Červen 2013 - Extranet - Kraj Vysočina

extranet.kr.vysocina.cz

Červen 2013 - Extranet - Kraj Vysočina

2 aktuálněwww.kr-vysocina.czKrajská značka oceňujebezpečný internetZnačku Kraj Vysočina doporučuje probezpečný internet, kterou udělují krajštíinformatici, mohou získat ICT společnostiv regionu, které naplňují myšlenkuelektronické bezpečnosti. „Momentálněpoužívá značku šest ověřenýchspolečností a očekáváme, že zájemo její získání bude stoupat,“ uvedl PetrPavlinec z krajského odboru informatikys tím, že začínali pouze s poskytovateliinternetového připojení a nyní se značkarozšířila i na prodejce a tvůrce softwaru,prodejce hardwaru, tvůrce webovýchstránek, poskytovatele webovéhoobsahu a poskytovatele webhostingu.„Vždy se musí jednat o společnosti,které poskytují služby v Kraji Vysočina.V souvislosti se značkou plánujeme prospolečnosti, které ji užívají a společnosti,které by měly o značku také zájem,seminář týkající se právě problematikyelektronické bezpečnosti. Měl by proběhnoutv září,“ doplňuje Lucie Časarováz Kompetenčního centra Kraje Vysočina.„Elektronická bezpečnost není v současnédobě pouze záležitostí používánívhodného antiviru, a tak podporujemenejen prodejce softwaru, hardwaru,ale také poskytovatele internetovéhopřipojení, tvůrce webových stráneka podobně,“ upřesňuje Jiří Běhounek(nez. za ČSSD), hejtman Kraje Vysočina.Zájemci o značku musí v jednotlivýchkategoriích splnit několik kritérií a podstoupitjednoduchou administrativuspojenou s žádostí o udělení a využíváníznačky. text: Monika FiedlerováVíce na www.kr-vysocina.cz/ebezpecnostZačala modernizaceprůtahu TelčíV polovině května začala zásadní a rozsáhlámodernizace komunikace II/406v průtahu města Telč v intravilánuv délce 1,3 kilometru. V současné doběprobíhá výstavba kanalizace a následněje v plánu rekonstrukce vozovky.„Dvouletý projekt je rozdělen na dvěetapy, v letošní první etapě bude upravenúsek v Hradecké ulici, příští rok přijdena řadu ulice 9. května, včetně vybudovánídvou okružních křižovatek,“uvedl Libor Joukl (ČSSD), náměstekhejtmana pro oblast dopravy. Celkovénáklady stavby se vyšplhají na zhruba25 milionů korun. S financováním 85 %Hradecká ulice ještě v letošním rocezmění díky rozsáhlé rekonstrukci svoupodobu.nákladů pomůže Kraji Vysočina dotacez Evropského fondu pro regionálnírozvoj. Podle Libora Joukla je v letošnímroce v plánu proinvestovat necelou polovinunákladů.Současně s krajskou rekonstrukcí silniceprobíhá i rekonstrukce vodovodnía kanalizační sítě, chodníků a veřejnéhoosvětlení. Investorem těchto prací jeměsto Telč. Projekt II/406 Telč – průtahzískal podporu z Operačního programuEvropská územní spolupráce Rakousko –Česká republika 2007–2013. Pět procentke zmíněným 85 z EU tvoří příspěvek zestátního rozpočtu ČR a zbývající část financujeKraj Vysočina ze svého rozpočtu.text: Eva Vorálková foto: archiv Kraje VysočinaV Havlíčkově Brodě byl otevřenprvní krajský Family PointV Havlíčkově Brodě fungujeprvní krajské kontaktnímísto, které mábýt přátelské rodině, takzvanýFamily Point.„Jedná se o informační místo, kam mohoupřijít nejen celé rodiny ale třeba jen maminkys dětmi, kde si mohou odpočinout,pohrát, vyměnit si mezi sebou zkušenostianebo se více dozvědět o problémech rodiny.Na základě posledních zkušenostíz jiných měst je o tato zařízení z řad veřejnostivelký zájem,“ vysvětluje radnípro sociální oblast Petr Krčál. V bezbariérovémkontaktním místě najdou rodinyprostor pro běžné potřeby spojené s péčío malé děti, jako je přebalení, nakojenínebo ohřátí dětské stravy, ale také dětskýkoutek. V Horní ulici, kde bylo první krajskézařízení tohoto druhu otevřeno, je návštěvníkůmk dispozici také bezplatný internetnebo řada informací a poradenskéslužby, které se vážou k rodinné problematice.Místo slouží také ke zvýrazněnístoupajícího významu rodiny v naší společnosti.„Kontaktní je zařízení proto, žezde bude kontaktní pracovnice, na kterouse rodiny budou moci obrátit v případěpsychologických, vztahových nebo třebaNa Vysočině odstartovaly debaty s osobnostmi nejen z regionuDíky novému projektu Kulatých stolů Vysočinypřijedou do regionu zajímavé osobnostinejen z Vysočiny. Ve zhruba dvouhodinovédebatě otevírají hosté různáaktuální témata. První setkání se zástupcifirem a organizací z Vysočiny odstartovalhejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek(nez. za ČSSD) a hovořilo se o opravědálnice D1, dopravní infrastruktuřeVysočiny, jejím využívání firmami podnikajícímiv regionu, ale také o zdravotnictví,školství nebo řízení kraje. Druhý kulatýstůl s předsedou Úřadu pro ochranuhospodářské soutěže Petrem Rafajem byltematicky zaměřen na zadávání veřejnýchzakázek a výběrová řízení.Kulaté stoly Vysočiny, které od květnapořádá v hotelu Gustav Mahler v Jihlavěpod záštitou hejtmana kraje společnostAuthoria, se inspirovaly stejným formátem,který v Praze připravuje řadu letspolečnost Comenius. „Naší snahou jenabídnout zástupcům firem a organizacíz Vysočiny prostor pro debatu se zajímavýmihosty nejen z regionu,“ přiblížila setkáníjednatelka společnosti Marie RubišarováMedová.text: Eva VorálkováPovodně potrápily Pelhřimovsko, Vysočina pomáhala i jiným krajůmPovodně na přelomu května a června sedo značné míry Vysočině vyhnuly, nejzasaženějšíčástí se stalo Pelhřimovsko. Dobrovolnía profesionální hasiči z regionu tak vedleodstraňování následků povodní v krajipomáhali od