–128- H. Baran and M. Marvan, A conjecture concerning nonlocal terms of recursion operators, Fundam. Prikl. Mat. 12(2006) (7) 23–33.- M. Marvan, Sufficient set of integrability conditions of an orthonomic system, in: J. Calmet, W.M. Seiler and R.W.Tucker (eds.), Global Integrability of Field Theories, Proc. GIFT 2006, Cockcroft Inst., Daresbury, November 1–3, 2006(Universitätsverlag, Karlsruhe, 2006), 243–247.- M. Marvan, A.M. Vinogradov a V.A. Yumaguzhin, Differential invariants of generic hyperbolic Monge–Ampereequations, Cent. Eur. J. Math. 5 (2007) 105–133.- M. Marvan a O. Stolin, On local equivalence problem of spacetimes with two orthogonally transitive commutingKilling fields, J. Math. Phys. to appear#kolitel doktorand&: P. SebestyénP&sobení v zahrani!íPo interní aspirantu$e (Moskva, MSU) zahr. pobyty do 14 dn&.Obor habilita!ního nebo jmenovacího "ízení geometrie a globální anal"zanebo ud%lení v%decké hodnosti"ízení na V$SUohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) Doc. 2000 mezinár. tuzem.Podpis p"edná#ejícího /56 17cvi!ícího datum 28. 1. 2008


H – Personální zabezpe!ení - p"edná#ejícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústavNázev SPMatematikaJméno a p"íjmení Jan Meleck" Tituly Ing., Ph.D.Rok narození 1957 typ vzt. hlavní p. rozsah 40 do kdy 30.6.08Dal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah----------------------P"edná#ky v p"edm%techMatematické metody v ekonomice a #ízení I - cvi$eníPodniková ekonomika I - p#edná%ka, cvi$eníPodniková ekonomika II - p#edná%ka, cvi$eníÚdaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SPVysoká %kola zem!d!lská v Brn!, Provozn!-ekonomická fakulta, obor Mechaniza$ní, 1976 - 1981Slezská univerzita v Opav!, Matematicky ústav v Opav!, obor Matematické metody v ekonomice, 1999 - 2002Slezská univerzita v Opav!, Matematicky ústav v Opav!, doktorské studium, obor Matematická anal"za, 2002 - 2007P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 letJ. Meleck" and A. Sergyeyev: A simple finite-difference stock market model involving intrinsic value. Chaos,Solitons and Fractals, (accepted).J. Meleck": A Simple stock market model involving delay, Bulletin of The Czech Econometric Society 23(2006), 37-45.J. Meleck": A model of stock prices behavior, Proc. 4rd International Conference APLIMAT, SlovakUniversity of Technology in Bratislava, Bratislava 2005, 461–466.J. Meleck": Model of the behavior of stock prices, Proc. 3rd International Conference APLIMAT 2004, SlovakUniversity of Technology in Bratislava, Bratislava 2004, 691–694.P&sobení v zahrani!í ------------------Obor habilita!ního nebo ------------------"ízení na V$jmenovacího "ízení nebo ud%lenív%decké hodnostiohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) mezinár. tuzem.Podpis p"edná#ejícíhodatum 28.1.2008


H – Personální zabezpe!ení - p"edná#ejícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!Název SPMatematikaJméno a p"íjmení Jaroslav Ramík Tituly Prof. RNDr. CSc.Rok narození 1951 typ vzt. Hlavní p.* rozsah 40 h. do kdy NDal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsahV#B-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta Vedl.p. 20 hP"edná#ky v p"edm%techFuzzy mno$iny a fuzzy systémy; Optimaliza%ní metody, Vícekriteriální a skupinové rozhodováníÚdaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SPVzd%lání:1970 – 75 Univerzita Karlova Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, Obor aplikovaná matematikaPraxe:1975 -77 &eské vysoké u%ení technické Praha, FEL, katedra matematiky, asistent1977 - 80 Univerzita Karlova Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, katedra kybernetiky a opera%ní anal"zy,v!deck" aspirant1980 - 86 V"zkumn" ústav hutnictví $eleza Dobrá, samostatn" v"zkumn" pracovník1986 - 90 V"zkumn" ústav rozvoje oblastí a m!st Ostrava, samostatn" v!deck" pracovník1990 - Slezská univerzita, OPF Karviná, odborn" asistent, od roku 1992 docent,1991 – 97 prod!kan pro v!du a v"zkum, od roku 1999 profesor, ved. katedry2007 - prorektor SUP"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let[1] RAMÍK, J., VLACH, M., Concepts of generalized concavity based on triangular norms. In Generalized convexity,generalized monotonicity, optimality conditions and duality in scaler and vector optimization. A. Cambini Ed. NewDelhi, India: Taru publications, 2003, s. 87-107. ISBN 81-901493-1-8.[2] RAMÍK, J., VLACH, M., M., INUIGUCHI, M., Satisficing solutions and duality in interval and fuzzy linearprogramming. Internat J. Fuzzy sets and systems 135, 1, 2003, Amsterodam: Elsevier, 151 - 177. ISSN 0165-0114.[3] RAMÍK, J., INUIGUCHI, M., TANINO, T., Oblique fuzzy vectors and their use in possibilistic linear programming.Internat J. Fuzzy sets and systems 135, 1, 2003, Amsterodam: Elsevier, 123 - 150. ISSN 0165-0114.[4] RAMÍK, J.- VLACH, M., Aggregation of generalized quasiconcave functions in optimization.Central EuropeanJournal of Operations Research 12, 1, 2004, Heidelberg: Physica –Verlag – Springer, 35-45. ISSN 1435-246X.[5] RAMÍK, J., Duality in fuzzy linear programming: Some new concepts and results. Fuzzy Optimization and DecisionMaking 4, 2005, 1, p. 25-39, ISSN 1568-4539.[6] FIEDLER, M., NEDOMA, J.,.RAMÍK, J., ROHN, J., ZIMMERMANN, K.: Linear Optimization Problems withInexact Data. Berlin - Heidelberg - New York - Hong Kong - London - Milan, Tokyo: Springer, 2006, 229 p. ISBN0-387-32697-9.[7] RAMÍK, J.: Duality in fuzzy linear programming with possibility and necessity relations. Fuzzy Sets and Systems157, 2006, 1, p. 1283-1302, ISSN 0165-0114.[8] RAMÍK, J.: Optimal solutions in optimization problem with objective function depending on fuzzy parameters,Fuzzy Sets and Systems, North-Holland, 2007; 158 (17), pp. 1873-1881, ISSN 01650114.[9] RAMÍK, J.: A Decision System Using ANP and Fuzzy Inputs. International Journal of Innovative Computing,Information and Control, ICIC International, Vol. 3, No. 4, 2007, pp. 825-837, ISSN 1349-4198.P&sobení v zahrani!íDuben 2000 a$ b'ezen 2001, Japonsko, JAIST – Japan Institute of Science and Technology, Hokuriku, visiting profesor,krat(í pobyty (1 a$ 3 m!síce) v USA, N!mecku a Velké BritániiObor habilita!ního nebo Matematika, p'ibli$né a numerické metody, "ízení na V$jmenovacího "ízení nebo ud%lení ekonomicko-matematické metodyUniver. Karlova, MFFv%decké hodnostiohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) 1998 mezinár. tuzem.Podpis p"edná#ejícíhocca 250 cca 120datum 28.1.2008* zam!stnanec obchodn! podnikatelské fakulty v Karviné, Slezská univerzita v Opav!


H – Personální zabezpe!ení – p"edná#ející / cvi!ícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!Název SPMatematikaJméno a p"íjmení Vladimír Sedlá# Tituly RNDr., CSc.Rok narození 1942 typ vzt. Hlavní p. rozsah O,6% do kdy 0808Dal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsahP"edná#ky / cvi!ení v p"edm%techDeskriptivní geometrie, analytická geometrie, po$íta$ová grafikaÚdaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP• 1980 - RNDr. P#írodov!decká fakulta Olomouc• 1987 - CSc. (Ph.D.) geometrie a topologie, Matematicko fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v PrazeZam!stnání: 1964 – 1973 SVV% (gymnasium),• 1973 – 1993 Pedagogická fakulta v Ostrav! (Ostravská univerzita),• 1993 - doposud Slezská univerzita Opava.P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let• V.J. Havel, V. Sedlá#, Zkompletování tkán! #ádu n a deficitu 1 nebo 2, Sborník konference Geometry ComputerGraphic GCG 2004, V%B 2004, str. 48-51.• V.J. Havel, V. Sedlá#, K základní v!t! reálné afinní rovinné geometrie, Proceedings of Symposium onComputional Geometry SCG'2004, vol. 13., Bratislava, 2004, str. 50-53.• V.J. Havel, V. Sedlá#, Testing Possible Central Projection Images, Proc. Symp. Comput. Geom. SCG’2007(Koc&ovce, Slovensko), Vol. 16 (2007), 33-38, ISBN 978-80-227-2734-1.P&sobení v zahrani!íObor habilita!ního nebo"ízení na V$jmenovacího "ízení nebo ud%lenív%decké hodnostiohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) mezinár. tuzem.Podpis p"edná#ejícího /1cvi!ícího datum 26. 1. 08


H – Personální zabezpe!ení - p"edná#ejícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústavNázev SPMatematikaJméno a p"íjmení Artur Sergyeyev Tituly Doc., RNDr., Ph.D.Rok narození 1975 typ vzt. hlavní p. rozsah 40 do kdy NDal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsahP"edná#ky v p"edm%techGlobální anal"za I a II, Diferenciální invarianty, Matematické metody ve fyzice a technice I a II, Geometrická teorieparciálních diferenciálních rovnic I a II, Diferenciální geometrie I a IIÚdaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP1996 MSc. (equivalent) in Theoretical Physics, summa cum laude, Kyiv National Taras Shevchenko University,Ukraine2000 CSc. (Ph.D.) in Mathematical Physics, Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine,Kyiv, Ukraine2001 RNDr., obor geometrie, Matematick" ústav, Slezská univerzita v Opav!2005 Doc. (habilitace), obor Geometrie a globální anal"za, Matematick" ústav, Slezská univerzita v Opav!Zam!stnání: 1999 - 2000 Junior Research Associate, Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences ofUkraine, Kyiv, Ukraine, 2000 - doposud Slezská univerzita v Opav!,duben - prosinec 2001 Postdoctoral Fellow at Institut für Mathematik, Humboldt-Universität zu Berlin,duben 2003 - kv!ten 2004 Jacob Blaustein Postdoctoral Fellow, The Jacob Blaustein Institute for Desert Research, Ben-Gurion University of the Negev, Izrael.P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 letV letech 2003-2007 celkem 13 publikací v mezinárodních !asopisech a 1 publikace ve sborníku. V"b#r:A. Sergyeyev, Exact solvability of superintegrable Benenti systems, J. Math. Phys., 2007, 48, no.5, paper 052114,práce vznikla v MÚ SU v Opav!.A. Sergyeyev, D. Demskoi, Sasa--Satsuma (complex modified Korteweg--de Vries II) and the complex sine-Gordon IIequation revisited: recursion operators, nonlocal symmetries and more, J. Math. Phys., 2007, 48, no.4, paper 042702.Podíl 50%, práce vznikla v MÚ SU v Opav! a na University of New Southern Wales, Austrálie.A. Sergyeyev, Why nonlocal recursion operators produce local symmetries: new results and applications, J. Phys. A:Math. Gen., 2005, 38, no.15, 3397-3407, práce vznikla v MÚ SU v Opav!.M. Blaszak, A. Sergyeyev, Maximal superintegrability of Benenti systems, J. Phys. A: Math. Gen., 2005, 38, no.1, L1-L5. Podíl 50%, práce vznikla v MÚ SU v Opav!.A. Sergyeyev, A simple way of making a Hamiltonian system into a bi-Hamiltonian one, Acta Appl. Math., 2004, 83,no.1-2, 183-197, práce vznikla v MÚ SU v Opav!.A. Sergyeyev and J.A. Sanders, A remark on nonlocal symmetries for the Calogero-Degasperis-Ibragimov-Shabatequation, J. Nonlin. Math. Phys., 2003, 10, no. 1, 78-85. Podíl 50%, práce vznikla v MÚ SU v Opav! a na VrijeUniversiteit van Amsterdam.Ú#ast na v"zkumn"ch zám!rech VS 96003 “Globální anal"za“ a MSM J10:98/192400002 (2000-2005) aMSM 4781305904 (2005-2011) a grantu GA$R 201/04/0538 (2004-2006).%e&itel grant' IGS 1/2004 a IGS 10/2007 (SU Opava) a rozvojového projektu !. 254/b M(MT $R (Podpora dosa)eníkvalifikace docent).V sou#asnosti vede dva doktorandy (Mgr. Tomá$ Neuwirth, od r.2004, Mgr. Ivana Voj#áková, od r.2007).V letech 2003-2007 aktivní ú#ast na 15 mezinárodních konferencích v %R a zahrani#í, 30 citací v pracích zahraní#níchautor& a 7 citací v pracích domacích autor&, z toho 22 dle SCI (Sergheyev=Sergyeyev)P&sobení v zahrani!íDlouhodobé pobyty:duben - prosinec 2001 Postdoctoral Fellow at Institut für Mathematik, Humboldt-Universität zu Berlin, N!mecko;duben 2003 - kv!ten 2004 Jacob Blaustein Postdoctoral Fellow, The Jacob Blaustein Institute for Desert Research, Ben-Gurion University of the Negev, Izrael.Obor habilita!ního nebo Geometrie a globální anal"za"ízení na V$jmenovacího "ízení nebo ud%lenív%decké hodnostiSlezská univ. v Opav!ohlasy publikacíRok ud%lení (doc…) 2005 mezinár. tuzem.Podpis p"edná#ejícího32 7datum 28.1.2008


H – Personální zabezpe!ení – p"edná#ející / cvi!ícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!Název SPMatematikaJméno a p"íjmení Jaroslav SMÍTAL Tituly Prof., RNDr., DrSc.Rok narození 1942 typ vzt. Hlavní p. rozsah 40 do kdy NDal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah---P"edná#ky v p"edm%techAlgebra I, II, Matematická anal"za I, II, Reálná anal"za I, II, Komplexní anal"za, Funkcionální anal"za a optimalizace I,II, Topologie, Pravd!podobnost a statistika I, II, Seminá# z matematické anal"zy I, II, Dynamické systémy I, II, Logika ateorie mno$in, Vybrané partie z topologie I, II.Údaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP• 1966 - RNDr. in Mathematical Analysis, Comenius University, Bratislava• 1970 - CSc. (Ph.D.) in Mathematical Analysis, Comenius University, Bratislava• 1980 - Associate Professor (habilitation) in Mathematics, Comenius University, Bratislava• 1985 - DrSc. (Doctor of Sciences) in Mathematical Analysis, Comenius University, Bratislava• 1989 - Professor of Mathematical Analysis, Comenius University, Bratislava• 1995 - Fellow of the Learned Society of the Czech RepublicZam!stnání: 1967 - 1992 Univerzita Komenského Bratislava, 1993 - doposud Slezská univerzita Opava.P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za poslední 3 rokyOd roku 2005 celkem11 publikací v mezinárodních %asopisech. V"b!r:• F. Balibrea, J. Smítal and M. !tefánková, The three versions of distributional chaos, Chaos, Solitons & Fractals 23(2005), 1581 – 1583.• G.-L. Forti, L. Paganoni and J. Smital, Triangular maps with all periods and no infinite omega-limit set containingperiodic points, Topology Appl. 153 (2005), 818 - 832.• F. Balibrea and J. Smítal, A triangular map with homoclinic orbit and no infinite omega-limit set containing periodicpoints, Topology Appl. 153 (2006), 2092 - 2103.• L. Paganoni and J. Smítal, Strange distributionally chaotic triangular maps II, Chaos, Solitons & Fractals 28 (2006),1356 - 1365.• L. Reich, J. Smítal and M. !tefánková, The holomorphic solutions of the generalized Dhombres functional equation, J.Math. Anal. Appl. 333 (2007), 880 - 888.&kolitel doktorand' v MÚ SU v Opav! (s rokem obhajoby): M. Babilonová (2000 - Cena ministra), D. Pokluda (2001),Z. Ko%an (2002) M. Málek (2002) J. Kupka (2004). V sou%asnosti vede dva doktorandy. Od roku 2005 zodpov!dn"#e(itel v"zkumn"ch zám!r' MSM192400002 (2002-05), MSM4781305904 (2006-11) a grant' GA)R 201/03/H152(doktorsk"), 201/03/1153 a 201/06/0318, spolu#e(itel projektu OISE-0456135, CFDA No. 47.079 americké NSF (2005-2008). Od roku 2005 cca 160 citací zahrani%ními autory, v tom 80 dle SCI a 60 kvalifikovan"ch.P&sobení v zahrani!íOd roku 2005 20 pracovních a p#edná(kov"ch pobyt' v délce do 30 dní na univerzitách v Itálii, Polsku, Rakousku,&pan!lsku a USA, aktivní ú%ast na 10 mezinárodních konferencích v Anglii, Itálii, Japonsku, Polsku, Portugalsku,Rakousku, &pan!lsku, USA.Obor habilita!ního nebo Matematická anal"za"ízení na V$jmenovacího "ízení nebo ud%leníUniv. Komenskéhov%decké hodnostiohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) 1989 mezinár. tuzem.Podpis p"edná#ejícíhovíc ne$ 900 cca 100datum 28. 1. 2008


H – Personální zabezpe!ení – p"edná#ející / cvi!ícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!Název SPMatematikaJméno a p"íjmení Kristína Smítalová Tituly Doc., RNDr., CSc.Rok narození 1943 typ vzt. Hlavní p. rozsah 40 do kdy 0809Dal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah---P"edná#ky v p"edm%techMatematická anal"za I, II, III, IV, Vybrané partie z anal"zy I, II, Pravd!podobnost a statistika I, II, Numerická anal"za,Matematické metody v ekonomice a #ízení I, II, III, IV, Aplikovaná statistika, Matematická ekonomie I, II, Oby$ejnédiferenciální rovnice, Dynamické systémy I, II.Údaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP• 1965 - RNDr. in Applied Mathematics, Comenius University, Bratislava• 1974 - CSc. (Ph.D.) in Mathematical Analysis, Comenius University, Bratislava• 1982 - Associate Professor (Doc.) in Mathematical Analysis, Comenius University, BratislavaZam!stnání:1965 - 1980 P#írodov!decká fakulta Univerzity Komenského v Bratislav!1980 - 1993 Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Komenského v Bratislav!,1993 - doposud Slezská univerzita v Opav!.P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za poslední 3 rokyVybudování speciálních p#edná%ek pro studijní obory "Matematické metody v ekonomii" a "Aplikovaná matematika pro#e%ení krizov"ch situací". Práce na projektu GA&R 201/00/0859 (2001 - 2002). Oponentura více ne' 10 projekt(GA&R, FRV).)kolitelka RNDr. K. Hasíka, Ph.D. (obhajoba 2000), Ing. Bc. J. Meleckého, Ph.D. (obhajoba 2007), vedlej%í %kolitelkaRNDr. L. &elechovské (Kozákové), Ph.D. (obhajoba 2004, %kolitel ). Schwabik) a Ing. P. Harasima (v%ichni oborMatematická anal"za na MÚ SU v Opav!).Od roku 2003 10 citací zahrani$ními autory.P&sobení v zahrani!íObor habilita!ního nebo Matematická anal"za"ízení na V$jmenovacího "ízení nebo ud%leníUniv. Komenskéhov%decké hodnostiohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) 1982 mezinár. tuzem.Podpis p"edná#ejícího70 5datum 28. 1. 2008


H – Personální zabezpe!ení – p"edná#ející / cvi!ícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!Název SPMatematikaJméno a p"íjmení Oldrich Stolín Tituly RNDr., Ph.D.Rok narození 1970 typ vzt. hlavní p. rozsah 40 do kdy 0707Dal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah---P"edná#ky / cvi!ení v p"edm%techAktuáln! – zimní semestr: Algebra I (p#.), Algebra I (cv.), Matematické metody ve fyzice a technice I (cv.),Aktuáln! – letní semestr: Algebra II (p#.), Geometrie (p#.), Matematické metody ve fyzice a technice II (cv.), Algebra I(cv.)Údaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP1993 – Mgr., P#írodov!decká fakulta Masarykovy univerzity v Brn! (obor Fyzika pevn"ch látek),1999 – RNDr., P#írodov!decká fakulta Masarykovy univerzity v Brn! (Fyzika),1999 – Ph.D., P#írodov!decká fakulta Masarykovy univerzity v Brn! (Obecné otázky fyziky).1993 – 1996 interní PGS na P#F MU v Brn! (obor Obecné otázky fyziky),1996 – 1998 v!deck" pracovník (katedra obecné fyziky P#F MU v Brn!),1998 – dosud odborn" asistent (Matematick" ústav v Opav!)P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 letPublikace• M. Marvan, O. Stolín, Symmetry reduction of vacuum Einstein equations with cosmological constant,Preprint Series in Global Analysis, GA 7/2003.• M. Marvan, O. Stolín, On local equivalence problem of spacetimes with two orthogonally transitive commuting Killingfields, GA 4/2007, Accepted in J. Math. Phys.Granty (IGS SU v Opav!)• 21/2003 P#esná #e$ení Einsteinov"ch rovnic• 3/2004 P#esná #e$ení Einsteinov"ch rovnic a jejich klasifikace• 3/2005 P#esná #e$ení Einsteinov"ch rovnic• 9/2006 P#esná #e$ení Einsteinov"ch rovnic a jejich klasifikaceÚ%ast ve v"zkumn"ch zám!rech• MSM 192400002 Globální anal"za (2000-2004)• MSM4781305904 Topologické a analytické metody v teorii dynamick"ch systém& a matematické fyzice (2005-2011)P&sobení v zahrani!íKonference• 8th International Conference of Differential Geometry and its Application, 27.8. – 31.8. 2001, 'eská republika, Opava• Debrecen – Opava meeting, 23.5. – 25.5. 2002, Ma(arsko, Debrecen• 17th International Conference on General Relativity and Gravitation, 18.7. – 22.7. 2004 Irsko, Dublin• Albert Einstein Century, 18.7. – 22.7. 2005, Francie, Pa#í)• MG 11 Marcel Grossmann Meeting, 23.7.-29.7.2006, N!mecko, BerlínStudijní pobyt• Prof. Vinogradov, 16.12. – 18.12. 2003, Itálie, SalernoU%itelsk" pobyt• University of Salamanca, 13.9. – 25.9. 2003, *pan!lsko, SalamancaObor habilita!ního nebo Ph.D.: Obecné otázky fyziky"ízení na V$jmenovacího "ízení nebo ud%leníMasarykova univerzitav%decké hodnostiv Brn!, P#Fohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) 1999 mezinár. tuzem.Podpis p"edná#ejícího /cvi!ícíhodatum


