2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

slu.cz

2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

v"sledk' !innosti. Nákladová anal"za a v"po!ty v sí(ov"ch grafech. Zdrojová anal"za av"po!ty v sí(ov"ch grafech.2. Strukturální anal"za, základní pojmy, Leontiev'v model, &achovnicová tabulka. Modely I,II a III typu, v"po!ty technick"ch koeficient', modely statické a dynamické.3. Vybrané partie z teorie her, Wiliamson'v algoritmus %e&ení smí&en"ch strategií. Hry protip%írod#, p%ibli$né %e&ení maticové hry, p%ehled strategick"ch her na %e&ení problém'lineárního programování. Sekven!ní modely, základní pojmy, Johnson'v algoritmus,Wagner'v model, Pichler'v model, Johnson-Prüchnerova adaptace.Literatura:• Ma+as a kol.: Matematické metody v ekonomice. SNTL, Praha, 1991.• Dudorkin: Opera!ní v"zkum. *VUT, Praha, 1991.• Ramík a kol.: Opera!ní anal"za. OPF SU, Karviná, 2004.• Gross: Kvantitativní metody v mana$erském rozhodování. Grada, Praha, 2003.• Fiala: /ízení projekt'. V)E, Praha, 2002.MATEMATICKÉ METODY V EKONOMICE A 'ÍZENÍ IIIDoporu!en" ro!ník: 3.Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 3/2, Zk, ZSemestr: zimníP#edná%ející: Ing. Jaromír S"kora, CSc. Po!et kredit&: 6STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Matematické modely popisující !ekání na slu$by. Teorie front. Modelov" p%íklad –léka%ská pohotovostní slu$ba.2. Vstup a jeho charakteristiky, obslu$ní systém a jeho statistická anal"za. Re$im fronty,re$im obsluhy, Kendallova klasifikace systém' hromadné obsluhy.3. Role exponenciálního rozd#lení a jeho vlastnosti, vztah k Poissonov# rozd#lení. Procesr'stu a zániku.4. Intenzita provozu, st%ední po!et zákazník' v obslu$ném systému, délka fronty a doba!ekání v systému M/M/1 a obecn# M/M/s.5. /ízení a optimalizace systém' hromadné obsluhy.6. Aplikace.7. Teorie sklad& a zásob, základní pojmy. Modely Wilson I, II, III. Deterministické modely,stochastické modely, modely Q, P, modely P s pojistnou zásobou.8. Obnova za"ízení. Základní pojmy, modely obnovy stárnoucích za"ízení, modely obnovyselhávajících prvk&. Optimalizace.9. Teorie spolehlivosti. Základní pojmy, modely spolehlivosti sériov$ch za"ízení, modelyspolehlivosti paralelních za"ízení, modely spolehlivosti sériovo-paralelních za"ízení.Literatura:• F. S. Hillier, G. J. Lieberman: Introduction to Stochastic Models in Operations Research.Mc Graw Hill, 1990.• R. Hu&ek, M. Ma+as: Matematické modely v ekonomii, SNTL, Praha, 1989.• ). Pe&ko, J. Smie&ko: Stochastické modely opera!nej anal"zy. ,ilinská univerzita, 1999.• DUDORKIN: Opera%ní v$zkum, )VUT, Praha 1991.• GROSS: Kvantitativní metody v mana'erském rozhodování, Grada, Praha 2003.

More magazines by this user
Similar magazines