počátku června také v Praze.K pomoci postiženým obcím a městům seRadní Petr Krčál popřál úspěch pracovnicím Family Pointu v Havlíčkově Brodě a předal jim kytičku.právních problémů. Pomůže v situacích,které mohou rodinu ohrozit,“ doplňujekoordinátorka projektu Miluše Průšová.Kraj Vysočina se inspiroval v Jihomoravskémkraji, kde už hustá síť Family Pointůfunguje pod hlavičkou neziskové organizaceCentra pro rodinu a sociální péči.Ta je i partnerem projektu rozvoje FamilyPointů na Vysočině. Další zařízení tohotodruhu mají být otevřena v Jihlavě a Třebíči.Místa přátelská rodině vzniknoupřipojil i Kraj Vysočina. „Uvědomujemesi, že velká část starostí se objeví, až velkávoda opadne. Proto navrhnu krajskémuzastupitelstvu k projednání symbolickoufinanční pomoc postiženým konkrétnímkrajům v celkové výši jeden milion korun,“deklaroval Jiří Běhounek (nez. zav rámci evropského projektu Žijemea pracujeme na Vysočině – zavádění prorodinnýchopatření do personální politikypříspěvkových organizací Kraje Vysočinav kontextu rodinné politiky kraje.Family Point sídli v Horní ulici nedalekoHavlíčkova náměstí v Havlíčkově Brodě.Otevřeno má každý den od 9 do 15 hodin,po prázdninách bude otevírací dobaještě prodloužena.text: Ondřej Rázl foto: Libor BlažekNávrh podoby budoucí Páteřní sítě středních škol Kraje VysočinaNová centra• Centrum pro technické vzděláváníJihlava: spojení Střední průmyslové školyJihlava + Střední školy technické Jihlava +Střední školy automobilní Jihlava(k 1. 7. 2014)• Centrum odborného vzdělávánípro obchod a služby Jihlava: spojeníObchodní akademie Jihlava a Jazykovéškoly s právem státní jazykové zkouškyJihlava + Stření školy obchodu a služebJihlava + Střední zdravotnické školya VOŠ zdravotnické Jihlava (k 1. 7. 2014)• Centrum technického vzděláváníTřebíč: spojení Střední průmyslovéškoly Třebíč + Střední školy řemeselTřebíč (k 1. 7. 2014)• Centrum technického vzděláváníŽďár nad Sázavou: spojení VOŠa Střední průmyslové školy Žďár nadSázavou + Střední školy technické Žďárnad Sázavou (k 1. 7. 2014)• Centrum odborného vzdělávánípro obchod a služby Třebíč: spojeníHotelové školy Třebíč + Obchodníakademie Dr. Albína Bráfa a Jazykovéškoly s právem státní jazykové zkouškyTřebíč (k 1. 7. 2014)Fungující centra(v jedné organizaci jsou integrované maturitníi učební obory, nástavby a oborypro handicapované)• Centrum obchodu a služeb HavlíčkůvBrod: Obchodní akademiea Hotelová škola Havlíčkův Brod• Centrum technického vzděláváníPelhřimov: Střední průmyslováškola a střední odborné učilištěPelhřimov• Centrum uměleckých řemesel Světlánad Sázavou: Akademie – Vyššíodborná škola, Gymnázium a Středníodborná škola uměleckoprůmyslováSvětlá nad Sázavou• Centrum stavební v Třebíči: Středníškola stavební Třebíč• Centrum stavební v Jihlavě: Středníškola stavební Jihlava• Centrum zemědělského vzdělávání:Česká zemědělská akademiev HumpolciZměny v organizacimenších školských zařízení• Perspektiva Střední škola řemesela služeb Velké Meziříčí: spojeníStřední školy řemesel a služeb VelkéMeziříčí a Hotelové školy Světlá a Obchodníakademie Velké Meziříčík 1. 7. 2014• Perspektiva VOŠ a Obchodní akademieChotěboř: spojení Vyšší odbornéškoly a Obchodní akademie Chotěbořse Středním odborným učilištěm technickýmChotěboř k 1. 7. 2014• Perspektiva Obchodní akademiePelhřimov: spojení Obchodní akademiePelhřimov s Gymnáziem Pelhřimovk 1. 7. 2014• Perspektiva Gymnázium Pacov:Zastupitelstvo města Pacova přijalousnesení o záměru převzít od KrajeVysočina vzdělávací činnost gymnáziaod 1. 1. 2015• Organizační přičlenění Domovamládeže a Školní jídelny Jihlavake Střední škole stavební Jihlavak 1. 1. 2015Uvedené návrhy musí ještě definitivněprojednat a rozhodnout o nich ZastupitelstvoKraje Vysočina, které zasedne25. června 2013 (tedy po uzávěrce tohotovydání novin Kraj Vysočina). zdroj: KÚČSSD), hejtman Kraje Vysočina. Celkemodjelo z Vysočiny pomáhat do postiženýchoblastí téměř 150 hasičů. „Tři odřady bylysložené z profesionálních hasičů a jedenodřad tvořili hasiči dobrovolní,“ dodalaPetra Musilová, tisková mluvčí krajskýchhasičů.text: Milan PilařFond Vysočiny pomohlprojektům za vícenež 120 milionů korunFond Vysočiny (FV) hospodařil v loňskémroce se 49 miliony korun, kterébyly rozdělovány v celkem osmnáctigrantových programech, z nichžsedmnáct bylo stejných jako v minulosti.Nový byl program Podporujemeprorodinnou politiku obcí.„Fond Vysočiny uspokojil v roce 2012celkem 641 žadatelů, což bylo 59,2 %z celkového počtu podaných žádostí(1083), přidělená podpora dosáhlazhruba 43,1 milionu korun. Podmínkoupro její přidělení je i vlastní podíl žadatele,který vloni představoval částku77,7 milionu korun. Díky Fondu Vysočinyse tak v regionu uskutečnily či uskutečníprojekty v celkové hodnotě120,8 milionu korun. Průměrná výševlastních prostředků žadatelů na 1 Kčvydanou z FV dosáhla v roce 2012za vyhodnocené programy téměř dvoukorun,“ uvedl Vladimír Novotný (ČSSD),náměstek hejtmana pro oblast financí.Nejvýznamnější skupinu žadatelůo podporu tvořila ze čtyřiceti procentměsta a obce. Díky dotaci z FV takmohly například obnovovat dětská dopravníhřiště, zvýšit bezpečnost chodců,dovybavit kuchyně v mateřských školáchnebo pořizovat projektové dokumentacena veřejné vodovody. Drobnípodnikatelé zase mohli díky FV pořizovatnové technologie, výrobní zařízení,rozšiřovat podnikatelské prostory nebodobudovat doprovodnou