2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

slu.cz

2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

Literatura:• Z. Sou!ek, J. Macek: Strategie úsp#&ného podniku, Moutanex, Ostrava, 1998. ISBN 80-85-780-93-3.• M. Dedouchová: Strategie podniku, Nakladatelství V)E, Praha, 1995. ISBN 80-7079-713-4.• M. Ke%kovsk", O. Vykyp#l: Strategické %ízení, PC-DIR Real, s.r.o, Brno, 1998. ISBN 80-214-1538-x.TECHNIKY MANA,ERSKÉ KOMUNIKACEDoporu!en" ro!ník: 1.Typ p#edm$tu: voliteln"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 1/2Semestr: letníP#edná%ející: Ing. Mgr. Petr Krohe, Ph.D. Po!et kredit&: 2ANOTACE P"EDM#TU:P%edm#t poskytuje student'm ucelen" pohled na mana$erské techniky, mezi které pa%ímetodika a prezentace !inností, asertivita, rétorika, komunikace a vyjednávání v krizov"chsituacích. Seznamuje studenty se správn"mi postupy prezentace, moderací, neverbálníkomunikací a práci se skupinou, technikami zvládání manipulace, základními asertivními právya postupy. Dále se studenti nau!í strukturu správného projevu, techniky správné argumentace atipy pro práci s publikem. Dále je p%edm#t zam#%en na typologii mezilidsk"ch konflikt' avybavuje studenty praktick"mi dovednostmi pro %e&ení problém'. Studenti se seznámí spatologick"mi typy vyjednava!' a technikami, jak zvládat problémové vyjednava!e.STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Prezenta!ní techniky.2. Postup a fáze prezentace, prezenta!ní technika a její praktické vyu$ití, prakticképrocvi!ování prezentace.3. Modera!ní postupy a techniky, zvládání negativních kritik a názor' z publika.4. Neverbalita v prezentaci.5. Vymezení asertivity v rámci dal&ích komunika!ních technik.6. Agresivita a manipulace. Jak je rozpoznat v komunikaci.7. Problémy kognitivních konstrukcí (automatické my&lenky, stereotypy).8. Testovaní osobních stereotyp' a $ivotních program'.9. Patologické poruchy v komunikaci, asertivní práva.10. Základní slo$ky asertivního chování – techniky a postupy.11. Obsah a v"znam pojmu „rétorika“.12. Práce s jazykem a jazyková kultura.13. Obsah a struktura kvalitního projevu, praktická rétorická cvi!ení, zvládání trémy a dal&íchpotí$í, kultivace hlasu a hlasová cvi!ení.14. Základní kroky p%i vyjednávání, kooperace a kompetitivita p%i vyjednávání, stanovovánícíl' p%i vyjednávání, p%echod od pozic k zájm'm.15. Neverbalita p%i vyjednávání, nácvik typick"ch vyjednávacích situací.16. Kreativita p%i vyjednávání, techniky pro %e&ení problém', patologické typy vyjednava!'.17. Hermannova osobnostní typologie.18. Konflikt a typy konflikt', psychologické základy pro %e&ení konflikt', komunika!nítechniky a postupy.19. Techniky %e&ení konflikt' nízké intenzity – vyjednávání.20. Techniky %e&ení konflikt' st%ední a vy&&í intenzity – mediace.21. Facilitace, kou!ován.22. Fáze a postupy mediace.23. Media!ní a vyjednávací kauzy.

More magazines by this user
Similar magazines