2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

slu.cz

2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

H – Personální zabezpe!ení – p"edná#ející / cvi!ícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!Název SPMatematikaJméno a p"íjmení Vladimír Sedlá# Tituly RNDr., CSc.Rok narození 1942 typ vzt. Hlavní p. rozsah O,6% do kdy 0808Dal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsahP"edná#ky / cvi!ení v p"edm%techDeskriptivní geometrie, analytická geometrie, po$íta$ová grafikaÚdaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP• 1980 - RNDr. P#írodov!decká fakulta Olomouc• 1987 - CSc. (Ph.D.) geometrie a topologie, Matematicko fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v PrazeZam!stnání: 1964 – 1973 SVV% (gymnasium),• 1973 – 1993 Pedagogická fakulta v Ostrav! (Ostravská univerzita),• 1993 - doposud Slezská univerzita Opava.P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let• V.J. Havel, V. Sedlá#, Zkompletování tkán! #ádu n a deficitu 1 nebo 2, Sborník konference Geometry ComputerGraphic GCG 2004, V%B 2004, str. 48-51.• V.J. Havel, V. Sedlá#, K základní v!t! reálné afinní rovinné geometrie, Proceedings of Symposium onComputional Geometry SCG'2004, vol. 13., Bratislava, 2004, str. 50-53.• V.J. Havel, V. Sedlá#, Testing Possible Central Projection Images, Proc. Symp. Comput. Geom. SCG’2007(Koc&ovce, Slovensko), Vol. 16 (2007), 33-38, ISBN 978-80-227-2734-1.P&sobení v zahrani!íObor habilita!ního nebo"ízení na V$jmenovacího "ízení nebo ud%lenív%decké hodnostiohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) mezinár. tuzem.Podpis p"edná#ejícího /1cvi!ícího datum 26. 1. 08

More magazines by this user
Similar magazines