2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

slu.cz

2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

H – Personální zabezpe!ení - p"edná#ejícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústavNázev SPMatematikaJméno a p"íjmení Jan Meleck" Tituly Ing., Ph.D.Rok narození 1957 typ vzt. hlavní p. rozsah 40 do kdy 30.6.08Dal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah----------------------P"edná#ky v p"edm%techMatematické metody v ekonomice a #ízení I - cvi$eníPodniková ekonomika I - p#edná%ka, cvi$eníPodniková ekonomika II - p#edná%ka, cvi$eníÚdaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SPVysoká %kola zem!d!lská v Brn!, Provozn!-ekonomická fakulta, obor Mechaniza$ní, 1976 - 1981Slezská univerzita v Opav!, Matematicky ústav v Opav!, obor Matematické metody v ekonomice, 1999 - 2002Slezská univerzita v Opav!, Matematicky ústav v Opav!, doktorské studium, obor Matematická anal"za, 2002 - 2007P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 letJ. Meleck" and A. Sergyeyev: A simple finite-difference stock market model involving intrinsic value. Chaos,Solitons and Fractals, (accepted).J. Meleck": A Simple stock market model involving delay, Bulletin of The Czech Econometric Society 23(2006), 37-45.J. Meleck": A model of stock prices behavior, Proc. 4rd International Conference APLIMAT, SlovakUniversity of Technology in Bratislava, Bratislava 2005, 461–466.J. Meleck": Model of the behavior of stock prices, Proc. 3rd International Conference APLIMAT 2004, SlovakUniversity of Technology in Bratislava, Bratislava 2004, 691–694.P&sobení v zahrani!í ------------------Obor habilita!ního nebo ------------------"ízení na V$jmenovacího "ízení nebo ud%lenív%decké hodnostiohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) mezinár. tuzem.Podpis p"edná#ejícíhodatum 28.1.2008

More magazines by this user
Similar magazines