infrastrukturucestovního ruchu. Poslední větší skupinoužadatelů byly neziskové organizace,kterým FV spolufinancoval investicena zkvalitňování sociálních služeb, údržbusportovních zařízení, přispíval takéna pořadatelství kulturních akcí v oblastineprofesionálního umění či specificképrogramy v oblasti prevence kriminality.text: Milan PilařKrajský klikací rozpočetsi našel své příznivcePrvní týdny fungování má za sebounový speciální portál Kraje Vysočina,který přibližuje krajský rozpočetpopulární formou. „Zájemci mohousledovat hospodaření Kraje Vysočinaa průběžně zjišťovat stav krajskýchpříjmů a výdajů v jednotlivých oblastecha hodnotit, na co a jak finančníprostředky v kraji vynakládáme,“popisuje fungování portálu VladimírNovotný (ČSSD), náměstek hejtmanapro oblast financí.Ukázka rozklikávacího rozpočtu.Podle jeho slov dokazují přístupyna portál, že o klikací rozpočet je zájema byl to vůči občanům krok správnýmsměrem. Za dva měsíce provozu portálunavštívilo dosud jeho stránky asi 1100zájemců o hospodaření kraje a kolem720 unikátních návštěvníků. Se zájmemuživatelů se setkala také tzv. bublinováaplikace nazvaná Rozpočet hrou, kteráumožňuje hravou formou prostřednictvímskutečných čísel modelovat příjmya výdaje krajského rozpočtu a sledovatrovnováhu mezi nimi. text: Milan PilařVíce na www.kr-vysocina.cz/rozpocet.asp


Červen 2013aktuálně3Jedním z projektů jihlavské vysoké školyje Univerzita třetího věku.Kraj Vysočina spolupracujes jihlavskou vysokou školouKraj Vysočina realizuje s Vysokou školoupolytechnickou v Jihlavě kromě jinéhotzv. projektové partnerství. Na jeho základěvzniklo několik studií, studenti semohou účastnit stáží, podstatná je takémezinárodní spolupráce. Za všechnyprojekty lze jmenovat kurzy Univerzitytřetího věku, pro které jihlavskápolytechnika zajišťuje lektory. „Kurzyposkytují seniorům aktivní trávení volnéhočasu a přinášejí jim nové informacei zážitky,“ vyjádřil se ke vzděláváníseniorů radní Kraje Vysočina pro oblastsociálních věcí Petr Krčál. Studenti Vysokéškoly polytechnické mohou také díkyKraji Vysočina absolvovat stáže jednakna krajském úřadě, jednak v kancelářikraje v Bruselu. „V akademickém roce2012/2013 prošlo stáží na krajskémúřadě třináct studentů. Byli to předevšímstudenti oborů Finance a řízení, Cestovníruch či Aplikovaná informatika. Na stáždo Bruselu by měl v příštím akademickémroce vycestovat jeden student,“upřesnila vedoucí krajského odboruregionálního rozvoje Iveta Fryšová.text: Lucie Pátková foto: archiv Kraje VysočinaNový projekt má zvýšitzájem o zemědělstvív regionuKraj Vysočina odstartoval nový projektZemědělství život Vysočiny, jehož cílemje ukázat budoucím středoškolákům současnoupodobu moderního regionálníhozemědělství a bořit zažité mýty, které jsous touto oblastí po desetiletí spojeny.Družstvo vlastníků půdy a majetkuSlavíkov představilo pilotní projekt veřejnostijako první. Na praktické ukázcemohli zájemci zhlédnout rychlou sklizeň.Během deseti minut si technika poradilas posečením půlhektarové louky,sklizením a odvezením krmiva.„Zemědělci ve Slavíkově vsadilina nejmodernější technologie. Téměřvětšina techniky je řízena počítačem,je možné ji sledovat přes navigačnísatelitní systémy a výkony zde mohoudenně porovnávat a statisticky zpracovávat.Tak vypadá budoucnost zemědělstvína Vysočině. Vedení kraje chce ukázat,že takových provozů je v regionuvíc a práce v nich je stále atraktivnější,“doplnil Zdeněk Chlád (ČSSD), radníKraje Vysočina pro oblast životníhoprostředí, lesního, vodního hospodářstvía zemědělství.text Milan PilařKraj myslivcům zaplatíza odstřel divočákůKraj Vysočina letos poprvé přispějena odstřel přemnožených divokýchprasat. Myslivci budou odlov prokazovatpředložením spodní čelisti.Za bachyni dostanou 400 koruna 200 korun za sele. Kraj chce přispětke snížení stavů černé zvěře, protožeškodí na polích zemědělcům. Stoupáprý také hrozba přenosu nákazna domácí chovy prasat. Od pilotníhoprojektu si slibuje i zpřesněníevidence černé zvěře. Kraj budepřispívat na odstřel zvířat od 20.června do konce tohoto roku, budeintenzivně spolupracovat s okresnímispolky Českomoravské mysliveckéjednoty. „Loni bylo v kraji odlovenoasi 12 000 divočáků, zhruba o polovinuvíce než o rok dříve,“ informovalkrajský radní pro oblast lesníhoa vodního hospodářství a zemědělstvíZdeněk Chlád (ČSSD).text: Jitka SvatošováSkutků roku je čtyřiadvacetKraj Vysočina počtvrtévyhlásil soutěž Skutekroku, v níž hledá dobrovolnéskutky jednotlivcůi projekty právnickýchosob, které pomohlyk rozvoji regionu.Slavnostní vyhlášeníhostil 10. června zámekve Velkém Meziříčí.„Skutek roku si klade za cíl ocenit ty,kteří vykonají něco nad rámec běžnéčinnosti či svých povinností,“ vysvětlujeradní pro oblast regionálního rozvojeMartin Hyský (ČSSD). Celkem bylo letosnominováno asi 70 projektů a aktivit,do hlasování se během měsíce a půlzapojilo více než dva tisíce lidí. Projektyprávnických osob vybírala odborná porota.Nakonec získalo ocenění patnáctskutků fyzických osob a devět projektůprávnických osob.