zpravodaj 3-08.pdf

seberov.cz

zpravodaj 3-08.pdf

OBSAHObsah⁄VODNÕK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2éivotnÌ prost¯edÌ a my . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2RADNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Ze zased·nÌ Zastupitelstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ZastupitelÈ informujÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Z NAäÕ »TVRTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10PoniËenÈ h¯iötÏ v HrnË̯Ìch. Co s tÌm? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10VESTECK¡ SPOJKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Vesteck· spojka a ˙zemnÌ pl·nov·nÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Vesteck· spojka a posuzov·nÌ vliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌ (EIA) . . 11I. ñ III. etapa: Vesteck· spojka v öiröÌm pojetÌ . . . . . . . . . . . . . . . 13I. etapa: Vesteck˝ p¯ivadÏË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14II. etapa: Exit 4 a KomerËnÌ zÛna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14III. etapa: Vesteck· spojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Oponentura studie k VesteckÈ spojce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30N¡ZORY, KOMENT¡ÿE, DOPISY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Diskuse o VesteckÈ spojce pokraËuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32äKOLSTVÕ A DÃTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Z·kladnÌ ökola V Ladech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Zpr·viËky ze ökolky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Bar·Ënick· rychta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Kostel svatÈho Prokopa v HrnË̯Ìch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Sbor CÌrkve bratrskÈ v äeberovÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41INZERCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Vöechny barevnÈ obr·zky na ob·lce poch·zejÌ ze dvou posuzov·nÌ vliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌ (EIA). PrvnÌt¯i jsou z dokumentace Vesteck· spojka v ˙seku Z·padnÌ komerËnÌ zÛna Pr˘honice ñ silnice II/603, poslednÌt¯i z materi·l˘ Exit 4 a dopravnÌ p¯ipojenÌ Z·padnÌ komerËnÌ zÛny Pr˘honice. Autory EIA jsou Mgr.Michael PondÏlÌËek a IKP Consulting Engineers, s.r.o.ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE3/2008 1


⁄VODNÕKéivotnÌ prost¯edÌ a myNenÌ divu, ûe naöe ûivotnÌ prost¯edÌ zajÌm·v äeberovÏ a v HrnË̯Ìch snad tÈmϯ kaûdÈhoz n·s. RozumnÈmu ËlovÏku, vybavenÈmupot¯ebn˝mi informacemi, nem˘ûe b˝tp¯eci lhostejnÈ, jak vypad· mÌsto, kde ûije,a jeho okolÌ.Co je to vlastnÏ ûivotnÌ prost¯edÌ? Podledefinice Organizace spojen˝ch n·rod˘ prov˝chovu, vÏdu a kulturu (UNESCO) se zanÏ oznaËuje ta Ë·st svÏta, na nÌû ËlovÏkp˘sobÌ, kterou pouûÌv·, ovlivÚuje a jÌû ses·m p¯izp˘sobuje a rovnÏû ona naopak m·p¯Ìm˝ nebo nep¯Ìm˝ vliv na nÏj. éivotnÌ prost¯edÌp¯edstavuje soubor vöech vnÏjöÌchpodmÌnek z ûivÈ i neûivÈ p¯Ìrody, kterÈ obklopujÌjedince, populaci nebo ûiv˝ systÈma poskytujÌ mu vöe nezbytnÈ k ûivotu. Jakvidno z definice, ono p˘sobenÌ je skuteËnÏobousmÏrnÈ. »lovÏk je souË·stÌ p¯irozen˝chi umÏl˝ch ekosystÈm˘ a nem˘ûe bez nichexistovat.Z·vaûnou a vysoce aktu·lnÌ ot·zkou naöehoûivotnÌho prost¯edÌ je Vesteck· spojka,jÌû se vÏnuje podstatn· Ë·st tohoto Zpravodaje.JednotlivÈ texty majÌ r˘zn˝ charakter.Jsou to jednak zpr·vy, jednak n·zory.P¯in·öÌme v·m v˝tah ze dvou studiÌ posuzov·nÌvliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌ a ve¯ejnÈzdravÌ a odborn˝ posudek Jana KaöÌka nadokumentaci k VesteckÈ spojce, jejÌû resumÈobsahovalo minulÈ vyd·nÌ Zpravodaje.TradiËnÌ rozhovor v tomto ËÌsle nenajdete,p¯ednost tentokr·t dostaly jinÈ Ël·nky.Na Infokan·lu v kabelovÈ televizi od druhÈpoloviny Ëervna pobÏûÌ vizualizace SilniËnÌhookruhu kolem Prahy, se kter˝m Vesteck·spojka ˙zce souvisÌ. P¯i projedn·v·nÌprojektovÈ dokumentace se objevily jistÈ˙pravy, kterÈ jiû d¯Ìve vytvo¯en· vizualizacenezachycuje. Jedn· se p¯edevöÌm o pozmÏnÏnÈtvary most˘ a k¯iûovatek. Z·kladnÌinformace o okruhu vöak z˘staly v p˘vodnÌpodobÏ. RovnÏû p¯Ìmo obr·zky VesteckÈspojky budou v mÌstnÌ televizi ke shlÈdnutÌ.VÌt·m, ûe öest ze sedmi Ëlen˘ ZastupitelstvamÏstskÈ Ë·sti na moji û·dost napsalosv˘j n·zor na Vesteckou spojku a rozö̯ilitak kusÈ informace ze z·pisu po¯ÌzenÈho nadubnovÈm 19. zased·nÌ, kde se o spojcerovnÏû jednalo. MÌnÏnÌ zastupitel˘ si takm˘ûete p¯eËÌst v tomto ËÌsle. OsobnÏ oce-Úuji p¯edevöÌm skuteËnost, ûe n·m zastupitelÈsdÏlujÌ sv˘j ˙sudek, p¯estoûe v polovinÏjejich funkËnÌho obdobÌ jim musÌ b˝tjasnÈ, ûe jejich pohled se nutnÏ nebude lÌbitalespoÚ Ë·sti zdejöÌch obyvatel.Velkou ot·zkou ûivotnÌho prost¯edÌ je zmÌnÏn·Vesteck· spojka pl·novan· nedalekonaöÌ z·stavby. Malou pak p¯edstavuje p¯ÌmoûivotnÌ prost¯edÌ v naöÌ Ëtvrti. TÌm nejsoujen naöe upravenÈ zahr·dky. Jak se ¯Ìk·,pro stromy nÏkdy nevidÌme les. Podle sdÏlenÌradnice na podzim letoönÌho roku zahradnÌciv HrnË̯Ìch p¯i hlavnÌ ulici K äeberovublÌzko rybnÌku ämatlÌk vysadÌ novÈkaötany namÌsto tÏch na ja¯e pok·cen˝ch.Budou to kaötany ËervenÈ (jÌrovec pavie),kterÈ jsou odolnÏjöÌ v˘Ëi napadenÌ klÌnÏnkou,jeû zle zdecimovala ty starÈ. Na kvalitÏnaöeho ûivotnÌho prost¯edÌ se ale bohuûelpodÌlejÌ i ti, kdo ukradli rododendronyjiû p¯ed lety vysazenÈ u Bar·ËnickÈ rychtyv HrnË̯Ìch Ëi ti, kdo poniËili mÌstnÌ sportovnÌh¯iötÏ, jak pÌöe Kate¯ina Kolkov· nastranÏ 10. Prosba mÌstostarosty Petra Kolkat˝kajÌcÌ se ve¯ejnÈ zelenÏ na stranÏ 9 je zcelanamÌstÏ. Naöe ûivotnÌ prost¯edÌ je totiû vÏcÌn·s vöech. Na stranÏ 10 v tomto vyd·nÌZpravodaje nep¯ehlÈdnÏte termÌny velkoobjemov˝chkontejner˘ na cel˝ zbytekletoönÌho roku, abychom se p¯i sv˝ch proch·zk·chpo vesnici a jejÌm okolÌ nemuselivöichni vyh˝bat Ëern˝m skl·dk·m.Vöem Ëten·¯˘m p¯eji kr·snÈ lÈto.Tom·ö Nechv·tal,redakce23/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICEZe zased·nÌ Zastupitelstva19. ZASED¡NÕ. 21. 4. 2008Devaten·ctÈ zased·nÌ Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti se konalo 21. 