H – Personální zabezpe!ení – p"edná#ející / cvi!ícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!Název SPMatematikaJméno a p"íjmení Jaromír S"kora Tituly Ing., CSc.Rok narození 1936 typ vzt. Hlavní p. rozsah 28 do kdy 08/08Dal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsahP"edná#ky / cvi!ení v p"edm%techMatematické metody v ekonomice a #ízení II, III, Aplikovaná matematika p#i #e$ení krizov"ch situacíÚdaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP• 1965 MSc. (Ing.) in Machinery Engineering, Technical University, Bratislava, 1965• 1969 Operation Research (Postgradual study) Technical University, Brno• 1980 Ph.D. (CSc.) in Economics, Technical University, Ostrava, 1980Zam!stnání:• 1966 – 1970 programátor, vedoucí programátor OSTROJ, BRANO,• 1970 – 1983 vedoucí projekce, PORS,• 1983 – 1990 #editel PORS,• 1990 – 1991 vedoucí projekce AGRODAT,• 1991 – 1994 vedoucí odd!lení poradenství podnikání, Ú#ad práce Opava,• 1994 – 1995 systémov" analytik Krizov"ch situací, centrum medicíny katastrof,• 1995 – 1998 vedoucí odd!lení krizového plánování ministerstva zdravotnictví %R,• 1998 – 2007 vedoucí odd!lení Aplikované matematiky na MÚ SU,• 2007 – dosud odborn" asistent na MÚ SU.P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let• Matematické metody v ekonomice II (sylabus a pomocn" text), MÚ SU Opava 2000 (36 stran)• Strategické #ízení a prognostika (sylabus a pomocn" text), MÚ SU Opava 2000 (65 stran)• Matematické metody v ekonomice IV (sylabus a pomocn" text), MÚ SU Opava 2004 (30 stran)• Aplikovaná matematika pro #e$ení krizov"ch situací (sylabus a pomocn" text), MÚ SU Opava 2005 (20 stran)P&sobení v zahrani!íObor habilita!ního nebo Pr'#ezové ekonomiky – CSc."ízení na V$jmenovacího "ízení nebo ud%leníVysoká $kola Bá&skáv%decké hodnostiOstravaohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) 1980 mezinár. tuzem.Podpis p"edná#ejícího /cvi!ícího datum 5. 2. 2008


H – Personální zabezpe!ení – p"edná#ející / cvi!ícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústavNázev SPmatematikaJméno a p"íjmení Marta #tefánková Tituly Doc., RNDr., Ph.D.Rok narození 1974 typ vzt. hlavní p. rozsah 40 do kdy NDal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsahP"edná#ky v p"edm%techVybrané partie z matematické anal"zy I a II, Algebra, Komplexní anal"za, Topologie, Logika a teorie mno$in, Anal"zav komplexním oboruÚdaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP1999 – RNDr. v oboru Matematická anal"za, Matematick" ústav SU, Opava2000 – Ph.D. v oboru Matematická anal"za, Matematick" ústav SU, Opava2000 – Cena ministra %kolství pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu2003 – Docent v oboru Matematika – Matematická anal"za, Matematick" ústav SU, Opava2007 – Cena rektora Slezské univerzity za v!deckou &innostZam!stnání: 2000 – doposud Slezská univerzita OpavaP"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za poslední 3 rokyOd roku 2005 celkem 5 publikací v mezinárodních &asopisech a editor sborníku z mezinárodní konference.• F. Balibrea, J. Smítal and M. !tefánková, The three versions of distributional chaos, Chaos, Solitons and Fractals 23(2005), 1581 - 1583.• A. Ry"av# and M. !tefánková (Eds.), Report of Meeting, The Forty-second International Symposium on FunctionalEquations, June 20–27, 2004, Opava, Czech Republic, Aequationes Math. 69 (2005), 164 - 200.• L. Reich, J. Smítal and M. !tefánková, Local Analytic Solutions of the Generalized Dhombres Functional Equation I,Österreich. Akad. Wiss. Math.-Natur. Kl. Sitzungsber. Abt. II (2005) 214, 3 - 25.• M. !tefánková, On topological entropy of transitive triangular maps, Topology Appl. 153 (2006), 2673 - 2679.• L. Reich, J. Smítal and M. !tefánková, The holomorphic solutions of the generalized Dhombres functional equation, J.Math. Anal. Appl. 333 (2007), 880 - 888. ISSN 0022-247X#kolení doktorand' v MÚ SU v Opav!: RNDr. Marek Lampart, Ph.D., 2002-2005; RNDr. Petra #indelá(ová, Ph.D.,2003 – 2005; Mgr. Jana Dvo(áková, 2006 – 2. ro&ník doktorského studia. Od roku 2005 (e%itelka projektuAKTION 42p11 Málodimenzionální dynamické systémy (2005 – 2006) a spolu(e%itelka projekt' GA 201/03/1153, GA201/06/0318 a MSM 4781305904 (v%echny (e%eny v MÚ SU v Opav!).Od roku 2005 cca 40 citací, v tom 16 dle SCI a 30 zahrani&ních.P&sobení v zahrani!íOd roku 2005 5 pracovních pobyt' na univerzitách v Murcii (#pan!lsko), v Grazu a ve Vídni , aktivní ú&ast na 7mezinárodních konferencích ve Anglii, Itálii, Japonsku, Polsku 2x, Portugalsku a Slovensku.Obor habilita!ního nebo Matematika - Matematická anal"za"ízení na V$jmenovacího "ízení nebo ud%leníSlezská univ. v Opav!v%decké hodnostiohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) 2003 mezinár. tuzem.Podpis p"edná#ejícího45 20datum 28.1. 2008


H – Personální zabezpe!ení – p"edná#ející / cvi!ícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!Název SPMatematikaJméno a p"íjmení Josef Vícha Tituly Ing.Rok narození 1981 typ vzt. DSP* rozsah do kdyDal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsahP"edná#ky / cvi!ení v p"edm%techMatematická ekonomie – cvi#eníSoftwarová podpora matematick"ch metod v ekonomice a $ízeníFinan#ní a pojistná matematika I, IIPraxe I, IIÚdaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SPzá$í 2001 – leden 2002: studijní pobyt na univerzit! Politécnica de Cartagena, %pan!lsko (v rámci programuSocrates/Erasmus)2005: Bc. v oboru Aplikovaná matematika pro $e&ení krizov"ch situací, Matematick" ústav v Opav!, Slezská univerzitav Opav!2007: Ing. v oboru Finance, Fakulta managementu a ekonomiky Univerzita Tomá&e Bati ve Zlín!P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 letP&sobení v zahrani!íObor habilita!ního nebo"ízení na V$jmenovacího "ízení nebo ud%lenív%decké hodnostiohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) mezinár. tuzem.Podpis p"edná#ejícího /cvi!ícího datum 29. 1. 2008* Studentka prezen#ní formy doktorského studijního programu Matematika.


H – Personální zabezpe!ení - p"edná#ejícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!Název SPAplikovaná matematika pro #e$ení krizov"ch situacíJméno a p"íjmení Franti$ek Babinec Tituly Prof. Ing., CSc.Rok narození 1947 typ vzt. dohoda rozsah do kdyDal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu RozsahVUT Brno, FSI hlavní p. 40 hod/t"denP"edná#ky v p"edm%techAnal"za rizikÚdaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP1971 – 1974 VÚCHZ Hradec Králové, v"zkumn" pracovník ,1975 – 1979 VUT Brno, interní v!deck" aspirant, 1980 – 1983 VUT Brno,. odborn" asistent,1983 – 1993 - 1997 VUT Brno, katedra chemick"ch za#ízení, docent, ústav procesního in%en"rství,1997 – 2003 - VUT Brno, FSI, ústav procesního in%en"rství, profesor,2004 - dosud -VUT Brno, FSI, ústav metrologie a zku$ebnictví, profesor,P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 letcelkem : 26 + (40)A1 – mezinárodní recenzované &asopisy : 1,A2 – ostatní v!decké recenzované &asopisy : 7,C – p#edná$ky na sv!tov"ch a evropsk"ch kongresech : 18,ostatní - národní a mezinárodní konference : 40BABINEC, F.; IVÁNEK, L.; FICBAUER, V.:Accidents, Causes of Accidents and Learning from SEVESO II Implementation,Process Safety and Environmental Protection, Vol.83, (2005), No.9, pp.437-442, ISSN 0957-5820,Process Safety, (Major) Accidents and Loss Prevention, ECCE 2003, pp.1-2, ISBN 84-88233-26-4, (2003), EFCE!lánek ve sborníku akce: ECCE, Granada, 21.09.2003-25.09.2003BABINEC, F.: Accidents, Learning from Accidents and safety documentation,Proceedings of European Congress LP 2004 Loss prevention and safety promotion in the process industries, pp.2400-2408, Prag, 31.05.2004-03.06.2004, ISBN 80-02-01574-6,BABINEC, F.; IVÁNEK, L.; FICBAUER, V.:Accidents, Causes of Accidents and Learning from SEVESO II Implementation,Process Safety and Environmental Protection, Vol.83, (2005), No.9, pp.437-442, ISSN 0957-5820,SVORE'OVÁ, M., TABAS, M., BABINEC, F.: Systematical Hazard Identification and Risk Assessment in ProcessIndustry. 42 nd International Petroleum Conference. Bratislava, 2005, ISBN 80 – 969371 – 2 – X .podrobn!ji viz.: www.fme.vutbr.cz/prac.html?vzor=babinecP&sobení v zahrani!íkrátkodobé stá%e na UMIST v GB a USA (USAID)procesní in%en"rstvíObor habilita!ního nebo"ízení na V$jmenovacího "ízení nebo ud%leníVUT v Brn!v%decké hodnostiohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) 1997 mezinár. tuzem.Podpis p"edná#ejícího21 39datum 25.1.2008


H – Personální zabezpe!ení - p"edná#ejícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústavNázev SPMatematikaJméno a p"íjmení Ga#pierik Libor Tituly doc.,Ing.,CSc.Rok narození 1947 typ vzt. dohoda rozsah 2 hod. do kdy 2010Dal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah$ilinská univerzita Hlavn" p. 37,5P"edná#ky v p"edm%techBezpe%nostní politika a prevence kriminalityÚdaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SPZískané pedagogické vzdelanie, vedecké hodnosti a vedecko-pedagogické tituly1968 – Vysoko#kolské vzdelanie v odbore matematika a fyzika, promovan" pedagóg, VVVT& Martin.1974 - Vysoko#kolské vzdelanie v odbore velite'sko-organiza%nom raketového vojska a delostrelectva, Vojenskáakadémia v Brne.1981 – udelenie vedeckej hodnosti kandidáta vied v odbore Opera%né a bojové pou(itie druhov vojsk, tylové a technickézabezpe%enie, Vojenská akadémia v Brne.1987 – udelenie vedecko-pedagogického titulu Docent pre odbor Opera%né a bojové pou(itie druhov vojsk, #peciálnetechnické a tylové zabezpe%enie po obhajobe habilita%nej práce, Vysoká vojenská #kola pozemného vojska vo Vy#kove.Prax od ukon!enia vysokej #koly• 9. 1971 – 24.9.1979: u%ite' skupiny stre'by a palebnej slu(by Vysokej vojenskej technickej #koly voVVVT& Martin• 25.9.1979 – 8.11.1983: zástupca ná%elníka katedry raketového vojska a delostrelectva fakulty druhov vojskVysokej vojenskej #koly pozemného vojska vo Vy#kove• 9.11.1983-22.10.1985: zástupca ná%elníka raketového vojska a delostrelectva V"chodného vojenského okruhu vTren%íne• 23.10.1985–22.11.1992: ná%elník katedry raketového vojska a delostrelectva fakulty druhov vojsk Vysokejvojenskej #koly pozemného vojska vo Vy#kove• 1991 – 1992: prodekan pre vedeckú %innos) na Fakulte druhov vojsk Vysokej vojenskej #koly pozemnéhovojska• 1992:Zástupca ná%elníka raketového vojska a delostrelectva Velite'stva V"chod v Tren%íne• 1993-1994: Zástupca neskôr ná%elník Hlavnej správy vzdelávania, sociálnych a personálnych vecí Velite'stvaarmády SR• 1995-2002:Ná%elník Vojenskej polície MO a G& Ozbrojen"ch síl SR• 1.2.2003 – 31.5.2003:extern" u%ite' na Katedre bezpe%nostného mana(mentu Fakulty #peciálneho in(inierstva na$ilinskej univerzite• 1.8.2003–1.11.2005: odborn" asistent na Katedre bezpe%nostného mana(mentu Fakulty #peciálneho in(inierstva$ilinskej univerzity• 1.11.2005: docent na Katedre bezpe%nostného mana(mentu Fakulty #peciálneho in(inierstva $ilinskej univerzity.P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let


1. Ga!pierik, L. – Reit!pís, J. : Prevencia vlámania do objektov, 12 strán, podiel 50 %. ALARM securitymagazín, ". 2/2004. Infodom. Bratislava 2004.2. Ga!pierik, L. – Reit!pís, J. : Ako definova# pojem BEZPE$NOS%, rozsah 6 strán, podiel 50 %. ALARMsecurity magazín ". 4/2004. Infodom. Bratislava 2004.3. Ga!pierik, L. – Reit!pís, J.: Prevencia vlámania do objektov, 6 strán. Zborník z 9. medzinárodnej vedeckejkonferencie k rie!eniu krízov&ch situácií v !pecifickom prostredí, podiel 50 %. 'ilina 2004.4. Ga!pierik, L.: Prevencia kriminality, vybrané predná!ky pre !tudentov bezpe"nostného mana(mentu. Skriptá,109 strán. Katedra bezpe"nostného mana(mentu Fakulty !peciálneho in(inierstva. 'ilina 2005.5. Ga!pierik,L.- Mesáro!, M.-Reit!pís,J.: Problematika bezpe"nosti, národné a nadnárodné aspekty. Podiel 33%In: Civilná ochrana, revue pre civilnú ochranu obyvate)stva, ".3/2005. Úrad civilnej ochrany Ministerstvavnútra Slovenskej republiky, 2005, s. 48-50.6. Ga!pierik, L.: Prihlásená predná!ka Mo(nosti rie!enia odbornej prípravy zamestnancov Súkromn&chbezpe"nostn&ch slu(ieb na medzinárodnom seminári na téma Nové prístupy k vzdelaniu a v&cviku pre sférubezpe"nostného priemyslu. Fakulta !peciálneho in(inierstva 'ilinskej univerzity, 'ilina 2005.7. Ga!pierik, L.: Prihlásená predná!ka Miesto a úloha súkromn&ch bezpe"nostn&ch slu(ieb pri ochrane obyvate)ovv podmienkach Slovenskej republiky. Fakulta telesnej kultúry, Univerzita Palackého. Olomouc 2005.8. Ga!pierik, L.: U"ebná dokumentácia akreditovaného kurzu „Mana(ment bezpe"nostného systému pri ochraneutajovan&ch skuto"ností, osôb a majetku“. Katedra bezpe"nostného mana(mentu Fakulty !peciálnehoin(inierstva 'ilinskej univerzity. 'ilina 2006.9. Ga!pierik, L. – Reit!pís, J. : Bezpe"nos# podniku /organizácie, in!titúcie/, rozsah 14 strán, podiel 50 %.ALARM security magazín ". 1/2006. Infodom. Bratislava 2006.10. Ga!pierik, L. : $o treba vedie# o pytliactve - trestn& "in pytliactva, rozsah 6 strán. Na!e po)ovníctvo ". 2/2006.Bratislava 2006.11. Ga!pierik, L. : Pytliak, "o je to za "loveka? -kriminologická charakteristika páchate)a trestného "inu pytliactva,rozsah 6 strán. Na!e po)ovníctva ". 3/2006. Bratislava 2006.12. Ga!pierik, L. : Dá sa predís# pytliactvu? -prevencia proti trestnému "inu pytliactva, rozsah 6 strán. Na!epo)ovníctvo ". 4/2006. Bratislava 2006.13. Ga!pierik, L. : Prognóza prevencie kriminality, rozsah 14 strán, Zborník Akadémie PZ, str. 103 – 117.Bratislava 2006.14. Kostík, C. – Ga!pierik, L. a kol. – projekt medzinárodnej vedeckov&skumnej úlohy „Prognóza v&vojakriminality a jej kontroly v európskom regióne. Akadémia policajného zboru. Bratislava 2006.15. Reit!pís, J. – Ga!pierik, L. a kol.: Anal&za vedeck&ch poznatkov z oblasti bezpe"nosti a ich aplikácia do sféryvysoko!kolskej prípravy odborníkov bezpe"nostného a krízového mana(mentu. Fakulta !peciálnehoin(inierstva, 'ilinská univerzita v 'iline, doba rie!enia 2006-2008.16. Kostík, C. – Ga!pierik, L. a kol.: Prognóza v&voja kriminality a jej kontroly v Európskom regione. Akadémiapolicajného zboru v Bratislave. Bratislava 2006.17. Ga!pierik, L. – Mullerová, J. : Prevencia ochrany kritickej infra!truktúry, rozsah 6 strán. Zborník F*I 'U z 12.medzinárodnej konferencie. 'ilina 2007.18. 2. Ga!pierik, L. – Pecková, + : Niektoré problémy prevencie kriminality a inej protispolo"enskej "innosti,rozsah 6 strán. Zborník F*I 'U z 12. medzinárodnej konferencie. 'ilina 2007.19. 3. Ga!pierik, L. – Mullerová, J. : Rola bezpe"nostného mana(éra v podniku, 5 strán, podiel 50 %. ZborníkNárodnej akadémie obrany. L. Mikulá! 2007.20. Ga!pierik, L. – Vidríková, D.: Miesto a úlohy bezpe"nostného mana(mentu v systéme riadenia podniku. Podiel50 %. Zborník národnej akadémie obrany. L. Mikalá! 2007.21. Ga!pierik, L.: Prevencia ochrany kritickej infra!truktúry. Zborník vedeck&ch prác. Kijev 2007.22. Ga!pierik, L. – Boc, K.: Skvalitnenie v&u"by a inej protispolo"enskej "innosti. Odborn& seminár k vedeckejúlohe Anal&za vedeck&ch poznatkov z oblasti bezpe"nosti a ich aplikácia do sféry vysoko!kolskej prípravyodborníkov bezpe"nostného a krízového mana(mentu, podiel 50 %. 'ilina 2007.23. Ga!pierik, L. – Mullerová, J. – Mikulík, M.: Rizika a v&hody obnovite)n&ch zdrojov energie. Fakultatechnologická, Univerzity Tomá!a Ba#u v Zlíne. Uherské Hradi!te 2007.24. 9. Ga!pierik, L. – Mullerová, J. : Kriminologické aspekty delikvencie malolet&ch a kriminalita mladistv&chpáchate)ov v SR. Zborník z 12. medzinárodnej konferencie v Nemecku „Starke Jugend – starke Zukunft“,podiel 50 %. Wiesbaden 2007.


