2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

slu.cz

2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

2. Realizace specifick"ch zásad v konkrétních podmínkách, postupy a opat%ení p%i ochran#d'le$it"ch objekt' se zvlá&tním re$imem.3. Realizace specifick"ch zásad p%i konkrétních podmínkách, postupy a opat%ení p%i ochran#d'le$it"ch osob (VIP) a to osob které ne/pou$ívají protokol.4. Realizace specifick"ch zásad p%i konkrétních podmínkách, postupy a opat%ení p%i ochran#d'le$it"ch objekt' se zvlá&tním re$imem, jako základ ochrany a obrany proti teroristick"mútok'm.5. Realizace specifick"ch zásad p%i konkrétních podmínkách, postupy a opat%ení p%i ochran#d'le$it"ch osob (VIP) a to osob které ne/pou$ívají protokol, jako základ ochrany a obranyproti teroristick"m útok'm.6. Zásady pro bezpe!n" p%evoz a p%epravu VIP osob v jednotlivém vozidle (automobilu) – iv jízd# v kolon#.7. Zásady pro bezpe!n" p%evoz a p%epravu VIP osob v ostatních p%epravních prost%edcích(vlak, letadlo /vrtulník/, lo0).8. Zásady pro bezpe!n" p%evoz a p%epravu cenin a p%edm#t' vy$adujících speciální re$imp%epravy v r'zn"ch druzích dopravních prost%edcích (vlak, letadlo /vrtulník/, lo0, osobníautomobil, nákladní automobil).Literatura:• BRABEC, F. Ochrana bezpe!nosti podniku. Praha : Eurounion, 1996. ISBN 80-85858-29-0.• BRABEC, F. A KOL. Bezpe!nost pro firmu, ú#ad, ob!ana. Praha : Public history, 2001.ISBN 80-86445-04-6.• 1. BRABEC, F. A KOL. Hlídací slu'by. Praha : Eurounion, 1995.OCHRANA OBYVATELSTVADoporu!en" ro!ník: 3Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 2/0Semestr: zimníP#edná%ející: Ing. Jadrn" Zden#k, PhD. Po!et kredit&: 2CÍL P"EDM#TU:Studenti získají základní teoretické v#domosti a n#které praktické zru!nosti a návyky sezam#%ením na úlohy a opat%ení individuální a kolektivní ochrany obyvatelstva p%ed a p%i vznikumimo%ádn"ch událostí.STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Historick" v"voj ochrany obyvatelstva, sou!asná koncepce a zam#%ení ochranyobyvatelstva v *R a EU.2. Realizace opat%ení ochrany obyvatelstva ve%ejnou správou, podnikatelsk"mi subjektya fyzick"mi osobami.3. Jednotn" systém varování a vyrozum#ní.4. Evakua!ní opat%ení a postupy p%i jejich realizaci.5. Nouzové p%e$ití (zásobování a ubytování), organizace a poskytování úkrytu v ochrann"chstavbách.6. V"znam a úloha dekontaminace p%i RCHBO.7. Úloha a postavení sil a prost%edk' p%i zabezpe!ování záchrann"ch prací.Literatura:• Zákony a vyhlá&ky se zam#%ením na ochranu obyvatelstva (nap%. Zákon !. 239/2000 Sb.,Vyhlá&ka MV*R !. 380/2002 Sb. O p%íprav# a provád#ní úkol' ochrany obyvatelstva atd.).• KRATOCHVÍLOVÁ, D.: Ochrana obyvatelstva, V)B – TU Ostrava, 2005.

More magazines by this user
Similar magazines