Biuletyn Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ... - KSOW: łódzkie

ksow.pl

Biuletyn Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ... - KSOW: łódzkie

BIULETYNKrajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa ŁódzkiegoNr 1/2010ISSN 2081-0695Realizacja Planu działania KSOWRolnicy województwa łódzkiegow grupach producentówPublikacja dystrybuowana jest bezpłatnieNr20101


Szanowni Państwo,Mam przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer Biuletynu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich WojewództwaŁódzkiego. Dzięki wielu zrealizowanym projektom jesteśmy bogatsi o doświadczenia i wiedzę, które wykorzystywać możemy dlarozwoju obszarów wiejskich.Niewątpliwie niniejsza publikacja to ważne ogniwo w procesie integracji środowisk wiejskich oraz promocji rolnictwa. Inicjatywypodejmowane przez Sekretariat Regionalny udoskonalają przepływ informacji na temat rozwoju obszarów wiejskich orazsłużą upowszechnianiu dobrych praktyk. Tematy poruszane w Biuletynie, w tym informacje o zrealizowanych oraz planowanych wRegionie Łódzkim przedsięwzięciach, świadczą o wciąż rozwijającej się współpracy pomiędzy partnerami Krajowej Sieci ObszarówWiejskich.Jestem przekonany, że kolejna edycja Biuletynu przydatna będzie Państwu w pracy, a zawarte w nim informacje wykorzystanezostaną do poprawy życia i pracy na obszarach wiejskich.Życzę interesującej lektury!


Spis treściRealizacja Planu działania KSOW str. 2Łódzkie na AGROTRAVEL str. 3Zasada wzajemnej zgodności „cross-compliance” już obowiązuje str. 4–5Rolnicy województwa łódzkiego w grupach producentów str. 6–7Nasi partnerzy str. 8Fot. Andrzej Grzegorczyk


REALIZACJA PLANU DZIAŁANIA KSOWSpotkanie z partnerami sieciKonkurs Bezpieczne Gospodarstwo RolneW dniu 28 stycznia br. w siedzibie UrzęduMarszałkowskiego w Łodzi odbyło się Województwa Łódzkiego włączył się w pro-W tym roku Sekretariat Regionalny KSOWspotkanie z partnerami KSOW. Pani Maria mocję zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwachrolnych.Kaczorowska, Dyrektor Departamentu FunduszuRozwoju Obszarów Wiejskich, przedstawiłasprawozdanie z realizacji Planu dzia-Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,We współpracy z Oddziałem Regionalnymłania KSOW w roku 2009. Omówione zostały Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego orazdziałania podejmowane przez Sekretariat Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi organizowanyjest etap wojewódzki VIII Ogólno-Regionalny KSOW Województwa Łódzkiegooraz udział partnerów w podejmowanych polskiego Konkursu Bezpieczne GospodarstwoRolne. Termin składania zgłoszeń upłynąłinicjatywach. Pani Dyrektor podziękowałapartnerom za dotychczasową współpracę 15 marca. Do udziału w konkursie zgłosiło sięi zachęcała pozostałych do współdziałaniaprzy realizacji nowego planu. Podczas wa rozpoczęła ich wizytacje 12 kwietnia. Lau-77 gospodarstw. Powołana komisja konkurso-spotkania partnerzy łódzkiej sieci zostali reata konkursu poznamy podczas uroczystegozapoznani z praktycznymi aspektami przygotowanegodla partnerów wniosku doty-odbędzie się w dniu 11 lipca br.podsumowania etapu wojewódzkiego, któreczącego współpracy w zakresie współorganizacjidziałania wynikającego z Planu KSOW wspiera ekologięW dniach 17-20 lutego WojewództwoŁódzkie uczestniczyło w MiędzynarodowychTargach Bio-Fach w Norymberdze.Wzorem lat ubiegłych targi stały się międzynarodowymforum handlowców oferującychekologiczną żywność i doskonałą okazją doprezentacji zarówno rolników ekologicznychjak i producentów oraz przetwórcówoferujących ekologiczną żywność. Na stoiskunaszego regionu gościliśmy FirmęRolfoods Jan Rosak, Instytut Sadownictwai Kwiaciarstwa ze Skierniewic oraz „WojciechaPiaseckiego – Ekologiczne GospodarstwoSadownicze”. Mrożone owoce orazherbaty owocowe posiadały odpowiedniecertyfikaty ekologiczne, co było warunkiemuczestnictwa w targach.Program „A może by tak…?”W dniu 11 marca ruszyła emisja kolejnychodcinków programu o lokalnych grupachdziałania – „A może by tak…?”