Červen 2013 - Extranet - Kraj Vysočina

extranet.kr.vysocina.cz

Červen 2013 - Extranet - Kraj Vysočina

2 aktuálněwww.kr-vysocina.czKrajská značka oceňujebezpečný internetZnačku Kraj Vysočina doporučuje probezpečný internet, kterou udělují krajštíinformatici, mohou získat ICT společnostiv regionu, které naplňují myšlenkuelektronické bezpečnosti. „Momentálněpoužívá značku šest ověřenýchspolečností a očekáváme, že zájemo její získání bude stoupat,“ uvedl PetrPavlinec z krajského odboru informatikys tím, že začínali pouze s poskytovateliinternetového připojení a nyní se značkarozšířila i na prodejce a tvůrce softwaru,prodejce hardwaru, tvůrce webovýchstránek, poskytovatele webovéhoobsahu a poskytovatele webhostingu.„Vždy se musí jednat o společnosti,které poskytují služby v Kraji Vysočina.V souvislosti se značkou plánujeme prospolečnosti, které ji užívají a společnosti,které by měly o značku také zájem,seminář týkající se právě problematikyelektronické bezpečnosti. Měl by proběhnoutv září,“ doplňuje Lucie Časarováz Kompetenčního centra Kraje Vysočina.„Elektronická bezpečnost není v současnédobě pouze záležitostí používánívhodného antiviru, a tak podporujemenejen prodejce softwaru, hardwaru,ale také poskytovatele internetovéhopřipojení, tvůrce webových stráneka podobně,“ upřesňuje Jiří Běhounek(nez. za ČSSD), hejtman Kraje Vysočina.Zájemci o značku musí v jednotlivýchkategoriích splnit několik kritérií a podstoupitjednoduchou administrativuspojenou s žádostí o udělení a využíváníznačky. text: Monika FiedlerováVíce na www.kr-vysocina.cz/ebezpecnostZačala modernizaceprůtahu TelčíV polovině května začala zásadní a rozsáhlámodernizace komunikace II/406v průtahu města Telč v intravilánuv délce 1,3 kilometru. V současné doběprobíhá výstavba kanalizace a následněje v plánu rekonstrukce vozovky.„Dvouletý projekt je rozdělen na dvěetapy, v letošní první etapě bude upravenúsek v Hradecké ulici, příští rok přijdena řadu ulice 9. května, včetně vybudovánídvou okružních křižovatek,“uvedl Libor Joukl (ČSSD), náměstekhejtmana pro oblast dopravy. Celkovénáklady stavby se vyšplhají na zhruba25 milionů korun. S financováním 85 %Hradecká ulice ještě v letošním rocezmění díky rozsáhlé rekonstrukci svoupodobu.nákladů pomůže Kraji Vysočina dotacez Evropského fondu pro regionálnírozvoj. Podle Libora Joukla je v letošnímroce v plánu proinvestovat necelou polovinunákladů.Současně s krajskou rekonstrukcí silniceprobíhá i rekonstrukce vodovodnía kanalizační sítě, chodníků a veřejnéhoosvětlení. Investorem těchto prací jeměsto Telč. Projekt II/406 Telč – průtahzískal podporu z Operačního programuEvropská územní spolupráce Rakousko –Česká republika 2007–2013. Pět procentke zmíněným 85 z EU tvoří příspěvek zestátního rozpočtu ČR a zbývající část financujeKraj Vysočina ze svého rozpočtu.text: Eva Vorálková foto: archiv Kraje VysočinaV Havlíčkově Brodě byl otevřenprvní krajský Family PointV Havlíčkově Brodě fungujeprvní krajské kontaktnímísto, které mábýt přátelské rodině, takzvanýFamily Point.„Jedná se o informační místo, kam mohoupřijít nejen celé rodiny ale třeba jen maminkys dětmi, kde si mohou odpočinout,pohrát, vyměnit si mezi sebou zkušenostianebo se více dozvědět o problémech rodiny.Na základě posledních zkušenostíz jiných měst je o tato zařízení z řad veřejnostivelký zájem,“ vysvětluje radnípro sociální oblast Petr Krčál. V bezbariérovémkontaktním místě najdou rodinyprostor pro běžné potřeby spojené s péčío malé děti, jako je přebalení, nakojenínebo ohřátí dětské stravy, ale také dětskýkoutek. V Horní ulici, kde bylo první krajskézařízení tohoto druhu otevřeno, je návštěvníkůmk dispozici také bezplatný internetnebo řada informací a poradenskéslužby, které se vážou k rodinné problematice.Místo slouží také ke zvýrazněnístoupajícího významu rodiny v naší společnosti.