4. v Bar·ËnickÈ rychtÏ v Hrn-Ë̯Ìch. Jedn·nÌ se z˙Ëastnili vöichni ËlenovÈ Zastupitelstva. Podle z·pisu p¯iölo takÈ zhrubapades·t obËan˘ ze äeberova a HrnË̯.PRON¡JEM NEBO PRODEJ SÕTà KABELOV…TELEVIZEO z·mÏru pronajmout nebo prodat sÌù kabelovÈtelevize Zastupitelstvo jednalo jiû na svÈm˙norovÈm zased·nÌ. O mÏsÌc pozdÏji schv·-lilo v˝zvu k pod·nÌ nabÌdek. Viz k tomu Zpravodaj2/2008, strany 3 a 4.Ve v˝bÏrovÈ komisi pracovali mÌstostarostovÈPetr Kolek, Ji¯Ì Ritt, zastupitelÈ V·clav Pa-¯Ìk, Michaela Archalousov· a tajemnÌk ⁄¯adumÏstskÈ Ë·sti Ivo Novotn˝.Do soutÏûe se p¯ihl·silo celkem pÏt uchaze-ˢ. Dva z nich vöak nedodali svÈ nabÌdkyv†termÌnu, jeden z·jemce nesplnil poûadovanÈn·leûitosti. Tyto t¯i subjekty proto v˝bÏrov·komise vy¯adila a vÏnovala svou pozornostnabÌdk·m dvou zb˝vajÌcÌch uchazeˢ: GTT,a. s. a Planet A, s. r. o. Posoudila n·vrhy avzala v potaz skuteËnost, ûe postoupili pouzedva z·jemci. Nakonec vÌtÏze nezvolila a rozhodlao zruöenÌ soutÏûe. NovÈ v˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌse vyhl·sÌ po doplnÏnÌ nov˝ch kritÈriÌ. V˝bÏrovoukomisi je nutno rozö̯it o odbornÈkonzultanty.Zastupitelstvo vzalo stanovisko v˝bÏrovÈ komise,aby se soutÏû zruöila a po doplnÏnÌ nov˝chkritÈriÌ se vyhl·silo novÈ v˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ,na vÏdomÌ.DISKUZE K EXITU NA 3,7 KM NA D¡LNICID1 A VESTECK… SPOJCEStÏûejnÌ tÈmatem dubnovÈho zased·nÌ se stalojedn·nÌ o VesteckÈ spojce. Zastupitelstvose totiû vyslovovalo k dokumentaci k ˙zemnÌmurozhodnutÌ.Nejprve vystoupila starostka Petra Venturov·.P¯ednesla d˘vodovou zpr·vu a n·vrh usnesenÌ.Oba dokumenty vych·zely z doporuËenÌ stavebnÌkomise a komise ûivotnÌho prost¯edÌ.Komise na zased·nÌ pozvaly z·stupce obËanskÈhosdruûenÌ Za zdrav˝ äeberov. D·le starostkap¯eËetla odpovÏÔ Radovana äteinera,jehoû jako praûskÈho radnÌho pro dopravupoû·dala o pÌsemnÈ stanovisko. Uvedenoukorespondenci p¯etiskujeme na stran·ch 7ñ8.Starostka zd˘raznila, ûe zastupitelÈ se na dneönÌmzased·nÌ nevyjad¯ujÌ k existenci neboneexistenci VesteckÈ spojky, ale k dokumentacik ˙zemnÌmu rozhodnutÌ. O vybudov·nÌVesteckÈ spojky je podle starostky totiû jiû rozhodnuto.N·slednÏ poû·dala jednotlivÈ zastupiteleo jejich stanoviska.Marta Hrub· vyj·d¯ila sv˘j souhlas s v˝stavbouVesteckÈ spojky, protoûe se dopravav†mÏstskÈ Ë·sti st·le vÌce zahuöùuje. To je zap¯ÌËinÏnorozs·hlejöÌ v˝stavbou. JejÌ pohled naspojku najdete takÈ na stranÏ 32.Ji¯Ì Ritt sezn·mil p¯ÌtomnÈ se z·vÏry oponenturyk posudku dopravnÌ z·tÏûe v mÏstskÈ Ë·sti,kterou zpracoval odbornÌk na dopravuv†Praze. Oponenturu najdete v tomto Zpravodajina stran·ch 30ñ32. MÌstostarosta se z·-vÏry tÈto oponentury souhlasÌ. TakÈ s Vesteckouspojkou vyj·d¯il souhlas. Jeho p¯ÌspÏvekke spojce si m˘ûete p¯eËÌst na stranÏ 34.Hana Lehovcov· uvedla, ûe obchvat äeberovaa HrnË̯ by mÏl b˝t, ale nesouhlasÌ s propojenÌmd·lnic D3 a D1.Petr Kolek s Vesteckou spojkou nesouhlasil,protoûe z hlediska zdravÌ a ûivotnÌho prost¯edÌnenÌ pro mÏstskou Ë·st v˝hodn·. S jehokoment·¯em ke spojce se m˘ûete sezn·mit nastran·ch 32ñ33.Michaela Archalousov· pouk·zala na skuteËnost,ûe se k VesteckÈ spojce vyj·d¯ila ¯adaodbornÌk˘. Ona se p¯ikl·nÌ k jejich n·zor˘m.V˝stavba v okolÌ nar˘st· a tento trend budepokraËovat. S tÌm se zv˝öÌ i dopravnÌ z·tÏû.S†Vesteckou spojkou souhlasila. JejÌ text ke spojcevyöel jiû ve Zpravodaji ËÌslo 2/2008 na str. 22.ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE3/2008 3


RADNICEV·clav Pa¯Ìk podal obËan˘m podrobn˝ v˝klado dopravÏ v naöÌ mÏstskÈ Ë·sti s Vesteckouspojkou a bez nÌ. S Vesteckou spojkou z·sadnÏnesouhlasÌ. »l·nek o spojce od V·clavaPa¯Ìka zve¯ejÚujeme na stran·ch 33ñ34.D·le vystoupil ZdenÏk Selichar z ÿeditelstvÌsilnic a d·lnic. ZdenÏk Selichar p¯ÌtomnÈ informovalo VesteckÈ spojce a odpovÌdal nadotazy. N·slednÏ probÏhla dlouh· a bou¯liv·diskuze.Ji¯Ì Ritt a V·clav Pa¯Ìk podali svÈ protin·vrhyusnesenÌ. Ji¯Ì Ritt navrhl podat p¯ipomÌnky beznesouhlasnÈho stanoviska, zatÌmco V·clavPa¯Ìk doporuËil vyj·d¯it nesouhlas s komunikacÌv trase JVK a k¯iûovatkou na d·lnici D1.ZastupitelÈ potÈ hlasovali. Ani jeden z protin·vrh˘Zastupitelstvo nep¯ijalo. Naopak souhlasilos p˘vodnÌm n·vrhem. Pro v tomto p¯ÌpadÏhlasovali Michaela Archalousov·, PetrKolek, Hana Lehovcov· a Petra Venturov·,zatÌmco proti byli Marta Hrub·, V·clav Pa¯Ìka Ji¯Ì Ritt. Na z·vÏr Eva P¯Ìhodov· p¯edalazastupitelstvu petici proti VesteckÈ spojce.Z USNESENÕ K EXITU NA 3,7 KILOMETRUD¡LNICE D1Zastupitelstvo vzalo na vÏdomÌ dokumentacik ˙zemnÌmu vyj·d¯enÌ ke k¯iûovatce na 3,7kilometru d·lnice.Zastupitelstvo k tÈto dokumentaci vydalo nesouhlasnÈstanovisko vzhledem k n·sledujÌcÌmp¯ipomÌnk·m:ï Ke k¯iûovatce na D1 Zastupitelstvo nem·p¯ipomÌnky.ï SvÏteln· k¯iûovatka u vjezdu do komerËnÌzÛny nezaruËuje plynul˝ pr˘jezd dopravyz†navazujÌcÌ silnice, kterou je Vesteck· spojka.K¯iûovatka se stavÌ proto, aby odvedla dopravupr·vÏ ze spojky. Ta m· b˝t pro osobnÌdopravu. Z tÏchto d˘vod˘ je nep¯ÌpustnÈ br·-nit plynulosti dopravy vybudov·nÌm k¯iûovatkyse svÏtelnou signalizacÌ. Pro dopravu potÈto komunikaci Zastupitelstvo poûaduje plynul˝,nep¯eruöen˝ pr˘jezd z navazujÌcÌ VesteckÈspojky.ï Na Vesteckou spojku Zastupitelstvo û·d·umÌstit dopravnÌ znaËku z·kaz vjezdu vozidl˘mnad 6 tun.Z USNESENÕ K VESTECK… SPOJCEZastupitelstvo vzalo na vÏdomÌ dokumentacik ˙zemnÌmu vyj·d¯enÌ k VesteckÈ spojce.Zastupitelstvo k tÈto dokumentaci vydalo nesouhlasnÈstanovisko vzhledem k n·sledujÌcÌmp¯ipomÌnk·m, kterÈ doposud nebyly zohlednÏny:ï Vesteck· spojka nesmÌ b˝t v budoucnu spojkoud·lnic. Zastupitelstvo je proti spojce d·lnic,nikoliv vöak proti komunikaci samÈ. Ta jetotiû navrûena v souladu s ˙zemnÌmi pl·nyhlavnÌho mÏsta Prahy i St¯edoËeskÈho kraje.ï Zastupitelstvo û·d· vypustit ˙sek VesteckÈspojky mezi silnicemi II/603 (star· beneöovsk·)a III/0033 (HrnË̯e ñ Zdimϯice). Tato Ë·stje pro mÏstskou Ë·st zbyteËn·. UvedenÈ propojenÌp¯ivede dalöÌ dopravu, coû je v rozporus ˙myslem odvÈst dopravu.ï NezbytnÏ nutn· je z·ruka, ûe se Vesteck·spojka uvede do provozu aû potÈ, co budezprovoznÏn SilniËnÌ okruh kolem Prahy (praûsk˝d·lniËnÌ obchvat) a obchvat Jesenice.