. Do końcawrześnia na ekranach TVP Łódź gościć będzieprodukcja przedstawiająca lokalne grupydziałania z terenu naszego województwa.Przypomnijmy, że 5 pilotażowych odcinkówzostało wyemitowanych w okresie od październikado grudnia ubiegłego roku. W tymroku dzięki środkom finansowym SR KSOWprojekt jest kontynuowany.działania KSOW Województwa Łódzkiegona lata 2010-2011 oraz formularza sprawozdaniaz przeprowadzonego działania. Pozakończonych prezentacjach był czas napytania i dyskusję, z czego chętnie skorzystalipartnerzy. Padały pytania dotyczącemożliwości współfinansowania działań,które nie zostały zgłoszone przy tworzeniuplanu na lata 2010-2011 oraz o wykazkosztów, które mogą być poniesione przyrealizacji działań.Prowadząca program, znana z TVP Łódźreporterka i prezenterka Magdalena Michalakw ciekawy sposób opowiada o powstaniugrupy, o tym czego już dokonano, o planachna przyszłość i celach jakie postawiono sobiena danym terenie. Podczas programu prowadzirozmowy z mieszkańcami terenów objętychlokalnymi strategiami rozwoju. Rozmówcyopowiadają o inicjatywie Leader, jak doszłodo założenia grupy, jakie gminy wchodzą w jejskład, czego grupa już dokonała i jakie projektyma zamiar realizować.Archiwalne nagrania można oglądać nastronie TVP Łódź.2


Łódzkie na AGROTRAVELCzy kowboj prowadzący gospodarstwoagroturystyczne może zachęcić do odwiedzeniałódzkiego? Czy lokalne grupy działania wspieraneprzez koła gospodyń wiejskich i twórcówludowych skutecznie przyciągają turystów?Czy prezentacja wyrobów tradycyjnych, rzemiosłaoraz tradycji wiejskiej to efektywnaforma zwrócenia uwagi na walory regionu?W obliczu tych i wielu innych pytań dotyczącychturystyki wiejskiej i agroturystyki nie czekaliśmyna odpowiedzi i postanowiliśmy wziąć udziałw II Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskieji Agroturystyki AGROTRAVEL 2010.Na stoisku przygotowanym przez SekretariatRegionalny Krajowej Sieci ObszarówWiejskich Województwa Łódzkiego wystawiłysię Lokalne Grupy Działania: „Mroga”, „BUD-UJRAZEM”, „Nad Drzewiczką”, „Kraina WielkiegoŁuku Warty” oraz „Dolina Pilicy”. Obok nicho względy turystów zabiegały gospodarstwoagroturystyczne z Nieborowa „Stajnia u Kowala”,gmina Chąśno oraz StowarzyszenieTwórców Ludowych reprezentowane przezMariannę Madanowską i Grażynę Gładką.Ideą targów była przede wszystkim komercjalizacjausług turystyki wiejskiej, przedstawienieoferty Lokalnych Grup Działania,stowarzyszeń agroturystycznych, LOT-ów iROT-ów krajowym oraz zagranicznym podmiotomspecjalizującym się w sprzedaży usługturystycznych. Targi AGROTRAVEL 2010 byłymiejscem promocji i sprzedaży różnorodnejoferty turystyki wiejskiej i aktywnej. Specjalnieprzygotowany program imprez towarzyszącychtargom przyciągnął tłumy zwiedzających,zarówno potencjalnych turystów jak i przedstawicieliinstytucji działających w branży turystycznej.W ramach „Sceny Kultury” możliwośćzaprezentowania się miały dwa zespoły ludowez terenu Lokalnej Grupy Działania StowarzyszenieDolina Pilicy. Zespół Pieśni i Tańca Ciebłowianieoraz Dziecięcy Zespół Pieśni i TańcaProszeniacy kilkakrotnie pierwszego dnia imprezyprzedstawiały swój repertuar zbierającprzy tej okazji gromkie brawa słuchaczy.Zainteresowani dobrymi praktykami w zakresiekomercjalizacji usług turystyki wiejskiejmogli wziąć udział w konferencji poświęconejtemu zagadnieniu. W ramach wyżej wymienionegosympozjum odbyły się również wyjazdystudyjne, podczas których prezentowanoprodukty turystyki wiejskiej województwaświętokrzyskiego. Chętni odwiedzili najatrakcyjniejszezakątki ziemi kieleckiej – pałacw Kurozwękach, Bałtowski Park Jurajski orazgospodarstwo agroturystyczne w Kocieczynie.Wszyscy odwiedzający targi mogli nie tylkozapoznać się z ofertą turystyczną regionów,ale także skosztować regionalnych potraw czyzakupić oryginalne pamiątki oferowane przeztwórców rękodzieła ludowego. Ogromnym zainteresowaniemcieszyły się krawaty, torebki,pokrowce na komórki czy chusty z elementamifolkloru łowickiego. Długie kolejki tworzyłysię przy ladach kół gospodyń wiejskich, którew strojach ludowych zachwalały naszą regional-ną kuchnię i serwowały tradycyjne specjały. PracownicyUrzędu Marszałkowskiego dysponowaliulotkami, broszurami, folderami prezentującymiwalory turystyczne województwa łódzkiego,a przy okazji ich dystrybucji udzielali odpowiedzina wszystkie pytania zainteresowanych. Niewątpliwienasze stoisko przyciągało bogatą ofertą,barwami folkloru łódzkiej wsi oraz gościnnościąwystawców. Zainteresowanie odwiedzającychjest wskazówką, jakim szlakiem podążać będąturyści preferujący aktywny wypoczynek jak i ciwybierający błogie lenistwo na łonie natury.Anna Rzeźnik - OsuwniakSekretariat Regionalny KSOWFot. Anna Rzeźnik - Osuwniak, Michał Dyśko3


