2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

slu.cz

2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

H – Personální zabezpe!ení – p"edná#ející / cvi!ícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!Název SPMatematikaJméno a p"íjmení Jaromír S"kora Tituly Ing., CSc.Rok narození 1936 typ vzt. Hlavní p. rozsah 28 do kdy 08/08Dal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsahP"edná#ky / cvi!ení v p"edm%techMatematické metody v ekonomice a #ízení II, III, Aplikovaná matematika p#i #e$ení krizov"ch situacíÚdaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP• 1965 MSc. (Ing.) in Machinery Engineering, Technical University, Bratislava, 1965• 1969 Operation Research (Postgradual study) Technical University, Brno• 1980 Ph.D. (CSc.) in Economics, Technical University, Ostrava, 1980Zam!stnání:• 1966 – 1970 programátor, vedoucí programátor OSTROJ, BRANO,• 1970 – 1983 vedoucí projekce, PORS,• 1983 – 1990 #editel PORS,• 1990 – 1991 vedoucí projekce AGRODAT,• 1991 – 1994 vedoucí odd!lení poradenství podnikání, Ú#ad práce Opava,• 1994 – 1995 systémov" analytik Krizov"ch situací, centrum medicíny katastrof,• 1995 – 1998 vedoucí odd!lení krizového plánování ministerstva zdravotnictví %R,• 1998 – 2007 vedoucí odd!lení Aplikované matematiky na MÚ SU,• 2007 – dosud odborn" asistent na MÚ SU.P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let• Matematické metody v ekonomice II (sylabus a pomocn" text), MÚ SU Opava 2000 (36 stran)• Strategické #ízení a prognostika (sylabus a pomocn" text), MÚ SU Opava 2000 (65 stran)• Matematické metody v ekonomice IV (sylabus a pomocn" text), MÚ SU Opava 2004 (30 stran)• Aplikovaná matematika pro #e$ení krizov"ch situací (sylabus a pomocn" text), MÚ SU Opava 2005 (20 stran)P&sobení v zahrani!íObor habilita!ního nebo Pr'#ezové ekonomiky – CSc."ízení na V$jmenovacího "ízení nebo ud%leníVysoká $kola Bá&skáv%decké hodnostiOstravaohlasy publikacíRok ud%lení (prof…) 1980 mezinár. tuzem.Podpis p"edná#ejícího /cvi!ícího datum 5. 2. 2008

More magazines by this user
Similar magazines