2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

slu.cz

2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

7. P"íklad – Lorenz&v systém.8. Kritické body hladk$ch zobrazení.9. Hadamardovo lemma, v#ta o inverzním zobrazení a Morsovo lemma.10. Lemma o rozkladu.11. Strukturální stabilita zobrazení a systém& zobrazení.12. Thomova v#ta a p"íklady katastrofy cusp.Literatura:• Horák J., Krlín L.: Deterministick" chaos a matematické modely turbulence, Academia1996.• Chen Yu, Leung A.: Bifurcation and chaos in engineering, Springer 1998.• Smítal J.: O funkciách a funkcionálnych rovniciach, Alfa Bratislava 1984, anglick" p%ekladAdam Hilger 1988.• Arno2d V. I.: Teoria katastrof, Znanije Moskva 1981, slovensk" p%eklad Alfa Bratislava1986.• Gilmore R.: Catastrophe theory for scientists and engineers, John Wiley and Sons 1981.• Poston T., Stewart I.: Catastrophe theory and its applications, Pitman 1978.VÍCEKRITERIÁLNÍ A SKUPINOVÉ ROZHODOVÁNÍDoporu!en" ro!ník: II.Typ p#edm$tu: povinn"Rozsah (p#edná%ka/cvi!ení): 2/1, Z, ZkSemestr: letníP#edná%ející: Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. Po!et kredit&: 3STRU!NÁ OSNOVA P"EDM#TU:1. Formulace úlohy vícekriteriálního rozhodování.2. Definice pojem optimality rozhodování ve vícekriteriální situaci pomocí pojmu dominance.3. Základní metody pro %e&ení rozhodovacích úloh v situacích, kdy informace o kritériíchnejsou k dispozici.4. Základní metody pro %e&ení rozhodovacích úloh v situacích znalosti rozhodovacích kritériípodle jejich d'le$itosti.5. Základní metody pro %e&ení rozhodovacích úloh v situacích, kdy uspo%ádání kritérií jemo$né p%evést na váhy - relativní v"znamnosti kritérií.6. Základní metody pro %e&ení rozhodovacích úloh v situacích, kdy váhy kritérií jsou známy,nebo je lze zjistit.7. Metody standardizace a normalizace.8. Metody zalo$ené na funkcích u$itku.9. Metody zalo$ené na vzdálenostech variant.10. Metody zalo$ené na párovém porovnání podle T. Saatyho.11. Obecn" p%ístup k hierarchii, maximální a minimální prvek hierarchie, úplná hierarchie.12. Priority v hierarchii, základní hodnotící &kála AHP.13. Charakteristická soustavu rovnic, vlastní vektor, vlastní !íslo, maximální vlastní !íslo -aplikace pro matice párového porovnání.14. Index nekonzistence, syntéza, souhrnn" index nekonzistence.15. Metody pro rozhodování za rizika a za neur!itosti v p%ípad# jediného kritéria a jejichroz&í%ení pro více kritérií.16. Základní metody skupinového rozhodování.17. /e&ení konkrétních úloh vícekriteriálního a skupinového rozhodování za jistoty, rizika ineur!itosti pomocí SW a PC s vyu$itím Excelu, EC aj.

More magazines by this user
Similar magazines