2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

slu.cz

2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

Bb – Roz!í"ení akreditace SP / prodlou#ení doby platnosti akreditace SPVysoká !kolaSlezská univerzita v Opav!Sou$ást vysoké !kolyMatematick" ústav v Opav!Název studijního programu MatematikaNázev studijního oboruAplikovaná matematika pro #e$ení krizov"ch situacíCharakteristika #ádané zm%nyRoz$í#ení akreditace SP o nov" SO. Dosud byl p#edm!tn" SO vyu%ován jako 4 let". Na základ! rozhodnutíakredita%ní komise ze dne 13. prosince 2007 dochází k p#epracování na 3 letou formu studia. Stru%n" profilabsolventa:Absolventi oboru jsou schopni podílet se na #e$ení úkol& zam!#en"ch na anal"zu a vyhodnoceníbezpe%nostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu %inností provád!n"ch v souvislosti s #e$enímmimo#ádn"ch událostí a krizov"ch situací. Disponuji znalostmi a dovednostmi v oblasti krizového a havarijníhoplánování, koordinace integrovaného záchranného systému, bezpe%nosti objet& a osob a ochrany obyvatelstva.Prvo#adou dovedností absolvent& je schopnost aplikovat matematické a statistické metody p#i plánování a #ízeníproces& v oblasti ekonomiky a krizového #ízení. Absolventi jsou schopni vyu'ívat specifické informa%nítechnologie pro uplatn!ní t!chto metod v praxi.Na základ! získan"ch znalostí a dovedností se absolventi oboru uplatní ve funkcích odborn"chreferent& odbor& krizového #ízení státních orgán& a orgán& územních samosprávn"ch celk&. (iroké uplatn!nínaleznou takté' na pozicích odborn"ch pracovník& podnik& a institucí v oblasti havarijního plánování a krizového#ízení a v dal$ích oblastech vy'adujících uplatn!ní matematick"ch a statistick"ch metod p#i rozhodování a #ízení.Název studijního oboruCharakteristika #ádané zm%nyProstorové zabezpe$ení studijního programuBudova ve vlastnictví V& ANO Budova v nájmu – doba platnosti nájmuInforma$ní zabezpe$ení studijního programuMatematick" ústav disponuje vlastní knihovnou a dv!ma po%íta%ov"mi u%ebnami. Matematick" ústav také vlastníu%ební pom&cky pot#ebné k specializovan"m kurz&m, jako jsou nap#íklad kurzy p#e'ití.Adresa www stránky s p'vodními charakteristikami p"edm%t' /kontaktní osoba

More magazines by this user
Similar magazines