„Největší podporu v hlasování veřejnostiměla výstava Zmizelí sousedé HelenyŠtumarové, charitativní koncertKristýny Staňkové Muzika dětem a organizaceakce Klábosilův noční pochodRadka Hůlky. Mezi projekty je také řadainovativních aktivit, které přispívajíke zvyšování kvality života na Vysočině,například projekt Fantazáků z Jeřišna,v němž se spojili klienti domova proAnna Šimonová, ředitelka Dobrovolnického centra FOKUS Vysočina, přebírá oceněníza aktivitu „Senioři seniorům“ od krajského radního Petra Piňose. Akce byla uspořádána upříležitosti Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.seniory s dětmi a spolupracují na výroběknihy, nebo Projekt Budkování občanskéhosdružení Zelené srdce, který zapojildobrovolníky do výroby ptačích budek,ty pak rozdali domovům důchodcůa dalším organizacím v Humpolci,“ vypočítávávedoucí Odboru regionálníhorozvoje Krajského úřadu Iveta Fryšová.Nejúspěšnější projekty postupujído přeshraničního kola soutěže a budouv příštím roce konfrontovány s projektyz Dolního Rakouska. Vítězové domácíchkategorií získali originální kovaný symbolsoutěže od telčského uměleckého kovářeDavida Habermanna. Soutěž je vyhlašovánav rámci projektu Angažovanciv česko-rakouské přeshraniční spoluprácia jeho cílem je zapojení aktivních občanůdo rozvoje regionu.text: Ondřej Rázl foto: Luboš PavlíčekPošesté ocenili výrazné osobnostiregionu záslužnými medailemiHejtman Jiří Běhounek předává medaili prvního stupně za záchranu života Romanu Červenkovi.Hejtman Jiří Běhounek vyznamenal koncem květnavýjimečné osobnosti mezi profesionálními záchranáři,policisty a hasiči Záslužnými medailemiKraje Vysočina. „Ocenili jsme výrazné osobnosti,které se zasloužily o rozvoj a fungování složekkrajského integrovaného záchranného systému.Medaile jsou také za výjimečné nasazení při plněnípracovních povinností a zejména pohotovosta odvahu při záchraně lidských životů,“ uvedl důvody,za něž byly jednotliví záchranáři, policistéa hasiči oceněni, Jiří Běhounek (nez. za ČSSD),hejtman Kraje Vysočina. Společně s ním poděkovalioceněným předseda Senátu ParlamentuČR Milan Štěch (ČSSD) a představitelé jednotlivýchsložek integrovaného záchranného systému.Více informací o jednotlivých oceněných najdetena stránkách www.kr-vysocina.cz.text Milan Pilař foto: archiv Kraje VysočinaPartnerství Comenius Regiopomáhá školství na VysočiněKraj Vysočina se před dvěma lety zapojildo mezinárodní spolupráce na úrovni obcía regionů a stal se tak dalším členem aktivityPartnerství Comenius Regio, financovanéProgramem celoživotního učení. Cílemtéto bilaterální spolupráce je předevšímvzájemné předávání zkušeností z oblastiškolství a školního vzdělávání za pomociprojektové práce a zahraničních cest.V současnosti zástupci kraje a krajskýchorganizací vstoupili do partnerství hned sedvěma zeměmi, a to s Francií a Finskem. KrajVysočina se svým partnerským regionemChampagne Ardenne ve Francii realizujeprojekt Škola a firma – ruku v ruce. Projektuse aktivně účastnili i vedoucí pracovníci škol,jejichž zřizovatelem je Kraj Vysočina. Šloo Českou zemědělskou akademii Humpolec,SŠ stavební Jihlava, SŠ technickou Žďár nadSázavou a o okresní organizaci Hospodářskékomory. Projekt měl zjistit, jakou podporumá spolupráce odborně zaměřené školy a firmya jaké mechanismy jí nahrávají. „Inspiracijsme našli v systému kariérního poradenstvípro žáky ZŠ, ale také v oblasti začlenění studentůse vzdělávacími problémy do studijníhoprocesu,“ uvedla Jana Fialová (ČSSD),radní pro oblast školství.Inspiraci v oblasti efektivního řízeníškol jsme našli u FinůDíky aktivitě Comenius Regio Kraj Vysočinaspolupracuje i s finským městemTampere na projektu s názvem Efektivnířízení školy. V rámci dvouletého projektuvyjela do Finska na zkušenou nejenpolitická reprezentace, ale také metodičtípracovníci, zaměstnanci našeho kraje, zaměstnancipříspěvkové organizace VysočinaEducation i zástupci středních škol,které kraj zřizuje. Během pěti setkání,která se střídavě uskutečnila na Vysočiněa v Tampere, se všichni účastníci projektuseznámili s procesy, které byly ve Finskupostupně v oblasti efektivního řízení školzavedeny, například s nástrojem hodnoceníkvality CAF. „Velmi zajímavý je zcelaodlišný vzdělávací systém na středníchškolách založený na vysoké volitelnostijednotlivých prvků ze strany studentů,díky čemuž si studenti mohou sami určitkvalitu, obtížnost i délku studia,“ přiblížilaJana Fialová. Zástupce kraje zaujal takéfinský systém celoživotního vzdělávání,který umožňuje relativně jednoduše každémujednotlivci během života doplnit,případně změnit kvalifikaci. Cílem projektubylo seznámit se s nastavenými mechanismy,které ve Finsku přispívají k efektivnímuřízení středních škol a tím i k dobrýmvýsledkům ve vzdělávacím procesu.Konec obou projektů je naplánovánna letošní červenec a jejich výsledky, zajímavépostřehy i příklady dobré praxe jsouk vidění od poloviny června v rámci výstavyinstalované v prostorách krajskéhoúřadu.text: Monika Fiedlerová foto: archiv Kraje VysočinaProblémy v dopravěnejen ve Velkém MeziříčíVelké Meziříčí, takjako jiná městana Vysočině, jimižvede silniceč. II/602 souběžnás dálnicí D1, sepotýkají s problémy v dopravě. Jdepředevším o průjezd kamionovéa nákladní dopravy přes městov denních i nočních hodinách. Radniceudělala první krok k zjištění počtukamionů a nákladních aut projíždějícíchpřes město. Z výsledků sčítánídopravy, které probíhalo ve dnech23. a 24. dubna 2013, vyplynulo,že od posledního sčítání v roce2010 došlo k nárůstu těžké dopravyo 4,2 %. Denní průměr těžké dopravyse zvedl o 194 projíždějících kamionů.Proto s Krajem Vysočina jednámeo možnostech, jak tuto situaci zlepšit.Jedním z kroků, který by znatelněsnížil počet kamionů ve