ï Na spojku se m· umÌstit dopravnÌ znaËkaz·kaz vjezdu vozidl˘m nad 6 tun, a to v obousmÏrech i v p¯Ìpadn˝ch mÌstech k¯ÌûenÌ. JenutnÈ kamionovÈ dopravÏ zak·zat vjezd.ï P¯emostÏnÌ silnice III/0032 (HrnË̯e ñ Rozkoö)je zapot¯ebÌ vybudovat v maxim·lnÌ v˝öce4 metry. To je d˘leûitÈ vzhledem k z·ruce,ûe Vesteck· spojka m· b˝t urËena pro dopravuosobnÌ, nikoliv kamionovou.ï Vesteck· spojka se m· zat¯Ìdit jako komunikaceII. t¯Ìdy s rychlostÌ nejv˝öe 70 kilometr˘za hodinu.ï Je nutnÈ provÈst d˘kladn˝ hydrogeologick˝pr˘zkum s ohledem na velmi blÌzkou chr·-nÏnou lokalitu HrnË̯sk˝ch luk. Nepostradateln˝je n·vrh opat¯enÌ na zachov·nÌ reûimupodzemnÌch vod p¯ed zah·jenÌm stavby.ï V dopravnÌm znaËenÌ je zapot¯ebÌ p¯idat nanovÏ vzniklou kruhovou k¯iûovatku (umÌstÏnouna k¯ÌûenÌ VesteckÈ spojky spolu s komunikacÌIII/0033 HrnË̯e ñ Zdimϯice) z·kazpr˘jezdu mÏstskou Ë·stÌ.ï V souËasnÈ dobÏ se musÌ provÈst mϯenÌhladin hluku v obydlen˝ch zÛn·ch (izofon).Hlukov· z·tÏû by se po v˝stavbÏ VesteckÈspojky nemÏla v˝raznÏ zhoröit.43/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICEï Vesteck· spojka zhoröÌ ûivotnÌ prost¯edÌ, ip¯esto, ûe v˝poËty neprok·zaly p¯ekroËenÌ limit˘.MÏstsk· Ë·st proto poûaduje kompenzaci,nap¯Ìklad v podobÏ v˝kupu pozemk˘podÈl VesteckÈ spojky. N·slednÈ by se mÏlyozelenit, respektive zalesnit.Z¡BOR POZEMKŸZastupitelstvo souhlasilo se z·borem pozemk˘za p¯edpokladu, ûe se v˝öe uvedenÈ p¯ipomÌnkydo novÈ dokumentace k ˙zemnÌmurozhodnutÌ na k¯iûovatku 3,7 kilometru i dodokumentace k VesteckÈ spojce zapracujÌ.⁄ZEMNÕ PL¡N VESTCE A JESENICEZastupitelstvo vyj·d¯ilo souhlas s pod·nÌmû·dosti o zmÏnu ˙zemnÌho pl·nu v katastr·lnÌm˙zemÌ obce Vestec a Zdimϯice (Jesenice)na vypouötÏnÌ Ë·sti VesteckÈ spojky odkomunikace ËÌslo II/603 (star· beneöovsk·) kekomunikaci Ë. III/0033 (HrnË̯e ñ Zdimϯice).ODPISOV… PL¡NY Z¡KLADNÕ A MATEÿSK…äKOLYZastupitelstvo schv·lilo odpisov˝ pl·n z·kladnÌökoly i mate¯skÈ ökoly v navrûenÈm znÏnÌ.äkola odepisuje myËku n·dobÌ, ökolka hernÌprvky.HROBOV… MÕSTOZastupitelstvo p¯idÏlilo hrobovÈ mÌsto panÌBlance P·lovÈ z Vestce.DAROVACÕ SMLOUVA NA VEÿEJN… OSVÃT-LENÕZastupitelstvo odloûilo projedn·v·nÌ darovacÌsmlouvy aû do okamûiku, kdy Praûsk· realitnÌs.r.o. vypo¯·d· svÈ z·vazky v˘Ëi dodavatel˘m.MÏstsk· Ë·st se rozhodla vyËkat dovy¯eöenÌ tohoto problÈmu.Tom·ö Nechv·tal,redakce* * *20. ZASED¡NÕ. 19. 5. 2008Dvac·tÈ zased·nÌ Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti se konalo 19. 5. na ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti v äeberovÏ.Jedn·nÌ se ˙Ëastnilo öest zastupitel˘, omluvila se Marta Hrub·. Na zased·nÌ se dostavilidva obËanÈ mÏstskÈ Ë·sti.DAROVACÕ SMLOUVA NA VEÿEJN… OSVÃT-LENÕZastupitelstvo schv·lilo darovacÌ smlouvu nastavbu ve¯ejnÈho osvÏtlenÌ. Hodnota uvedenÈstavby je 200 000 KË. Praûsk· realitnÌ s.r.o.p¯ed·v· mÏstskÈ Ë·sti na z·kladÏ darovacÌsmlouvy ve¯ejnÈ osvÏtlenÌ u anglick˝ch domk˘.Vzhledem k pÌsemnÈ informaci od vϯitele,ûe Praûsk· realitnÌ svÈ z·vazky vyrovnala,mohla mÏstsk· Ë·st ve¯ejnÈ osvÏtlenÌ p¯ijmout.O uzav¯enÌ darovacÌ smlouvy na komunikacea pozemky pod nimi Zastupitelstvo rozhodlojiû na svÈm zased·nÌ 17. 3. tohoto roku (Zpravodaj2/2008, str. 5).FINANCOV¡NÕ PÿÕ»N›CH PRAHŸ A CYKLO-STEZEKKv˘li usnadnÏnÌ administrativy Zastupitelstvosouhlasilo s p¯evodem finanËnÌch prost¯edk˘TechnickÈ spr·vÏ komunikacÌ (TSK). PenÌzejsou v rozpoËtu mÏstskÈ Ë·sti urËeny na investiËnÌakce P¯ÌËnÈ prahy a Cyklostezky.Na t¯i p¯ÌËnÈ prahy p˘jde 700 000 KË. Jedenp¯ÌËn˝ pr·h se pl·nuje u ovËÌna. DalöÌ dva bymÏly vyr˘st v ulici K Labeök·m, prvnÌ u Izomatu(smÏr Kunratice), druh˝ u americk˝chdomk˘ (smÏr Rozkoö).DalöÌ prahy se pl·nujÌ p¯ed HrnË̯skou hosp˘dkoua u b˝valÈ prodejny Jednoty v äeberovÏ.V jejich p¯ÌpadÏ je vöak jeötÏ zapot¯ebÌvyjasnit financov·nÌ.Na cyklostezky putuje 3 500 000 KË. ZaËnese cyklostezkou ËÌslo 4 (za fotbalov˝m h¯iötÏmu Br˘dku), n·sledovat budou 7 (u ovËÌna),2 (do podchodu pod d·lnicÌ D1 ve smÏruna Kate¯inky) a 6 (Drazdy ñ Rozkoö). K tomuviz tÈû Zpravodaj 6/2007, str. 5.Podle n·vrhu smlouvy si m· mÏstsk· Ë·stZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE3/2008 5


RADNICEpodrûet vliv na v˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ na zhotovitelea bude moci kontrolovat ¯·dnÈ pouûitÌ p¯eveden˝chpenÏz.FINANCOV¡NÕ REKONSTRUKCE ULICV†HRN»ÕÿÕCHZastupitelstvo vyslovilo rovnÏû souhlas s p¯evodemfinanËnÌch prost¯edk˘, urËen˝ch v rozpoËtumÏstskÈ Ë·sti na investiËnÌ akci RekonstrukcekomunikacÌ HrnË̯e, na OdbormÏstskÈho investora (OMI). Na tuto investicise vynaloûÌ 3 050 000 KË. KonkrÈtnÏ p˘jdeo†ulice ZadnÌ, U Rozkoöe, Za Jednotou,K†Drazd˘m a Rozkoösk·. P¯edpokl·d· se, ûepr·ce zaËnou v z·¯Ì 2008. Jelikoû bude nutn·p¯eloûka sÌtÌ, rekonstrukce probÏhne ve dvouetap·ch.PÿEVOD PODÕLU NA KRUHOV… KÿIéOVAT-CE OPATOVZastupitelstvo schv·lilo vynÏtÌ kruhovÈ k¯iûovatkyOpatov z rozpracovan˝ch stavebv†majetku mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov a jejÌp¯evedenÌ do majetku hlavnÌho mÏsta Prahy.äeberov se totiû jako spoluinvestor podÌlelË·stkou 400 000 KË na stavbÏ tÈto kruhovÈk¯iûovatky. Pozemek pod stavbou je vöak vevlastnictvÌ hlavnÌho mÏsta Prahy. Je nutnÈ tutok¯iûovatku vyvÈst ze stavebnÌho majetku mÏstskÈË·sti a protokol·rnÏ ji p¯evÈst na Odborspr·vy majetku (OSM).PÿEZKUM HOSPODAÿENÕ: DOPORU»ENÕA OPATÿENÕZastupitelstvo povϯilo finanËnÌ v˝bor a kontrolnÌv˝bor, aby do dalöÌho zased·nÌ Zastupitelstvasepsaly odborn· doporuËenÌ, kter·budou vych·zet ze z·vÏreËnÈ zpr·vy p¯ezkumuhospoda¯enÌ mÏstskÈ Ë·sti za rok 2007.D·le uloûilo tajemnÌkovi ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·stiIvo NovotnÈmu zpracovat opat¯enÌ k n·pravÏzjiötÏn˝ch nedostatk˘. Lh˘ta je rovnÏû do16. 6. 