P!sobení v zahrani"í.Obor habilita"ního nebojmenovacího #ízení nebo ud%lenív%decké hodnostiOpera"né a bojové pou#itie druhov vojsk, !peciálnetechnické a tylové#ízení na V$Pozemného vojska voVy!koveohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) 1987 mezinár. tuzem.Podpis p#edná&ejícíhodatum 1.2.2008


H – Personální zabezpe!ení - p"edná#ejícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!Název SPMatematikaJméno a p"íjmení Emil Gavlovsk" Tituly Doc. Ing. CSc.Rok narození 24.4.1937 typ vzt. dohoda rozsah 30h/zim.sem. do kdyDal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsahP"edná#ky v p"edm%techTopografie a GPS pro krizové #ízeníÚdaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP1961-absolvent HGF V$B Ostrava,obor d%lní m!#ictví1961-1965-vedoucí m!#ického odd!lení Geologick" pr%zkum Zlaté Hory1965-asistent na Kated#e d%lního m!#ictví HGF V$B Ostrava1988-ud!len titul CSc. pro obor d%lní m!#ictví1990-2002 docent na Institutu d%lního m!#ictví a geodézie HGF V$B-TU OstravaGarance a v"uka p#edm!t%: In&en"rská geodézie, Fotogrammetrie, Mapování a zam!#ování lom%, Topografie, Teorieturismu, Technika slu&eb v cestovním ruchu, Základy kartografie.2001-2007 Externí pedagog Slezské univerzity Opava. Garant p#edm!tu Základy Topografie2007 Externí pedagog Vysoké 'koly logistiky v P#erov!. Garant p#edm!t% Management CR, Moderní kartografie,Turistika v (RP"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let-Fotogrammetrické zam!#ování rizikov"ch prostor pomocí dálkov! ovládaného mobilního za#ízení. Grant GA(R 30%2002-2005, spolu#e'itel. Návrh a konstrukce fotogrammetrické aparatury a technologie po#ízení fotogram. snímk%-Fotogrammetrické zam!#ování rizikov"ch prostor pomocí dálkov! ovládaného mobilního za#ízení. Referát na 100%konferenci Spole)nosti d%lních m!#i)% a geolog%, Hustope)e 2004-M!#ické sledování stability záv!rného svahu lomu Kotou) ve $tramberku. Odpov!dn" #e'itel HS 2000-2007 70%P&sobení v zahrani!í1980-odpov!dn" geodet fy Intergeo Praha v Mongolsku na lokalit! (ulut Cagan Del. 7 m!síc%1983 odpov!dn" geodet fy Intergeo Praha v Mongolsku na lokalit! Modoto. 8 m!síc%Obor habilita!ního nebo jmenovacího 1988 CSc. pro obor d%lní m!#ictví"ízení na V$"ízení nebo ud%lení v%decké hodnosti 1990 Doc. pro obor d%lní m!#ictvíHGF V$B-TU Ostravaohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) mezinár. tuzem.Podpis p"edná#ejícíhodatum 15.1.2008


H – Personální zabezpe!ení - p"edná#ejícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!Název SPMatematikaJméno a p"íjmení Stanislav Häuser Tituly Ing. CSc.Rok narození 1953 typ vzt. Jiná* rozsah do kdyDal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu RozsahHÄUSER-SILMA GRADIENT s.r.o. Opava – vzd!lávání a hlavní pracovní úvazek 40 hod /t"dn!mana#erské poradenství, spolumajitel, $editel, jednatel / konzultant - na dobu neur%itouEkonomická fakulta V&B TUO%áste%n" úvazek- na dobu neur%itou8P"edná#ky v p"edm%techStrategické $ízení a prognostikaÚdaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SPInstituce Vysoká 'kola bá(ská v Ostrav!, strojní fakultaDatum oddoTitul, obor1) 1972 -19772) 1979 - 19851) Ing., strojní in#en"r2) CSc., kandidát v!dP"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let1. Häuser S: Bio$ízení pro podnikatelskou praxi, m!sí%ník Moderní $ízení %. 4/20072. Häuser S: Spirála znalostí, m!sí%ník Moderní $ízení %. 4/2006, str. 143. Häuser S: Spirálov" r)st firemních znalostí, Jakost 2006 – Sborník konference, DTO Ostrava4. Häuser S: Potenciál úsp!'nosti = p$edpoklad excelentní v"konnosti, Jakost 2005 - Sborník konference, DTOOstrava, 2005,; ISBN 80-02-01729-3, sekce G -305. Häuser S: Podstata firemní genetiky, m!sí%ník Moderní $ízení 3/2005, Economia, Praha 2005, str. 12-146. Häuser S: *ízen" rozvoj konkuren%nosti, Konference V&B únor 20057. Häuser S, Makarová M: Lidé, jejich potenciál a jeho vyu#ití Post$ehy z projektu PHARE 2000, M* únor 20058. Häuser S, : Principy a zku'enosti aplikace strategického rámce EFQM v $ízení nemocnice, Kongres *ízená kvalitave zdravotnictví a sociální sfé$e, DTO Ova %erven 20049. Häuser S, : Kvalita rozvoje lidí a znalostí v MSP Zku'enosti PHARE 2000, Konference Jakost Q2004, Ostrava,5/200410. Häuser S. – HK Opava, 1. Diskusní klub - hovory o podnikání - Podpora podnikání v Moravskoslezskémkraji v podmínkách EU, Opava, kv!ten 200411. Häuser S. + V&B TU Ova EkF: Pr)vodce $ízením zm!n, trendy managementu, Ostrava 200312. Häuser S, : Kvalita strategického $ízení v MSP a program PHARE 2000, Konference Jakost Q2003, Ostrava,5/200313. Häuser S, Chur" Z - +DB: Zku'enosti ze zavád!ní procesních amébních struktur, KonferenceJakost Q2003, Ostrava, 5/200314. Häuser S: ISO 9000:2000 a firemní kultura – M* 01/200315. Häuser S. + V&B TU Ova EkFProjekt „Rozvoj LZ v pr)myslu, mal"ch a st$edních podnicíchpro dosa#ení akcelerace rozvoje LZv MS kraji“ – zahájení projektu, listopad 2002, odobrn" garant projektHÄUSER- SILMA GRADIENT s.r.o. Opava16. Häuser S: Procesní maticové struktury a vliv na v"konnost firmy (teorie a praxe), konference Jakost 2002 –Q2002, kv!ten 200217. Häuser S.: ISO 9000:2000 a firemní kultura – M* / 200218. Häuser S: Vliv aplikace procesního $ízení na motivaci, konference Motivace 05/2002, Ova19. Häuser S: Pro% procesní $ízení aneb cesta k zásadní zm!n! efektivity firmy, konference Procesní $ízení 2002


P!sobení v zahrani"íInstituce Bekaert - Stanwick, BelgiumDatum 09/1994 -12/1995Titul, obor Certificate - TQM facilitatorInstituceDatumTitul, oborInstituceDatum odTitul, oborU.K., Preston, Lancashire Business School1993 - 3 monthsInternational Management Development Course/ MBANeederland know-how, CIMA PRAGUE1993Marketing Course CIMA/NIMAInstituce PHARE, NVFDatum 1998 - 2 t!dnyTitul, obor USA Business excelenceObor habilita"ního nebo#ízení na V$jmenovacího #ízení nebo ud%lenív%decké hodnostiohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) mezinár. tuzem.Podpis p#edná&ejícíhodatum 28.1. 2008*Smluvní zaji"t#ní v!uky na základ# faktury.


H – Personální zabezpe!ení - p"edná#ejícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!Název SPMatematikaJméno a p"íjmení Hlou#ková Tituly Ing.Rok narození 1944 typ vzt. dohoda rozsah do kdyDal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsahP"edná#ky v p"edm%techMakroekonomie ; MikroekonomieÚdaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP1967 VUT v Brn!, fakulta strojní, obor Organizace a ekonomika strojní a elektr. v"roby1980 UP v Olomouci, fakulta p$írodov!decká, postgraduální studium – dopl%kové pedagogické studium pro strojníin&en"ry1987-1973 Programátor analytik, TESLA Brno, PORS Opava1973-1982 St$edo#kolská u'itelka, SE( Opava, SOU Strojní Opava1982-2003 Zástupce $editele pro teoretické vyu'ování IS(-COP OpavaP"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 letP&sobení v zahrani!íObor habilita!ního nebo"ízení na V$jmenovacího "ízení nebo ud%lenív%decké hodnostiohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) mezinár. tuzem.Podpis p"edná#ejícíhodatum 27. ledna 2008


H – Personální zabezpe!ení - p"edná#ejícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav!Název SPMatematikaJméno a p"íjmení Roman Chlíbek Tituly doc., MUDr., PhD.Rok narození 1965 typ vzt. dohoda rozsah do kdyDal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsahP"edná#ky v p"edm%techKurz protibiologické ochranyKurz protiepidemické ochranyÚdaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP1989 MUDr. (LF UK Hradec Králové, VLA Hradec Králové)1992 atestace I. st. v"eobecné léka#ství1996 STANAG 2 z anglického jazyka1997 atestace I. st. hygiena a epidemiologie2000 obhájení diserta$ní práce v oboru epidemiologie na téma: Ch#ipka a její mo%nosti prevence vakcinací, ud!leníPh.D.2003 STANAG 2 z anglického jazyka2003 bezpe$nostní prov!rka NBÚ &R na stupe' TAJNÉ2006 obhájení habilita$ní práce na téma: O$kování proti virové hepatitid! A a BP"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 letviz samostatn( listP&sobení v zahrani!í1996 Kurz Preventivního léka#ství na Královské léka#ské koleji v Lond(n!, UK1997 Kurz zdravotnického managementu v Utrechtu, Holandsko1999 Sty$n( d)stojník, epidemiolog 6. Polní nemocnice A&R, zahrani$ní operace Allied Harbour, AFOR v Albánii ahumanitární mise v Turecku (celkem 7 m!síc))Obor habilita!ního nebo PhD – obor epidemiologie, 2000"ízení na V$jmenovacího "ízení nebo ud%lení doc. – obor hygiena, preventivní léka#ství a UO Brnov%decké hodnostiepidemiologieohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) 2006-doc mezinár. tuzem.Podpis p"edná#ejícíhoSCI 18datum 29.1.2008


A. V!decké monografie a kapitoly v monografiích1. Chlíbek R.: Biologick! terorismus. In: Medicína katastrof. Edit. Pokorn!, Praha: Grada, 2006.B. P"vodní práce v odborn#ch $asopisecha) v zahrani$ních $asopisech s Impact faktorem1. Splino M., Beran J., Chlibek R.: Q fever outbreak during the Czech Army deployment in Bosnia. Mil Med.2003 Oct;168(10):840-2.2. Beran J., Chlibek R., Weber F.: A combined dual-chamber typhoid/hepatitis A vaccine as a booster dose inhepatitis A primed adults.Vaccine. 2003 Dec 1;21(32):4650-4.3. Kohl I., Nemecek V., Summerova M., Chlibek R.: The first Post-Exposure Use of an Inactivated HepatitisA Vaccine to the Interruption of Hepatitis A Outbreak in the World: Situation 8 years after the IncompleteVaccination Schedule. Liver International, Vol 24, Supplement 4, 2004, Blackwell Munksgaard,ISSN 1399-1968, p.13-14.4. Splino M., Patocka J., Prymula R., Chlibek R.: Anthrax vaccines. Ann Saudi Med. 2005 Mar-Apr;25(2):143-9.5. Chlibek R., Hartmanova M., Severa J., Prymula R., and Splino M.:The Use of Foam Substances forDisinfection. Indoor Built Environ, Feb 2006; 15: 77-79.6. Vackova M., Buchta V., Prymula R., Cerman J., Kubatova A., Hamal P., Raclavsky V., and Chlibek R.:The Occurrence of Microscopic Fungi in Air Samples from a Transplant Intensive Care Unit. Indoor BuiltEnviron, Feb 2006; 15: 115-118.7. Wielen MV., Damme PV., Chlibek R., Smetana J., Sonnenburg F.: Hepatitis A/B Vaccination of AdultsOver 40 Years Old: Comparison of Three Vaccine Regimens and Effect of Influencing Factors. Vaccine,2006; 24 (26):5509-5515.8. Kohl I., N"me#ek V., Summerová M., Chlíbek R., Na$ová K., Mináriková O.: Long-term Protective Effectof Post-exposure Havrix TM Administration under Conditions of Viral Hepatitis Type A Occurrence. Eur JEpidemiol. 2006, 21(12): 893-899.b) v zahrani$ních $asopisech bez Impact faktoru1. Patocka J., Splino M., Prymula R., Chlibek R.: Antrax toxin: Deadly Triumvirate of Antrax. ASANewsletter, 96, 2003, p. 19-23.c) publikace v recenzovan#ch $esk#ch $asopisechP!vodní práce:1. Chlíbek R., Smetana J., %indelá& R., 'e#etková B., Prymula R., Kohl I.: Imunogenita vakcín proti virov!mhepatitidám A a B u osob star(ích 40 let – vliv rizikov!ch faktor). Epidemiol. Mikrobiol. Imunol., 56, 2007,#.3, s. 119-128.2. Smetana J., Vacková M., Chlíbek R.: Prionové nemoci. Epidemiol. Mikrobiol. Imunol., 56, 2007, #.3, s.112-118.3. Chlíbek R., Smetana J.: O#kování proti virov!m hepatitidám, Vakcinoloie, 1, 2007, #. 3, s. 140-155.4. %indelá& R., Pokorná M., Hir(ová M., Chlíbek R.: Rabies free status a o#kování. Causa subita, 10, 2007, #.7,s.190.5. %pli*o M., Chlíbek R.: Epidemiologická rizika vakcinace proti variole v sou#asnosti, Vakcinologie, 1, 2007,#.2, s.11-112.6. %pi*o M., Prymula R., Chlíbek R.: Epidemiologická rizika vakcinace proti variole v sou#asnosti: kontaktníp&enos viru vaccinie, Voj Zdrav Listy, 76, 2007, #.4, s.158-161.7. %pli*o M., Chlíbek R.: The Measles Iniciative 2007 – Stanovení nov!ch cíl). Vakcinologie, 1, 2007, #. 1, s.53-54.8. Chlíbek R., 'e#etková B., Smetana J., Prymula R., Kohl I.: Séroprevalence protilátek proti viru hepatitidyA, viru hepatitidy B u nevakcinované dosp"lé populace star(í 40 let. Epidemiol. Mikrobiol. Imunol., 2006,55, 3: 99-104.9. Chlíbek R., Smetana J., %indelá& R., 'e#etková B.:Prevalence asymptomatick!ch forem VHA a VHBv dosp"lé populaci a její dopad na o#kování v armád". Voj. Zdrav. Listy, 2006, 75, 1: 25-31.


10. Smetana J., Chlíbek R., Vacková M.: Marburgská hemoragická hore!ka – epidemie v Angole. Epidemiol.Mikrobiol. Imunol., 2006, 55, 2: 63-67.11. Smetana J., Smetana R., Vacková M., Pek M., Chlíbek R.: Prevence vzniku a importu nákaz u voják"Armády #R v souvislosti s pln$ním úkol" v zahrani!í. Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 54, 2005, !.3, s. 99-108.


H – Personální zabezpe!ení - p"edná#ejícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústavNázev SPMatematikaJméno a p"íjmení Zden!k Jadrn" Tituly Ing., PhD.Rok narození 1950 typ vzt. dohoda rozsah do kdyDal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah#ilinská univerzita v #iline, hlavn" p. ( 12/2010 ) 30,0P"edná#ky v p"edm%techOchrana obyvatelstvaÚdaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SPIng. – Vojenská doprava (1968 – 1973) – Vojenská fakulta V$D v #iline, SKPhD. (CSc.) – Opera%né a bojové pou&itie druhov vojsk (1978 – 1985) – Vojenská fakulta V$DSv #iline, SkPrax: - skupina plánovania a metodiky v"uky (1976 – 2000) – Voj.fakulta V$DS - #U v #A, SK- odborn" asistent (2000 – 2008) – Katedry ob%ianskej bezpe%nosti a bezpe%nostnéhomanagementu, F$I – #U, SKP"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 letJADRN', Z.: Anal!za územia, základn! predpoklad rie"enia mimoriadnych udalostí, In: Zborníkz konferencie “Naukowo-Techniczna IN#INIERA wojskowa – Wroclaw, 23.-25.4.2003“$IMÁK, L. – JADRN', Z.: Rie"enie krízov!ch javov orgánmi verejnej správy a podnikate#sk!misubjektami, In: Zborník z konferencie “Instituce a za(ízení regionu v systému ochrany obyvatelstva –VV$PV Vy)kov – 3.12.2003“JADRN', Z.: Spracovanie podkladov!ch materiálov ($as% “Krízové plánovanie v COO“) dovysoko)kolskej u%ebnice F$I “Krízové plánovanie“ – rok 2004JADRN', Z.: V!znam a úloha anal!zy územia pri rie"ení krízov!ch javov, In: Zborníkz medzinárodnej konferencie “Ochrana obyvatel 2005“, V$B – TU Ostrava, 16.-17.2.2005JADRN', Z.: Málo známe formy prípravy nasledovníkov, In: “*asopis civilná ochrana 4/2007“,Úrad civilnej ochrany MVSR, strana 30. ISSN 1335-4094P&sobení v zahrani!íObor habilita!ního nebo PhD.- Opera%né a bojové pou&itie druhov "ízení na V$jmenovacího "ízení nebo vojsk (1978 – 1985) – Vojenská fakulta -ud%lení v%decké hodnosti V$DS v #iline, Skohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) - mezinár. tuzem.Podpis p"edná#ejícího- -datum 4. február 2008


H – Personální zabezpe!ení - p"edná#ejícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústavNázev SPMatematikaJméno a p"íjmení Miroslav Janí#ek Tituly Ing.Rok narození 1957 typ vzt. rozsah do kdyDal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsahFakulta technologická, UTB ve Zlín!Pln"P"edná#ky v p"edm%techOchrana objekt$ a osob, Kurz vyu%ití pyrotechniky v krizov"ch situacích.Údaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SPVysoká vojenská &kola pozemního vojska ve Vy&kov! – 1980 – Ing. - Obor technicko – provozní – strojnío 1980 – 1984 VÚ 1337 Janovice nad Úhlavou - ná#elník plukovních d!lost'eleck"ch díleno1984 – 1995 Vysoká vojenská &kola PV Vy&kov, (R;- D$stojník pro zásobování municí – pyrotechnik v"zbrojního odd!lení VV) PV LSoo1995 Vojensk" v"cvikov" prostor B'ezina, Vy&kov, (R; - pyrotechnik VVP D!dice – B'ezina1995 – 1996 pyrotechnická &kola MO (R, 52. v"cviková základna logistiky Opava, (R;- Ná#elník 2. skupiny – v"uka raketové a letecké municeo1996 – 2003 Vysoká vojenská &kola PV, fakulta ekonomiky obrany státu Vy&kov, (R;- Vysoko&kolsk" u#itel - odborn" asistent, katedra logistiky! V roce 2000 jsem se podílel na tvorb! nového oboru krizového managementu;! 2003 – 31/8 2007 - *editel ú'adu pro zastupování státu ve v!cech majetkov"ch – Obor Krom!'í%;! 1/9 2007 – dosud - Odborn" asistent Fakulty technologické UTB ve Zlín!.P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let! Pyrotechnická ochrana p'ed terorismem, EDUCA Consulting, ISBN 80-902089-6-7, Vy&kov 2002;! Pyrotechnik v boji proti terorismu, D-Consult, s. r. o., v nakladatelství DEUS Praha, ISBN 80-86215-17-2,Praha 2001;! Pou%ití trhací techniky v dob! mimo'ádn"ch opat'ení státu, VA Vy&kov, Vy&kov 2000;! V"zbrojní zabezpe#ení v míru – v"zbroj, 2.#ást, VV) PV, Vy&kov 1997;! V"zbrojní zabezpe#ení v míru – munice, 1.#ást, VV) PV, Vy&kov 1996;! Souprava pro pyrotechniky, (vytvo'ení soupravy pro pyrotechniky – testy a vytvo'ení u%itného vzoru pro firmuZARGES CZ s. r. o. Brno) , Brno 1998;Stál" spolupracovník MAGAZÍNU SECURITY, kde jsem 2 roky p'ispíval #lánky do tohoto odborného #asopisuvydavatelství FAMily media, spol. s. r. o., Slezská 32, 120 00 Praha, ISSN 1210-8723, Praha.P&sobení v zahrani!íObor habilita!ního nebo"ízení na V$jmenovacího "ízení nebo ud%lenív%decké hodnostiohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) mezinár. tuzem.Podpis p"edná#ejícího8 50datum


H – Personální zabezpe!ení - p"edná#ejícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!Název SPMatematikaJméno a p"íjmení Franti#ek Ková$ík Tituly Ing.Rok narození 1956 typ vzt. Dohoda rozsah do kdyDal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsahMV G% HZS &R IOO Lázn! Bohdane' Dohoda V"uka, konzultaceP"edná#ky v p"edm%techKrizového $ízení a havarijního plánování; Ochrana obyvatelstva p$i $e#ení chemick"ch a radia'ních havárií, Anal"zarizikaÚdaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SPAbsolvoval obor v"zbrojn! technick" na VA Brno na technické fakult!, odborná praxe od roku 1982 u Muni'nízákladny VÚ 1337 práce v oblasti p$ezku#ování, v"zkumu a v"voje munice muni'ních element(.Od roku 1994 Institutcivilní ochrany pozd!ji ochrany obyvatelstva, vedoucí pracovi#t! krizového $ízení MV G% HZS &R Institutu Ochranyobyvatelstva.P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 letDiskusní vystoupení na konferencích:2007:• Skripta krizové $ízení, modul C pro optimalizaci bezpe'nostních opat$ení pro BRS.• Návrh evakua'ních opat$ení ze zájmov"ch oblastí A&R dle '.j. PO-373/1/OOB-2007.• V"ukov" film k problematice evakuace a skladování prost$edk( humanitární pomoci. Listopad 2007• V"ukov" film ke cvi'ení „Jizera 2007“ – #tábní cvi'ení HZS a obcí v povodí Jizery, kv!ten 2007• Audiovizuální CD Kritická infrastruktura, prezentace v Power Pointu propojené se zvukovou nahrávkou p$edná#kyautora, listopad 2007.• Diskusní vystoupení - Kritická infrastruktura a Hasi'sk" záchrann" sbor &R, In Ochrana obyvatel 2007 : sborníkp$edná#ek z konference : V)B-TU, 14.– 15. únor 2007. Ostrava : SPBI, 2007, s. 153 – 157. ISBN: 80-86634-51-5.• Diskusní vystoupení - N!které post$ehy ze #tábních cvi'ení obcí s roz#í$enou p(sobností. In Krizov" management:sborník p$edná#ek z konference: Lázn! Bohdane': Univerzita Pardubice b$ezen 2007, s. 45 – 48. ISBN: 978-80-7194-951-0.• Diskusní vystoupení na 10. odborné konferenci s mezinárodní ú'astí Sou'asnost a budoucnost krizového $ízení2007; "Jak doká*eme spolupracovat p$i zaji#+ování na#eho bezpe'í a v krizov"ch situacích?"Profil krizovéhomanagera, , Praha 2007. Sborník p$edná#ek z konference: listopad 20072006:• Konference Ochrana obyvatelstva 2006 15. – 16.2., téma: Program SFÉRA – software pro anal"zu rizika území.• 11. Konference krízového riadienie ve #pecifickom prostredí 2006 na ,ilinské univerzit! v ,ilin!, ve dnech 26. –30.6.2006, Anal"za rizika pro územní plánování.2005:• 8. Odborné konferenci s mezinárodní ú'astí “Sou'asnost a budoucnost krizového $ízení 2005“ na téma Vzd!lávánítajemník( krizov"ch #táb( obcí s roz#í$enou p(sobností a p$íslu#ník( hasi'sk"ch záchrann"ch sbor( v teritoriálníp(sobnosti, v hotelu Ol#anka, 28.-29.11.2005• Vystoupení na mezinárodním seminá$i 4.-5.10.2005 v Institutu ochrany obyvatelstva, mezi pracovníky Spolkovéhoú$adu pro ochranu obyvatel )v"carska a zástupc( HZS &R, k vzd!lávání tajemník( ORP a vybran"ch pracovník(HZS &R.• Ochrana obyvatelstva 2005, vystoupení „Aplikace programu MindManager pro pot$eby krizového $ízení a ochranuobyvatelstva“, Ostrava, únor 2005.• Konference krizov" management Univerzity Pardubice, MV G% HZS &R, diskusní p$ísp!vek Rozhodovací proces,chata Tereza, Vítkovice v Orlick"ch horách, Sborník z konference, kv!ten 2005.• Vystoupení na konferenci Univerzity obrany katedry ochrany obyvatelstva v Brn!, k vzd!lávání tajemník( ORP avybran"ch pracovník( HZS &R, listopad 2005.2004• Diskusní vystoupení na konferenci „Sou'asnost a budoucnost krizového $ízení“ v Hotelu Ol#anka 23.11.2004 v sekcikrizové plánování na téma „Ochrana spole'nosti, ochrana obyvatelstva a krizové $ízení. 2004Diskusní vystoupení na konferenci ke krizovému $ízení na Chat! Tereza ve Vítkovicích v Krkono#ích na téma „Anal"zarizika území“. 2004