městě, jevysokorychlostní vážení vozidel. Zajišťujeho vlastník komunikace, tedyKraj Vysočina, kterému plyne do rozpočtuhlavní zisk z pokut za každépřetížené vozidlo. Tato pokuta činí7000 Kč za každou započatou tunupřes povolenou váhu. Náměstek hejtmanaLibor Joukl náš záměr na jednáníhodnotil kladně.Další velkou pomocí by bylo dokončeníIV. etapy obchvatu II/360směr Dolní Radslavice, který je nezbytnýpro převedení dopravy z dálniceD1 ve směru na Třebíč mimocentrum Velkého Meziříčí.Je velmi nutné se zabývat vytvářenímpodmínek pro upřednostňováníželezniční nákladní dopravy předsilniční, alespoň v rámci dálkovýchpřepravních proudů. Jinde – napříkladv Rakousku – tato přepravafunguje naprosto normálně. A je samozřejmostí,že takto zvolená dopravachrání nejen životní prostředí, alei silniční síť před ničením.Jsem přesvědčen, že tento systémšetří miliardy, které vynakládá státna opravy všech komunikací.Josef Komínek (ČSSD)člen krajského zastupitelstvaRodina regionálníznačky má sedmnáctkunových členůO sedmnáct výrobků nebo skupinvýrobků se rozrostl počet nositelůznačky Vysočina regionální produkt.Dělat čest Vysočině a deklarovatšikovnost místních lidí tak nyní budoui paštiky a pomazánky, uzené speciality,pečené čaje, přírodní mýdla nebotřeba papírová krajka. Regionálníznačka dokládá kvalitu těchto výrobků,jejich lokální původ i jedinečnývztah k regionu.„Všechny žádosti byly posouzenyz hlediska délky tradice, podílu místníchsurovin, ruční či duševní práce, specifičnostipro region a výjimečných vlastnostíproduktu,“ uvedla předsedkyně certifikačníkomise a krajská zastupitelkaMarie Černá (Pro Vysočinu). Regionálnívýrobky jsou čím dál častěji k sehnánív prodejnách, které se na jejich nabídkuspecializují. „Rozvoj těchto prodejenkraj podporuje prostřednictvím grantovéhoprogramu Fondu Vysočiny,“ konstatovalMartin Hyský (ČSSD), radní prooblast regionálního rozvoje a územníhoplánování.text: Lucie Pátková foto: archiv Kraje VysočinaVíce na www.regionalni-znacky.cz/vysocina


4 panoramawww.kr-vysocina.czNa Vysočiněse hledajínáhradní rodičeKraj Vysočina spustil kampaň s názvemHledáme dětem rodinu. Jejím cílem jenalézt rodiny, které mohou dětem poskytnoutpěstounskou péči na přechodnoudobu – když jsou vlastní rodiče dětínapříklad v nemocnici nebo ve vězení.„Záměrem kampaně je podpořit pěstounskoupéči v Kraji Vysočina a přemýšleto dalším využití dětských domovů,ve kterých v současné době klesá početdětí,“ uvedl krajský radní pro sociálníoblast Petr Krčál (ČSSD).Kampaň začala v uplynulém rocea obsahuje přednášky a semináře sestávajícími pěstouny a sociálními pracovníky.„Nehledáme stovky rodin propěstounskou péči na přechodnou dobu.Naším cílem je oslovit ty, kteří budou splňovatpožadavky, budou odborně připravenia pravidelně školeni,“ doplnil PetrKrčál. Podporu a všechny aktivity souvisejícís pěstounskou péčí mají na starostPsychocentra – manželské a rodinnéporadny Kraje Vysočina, jejichž patronkouse stala režisérka, dokumentaristkaa scénáristka Helena Třeštíková. V KrajiVysočina žilo ke konci loňského roku319 dětí v pěstounské péči a 117 dětív péči poručníků. Ústavní zařízení přijalacelkem 238 dětí z Vysočiny.text: Monika FiedlerováÁja našla na Vysočiněpět supertalentůRadní Petr Krčál předal nejlepšímsoutěžícím hodnotné ceny.Soutěž pro všechny talentované a výjimečnéděti, které zpívají, tancují, hrajína hudební nástroj nebo třeba kouzlí,vyhlásil Kraj Vysočina v rámci projektuRodinné pasy Kraje Vysočina.O třetí ročník soutěže Ája hledásupertalent byl mezi dětmi nečekaněvelký zájem. Do krajského kola poslalaporota 12 soutěžících, kteří ukázalisvé umění v neděli 19. května v Jihlavě.Na pódiu se zpívalo, tancovalo, hrálona hudební nástroje a nechyběla aniakrobacie. Pět nejšikovnějších se probojovalodo celorepublikového superfinále,které se bude konat 24. srpnav Šiklově mlýně u Zvole nad Pernštejnem.Vítěz tohoto klání si odnese hodnotnoucenu.„Dětem na Vysočině nabízíme šanciuplatnit svůj talent. Jsme si vědomi,jak důležité je podpořit děti v jejichcílech a tím pádem i ocenit jejich úsilía práci. Vítězem je pro nás každý, kdonajde odvahu a zúčastní se,“ říká radníKraje Vysočina pro sociální oblast PetrKrčál (ČSSD). text: Ondřej Rázl foto: Milan ŠustrDo celostátního superfináleza Kraj Vysočina postupují:Daniel Unterfranc, Pelhřimov –hra na saxofonSimona Pivková, Nové Městona Moravě – trio mažoretkyKarel Čížek, Ledeč nad Sázavou –hra na bicíMichaela Houzarová,Jihlava – zpěvMichaela Nováková, Telč – akrobatickévystoupeníVíce na www.ajahledasupertalent.czKlášterem v Želivě bude provázetarchitekt Santini, v Náměštije otevřen hraběcí apartmánS létem vstupují památkyna Vysočině do hlavníturistické sezony. Zámekv Náměšti nad Oslavouláká už teď na nově zprovozněnouprohlídkovoutrasu nazvanou Apartmánhraběte Haugwitze.Instalace připomíná způsob života majitelůzámku Jindřicha Haugwitze a jeho manželkyAlice na počátku 20. století. Trasa zahrnujeosm veřejnosti dosud neznámýchmístností v jižním křídle zámku. „Současnápodoba sice není přesnou rekonstrukcípůvodního stavu, ale v největší možné mířevychází z dochovaných dobových fotografiía z písemných popisů z období před přestavbouzámku na letní sídlo prezidenta EdvardaBeneše,“ informovala jedna z autorekprohlídkového okruhu Zuzana Vaverková.V Želivě bude provádět SantiniS historií Kláštera Želiv seznámí návštěvníkyo víkendu 6. a 7. července