2008, tedy do p¯ÌötÌho zased·nÌ.REKONSTRUKCE V MATEÿSK›CH äKOL-K¡CHZastupitelstvo vzalo na vÏdomÌ informaceo†p¯estavbÏ h¯iöù Mate¯skÈ ökolky v äeberovÏi v HrnË̯Ìch, kter· se uskuteËnÌ v pr˘bÏhuletnÌch pr·zdnin.ZastupitelÈ rovnÏû obdrûeli informaci, ûe sev p¯ÌpadÏ ökolek zmÏnil ˙Ëel investiËnÌch prost¯edk˘.MÌsto p¯Ìstavby kuchynÏ Mate¯skÈökolky HrnË̯e by penÌze mÏly smϯovat narekonstrukci Mate¯skÈ ökolky äeberov. V öeberovskÈmate¯ince m˘ûe vyr˘st patro; dÌkytomu se jejÌ kapacita od z·¯Ì 2009 zv˝öÌ.MIMOÿ¡DN¡ ODMÃNAZastupitelstvo schv·lilo mimo¯·dnou odmÏnupro statut·rnÌ z·stupkyni Z·kladnÌ ökolyHanu Tichou ve v˝öi jejÌho jednoho mÏsÌËnÌhohrubÈho platu. OdmÏna bude vyplacenaze mzdov˝ch prost¯edk˘ ökoly.Po ˙norovÈ rezignaci Evy HrubÈ na mÌsto ¯editelkyvede Z·kladnÌ ökolu V Ladech pr·vÏHana Tich·. Nov· ¯editelka nebo nov˝ ¯editelvzejdou z konkurzu. Viz Zpravodaje 1/2008,str. 2 a 2/2008, str. 29.Tom·ö Nechv·tal,redakce* * *NEJBLIéäÕ DALäÕ ZASED¡NÕZASTUPITELSTVABÏhem letnÌch pr·zdnin ¯·dn· zased·nÌ nepl·nujeme.Po ËervnovÈ sch˘zi se to nejbliûöÌuskuteËnÌ aû v z·¯Ì. V p¯ÌpadÏ pot¯eby lze vöaksvolat mimo¯·dnÈ zased·nÌ.Po¯adÌ Datum MÌsto kon·nÌ21. 16. 6. HrnË̯e: Bar·Ënick· rychta22. 22. 9. äeberov: ⁄¯ad mÏstskÈ Ë·stiZastupitelstvo se s v˝jimkou Ëervence a srpnasch·zÌ pravidelnÏ jednou mÏsÌËnÏ vûdy v pondÏlÌ.KaûdÈ zased·nÌ zaËÌn· v 17 hodin. MÌstasch˘zÌ se pravidelnÏ st¯ÌdajÌ. Jeden mÏsÌcse konajÌ v budovÏ ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti v äeberovÏ(K HrnË̯˘m 160), druh˝ v Bar·ËnickÈrychtÏ v HrnË̯Ìch (K äeberovu 805).Program zased·nÌ najdete vûdy v dostateËnÈmp¯edstihu na ve¯ejnÈ desce na internetu i nabudovÏ ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti a takÈ na jednotliv˝chn·stÏnk·ch rozmÌstÏn˝ch v äeberovÏi†v HrnË̯Ìch.Petra Venturov·,starostka63/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICEZastupitelÈ informujÌNAäE KORESPONDENCE OHLEDNÃVESTECK… SPOJKYV dubnu tohoto roku jsme odeslali dva dopisy.Jeden z nich putoval k praûskÈmu radnÌmuRadovanu äteinerovi, kter˝ odpovÌd· zaoblast dopravy. Druh˝ z nich obdrûel hejtmanSt¯edoËeskÈho kraje Petr Bendl. Oba texty,kterÈ obsahovaly naöe dotazy t˝kajÌcÌ se VesteckÈspojky, i odpovÏdi adres·t˘, p¯etiskujeme.N·slednÏ uve¯ejÚujeme i odpovÏÔ Vestce nanaöi û·dost o zmÏnu ˙zemnÌho pl·nu tÈto obce.Petra Venturov·,starostka* * *MÃSTSK¡ »¡ST SE PT¡ RADOVANAäTEINERAV Praze dne 11. dubna 2008VÏc: é·dost o odpovÏdi na ot·zky t˝kajÌcÌse VesteckÈ spojkyV·ûen˝ pane radnÌ,vzhledem ke skuteËnosti, ûe m·te na starostioblast dopravy na ˙zemÌ naöeho hlavnÌhomÏsta Prahy, û·d·m V·s o odpovÏdina n·sledujÌcÌ ot·zky:ï M·me jako mÏstsk· Ë·st moûnost ovlivnitexistenci realizace VesteckÈ spojky?ï M·me se pouze vyjad¯ovat k projektu adokumentaci k ˙zemnÌmu rozhodnutÌ VesteckÈspojky a exitu na 3,7 kilometru d·lniceD1?ï Existuje dohoda hlavnÌ mÏsto Praha ñSt¯edoËesk˝ kraj a ÿeditelstvÌ silnic a d·lnico financov·nÌ a realizaci VesteckÈ spojkya exitu na 3,7 kilometru d·lnice D1?ï Pokud dohoda existuje, ËÌm bude St¯edoËesk˝kraj Ñkompenzovatì zhoröenÌ ûivotnÌhoprost¯edÌ naöÌ mÏstskÈ Ë·sti?ï Z jakÈho d˘vodu realizaci VesteckÈ spojky,p¯ÌpadnÏ jejÌ Ë·sti nefinancuje pouzeSt¯edoËesk˝ kraj (¯eöÌ dopravu tohoto kraje),ale financov·nÌ p¯ebÌr· ÿeditelstvÌ silnica d·lnic?ï JakÈ m·me z·ruky z·kazu vjezdu kamionovÈdopravy na tuto komunikaci v p¯ÌpadÏ,ûe ji bude realizovat ÿeditelstvÌ silnic ad·lnic?VϯÌm, ûe ot·zky jsou snadno zodpovÏditelnÈa v brzkÈ dobÏ mi na nÏ odpovÌte jakokompetentnÌ osoba.S pozdravemIng. Petra Venturov·,starostka* * *RADOVAN äTEINER ODPOVÕD¡V Praze dne 17. 4. 2008V·ûen· panÌ starostko,plnÏ ch·pu V·ö z·jem o stavbu VesteckÈspojky. Na druhou stranu jsem p¯esvÏdËen,ûe obavy, kterÈ vypl˝vajÌ z Vaöeho dopisu,jsou zcela zbyteËnÈ.S ohledem na skuteËnost, ûe stavba VesteckÈspojky je zahrnuta v ⁄zemnÌm pl·nuhlavnÌho mÏsta Prahy, nebylo by jistÏ namÌstÏ negativnÌ stanovisko. V r·mci vyj·d-¯enÌ k projektu vöak m·te moûnost ovlivnitvlastnÌ provedenÌ stavby tÈto komunikace,jejÌ technickÈ vybavenÌ a podobnÏ.Jsem p¯esvÏdËen, ûe z hlediska ûivotnÌhoprost¯edÌ bude zprovoznÏnÌ tÈto silnice p¯Ìnosem,neboù na rozdÌl od takzvanÈ starÈbeneöovskÈ silnice a KunratickÈ spojky budezajiötÏna protihlukov˝mi opat¯enÌmi tak, abynebyly p¯ekraËov·ny souËasnÈ limity.Financov·nÌ stavby je d·no ze z·kona a zezat¯ÌdÏnÌ tÈto komunikace. »·st naz˝van·jako Vesteck˝ p¯ivadÏË je souË·stÌ stavbyPraûskÈho okruhu a jako takovou ji financujejednoznaËnÏ ÿeditelstvÌ silnic a d·lnic»eskÈ republiky. »·st mezi starou beneöovskoua d·lnicÌ D1 potom bude financov·naSt¯edoËesk˝m krajem pouze v p¯ÌpadÏ, ûeMinisterstvo dopravy »eskÈ republiky ji zat¯ÌdÌjako silnici II. t¯Ìdy. Z·kaz vjezdu kamion˘V·m vöak nezaruËÌ ani tento zdrojZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE3/2008 7


RADNICEfinancov·nÌ, ale na druhou stranu ji budouvyuûÌvat pouze ta vozidla, kter· v souËasnostijezdÌ mezi obytn˝mi domy po star˝chsilnicÌch, neboù pro jinou dopravu nebuderozhodnÏ Ëasov˝m ani dÈlkov˝m p¯Ìnosem.Na druhou stranu je tato komunikace nezbytn·pro dalöÌ rozvoj p¯ilehlÈho ˙zemÌ, a nelzetedy hovo¯it o tom, ûe by ¯eöila dopravupouze St¯edoËeskÈho kraje. Proto takÈ nikdoneuvaûuje o p¯Ìpadn˝ch kompenzacÌch.VϯÌm, ûe jsem Vaöe ot·zky plnÏ zodpovÏdÏla celou problematiku V·m dostateËnÏobjasnil.S pozdravemRadovan äteiner,radnÌ hlavnÌho mÏsta Prahy* * *MÃSTSK¡ »¡ST SE PT¡ PETRA BENDLAV Praze dne 11. dubna 2008VÏc: é·dost o odpovÏdi na ot·zky t˝kajÌcÌse VesteckÈ spojkyV·ûen˝ pane hejtmane,vzhledem ke skuteËnosti, ûe jste hejtmanemSt¯edoËeskÈho kraje, û·d·m V·s o odpovÏdina n·sledujÌcÌ ot·zky, t˝kajÌcÌ se komplexnÌhoodvedenÌ dopravy z regionu St¯edoËeskÈhokraje, doposud z velkÈ Ë·sti jezdÌcÌhov jiûnÌ Ë·sti (Jesenice, Kocanda, JÌlovÈ apodobnÏ) p¯es naöi mÏstskou Ë·st. Varianta¯eöenÌ je takzvan· Vesteck· spojka, kter· m·mnoho nep¯·tel, a Ë·steËnÏ ¯eöÌ dopravu tÈtoË·sti Vaöeho kraje, ne vöak zcela, nehledÏke skuteËnosti, ûe dopravu z Vaöeho regionuna hranici ˙zemÌ naöÌ mÏstskÈ Ë·sti p¯ivedejeötÏ vÌce, ËÌmû z·sadnÏ ovlivnÌ kvalituûivotnÌho prost¯edÌ v naöÌ mÏstskÈ Ë·sti.Proto V·s û·d·m o zodpovÏzenÌ nÏkolikam·lo n·sledujÌcÌch ot·zek:ï M·me jako mÏstsk· Ë·st moûnost ovlivnitexistenci realizace VesteckÈ spojky?ï Existuje dohoda hlavnÌ mÏsto Praha ñSt¯edoËesk˝ kraj a ÿeditelstvÌ silnic a d·lnico financov·nÌ a realizaci VesteckÈ spojkya exitu na 3,7 kilometru d·lnice D1?KAREL VYäEHRADSK› ODPOVÕD¡ZA PETRA BENDLAPraha 12. 5. 