P!sobení v zahrani"íZáv!re"né sjednání a konference ukon"ující ro"ní projekt Evropské komise ABVERC (Anal#za odolnosti budovv souvislosti s teroristick#mi v#buchy a navrhované zp$soby ochrany), vypsan# a spolu-financovan# Evropsk#mv#borem pro Justici, Svobodu a Bezpe"nost. Itálie, Parma, zá%í 2007.Obor habilita"ního nebo#ízení na V$jmenovacího #ízení nebo ud%lenív%decké hodnostiohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) mezinár. tuzem.Podpis p#edná&ejícíhodatum


H – Personální zabezpe!ení - p"edná#ejícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústavNázev SPMatematikaJméno a p"íjmení Novák Ladislav Tituly doc., Ing., PhD.Rok narození 1955 typ vzt. dohoda rozsah do kdyDal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsahFakulta #peciálneho in$inierstva %U v %iline Hlavní p. 37,5P"edná#ky v p"edm%techKrizové a havarijní plánováníÚdaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SPVojenská doprava, zameranie organiza&no dopravné, VF V'DS! 20.8.1979 - 31.10.1980, velitel silni&ní v"cvikové strojní &ety silni&ní v"cvikové strojní roty podd(stojnické #koly akurz( 281. silni&ního speciálního mostního praporu ZVO,! 1.8.1980-31.10.1981, star#í dispe&er odd!lení $elezni&ní dopravy Krajské správy vojenské dopravy Plze) ZVO,! 1.11.1981-21.1.1984, star#í dôstojník vedeckej a v"po&tovej skupiny Vojenskej fakulty V'DS %ilina,! 22.1.1984-28.2.1994, ná&elník vedeckej a v"po&tovej skupiny Vojenskej fakulty V'DS %ilina,! 1985 – 1992, interná vedecká kandidatpra VF V'DS %ilina, diplom ev.&. 12 207 z 23.2.1993,! 1.3.1994-31.12.1999, ná&elník #tudijného a vedeckého oddelenia Fakulty #peciálneho in$inierstva %U v %iline,! 1995-1997, dopl)ujúce pedagogické #túdium (osved&enie &. 133/1997 z 3.2.1997),! 1.1.2000-31.12.2000, ná&elník vedeckého oddelenia Fakulty #peciálneho in$inierstva %U v %iline,! 2000, vedeck" kvalifika&n" stupe) IIa (diplom SAV &. 1148/2000 z 15.12.2000),! 1.1.2001-28.2.2007, vedeck" pracovník IIa Katedry krízového mana$mentu Fakulty #peciálneho in$inierstva %Uv %iline,! habilita&né konanie na F'I %U v odbore Ob&ianska bezpe&nos*,! 1.3.2007- doteraz, prodekan pre vedecko-v"skumnú &innos* Fakulty #peciálneho in$inierstva %U v %iline.P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let" vysoko!kolské u"ebniceNOVÁK, L. a kol.: Krízové plánovanie, %ilinská univerzita v %iline, EDIS, %ilina, 2005, 210 strán (35 % podiel), ISBN80-8070-391-4." pôvodné vedecké práce v domácich "asopisochMILATA, I., NOVÁK, L., SVENTEKOVÁ, E.: Personálne zabezpe&enie rie#enie krízov"ch situácií v doprave %SSKa in"ch organizácií. In: Krízov" mana$ment 1/2004. %ilina, F'I %U. s. 36-41. ISSN 1336-0019. 60 %NOVÁK, L.:Základy obranného plánovania. In: NOVÁK, L.: Krízové plánovanie v Slovenskej republike. In: Logistick"monitor. Júl 2005. http://www.colspedia.sk/logisticky-monitor/autorskeprispevky.html. ISSN 1336-5851.NOVÁK, L.: Krízové riadenie a krízové plánovanie v $elezni&nej doprave SR. In: Logistick" monitor. November 2006.http://www.colspedia.sk/logisticky-monitor/autorskeprispevky.html. ISSN 1336-5851.NOVÁK, L.: Krízové plánovanie, 1. &as*. In: Civilná ochrana - revue pre COO. 8 ro&ník. 12/2006. str. 48-51. ISSN1335-4094.NOVÁK, L.: Civilné núdzové plánovanie 1. &as*. In: Civilná ochrana - revue pre COO. 9 ro&ník. 4/2007. str. 40-41.ISSN 1335-4094.NOVÁK, L.: Krízové plánovanie v hospodárskej mobilizácii . In: Civilná ochrana - revue pre COO. 9 ro&ník. 12/2007.str. 36-39. ISSN 1335-4094." pôvodné vedecké práce v zahrani"n#ch "asopisochNOVAK, L., 'IMAK, L.: +,-./0 ,- -1-2//34 / ,- 52/0/6,/34 6/37-8// 1 6.91-:5/34 ;4.40,/8/. In:34, 32-,6=923 ? 11-12/2004. @9A/B 2004. 6. 31-35. ISSN 1310-683X.NOVÁK, L., SOU'EK, R.: Modifications Erlang' s distribution of random variable. In: C4D-,/5-, E2-,6=923,F9G7,/5-8/B. ? 2/2005. @9A/B 2005. http://mtc-aj.com/php/welcome.php?lang=bg. ISSN 1312-3827.NOVÁK, L., SOU'EK, R, MAHAS, P.: MimoIádné události a jejich vliv na prvky silni&ní infrastruktury. In.: Logistika&. 11/2005 – m!sí&ník hospodáIsk"ch novin. str. 28-29. ECONOMIA, a.s. 2005. JR. ISSN 1211-0957NOVÁK, L., SOU'EK, R, MAHAS, P.: Mostní prostIedky pro mimoIádné události In.: Logistika &. 12/2005 – m!sí&níkhospodáIsk"ch novin. str. 50-52. ECONOMIA, a.s., JR. ISSN 1211-0957NOVÁK, L., LOPU'ANOVÁ, J.: In: K-7L,9 6=/6-,/4 $%&'()*' – +,'(-./,+ – */01()*'-)) & 3/2007. str. I-10-14. Higher School of Transport, Sofia 2007. Bulharsko. ISSN 1312-3823.HORÁK, R, NOVÁK, L., SALIGER, T., WIEDERLECHNER, J.: The Social aspects and the population protection incity public transport. In: K-7L,9 6=/6-,/4 $%&'()*' – +,'(-./,+ – */01()*'-)) & 3/2007. str. III-11-16. HigherSchool of Transport, Sofia 2007. Bulharsko. ISSN 1312-3823." práce v zborníkoch z domácich konferenciíNOVAK, L.: V"chodiská pre krízové plánovanie obcí a miest. In: Zborník zo 9. medzinárodnej vedeckej konferencie “Rie#enie krízov"ch situácií v #pecifickom prostredí”. %ilina, F'I %U 2004. str. 467-476. ISBN 80-8070-273-X.


NOVÁK, L., !EBESTIANOVÁ, M.: Plánovanie zdrojov na rie"enie krízov#ch situácií v $elezni%nej doprave. Zborníkz 8. medzinárodnej vedeckej konferencie LOGVD – 2005. &ilina EDIS 2005. str. 142 – 148. ISBNNOVÁK, L.:, !IMÁK, L.: Kompetencie a úlohy spolo%n#ch úradovní obcí na úseku krízového riadenia. In: Zborníkz medzinárodnej vedeckej konferencie „Rie"enie krízov#ch situácií v "pecifickom prostredí. Nitra, SAPV 2006. str. 147 -153. ISBN 80-89162-24-X.JEL!OVSKÁ, K, NOVÁK, L.: Konflikty v prevencii a rie"ení krízov#ch javov. In: Zborník z 12. vedeckej konferencie smedzinárodnou ú%as'ou Rie"enie krízov#ch situácií v "pecifickom prostredí, F!I &U &ilina, 20.-21.6.2007, 1.%as', str.289 - 293. ISBN 978-80-8070-700-2NOVÁK, L.: Úvod do krízového plánovania. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Rie"enie regionálnychdisparít a nerovnová$nych stavov v prírodnom a hospodárskom prostredí“. SAPV Nitra 2007. str. 358 – 356. ISBN 978-80-89143-55-9. EAN 9788089143559.NOVÁK, L: Anal#za krízového riadenia v $elezni%nej doprave. In: Zborník z 10. vedecko-odbornej konferencies medzinárodnou ú%as'ou „LOG VD 2007 – Dopravná logistika a krízové situácie“. &ilina, F!I &U 2007, s. 159 – 166.ISBN 978-80-8070-763-7.! práce v zborníkoch zo zahrani!n"ch konferenciíNOVÁK, L., !IMÁK, L.: Vytváranie systému krízového plánovania v SR. In: Zborník a CD z 2. medzinárodnejvedeckej konferencie „Krizov# management“. (esko, Vojenská akademie v Brn). Brno 2004, s. 287 -295. ISBN 80-85960-71-0.MILATA, I., NOVÁK, L., KA!PAR, V., NUTIL, M..:Model jazdy vlaku v obmedzujúcom úseku: In: Zborníkz odbornej konferencie s medzinárodnou ú%as'ou „Krizové stavy a doprava“. (R, Pardubice, Univerzita Pardubice 2004.ISBN 80-86530-20-5.NOVAK, L., KLUCKA, J.: Crisis in Company and Crisis Management. In: Zborník z XIV. International ScientificConference *+,-.+/+* 2004. Bulharsko, Sofia, Higher School of Transport 2004, s 601 – 604. ISBN 954-12-0104-0.NOVÁK, L.: Obranné plánovanie v SR. In: Zborník a CD z medzinárodnej vedeckej konferencie „Zvládání krizís podporou obranného pr0myslu“. (R, Univerzita obrany. Brno 2005, s. 186-195. ISBN 80-85960-96-6.NOVÁK, L., SOU!EK, R.: Krízové riadenie $elezni%n#ch organizácií SR po ich reorganizácii. In: Zborník zo 6.konferencie s medzinárodnou ú%as'ou „Krizové stavy a doprava“. (R, Univerzita Pardubice. EDIS UP 2005. str. 92-95.NOVÁK, L.,: V#chodiská (úlohy) na krízové plánovanie v $elezni%nej doprave SR. In: Zborník zo 6. konferencies medzinárodnou ú%as'ou „Krizové stavy a doprava“. (R, Univerzita Pardubice. EDIS UP 2005. str. 96-101. ISBN 80-86530-27-2.-1234, 5., .16784, +.: 9:8;8 3


H – Personální zabezpe!ení - p"edná#ejícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!Název SPMatematikaJméno a p"íjmení Tomá# Pavelka Tituly Ing.Rok narození typ vzt. dohoda rozsah do kdyDal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsahd$chodceP"edná#ky v p"edm%techEkologie a management %ivotního prost&edíÚdaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SPV'CHT Pardubice, diplom 1969, anorganická chemieV'CHT Praha – PSG 1976, technologie vody a prost&edíPraxe: od r. 1959 zam!stnán nep&etr%it! ve fy BorsodChem MCHZ Ostrava (d&íve Moravské chemické závody) sezam!&ením na problematiku ochrany %ivotního prost&edí a pozd!ji také na procesní bezpe(nost.Zam!stnán postupn! jako provozní mistr, v"zkumn" pracovník, v"vojov" pracovník (technologie vody), vedoucíodd!lení ochrany %ivotního prost&edí, vedoucí odboru ekologie a bezpe(nosti.V r. 2005 odchod do d$chodu, nadále poradenská, in%en"rská a expertní (innost v oblasti ochrany %ivotního prost&edí aprocesní bezpe(nosti jako OSV).P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 letTato (innost je v"hradn! zam!&ena na studie a posudky podle zákona o posuzování vliv$ na %ivotní prost&edí (dr%itelautorizace) a zákona o integrované prevenci, a dále na bezpe(nostní studie (prevence záva%n"ch havárií).V"znamn!j#í práce (v oblastui ochrany *P): Rekoncentrace kyseliny dusi(né (8/2000), Roz#í&ení v"roby wolframu azavedení v"roby karbidu wolframu (8/2001), Oprava a modernizace koksárenské baterie (.10 (koksovna Svoboda4/2002), Intenzifikace v"roby anilinu (6/2002), V"roba plastifikátor$ do betonu (11/2003), Velkoprostorová koksárenskábaterie (.12 (ISPAT 10/2004), )i#t!ní chloru a v"roba chlorovodíku (2/2005), V"roba kyseliny dusi(né -obnova nitra(níkapacity (2/2006), Intenzifikace v"roby formalínu a mo(ovinoformaldehydov"ch lepidel (4/2006), Roz#í&ení v"robyspeciálních chemikálií (5/2006),P&sobení v zahrani!íNeObor habilita!ního nebo ne"ízení na V$jmenovacího "ízení nebo ud%lenív%decké hodnostiohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) ne mezinár. tuzem.Podpis p"edná#ejícíhone -datum


H – Personální zabezpe!ení - p"edná#ejícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!Název SPMatematikaJméno a p"íjmení Vladimír Pavlík Tituly MUDr. Ph.D.Rok narození 1969 typ vzt. dohoda rozsah do kdyDal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsahFakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové HPP Pln" úvazekFakultní nemocnice Hradec Králové VPP 0,1Univerzita Hradec Králové VPP 0,1P"edná#ky v p"edm%techKurz hygieny, protibiologické ochrany a protiepidemické ochranyÚdaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP1994 v#eobecné léka$ství na LF UK HK1994 v#eobecné léka$ství na VLA JEP HK2002 doktorandské studium na FVZ HKP"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let1. Poster: Farmakoterapie sibutraminem v obezitologické praxi ( Sibutramin pharmacotherapy in the obesityambulance ). PAVLÍK29.3.07 Aktuální problémy v obezitologii, HK, FVZ2. Poster: Rovnováhové schopnosti d%tí vybran'ch sportovních t"íd ( Level of balance abilities of pupils in specificsports classes ) PAVLÍK, HLÚBIK, NOVÁ )13.-14.6.2007 Li#kutínovy dny, HK, LF UK.3. %lánek: Zm%ny úrovn% rovnováhov'ch schopností d%tí specifick'ch sportovních t"íd ( Changes in the equilibriumcapabilities of children in specific sports classes ) PAVLÍK, HLÚBIK, NOVÁ . !asopis Hygiena 3/2007 p. 84-86 ISSN1802-6281 vydavatel Tigris a SZÚ4. P$edná#ka: Farmakoterapie hyperlipoproteinémie ( Farmacotherapy of lipoproteinemia )PAVLÍK. Konference Zdravotnické slu&by velitelství spole'n"ch sil. 10.-11.5.2007. Olomouc5. %lánek: Bojové dávky potravin vybran'ch armád NATO ( Combat food rations in selected NATO armád forces ).PAVLÍK, CHALOUPKA. Vojenské zdravotnické listy, p. 23-26, 1/2007. ISSN 0372-7025. Vydavatel Univerzitaobrany.6. %lánek: Sou!asné mo(nosti farmakoterapie obezity ( Contemporary drug obesity treatment ) PAVLÍK. Vojenskézdravotnické listy, p. 42-45, 2/2007 ISSN 0372-70257. P$edná#ka: The present view of combat ration ( Sou'asn" pohled na bojové dávky potravin ). PAVLÍk, HLÚBIK.


Konference Hygiena zywnosti i zywienia, podstata zdrowia. 5. Polish scientific konference, Polsko, Zakopane. 3-6.9.2007.8. Poster: Farmakoterapie obezity v !R. ( Tempovaly drug obesity treatment ) PAVLÍK, HLÚBIK. KonferenceHygiena zywnosti i zywienia, podstata zdrowia. 5. Polish scientific konference, Polsko, Zakopane. 3-6.9.2007.9. !lánek: The present view of combat ration PAVLÍk, HLÚBIK. Konference Hygiena zywnosti i zywienia, podstatazdrowia. 5. Polish scientific konference, Polsko, Zakopane. 3-6.9.2007 . Polish journal of human nutrition andmetabolism. 1-2/2007. p. 466-469 ISSN 0209-164 Vydavatel institut zywnosti i zyvenia, Warszava.10. !lánek: Farmakoterapie obezity v !R. ( Tempovaly drug obesity treatment ) PAVLÍK, HLÚBIK. KonferenceHygiena zywnosti i zywienia, podstata zdrowia. 5. Polish scientific konference, Polsko, Zakopane. 3-6.9.2007. Polishjournal of human nutrition and metabolism. 3-4/2007. p. 466-469 ISSN 0209-164 Vydavatel institut zywnosti i zyvenia,Warszava.11. P"edná#ka: Vliv v"#ivy a pohybové aktivity na rizikové faktory aterosklerosy (The positive effect of dietary andphysical activity of atherosclerosis) PAVLÍK. Konference Optimální p$sobení t%lesné zát%&e a v'&ivy. 4.-5.10.2007.12. Pln' text ve sborníku abstrakt: Vliv v"#ivy a pohybové aktivity na rizikové faktory aterosklerosy PAVLÍK.Konference Optimální p$sobení t%lesné zát%&e a v'&ivy. 4.-5.10.2007. ISBN 978-80-7041-513-9 Sborník na CD. P. 68-71. Vydavatel UHK.v dlouhodobé terapii obezity13. Poster: Sibutramin v dlouhodobé terapii obezity ( Sibutramin and the drug obesity treatment ). KonferenceObezitologie 2007, Plze( 18.-20.10.2007 PAVLÍk, HLÚBIK14. P"edná#ka: nadváha a obezita v A!R v roce 2006 ( The obesity in the Czech forces in 2006 ). PAVLÍk, 7.konference odborné spole)nosti vojensk'ch léka"$. 24. – 25.10.2007, FVZ, HK.15. Sborník abstrakt: nadváha a obezita v A!R v roce 2006 ( The obesity in the Czech forces in 2006 ). PAVLÍk, 7.konference odborné spole)nosti vojensk'ch léka"$. 24. – 25.10.2007, FVZ, HK. ISBN 987-80-7231-324-2 VydavatelUO Brno, p. 13. CD16. P"edná#ka: Metabolick" syndrom jako d$sledek #ivotního stylu ( metabolic syndrom and life styl ) PAVLÍk,HLÚBIK. Mezinárodní konference *ivotne podmienky a zdravie, Vysoké Tatry, Slovensko. 3-5.10.200717. Poster: Terapie sibutraminem u dvou subpopulací !R. ( Sibutramin pharmacotherapy and czech population ).PAVLÍk, HLÚBIK. 11. kongres o aterosklerose, +pindler$v Ml'n 6-8.12.2007.18. Abstrakt ve sborníku abstrakt: Terapie sibutraminem u dvou subpopulací !R. ( Sibutramin pharmacotherapy andczech population ). PAVLÍk, HLÚBIK. 11. kongres o aterosklerose, +pindler$v Ml'n 6-8.12.2007.( )asopis, ISBN, p., p"inese hana p"í#tí t'den )19. Poster: Resting energy expenditure in peritoneal dialysis. Hájková, Dusilová Sulková, Pavlík. 8. EuropeanPeritoneal Dialysis meeting. Helsinky, Finland. 7.-10.7.200720. Sborník abstrakt: Resting energy expenditure in peritoneal dialysis. Hájková, Dusilová Sulková, Pavlík. 8.European Peritoneal Dialysis meeting. Helsinky, Finland. 7.-10.7.2007. Poster No. P.58 Vydavatel Finnish society ofnephrology. www.europd.com


21. Sborník abstrakt: Vyu!ití systému pro kontinuální monitorování glykémie p"i fyzické aktivit#. Musil,$mahelová, Pavlík. !asopis Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, v"#iva, ro$ník 10, suplementum 1, 2007. p.17.vydavatel Tigris. ISSN 1211-932622. Sborník abstrakt: Vyu!ití systému pro kontinuální monitorování glykémie p"i fyzické aktivit# diabetika. Musil,$mahelová, Pavlík. Sborník abstrakt XXIII. Kongresu SKVIMP. Hradec Králové 2.3.2007. Vydavatel Nukleus HK.ISBN 978-80-87009-17-8. p.53-54.23. Poster: Vliv vybran%ch zdravotních a sociálních aspekt& na kvalitu !ivota nemocn%ch s mnoho'etn%mmyelomem. Slová!ek, Slová!ková, Jebav", Pavlík. 13.-14.6.2007 Li#kutínovy dny, HK, LF UK.24. Poster: Kvalita !ivota nemocn%ch a akutní myeloidní leukémií. Slová!ek, Slová!ková, Jebav", Pavlík. 13.-14.6.2007 Li#kutínovy dny, HK, LF UK.25. Poster: Balonková perkutánní angioplastika – vliv na kvalitu !ivota. Slová!ek, Slová!ková, Jebav", Pavlík. 13.-14.6.2007 Li#kutínovy dny, HK, LF UK.26. Poster: Quality of life in patiens with peripheral arterial occlusive disease. Slová!ek, Slová!ková, Jebav", Pavlík.Konference V"znamné aspekty v diagnostice a terapii chorob ve stá$í. HK. 22.11.2007.27. Poster: Depression symptoms in patiens with peripheral arterial occlusive disease. Slová!ek, Slová!ková,Jebav", Pavlík. Konference V"znamné aspekty v diagnostice a terapii chorob ve stá$í. HK. 22.11.2007.28. Poster: Quality of life in acute myeloid leukaemia Slová!ek, Slová!ková, Jebav", Pavlík. Konference V"znamnéaspekty v diagnostice a terapii chorob ve stá$í. HK. 22.11.2007.29: Sborník abstrakt: Quality of life in patiens with peripheral arterial occlusive disease. Slová!ek, Slová!ková,Jebav", Pavlík. Konference V"znamné aspekty v diagnostice a terapii chorob ve stá$í. HK. 22.11.2007. ISBN 978-80-254-0695-3. Vydavatel K Repro. P.87-88.30. Sborník abstrakt: Depression symptoms in patiens with peripheral arterial occlusive disease. Slová!ek,Slová!ková, Jebav", Pavlík. Konference V"znamné aspekty v diagnostice a terapii chorob ve stá$í. HK. 22.11.2007.ISBN 978-80-254-0695-3. Vydavatel K Repro. P.89-90.31. Sborník abstrakt: Quality of life in acute myeloid leukaemia Slová!ek, Slová!ková, Jebav", Pavlík. KonferenceV"znamné aspekty v diagnostice a terapii chorob ve stá$í. HK. 22.11.2007. ISBN 978-80-254-0695-3. VydavatelK Repro. P.92-93.32. %lánek: Quality of life in adult patiens treated with peripheral blood progenitor cell transplantation. Slová!ek,Slová!ková, Jebav", Pavlík ISSN 1211-4286. Acta Medica 2007, 50, p. 119-12433. %lánek: Health related quality of life in acute myeloid leukaemia and multiple myeloma survivors undergoingautologous progenitor stem cell transplantation. Slová!ek, Slová!ková, Jebav", PavlíkRep.Pract.Oncol.


