2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

slu.cz

2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

Literatura:ANTU-ÁK, E., KOPECK., Z.: Úvod do teorie krizového managementu I, skripta V-E, Praha 2003.MOZGA, J., VÍTEK, M.: Krizové %ízení, Gaudeamus, Hradec Králové 2002.HORÁK, R. a kol. Pr&vodce krizov!m %ízením pro ve%ejnou správu. Praha: Linde a.s., 2004.KRATOCHVÍLOVÁ, D. Ochrana obyvatelstva. Ostrava: Sdru'ení po'árního a bezpe"nostníhoin'en!rství v Ostrav#, 2005.KROUPA, M. a *ÍHA, M. Integrovan! záchrann! systém. Praha: Armex Publishing s.r.o., 2005.LINHART, P. N#které otázky ochrany obyvatelstva. Jiho"eská univerzita, zdravotn# sociální fakulta,(eské Bud#jovice, 2006.LINHART, P. a -ILHÁNEK, B. Ochrana obyvatelstva v Evrop#. Praha: MV-G* HZS (R, 2005.MIKA, O. Ochrana p%ed zbran#mi hromadného ni"ení. Praha: Existencialia s.r.o., 2004.NAVRÁTIL, L. a kol.: Aktuální otázky v problematice krizového %ízení. Jiho"eská univerzita,zdravotn# sociální fakulta, (eské Bud#jovice, 2005.NAVRÁTIL, L.: Ochrana obyvatelstva. Zdravotn# sociální fakulta Jiho"eské univerzity, (eskéBud#jovice, 2006.NAVRÁTIL, L., BRÁDKA, S (ed.): Úkoly krizového managementu v ochran# obyvatelstvaZdravotn# sociální fakulta Jiho"eské univerzity, (eské Bud#jovice, 2006.ROUDN., R. a LINHART, P. Krizov! management I. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004.SMEJKAL, V. a RAIS K. *ízení rizik. Praha: Grada, 2003.ST*EDA, L. -í%ení zbraní hromadného ni"ení - vá'ná hrozba 21. století. Praha: MV-G* HZS (R,2003.-ENOVSK., M. a ADAMEC, V. Základy krizového managementu. 2. vydání. Ostrava: Sdru'enípo'árního a bezpe"nostního in'en!rství v Ostrav#, 2004.-ENOVSK., M. a ADAMEC, V. a HANU-KA, Z. Integrovan! záchrann! systém. Ostrava: Sdru'enípo'árního a bezpe"nostního in'en!rství v Ostrav#, 2005.-ILHÁNEK, B. a DVO*ÁK, J. Stru"ná historie ochrany obyvatelstva v na$ich podmínkách. Praha:MV-G* HZS (R, 2003.-T/TINA, J. a kol.: Medicína katastrof a hromadn!ch ne$t#stí. Grada, Praha, 2000.PIKNA, B.: Evropská unie – vnit%ní a vn#j$í bezpe"nost a ochrana základních práv, Linde Praha, a.s.,Praha 2002.Kolektiv autor&: Ochrana "lov#ka za mimo%ádn!ch událostí, MV G* HZS (R, Praha 2003.Zákon ".239/2000 Sb., Zákon o integrovaném záchranném systému a o zm#n# n#kter!ch zákon&.Zákon ".240/2000 Sb., Zákon o krizovém %ízení a o zm#n# n#kter!ch zákon& (krizov! zákon).Zákon ". 241/2000 Sb., o hospodá%sk!ch opat%eních pro krizové stavy.Zákon ". 353/1999 Sb., o prevenci a likvidaci záva'n!ch havárií.Vyhlá$ka M0P ". 8/2000 Sb., Hodnocení rizik havárií.Vyhlá$ka MV ".383/2000 Sb., Havarijní plánování.Zákon ".12/2002 Sb., Zákon o státní pomoci p%i obnov# území posti'eného 'ivelní nebo jinoupohromou a o zm#n# zákona ".363/1999 Sb., o poji$)ovnictví a o zm#n# n#kter!ch souvisejícíchzákon& (zákon o poji$)ovnictví), ve zn#ní pozd#j$ích p%edpis&, (zákon o státní pomoci p%i obnov#území).Vyhlá$ka ".186/2002 Sb., Vyhlá$ka Ministerstva financí, kterou se stanoví nále'itosti p%ehledu op%edb#'ném odhadu nákladu na obnovu majetku slou'ícího k zabezpe"ení základních funkcí v územíposti'eném 'ivelní nebo jinou pohromou a vzor pov#%ení osoby pov#%ené krajem zji$)ováním údaj&nutn!ch pro zpracování tohoto p%ehledu.Vyhlá$ka ".380/2002 Sb., Vyhlá$ka Ministerstva vnitra k p%íprav# a provád#ní úkol& ochranyobyvatelstva.Na%ízení vlády ".399/2002 Sb., Na%ízení vlády, kter!m se provádí zákon ".12/2002 Sb., o státnípomoci p%i obnov# území posti'eného 'ivelní nebo jinou pohromou a o zm#n# zákona ".363/1999 Sb.,o poji$)ovnictví a o zm#n# n#kter!ch souvisejících zákon& (zákon o poji$)ovnictví), ve zn#ní

More magazines by this user
Similar magazines