sám mistr Santini.V prostorách kláštera se ve spoluprácis Agenturou Modua a Opatstvím Želivodehrají prohlídky ve stylu živých obrazů.V historickém divadelním příběhu vystoupídvacítka profesionálních herců, vedenáarchitektem Janem Blažejem SantiniAichlem. Za netradiční prohlídkou národníkulturní památky stojí příspěvková organizaceVysočina Tourism, která akci s názvemVýlety do historie poprvé uspořádala užpřed pěti lety. „Cílem je ukázat předevšímrodinám s dětmi památkové objekty našehoregionu originálním způsobem,“ vysvětlilamluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.V roce 2008 Vysočina Tourismzorganizovala putování s rytířem Čeňkempo hradech Roštejn, Lipnice a Kámen,v roce 2012 pomáhal odhalovat tajemstvívelkého pergamenu na zámcích v Jaroměřicíchnad Rokytnou, ve Velkém Meziříčí,v Žirovnici a v Náměšti nad Oslavou literátTomáš Štítný ze Štítného. V loňském rocepak hrady Lipnice, Roštejn a v Polné přivítalykrále Jiřího z Poděbrad.text: Lucie Pátková foto: Jitka Skořepová, Národnípamátkový ústav České BudějoviceAlois Budík – malíř sluncem prozářených krajinOd narození malíře Aloise Budíka uplynulo8. června 125 let. Narodil se roku1888 v Bučovicích a zemřel 4. prosince1945 v Třebíči.Byl autodidaktem, AVU v Praze totižkvůli úmrtí otce nedokončil. Cestovalpo Evropě, navštívil i Afriku, ale bytostnězakotvil v Podyjí, u Bítova, tehdy v krajiněpřehradou ještě nedotčené, v údolí Želetavkyplném mlýnů a romantických zákoutí.Nejvíce si zde oblíbil barevné, sluncemprozářené podzimy. Při svých toulkách seseznámil s Romanem Havelkou a s hrotovickýmmalířem F. B. Zvěřinou.V roce 1921 ho pozvala městská radado Znojma, kde našel příznivé podmínkyZámek v Náměšti nad Oslavou nabídne od prázdnin nově zprovozněnou prohlídkovou trasunazvanou Apartmán hraběte Haugwitze.Alois Budík v plenéru.pro svou tvorbu. Přispívalo k tomu klidnérodinné prostředí a sympatie veřejnosti.V roce 1938 však vzhledem k situacimusel Znojmo opustit a přestěhovat sedo Třebíče. I tady ho zaujalo okolí městaa na svých plátnech zachytil malebnoukrajinu Pojihlaví.„Pamatuji si jako kluk, že jsem panaBudíka doprovázel k Vodovodnímu rybníkuv Třebíči. Nesl jsem mu ještě s jinýmikamarády stoličku a polní štafle. Na tysi malíř připevnil deštník, aby ho nerušilookolní prostředí a soustředil se na odrazlesa na hladině rybníka. Dosud vidím toplátno před sebou a cítím vůni terpentýnovýchbarev, které jsem v pozdější malířskédráze sám používal,“ vyznal se třebíčskýrodák, akademický malíř VlastimilToman.V závěru života trápila Lojzu Budíka,jak si sám říkal, nervová choroba. Velmiho mrzelo nepřiznání členství ve Sdruženívýtvarných umělců, čímž ztratil důvěruve své umělecké i lidské poslání. Dostavilyse deprese, které posléze vyústily 4. prosince1945 v jeho dobrovolný odchod zeživota.text a foto: Pavel Kryštof NovákSoutěžNapište, jak sepečuje o památky,a vyhrajteAutoři textů o práci, situaci a postojích lidí,kteří se starají o památky na Vysočině, semohou přihlásit do pátého ročníku soutěžePéče o naše památky 2013. Soutěž jeurčena jak novinářům tištěných a elektronickýchmédií, tak autorům na volné nozenebo kronikářům měst a obcí. „Dlouhodobým,prvořadým cílem soutěže je nejenmedializace péče o kulturní dědictví, alei ocenění tvůrců, jejichž práce ukazujepříkladný vztah k památkám kraje,“ uvedlza organizátory klání Jan Kliment z Územníhosdružení Syndikátu novinářů Vysočina.Každý autor může poslat až tři publicistickémateriály zveřejněné od začátku červnado 16. listopadu letošního roku. Uzávěrkaje 22. listopadu a porotou vybraní tvůrcizískají ocenění při novoročním setkání hejtmanaKraje Vysočina Jiřího Běhounka (nez.za ČSSD) s regionálními žurnalisty v lednu2014. text: Lucie PátkováAnketaKam o prázdnináchna Vysočině?Zastupitelé Kraje Vysočina radí, jakémísto v regionu by doporučili jakoprázdninový tip, kam by se čtenáři novinKraj Vysočina mohli vydat v letníchdnech po Vysočině.Nechal bych každéhočerpat inspiraci z krajskýchpublikací nebootevřít krajské webovéstránky v sekci kulturači jít přímo do infocenter,která jsou v každém větším městě.Z nových kulturních počinů doporučujivěnovat pozornost oceněným:akci Trampský širák ve Štokách neboobnovenému Nápravníkově staveníve skanzenu Humpolec.Lubomír Drápelazastupitel Kraje Vysočina (KSČM)Na Vysočině mám řadumíst, která opakovaněnavštěvuji, jak o prázdninách,tak i mimo ně,například na prodlouženévíkendynebo jednodenní výlety. Velice jsme sis manželem zamilovali penzion Tisůvkav Cikháji na Žďársku, kde je příležitostk houbaření a výborná kuchyně, a takésv. Kateřinu u Počátek.Marie Černázastupitelka Kraje Vysočina (Pro Vysočinu)Vysočina má spoustumíst, kde stojí za tostrávit část prázdnin.Loni jsem se účastnilvýborně organizovanéhozávodu horskýchkol, který se konal v okolí Horní Cerekve.Název má příznačný – Přes3 vrchy Vysočiny. Co takhle okusit letoso prázdninách na kole či pěšky výstupyna Křemešník, Čeřínek a Javořici? Přejikrásné zážitky.Ota Benczastupitel Kraje Vysočina (ODS)Vysočina fandí kultuřeI letos probíhá pod názvem Vysočinafandí kultuře řada zajímavých akcív regionu. „Vloni se tato rozsáhlá kulturníaktivita Kraje Vysočina představilazejména unikátní výstavou připravenouve spolupráci s Oblastní galerií Vysočinyv Jihlavě, nazvanou Zamlčená moderna/ Iluze a sny (Středoevropské umění zesbírky Patrika Šimona 1880–1930), s odbornýmipřednáškami a komentovanýmiprohlídkami pro veřejnost. Významnousoučást tvořily tradiční i méně známékulturní aktivity v jednotlivých městechVysočiny rozšířené o Putování Vysočinou,Muzejní a Galerijní noci, Dny otevřenýchateliérů, hudební a folklorní festivalynebo premiéra filmu o Josefu Hoffmannovi,“přiblížila Marie Kružíková (ČSSD),radní Kraje Vysočina pro oblast kultury,památkové péče a cestovního ruchu.Letos se projekt zaměří na výjimečnéaktivity muzeí a galerií, multižánrovéhudební festivaly nebo koncerty či semináře.