„Kontaktní je zařízení proto, žezde bude kontaktní pracovnice, na kterouse rodiny budou moci obrátit v případěpsychologických, vztahových nebo třebaNa Vysočině odstartovaly debaty s osobnostmi nejen z regionuDíky novému projektu Kulatých stolů Vysočinypřijedou do regionu zajímavé osobnostinejen z Vysočiny. Ve zhruba dvouhodinovédebatě otevírají hosté různáaktuální témata. První setkání se zástupcifirem a organizací z Vysočiny odstartovalhejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek(nez. za ČSSD) a hovořilo se o opravědálnice D1, dopravní infrastruktuřeVysočiny, jejím využívání firmami podnikajícímiv regionu, ale také o zdravotnictví,školství nebo řízení kraje. Druhý kulatýstůl s předsedou Úřadu pro ochranuhospodářské soutěže Petrem Rafajem byltematicky zaměřen na zadávání veřejnýchzakázek a výběrová řízení.Kulaté stoly Vysočiny, které od květnapořádá v hotelu Gustav Mahler v Jihlavěpod záštitou hejtmana kraje společnostAuthoria, se inspirovaly stejným formátem,který v Praze připravuje řadu letspolečnost Comenius. „Naší snahou jenabídnout zástupcům firem a organizacíz Vysočiny prostor pro debatu se zajímavýmihosty nejen z regionu,“ přiblížila setkáníjednatelka společnosti Marie RubišarováMedová.text: Eva VorálkováPovodně potrápily Pelhřimovsko, Vysočina pomáhala i jiným krajůmPovodně na přelomu května a června sedo značné míry Vysočině vyhnuly, nejzasaženějšíčástí se stalo Pelhřimovsko. Dobrovolnía profesionální hasiči z regionu tak vedleodstraňování následků povodní v krajipomáhali od počátku června také v Praze.K pomoci postiženým obcím a městům seRadní Petr Krčál popřál úspěch pracovnicím Family Pointu v Havlíčkově Brodě a předal jim kytičku.právních problémů. Pomůže v situacích,které mohou rodinu ohrozit,“ doplňujekoordinátorka projektu Miluše Průšová.Kraj Vysočina se inspiroval v Jihomoravskémkraji, kde už hustá síť Family Pointůfunguje pod hlavičkou neziskové organizaceCentra pro rodinu a sociální péči.Ta je i partnerem projektu rozvoje FamilyPointů na Vysočině. Další zařízení tohotodruhu mají být otevřena v Jihlavě a Třebíči.Místa přátelská rodině vzniknoupřipojil i Kraj Vysočina. „Uvědomujemesi, že velká část starostí se objeví, až velkávoda opadne. Proto navrhnu krajskémuzastupitelstvu k projednání symbolickoufinanční pomoc postiženým konkrétnímkrajům v celkové výši jeden milion korun,“deklaroval Jiří Běhounek (nez. zav rámci evropského projektu Žijemea pracujeme na Vysočině – zavádění prorodinnýchopatření do personální politikypříspěvkových organizací Kraje Vysočinav kontextu rodinné politiky kraje.Family Point sídli v Horní ulici nedalekoHavlíčkova náměstí v Havlíčkově Brodě.Otevřeno má každý den od 9 do 15 hodin,po prázdninách bude otevírací dobaještě prodloužena.text: Ondřej Rázl foto: Libor BlažekNávrh podoby budoucí Páteřní sítě středních škol Kraje VysočinaNová centra• Centrum pro technické vzděláváníJihlava: spojení Střední průmyslové školyJihlava + Střední školy technické Jihlava +Střední školy automobilní Jihlava(k 1. 7. 2014)• Centrum odborného vzdělávánípro obchod a služby Jihlava: spojeníObchodní akademie Jihlava a Jazykovéškoly s právem státní jazykové zkouškyJihlava + Stření školy obchodu a služebJihlava + Střední zdravotnické školya VOŠ zdravotnické Jihlava (k 1. 7. 2014)• Centrum technického vzděláváníTřebíč: spojení Střední průmyslovéškoly Třebíč + Střední školy řemeselTřebíč (k 1. 7. 2014)• Centrum technického vzděláváníŽďár nad Sázavou: spojení VOŠa Střední průmyslové školy Žďár nadSázavou + Střední školy technické Žďárnad Sázavou (k 1. 7. 2014)• Centrum odborného vzdělávánípro obchod a služby Třebíč: spojeníHotelové školy Třebíč + Obchodníakademie Dr. Albína Bráfa a Jazykovéškoly s právem státní jazykové zkouškyTřebíč (k 1. 7. 2014)Fungující centra(v jedné organizaci jsou integrované maturitníi učební obory, nástavby a oborypro handicapované)• Centrum obchodu a služeb HavlíčkůvBrod: Obchodní akademiea Hotelová škola Havlíčkův Brod• Centrum technického vzděláváníPelhřimov: Střední průmyslováškola a střední odborné učilištěPelhřimov• Centrum uměleckých řemesel Světlánad Sázavou: Akademie – Vyššíodborná škola, Gymnázium a Středníodborná škola uměleckoprůmyslováSvětlá nad Sázavou• Centrum stavební v Třebíči: Středníškola stavební Třebíč• Centrum stavební v Jihlavě: Středníškola stavební Jihlava• Centrum zemědělského vzdělávání:Česká zemědělská akademiev HumpolciZměny v organizacimenších školských zařízení• Perspektiva Střední škola řemesela služeb Velké Meziříčí: spojeníStřední školy řemesel a služeb VelkéMeziříčí a Hotelové školy Světlá a Obchodníakademie Velké Meziříčík 1. 