Zasada wzajemnej zgodności „cross-compliance” już obowiązujeReforma polityki rolnej wdrażana w starychpaństwach członkowskich UE od 2005roku wprowadziła między innymi powiązanieotrzymywania płatności bezpośrednichz obowiązkiem spełniania określonych standardówprzez gospodarstwo, zwanych minimalnymiwymogami wzajemnej zgodności(cross-compliance). W nowych państwachczłonkowskich, w tym w Polsce, wymaganiawzajemnej zgodności są wdrażane etapowo:– od 1 stycznia 2009 r. – wymagania w zakresieochrony środowiska, identyfikacjii rejestracji zwierząt,– od roku 2011 r. – wymagania w zakresiezdrowia publicznego, zdrowia zwierząti zdrowotności roślin,– od roku 2013 r. – wymagania w zakresiedobrostanu zwierząt,Minimalne wymogi wzajemnej zgodnościdotyczą prowadzonej w gospodarstwie produkcjirolniczej. Ich spełnienie będzie warunkiemotrzymania w pełnej wysokości dopłatw ramach systemów wsparcia bezpośredniegoa także płatności z Osi II PROW 2007-2013.W przypadku nieprzestrzegania wymagań,wysokość płatności bezpośrednich będzieobniżona proporcjonalnie do naruszeń. Głównymcelem zasady cross-compliance w ramachobszaru ochrony środowiska jest ochronadzikiego ptactwa i siedlisk przyrodniczychoraz dzikiej fauny i flory, ochrona wód gruntowychprzed zanieczyszczeniem spowodowanymprzez niektóre substancje niebezpieczne(środki ochrony roślin, przepracowane olejerolnicze, ochrona wód przed azotanami pochodzącymize źródeł rolniczych (dotyczyrolników posiadających działki rolne położonena obszarach szczególnie narażonych nazanieczyszczenie azotanami – OSN).Producent rolny prowadzący gospodarstworolne szczególnie na obszarach Natura 2000chcący uzyskać dopłaty w pełnym wymiarzemusi przestrzegać m.in.: zakazu niszczenia jaj,gniazd, płoszenia ptaków, umyślnego chwytaniaoraz zabijania ptaków objętych ochroną, zrywania,zbierania i niszczenia roślin objętych ochronąoraz wypalania łąk, pastwisk i nieużytków.Spośród substancji stanowiących zagrożeniedla wód gruntowych w gospodarstwierolnym najczęściej wykorzystywane są środkiochrony roślin oraz produkty naftowe. Abychronić środowisko środki należy przechowywaćw miejscu niedostepnym dla osóbnieuprawnionych. Środki ochrony roślin powinnybyć przechowywane w wyodrębnionychmiejscach zgodnie z instrukcją zawartąna etykiecie, aby zapobiec skażeniu glebyi dalej wód podziemnych; może to być (np.szafa, nieużywana zamrażarka, skrzynia oznakowananapisem „Środki ochrony roślin”).Dno szaf lub skrzyń powinno uniemożliwiaćprzenikanie do podłoża rozlanych środków.Rolnik stosujący środki ochrony roślin powinienstosować tylko środki dopuszczone doobrotu, przestrzegać prawidłowych zasad ichprzechowywania zgodnie z etykietą, instrukcją.Równie niebezpecznymi substancjami dlaśrodowiska jak oleje są inne powszechnie używanew gopodarstwie środki ropopochodne.Przechowywane muszą być w specjalnychzbiornikach zagłębionych w ziemi i zabezpieczonychprzed przenikaniem do gruntu lub wpojemnikach umieszczonych w miejscu zadaszonym,na utwardzonym, nieprzepuszczalnympodłożu, oznakowanych napisem „Olejnapędowy” lub „Olej opałowy”. Miejsca tepowinny być wyposażone w pompę oraz środekdo zbierania rozlanych olejów, np. suchetrociny, torf, piasek. Ponadto producent rolnymusi przestrzegać podstawowych zasad stosowanianawozów naturalnych w postaci stałeji płynnej. Można je stosować od 1 marcado końca listopada w odległości co najmniej20 m od strefy wód, na glebach nieprzykrytychśniegiem, niezalanych wodą. Rolnik maobowiązek przechowywania nawozów naturalnychi kiszonek w miejscach, z których niema możliwości przenikania wycieków do wódgruntowych. Dawka nawozu naturalnego zastosowanaw ciągu roku nie może zawieraćwięcej niż 170 kg azotu w czystym składnikuna 1 ha użytków rolnych.Natomiast identyfikacja i rejestracjazwierząt dotyczy tylko rolników, którzy je posiadają.Celem tego systemu jest możliwośćustalenia miejsc pobytu, przemieszczaniazwierząt. Obowiązkiem każdego hodowcy jestposiadanie numeru identyfikacyjnego producentaoraz numeru siedziby stada. Rolnikmusi zgłaszać w biurze powiatowym ARiMRwszelkie zdarzenia dotyczące jego stad orazoznakować sztuki kolczykiem lub tatuażemzgodnie z obowiązującymi przepisami.Wymogi obszaru B będą obowiązywaćw terminie późniejszym od 2011 r. Ten obszarobejmuje dbałość o zdrowie zwierząt, zdro-4