Radiother.2007, 12,p.231-238ISSN 1507-1367P!sobení v zahrani"í2001 jazykov! kurz Kanada2002 letní evropská univerzita Francie2003 "kola NATO Francie2005 "kolení klinické studie #pan$lsko2008 zahrani%ní mise, Afgánistán, Kábul, "táb zdravotnické slu&by NATOObor habilita"ního nebo#ízení na V$jmenovacího #ízení nebo ud%lenív%decké hodnostiohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) mezinár. tuzem.Podpis p#edná&ejícíhodatum


H – Personální zabezpe!ení - p"edná#ejícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústavNázev SPMatematikaJméno a p"íjmení Poled#ák Pavel Tituly prof.,Ing.,PhD.Rok narození typ vzt. dohoda rozsah do kdyDal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah$ilinská univerzita v $ilin! hlavní p. 37,5 hP"edná#ky v p"edm%techIntegrovan" záchrann" systém a jeho úkolyÚdaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP• 1971 – V%DS $ilina , odbor stavebnictví,• od roku 1972 do dne&ního dne pedagogická 'innost na $U v $ilin!,• od roku 1998 do dne&ního dne v!decká práce zam!(ená na (e&ení krizov"ch situací p(írodních a namanagement kombinovan"ch rizik,• od roku 1999 znalec – odhad majetku,P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let1. POLED!ÁK, P.: Vybrané otázky prevencie a pripravenosti SR na rie"enie MU. In: Sborník mezinárodní konferenceKrizov! management. Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice 2007, s. 85 – 88, ISBN 978-80-7194-951-02. POLED!ÁK, P.- JANÁSEK, D.- SVETLÍK, J.: #$%&'(%)*+,- ,+.-/0,0%-)*++%1 2$*2*.-&'+%1 2,2.-34 )%)0-35 )3-6*.-&'2.) +* 7-&-(-+%1 8%0%/-, In: Transport 2006 : XVI nau"na konferencija s me#dunarodnou"astie : sbornik dokladi : 09-10 noemvri 2006, Sofija. - Sofija: Vis"e transportno u9ili"te "Todor Kable"kov", 2004. -ISBN 954-12-0130-X. - s. VIII-13-VIII – VIII-15.3. POLED!ÁK, P.: Ochrana pred povod:ami . In: Po#ární ochrana 2005 : sborník p$edná%ek : XIV. ro"ník mezinárodníkonference, Ostrava, V;B-TU 14.-15. záení po>árního a bezpe9nostního in>en?rství,2005. - ISBN 80-86634-66-3. - S. 465-470.4. NOVÁK L. et al.: Krízové plánovanie - 1. vyd. @ilinská univerzita, 2005. - 208 s., ISBN 80-8070-391-4.vysoko"kolská u9ebnica, podiel 5%,5. Grant VEGA– M; SR 1/3330/06 Kombinované riziká prírodné a technologické, v?ro9né správy 2006 a 2007,6. Grant MVTS – M% SR Bil/)R/SR/$U 1/06 Anal"za prírodn"ch rizík a technologick"ch rizík charakteristick"ch preSR,P&sobení v zahrani!íObor habilita!ního nebo Vojenské stavebnictví"ízení na V$jmenovacího "ízení nebo ud%lení$ilinská univerzitav%decké hodnostiohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) 1997 mezinár. tuzem.Podpis p"edná#ejícího5 15datum 31. ledna 2008


H – Personální zabezpe!ení - p"edná#ejícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!Název SPMatematikaJméno a p"íjmení Petr Se#a Tituly Ing., Ph.D.Rok narození 1976 typ vzt. dohoda rozsah do kdyDal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsahVysoká $kola bá%ská-Technická univerzita Ostrava Hlavní pracovní pom!r 40hP"edná#ky v p"edm%techLogistika I; Logistika IIÚdaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SPV&B-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, obor Finance-in'en"rské studium, ukon(eno v roce 1999.V&B-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, obor Finance-doktorské studium, ukon(eno v roce 2007.V&B-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra matematick"ch metod v ekonomice-odborn" asistent od roku 2002P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let1. Se#a, P., B)ezina, J., Application of Stochastic Simulations on the Czech Republic Economy Using the RetrospectiveSWOT Analysis for Alternative Scenarios of the Iron Metallurgy Sector Development in the Year 1999, In Studies andAnalyses of the Macro-and Microeconomic Systems Structures and Behavior Using the Economic-MathematicalMethods, Ostrava: V&B-TU Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0666-52. Se#a P., Testing for Efficiency in the Czech Stock Market, In: „IMEA 2004“, Pardubice 2004. ISBN 80-7194-679-6.3. Se#a, P., Testing for semi-strong efficiency in the Czech stock Market, In: „Mathematical, Econometrical andComputer Methods in Finance and Insurance“, Ustro% 2004.4. Se#a P., Testing for weak form of Efficiency of the Czech equity Market in 1995-2006. V&B-TU Ostrava. In:Selected research papers ECON 2006.P&sobení v zahrani!íV roce 2001 p!tim!sí(ní studijní pobyt na Fakult! mezinárodních ekonomick"ch vztah*, Moskevsk" státní institutmezinárodních vztah*, Moskva, Ruská federace.V roce 2004 m!sí(ní studijní pobyt na Filologické fakult!, Ni'egorodská státní univerzita Loba(evského, Ni'níNovgorod, Ruská federace.V roce 2004 m!sí(ní studijní pobyt na Don!cké národní technické univerzit!, Don!ck, Ukrajina.Obor habilita!ního nebo"ízení na V$jmenovacího "ízení nebo ud%lenív%decké hodnostiohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) mezinár. tuzem.Podpis p"edná#ejícíhodatum


H – Personální zabezpe!ení - p"edná#ejícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústavNázev SPMatematikaJméno a p"íjmení #imák Ladislav Tituly prof., Ing., PhD.Rok narození 1952 typ vzt. dohoda rozsah do kdyDal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah$ilinská univerzita v $iline hlavn! p. 37,5 hP"edná#ky v p"edm%techAnal"za rizíkKrizov" managementLegislativa krizového %ízeníÚdaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP• 1976 – V!DS "ilina , odbor vojenská doprava,• od roku 1981 do sú#asnosti pedagogická #innos$ na "U v "iline,• 1988 - CSc. (získanie titulu kandidát technick%ch vied - VF V!DS "ilina, diplom ev.#.9541 z27.1.1988),• 1989 - absolvovanie postgraduálneho &túdia pedagogiky a psychológie na VVL! v Ko&iciach,• 1997 - absolvovanie Kurzu obranného plánovania, organizovaného pri G! ASR Národn%m obrann%min&titútom, Monterey, Kalifornia, USA.P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let1. !IMÁK, Ladislav et al.: Základné pojmy krízového riadenia. U#ebné texty vydané s podporou MH SR, F!I "U,"ilina, 2004, 45 strán (50 %), ISBN 80-88829-75-52. NOVÁK Ladislav et al.: Krízové plánomanie, EDIS, "ilinská univerzita, 1. vydanie, 2005. 208 strán, ISBN 80-8070-391-4. vysoko&kolská u#ebnica (podiel 35%),3. !IMÁK, Ladislav, FILIP, Stanislav: Mana!érstvo rizík a krízov"ch situácií vo verejnej správe, Vysoká &kolaekonómie a mana'mentu verejnej správy, Bratislava, tla# MERKURY Bratislava, 2006, 208 strán, odborná kni'nápublikácia (podiel 30 %), ISBN 978-80-89143-43-64. !IMÁK, Ladislav, FILIP, Stanislav, BALÁ"OVÁ, Eva, GOZORA, Vladimír, HUDÁKOVÁ, Monika: Ekonomick"a sociálny rozvoj, krízov" a projektov" mana!ment obce, FE!RR, SPU Nitra, MERKURY, s.r.o. Bratislava, 2007,218 strán, odborná kni'ná publikácia (podiel 10 %), ISBN 978-80-89143-52-85. !IMÁK, Ladislav, NOVÁK, Ladislav: Analiz na avarite i na krizisnite situacii v slova&kite 'eleznici, In: #elezoptentransport $.11-12/2004, MD Bulharskej republiky, Sófia, 2004, str.31-35, (50 % ), SSN 1310-683X6. !IMÁK, Ladislav, DOBRUCK(, Bohumil, LUSKOVÁ, Mária, PIRNÍK, Rudolf: Management of Specifield Threatsand Environmental Risk Events Using Information and Communication Support Tools, In: Zborník z 11.celosvetovej konferencie o systémoch, kybernetike a informatike, 8. -11. 7. 2007 Orlando, Florida, USA, Orlando:Medzinárodn% in&titút informatiky a systémov, str.: 255-258, (25 %), ISBN-10: 1-934272-18-37. !IMÁK, Ladislav: Risks in Operation of Transport Processes, In: Zborník z medzinárodnej konferencieTRANSPORT 2007, Academic journal Mechanics, Transport, Communications 3/2007, Sofia: Dopravná univerzitaT. Kable&kova Sofia, Bulharsko, 2007, str. IV11-15, ISSN 1312-3823.8. Grantov% projekt VEGA #. 1/1259/04 Model krízového riadenia vo verejnej správe, 2004-2006P&sobení v zahrani!íObor habilita!ního nebo Ob&ianska bezpe&nos'"ízení na V$jmenovacího "ízení nebo ud%lení$ilinská univerzitav%decké hodnostiohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) 2001 mezinár. tuzem.Podpis p"edná#ejícího37 105datum 31. januára 2008


H – Personální zabezpe!ení - p"edná#ejícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústavNázev SPMatematikaJméno a p"íjmení Slepeck" Jaroslav Tituly doc.,Ing.,PhD.Rok narození 1957 typ vzt. dohoda rozsah do kdyDal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah#ilinská univerzita v #iline hlavní p. v"ukaJU v $esk"ch Bud!jovicích dohoda v"ukaP"edná#ky v p"edm%techEkonomika krizov"ch situacíÚdaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP1983 – #ilinská univerzita, Vojenská doprava a vojenské stavby1982 – 1985 #elezni%ní vojsko SR1985 - dosud F&I, #ilinská univerzita1985 – 1987 – interní doktorand, F&I.P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 letSlepeck', J., Ristvej, J., 2007. Economics of Disasters. In: zborník z konferencie: „The International EmergencyManagement Conference and Exhibition – Reaching Beyond Catastrophe – The Return Journey“, 13.-16. marec 2007,Adelaide - Austrália, CD. 50 %Slepeck', J., 2006. Ekonomická opat!ení za mimo!ádn"ch událostí. $eské Bud!jovice, ZSF JU, 2006. ISBN: 80-7040-898-7.Slepeck', J., Ristvej, J., 2005. Disaster Management and Economics of Disasters. In: zborník z konferencie: „TheInternational Conference on Geohazards, Natural Disasters And Methods of Confronting with Them“, 27.-29. september2005 Tabriz University, Tabriz - Irán. 50 %Slepeck', J., 2004. #e$ení krízov"ch situací hospodá!sk"ch, #ilina, F&I #U, 2004, ISBN 80-8070-235-7P&sobení v zahrani!íObor habilita!ního nebo Vojenská doprava a vojenské stavby"ízení na V$jmenovacího "ízení nebo ud%lení#U, #ilinav%decké hodnostiohlasy publikacíRok ud%lení (doc…) 2003 mezinár. tuzem.Podpis p"edná#ejícího25 38datum


H – Personální zabezpe!ení - p"edná#ejícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústavNázev SPMatematikaJméno a p"íjmení Jan Zelinka Tituly PaedDr.. Ing.Rok narození 1946 typ vzt. DPP rozsah do kdyDal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsahFT UTB Zlínpln"P"edná#ky v p"edm%techSoftwarová podpora krizového #ízení, Aplikovaná informatika pro krizové #ízení, Bezpe$nostní politika a prevencekriminality.Údaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP1966 VV% PV - obor velitelsk" sm!r + civilní u$itelství 2. stupn! - matematika a základy techniky1966 - 1972 &SLA- #ízení mal"ch a st#edních voj.jednotek1972 - 1976 interní studium VA Brno – po$íta$e – „Ing.“1986 UK Praha – pedagogická fakulta – rigorózní zkou'ka „PaedDr.“1976 - 2002 Ministerstvo obrany &R, mana(erské a technickomana(erské funkce2002 - 2006 Policejní akademie &eské republiky – v!decko- pedagogick" pracovník2007 – dosud FT UTB Zlín – vysoko'kolsk" u$itelP"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let%esták, B., Kova#ík, Z., Zelinka, J.: Krizové #ízení z pohledu praxe (v"sledek empirického v"zkumu). In Sborník 3.konference s mezinárodní ú$astí „Zvládání krizí s podporou obranného pr)myslu“. Brno, Univerzita obrany, 2005, ISBN80-85960-96-6 (30 %)%esták, B., Kova#ík, Z., Zelinka, J.: Proces krizového #ízení v praxi (v"sledek empirického v"zkumu) I. In Zborník z10. vedeckej konferencie s medzinárodnou ú$as*ou „Rie'enie krízov"ch situácií v 'pecifickom prostredí“, +ilina,+ilinská univerzita, 2005, ISBN 80-8070-426-0 (30 %)%esták, B., Kova#ík, Z., Zelinka, J.,: V"zkum $inností krizového #ízení s vyu(itím shlukové anal"zy. In Sborníkp#edná'ek mezinárodní konference „Po(ární ochrana 2005“. Ostrava, V%B-Technická univerzita Ostrava, 2005, ISBN80-86634-66-3 (30 %)Zelinka, J., Kova#ík, Z., %esták, B.: V"zkum problém) ovliv,ujících rozhodování krizov"ch mana(er) I. In Zborník z11. vedeckej konferencie s medzinárodnou ú$as*ou „Rie'enie krízov"ch situácií v 'pecifickom prostredí“, 2. $as*,+ilina, +ilinská univerzita, 2006, ISBN 80-8070-566-6 (70 %)Kovárník, L., Zelinka, J.: Zku'enosti z vyu(ití speciálních program) ve v"uce krizového #ízení na Policejní akademii&R, In Zborník z 11. vedeckej konferencie s medzinárodnou ú$as*ou „Rie'enie krízov"ch situácií v 'pecifickomprostredí“, 1. $as*, +ilina, +ilinská univerzita, 2006, ISBN 80-8070-565-8 (50 %)Zelinka,J., %esták,B., Kova#ík, Z.: Proces krizového #ízení v praxi II, In Zborník z 12. vedeckej konferencies medzinárodnou ú$as*ou „Rie'enie krízov"ch situácií v 'pecifickom prostredí“, 2. $as*, +ilina, +ilinská univerzita,2007, ISBN 978-80-8070-702-6 (60 %)P&sobení v zahrani!íObor habilita!ního nebo"ízení na V$jmenovacího "ízení nebo ud%lenív%decké hodnostiohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) mezinár. tuzem.Podpis p"edná#ejícího2 5datum


H – Personální zabezpe!ení - p"edná#ejícíNázev V$ / sou!ásti Slezská Univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!Název SPMatematikaJméno a p"íjmení Du#an $idek Tituly Ing.Rok narození 3.2.1963 typ vzt. dohoda rozsah do kdyDal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah%esk" hydrometeorologick" ústav, pobo&ka Ostrava,K Myslivn! 3/2182, Ostrava 708 00HPP 40P"edná#ky v p"edm%techZÁKLADY METEOROLOGIE A HYDROLOGIEÚdaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SPObor vzd!lání - V'DS $ilina, obor provoz a ekonomika letecké dopravyPraxe od V' :1986-1992 %HMÚ, pobo&ka Ostrava1992-1994 Vítkovice a.s.1999-dosud %HMÚ, pobo&ka OstravaP"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let[1] Tolasz, R. $idek, D.: Vliv náv!t(í na zvlá#tnosti re)imu srá)ek na Prad!du a Lysé ho(e. Met. zpr., 45, 1992, &. 4,s. 118 - 120.[2] Setvák, M., $idek, D., Hradil, M.: Tornáda na severov"chodní Morav! a ve Slezsku 8. &ervence 1996. Met. zpr.,49, 1996, &. 5, s.143 - 146.[3] $idek, D.: Teplotní charakteristiky Lysé hory v období 1961 – 1996. Sborník – Sto let meteorologickéhopozorování na Lysé ho(e. Praha 1997.[5] $idek, D.: Pr*b!h a intenzity srá)ek na vybran"ch stanicích na území severní Moravy a Slezska od 5. do 8.7.1997. Sborník – Stoleté v"ro&í extrémních atmosférick"ch srá)ek. Praha 1997.[6] Chlebek, A., Ja(abá&, M., Tolasz, R., $idek, D. : Mimo(ádné de#t! ve &ty(ech beskydsk"ch klimatick"chstanicích a jejich hodnocení. Zpr. Beskydy 12, 1999. ES MZLU Brno.[7] Lipina, P., Tolasz, R., $idek, D. : Automatizovaná stani&ní sí+ pobo&ky %HMÚ Ostrava. Met. zpr. 53, 2000, &.3,s. 65 – 72.[8] $idek, D. Lipina, P. : Metodick" p(edpis &. 13, Návod pro pozorovatele meteorologick"ch stanic. 1.vydání,Ostrava, %HMÚ. 2003, nestr. 3 p(ílohy.[9] Lipina,P., ,epka, M., St(í), M., $idek, D. : Klimatologická databáze CLIDATA – vybrané hlavní funkce anástroje. Meteorologické zprávy, 57, 2004, &. 4, s. 93-100.[10] Adamec, M., Hanzlová, M., Unucka, J., $idek, D.: Modelování hydrologick"ch extrém* s podporou DPZ aGIS. Seminá( Povodn! a zm!ny v krajin!, Praha 5.6.2007.[11] Hanzlová, M., Horák, J., Unucka, J., Halounová, L., $ídek, D., Heller, J. : Klasifikace pokryvu území a jehodopady na hodnocení srá)ko-odtokov"ch pom!r*. Sympozium GIS Ostrava 2007, 28. - 31.1.2007, V'B-TUOstrava.P&sobení v zahrani!íObor habilita!ního nebo"ízení na V$jmenovacího "ízení nebo ud%lenív%decké hodnostiohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) mezinár. tuzem.Podpis p"edná#ejícíhodatum


P$edná&ející v hlavním pracovním pom#ru k 'adateliJméno a p!íjmení : Jozef Kelemen Tituly: Prof., RNDr., DrSc.Rok narození : 1951 Rozsah hlavního pracovního pom"ru : 100%Zabezpe#uje p!edm"ty /rozsah:Kredity B:Um"lá inteligence (2 hod. p!edná$ky/t%dn")Absolvovaná V! / obor studia / rok ukon"ení V!:DrSc. 1998 Slovenská technická univerzita, Bratislava (obor v%po#etní technika)Prof. 1997 Ekonomická univerzita, Bratislava (obor kvantitativní metody a informatikav ekonomii)RNDr. 1976 Univerzita Komenského, Bratislava (obor numerické a aproximativní metodyv matematice)Údaje o praxi od ukon#ení vysoko$kolského studia:Od roku do Název zam#stnavateleOdborné zam#$ení prac.roku"innosti1974 – 1993 Univerzita Komenského v Bratislav" odborn% asistent, docent1993 – 2002 Ekonomická univerzita v Bratislav" docent, profesor1994 – dosud Slezská univerzita v Opav" docent, profesorÚdaje o p&sobení v zahrani#í :M#síc/rok - Stát - název instituceDruh vykonávané "innostim#síc/rok2/1987 – 12/1988 Ma'arsko, ELTE p!edná$kov% pobyt2/1994 – 5/1994 Ma'arsko, Szechenyi István Föiskola, p!edná$kov% pobytGyör09/1992 – 12/1992 Boston, USA, MIT v%zkumP$ehled tv%r"í a publika"ní "innosti za posledních p"t let :a) MonografieKelemen, J., Berka, P., Bure$, V., Horáková, J., Hvoreck%, J., Mikuleck%, P.: Pozvanie do znalostnej spolo#nosti.Iura Edition, Bratislava, 2007, 267 s.Kelemen, J.: Iné texty. F. R. & G., Bratislava, 2005, 160 str.Marko$, A., Kelemen, J.: Beru$ky, and"lé a stroje. Doko!án, Praha, 2004, 206 str.b) Sestavovatelská !innostKelemen, J., Kvasni#ka V. (eds.): Kognice a um"l% (ivot II. Slezská univerzita, Opava, 2002Kelemen, J. (editor): Kognice a um"l% (ivot III. Slezská univerzita, Opava, 2003Kelemen, J. (Ed.): Computing and Informatics 22 (2003) 513-644 (special issue on the Agent Paradigm).Kelemen, J., Kvasni#ka, V. (eds.): Kognice a um"l% (ivot IV. Slezská univerzita, Opava, 2004Kelemen, J., Kvasni#ka, V., Pospíchal, J. (eds.): Kognice a um"l% (ivot V. Slezská univerzita, Opava, 2005Kelemen, J., Kvasni#ka, V., Wiedermann, J. (eds.): Kognice a um"l% (ivot VI. Slezská univerzita, Opava, 2006Kelemen, J., Kvasni#ka, V., Pospíchal, J. (eds.): Kognice a um"l% (ivot VII. Slezská univerzita, Opava, 2007c) V"decké publikace


