2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

slu.cz

2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

H – Personální zabezpe!ení - p"edná#ejícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!Název SPMatematikaJméno a p"íjmení Tomá# Pavelka Tituly Ing.Rok narození typ vzt. dohoda rozsah do kdyDal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsahd$chodceP"edná#ky v p"edm%techEkologie a management %ivotního prost&edíÚdaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SPV'CHT Pardubice, diplom 1969, anorganická chemieV'CHT Praha – PSG 1976, technologie vody a prost&edíPraxe: od r. 1959 zam!stnán nep&etr%it! ve fy BorsodChem MCHZ Ostrava (d&íve Moravské chemické závody) sezam!&ením na problematiku ochrany %ivotního prost&edí a pozd!ji také na procesní bezpe(nost.Zam!stnán postupn! jako provozní mistr, v"zkumn" pracovník, v"vojov" pracovník (technologie vody), vedoucíodd!lení ochrany %ivotního prost&edí, vedoucí odboru ekologie a bezpe(nosti.V r. 2005 odchod do d$chodu, nadále poradenská, in%en"rská a expertní (innost v oblasti ochrany %ivotního prost&edí aprocesní bezpe(nosti jako OSV).P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 letTato (innost je v"hradn! zam!&ena na studie a posudky podle zákona o posuzování vliv$ na %ivotní prost&edí (dr%itelautorizace) a zákona o integrované prevenci, a dále na bezpe(nostní studie (prevence záva%n"ch havárií).V"znamn!j#í práce (v oblastui ochrany *P): Rekoncentrace kyseliny dusi(né (8/2000), Roz#í&ení v"roby wolframu azavedení v"roby karbidu wolframu (8/2001), Oprava a modernizace koksárenské baterie (.10 (koksovna Svoboda4/2002), Intenzifikace v"roby anilinu (6/2002), V"roba plastifikátor$ do betonu (11/2003), Velkoprostorová koksárenskábaterie (.12 (ISPAT 10/2004), )i#t!ní chloru a v"roba chlorovodíku (2/2005), V"roba kyseliny dusi(né -obnova nitra(níkapacity (2/2006), Intenzifikace v"roby formalínu a mo(ovinoformaldehydov"ch lepidel (4/2006), Roz#í&ení v"robyspeciálních chemikálií (5/2006),P&sobení v zahrani!íNeObor habilita!ního nebo ne"ízení na V$jmenovacího "ízení nebo ud%lenív%decké hodnostiohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) ne mezinár. tuzem.Podpis p"edná#ejícíhone -datum

More magazines by this user
Similar magazines