wotność roślin oraz zapewnienie ochronyzdrowia publicznego, bezpieczeństwa żywnościi pasz. Ochrona zdrowia zwierząt dotyczyprowadzenia ewidencji leczenia zwierząti przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.Ponadto zabronione jest podawanie zwierzętomgospodarskim związków o działaniu hormonalnym,tyreostatycznym i betaagonistycznymw innym celu niż leczenie zwierząt, jaki pasz zawierających białko odzwierzęce(mączki mięsno-kostne). W przypadku podejrzenialub wystąpienia choroby zakaźneju zwierzęcia producent rolny ma obowiązekzgłoszenia tego faktu powiatowemu lekarzowiweterynarii i pozostawienia zwierzęcia wgospodarstwie do momentu przyjazdu lekarzaweterynarii.Jeśli chodzi o zdrowotność roślin wymógten sprowadza się do prowadzenia ewidencjizabiegów środkami ochrony roślin oraz przechowywaniatej ewidencji co najmniej 2 lata.Opryski może wykonywać osoba uprawniona,posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończeniuszkolenia (ważne 5 lat) przy użyciu atestowanegoopryskiwacza (badanie techniczneopryskiwacza co 3 lata).Bezpieczeństwo żywności i pasz dotyczymonitorowania żywności i pasz na poszczególnychetapach produkcji począwszy od produkcjipodstawowej w gospodarstwie, przetwarzaniai dystrybucji, stosowanie zdatnej wody dopicia (aktualne zaświadczenie o jakości wody),prowadzenie dokumentacji i zapisów dotyczącychprodukcji żywności i pasz, które pozwoląna szybkie zidentyfikowanie produktu.Kolejny Obszar C będzie obowiązywać od2013 roku, a dotyczy tych rolników, którzy posiadajązwierzęta gospodarskie. Wprowadzenietego wymogu ma na celu zapewnienie zwierzętomopieki, komfortu, stosowania dozwolonychtechnologii chowu i hodowli zwierząt, które niepowodują ich cierpienia lub trwałego zranienia.Zabronione jest również stosowanie przemocypodczas ich karmienia i pojenia.Ponadto obowiązkiem państw członkowskichUnii Europejskiej było ustanowienie– od 1 stycznia 2007 r. – systemu doradztwadla rolników częściwo finansowanego z budżetuwspólnoty. Głównym celem systemudoradztwa jest pomoc doradcza rolnikomi posiadaczom lasów w dostosowaniu gospodarstwdo spełnienia wymogów wzajemnejzgodności poprzez dofinansowanie kosztówusług doradczych w zakresie m.in.:Dostosowania gospodarstwa rolnegodo zasady wzajemnej zgodności (crosscompliance)tj. w zakresie gospodarkigruntami, ochrony środowiska, zdrowiapublicznego, dobrostanu i zdrowia zwierząt,zdrowotności roślin, poprawy bezpieczeństwapracy.Rolnicy mogą skorzystać z pomocy doradczejz zakresie oceny spełniania przezgospdarstwo rolne wymogów wzajemnejzgodności. Korzystanie z tego doradztwaprzez rolników jest w pełni dobrowolne.Podmiotami doradczymi upoważnionymiw Polsce do udzielania pomocy doradczejw tym zakresie są: izby rolnicze, ośrodki doradztwarolniczego, akredytowane prywatnepodmioty doradcze. Wykaz akredytowanychpodmiotów doradczych znajduje się na stronieinternetowej Ministerstwa Rolnictwai Rozwoju Wsi. Pomoc finansowa ma formęrefundacji części kosztów kwalifikowalnych(kosztów usług doradczych). Maksymalnakwota pomocy dla jednego beneficjenta wynosinie więcej niż równowartość 1500 eurow okresie wdrażania programu. Poziom pomocyfinansowej wynosi maksymalnie 80%kwalifikowalnych kosztów usług doradczych(bez podatku VAT).Więcej informacji na temat zasady crosscompliancemożna uzyskać w Biurze IzbyRolniczej Województwa Łódzkiego , BiurachPowiatowych IRWŁ lub Łódzkim Ośrodku DoradztwaRolniczego z/s w Bratoszewicach lubna stronach internetowych:www.minrol.gov.plwww.arimr.gov.plwww.izbarolnicza.lodz.plwww.cdr.gov.plJerzy KuzańskiDyrektor Biura Izby RolniczejWojewództwa ŁódzkiegoFot. Andrzej Grzegorczyk5


Rolnicy województwa łódzkiego w grupach producentówCharakterystyczne dla naszego województwarozdrobnienie gospodarstw rolnychobniża ich konkurencję na rynku, a zmieniającasię koniunktura cenowa płodów rolnychnie pozostaje bez wpływu na sytuację ekonomicznąrolników.Obecnie rolnicy w zdecydowanej większościfunkcjonują na rynku w sposób niezorganizowanyi przegrywają z coraz silniejszymotoczeniem handlowo-przetwórczym, w którymnie mają udziału. Dlatego też szansą jestm.in. zrzeszanie się, które może przynieść wymiernekorzyści, a organizowanie się rolnikóww grupy producentów jest jednym z podstawowychdziałań umożliwiającym dostosowaniesię do coraz bardziej wymagającego otwartegorynku produktów rolnych i przetworów rolno-spożywczychoraz pozyskiwanie środkówfinansowych z Programu Rozwoju ObszarówWiejskich na lata 2007-2013.Termin „grupa producentów” nie oznaczakonkretnej formy prawnej, ale odnosi siędo podmiotu, którego głównym celem jestwspólna sprzedaż produktów wytworzonychw gospodarstwach członków. W Europie Zachodniej,gdzie rolnictwo jest dobrze rozwinięte,a producenci dobrze zorganizowani,grupy producentów to najważniejszy piondziałalności rolniczej.Obok organizowania i prowadzenia wspólnejsprzedaży, grupa może prowadzić wspólnyzakup środków do produkcji, wspólnie inwestować,organizować szkolenia dla swoich członków,pozyskiwać informacje potrzebne do planowaniaprodukcji i prowadzenia