1. Kelemen, J.: Robot construction kits, Internet cafes, new modularity, and the theory of formal grammars andlanguages. In: Proc. 3rd International Conference on Information Technology Based Higher Education andTraining (I. J. Rudas et al., eds.). Budapest Polytechnic, Budapest, 2002, pp. 529-5342. Kelemen, J., Kubík, A.: Robots and agents in basic computer science curricula. In: Proc. 3rd InternationalWorkshop on Robot Motion and Control (K. Kozlowski, Ed.). Poznan University of Technology, Poznan, 2002,pp. 309-3173. Kelemen, J., Kelemenová, A.: Artificial evolution – a language-theoretic example. In: Proc. 3rd InternationalSymposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence (I. J. Rudas, Ed.). Budapest Polytechnic,Budapest, 2002, pp. 221-2274. Freund, R., Kelemen, J., Paun, Gh.: A note on emergence in multi-agent string processing systems. Computingand Informatics 22 (2003) 623-6375. Kelemen, J.: Miracles, colonies, and emergence. In: Formal Languages and Applications (C. Martin-Vide et al.,eds.). Springer, Berlin, 2004, pp. 323-3346. A#ová, M., Kelemen, J., Kubík, A.: Embodied hypotheses – preliminary notes and case studies. In: Proc. 4thInternational Workshop on Robot Motion and Control (K. Kozlowski, Ed.) Poznan University of Technology,Poznan, 2004, pp. 35-407. Kelemen, J.: Bodies, interactions, and hypercomputation. In: Proc. 5th International Conference of HungarianResearchers on Computational Intelligence (I. J. Rudas, Ed.). Budapest Polytechnic, Budapest, 2004, pp. 65-808. Kelemen, J.: On the computational power of herds. In: Proc. IEEE 3rd International Conference onComputational Cybernetics (I. J. Rudas, Ed.). Budapest Polytechnic, Budapest, 2005, pp. 269-2739. Kelemen, J.: May embodiment cause hyper-computation? In: Advances in Artificial Life, Proc. ECAL 05 (M.S. Capcarrere et al., eds.). Springer-Verlag, Berlin, 2005, pp. 31-3610. Kelemen, J., Kelemenova, A.: On P colonies, a bio-chemically inspired model of computation. In: Proc. 6thInternational Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence (I. J. Rudas, Ed.). BudapestPolytechnic, Budapest, 2005, pp. 40-5611. Kelemen, J.: On computational study of embodiment – some remarks and an example. Computing andInformatics 24 (2005) 617-62712. Kelemen, J.: Computational robot consciousness – a pipe dream or a (future) reality? In: Proc. 15thInternational Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, RAAD 06 (I. Rudas, Ed.). Budapest Tech,Budapest, 2006, pp. 234-24013. Horakova, J., Kelemen, J.: From golem to cyborg – a note on the cultural evolution of the concept of robots.Human Affairs 16 (2006) 83-9814. Kelemen, J.: Agents from functional-computational perspective. Acta Polytechnica Hungarica 3 (2006) 37-5415. Kelemen, J.: On a possible future of computationalism. In: Proc. 7th International Symposium of HungarianResearchers on Computational Intelligence (I. J. Rudas, Ed.). Budapest Polytechnic, Budapest, 2006, pp. 51-5616. Csuhaj-Varju, E., Kelemen, J., Kelemenova, A., Paun, Gh., Vaszil, Gy.: Computing with cells in environment –P colonies. Journal of Multiple Valued Logic and Soft Computing 12 (2006) 201-21517. Kelemen, J.: On computing bodies. Fundamenta Informaticae 76 (2007) 337-34718. Kelemen, J.: Plain talk about the language-theoretic models of multi-agent systems. In: Proc. 8 th InternationalWorkshop on Membrane Computing (Eleftherakis, G. et al., eds.). South-East European Research Center,Thessaloniki, 2007, pp. 395-40419. Kelemen, J.: Freud’s “pleasure pump” as Minsky’s emotion machine. In: Proc. 5 th International Conference onComputational Cybernetics, ICCC 07 . IEEE, Piscataway, NJ, 2007, pp. 113-116d) Odborné publikace1. Kelemen, J., Kubík, A.: RADIUS – looking for robots‘ help in computer science research and education.ERCIM News No. 15 (2002) pp. 48-492. Kelemen, J.: Syntactical Aspects of Systems – Behavior, Modularity, Rationality and Life (Report No. 22/02).Research Group on Mathematical Linguistics, University Rovira i Virgili, Tarragona, 2002, 25 pp.3. Horáková, J., Kelemen, J.: Robots – some cultural roots. In: Proc. 4th International Symposium onComputational Intelligence. Budapest Polytechnic, Budapest, 2003, pp. 39-504. Horáková, J., Kelemen, J.: )apek, Turing, von Neumann, and the 20th century evolution of the concept ofmachine. In: Proc. Intern. Conf. In Memoriam John von Neumann. Budapest Polytechnic, Budapest, 2003, pp.121-1355. Horáková, J., Kelemen, J.: From Rossum’s Universal Robots to the post-human. In: Cybernetics and Systems --Proc. 17th European Meeting on Cybernetics and Systems Research, vol. 2. (R. Trappl, Ed.). Austrian Societyfor Cybernetic Studies, Vienna, 2004, pp. 774-7796. Horáková, J., Kelemen, J.: Stroj ve 20. století. In: Kognice a um"l% (ivot IV (J. Kelemen, V. Kvasni#ka, sest.).Slezská univerzita, Opava, 2004, s. 179-198


7. Kelemen, J.: The agent paradigm – foreword. Computing and Informatics 22 (2003) 513-5198. Kelemen, J.: Jazyky, gramatiky, systémy gramatík a zázraky in info. In: Jazyk a kognícia (J. Rybár a kol.,zost.). Kalligram, Bratislava, 2005, s. 391-4119. Horáková, J., Kelemen, J.: Kouzlo a síla interakce. In: Kognice a um"l% (ivot V, svazek 1 (J. Kelemen, V.Kvasni#ka, J. Pospíchal, sest.). Slezská univerzita, Opava, 2005, s. 195-21510. Horáková, J., Kelemen, J.: From golem to cyborg – on the cultural evolution of the concept of robots. In:Interdisciplinary Aspects of Human-Machine Co-Existence and Co-Operation (V. Ma!ík et al., eds.) CzechTechnical University, Prague, 2005, pp. 15-3111. Kelemen, J.: O umení necha* (i* – o digitálnej metatvorbe. Profil sú#asného v%tvarného umenia 11, #. 3-4(2005) 32-5212. Kelemen, J., Hvoreck%, J., Lichardus, B.: Knowledge management – the challenge of the knowledge age.AMCHAM Connection, March 2006, p. 3213. Horáková, J., Kelemen, J.: O komunikaci postmoderních stroj&. Anthropos #. 9 (2006) s. 49-5214. Kelemen, J.: Znalostná spolo#nos* a jej posthumanistická dimenzia. Kritika a kontext #. 32 (2006) s. 61-7015. Horáková, J., Kelemen, J.: Emoce, um"ní, v"da… a Marvin Minsky. In: Kognice a um"l% (ivot VII (Kelemen,J., Kvasni#ka, V., Pospíchal, J., sest.). Slezská univerzita, Opava, 2007, s. 133-14616. Horáková, J., Kelemen, J.: Cesta ke kyborgovi. In: Myse+, inteligencia a (ivot (Kvasni#ka, V., Trebatick%, P.,Pospíchal, J., Kelemen, J., zost.). Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2007, s. 71-8717. Kelemen, J.: The Minsky way (from artificial neural networks to emotion machines). In: Proc. 9 th InternationalConference Informatics 2007 (Plander, I., Ed.). Slovak Society for Applied Cybernetics and Informatics,Bratislava, 2007, pp. 131-13818. Horáková, J., Kelemen, J.: Robots – cultural roots and impacts. In: Proc. 1 st European Workshop on ArtificialLife and Robotics (M. Oswald et al., eds.). Vienna University of Technology, Vienna, 2007, pp.63-7219. Kelemen, J.: Freud's "pleasure pump" as Minsky's emotion machine. In: Proc. 5th Intern. Conference onComputational Cybernetics, ICCC 07. IEEE, Piscataway, NJ, 2007, pp. 113-11620. Kelemen, J.: Decentralization from Marvin Minsky's point of view. In: Proc. 8th Intern. Symposium onComputational Intelligence and Informatics. Budapest Tech, Budapest, 2007, pp. 83-92Anotace nejv(znamn#j&ích publikací, projekt%, d#l a realizovan(ch v(sledk% za dobuv"decké #innosti:Kelemen, J., Ftá"nik, M., Kala&, I., Mikuleck(, P.: Základy umelej inteligencie. Alfa,Bratislava, 1992, 400 str.Anotace: Vysoko$kolská u#ebnice um"lé inteligence, první v tehdej$ím )eskoslovensku, jepodnes pou(ívána na !ad" univerzit v )R i v SR jako doporu#ená literatura. Bylo na nízaznamenáno více ne( 10 citací v monografiích a u#ebnicích a dlouhá !ada citací v #láncích,diplomov%ch pracích a pracích podobného druhu.Csuhaj-Varjú, E., Dassow, J., Kelemen, J., Paun, Gh.: Grammar Systems – AGrammatical Approach to Distribution and Cooperation. Gordon and Breach, Yverdon,1994, 246 str.Anotace: V monografii je zpracována problematika gramatick%ch systém&, iniciovaná koncem80. let minulého století kolektivem, kterého byl J. Kelemen aktivním #lenem. Gramatickésystémy tvo!í dnes jednu z aktivn" se rozvíjejících subdisciplin teorie formálních jazyk&. Jejichohlas je celosv"tov%. Na monografii bylo zaznamenáno kolem 300 citací od autor& z více ne( 15zemí.Csuhaj-Varjú, E., Kelemen, J., Kelemenová, A., Paun, Gh.: Eco-grammar systems - agrammatical framework for studying life-like interactions. Artificial Life 3 (1997) 1-28Anotace: V práci se na základ" motivací z oblasti v%zkumu (ivotu podobného chování n"kter%chum"le vytvá!en%ch systém& a v pojmosloví teorie gramatick%ch systém& zavádí pojem ekogramatickéhosystému a uvád"jí se základní vlastnosti této struktury. D. Watjenem (2003) bylodokázáno, (e eko-gramatické systémy ur#itého typu mají super-turingovskou generativní sílu. Napráci a její p!edb"(nou publikaci ve sborníku mezinárodní konference EMCSR 94 bylo doposudzaznamenáno nejmén" 60 citací, z toho n"kolik monografick%ch.Dal&í "innost


Grantové a jiné projekty„V%po#etní aspekty emergence – teorie a experimenty“, #. 201/04/0528, GA)R, 2004-2006(!e$itel J. Kelemen)Ostatní)lenství ve v#deck(ch radách:Filozoficko-p!írodov"decká fakulta Slezské univerzity v Opav"Slezská univerzita v Opav"Fakulta informatiky a mama(mentu UHK, Hradec KrálovéCentrum teoretick%ch studií UK a AV )R, PrahaVysoká $kola mana(mentu, Bratislava)lenství v ostatních orgánech a komisích:)len podoborové komise 201 matematika a informatika Grantové agentury )R)len pracovní skupiny Akredita#ní komise SR pro informatické v"dy a informa#ní akomunika#ní technologie)len oborové rady doktor. studia v programu 6209V – systémové in(en%rství a informatika naFakult" informatiky a mama(mentu UHK, Hradec Králové)len oborové rady doktor. studia v oboru biologie, stud. programu teoretické a evolu#ní biologiena P!írodov"decké fakult" UK v Praze)len oborové rady doktor. Studia v programu 9.2.8 um"lá inteligence na Fakult" informatiky ainforma#ních technologií STU v Bratislav")lenství v redak"ních radách:Computing and InformaticsJournal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence (asoc. editor)Neural Network WorldPo"et úsp#&n# odveden(ch doktorand%:! 2 absolventi na Ekonomické univerzit" (Bratislava)! 2 absolventi na Univerzit" Komenského (Bratislava)! 1 absolvent na Univerzit" Hradec KrálovéPo"et citací (za posledních 5 let):! 85 zahrani#ních! 53 domácích


P$edná&ející v hlavním pracovním pom#ru k 'adateliJméno a p!íjmení: Alice KelemenováTituly: Doc., RNDr., CSc.Rok narození: 1949 Rozsah hlavního pracovního pom"ru: 100%Zabezpe#uje p!edm"ty /rozsah:Kredity B:Teorie jazyk& a automat& I (2 hod. p!edná$ky/t%dn")Teorie jazyk& a automat& II (2 hod. p!edná$ky/t%dn")Absolvovaná V! / obor studia / rok ukon"ení V!:Doc. – 1995, Masarykova univerzita, Brno (obor matematická informatika)CSc. – 1979, Matematick% ústav SAV v Bratislav" (obor algebra a teorie #ísel)RNDr. –1973, Univerzita Komenského v Bratislav" (obor algebra a teorie #ísel)Údaje o praxi od ukon#ení vysoko$kolského studia:Od roku do roku Název zam#stnavatele Odborné zam#$ení prac."innosti1972 – 1990 Matematick% ústav SAV, Bratislava,Slovenskoodb. pracovník, v"deck%pracovník1990 – 1991 V%po#etní st!edisko SAV, Bratislava, samost. v"deck% pracovníkSlovensko1991 – 1994 Kabinet informatiky SAV, Bratislava, vedoucí v"deck% pracovníkSlovensko1994 – dosud Slezská univerzita v Opav" docentÚdaje o p&sobení v zahrani#í:M#síc/rok - Stát - název instituceDruh vykonávané "innostim#síc/rok1/1974-6/1974 Polsko, Mezinárodní centrum ,. studijní pobytBanacha ve Var$av"9/1983 Rusko, Univerzita v Petrohrad" stá(10/1985 Polsko, Mezinárodní centrum ,. p!edná$kov% pobytBanacha ve Var$av"2/1984 - 3/1988 Holandsko, Univerzita v Utrechtu studijní pobyt10/1982, 4/1989, Finsko, Univerzita v Turkustá(11/19917/1995 N"mecko, Frankfurt/Moh. p!edná$kov% pobyt3, 10/2002, 6/2003 ,pan"lsko, Tarragona Ph.D. School p!edná$kov% pobytP$ehled tv%r"í a publika"ní "innosti za posledních p"t let:a) Sestavovatelská !innostKelemenová, A., Meduna, A., Zendulka, J. (eds.): Information Systems and Formal Models. Opava, 2007.


) #asopisecké publikace a p$ísp"vky z konferencí1. Kelemenová, A.: Descriptional Complexity of Eco-Grammar Systems. Proceedings of the 5th Workshop DCFS2003, Descriptional Complexity of Formal Systems, MTA SZTAKI, Budapest, 2003, 42 - 522. Kelemenová, A., Tup%, M.: Some results on eco-grammar systems. Molconet. 2 nd Annual Meeting of ProjectMolCoNet. 2003, Vienna University of Technology , 2003, 4pp.3. Kelemenová, A.: Eco-grammar systems. In: Formal Languages and Applications. Studies in Fuzziness and SoftComputing 148 (Martin-Vide, C., Mitrana, V., Paun, G. eds.), Springer, Berlin, 2004, 311-322.4. Kelemen, J., Kelemenová, A., Paun, Gh.: Preview of P colonies. In: Workshop and Tutorial Proceedings of the9 th International Conference on Simulation and Synthesis of Living Systems (M. Bedau et al., eds.). Boston,Mass., USA, 2004, pp. 82-865. Kelemenová, A., Tup%, M.: Monocultures and homogeneous environment in eco-grammar systems. In:Preliminary Proceedings Grammar Systems Week 2004 (E. Csuhaj-Varjú and Gy. Vaszil, eds.). MTA SZTAKI,Budapest, 2004, pp. 210-2246. Tup%, M., Kelemenová, A.: Monokultury - v%po#etní síla. In: Kognice a um"l% &ivot IV (J. Kelemen a V.Kvasni#ka, sest.). Slezská univerzita, Opava, 2004, s. 497-5087. Kelemenová, A.: Lindenmayerove systémy a ich tvorca v spomienkach, faktoch a citátoch. In: Kognice a um"l%&ivot V (J. Kelemen, V. Kvasni#ka a J. Pospíchal, eds.), Slezská univerzita, Opava, 2005, s. 235-2508. Kelemen, J., Kelemenová, A.: On P colonies, a simple biochemically inspired model of computation. In: Proc.of the 6th International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence, Budapest TECH,Hungary, 2005, pp. 40-569. Kelemenová, A., Tup%, M.: Monocultures and Homogeneous Environment in Eco - Grammar Systems.Fundamenta Informaticae 74/2006, pp. 17, (v tisku)10. Kelemenová, A.: Parallelism in colonies. Book of Abstracts MaCS´06 (Csörnyei, Z., Ed.) pp. 5011. Kelemenová, A.: Kolónie gramatík a jednoduch%ch membránov%ch $truktúr In: Kognice a um"l% (ivot VI(Kelemen, J., Kvasni#ka, V., eds.), Opava, 2006, pp. 205 - 21112. Cienciala, L., Kelemenová, A.: -ivot ve sv"t" symbol&: Po#ítání pomocí membrán. J. Pospíchal, J. Kelemen,V.Kvasni#ka, eds.: Myse+, inteligencia a (ivot. Vydavate+stvo STU, 2007, 369-388.13. Kelemenová, A., Tup%, M.: Monocultures and Homogeneous Environment in Eco-grammar Systems.Fundamenta Informaticae 76 (2007) 349-365.14. Cienciala, L. , Kelemenová, A. : -ivot ve sv"t" symbol&: po#ítání pomocí membrán. Myse+, inteligencia a (ivot(Kvasni#ka, V., Trebatick%, P., Pospíchal, J., Kelemen, J., eds.), Slovenská technická univerzita v Bratislav",2007, ISBN 978-80-227-2643-6, str. 369-388.15. Cienciala, L., Ciencialová, L., Kelemenová, A.: On the number of agents in P colonies. Proceedings of the 8thInternational Workshop on Membrane Computing (Eleftherakis, G., Kefalas, P., Paun,G., editors), Thessaloniki2007, str. 227 - 241.Anotace nejv(znamn#j&ích publikací, projekt%, d#l a realizovan(ch v(sledk% za dobuv"decké #innosti:Csuhaj-Varjú, E., Kelemen, J., Kelemenová, A., Paun, Gh.: Eco-grammar systems - agrammatical framework for studying life-like interactions. Artificial Life 3 (1997) 1-28Anotace: V práci se na základ" motivací z oblasti v%zkumu (ivotu podobného chování n"kter%chum"le vytvá!en%ch systém& a v pojmosloví teorie gramatick%ch systém& zavádí pojem ekogramatickéhosystému a uvád"jí se základní vlastnosti této struktury. Na práci a její p!edb"(noupublikaci ve sborníku mezinárodní konference EMCSR 94 bylo doposud zaznamenáno nejmén"60 citací, z toho n"kolik monografick%ch. D. Watjenem (2003) bylo dokázáno, (e ekogramatickésystémy ur#itého typu mají super-turingovskou generativní sílu.)ern(, J., Pirická (Kelemenová), A., Rosenauerová, B.: On directable automata.Kybernetika 7 (1971) 287-298Anotace: Práce je v"nována zkoumání délek usm"r.ujících slov kone#n%ch automat&v závislosti na po#tu stav& automat&. Téma práce je aktuální i v sou#asné dob", vzhledemk tomu, (e základní problém je dodnes otev!en a odhady v práci publikované nebyly v%razn"p!ekonány. Na práci je zaregistrováno nejmén" 20 referencí, poslední z let 2001, 2004.