2008V·ûen· panÌ starostko,obdrûel jsem spolu s n·mÏstkem KarlemVyöehradsk˝m V·ö dopis s dotazy, t˝kajÌcÌse p¯Ìpravy a n·slednÈho uûÌv·nÌ VesteckÈspojky.K vÏtöinÏ Vaöich dotaz˘ sdÏluji, ûe Vesteck·spojka bude silnicÌ I. t¯Ìdy, bude ve vlastnictvÌst·tu a stavbu bude realizovat ÿeditelstvÌsilnic a d·lnic.Trasa VesteckÈ spojky je urËena schv·len˝mi˙zemnÌmi pl·ny. V r·mci projektovÈ p¯ÌïPokud dohoda existuje, ËÌm bude St¯edoËesk˝kraj Ñkompenzovatì zhoröenÌ ûivotnÌhoprost¯edÌ naöÌ mÏstskÈ Ë·sti, p¯ÌpadnÏÿeditelstvÌ silnic a d·lnic p¯evzetÌ realizacekomunikace, kter· ¯eöÌ dopravu St¯edoËeskÈhokraje prost¯ednictvÌm financÌ urËen˝chÿeditelstvÌ silnic a d·lnic?ï Z jakÈho d˘vodu realizaci VesteckÈ spojky,p¯ÌpadnÏ jejÌ Ë·sti nefinancuje pouzeSt¯edoËesk˝ kraj (¯eöÌ dopravu tohoto kraje),ale financov·nÌ p¯ebÌr· ÿeditelstvÌ silnica d·lnic?ï JakÈ m·me z·ruky z·kazu vjezdu kamionovÈdopravy na tuto komunikaci v p¯ÌpadÏ,ûe ji bude realizovat ÿeditelstvÌ silnica d·lnic? Tedy zaruËenÌ komunikace urËenÈpouze pro osobnÌ dopravu, nikoliv prodopravu kamionovou, kterÈ je urËen velk˝obchvat hlavnÌho mÏsta Prahy?ï Bohuûel v dokumentaci n·m doruËenÈpro ˙zemnÌ ¯ÌzenÌ je hned v ˙vodu uvedeno,ûe komunikace bude bez omezenÌ, coûje v rozporu s dosavadnÌmi p¯Ìsliby, ûe sebude jednat o komunikaci II. t¯Ìdy se z·kazemvjezdu kamionovÈ dopravy.VϯÌm, ûe ot·zky jsou snadno zodpovÏditelnÈa v brzkÈ dobÏ mi na nÏ odpovÌte jakoprav· kompetentnÌ osoba.S pozdravemIng. Petra Venturov·,starostka* * *83/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICEVESTEC ODPOVÕD¡ NA é¡DOSTO†ZMÃNU SV…HO ⁄ZEMNÕHO PL¡NUVe Vestci dne 23. 5. 2008VÏc: Vyj·d¯enÌ Obce Vestec k û·dostio†zmÏnu ˙zemnÌho pl·nu obceV·ûenÌ p¯·telÈ,k vaöÌ û·dosti o zmÏnu ˙zemnÌho pl·nu vevÏci vypuötÏnÌ ˙seku VesteckÈ spojky odkomunikace II/603 VÌdeÚskÈ po komunikaciIII/0033 (HrnË̯e ñ Zdimϯice) na z·kladÏ19. UsnesenÌ Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·stiPraha ñ äeberov uv·dÌme, ûeï Obec Vestec nem· v dohlednÈ dobÏ z·-mÏr po¯izovat zmÏnu ˙zemnÌho pl·nu.ï Komunikace Vesteck· spojka je definov·najako ve¯ejnÏ prospÏön· stavba region·lnÌhov˝znamu a jejÌ trasa je schv·len·v†˙zemnÌm pl·nu st¯edoËeskÈho regionu.Toto konstatov·nÌ je tÈû v souladu se znÏnÌmbodu V. zaslanÈho programu zased·nÌvaöeho Zastupitelstva. ZmÏna je moûn·pouze zmÏnou ˙zemnÌho pl·nu regionu,o†nÌû rozhoduje a kterou schvaluje Zastupitelstvokraje. ⁄zemnÌ pl·n i zmÏna ˙zemnÌhopl·nu obce musÌ b˝t v souladu s toutonad¯azenou dokumentacÌ, jinak nenÌ moûnÈzmÏnu projednat.ï Obci Vestec byla Ministerstvem ûivotnÌhoprost¯edÌ zasl·na k vyj·d¯enÌ dokumentacez·mÏru Vesteck· spojka v ˙seku Z·-padnÌ komerËnÌ zÛna Pr˘honice ñ silniceII/603 na ûivotnÌ prost¯edÌ (EIA). NaöÌ snahoubude uplatnit veöker· moûn· a obhajipravyjsou n·vrhy pr˘bÏûnÏ projedn·v·nyse vöemi dotËen˝mi obcemi, kterÈ jsou i˙ËastnÌky stavebnÌch ¯ÌzenÌ, a svÈ p¯ipomÌnkymohou tak uplatÚovat. Z·roveÚ lze poûadovatv r·mci stavby realizaci takov˝chopat¯enÌ, kter· by zhoröenÌ ûivotnÌho prost¯edÌzamezila nebo podstatnÏ snÌûila iv†p¯ÌpadÏ provozu tÏûkÈ n·kladnÌ dopravy.S pozdravemKarel Vyöehradsk˝,v zastoupenÌ* * *teln· opat¯enÌ tak, abychom negativnÌ dopadytÈto stavby v maxim·lnÌ m̯e eliminovali(poûadov·nÌ zpracov·nÌ p¯edloûenÈdokumentace ve variant·ch, protihlukov·opat¯enÌ ñ oboustrannÈ zemnÌ valy, opat¯enÌproti praönosti ñ v˝sadby zelenÏ, dopravnÌopat¯enÌ, opat¯enÌ bÏhem v˝stavby ñ skr·-pÏnÌ, ˙klid ulic a tak podobnÏ). Naöestanovisko v·m zaöleme.Ch·peme neöùastnou polohu obytn˝ch Ë·stÌäeberova a HrnË̯ na radi·lnÌm propojenÌdo centra Prahy a vaöi snahu ochr·nit je p¯eddalöÌm n·r˘stem dopravy. V·ö poûadavek jevöak takovÈho druhu, ûe jej nelze s ˙spÏchemrealizovat. Jakoukoli dalöÌ spolupr·civ prosazov·nÌ spoleËn˝ch cÌl˘ vÌt·me.S p¯·telsk˝m pozdravem a p¯·nÌm dostatku silAlena äediv·,starostka Vestce* * *POMOZTE N¡M PE»OVATO VEÿEJNOU ZELE“Mnoho z n·s p¯ed svÈ ploty vys·zelo r˘znÈstromky a ke¯e. DalöÌ zeleÚ zajistila samamÏstsk· Ë·st. V poslednÌ dobÏ se mnoûÌ stÌûnosti,ûe pracovnÌci firmy, kter· se o ve¯ejnouzeleÚ star·, tuto v˝sadbu poökodili.PostupnÏ p¯ib˝v· os·zen˝ch ploch. Kv˘litomu se mÏnÌ pomÏr mezi plochou, kter·se sek· pojezdovou sekaËkou, a tr·vnÌkem,jejû lze sekat pouze strunovou sekaËkou. TopochopitelnÏ pro pracovnÌky firmy znamen·vÏtöÌ Ëasovou z·tÏû.ProsÌme proto vöechny, kdo majÌ p¯ed plotemvys·zenÈ stromy, ke¯e, kvÏtiny Ëi jinÈrostliny, aby mÏstskÈ Ë·sti pomohli s jejichochranou p¯ed poökozenÌm.Pokud je to ve vaöich moûnostech, tr·vnÌkp¯ed sv˝m plotem posekejte sami. P¯edejdetetÌm poökozenÌ vysazen˝ch rostlin. P¯ivÌt·me,kdyû vysek·te alespoÚ metrov˝ prostorokolo stromu Ëi ke¯e nebo tento prostorzasypete mulËem.Petr Kolek,mÌstostarostaZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE3/2008 9


Z NAäÕ »TVRTI⁄¯ad mÏstskÈ Ë·stiTERMÕNY VELKOOBJEMOV›CH KONTEJNERŸäEBEROV (ulice V Ladech)12. 7. 9. 8. 6. 9. 20. 9. 4. 10. 8. 11. 22. 11. 6. 12.HRN»ÕÿE (ulice OsvÏtov·)26. 7. 23. 8. 6. 9. 20. 9. 25. 10. 8. 11. 22. 11. 20. 12.Kontejnery se p¯istavujÌ kolem 8. hodiny a odv·ûejÌ po svÈm naplnÏnÌ, nejpozdÏji vöakv†16 hodin odpoledne.Ludmila Dvo¯·kov·, ⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovPoniËenÈ h¯iötÏ v HrnË̯Ìch. Co s tÌm?V nedÏli 11. 5. 2008 r·no jsem byla vyvÏsitna h¯iöti v HrnË̯Ìch Rozpis vyuûitÌ h¯iötÏ nap¯ÌötÌ t˝den.Jiû od ulice K SafinÏ si vöÌm·m, ûe obÏ brankyna sportoviötÏ jsou otev¯enÈ doko¯·n. Obch·zÌmcel˝ sportovnÌ komplex. Po cestÏ p¯ejÌûdÌmkoË·rkem po vytrhan˝ch plaÚk·ch aplastov˝ch lahvÌch. Vyh˝b·m se slepiËinc˘m.Zastavuji p¯ed n·stÏnkou, tedy spÌöe u kovovÈvitrÌny. Kdyû jsme totiû loni naöli jejÌ zasklenÌËty¯ikr·t rozbitÈ, tak jsme dalöÌ zasklÌv·nÌ radÏjivzdali. O bezpoËtukr·t zalomenÈm klÌËkuv z·mku n·stÏnky uû ani nemluvÌm.P˘vodnÏ Ëist·, bÌl· vitrÌna je dnes poseta roztodivn˝migrafick˝mi projevy. Kontroluji jeötÏchatku a novÈ dve¯e, ty p˘vodnÌ nÏkdoÑz†naöich mil˝ch spoluobËan˘ì totiû prokopl.Jdu na h¯iötÏ, kde platÌ z·kaz kou¯enÌ anoöenÌ sladk˝ch n·poj˘ typu cola. Kdyû setakov· tekutina, t¯eba i z neopatrnosti, na h¯iötÏvylije, na ploöe se objevÌ nehezkÈ barevnÈskvrny. Tyto zmÏny jsou z¯ejmÏ nevratnÈ.A†ejhle, m˘j