marketingu.Grupa jest przedłużeniem gospodarstwai przy dobrze działającej grupie występuje jasnypodział zadań:➤ Producent – członek grupy – produkuje➤ Grupa – sprzedaje produkty wyprodukowanew gospodarstwie członka.Poza tym członkowstwo w grupie przynosirolnikom następujące korzyści:• lepsze ceny za jednolity, dobry jakościowotowar,• ograniczenie liczby pośredników przysprzedaży produktów, zatem wyższe ceny,• obniżenie kosztów produkcji w gospodarstwiepoprzez wspólne zakupy środków doprodukcji,• poprzez łączenie małych kapitałów wspólneinwestycje np. zakup sprzętu, budowaprzechowalni itp.Od 2008 roku dostrzegamy wśród rolnikównaszego regionu większą aktywnośćw podejmowaniu decyzji o tworzeniu zespołowychform gospodarowania – grup producentówrolnych oraz wstępnie uznanych grupproducentów owoców i warzyw.Grupy producentów rolnychGrupy producentów rolnych działają napodstawie przepisów ustawy z dnia 15 września2000 r. o grupach producentów rolnychi ich związkach oraz o zmianie innych ustaw(Dz.U. 2000 r., Nr 88, poz. 983 ze zmian.)Na terenie województwa łódzkiego funkcjonujedziesięć grup producentów rolnych.Na podstawie decyzji wydanych do 2005 r.przez Wojewodę Łódzkiego, a następnie przezMarszałka Województwa Łódzkiego wpis dorejestru uzyskały następujące grupy:• Grupa Producentów Ziarna Zbóż „Kasztelan”Sp. z o.o. z siedzibą w Łubnie gminaDaszyna – zawiązana w 2003 roku• Kwiaty Polskie – Grupa Producentów Sp. z o.o.,Rzgów, pow. łódzki-wschodni, (kwiaty świeże,cięte, doniczkowe) – 2004 rok• Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej„Jakość”, Bychlew, gmina Pabianice, (świnieżywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe)– 2007 rok• „FARMEX” Sp. z o.o., Łazisko, pow. tomaszowski(drób żywy, mięso i jadalne podrobydrobiowe: świeże, chłodzone, mrożone,kurczaki) – 2008 rok• TUCZ-POL Sp. z o.o., Bleszyn koło Grabicy,pow. piotrkowski, (świnie żywe, prosięta,warchlaki, mięso wieprzowe) – 2008 rok• „PIOKUR” Sp. z o.o., Sobaków koło Gorzkowic,pow. piotrkowski (drób żywy, mięsoi jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone,mrożone, kurczaki) – 2008 rok• „LUX DRÓB” Sp. z o.o., Łask, pow. łaski (dróbżywy, mięso i jadalne podroby drobiowe:świeże, chłodzone, mrożone, kurczaki)– 2009 rok• Piotrkowska Spółdzielnia Producentów Rolnych,pow. piotrkowski, (świnie żywe, prosięta,warchlaki, mięso wieprzowe) – 2009 rok• Zakłady Produkcji Drobiu „KOKO-DRÓB”Sp. z o.o., Dobryszyce, pow. radomszczański(drób żywy, mięso i jadalne podrobydrobiowe: świeże, chłodzone, mrożone,kurczaki) – 2009 rok• „HUBY” Sp. z o.o., Kietlin, pow. radomszczański,(ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych)– 2010 rok.Grupy producentów rolnych mogąubiegać się o pomoc finansową w ramachdziałania „Grupy producentów rolnych” objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata 2007-2013.Wsparcia udziela się w celu ułatwieniatworzenia i działalności administracyjnej grupproducentów.Pomoc finansowa liczona jest na podstawierocznej wartości netto przychodów zesprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwachczłonków grupy.Wysokość tej pomocy w kolejnych pięciulatach wynosi:• 5%, 5%, 4%, 3%, i 2% wartości produkcjisprzedanej, stanowiącej równowartośćw złotych do sumy 1 000 000 euro, odpowiedniow pierwszym, drugim, trzecim,czwartym i piątym roku, albo• 2,5%, 2,5%, 2%, 1,5% i 1,5% wartości produkcjisprzedanej, stanowiącej równowartośćw złotych powyżej sumy 1 000 000euro, odpowiednio w pierwszym, drugim,trzecim, czwartym i piątym roku.6


Wstępnie uznane grupy producentów owocówi warzywFunkcjonowanie wstępnie uznanychgrup producentów regulują zasady wspólnejorganizacji rynku owoców i warzyw, którezostały wprowadzone do prawodawstwapolskiego na podstawie ustawy z dnia 19grudnia 2003 r. o organizacji rynków owocówi warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniuoraz suszu paszowego. (Dz.U. 2008 r., Nr 11,poz. 70 ze zmian.).Producenci owoców i warzyw mogą funkcjonowaćna rynku na kilka sposobów jednakw obecnej sytuacji najkorzystniejszą formądziałania jest sprzedaż swoich produktów poprzezwstępnie uznane grupy producentówowoców i warzyw, a na dalszym etapie poprzezorganizacje.Na terenie naszego województwa występująregiony rolnicze gdzie produkcja owocówi warzyw jest dominującą gałęzią. Tamteż rolnicy skupiają się we wstępnie uznanegrupy producentów owoców i warzywAktualnie na terenie województwa funkcjonujejedenaście podmiotów, które spełniająww. warunki.Należą do nich:• „MALUS” Sp. z o.o. w Muchnicach Nowych,gm. Strzelce, pow. kutnowski, grupa produktów„owoce” i „warzywa”.