Pirická-Kelemenová, A.: Greibach normal form complexity. In: Proc. of MathematicalFoundations of Computer Science MFCS'75, Lecture Notes in Computer Science 32, ed. J.Be"vá$, Springer Verlag, Berlin, 1975, 344–350Anotace: V práci se zkoumá popisná slo(itost jazyk& na základ" parametr& gramatik, které jegenerují. Charakterizuje se nár&st po#t& pomocn%ch symbol&, pravidel i celkové délky zápisugramatiky, ke kterému dochází p!i omezení na gramatiky v Greibachov" normální form". Prácebyla citována ve 2 kni(ních a !ad" #asopiseck%ch publikacích. V%sledky práce i s d&kazy jsoup!ebrány do celosv"tov" pou(ívané u#ebnice M. A. Harrison: Introduction to Formal LanguageTheory, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, 1978.Dal&í "innostGrantové a jiné projekty„V%po#etní aspekty emergence – teorie a experimenty“, #. 201/04/0528, GA)R, 2004-2006(#lenka !e$itelského kolektivu)Ostatní)lenství v redak"ních radách mezinárodních "asopis%:• Acta Cybernetica (A. József University, Szeged, Ma'arsko))lenství ve v#deck(ch radách vysok(ch &kol )R, v#deck(ch ústav% )R• VR FPF Slezské univerzity v Opav"• VR FEI V,B-TU v Ostrav"• VR Univerzity Hradec KrálovéPo"et odveden(ch doktorand%:! 1 absolvent na Ostravské univerzit"! 1 absolvent na Matematick% ústav SAV Bratislava ($kolitel specialista)! 2 studenti doktorského studia na SU aktuáln" odevzdali své doktorské disertacePo"et citací (za posledních 5 let):! 43 zahrani#ních! 58 domácích


P$edná&ející v hlavním pracovním pom#ru k 'adateliJméno a p!íjmení : Franti&ek Koliba Tituly: Doc., RNDr., CSc.Rok narození : 1950 Rozsah hlavního pracovního pom"ru : 100%Zabezpe#uje p!edm"ty /rozsah:Kredity A:Algoritmy a programování I (2 hod. p!edná$ky/t%dn")Algoritmy a programování II (2 hod. p!edná$ky/t%dn")Absolvovaná V! / obor studia / rok ukon"ení V!:Doc. – 1988, P!írodov"decká fakulta UP v Olomouci (obor matematická informatika)CSc. – 1986, LGU Petrohrad, RuskoRNDr. – 1977, P!írodov"decká fakulta UP v Olomouci (obor matematická informatika)Údaje o praxi od ukon#ení vysoko$kolského studia:Od roku do Název zam#stnavateleOdborné zam#$ení prac.roku"innosti1974 – 1976 Tatra Kop!ivnice analytik OT/1976 – 1990 P!írodov"decká fakulta UP, Olomouc asistent, odb. asistent, docent1990 – dosud Slezská univerzita v Opav" docent1998 - dosud Slezská univerzita v Opav" prorektor pro VaZS Slezskéuniverzity v Opav"Údaje o p&sobení v zahrani#í :M#síc/rok - Stát - název instituceDruh vykonávané "innostim#síc/rok1986 LGU, Petrohrad, Rusko v"decká aspiranturaP$ehled tv%r"í a publika"ní "innosti za posledních p"t let :1. KOLIBA, F.: Práce s makry v prost!edí Word, ur#eno pro dal$í vzd"lávání pedagogick%ch pracovní ESFprojekt OP RLZ - Opat!ení 3.2, )íslo projektu CZ.04.1.03/3.215.1/0104, Návrh a realizace modulovéhosystému dal$ího vzd"lávání u#itel& v Moravskoslezském kraji, s. 67, Ostravská univerzita, 20072. KOLIBA, F.: Základy visual basic for application, ur#eno pro dal$í vzd"lávání pedagogick%ch pracovní ESFprojekt OP RLZ - Opat!ení 3.2, )íslo projektu CZ.04.1.03/3.215.1/0104, Návrh a realizace modulovéhosystému dal$ího vzd"lávání u#itel& v Moravskoslezském kraji, s. 65, Ostravská univerzita, 20073. KOLIBA F., CHMELA/OVÁ M.: Evaluace dotazníkového $et!ení, in „Modulov% systém celo(ivotníhovzd"lávání u#itel& v Moravskoslezském kraji“ s. 31- 35, Ostravská univerzita, Ostrava, ISBN 978-80-7368-394-84. KOLIBA F.: Trendy ve v"d" a v%zkumu na Slezské univerzit" v Opav", in „Sborník 2. konference /ízení v"dy,v%zkumu a v%voje a jejich trendy“, s.58-64, Ostravská univerzita, Hradec nad Moravicí, ISBN: 978-80-7368-396-25. KOLIBA, F. Motivace pro e-Learningové formy vzd"lávání. In Znalostná ekonomika, Nové v%zvy prenárodohospodársku vedu. Bratislava: Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislav", 2006, s.159-162. ISBN 80-225-2249-X. (100%)6. KORVINY, P., KOLIBA, F. V%uka informatiky s multimediálními oporami. In Informatika XVIII/2006. Brno:Konvoj, 2006, s. 93-96. ISBN 80-7302-111-0. (50%)7. KOLIBA, F. Safety and information society. Demokracja-spoleczenstwo-globalizacja. Opole: WSZA w Opolu,2005, s. 310-322. ISBN 83-88980-27-0. (100%)8. KOLIBA, F. Podnikové vzd"lávání s vyu(itím LMS. In Firma a konkuren!ní prost$edí. Brno: MZLU Brno ,2005, s. 243-250. ISBN 80-7302-093-9. (100%)


9. KOLIBA, F., KORVINY, P. Distance study at SBA SU. In ICTE 2005. Ro(nov p. R.: OU Ostrava, 2005, s.265-268. ISBN 80-7368-081-5. (50%)10. KOLIBOVÁ, H., KOLIBA, F. Zam"stnanecké v%hody mohou b%t inspirovány konkurencí i internetem. In Malei srednie przedsiebiorstwa wobec wspólczesnych wyzvan gospodarczych i spolecznych. Katovice: GWSH, 2005,s. 105-111. ISBN 83-88402-75-7. (50%)11. KOLIBOVÁ, H., KOLIBA, F. Barriers of broader participation of the population in the lifelong learningprogrammes in the conditions of the Czech Republic. In ECONOMY & BUSINESS, Economic Development andGrowht, Science Invest LTD - branch Bourgas. Burgas: A Company of Union of Scientists in Bulgaria, 2005, s.143-151. ISBN 954 9368 12 2. (50%)12. KOLIBA, F., KORVINY, P. CMS Moodle v kombinované form" studia na OPF Karviná. In InformatikaXVI./2005. Brno: Konvoj, 2005, s. 78-87. ISBN 80-7302-083-1. (50%)13. VAN0K, J., KOLIBA, F., SUCHÁNEK, P. Standardizace v oblasti e-learningu. In Sborník v%zkumn%ch pracíÚstavu malého a st$edního podnikání. Karviná: SU OPF, 2005, s. 139-157. ISBN 80-7248-333-1. (33%)14. KOLIBA, F., KORVINY, P. Vysoko$kolské vzd"lávání a IT. In Elearn 'ilina 2004. -ilina: Edis, 2004, s. 249 –258. ISBN 80-8070-190-3. (50%)15. KOLIBA, F. 1234567489: 9 98;63: ?:@86A6B99. In: Me8eCDK C6


- p!edseda komise pro Státní informa#ní politiku RV,- #len )eské spole#nosti pro systémovou organizaci, #eské spole#nosti pro systémov% p!ístup,)eské spole#nosti ekonomické, )ADUV.Cita"ní odezva za posledních 5 let:- 21 domácích


P$edná&ející v hlavním pracovním pom#ru k 'adateliJméno a p!íjmení: Petr SosíkTituly: Doc., Ing., Dr.Rok narození: 1967 Rozsah hlavního pracovního pom"ru: 100%Zabezpe#uje p!edm"ty /rozsah:Kredity A:Úvod do informatiky a v%po#etní techniky (2 hod. p!edná$ky/t%dn")Kredity B:Teorie vy#íslitelnosti a slo(itosti (2 hod. p!edná$ky + 2 hod. cvi#ení/t%dn")Absolvovaná V! / obor studia / rok ukon"ení V!:Doc. – 2004, MFF UK, Praha (obor informatika – teoretická informatika)Dr. – 1997, MFF UK, Praha (obor softwarové in(en%rství)Ing. – 1990, FE VUT, Brno (obor technická kybernetika)Údaje o praxi od ukon#ení vysoko$kolského studia:Od roku do roku Název zam#stnavatele Odborné zam#$ení prac."innosti1992 – dosud Slezská univerzita v Opav" asistent, odb. asistent, docentÚdaje o p&sobení v zahrani#í:M#síc/rok - Stát - název instituceDruh vykonávané "innostim#síc/rokzá!í 1997 Finsko, Univerzita v Turku studijní pobyt#erven 1999 Ma'arsko, Ústav automatizace MAV studijní pobyt#erven 2000 Rakousko, Technická univerzita Víde. studijní pobyt!íjen 2001 Finsko, Univerzita v Turku studijní pobyt#erven 2003 –prosinec 2004Kanada, Univerzita západní Ontario v"deck% pobytP$ehled tv%r"í a publika"ní "innosti za posledních p"t let:a) Kapitoly v kniháchKari, L., Losseva, E., Sosík, P.: DNA computing and errors: a computer science perspective. In: M. Gheorghe (Ed.),Molecular Computational Models: Unconventional Approaches. Hershey: Idea Group Inc., 2005, pp. 56-77b) #asopisecké publikace a p$ísp"vky z konferencí1. Sosík, P. The computational power of cell division in P systems: Beating down parallel computers? NaturalComputing 2 (3), 287-298, 2003.2. Sosík, P., Salomaa, A.: Watson-Crick D0L Systems: the power of one transition. Theoretical Computer Science2003, vol. 301/1-3, s. 187-2003. Sosík, P.: The power of catalysts and priorities in membrane systems. Grammars 6, 2003, s. 13-24


4. Sosík, P.: Watson-Crick D0L systems: generative power and undecidable problems. Theoretical ComputerScience 2003, vol. 306, s. 101-1125. Sosík, P., Kari, L., Konstantinidis, S.: On Construction and Properties of Bond-Free DNA Languages. Abstractof Papers Presented to the American Math. Society, 2003, vol. 24/46. Sosík, P.: Solving a PSPACE-complete problem by P systems with active membranes. In M. Cavaliere, C.Martín-Vide, G. PLun (eds.), Brainstorming Week on Membrane Computing, Tarragona, February 5-11, 2003,Rovira i Virgili University Tech. Rep. No. 26 (2003), 305-312.7. Sosík, P.: The computational limits of cell division. In: Sin#ák, P., Kvasni#ka, V., Pospíchal, J., Kelemen, J.,Návrat, P. (eds.): Kognícia, umel% &ivot a po!íta!ová inteligencia, Elfa, Ko$ice, 2003, 257-2628. Sebestyén, P., Sosík, P.: Multiple robots in space - an adaptive eco-grammar model. In: Preliminary ProceedingsGrammar Systems Week 2004 (E. Csuhaj-Varjú and Gy. Vaszil, eds.). MTA SZTAKI, Budapest, 2004, pp. 271-2839. Sebestyén, P., Sosík, P.: Kolektivní u#ení robot& v prost!edí eko-gramatick%ch systém&. In: Kognice a um"l%(ivot IV (J. Kelemen a V. Kvasni#ka, sest.). Slezská univerzita, Opava, 2004, s. 449-46210. Kari, L., Konstantinidis, S., Sosík, P.: Substitutions on Trajectories. In J. Karhumäki, H. Maurer, G. PLun, G.Rozenberg Theory is Forever. Essays Dedicated to A. Salomaa on the Occasion of His 70 th Birthday. Berlin:Springer-Verlag, LNCS, 2004, vol.3113, str. 145-158.11. L. Kari, S. Konstantinidis, P. Sosík: Substitutions, Trajectories and Noisy Channels. In M. Domaratzki et al.Procs. of the CIAA 2004, Berlin, Springer-Verlag, LNCS 3317 (2005), 205-21512. Kari, L., Sosík, P.: Aspects of shuffe and deletion on trajectories. In: Theoretical Computer Science, 2005, vol.332 (1-3), pp. 47-6113. Kari, L., Konstantinidis, S., Sosík, P.: On properties of bond-free DNA languages. In: Theoretical ComputerScience, 2005, vol. 334 (1-3), pp. 131-15914. Kari, L., Konstantinidis, S., Sosík, P.: Operations on trajectories with applications to coding and bioinformatics.In: International Journal of Foundations of Computer Science, 2005, vol. 16 (3), pp. 531-54615. Kari, L., Konstantinidis, S., Sosík, P.: Preventing undesirable bonds between DNA codewords. In: C. Feretti, G.Mauri, C. Zandron (Eds.), DNA 10. Berlin: Springer-Verlag, LNCS, 2005, vol. 3384, pp. 182-19116. Kari, L., Konstantinidis, S., Sosík, P.: Bond-free languages: formalizations, maximality and constructionmethods. In: C. Feretti, G. Mauri, C. Zandron (Eds.), DNA 10. Berlin: Springer-Verlag, LNCS, 2005, vol. 3384,pp. 169-18117. Kari, L., Konstantinidis, S., Sosík, P.: Substitutions, trajectories and noisy channels. In: M. Domaratzki, A.Okhotin, K. Salomaa, S. Yu (Eds.), Procs. of the CIAA 2004. Berlin: Springer-Verlag, LNCS, 2005, vol. 3317,pp. 202-21218. Kari, L., Sosík, P.: On weight of universal insertion grammars. In: C. Mereghetti, B. Palano, G. Pighizzini, D.Wotschke (Eds.), Seventh Int. Workshop on Descriptional Complexity of Formal Systems. Milano: Universitadegli Studi di Milano, 2005, pp. 206-21419. Kari, L., Konstantinidis, S., Sosík, P., Thierrin, G.: On hairpin-free words and languages. In: C. De Felice and A.Restivo (Eds.), Developments in Language Theory, 9th Int. Conf., Berlin: Springer-Verlag, LNCS, 2005, vol.3572, pp.296-30720. Kari, L., Konstantinidis, S., Losseva, E., Sosík, P., Thierrin, G.: Hairpin structures in DNA words. In: A.Carbone et al (Eds.), Pre-Procs. of DNA 11, The 11th Int. Meeting on DNA Computing. London: The Universityof Western Ontario, 2005, pp. 267-27721. Sosík, P., Valík, O.: On evolutionary lineages of membrane systems. In: R. Freund, G. Lojka, M. Oswald and G.PLun (Eds.), Preprocs. of WMC6. Vienna: Vienna University of Technology, 2005, pp. 79-9322. Kari, L., Konstantinidis, S., Losseva, E., Sosík, P., Thierrin, G.: A formal language analysis of DNA hairpinstructures. Fundamenta Informaticae, vol. 71, 2006, pp. 1-2323. Ibarra, O.H., PLun, A., PLun, G., Rodríguez-Patón, A., Sosík, P., Woodworth, S.: Normal forms for spikingneural P systems. In: Fourth Brainstorming Week on Membrane Computing : (Gutiérrez-Naranjo, M. A., PLun ,G., Riscos - Núnez, A., Romero-Campero, F. J. eds.), Sevilla: Fénix Editora, Vol. II, 2006, pp. 105 - 13624. Kari, L., Konstantinidis, S., Losseva, E., Sosík, P., Thierrin, G.: Hairpin structures in DNA words. In: DNAComputing, 11th Int. Workshop on DNA Computing, DNA 11 (Carbone, A., Pierce, N.A., eds.), Berlin Springer- Verlag, LNCS, vol. 3892, 2006, pp. 158 - 17025. Sosík, P., Valík, O.: On evolutionary lineages of membrane systems. In: 6th International Workshop, WMC(Freund, R. et al. eds.), Berlin Springer - Verlag, LNCS, vol. 3850, 2006, pp. 67 - 7826. Sosík, P., Rodríguez-Patón, A.: P systems with active membranes characterize PSPACE. In: DNA Computing,12th Int. Workshop on DNA Computing, DNA 12 (Mao, C., Yokomori, T., eds.), Berlin Springer - Verlag,LNCS, vol. 4287, 2006, pp. 33 - 46.27. Cienciala, L. , Ciencialová, L., Frisco, P. , Sosík, P. : On The Power Of Deterministic And SequentialCommunicating P systems. International Journal of Foundations of Computer Science, Vol. 18, No. 2 (2007)415-431.28. Sebestyén, P., Sosík, P.: Modelling multiple robots in space: an adaptive eco-grammar system. FundamentaInformaticae, 2007, vol. 76 (3), p. 367-381. (Journal covered in JCR).


29. Sosík, P., Rodríguez-Patón, A.: Membrane Computing and Complexity Theory: A Characterization of PSPACE.J. Comput. System Sci., 2007, vol. 73 (1), p. 137-152. (Journal covered in JCR).30. Ibarra, O.H., PLun, A., PLun, Gh., Rodríguez-Patón, A., Sosík, P.: S. Woodworth: Normal forms for spikingneural P systems. Theoretical Comp. Sci., 2007, vol. 372 (2-3), p. 196-217. (Journal covered in JCR)31. García-Arnau, M., Manrique, D., Rodríguez-Patón, A., Sosík, P.: A P system and a constructive membraneinspiredDNA algorithm for solving the maximum clique problem. Biosystems, in print. (Journal covered inJCR).32. García-Arnau, M., Pérez, D., Rodríguez-Patón, D., Sosík, P.: Spiking neural P systems: stronger normal forms.Intern. J. of Unconventional Computing, in print.33. García-Arnau, M., Pérez, D., Rodríguez-Patón, A., Sosík, P.: Spiking neural P systems: stronger normal forms.In M.A. Gutiérrez-Naranjo, G. PLun, A. Romero-Jimenéz, A. Riscos-Núñez (Eds.), Fifth Brainstorming Week onMembrane Computing. Sevilla: Fénix Editora, 2007, p. 157-178.34. García-Arnau, M., Manrique, D., Rodríguez-Patón, A., Sosík, P.: Towards a robust biocomputing solution ofcombinatorial problems. In M. Garzon, H. Yan (Eds.), Preprocs. of DNA 13, The 13th Int. Meeting on DNAComputing. Memphis: The University of Memphis, 2007, p. 111-120.35. García-Arnau, M., Manrique, D., Rodríguez-Patón, A., Sosík, P.: Towards a robust biocomputing solution ofintractable problems. Proceedings of DNA13, LNCS, Springer-Verlag, in print.Anotace nejv(znamn#j&ích publikací, projekt%, d#l a realizovan(ch v(sledk% za dobuv"decké #innosti:Sosík, P.: Universal computation with Watson-Crick DOL systems. Theoretical ComputerScience 439, 2002.Anotace: )lánek studuje vlastnosti tzv. Watson-Crickov%ch D0L systém&, zaveden%ch v r. 1997v #lánku V. Mihalache a A. Salomaa. Watson-Crick&v D0L systém je gramatick% model DNAv%po#t&, jeho( hlavními slo(kami je paralelní r&st !ízen% pravidly Lindenmayerova typu aWatson-Crick&v princip komplementarity. Oba tyto principy se p!i mno(ení (iv%ch organism&vzájemn" dopl.ují. Ve Watson-Crickov" D0L systému se komplementarita u(ívá jako operace –z !et"zce nukleotid& vyprodukujeme komplementární !et"zec. Tato operace prob"hne jen za jistépodmínky, je( naz%váme spou$t"#em (triggerem). )lánek ukazuje, (e tzv. standardní Watson-Crick&v D0L systém reprezentující #ísla po#tem symbol& je v%po#etn" univerzální - je schopendeterministicky vypo#íst libovolnou #áste#nou rekurzívní funkci.Grantové projekty„Distribuované modely kognitivních v%po#t&“, 201/02/PO79, GA)R, 2002-2004 (!e$itel)„V%po#etní aspekty emergence – teorie a experimenty“, #. 201/04/0528, GA)R, 2004-2006(#len !e$itelského kolektivu, !e$itel: J. Kelemen)Cita"ní odezva za posledních 5 let:- 56 zahrani#ních- 42 domácích


-P$edná&ející v hlavním pracovním pom#ru k 'adateliJméno a p!íjmení : Petr )ermák Tituly: Doc. Ing., Ph.D.Rok narození : 1970 Rozsah hlavního pracovního pom"ru : 100%Zabezpe#uje p!edm"ty /rozsah:Kredity B:Technické vybavení osobních po#íta#& (2 hod. p!edná$ky/t%dn")Absolvovaná V! / obor studia / rok ukon"ení V!:Doc. – 2006, V,B - Technická univerzita Ostrava, FEI, (obor technická kybernetika)Ph.D. – 2001, V,B - Technická univerzita Ostrava, FEI, (obor technická kybernetika)Ing. – 1997,V,B - Technická univerzita Ostrava, FEI, Katedra m"!ící a !ídicí techniky (oborléka!ská elektronika)Údaje o praxi od ukon#ení vysoko$kolského studia:Od roku do Název zam#stnavateleOdborné zam#$ení prac.roku"innosti2002-2003 Vysoká $kola bá.ská - TU odborn% asistent2003-2006 Slezská univerzita v Opav" odborn% asistent2006-dosud Slezská univerzita v Opav" docentP!ehled publika#ní #innosti za posledních p#t let:#asopisecké publikace a p$ísp"vky z konferencí1. Pokorn%, M., Rehberger, I., )ermák, P.: A Non-Linear Optimization and Fuzzy Modelling in Predictive ControlScheme, Proc. IECON2000, Nagoya University, Nagoya, pp. 1480-1484, Japan.2. )ermák, P, Pokorn%, M.: An Advanced Method of Neuro-Fuzzy Modelling, Transaction of the V,B – TechnicalUniversity of Ostrava Electrical Engineering Series, V,B-TU Ostrava, Ostrava, 2003, pp . 140-150.3. Ra$ka, P., Wichterle, K., Wichterlová, J., )ermák, P.: Periodic pulsation of the shape and velocity of risingbubles. In Proceedings of 30th Intern. Conference SSCHE, Tatranské Matliare, May 2003 (J.Marko$, P.,tefuca,eds) (p!íloha CD-ROM)P330, pp1-2.4. )ermák, P.: Digitální zobrazení a komunikace v mediín", mezinárodní standard – DICOM 3.0, Ro(nov podRadho$t"m, zá!í 2003, pp 32-36.5. )ermák, P.: Zobrazení a p!enos obrazové informace v rámci NIS a RIS pomocí mezinárodního standardu -DICOM 3.0 , MEDSOFT 2004, Tábor, pp. 19-26.6. )ermák, P., Chmiel, P.: Parameters optimization of fuzzy-neural dynamic models, 23rd International Conferenceof the North American Fuzzy Information Processing Society June 27-30, 2004 Banff, AB, Canada, pp. 762-7677. )ermák, P.: Online Learning of Neural Takagi-Sugeno Fuzzy, 24rd International Conference of the NorthAmerican Fuzzy Information Processing Society June 22-25, 2005 Ann Arbor , MI, USA, pp. 478-4838. )ermák, P.: Online Learning of Neural Takagi-Sugeno Fuzzy Model. 24rd International Conference of the NorthAmerican Fuzzy Information Processing Society, Ann Arbor, Michigan, USA, June 22-25, 2005, In: IEEECatalog No. 05TH8815C, 2005, USA, pp. 478-4839. )ermák, P.: Parameter Optimalization of Fuzzy-Neural Model Using GA. International Journal ofComputational Intelligence-Theory and Practice, Serials publication, 2006, pp. 23-3010. )ermák, P.: Social Group and Individual Mind Extracted from Rules Bases of Multiple Agents. In: Proc. of XV.International Conference of Computer and Information science and Engineering Cise., Barcelona, 2006, pp. 75 –7911. P. Bakala, P. )ermák, S. Hledík, Z. Stuchlík, K. Truparová: Extreme gravitational lensing in vicinity ofSchwarzschild-de Sitter black holes. Central European Journal of Physics, volume 5, 2007-11-29