„K hlavním akcím projektu patříMezinárodní hudební festival Petra Dvorského,Dny otevřených ateliérů pořádanév rámci projektu Porta culturae nebo výstavymuzeí a galerií zřizovaných KrajemVysočina,“ doplnila Marie Kružíková.Informace najdou zájemci na webovýchstránkách, které jsou v porovnání s loňskýmrokem uživatelsky přístupnější a příjemnější.Pozvání na akce projektu je určeno nejenobyvatelům regionu a jeho návštěvníkům,ale i turistům z Dolního Rakouska, partnerskéhoregionu Kraje Vysočina.text: Milan Pilař foto: archiv Kraje VysočinaVíce na www.vysocina-fandi-kulture.cz


6 aktuality inzercewww.kr-vysocina.czděkuje všem aktivním přihlášeným obcím za účastv krajském kole soutěže Vesnice roku 2013a gratulujeobci JÁMY, okres Žďár nad Sázavouk získání titulu Vesnice Vysočiny 2013Spolek pro obnovu venkova ČR | Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Svaz měst a obcí ČRMinisterstvo zemědělství ČR | Krajská komise soutěžeVYSOČINA EDUCATIONzahájila v dubnu 2013 realizaci projektuŘeditel – manažer učící se organizaceCZ.1.07/1.3.50/02.0007UDĚLUJÍDIPLOMV KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽE VESNICE ROKU 2012Dyslektik neznamená PROGRAMU hlupák OBNOVY aneb VENKOVA co by měli rodiče vědět?obcizačervenec 2012USNADNĚTE VAŠEMU DÍTĚTI UČENÍINDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUPRADY I PRO RODIČEEFEKTIVNÍ POMOC SEČTENÍM, PSANÍM, PRAVOPISEM,I UČENÍMATEMATIKOU A UČENÍMÍ PŘÍSTUPO RODIČE725377 774222 710, 250, 775739 040355 808203OMOCDOUČOVÁNÍ I O PRÁZDNINÁCH, LETNÍ TÁBORY.Studijní centrum PŘÍPRAVA BASIC NA OPRAVNÉ Plzeň SEZKOUŠKY.VOPISEM,Prokopova 21Studijní 301 centrum 00 PlzeňBASIC – Jihlava, o.p.s.A UČENÍMHavlíčkova plzen@basic.cz, 30, 586 01 Jihlava, www.basic.cz jihlava@basic.cz, www.basic.czStudijní centrum BASIC – Vysočina, o.p.s.8RY.Svatovítské nám. 128, 393 01 Pelhřimov, pelhrimov@basic.cz, www.basic.czpodporuje: AUTONOT v. o. s. – www.autonot.czMožná to taky důvěrně znáte. Navzdorykrásným větám, které čtete ve studijním plánusvého dítěte, realita je taková, že jeho handicapve škole téměř nikoho nezajímá. Dyslektik,dysgrafik, či majitel jiné podobné poruchy? Proučitele prostě hlupák, který pomalu čte a ještěpomaleji chápe. Je to začarovaný kruh. Vašedítě se doma učí dlouhé hodiny, ovšem výsledkyve škole tomu rozhodně neodpovídají. Jakobyvůbec nechápalo, co čte, natož aby dokázalo textněkomu přetlumočit. Nakonec vám nezbude nicjiného, než denně nastudovat několik předmětůa znovu je dítěti dovykládat. Což o to, pokudtrénujete na pozici učitele v základní škole, neníto na škodu. Jsou-li vaše ambice přece jen trochujiné, zřejmě vás několikahodinová denní ztrátazrovna nadšením nenaplňuje…Zázrak? Asi jo…„Už po pár hodinách se změnil Mirkůvpřístup k češtině. Chválí si, jakpředseda komisemu to učitelka v BASICu umí vysvětlit.O hodně více si věří a dokonce začaluvažovat i o íčkách, co nás doma velmipotěšilo. Všimla jsem si, že Mirek začínámít vztah ke knížkám. Sám si dokoncepůjčil jednu v knihovně. Ve škole si změny všimlai paní učitelka. Z diktátů už dávno dostáváme 2,což je obrovský úspěch.“Maminka M. L.,,Já jsem dnes dostala jedničku ze čtení. Ještějsem nikdy nedostala jedničku ze čtení.“DiankaŠance pro každéhoDesítky popsaných stránek vyjádřeními od rodičůukazují, že i tyto děti mají šanci se zařadit meziúspěšné studenty a zajistit si tak uplatnění v životě.Problém je však v tom, jak se učit.Pokud by všichni dospělí porozuměli principům, jak se učit s dítětem, jakým překážkám může čelit a jak je zvládat,byli by pro ně největším přítelem a stabilní oporou.Projekt podpoří profesní rozvoj vedoucíchpracovníků škol a školských zařízení KrajeVysočina prostřednictvím zavádění koučinku,mentoringu, modelu CAF a dalších forem vzdělávánítak, aby byli schopni resp. připraveniřídit školy, jako učící se organizace, které jsouschopné tvořivě reagovat na změny prostředí,rozvíjet týmy a nastavit institucionalizovanéprocesy stálého sebehodnocení a sebezlepšování.Partnerem projektu je Společnost pro kvalituškoly, o. s.,Podpoříme vedoucí pracovníky ZŠ a SŠ v Kraji Vysočina těmito klíčovými aktivitami:•Diagnostika vzdělávacích a rozvojových potřeb vedoucích pracovníků•Cyklus vzdělávacích seminářů pro vedoucí pracovníky•Rozvoj manažerských kompetencí vedoucích pracovníků škol•Zavádění CAF na školách Kraje VysočinaVíce informací krivanek@vys-edu.cz, nova@vys-edu.cz, www.vys-edu.czPREDNÁŠKA ZDARMAJak se učit s dětmi, aby tomu rozumělysic.cztonot.czJihlava: čtvrtek 18. 