• Sieradzkie Zrzeszenie Producentów Owocówz siedzibą w Sieradzu, grupa produktów„owoce” i „warzywa”.• Grupa Producentów Owoców i Warzyw„WITAMINA” Sp. z o.o. w Białej Rządowej,gm. Biała, pow. wieluński; grupa produktów„owoce” i „warzywa”.• Spółdzielnia Producentów Grzybów Jadalnychw Makowie, pow. skierniewicki; grupaproduktów grzyby (pieczarki, boczniaki).• „BIOTOMA” Sp. z o.o., Mroczki Małe, gminaBłaszki, pow. sieradzki; grupa produktów„warzywa” (pomidory)• Spółdzielnia Producentów „SADEKS”, NowyKłopoczyn, gm. Sadkowice, pow. rawski,grupa produktów „owoce”.• Grupa Producentów Owoców i Warzyw„AURA” Sp. z o.o., Bedlno, pow.kutnowski, grupa produktów„warzywa” .• Grupa Producentów Owocówi Warzyw „SADEX” Sp. z o.o. Dańków,gm. Biała Rawska, pow. rawski,grupa produktów „owoce”i „warzywa”.• „ELITA” Grupa ProducentówOwoców Sp. z .o.o. Lubianków,gm. Głowno, pow. zgierski, grupaproduktów „owoce” .• „APPLEX” Sp. z o.o., Nowe Sadkowice,gm. Sadkowice, pow. rawski,grupa produktów „owoce”i „warzywa”.• „PIECZARKA-CENTRUM” Sp. z o.o.,Kolonia Zawada, pow. tomaszowski,grupa produktów „grzyby”.Dla wsparcia takiej właśnie formywspólnego działania zapewnionesą następujące instrumenty pomocowe nadwóch poziomach:• na pokrycie kosztów tworzenia grup i ułatwieniaprowadzenia działalności administracyjnejw formie ryczałtu, które wynosi:– w I i II roku działalności – 10% wartościproduktów sprzedanych przez grupę,– w III – 8%,– w IV – 6 %,– w V – 4 %.• dofinansowanie w wysokości 75% wartościkosztów kwalifikowanych inwestycji ujętychw zatwierdzonym planie dochodzeniado uznania.Poza tym członkowstwo w grupie przynosirolnikom następujące korzyści:• lepsze ceny za jednolity, dobry jakościowotowar,• ograniczenie liczby pośredników przysprzedaży produktów, zatem wyższe ceny,• obniżenie kosztów produkcji w gospodarstwiepoprzez wspólne zakupy środków doprodukcji,• wspólne inwestycje poprzez łączenie małychkapitałów np. zakup sprzętu, budowaprzechowalni itp.Mimo ostrożnego podejścia rolników doorganizowania się odczuwalny jest wzrostświadomości, że gospodarstwo rolne niezależnieod swej wielkości jest małą jednostką,a połączenie się w grupy może zniwelowaćniepewność, co do możliwości zbytu swoichproduktów. W ostatnim czasie coraz więcejrolników zwraca się z zapytaniami do WydziałuRozwoju Obszarów Wiejskich w DepartamencieRolnictwa i Ochrony ŚrodowiskaUrzędu Marszałkowskiego w Łodzi w powyższymtemacie. Na uwagę zasługuje fakt, iż naprzestrzeni lat 2008 – 2009 dwanaście grupproducenckich po uzyskaniu decyzji przezMarszałka Województwa Łódzkiego rozpoczęłodziałalność. Aktualnie w naszym województwiefunkcjonuje 21 grup skupiającychrolników, którzy poprzez wspólne działaniadążą do poprawy swojego jutra, do unowocześnianiaswojego gospodarstwa, co stworzypodstawę do wzmocnienia pozycji na rynkuwspólnotowym.Iwona ObiedzińskaUrząd Marszałkowski w ŁodziFot. Paweł Baryła7


Nasi PartnerzyStowarzyszenie Lokalna GrupaDziałania „BUD-UJ RAZEM”Data rozpoczęcia działalności12 kwietnia 2008Cel powołania stowarzyszeniaAktywizowanie społeczności lokalnej dowspólnego działania na rzecz rozwoju obszarówwiejskich i poprawy jakości życia mieszkańcówsiedmiu gmin: Będków, Budziszewice, Czarnocin,Ujazd, Moszczenica, Grabica i Tuszyn.Lokalna Strategia Rozwoju zakłada dwagłówne cele:I – Poprawa jakości życia z uwzględnieniemrozwoju turystyki, rekreacji i kultury na obszarzeLGD.• Podnoszenie jakości i promowanie produktówi usług, w tym produktów i rzemiosłatradycyjnego.• Wspieranie przedsiębiorczości i powstawaniapozarolniczych miejsc pracy.• Rozwój obszarów wiejskich poprzez tworzeniemiejsc rekreacji, wypoczynku oraz rozwójkultury.• Wykreowanie koncepcji szlaków pieszych,rowerowych i konnych na obszarze LGD.II – Aktywizacja mieszkańców LGD i wzmocnieniekapitału społecznego.• Rozwój potencjału społecznego poprzezpodnoszenie kwalifikacji i kompetencjimieszkańców LGD.• Tworzenie dostępu do informacji z wykorzystaniemnowych technologii – centra informacji.• Promocja i upowszechnianie wiedzy o obszarzeLGD.Zrealizowane projekty, działania1. Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” wspierałokampanię „DOBRY RODZIC – DOBRYSTART” – kampania medialna miała na celuzwrócenie uwagi na fakt, że rodzicielstwojest zadaniem, z którym czasami trudno sobieporadzić. W ramach kampanii dla rodzicówprzygotowano materiały edukacyjne:broszury i ulotki, m.in. „10 kroków ku temu,by stać się lepszym rodzicem”, „Zamiast klapsów– jak z szacunkiem i miłością stawiaćdziecku granice”, „Ostrożnie dziecko”.2. Od stycznia Stowarzyszenie LGD „BUD-UJRAZEM” we współpracy z Centrum OPUSoraz Stowarzyszeniem Wsparcie SpołeczneJA-TY-MY realizuje projekt „Partnerstwona rzecz Ekonomii Społecznej” poświęconywsparciu i promocji Ekonomii Społecznej– celem projektu jest wypracowanie strategiirozwiązywania problemów społecznych orazzapobiegania wykluczeniu społecznemu.3. Projekt „Wolnoć Tomku w swoim domku – samozatrudnienieszansą na lepsze perspektywy”w ramach Programu Operacyjnego KapitałLudzki: Priorytet VI Rynek pracy otwartydla wszystkich, 6.3 Inicjatywy lokalne narzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowejna obszarach wiejskich, wdrażanegoprzez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.4. Udział w projekcie „Łódzkie modele wiejskichpartnerstw lokalnych na rzecz rozwoju ekonomiispołecznej” realizowanego w ramachProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzkiprzez WYG International sp. z o.o. w partnerstwiez Fundacją Rozwoju Gminy Zelów.5. Projekt „Po pierwsze nie szkodzić” realizowanyw ramach Programu OperacyjnegoFundusz Inicjatyw Obywatelskich – projektobejmował swoim zakresem bezpłatneszkolenia trenerskie potwierdzone certyfikatemuczestnictwa.6. „BUD-UJ z nami poczucie integracji w NocŚwiętojańską” realizowany w ramach ProgramuOperacyjnego Kapitał Ludzki – celemprojektu jest integracja społecznościlokalnej LGD.7. „Poland & Holland warsztaty dla rolnikówi studentów” we współpracy ze StowarzyszeniemSIFE Politechnika Łódzka.8. W lutym 2010 r. ruszyło Centrum Informacjiw Zespole Szkół Rolniczych w Czarnocinie.Jest to kolejny punkt, w którym możnabędzie znaleźć informacje o wszystkim,co dotyczy Programu Rozwoju ObszarówWiejskich, a także o tym, co oferuje samoStowarzyszenie. W ramach Centrum Informacjipodjęliśmy współpracę z Radą Pedagogicznąoraz Samorządem Uczniowskimw Zespole Szkół Rolniczych. Chcemy zachęcićmłodych ludzi, by w natłoku zajęć znaleźliwolny czas i poświęcili go dla innych.Centrum Informacji to jeden z elementówbudowania sieci punktów konsultacyjnychna terenie lokalnej grupy działania, celemktórych jest usprawnienie obsługi ostatecznegobeneficjenta projektów. CentrumInformacji czynne jest od wtorku do środyw godz. 08.00-16.00, czwartki 10.00-18.00,piątek 07.30-15.30.Planowane przedsięwzięcia– Wykreowanie szlaku konnego, jako produktuturystycznego, który przy odpowiednimzagospodarowaniu, promocji może staćsię elementem oferty turystycznej obszarulgd, a z czasem po zdobyciu odpowiedniejrenomy produktem markowym mogącymprzyciągnąć nowych, potencjalnych turystów.Istotnym elementem tego działania jest stworzeniesieci dystrybucji produktu.– Stworzenie sieci punktów konsultacyjnychna terenie lokalnej grupy działania,celem których będzie usprawnienie obsługiostatecznego beneficjenta projektów; dziękitemu łatwiejsze stanie się znalezienie informacjio wszystkim, co dotyczy Programu RozwojuObszarów Wiejskich, a także o tym, cooferuje samo Stowarzyszenie.Dane kontaktoweSTOWARZYSZENIE LOKALNAGRUPA DZIAŁANIA „BUD-UJ RAZEM”adres: Osiedle Niewiadów 43, 97-225 Ujazdtelefon: 044 726 06 53strona: www.buduj.eue-mail: biuro@buduj.euIzba Rolnicza Województwa ŁódzkiegoData rozpoczęcia działalności1 stycznia 1999 r.Cel powołania IzbyUtworzenie samorządu rolniczego działającegona rzecz rozwiązywania problemówrolnictwa i reprezentującego interesy zrzeszonychw nim podmiotów.Charakterystyka podejmowanych działańReagując na bieżące problemy rolników,w celu ich rozwiązania IRWŁ podejmuje interwencjena szczeblu krajowym, wojewódzkimi lokalnym. Podejmuje działania na rzecz minimalizacjiskutków strat ponoszonych przez rolnikówwywołanych niekorzystnymi zjawiskamiatmosferycznymi poprzez pracę w komisjachszacujących straty oraz w komisjach szacującychszkody spowodowane przez zwierzynąłowną i leśną. Organizuje konferencje, szkoleniamające na celu poszerzenie wiedzy rolnikówz zakresu pozyskiwania funduszy unijnych,odnawialnych źródeł energii oraz wymogówwzajemnej zgodności (cross- compliance).Zrealizowane projekty, działaniaWspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi– Sekretariatem Regionalnym Krajowej SieciObszarów Wiejskich Województwa Łódzkiegozorganizowano dwie konferencje na temat „Odnawialneźródła energii – wymóg naszych czasów,ale także szansa rozwoju gospodarczegoobszarów wiejskich województwa łódzkiego”oraz „Upowszechnianie dobrych praktyk w sektorzerolnictwa i leśnictwa w celu poprawy ichkonkurencyjności”, w których łącznie wzięłoudział ok. 500 