12. Stuchlík, Z., )ermák, P., Torok, G., Urbanec, M., Bakala, P.: Genetic selection of neutron star structurematching the X-ray Observations, WMSCI 2007, Orlando, Florida, ISBN-10-1-934272-16-7, pp. 41-44.13. Urbanec, M., Stuchlík, Z., Török, G., Bakala, P., )ermák, P.: Neutron Star Equation of State and QPOObservations; RAGtime No.9, Hradec nad Moravici, Czech Republic, 2007)ermák,P.: Parameter Optimization of Fuzzy-neural Model Using GA, InternationalJournal of Computational Inteligence – Theory and Practice, Serials Publication, NewDelhi, India, 2006, ISSN 0973-5267, pp. 23-30Anotace: Recenzovan% #lánek pojednává o identifikaci fuzzy-pravidlov%ch TSK model&v prost!edí fuzzy-neuronové sít" s pou(itím genetického algoritmu. Navr(en% pokro#il%genetick% algoritmus optimalizuje rozd"lení fuzzy prostoru d"lením a spojováním subprostor&dle zvoleného kritéria a po#et krok& této identifikace. P!i ka(dém kroku jsou dáleoptimalizovány tvary fuzzy mno(in v antecedentu pravidla a regresní koeficienty TSK modeluv konsekventu pravidla procesem u#ení fuzzy-neuronové sít". Pokro#il% genetick% algoritmuszárove. ovliv.uje velikost u#ících koeficient& fuzzy-neuronové sít". V záv"ru jsou uvedenystudie identifikace simula#ních dat a dat reáln" nam"!en%ch.Dal&í "innostGrantové a jiné projekty• M2000: Methods for Decision Support in Environment with Uncertainty - Applications inEconomics, Business and Engimeering, Supported by: International Collaborative ResearchProject between Czech Republic and Japan, spolu!e$itel• CEZ:J17/98:272300012: Nové metody a prost!edky !ízení technologick%ch proces& vestrojírenství, elektrotechnice, metalurgii, t"(b" a zpracování surovin - Distribuované systémy!ízení v reálném #ase a vyu(ití metod um"lé inteligence p!i navrhování a realizaci !ídicíchsystém&, 1999-2001, V,B-TU Ostrava, spolu!e$itel• CEZ:J17/98:272400013: Modelováni a implementace distribuovan%ch proces&, 1999-2003,V,B-TU Ostrava, spolu!e$itel• GA)R 106/02/1128: Racionalizace !ízení tavby v ocelárnách s vyu(itím expertních systém&,2003-2005, V,B-TU Ostrava, spolu!e$itel.Cita"ní odezva za posledních 5 let:- 5 zahrani#ních- 11 domácích


P$edná&ející v hlavním pracovním pom#ru k 'adateliJméno a p!íjmení: Lud#k CiencialaTituly: Mgr., Ph.D.Rok narození: 1972 Rozsah hlavního pracovního pom"ru: 100%Zabezpe#uje p!edm"ty /rozsah:Kredity: AÚvod do logiky (2 hod. p!edná$ky/t%dn")Teorie graf& (2 hod. p!edná$ky + 2 hod. civ#ení/t%dn")Absolvovaná V! / obor studia / rok ukon"ení V!:Ph.D. - 2006, Ostravská univerzita, P!írodov"decká fakulta (obor aplikovaná matematika)Mgr. - 1996, Ostravská univerzita, P!írodov"decká fakulta (obor u#itelství pro S, – M/F)Údaje o praxi od ukon#ení vysoko$kolského studia:Od roku do roku Název zam"stnavateleOdborné zam#$ení pracovní"innosti1996-1999 Základní $kola ,kolská, Karviná u#itel Z,1999 - dosud Slezská univerzita v Opav" odborn% asistent s v"deckouhodnostíP$ehled tv%r"í a publika"ní "innosti za posledních p"t let:#asopisecké publikace a p$ísp"vky z konferencí1. Cienciala, L. : Representation of finite unary languages by normal form grammars, Publicationes Mathematicae,Supplementum 65, Debrecen (2004), 525 - 534.2. Cienciala, L., Ciencialová, L.: Membranové automaty. Kognícia, umel% (ivot a po#íta#ová inteligencia (Sin#ák,P., Kvasni#ka, V., Pospíchal, J., Kelemen, J., Návrat, P.), Ko$ice, Elfa 2003, str. 185 -192.3. Cienciala, L., Ciencialová, L.: Membranové automaty. Kognice a um"l% (ivot III (Kelemen, J.), Opava 2003,str. 33 - 44.4. Cienciala, L., Ciencialová, L.: P automata with priorities, Pre-Proceedings of the workshop on membranecomputing (Alhazov, A., Martin-Vide, C., Paun,G.), Tarragona 2003, str. 161 - 168.5. Cienciala, L., Ciencialová, L.: Membrane automata with priorities. JCST (Journal of Computer Science andTechnology) 2004, No.1, Special Issue on Bioinfomatics (Bonizzoni P. , Vedova G . D. , Jiang T.), SciencePress, Beejin,China and Allerton Press, Inc. , New York, USA, ISSN 1000-9000 str.89 - 97.6. Cienciala, L.: Roz$íren% P automat. Kognice a um"l% (ivot IV(Kelemen, J. , Kvasni#ka, V.), Opava 2004, str.95 - 105.7. Cienciala, L. , Ciencialová, L. : Sekven#ní a paralelní P automaty. Kognice a um"l% (ivot IV(Kelemen, J. ,Kvasni#ka, V.), Opava 2004, str. 107 - 116.8. Cienciala, L. : P automata with priorities working in sequential and maximally parallel mode, Pre-Proceedingsof the Worskhop on Membrane Computing (Paun, G., Zandron C., Mauri, G. ), Milano 2004, str. 186 - 195.9. Cienciala, L.: P automaty. Kognice a um"l% (ivot V (Kelemen, J., Kvasni#ka, V., Pospíchal, J., eds.), Opava2005, str. 103 - 115.10. Ciencialová, L., Cienciala, L.: Variations on the Theme: P colonies. Proceedings of 1st International WorkshopWFM '06 (Kolá!, D., Meduna, A., eds.), Ostrava 2006, ISBN 80-86840-20-4, str. 27 - 134. (The papers of thisproceeding are also available on-line as a CEUR Workshop Proceedings - http://CEUR-WS.org)11. Ciencialová, L., Cienciala, L.: P kolonie. Kognice a um"l% (ivot VI (Kelemen, J., Kvasni#ka, V., eds.), Opava2006, str. 119 - 125.12. Cienciala, L., Ciencialová, L., Frisco, P., Sosík, P.: On the Power of Deterministic and Sequential P Systems.International Journal of Foundations of Computer Science, 2006.13. Cienciala, L., Kelemenová, A.: -ivot ve sv"t" symbol&: Po#ítání pomocí membrán. J. Pospíchal, J. Kelemen,V.Kvasni#ka, eds.: Myse+, inteligencia a (ivot. Vydavate+stvo STU, 2007, 369-388.


14. Cienciala, L. , Ciencialová, L., Frisco, P. , Sosík, P. : On The Power Of Deterministic And SequentialCommunicating P systems. International Journal of Foundations of Computer Science, Vol. 18, No. 2 (2007)415-431.15. Cienciala, L., Ciencialová, L., Kelemenová, A.: On the number of agents in P colonies. Lecture Notes inComputer Science. accepted16. Cienciala, L., Ciencialová, L., Kelemenová, A.: On the number of agents in P colonies. Proceedings of the 8thInternational Workshop on Membrane Computing (Eleftherakis, G., Kefalas, P., Paun,G., editors), Thessaloniki2007, str. 227 - 241.Cita"ní odezva za posledních 5 let:- 4 zahrani#ní- 2 domácí


P$edná&ející v hlavním pracovním pom#ru k 'adateliJméno a p!íjmení: Magdalena Chmela$ováTituly: Ing., Ph.D.Rok narození: 1957 Rozsah hlavního pracovního pom"ru: 100%Zabezpe#uje p!edm"ty /rozsah:Kredity: AÚvod do informatiky a v%po#etní techniky (2 hod. cvi#ení t%dn")Algoritmy a programování I (2 hod. cvi#ení/t%dn")Algoritmy a programování II (2 hod. cvi#ední/t%dn")Kredity: BPo#íta#ová sí* a Internet (2 hod. p!edná$ky + 2 hod. cvi#ení/t%dn")Absolvovaná V! / obor studia / rok ukon"ení V!:Ph.D. – 2004, Ek V,B-TU Ostrava (obor mana(erská informatika)Ing. – 1981, V,B-TU Ostrava (automatizované systémy !ízení)Údaje o praxi od ukon#ení vysoko$kolského studia:Od roku dorokuNázev zam"stnavateleOdborné zam#$ení prac."innosti1981 – 1985 Závody Vít"zného února, Hradec Králové analyti#ka – programátorka1985 – 1986 Po#etnická a organiza#ní slu(ba, Opava matemati#ka – analyti#ka1986 – 1988 Gymnázium Vítkov st!edo$kolská u#itelka1988 – dosud Mendelovo gymnázium Opava st!edo$kolská u#itelka1997 – dosud Slezská univerzita v Opav" odborn% asistent s v"deckouhodnostíP$ehled tv%r"í a publika"ní "innosti za posledních p"t let: :#asopisecké publikace a p$ísp"vky ze sborník)1. Cmela!ová, M.: Moderní metody práce s talenty v ICT. Mezinárodní konference Informatika ve $kole i v praxi.Katolická univerzita, Pedagogická fakulta, Ru(omberok, 2005, pp. 109-1142. Chmela!ová, M.: ICT a zm"na v%uky jako motiva#ní prvek. In: Informatika ve $kole a v praxi, sborníkp!ísp"vk& (I. )ernák, J. Majherová eds), Ru(omberok, 2006, pp. 146-149, ISBN 80-8084-112-83. Chmela!ová , M.: Interaktivní tabule ve v%uce. In: Pedagogick% software, sborník p!ísp"vk& (V. /ehout a kol.,eds.), )eské Bud"jovice, 2006, pp. 558-560, ISBN 80-85645-56-44. Chmela!ová, M., Koliba, F.: Evaluace dotazníkového $et!ení. In: Sborník seminá!e Modulov% systémcelo(ivotního vzd"lávání u#itel& v Moravskoslezsk%m kraji. ISBN: 978-80-7368-394-8.5. Chmela!ová, M.: LMS Moodle na st!edních a základních $kolách. Konference Celo(ivotní vzd"lávání u#itel&,Malenovice 29. – 30. b!ezna 2007, ISBN 978-80-7368-295-8.6. Chmela!ová, M.: Vyu(ití aplikace FreeMind v projektovém vyu#ování. 3. ro#ník konference Informatikav $kole a v praxi, Ru(omberok, 10.-12. zá!í 2007, ISBN 978-80-8084-222-2.


P$edná&ející v hlavním pracovním pom#ru k 'adateliJméno a p!íjmení: Lucie CiencialováTituly: RNDr.Rok narození: 1976 Rozsah hlavního pracovního pom"ru: 100%Zabezpe#uje p!edm"ty /rozsah:Kredity: AÚvod do logiky (2 hod. cvi#ení/t%dn")Absolvovaná V! / obor studia / rok ukon"ení V!:RNDr. 2007, FPF SU Opava (obor Informatika a v%po#etní technika)Ph.D. externí studium na FPF SU v oboru Autonomní systémy – v zá!í 2007 úsp"$n"absolvovala Státní doktorskou zkou$ku, termín obhajoby diserta#ní práce – únor 2008.Údaje o praxi od ukon#ení vysoko$kolského studia:Od roku dorokuNázev zam"stnavateleOdborné zam#$ení prac."innosti2007-dosud Slezská univerzita v Opav" Odborn% asistentP$ehled tv%r"í a publika"ní "innosti za posledních p"t let: :#asopisecké publikace a p$ísp"vky ze sborník)1. Cienciala, L., Ciencialová, L.: Membranové automaty. Kognícia, umel% (ivot a po#íta#ová inteligencia(Sin#ák, P., Kvasni#ka, V., Pospíchal, J., Kelemen, J., Návrat, P., eds.), Ko$ice, Elfa 2003, str. 185 –192.2. Cienciala, L., Ciencialová, L.: P automata with priorities. Pre-Proceedings of the workshop on membranecomputing (Alhazov, A., Martin-Vide, C., Paun,G.), Rovira i Virgili University, Tarragona, Spain, 2003, str.161 - 168.3. Cienciala, L., Ciencialová, L.: Membranové automaty. In: Kelemen, J. (ed.): Kognice a um"l% (ivot III, FPFSU Opava, 2003, s. 33 - 44.4. Cienciala, L., Ciencialová, L.: Membrane automata with priorities, Journal of Computer Science andTechnology 1, 2004, str.89 – 97.5. Cienciala, L., Ciencialová, L.: Sekven#ní a paralelní P automaty, In: Kognice a um"l% (ivot IV (J. Kelemen,V. Kvasni#ka, sest.), str.107-116.6. Cienciala, L., Ciencialová, L., Frisco, P., Sosík, P.: On the Power of Deterministic and Sequential PSystems. International Journal of Foundations of Computer Science, (v tisku)7. Ciencialová, L., Cienciala, L.: Variations on the Theme: P colonies. In: Proceedings of 1st InternationalWorkshop WFM '06 (Kolá!, D., Meduna, A., eds.), Ostrava, 2006, pp. 27 - 1348. Ciencialová, L., Cienciala, L.: P kolonie. In: Kognice a um"l% (ivot VI (Kelemen, J., Kvasni#ka, V., eds.),Opava, 2006, pp. 119 - 1259. Cienciala, L., Kelemenová, A.: -ivot ve sv"t" symbol&: Po#ítání pomocí membrán. J. Pospíchal, J.Kelemen,V. Kvasni#ka, eds.: Myse+, inteligencia a (ivot. Vydavate+stvo STU, 2007, 369-388.10. Cienciala, L. , Ciencialová, L., Frisco, P. , Sosík, P. : On The Power Of Deterministic And SequentialCommunicating P systems. International Journal of Foundations of Computer Science, Vol. 18, No. 2(2007) 415-431.11. Cienciala, L., Ciencialová, L., Kelemenová, A.: On the number of agents in P colonies. Lecture Notes inComputer Science. accepted


12. Cienciala, L. , Kelemenová, A. : -ivot ve sv"t" symbol&: po#ítání pomocí membrán. Myse+, inteligencia a(ivot (Kvasni#ka, V., Trebatick%, P., Pospíchal, J., Kelemen, J., eds.), Slovenská technická univerzita vBratislav", 2007, ISBN 978-80-227-2643-6, str. 369-388.13. Cienciala, L., Ciencialová, L., Kelemenová, A.: On the number of agents in P colonies. Proceedings of the8th International Workshop on Membrane Computing (Eleftherakis, G., Kefalas, P., Paun,G., editors),Thessaloniki 2007, str. 227 - 241.Cita"ní odezva za posledních 5 let:- 4 zahrani#ní- 2 domácí


P$edná&ející v hlavním pracovním pom#ru k 'adateliJméno a p!íjmení : Michaela A"ová Tituly: Mgr.Rok narození : 1978 Rozsah hlavního pracovního pom"ru : 100%Zabezpe#uje p!edm"ty /rozsah:Kredity A:Algoritmy a programování III (2 hod. cvi#ení/t%dn")Absolvovaná V! / obor studia / rok ukon"ení V!:Mgr. – 2002, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislav",Slovensko (obor informatika)externí doktorské studium na FRI -ilinské univerzit" od r. 2003 (obor: aplikovanáinformatika) $kolitel: prof. Du$an Mar#ekÚdaje o praxi od ukon#ení vysoko$kolského studia:Od roku do Název zam#stnavateleOdborné zam#$ení prac.roku"innosti2002 – dosud Slezská univerzita v Opav" odborná asistentkaP$ehled tv%r"í a publika"ní "innosti za posledních p"t let :1. A#ová, M.: Aplikácia cogitoidu na robotoch Khepera pomocou rozhrania v LISPe. In: Kelemen, J. (ed.):Kognice a um"l% (ivot III, FPF SU Opava, 2003, s. 1-42. A#ová, M.: Aplikácia cogitoidu na robotoch Khepera pomocou rozhrania v LISPe. Kognícia, umel% (ivot apo#íta#ová inteligencia (Sin#ák, P., Kvasni#ka, V., Pospíchal, J., Kelemen, J., Návrat, P., eds.), Ko$ice, Elfa20033. A#ová, M.: Cogitoid a Khepera - experimenty. In: Kognice a um"l% &ivot IV (J. Kelemen a V. Kvasni#ka,sest.). Slezská univerzita, Opava, 2004, s. 1-64. A#ová, M., Kelemen, J., Kubík, A.: Embodied hypotheses - preliminary notes and case studies. In: Proc. 4 thInternational Workshop on Robot Motion and Control (K. Kozlowski, Ed.) Poznan University ofTechnology, Poznan, 2004, pp. 35-405. A#ová, M.: TDNN siete na predikciu pohybu robota. In: Kognice a um"l% (ivot V, svazek 1 (J. Kelemen, V.Kvasni#ka, J. Pospíchal, sest.), Slezská univerzita, Opava, 2005, s. 1-86. A#ová, M.: Plánovanie pohybu robota pomocou jednoduchej rekurentnej siete, In: Kognice a um"l% (ivot VI(Kelemen, J., Kvasni#ka, V., eds.), Opava, 2006, pp. 1 - 47. A#ová, M.: Siete typu SOM na navigáciu mobiln%ch robotov. In: Kognice a um"l% (ivot VI (Kelemen, J.,Kvasni#ka, V., Pospíchal, J. eds.), Opava, 2007, pp. 1 - 4


P$edná&ející v hlavním pracovním pom#ru k 'adateliJméno a p!íjmení : !árka Vavre"ková Tituly: RNDr.Rok narození : 1975 Rozsah hlavního pracovního pom"ru : 100%Zabezpe#uje p!edm"ty /rozsah:Kredity ATeorie jazyk& a automat& I (2 hod. cvi#ení/t%dn")Opera#ní systémy (2hod. p!edná$ky+ 2 hod. cvi#ení/t%dn")Kredity BTeorie jazyk& a automat& II (2 hod. cvi#ení/t%dn")Logika a logické programování (2 hod. cvi#ení/t%dn")Absolvovaná V! / obor studia / rok ukon"ení V!:RNDr. 2007, FPF SU Opava (obor Informatika a v%po#etní technika)Ph.D. externí studium na FPF SU v oboru Autonomní systémy – v zá!í 2007 úsp"$n"absolvovala Státní doktorskou zkou$ku, termín obhajoby diserta#ní práce – únor 2008.Údaje o praxi od ukon#ení vysoko$kolského studia:Od roku do Název zam#stnavateleOdborné zam#$ení prac.roku"innosti8/2000 – 6/2001 ,kolsk% ú!ad Ostrava u#itel2001 – dosud Slezská univerzita v Opav" odborná asistentkaP$ehled tv%r"í a publika"ní "innosti za posledních p"t let :1. Vavre#ková, ,.: Vztah mezi koloniemi s paralelním p!episováním, , In: Kognice a um"l% (ivot IV (J.Kelemen, V. Kvasni#ka, sest.), str. 509-528.2. Vavre#ková, ,.: Eko-kolonie. In: Kognice a um"l% (ivot V, svazek 2 (J. Kelemen, V. Kvasni#ka, J.Pospíchal, sest.), Slezská univerzita, Opava, 2005, s. 601-6123. Vavre#ková, ,.: EOL eco - colonies. In: Wofex 2006, proceedings of the 4th Annual Workshop, Vysoká$kola Bá.ská, Technická univerzita, Ostrava, 2006, p. 436 - 439.4. Vavre#ková, ,.: Eco - colonies. In: MEMICS 2006, proceedings of the 2nd Doctoral Workshop, Universityof Technology, FIT, Brno, 2006, pp. 253 – 2595. Vavre#ková, ,.: EOL – eko – kolonie. In: Kognice a um"l% (ivot VI (Kelemen, J., Kvasni#ka, V., eds.),Opava, 2006, pp. 413 - 4196. Vavre#ková, ,.: Properties of Eco-colonies. In: Information Systems and Formal Models 2007 (WFM), (A.Kelemenová, D. Kolá!, A. Meduna, J. Zendulka, eds.), Silesian University, Opava, 2007, pp. 235–242,ISBN 978-80-7248-006-7.7. Vavre#ková, ,., Kelemenová, A.: Properties of Eco-colonies. In: Automata for Cellular and MolecularComputing 2007 (ACMC) (G. Vaszil, ed.), MTA SZTAKI, Budapest, 2007, pp. 129–143.


I – Uskute!"ování akreditovaného stud. programu mimo sídlo vysoké #kolyVysoká #kolaSlezská univerzita v Opav!Sou!ást vysoké #kolyMatematick" ústavNázev studijního programu MatematikaNázev instituce nebo pobo!ky V$, kde probíhá v%uka SP mimo sídlo V$ nebo fakultyInstitut ochrany obyvatelstva, Lázn! Bohdane#Adresa Na Lu$nici 27, 533 41 Lázn! Bohdane# tel. 950 580 111 e-mail spisovna@ioolb.izscr.czNázvy obor& uskute!"ovan%ch mimo sídlo V$ nebo fakulty forma typ SPAlikovaná matematika pro %e&ení krizov"ch situací P BZaji#t'ní v%uky ak. pracov. z V$ v % 0 Externí vyu!ující v % 100z toho ak. prac. V$ – prof. docenti Ph.D.,CSc.,Dr.z toho externisté - profeso(i docenti Ph.D.,CSc.,Dr.Charakteristika organiza!ního zaji#t'ní v%uky mimo sídlo V$ nebo fakultyV"uka probíhá na speciálním pracovi&ti Institut ochrany obyvatelstva Ministerstvo vnitra – Generální %editelství HZSv Lázních Bohdane#. Vyu#ují se zde p%edm!ty:Kurz krizového %ízení a havarijního plánování, rozsah 40 hodin.Ochrana obyvatelstva p%i %e&ení chemick"ch a radia#ních havárií, rozsah 40 hodin.Rozdíly mezi v%ukou na V$ nebo na fakult' a mimo její sídloPracovi&t! je vybaveno speciálními pom'ckami pro nácvik a v"uku %e&ení krizov"ch situací jako jsou mapy, taktick"st'l, atd.Podmínky pro tv&r!í !innost v míst' uskute!"ování v%uky, tj. mimo sídlo V$ nebo fakultyMo$nost praktick"ch simulací a nácvik' krizov"ch situací a jejich %e&ení.Prostorové zaji#t'ní v%uky v míst' jejího uskute!"ování, tj. mimo sídlo V$ nebo fakultySmluvní zaji#t'ní budovy Dle harmonogramu a dohody. doba platnosti nájmu neur!itoÚdaje o v%ukov%ch prostorách1 u#ebna krizového %ízení 60m 21 u#ebna praktické p%ípravy 60m 2Informa!ní zaji#t'ní v%uky v míst' jejího uskute!"ování, tj. mimo sídlo V$ nebo fakultyAudiovizuální pom'cky.Knihovna Institutu ochrany obyvatelstva.Internet.

More magazines by this user
Similar magazines