2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

slu.cz

2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

Pirická-Kelemenová, A.: Greibach normal form complexity. In: Proc. of MathematicalFoundations of Computer Science MFCS'75, Lecture Notes in Computer Science 32, ed. J.Be"vá$, Springer Verlag, Berlin, 1975, 344–350Anotace: V práci se zkoumá popisná slo(itost jazyk& na základ" parametr& gramatik, které jegenerují. Charakterizuje se nár&st po#t& pomocn%ch symbol&, pravidel i celkové délky zápisugramatiky, ke kterému dochází p!i omezení na gramatiky v Greibachov" normální form". Prácebyla citována ve 2 kni(ních a !ad" #asopiseck%ch publikacích. V%sledky práce i s d&kazy jsoup!ebrány do celosv"tov" pou(ívané u#ebnice M. A. Harrison: Introduction to Formal LanguageTheory, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, 1978.Dal&í "innostGrantové a jiné projekty„V%po#etní aspekty emergence – teorie a experimenty“, #. 201/04/0528, GA)R, 2004-2006(#lenka !e$itelského kolektivu)Ostatní)lenství v redak"ních radách mezinárodních "asopis%:• Acta Cybernetica (A. József University, Szeged, Ma'arsko))lenství ve v#deck(ch radách vysok(ch &kol )R, v#deck(ch ústav% )R• VR FPF Slezské univerzity v Opav"• VR FEI V,B-TU v Ostrav"• VR Univerzity Hradec KrálovéPo"et odveden(ch doktorand%:! 1 absolvent na Ostravské univerzit"! 1 absolvent na Matematick% ústav SAV Bratislava ($kolitel specialista)! 2 studenti doktorského studia na SU aktuáln" odevzdali své doktorské disertacePo"et citací (za posledních 5 let):! 43 zahrani#ních! 58 domácích

More magazines by this user
Similar magazines