2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

slu.cz

2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

• Operace s fuzzy mno'inami (FM).• t-normy a t-konormy.• Agrega%ní operátory.• Roz!í"ené operace s FM.• Fuzzy %ísla: Konvexní fuzzy mno'ina, fuzzy interval, fuzzy %íslo (F)), trojúhelníkové F),lichob#'níkové F), L-R fuzzy %ísla.• Princip roz!í"ení.• Roz!í"ené binární operace s fuzzy %ísly.• Roz!í"ené operace s L-R fuzzy %ísly.• Roz!í"ené operace s t-normami a t-konormami.• Pravd#podobnost, mo'nost a fuzzy míry.• Pravd#podobnost a mo'nost a fuzzy jevu.• Fuzzy mno'iny typu 2 a v$!e.• Fuzzy relace.• Fuzzy systémy.• Lingvistická prom#nná.• Fuzzy logika - roz!í"ení klasické logiky.• Lingvistické pravdivostní hodnoty.• P"ibli'né usuzování s fuzzy pravidly.• Fuzzy mno'iny a expertní systémy.• Fuzzy regulace.• Mamdaniho a Sugenovy fuzzy regulátory.• P"íklady aplikace fuzzy regulátor&.• Pr&myslové aplikace fuzzy mno'in.Obsahem seminá"& je "e!ení p"íklad& k jednotliv$m témat&m látky probírané na p"edná!káchs vyu'itím Excelu.P"edm#t je ukon%en písemn$m testem, k jeho úsp#!nému absolvování je zapot"ebí ziskualespo* 50 ze 100 bod&.Literatura:• V. Novák, Fuzzy mno$iny a jejich aplikace. Fuzzy mno$iny a jejich aplikace. 2. vyd. Praha:SNTL, 1990. 296 s. Matematick" seminá%. ISBN 04-012-90.• V. Novák. Základy fuzzy modelování. 1. vyd. Praha : BEN-technická literatura, 2000. 166s. ISBN 80-7300-009-1.• H.-J. Zimmermann, Fuzzy set theory. Kluwer Acad. Publ., Boston-Dordrecht-London,1996. ISBN 0-7923-9624-3.INTERGROVAN) ZÁCHRANN) SYSTÉM A JEHO ÚKOLYDoporu!en" ro!ník: 2Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 2/0Semestr: zimníP#edná%ející: Prof. Ing. Poled+ák Pavel, PhD. Po!et kredit&: 2CÍL P"EDM#TU:P%edm#tu „Integrovan" záchrann" systém a jeho úloha“ je sou!ástí odborn"ch p%edm#t' a jezam#%en" na roz&í%ení mana$ersk"ch v#domostí student' o ochran# obyvatelstva. Cílemp%edm#tu je obeznámit studenty s historií poskytování pomoci, vytvá%ením integrovanéhozáchranného systému, organizací jednotliv"ch slo$ek IZS a metodikou nasazování t#chtojednotek v tísni a p%i mimo%ádn"ch událostech.

More magazines by this user
Similar magazines