zrak padne na jeden flek a tuhlevidÌm dalöÌ skvrny. A t·mhle se nÏkdo p¯Ìmona hracÌ plochu vyzvracel! ée by sportovec?Po obvodÏ h¯iötÏ se v·lÌ pouûitÈ papÌrovÈ kapesnÌky,krabiËky od cigaret, nedopalky, plastovÈlahve, nÏkterÈ dokonce i s ËÌmsi uvnit¯.Popelnice je totiû p˘l metru od h¯iötÏ a to jeasi pro Ñnaöe sportovceì p¯Ìliö daleko. Jo,a†bÌlÈ branky uû takÈ bohuûel nejsou bÌlÈ.OpÏt tam nalÈz·m svÈr·znÈ grafickÈ projevyprovedenÈ v ËernÈ barvÏ.Velmi pravdÏpodobn˝m autorem tÏchto prapodivn˝ch˙prav bude nÏkdo, kdo si p˘jËilklÌËe od h¯iötÏ. My vöak tyto klÌËe p˘jËujemepouze obËan˘m äeberova a HrnË̯˘.H¯iötÏ bylo po¯Ìzeno z ve¯ejn˝ch penÏz amÏlo slouûit naöim obËan˘m zdarma. Jak jevidÏt, toho, co je zdarma, si patrnÏ nev·ûÌme.Soustavn· devastace vyûaduje opravy azv˝öenÈ n·klady na ˙drûbu. Protoûe je t¯ebachr·nit naöe h¯iötÏ p¯ed jeho zneuûÌv·nÌm,nezb˝v· neû zmÏnit reûim p˘jËov·nÌ klÌˢ.RovnÏû budu prosazovat, aby od 1. 6. 2008byl p¯Ìstup na h¯iötÏ zpoplatnÏn.V·ûenÌ spoluobËanÈ, prosÌm zamyslete se nadtÌm, jak se chov·te mimo sv˘j domov. NeniËtevÏci, kterÈ jsou tu pro v·s. Ba pr·vÏ naopak.Pomozte je chr·nit p¯ed vandaly.DÏkuji v·m.Kate¯ina Kolkov·,HrnË̯eP. S.: V nedÏli veËer najdeme plak·t, kter˝jsem vyvÏsila tent˝û den r·no, oho¯el˝. RozpisvyuûitÌ h¯iötÏ kdosi popsal a pomalovalsprost˝mi obr·zky.103/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


VESTECK¡ SPOJKAVesteck· spojka a ˙zemnÌ pl·nov·nÌNa prvopoË·tku vöech staveb silnic a d·lnicv†»eskÈ republice najdeme vûdy ˙zemnÌ pl·-nov·nÌ. Tento proces podrobnÏ upravuje stavebnÌz·kon. Od 1. 1. 2007 to je z·kon ËÌslo183/2006 Sb. v platnÈm znÏnÌ. P¯edtÌm öloo†z·kon ËÌslo 50/1976 Sb. Nov˝ stavebnÌ z·-kon ˙zemnÌ pl·nov·nÌ v˝raznÏ pozmÏnil.Vesteckou spojku v tÈto chvÌli obsahujÌ vöechny˙zemnÌ pl·ny dotËen˝ch kraj˘ a obcÌ.⁄zemnÌ pl·ny jednotliv˝ch obcÌ musÌ b˝t logickyv souladu s ˙zemnÌmi pl·ny (novÏ z·-sadami ˙zemnÌho rozvoje) kraj˘. S Vesteckouspojkou konkrÈtnÏ jiû d·vno poËÌtajÌï ˙zemnÌ pl·n hlavnÌho mÏsta Prahy, kter·je z·roveÚ krajem i obcÌ,ï a v r·mci St¯edoËeskÈho kraje ˙zemnÌ pl·ntakzvanÈho velkÈho ˙zemnÌho celku PraûskÈhoregionu.Na druh˝ zmiÚovan˝ navazujÌ ˙zemnÌ pl·nyobcÌï Vestec,ï Jesenice aï Pr˘honice.ZDROJE HLAVNÕCH INFORMACÕPRAHA (⁄zemnÌ pl·n hlavnÌho mÏsta Prahy)http://magistrat.praha-mesto.cz/Uzemni-planovani-a-rozvojhttp://magistrat.praha-mesto.cz/Mapy/Mapy/Uzemni-planSTÿEDO»ESK› KRAJ⁄zemnÌ pl·nov·nÌ ve St¯edoËeskÈm krajiwww.kr-stredocesky.cz/portal/stredocesky-kraj/uzemni-planovani/⁄zemnÌ pl·n velkÈho ˙zemnÌho celku PraûskÈhoregionuwww.wmap.cz/vucprazskyregion/VESTEC (⁄zemnÌ pl·n Vestce)www.vestec.cz/uzemni-planJESENICE (⁄zemnÌ pl·n Jesenice)www.oujesenice.cz/?id=20PRŸHONICE (⁄zemnÌ pl·n Pr˘honic)Text: www.pruhonice-obec.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=13396&id=70582&p1 =2104Mapa: www.pruhonice-obec.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=13396 &id_ dokumenty=72188Tom·ö Nechv·tal,redakceVesteck· spojka a posuzov·nÌ vliv˘ na ûivotnÌprost¯edÌ (EIA)Posuzov·nÌ vliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌ a ve¯ejnÈ zdravÌ, takzvan· EIA, je jednÌm z povolovacÌch¯ÌzenÌ k VesteckÈ spojce. P¯edstavuje jednu z ˙vodnÌch f·zÌ ˙¯ednÌch procedur,kterÈ se jÌ budou postupnÏ vÏnovat. V pr˘bÏhu posuzov·nÌ vliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌ ave¯ejnÈ zdravÌ se hodnotÌ r˘znÈ moûnosti ¯eöenÌ, jejich kladnÈ i z·pornÈ str·nky. D·le sestanovujÌ z·kladnÌ kritÈria pro stavbu a navrhujÌ omezujÌcÌ podmÌnky a p¯Ìpadn· kompenzaËnÌopat¯enÌ. Toto stadium konËÌ vyd·nÌm z·vÏreËnÈho stanoviska. Bez nÏj nenÌ moûnÈzaËÌt stavÏt.CO JE TO POSUZOV¡NÕ VLIVŸ NA éIVOTNÕ PROSTÿEDÕ?SouslovÌm posuzov·nÌ vliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌ se oznaËuje zvl·ötnÌ proces, obecnÏ zn·-m˝ takÈ pod mezin·rodnÌ zkratkou EIA. Tato t¯i pÌsmena se odvozujÌ z anglickÈho oznaËenÌprocedury: Environmental Impact Assessment.ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE3/2008 11


VESTECK¡ SPOJKAPosuzov·nÌ podlÈhajÌ z·mÏry, jejichû provedenÌby mohlo z·vaûnÏ ovlivnit ûivotnÌprost¯edÌ, a kterÈ jsou vyjmenov·ny v p¯Ìloh·chz·kona ËÌslo 100/2001 Sb., o posuzov·nÌvliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌ, v platnÈmznÏnÌ.P¯i posuzov·nÌ vliv˘ z·mÏru na ûivotnÌ prost¯edÌse vych·zÌ ze stavu ûivotnÌho prost¯edÌv dotËenÈm ˙zemÌ v dobÏ ozn·menÌ z·-mÏru.⁄Ëelem posuzov·nÌ vliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌje zÌskat objektivnÌ odborn˝ podklad provyd·nÌ ˙zemnÌho a stavebnÌho rozhodnutÌ.OdbornÌci bÏhem posuzov·nÌ zjiöùujÌ, popisujÌ,posuzujÌ a souhrnnÏ vyhodnocujÌp¯edpokl·danÈ p¯ÌmÈ a nep¯ÌmÈ ˙Ëinky p¯ipravovanÈhoz·mÏru na ve¯ejnÈ zdravÌ a naûivotnÌ prost¯edÌ. Studie posuzov·nÌ vliv˘na ûivotnÌ prost¯edÌ zahrnuje p˘sobenÌ naûivoËichy a rostliny, ekosystÈmy, p˘du, horninovÈprost¯edÌ, vodu, ovzduöÌ, klima akrajinu, p¯ÌrodnÌ zdroje, hmotn˝ majeteka†kulturnÌ pam·tky.MajÌ se hledat takÈ opat¯enÌ, kter· by zmÌrnilanep¯ÌznivÈ p˘sobenÌ stavby na ûivotnÌprost¯edÌ.Je vhodnÈ br·t v potaz jak situace, kdy jez·mÏr proveden, tak i moûnost, ûe stavbav˘bec nevznikne. Ovöem podle autor˘ EIAprojekt VesteckÈ spojky vzeöel z dlouhodob˝chjedn·nÌ se z·stupci investor˘ a obcÌ.Vöichni doöli ke konsensu·lnÌmu a komplexnÌmu¯eöenÌ problÈmu s vedenÌm VesteckÈspojky v terÈnu. Nulovou variantu auto¯ineposuzujÌ, protoûe v danÈm stupni p¯ÌpravnÈdokumentace jiû podle nich nelze odz·mÏru stavby komunikace a navazujÌcÌchstaveb bez z·vaûn˝ch d˘vod˘, kterÈ jimzatÌm nejsou zn·my, upustit. Z tohoto d˘voduuvaûujÌ pouze o r˘zn˝ch variant·chrealizace stavby VesteckÈ spojky.