2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

slu.cz

2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

H – Personální zabezpe!ení - p"edná#ejícíNázev V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústavNázev SPMatematikaJméno a p"íjmení Ga#pierik Libor Tituly doc.,Ing.,CSc.Rok narození 1947 typ vzt. dohoda rozsah 2 hod. do kdy 2010Dal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah$ilinská univerzita Hlavn" p. 37,5P"edná#ky v p"edm%techBezpe%nostní politika a prevence kriminalityÚdaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SPZískané pedagogické vzdelanie, vedecké hodnosti a vedecko-pedagogické tituly1968 – Vysoko#kolské vzdelanie v odbore matematika a fyzika, promovan" pedagóg, VVVT& Martin.1974 - Vysoko#kolské vzdelanie v odbore velite'sko-organiza%nom raketového vojska a delostrelectva, Vojenskáakadémia v Brne.1981 – udelenie vedeckej hodnosti kandidáta vied v odbore Opera%né a bojové pou(itie druhov vojsk, tylové a technickézabezpe%enie, Vojenská akadémia v Brne.1987 – udelenie vedecko-pedagogického titulu Docent pre odbor Opera%né a bojové pou(itie druhov vojsk, #peciálnetechnické a tylové zabezpe%enie po obhajobe habilita%nej práce, Vysoká vojenská #kola pozemného vojska vo Vy#kove.Prax od ukon!enia vysokej #koly• 9. 1971 – 24.9.1979: u%ite' skupiny stre'by a palebnej slu(by Vysokej vojenskej technickej #koly voVVVT& Martin• 25.9.1979 – 8.11.1983: zástupca ná%elníka katedry raketového vojska a delostrelectva fakulty druhov vojskVysokej vojenskej #koly pozemného vojska vo Vy#kove• 9.11.1983-22.10.1985: zástupca ná%elníka raketového vojska a delostrelectva V"chodného vojenského okruhu vTren%íne• 23.10.1985–22.11.1992: ná%elník katedry raketového vojska a delostrelectva fakulty druhov vojsk Vysokejvojenskej #koly pozemného vojska vo Vy#kove• 1991 – 1992: prodekan pre vedeckú %innos) na Fakulte druhov vojsk Vysokej vojenskej #koly pozemnéhovojska• 1992:Zástupca ná%elníka raketového vojska a delostrelectva Velite'stva V"chod v Tren%íne• 1993-1994: Zástupca neskôr ná%elník Hlavnej správy vzdelávania, sociálnych a personálnych vecí Velite'stvaarmády SR• 1995-2002:Ná%elník Vojenskej polície MO a G& Ozbrojen"ch síl SR• 1.2.2003 – 31.5.2003:extern" u%ite' na Katedre bezpe%nostného mana(mentu Fakulty #peciálneho in(inierstva na$ilinskej univerzite• 1.8.2003–1.11.2005: odborn" asistent na Katedre bezpe%nostného mana(mentu Fakulty #peciálneho in(inierstva$ilinskej univerzity• 1.11.2005: docent na Katedre bezpe%nostného mana(mentu Fakulty #peciálneho in(inierstva $ilinskej univerzity.P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let

More magazines by this user
Similar magazines