7. 2014• Perspektiva VOŠ a Obchodní akademieChotěboř: spojení Vyšší odbornéškoly a Obchodní akademie Chotěbořse Středním odborným učilištěm technickýmChotěboř k 1. 7. 2014• Perspektiva Obchodní akademiePelhřimov: spojení Obchodní akademiePelhřimov s Gymnáziem Pelhřimovk 1. 7. 2014• Perspektiva Gymnázium Pacov:Zastupitelstvo města Pacova přijalousnesení o záměru převzít od KrajeVysočina vzdělávací činnost gymnáziaod 1. 1. 2015• Organizační přičlenění Domovamládeže a Školní jídelny Jihlavake Střední škole stavební Jihlavak 1. 1. 2015Uvedené návrhy musí ještě definitivněprojednat a rozhodnout o nich ZastupitelstvoKraje Vysočina, které zasedne25. června 2013 (tedy po uzávěrce tohotovydání novin Kraj Vysočina). zdroj: KÚČSSD), hejtman Kraje Vysočina. Celkemodjelo z Vysočiny pomáhat do postiženýchoblastí téměř 150 hasičů. „Tři odřady bylysložené z profesionálních hasičů a jedenodřad tvořili hasiči dobrovolní,“ dodalaPetra Musilová, tisková mluvčí krajskýchhasičů.text: Milan PilařFond Vysočiny pomohlprojektům za vícenež 120 milionů korunFond Vysočiny (FV) hospodařil v loňskémroce se 49 miliony korun, kterébyly rozdělovány v celkem osmnáctigrantových programech, z nichžsedmnáct bylo stejných jako v minulosti.Nový byl program Podporujemeprorodinnou politiku obcí.„Fond Vysočiny uspokojil v roce 2012celkem 641 žadatelů, což bylo 59,2 %z celkového počtu podaných žádostí(1083), přidělená podpora dosáhlazhruba 43,1 milionu korun. Podmínkoupro její přidělení je i vlastní podíl žadatele,který vloni představoval částku77,7 milionu korun. Díky Fondu Vysočinyse tak v regionu uskutečnily či uskutečníprojekty v celkové hodnotě120,8 milionu korun. Průměrná výševlastních prostředků žadatelů na 1 Kčvydanou z FV dosáhla v roce 2012za vyhodnocené programy téměř dvoukorun,“ uvedl Vladimír Novotný (ČSSD),náměstek hejtmana pro oblast financí.Nejvýznamnější skupinu žadatelůo podporu tvořila ze čtyřiceti procentměsta a obce. Díky dotaci z FV takmohly například obnovovat dětská dopravníhřiště, zvýšit bezpečnost chodců,dovybavit kuchyně v mateřských školáchnebo pořizovat projektové dokumentacena veřejné vodovody. Drobnípodnikatelé zase mohli díky FV pořizovatnové technologie, výrobní zařízení,rozšiřovat podnikatelské prostory nebodobudovat doprovodnou infrastrukturucestovního ruchu. Poslední větší skupinoužadatelů byly neziskové organizace,kterým FV spolufinancoval investicena zkvalitňování sociálních služeb, údržbusportovních zařízení, přispíval takéna pořadatelství kulturních akcí v oblastineprofesionálního umění či specificképrogramy v oblasti prevence kriminality.text: Milan PilařKrajský klikací rozpočetsi našel své příznivcePrvní týdny fungování má za sebounový speciální portál Kraje Vysočina,který přibližuje krajský rozpočetpopulární formou. „Zájemci mohousledovat hospodaření Kraje Vysočinaa průběžně zjišťovat stav krajskýchpříjmů a výdajů v jednotlivých oblastecha hodnotit, na co a jak finančníprostředky v kraji vynakládáme,“popisuje fungování portálu VladimírNovotný (ČSSD), náměstek hejtmanapro oblast financí.Ukázka rozklikávacího rozpočtu.Podle jeho slov dokazují přístupyna portál, že o klikací rozpočet je zájema byl to vůči občanům krok správnýmsměrem. Za dva měsíce provozu portálunavštívilo dosud jeho stránky asi 1100zájemců o hospodaření kraje a kolem720 unikátních návštěvníků. Se zájmemuživatelů se setkala také tzv. bublinováaplikace nazvaná Rozpočet hrou, kteráumožňuje hravou formou prostřednictvímskutečných čísel modelovat příjmya výdaje krajského rozpočtu a sledovatrovnováhu mezi nimi. text: Milan PilařVíce na www.kr-vysocina.cz/rozpocet.asp

More magazines by this user
Similar magazines