7. v 17.30Dále: letní doučování, příprava na reparáty35/06-VI/13Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?Nebo jen náhoda, placebo, či dokonce podvod?Může tohle být náhoda?Schindeleho minerály jsem začala užívatna doporučení mé sestřenice, které opětzačaly růst černé vlasy a zmizely jí i další obtíže.Objednala jsem 3 plechovky a po vícejak roce užívání mi přestaly padat vlasy, přestalamě bolet krční páteř a rameno, přestalajsem mít studené ruce a nohy. Mám pocitcelkového zlepšení vitality a přílivu energie.Před dvěma měsíci začal minerály užívattaké můj manžel. Cítí se klidnější a taktéždošlo ke snížení kyselosti organizmu. Protoobjednávám další 2 plechovky.Emílie Šulová, 63 let, KopřivnicePrávě spotřebovávám první plechovkuvašich minerálů a do užívání se jižzapojila celá má rodina. Jejich účinekna organismus je jedinečný. Mé problémys pohybovým aparátem ustoupily,snížil se mi krevní tlak, přestaly se lámatnehty. Závazně objednávám na dobírkudo domu jednu plechovku minerálů.Kamil Koudela, Brodek u KonicVážení, dlouhodobě mě bolelo rameno.Od listopadu jsem brala prášky na bolest,kupovala jsem si prášky na klouby. Až předměsícem mi přítelův syn doporučil vaše minerály.Beru je druhý měsíc a bolesti jsoupryč. Každému je vřele doporučuji a děkuji,Anna Luxová, PotštátNa jaře jsem se dozvěděl o vašich minerálech.Je mi 47 let a již delší dobu jsemse necítil dobře. Měl jsem bolesti zad,kloubů a od krční páteře i bolesti hlavy.Začal jsem užívat 1 odměrku denně, a užse dostavují první hojivé výsledky. Mámvíce energie, více elánu a dokonce čekámes přítelkyní naši vysněnou holčičku.Už i příbuzní a známí minerály objednávají.Děkuji a zase se ozvu,Luděk Svatek, TáborJsem kardiak, delší dobu na lécíchna krevní tlak a arytmii, což se projeviloproblémy v zažívacím traktu. Manželkapreferuje léčbu látkami přírodního původua naordinovala mně vaše minerály. Účinekse dostavil po 3 týdnech v dobrém slovasmyslu, takže zelenou minerálům. Zdraví,Ing. Jan Hubáček, OlomoucOd listopadu užívám pravidelně Schindelehominerály a mohu je vřele doporučit.V nemocnici jsem ležela s bolavým ramenem,padaly mně vlasy a celkově nic moc.Po nějakém čase s minerály se mi stavnatolik zlepšil, že ruku zvednu, bolesti jsoumírnější, a vůbec mám lepší život, takžeděkuji i sobě, že jsem do toho šla.Marie Jagrová,Ždírec nad DoubravouPředem děkuji za minerály,neboť mi velmi pomohly.Trpím na chudokrevnost,zhoršilase mi kyselina močováa jsem diabetik II. stupně.Po dobrání minerálůse mi zlepšilo vše, o čemjsem psal, takže si objednávámdalší dávku.Václav Větrovec,PlzeňPošlete nám svůj pravdivý příběh a získejte 1 balení minerálů zdarma(více na www.kamennezdravi.cz)Nebo snad podvod?Záměrně si necháváme od každého zákazníka schválit uveřejnění jeho zkušenostís minerály pod celým jménem a městem. Ti lidé jsou dohledatelní. Jen nechceme, abyjim drnčely telefony, proto bez celé adresy, to je jistě pochopitelné. Kdyby to nefungovalo,nikdo by nám nenapsal. A nikdo by si minerály neobjednal podruhé.Rakušané vyváží minerály do mnoha zemí, i mimoevropských. Vytěžená horninapodléhá pravidelným kontrolám v Rakousku. Odborné analýzy udávají věrohodnéinformace o vstřebatelnosti jednotlivých prvků. Vše je možné zkontrolovat na našichstránkách nebo na stránkách výrobce: www.mineralien.co.at.Placebo?Nikdy jsme netvrdili, že je to všelék. Nic není stoprocentní. Ale může si někdo po mnohaletech obtíží vsugerovat ústup artrózy nebo prakticky vyléčení dny, kdy jsou lidénajednou dlouhodobě bez obtíží? Snížení hladiny cukru, cholesterolu, krevního tlaku –v mnoha případech na zcela normální hodnoty? Odeznění mnohaletých migrén, různýchgynekologických obtíží? Jak to, že lidem najednou mizí různé vyrážky, ekzémy, lupénka?Proč se najednou daleko lépe všechno hojí? Atd. atd., mohli bychom pokračovat.Zlepšení stavu vlasů, nehtů, trávení, příliv energie a chuti do života už bereme skoro jakosamozřejmost. A kdo dává minerály svému zvířátku nebo květině, za pár týdnů obvyklenevěří, co se to děje. Zde o efektu placeba těžko může být řeč.A že to není klinicky ověřený lék? Není to lék, je to rozemletá hornina. Je to směsživotadárných prvků, aditivované palivo pro tělo, které se pak obvykle začne uzdravovat samo.To vše za tak nízkou cenu*, že zbývá snad jen připustit si, že by to mohla být pravda.Záruka původu a složení minerálů rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.• Cena 635 Kč/kg vč. poštovného, vydrží cca ½ roku.• Množstevní slevy již od dvou balení: 2 ks = 585Kč/1 kus, 3 ks = 555Kč/1 kus,4–5ks = 535 Kč/1 ks, 6–9 ks = 505 Kč/1 ks, od 10 ks = 480 Kč/1 ks.• Při objednání 2 a více balení obdržíte knihu o Schindeleho minerálech v ceně 150 Kč zdarma.• Ceny kapslí: 1 ks = 746 Kč, 2 ks = 696 Kč/1 kus, 3 ks = 666 Kč/1 kus, 4–5 ks = 646 Kč/1 ks, 6–9 ks =616 Kč/1 ks, od 10 ks = 596 Kč/1 ks. 1 balení kapslí vydrží 2 měsíce.• Množstevní slevy lze kombinovat s plechovkami.Např. 1 plechovka + 1 kapsle = 1281 Kč (+ kniha zdarma).* Denní náklady 3,80 Kč, mohou být ale i 2,80 Kč podle ceny za plechovku, tedy za cenu 1 housky, lízatka nebo chcete-li 1 cigaretyKamenné zdraví, s.r.o., Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909 , 777 690 712www.kamennezdravi.czSložení na 100 gpráškuOxid křemičitý SiO 261,9 g Zinek Zn 0,0098 gOxid hlinitý Al 2O 315,7 g Kobalt Co 0,00115 gOxid draselný K 2O 3,49 g Molybden Mo 0,00018 gOxid železitý Fe 2O 35,3 g Bór B 0,00003 gOxid vápenatý CaO 1,6 g Chrom Cr 0,009 gOxid hořečnatý MgO 1,58 g Nikl Ni 0,006 gOxid sodný Na 2O 1,94 g Vanad V 0,0121 gMangan Mn 0,032 g Fosfor P 0,0044 gMěď Cu 0,044 gEnergie 0 kj • Bílkoviny 0Tuky 0 • Cukry 033/06-VI/13 34/06-VI/13

More magazines by this user
Similar magazines