⁄»AST VEÿEJNOSTIPosuzov·nÌ vliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌ p¯edempoËÌt· s aktivnÌ ˙ËastÌ ve¯ejnosti. Je toostatnÏ takÈ mezin·rodnÏ uzn·van· praxe.Ve¯ejnost m˘ûe sv˝mi doporuËenÌmi podstatnÏp¯ispÏt k tomu, aby se nalezly ekologickya ekonomicky vhodnÈ ˙pravy navrhovanÈhoprojektu, a to navÌc dostateËnÏdlouhou dobu p¯ed jeho realizacÌ. CÌlem jedojÌt k celospoleËensky nejp¯ijatelnÏjöÌ variantÏnavrhovanÈho z·mÏru. ⁄Ëast ve¯ejnostije v z·jmu jak pragmatickÈho investora,tak i volen˝ch org·n˘ ve¯ejnÈ spr·vy.PlatÌ, ûe kaûd˝ se m˘ûe pÌsemnÏ vyjad¯ovatk ozn·menÌ z·mÏru i k jeho dokumentaci.Pro takov· vyj·d¯enÌ je stanovena lh˘tat¯iceti dn˘ od zve¯ejnÏnÌ informaceo†dokumentaci na ˙¯ednÌ desce St¯edoËeskÈhokraje. N·slednÏ Ministerstvo ûivotnÌhoprost¯edÌ zajistÌ takÈ posudek na dokumentaci.I k nÏmu se m˘ûe kdokoli pÌsemnÏvyj·d¯it. Pokud se objevÌ nesouhlasnÈ vyj·-d¯enÌ, ministerstvo svol· ve¯ejnÈ projedn·-nÌ.D·le najdete pouhÈ resumÈ z obou studiÌposuzov·nÌ vliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌ. PlnÈznÏnÌ velmi rozs·hlÈho textu, vËetnÏ vizualizacÌ,map a p¯Ìloh je k dispozici jednakna ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti a lze si je takÈ jednoduöest·hnout z internetu. Adresy najdetena konci jednotliv˝ch Ël·nk˘.ZDROJE HLAVNÕCH INFORMACÕArnika:http://eia.arnika.org/»esk· informaËnÌ agentura ûivotnÌho prost¯edÌ(CENIA):http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFGRIBRYKlid, z·jmovÈ sdruûenÌ obcÌ a EIA:www.d3klid.cz/EIA_D3_klid.pdfMinisterstvo ûivotnÌho prost¯edÌ:www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/eia_seaObËansk· spoleËnost ñ n·vod k pouûitÌ:http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=132560Tom·ö Nechv·tal,redakce123/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


I. ñ III. etapa: Vesteck· spojka v öiröÌm pojetÌVESTECK¡ SPOJKAVesteck· spojka je v celÈm svÈm rozsahu vevöech ˙zemnÌch pl·nech prohl·öena za ve-¯ejnÏ prospÏönou stavbu. Tou je stavba urËen·pro ve¯ejnou infrastrukturu. Pro takto ozna-Ëenou stavbu lze v nezbytn˝ch p¯Ìpadechvyvlastnit pozemky. Vesteck· spojka se m·postupnÏ budovat ve t¯ech nÌûe zmÌnÏn˝chetap·ch. Vöechny jejÌ ˙seky jsou souË·stÌ ve-¯ejnÈho komunikaËnÌho systÈmu. VznikajÌ naz·kladÏ nutnosti vytvo¯it odpovÌdajÌcÌ a fungujÌcÌdopravnÌ sÌù v tÈto oblasti. Spojku ozna-ËujÌ takÈ za mÏstskou sbÏrnou komunikaci,kter· bude mÌt i funkci obsluûnou pro obce anovÈ zÛny, jeû vzniknou podÈl nÌ. Vesteck·spojka se tudÌû stane nedÌlnou souË·stÌ systÈmudopravy v jihov˝chodnÌ Ë·sti Prahy. PropojÌd·lnici D1 a SilniËnÌ okruh kolem Prahy(SOKP, JVD, R1). Studie posuzov·nÌ vliv˘ naûivotnÌ prost¯edÌ poukazuje na prov·zanoststaveb na jihov˝chodu Prahy. Podle jejÌch autor˘se usiluje o to, aby Vesteck· spojka bylauvedena do provozu jako celek, protoûe beznÌ by dopravnÌ funkce Exitu 4 na d·lnici D1 adopravnÌho p¯ipojenÌ Z·padnÌ komerËnÌ zÛnyPr˘honice nebyla plnÏ vyuûita. ZprovoznÏnÌVesteckÈ spojky je d·le podmÌnÏno vybudov·nÌma zprovoznÏnÌm dvou Ë·stÌ SilniËnÌhookruhu kolem Prahy. Jde o stavby 513 (Lahoviceñ Vestec) a 512 (Vestec ñ d·lnice D1),kterÈ majÌ vzniknout do roku 2010. ZapojenÌVesteckÈ spojky do sÌtÏ zdejöÌch komunikacÌm· vÈst k uvolnÏnÌ dopravy mimo jinÈ i v äeberovÏa v HrnË̯Ìch.⁄zemnÌ a poslÈze i stavebnÌ rozhodnutÌ naobÏ etapy vyd· povϯen˝ StavebnÌ ˙¯ad obceJesenice. K ˙zemnÌmu rozhodnutÌ se vyslovujei ⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti Praha 11.V okolÌ VesteckÈ spojky majÌ jako rozvojovÈoblasti vzniknout Z·padnÌ komerËnÌ zÛna Pr˘honice,obytn· v˝stavba z·padnÏ od Pr˘honica komerËnÌ zÛny »estlice jih a Nupaky.Za v˝znamnÈ dopravotvornÈ aktivity se podlestudie hodnocenÌ rizik povaûujÌ mimo jinÈrozs·hlÈ obchodnÏ-administrativnÌ are·ly typuObchodnÌho centra Chodov.V pr˘bÏhu dubna a kvÏtna 2008 dovröili Mgr.Michael PondÏlÌËek jako takzvan· autorizovan·osoba a IKP Consulting Engineers cobyprojektant svou pr·ci na dvou r˘zn˝ch studi-Ìch posuzov·nÌ vliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌ vÏnovan˝chz·mÏr˘m dvou staveb, kterÈ spolubezprost¯ednÏ souvisejÌ. Jsou to II. a III. etapaVesteckÈ spojky.ObÏ studie posuzov·nÌ vliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌv ¯adÏ ohled˘ vych·zejÌ ze stejn˝chp¯edpoklad˘ a obsahujÌ mnohdy i totoûnÈ informace.Auto¯i v obou textech kup¯Ìkladu podot˝kajÌ,ûe je zapot¯ebÌ spoleËnÏ uvaûovat o VesteckÈspojce (III. etapa), kter· na mimo˙rovÚovouk¯iûovatku (II. etapa) bezprost¯ednÏ navazuje.PoukazujÌ p¯itom na skuteËnost, ûe p˘sobenÌvöech tÏchto komunikacÌ se m˘ûe sËÌtat(moûnÈ synergentnÌ vlivy). TvrdÌ, ûe v souËasnostizejmÈna kv˘li zpoûdÏnÌ pracÌ na studiiVesteckÈ spojky vöak nejsou schopni dostateËnÏkvalifikovanÏ posoudit moûnÈ kumulativnÌvlivy napojenÌ vesteckÈ silnice a stavbyËÌslo 513 (SilniËnÌ okruh kolem Prahy v ˙sekuLahovice ñ Vestec) na Vesteckou spojku. Podletv˘rc˘ posuzov·nÌ vliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌje samoz¯ejmÏ jistÈ, ûe propojenÌ komunikacÌbude znamenat n·r˘st dopravy.P¯edbÏûnÏ a v dlouhodobÈm horizontu se vöakpoËÌt· hlavnÏ s n·r˘stem dopravy mÌstnÌchobËan˘ do suburb·nnÌch sÌdel a do zamÏstn·nÌ.KaûdodennÌ doprava mÌstnÌch obËan˘do Prahy bude samoz¯ejmÏ znamenat lok·lnÌöpiËku v dopravÏ a zahlcenÌ komunikacÌv†okolÌ, ale Vesteckou spojku budou p¯ev·ûnÏuûÌvat mÌstnÌ obyvatelÈ a tÏm takÈ dopravuusnadnÌ. VyuûitÌ VesteckÈ spojky v n·vaznostina Exit 4 jako tranzitnÌ komunikace as†tÌm spojenÈ d˘sledky z hlediska jejÌ kapacityve öpiËk·ch se podle nich naopak neoËek·vajÌ.Tom·ö Nechv·tal,redakceZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE3/2008 13


VESTECK¡ SPOJKAI. etapa: Vesteck˝ p¯ivadÏËJen pro ˙plnost uv·dÌm, ûe za I. etapu VesteckÈspojky se pokl·d· Vesteck˝ p¯ivadÏË (nÏkdytÈû P¯ivadÏË Vestec) o dÈlce 1 758 metr˘.Pod oznaËenÌm Vesteck˝ p¯ivadÏË se rozumÌprvnÌ ˙sek VesteckÈ spojky v öiröÌm smyslumezi SilniËnÌm okruhem kolem Prahy (SOKP,JVD, R1) a VÌdeÚskou ulicÌ ve Vestci (nebolistarou beneöovskou, tedy silnicÌ ËÌslo II/603).Tato Ë·st se bude stavÏt jako takzvan˝ dÏlen˝Ëty¯pruh. ZaËÌn· mimo˙rovÚovou k¯iûovatkou(M⁄K) PÌsnice, kter· m· tvar trubky, anajdeme ji na SilniËnÌm okruhu kolem Prahymezi Vestcem, Hodkovicemi a PÌsnicÌ. Na VÌdeÚskouulici vy˙stÌ ve velkou kruhovou k¯iûovatku,kter· se bude nach·zet u tenisovÈhocentra Head a ËerpacÌ stanice Shell. Pr·vÏz†kruhovÈ k¯iûovatky m· Vesteck· spojka pokraËovatd·l smÏrem k HrnË̯˘m.P¯ivadÏË nynÌ p¯edstavuje neoddÏlitelnou sou-Ë·stÌ stavby ËÌslo 513 SilniËnÌho okruhu kolemPrahy (˙sek Lahovice ñ Vestec). Tento ˙sekokruhu je ve v˝stavbÏ, kterou zajiöùuje ÿeditelstvÌsilnic a d·lnic. PostupnÏ dojde i na Vesteck˝p¯ivadÏË, pro kter˝ Magistr·t hlavnÌhomÏsta Prahy odbor dopravy jako speci·lnÌ stavebnÌ˙¯ad vydal 12. 