osób w tym rolnicy, przedstawicielesamorządów terytorialnych i inni.Zorganizowanych zostało także 12 szkoleńz zakresu zasady wzajemnej zgodności achów bydła mlecznego w których uczestniczyło300 rolników. Wzorem lat ubiegłych równieżw tym roku pomagamy rolnikom przy wypełnianiuwniosków o dopłaty obszarowe dogruntów rolnych. Na bieżąco współpracujemyz instytucjami sektora rolnego. Zainteresowanirolnicy mogą skorzystać z pomocy prawnejprawnika Izby. Rocznie prawnik udziela ok.500 porad dla rolników. Rolnicy nieodpłatniemogą zamieszczać ogłoszenia, a firmy sektorarolnego w formie zamieszczonej reklamy promowaćswoją działalność na stronie internetowejgiełdy rolnej: www.rolgiełda.plPlanowane przedsięwzięciaPomoc rolnikom przy wypełnianiu wnioskówo dopłaty obszarowe do gruntów rolnych.Współpraca z instytucjami sektora rolnego. W ramachKSOW złożone zostały wnioski na realizacjem.in. szkoleń dotyczących tematyki związanej zpozyskiwaniem funduszy unijnych, prowadzeniadziałalności gospodarczej i VAT w rolnictwie.Dane kontaktoweIZBA ROLNICZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO91- 420 Łódź, ul. Północna 27/29tel. (0-42) 632 70 21 Tel/Fax 632 70 31e-mail: info@izbarolnicza.lodz.plwww.izbarolnicza.lodz.pl8


PARTNERZY KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH W NASZYM WOJEWÓDZTWIELp.Nazwa instytucji/ organizacji1 Lokalna Grupa Działania „Dolina Rzeki Grabi”2 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”3 Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM”4 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – PrzymierzeJeziorsko”5 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gniazdo”6 Stowarzyszenie Dolina Pilicy7 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”8 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem SieradzkiejE-ski”9 Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”10 Lokalna Grupa Działania „Nad Drzewiczką”11 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”12 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Poddebice i Zadzim– Kraina bez barier”13 Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej„Morga”14 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Tradycja, Kultura,Rozwój”15 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibąw Bratoszewicach16 Regionalny Oddział Agencji Restrukturyzacji i ModernizacjiRolnictwa17 Katedra Socjologii Wsi i Miasta Uniwersytet Łódzki18 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach19 Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro Akademia20 Malus sp. z o.o.21 Grupa Producentów Owoców i Warzyw AURA Bedlno22 Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej JAKOŚĆ23 Gminna Spółdzielnia „S.Ch”. w Ozorkowie24 Gminna Spółdzielnia „S.Ch”. w Szadku25 Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dmosinie26 Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego27 Łódzko Mazowiecki Klaster Owocowo Warzywny28 Związek Młodzieży Wiejskiej Województwa Łódzkiego29 Gospodarstwo agroturystyczne – Zenon Sosnowski30 Gospodarstwo agroturystyczne – Wiktor Śpionek31 Gmina Ksawerów32 Gmina Żychlin33 Gmina Rzeczyca34 Gmina Dmosin35 Gmina Sędziejowice36 Gmina Grabów37 Gmina Rusiec38 Gmina Moszczenica39 Gmina Opoczno40 Gmina Gidle41 Gmina Biała42 Urząd Miejski w Koluszkach43 Gmina Ładzice44 Gmina Radomsko45 Gmina Wodzierady46 Gmina Wróblew47 Gmina Stryków48 Gmina Chąśno49 Gmina Buczek50 Gmina Skierniewice51 Gmina Parzęczew52 Gmina Żelechlinek53 Gmina Łęczyca54 Gmina Zadzim55 Przedsiębiorstwo HEKTOR Działoszyn56 Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego57 Przetwórstwo Mięsno-Wędliniarskie Jacek Podgórniak Osjaków58 PPU „Radio Media Ziemi Wieluńskiej” Sp. z o.o.59 Klub 4H magiczne Pudło Poddębice60 Instytut Nowych Technologii w Łodzi61 Forum Inicjatyw Twórczych w ParzęczewieWszystkich zainteresowanych udziałem w działaniach podejmowanych w ramach Krajowej SieciObszarów Wiejskich zapraszamy na stronę www.ksow.pl i do wypełnienia znajdującego się tamformularza zgłoszeniowego.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramachPomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013Wydawca:Urząd Marszałkowski w ŁodziDepartament Funduszu Rozwoju Obszarów WiejskichSekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów WiejskichWojewództwa Łódzkiegoal. Piłsudskiego 890-051 Łódźtel. 42 663 32 02e-mail: prow.ksow@lodzkie.plOpracowanie graficzne i druk:Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczykwww.grzeg.com.pl

More magazines by this user
Similar magazines