2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

slu.cz

2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

5. Klasifikace stav& Markovova "et#zce.6. )as prvního návratu.7. Stacionární rozd#lení Markovova "et#zce.8. Spojité Markovovy "et#zce.9. Poisson&v proces.10. Lineární procesy vzniku a zániku.Literatura:• Hillier F. S., Lieberman G. J.: Introduction to stochastic models in operations research, McGraw Hill 1990.• Pe&ko )., Smie&ko J.: Stochastické modely opera!nej anal"zy, ,ilinská univerzita v ,iline1999.• Mandl P.: Pravd#podobnostní dynamické modely, Academia Praha 1985.TOPOGRAFIE A GPS PRO KRIZOVÉ 'ÍZENÍRo!ník: I.Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 1/1, ZSemestr: letníP"edná#ející: Doc. Ing. Emil Gavlovsk$, CSc. Po!et kredit$: 3STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Základní pojmy.2. Základní druhy kartografick"ch zobrazení.3. Mapy – d#lení a terminologie, druhy map.4. Terminologie v mapování.5. Ozna!ení mapového díla.6. Územn# správní a technické jednotky, hranice.7. Bodové pole.8. Sou%adnicové systémy na území *R.9. V"&kové systémy na území *R.10. Obsah mapy.11. Základní terénní tvary a zp'sob jejich zobrazení.12. Práce s mapou.13. Práce s mapou v terénu.14. Základní teoretické a praktické seznámení se systémem GPS navigací.15. Ur!ování polohy a její p%esnost, záznam trasy, digitální mapy.16. Komunikace PC – GPS, prov#%ení nabyt"ch znalostí v terénu a praktické ov#%eníteoretick"ch p%edpoklad' v r'zn"ch typech terénu. Praktická navigace ke zvolenému bodu,vyu$ití papírov"ch map a pom'cek pro porovnání GPS s papírovou mapou.Literatura:• Lidmila, J.: S mapou za dobrodru$stvím, Topograf, Praha 2001.• Praktická p%íru!ka GPS (Vladimír )tádler).• GPS od A – Z (Ivo Steiner, Ji%í *ern").

More magazines by this user
Similar magazines