2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

slu.cz

2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

18. Seminá" k zadání bakalá"sk$ch prací.Literatura:• MOZGA, VÍTEK: Krizové %ízení, Hradec Králové : Gaudeamus, 2002 - 187 s. ISBN 80-7041-149-X.KURZ P'E,ITÍ V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH IDoporu!en" ro!ník: 1Typ p#edm$tu: voliteln"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 75 h za semestr Semestr: letníP#edná%ející: Dalibor Zeman Po!et kredit&: 3ANOTACE P"EDM#TU:Kurz p%e$ití v extrémních podmínkách I. prov#%uje schopnosti student' vypo%ádat se s p%e$itímv p%írod#, obstarat si ob$ivu, rozd#lat ohe+ , uva%it si, najít si pitnou vodu , orientovat se vterénu a pod.STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Vyu$ití p%írodních zdroj' k základní ob$iv#.2. Práce se d%evem.3. Uzly a technika uzlování.4. Úvod do va%ení v p%írod#, konzervace potravin p%írodními materiály.5. P%íprava ohni&(, ohn#, praktická va%ení v terénu.6. První pomoc, záchrana tonoucího apod.7. Botanická a dendrologická praxe.8. Vodáck" v"cvik.9. Bivakování v terénu.10. Práce s mapou, pochod podle azimutu.11. Orientace v p%írod#, nouzové ur!ování sv#t. stran a !asu.12. Základní poznatky z astronomie, astronomická pozorování, ur!ování !asu v noci.13. Zákl. signalizace, nouzové signály.14. Evakuace a bourání tábora.Literatura:• V. Ma%ádek, P.Mali&: Tábo%íme 1991.• Ing.Otto Bro0ák: S tu$kou a va%e!kou na tábo%e, 1992.• Generálmajor PhDr. Franti&ek Jane!ek: Nouzová v"$iva, 1989.• SOS skripta – bez udání autora.• Ing. B. Beinhauer, D. Zeman: Skripta pro kurz nouzového p%e$ití, 2002.• Ing.P%emek )tipl: D%evorubectví skripta, 1991.• pplk. PeadDr. Mgr. B. Brückner, A. Bedna%íková: Psychologické aspekty p%e$ití, Hlavnívelitelství Vojenské policie A*R Praha, 2004.KURZ P'E,ITÍ V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH IIRo!ník: II.Typ p#edm$tu: voliteln"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 75 h, ZSemestr: LetníP"edná#ející: Mjr. Ing. Robert Hole! Po!et kredit$: 3STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Podmínky pro p"e'ití v extrémních podmínkách.2. Oble%ení, v$stroj, v$zbroj.

More magazines by this user
Similar magazines