2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

slu.cz

2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

P$edná&ející v hlavním pracovním pom#ru k 'adateliJméno a p!íjmení : Franti&ek Koliba Tituly: Doc., RNDr., CSc.Rok narození : 1950 Rozsah hlavního pracovního pom"ru : 100%Zabezpe#uje p!edm"ty /rozsah:Kredity A:Algoritmy a programování I (2 hod. p!edná$ky/t%dn")Algoritmy a programování II (2 hod. p!edná$ky/t%dn")Absolvovaná V! / obor studia / rok ukon"ení V!:Doc. – 1988, P!írodov"decká fakulta UP v Olomouci (obor matematická informatika)CSc. – 1986, LGU Petrohrad, RuskoRNDr. – 1977, P!írodov"decká fakulta UP v Olomouci (obor matematická informatika)Údaje o praxi od ukon#ení vysoko$kolského studia:Od roku do Název zam#stnavateleOdborné zam#$ení prac.roku"innosti1974 – 1976 Tatra Kop!ivnice analytik OT/1976 – 1990 P!írodov"decká fakulta UP, Olomouc asistent, odb. asistent, docent1990 – dosud Slezská univerzita v Opav" docent1998 - dosud Slezská univerzita v Opav" prorektor pro VaZS Slezskéuniverzity v Opav"Údaje o p&sobení v zahrani#í :M#síc/rok - Stát - název instituceDruh vykonávané "innostim#síc/rok1986 LGU, Petrohrad, Rusko v"decká aspiranturaP$ehled tv%r"í a publika"ní "innosti za posledních p"t let :1. KOLIBA, F.: Práce s makry v prost!edí Word, ur#eno pro dal$í vzd"lávání pedagogick%ch pracovní ESFprojekt OP RLZ - Opat!ení 3.2, )íslo projektu CZ.04.1.03/3.215.1/0104, Návrh a realizace modulovéhosystému dal$ího vzd"lávání u#itel& v Moravskoslezském kraji, s. 67, Ostravská univerzita, 20072. KOLIBA, F.: Základy visual basic for application, ur#eno pro dal$í vzd"lávání pedagogick%ch pracovní ESFprojekt OP RLZ - Opat!ení 3.2, )íslo projektu CZ.04.1.03/3.215.1/0104, Návrh a realizace modulovéhosystému dal$ího vzd"lávání u#itel& v Moravskoslezském kraji, s. 65, Ostravská univerzita, 20073. KOLIBA F., CHMELA/OVÁ M.: Evaluace dotazníkového $et!ení, in „Modulov% systém celo(ivotníhovzd"lávání u#itel& v Moravskoslezském kraji“ s. 31- 35, Ostravská univerzita, Ostrava, ISBN 978-80-7368-394-84. KOLIBA F.: Trendy ve v"d" a v%zkumu na Slezské univerzit" v Opav", in „Sborník 2. konference /ízení v"dy,v%zkumu a v%voje a jejich trendy“, s.58-64, Ostravská univerzita, Hradec nad Moravicí, ISBN: 978-80-7368-396-25. KOLIBA, F. Motivace pro e-Learningové formy vzd"lávání. In Znalostná ekonomika, Nové v%zvy prenárodohospodársku vedu. Bratislava: Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislav", 2006, s.159-162. ISBN 80-225-2249-X. (100%)6. KORVINY, P., KOLIBA, F. V%uka informatiky s multimediálními oporami. In Informatika XVIII/2006. Brno:Konvoj, 2006, s. 93-96. ISBN 80-7302-111-0. (50%)7. KOLIBA, F. Safety and information society. Demokracja-spoleczenstwo-globalizacja. Opole: WSZA w Opolu,2005, s. 310-322. ISBN 83-88980-27-0. (100%)8. KOLIBA, F. Podnikové vzd"lávání s vyu(itím LMS. In Firma a konkuren!ní prost$edí. Brno: MZLU Brno ,2005, s. 243-250. ISBN 80-7302-093-9. (100%)

More magazines by this user
Similar magazines