2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

slu.cz

2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

H – Personální zabezpe!ení - p"edná#ejícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!Název SPMatematikaJméno a p"íjmení Vladimír Pavlík Tituly MUDr. Ph.D.Rok narození 1969 typ vzt. dohoda rozsah do kdyDal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsahFakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové HPP Pln" úvazekFakultní nemocnice Hradec Králové VPP 0,1Univerzita Hradec Králové VPP 0,1P"edná#ky v p"edm%techKurz hygieny, protibiologické ochrany a protiepidemické ochranyÚdaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP1994 v#eobecné léka$ství na LF UK HK1994 v#eobecné léka$ství na VLA JEP HK2002 doktorandské studium na FVZ HKP"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let1. Poster: Farmakoterapie sibutraminem v obezitologické praxi ( Sibutramin pharmacotherapy in the obesityambulance ). PAVLÍK29.3.07 Aktuální problémy v obezitologii, HK, FVZ2. Poster: Rovnováhové schopnosti d%tí vybran'ch sportovních t"íd ( Level of balance abilities of pupils in specificsports classes ) PAVLÍK, HLÚBIK, NOVÁ )13.-14.6.2007 Li#kutínovy dny, HK, LF UK.3. %lánek: Zm%ny úrovn% rovnováhov'ch schopností d%tí specifick'ch sportovních t"íd ( Changes in the equilibriumcapabilities of children in specific sports classes ) PAVLÍK, HLÚBIK, NOVÁ . !asopis Hygiena 3/2007 p. 84-86 ISSN1802-6281 vydavatel Tigris a SZÚ4. P$edná#ka: Farmakoterapie hyperlipoproteinémie ( Farmacotherapy of lipoproteinemia )PAVLÍK. Konference Zdravotnické slu&by velitelství spole'n"ch sil. 10.-11.5.2007. Olomouc5. %lánek: Bojové dávky potravin vybran'ch armád NATO ( Combat food rations in selected NATO armád forces ).PAVLÍK, CHALOUPKA. Vojenské zdravotnické listy, p. 23-26, 1/2007. ISSN 0372-7025. Vydavatel Univerzitaobrany.6. %lánek: Sou!asné mo(nosti farmakoterapie obezity ( Contemporary drug obesity treatment ) PAVLÍK. Vojenskézdravotnické listy, p. 42-45, 2/2007 ISSN 0372-70257. P$edná#ka: The present view of combat ration ( Sou'asn" pohled na bojové dávky potravin ). PAVLÍk, HLÚBIK.

More magazines by this user
Similar magazines