12. 2007 stavebnÌ povolenÌ.SouËasnÈ posuzov·nÌ vliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌse VesteckÈho p¯ivadÏËe tedy net˝k·, protoûev jeho p¯ÌpadÏ probÏhlo jiû v letech 2000VESTECK› PÿIVADûZdroj: www.okruhprahy.cz. Pragoprojekt (projektantSilniËnÌho okruhu kolem Prahy) a CTECH (vizualizace).a†2001. Vesteck˝ p¯ivadÏË m· b˝t podle stavebnÌhopovolenÌ dokonËen do 30. 4. 2010.ZDROJE HLAVNÕCH INFORMACÕSdruûenÌ pro v˝stavbu SilniËnÌho okruhu kolemPrahy: www.okruhprahy.czVesteck˝ p¯ivadÏË: www.vestec.cz/privadecvestec-vestecka-spojka-silnicni-okruh-kolemprahyTom·ö Nechv·tal,redakceII. etapa: Exit 4 a KomerËnÌ zÛnaPrvnÌ studie posuzov·nÌ vliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌse vztahuje k mimo˙rovÚovÈ k¯iûovatcena Exitu 4 d·lnice D1 a dopravnÌmu p¯ipojenÌZ·padnÌ komerËnÌ zÛny Pr˘honice(ZKZP), kterÈ se oznaËujÌ jako II. etapa. Tatodruh· Ë·st VesteckÈ spojky je v souËasnÈ dobÏv p¯ÌpravÏ. M· jÌt, stejnÏ jako v p¯ÌpadÏ VesteckÈhop¯ivadÏËe, o dÏlen˝ Ëty¯pruh. StavbuzabezpeËÌ rovnÏû ÿeditelstvÌ silnic a d·lnic.Dokumentaci k 1. 6. 2007 zpracovali jiû zmÌnÏnÌMichael PondÏlÌËek a IKP ConsultingEngineers. Materi·ly jeötÏ doplnili 16. 10.2007 a 28. 1. 2008.Posuzov·nÌ vliv˘ tÈto stavby na ûivotnÌ prost¯edÌse vÏnuje p¯edevöÌm ⁄jezdu a Kate¯ink·m,jejichû obytn· z·stavba je k¯iûovatcep¯eci jen nejblÌûe.Sloûka posuzov·nÌ vliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌ143/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


VESTECK¡ SPOJKAobsahuje vlastnÌ studii vËetnÏ map a vizualizacÌ.Mezi p¯Ìlohy pat¯Ì rozptylov· studies†p¯Ìlohou, dvÏ hlukovÈ studie a studie hodnocenÌrizik.Ministerstvo ûivotnÌho prost¯edÌ rozeslalov†dopisu ze 14. 4. 2008 dokumentaci dotËen˝mmÏstsk˝m Ë·stem, obcÌm a St¯edoËeskÈmukraji k vyj·d¯enÌ. St¯edoËesk˝ kraj informacivyvÏsil na svou ˙¯ednÌ desku dne 28. 4.2008. Na p¯ipomÌnky vöichni mÏli mÏsÌc, konkrÈtnÏje museli podat na Ministerstvo ûivotnÌhoprost¯edÌ do 28. 5. tohoto roku.CHARAKTER DOT»EN…HO ⁄ZEMÕ⁄zemÌ v trase stavby Exitu 4 na d·lnici D1 ajejÌ blÌzkÈ okolÌ se ve studii nepovaûujÌ zaoblasti hustÏ obydlenÈ. Z·stavba podÈl d·lniceje vÏtöinou rozvolnÏn· v menöÌch obcÌch.Ty sice v souËasnosti znaËnÏ nar˘stajÌ, ale spÌöesmÏrem od d·lnice. V dosahu stavby Exitu 4,tedy v okruhu okolo 1 kilometru, je v souËasnÈdobÏ pouze p¯ibliûnÏ pades·t trvale bydlÌcÌchosob. Jde o odborn˝ odhad ze situacestavby.VÏtöÌ Ë·st stavby neproch·zÌ p¯ÌrodnÏ hodnotnÏjöÌm˙zemÌm. Kvalita ûivotnÌho prost¯edÌ ajeho sloûek je v öiröÌm okolÌ d·lniËnÌho sjezduspÌöe horöÌ kv˘li blÌzkosti velkomÏsta a takÈs ohledem na provoz po d·lnici i na mÌstnÌchkomunikacÌch. Je to ˙zemÌ, kterÈ se v minulostiintenzivnÏ zemÏdÏlsky vyuûÌvalo. K¯iûovatkasamoz¯ejmÏ vznikne na zemÏdÏlskÈp˘dÏ (zemÏdÏlsk˝ p˘dnÌ fond). To pochopitelnÏplatÌ i pro navazujÌcÌ Vesteckou spojku.Zaberou se vöak p˘dy niûöÌ bonity a navÌcv†mÌstech urbanizaËnÌho tlaku ze strany Prahy.Na druhou stranu stavba m· vysokou spoleËenskouhodnotu a jejÌ p¯edpokl·dan˝ pozitivnÌdopad zË·sti kompenzuje v˝öe uvedenÈnegativnÌ vlivy na zemÏdÏlskou p˘du.Celkov· z·tÏû ˙zemÌ, kde m· vzniknout mimo˙rovÚov·k¯iûovatka, je jiû v souËasnÈ dobÏpomÏrnÏ vysok·. Je to d·no blÌzkostÌ velkomÏstaa suburb·nnÌch sÌdliöù, kter· kladouobrovskÈ a st·le vÏtöÌ n·roky na dopravu obÏmasmÏry. BÏhem poslednÌch let nastal v˝znamn˝posun ve vyuûitÌ krajiny. SilnÏ p¯ib˝v·urb·nnÌch prvk˘ a staveb ve volnÈ krajinÏa naopak ub˝vajÌ p˘vodnÌ rozlehlÈ zemÏdÏlskÈplochy. Stavba k¯iûovatky kromÏ krajinnÈhor·zu charakter ˙zemÌ p¯Ìliö nezmÏnÌ.Pouze se hluËnost a zneËiötÏnÌ ovzduöÌ z dopravyv okolÌ d·lnice D1 rovnomÏrnÏji rozloûÌ.POJETÕ STAVBYStavba k¯iûovatky na exitu 4 d·lnice D1 adopravnÌho p¯ipojenÌ Z·padnÌ komerËnÌ zÛnyPr˘honice je v souladu se schv·len˝mi ˙zemnÌmipl·ny, jak hlavnÌho mÏsta Prahy, tak obcePr˘honice. Obsahuje ji takÈ ˙zemnÏ pl·novacÌdokumentace PraûskÈho regionu.Exit 4 studie oznaËuje za d·lniËnÌ kapacitnÌsjezd. K¯iûovatka a p¯ipojenÌ zÛny majÌ tedyzajistit dopravnÌ obsluûnost komerËnÌch abytov˝ch zÛn, kterÈ vyrostou z·padnÏ u Pr˘honic.Spolu s celou Vesteckou spojkou bymÏly takÈ snÌûit dopravnÌ z·tÏû v p¯ilehl˝chobcÌch a praûsk˝ch mÏstsk˝ch Ë·stech, vËetnÏäeberova a HrnË̯. Pot¯eba tÈto stavby setakÈ od˘vodÚuje rozvojov˝mi pl·ny. Je nutnÈvytvo¯it odpovÌdajÌcÌ a fungujÌcÌ dopravnÌ sÌùv okolÌ jihov˝chodnÌ Ë·sti Prahy a Pr˘honic,protoûe osobnÌ automobilov· doprava v tomtoregionu nar˘st·. D˘vodem v˝stavby tohotod·lniËnÌho sjezdu je novÈ vyuûitÌ ˙zemÌ arozmach osÌdlenÌ na dosud nevyuûit˝ch suburb·nnÌchploch·ch velkomÏsta, kde vznikajÌp¯edmÏstsk· sÌdliötÏ a bytovÈ i komerËnÌzÛny.Na k¯iûovatce se poËÌt· s periodickou plynulostÌprovozu.V˝stavba k¯iûovatky nem· v˝raznÏ omezitprovoz na d·lnici D1. Ten se m· zachovat vevöech öesti pruzÌch. Takovou podmÌnku stanoviloÿeditelstvÌ silnic a d·lnic.StavebnÌ n·klady se odhadujÌ na 306 milion˘KË. MÏla by se stavÏt zhruba dvan·ct mÏsÌc˘.V tÈto chvÌli se zhruba p¯edpokl·d·, ûe vzniknev pr˘bÏhu roku 2010.K dopravÏ na stavbu se budou vyuûÌvat novÏvybudovanÈ panelovÈ komunikace s podsypem.Aû vznikne tÏleso silniËnÌ stavby, budouzruöeny. PanelovÈ komunikace jsou navrûenytak, aby dosahovaly k nejbliûöÌm p¯Ìstupov˝msilniËnÌm komunikacÌm.ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE3/2008 15


VESTECK¡ SPOJKAJAK M¡ STAVBA VYHLÕéET?Stavbu tvo¯Ì v prvnÌ ¯adÏ d·lniËnÌ mimo˙rov-Úov· k¯iûovatka na d·lnici D1 v kilometru3,756 v mÌstÏ k¯ÌûenÌ s Vesteckou spojkou.K¯iûovatka m· tvar kosodÈlnÌku Ëili diamantu.D¯Ìve se zvaûovala i k¯iûovatka tvaru prstence,nebyla vöak p¯ijateln· pro û·dnou zez˙ËastnÏn˝ch stran, proto se od tÈto moûnostiz·hy odstoupilo. Vesteck· spojka m· pr·vÏ nak¯iûovatce konËit p¯Ìmo pod d·lnicÌ D1, kter·se bude nach·zet na mostu.SouË·stÌ tÈto stavby je d·le i navazujÌcÌ, p˘lkilometru dlouh· Ë·st VesteckÈ spojky od Exitu4 na d·lnici D1 aû po vjezd do Z·padnÌ komerËnÌzÛny Pr˘honice. Stavba zahrnuje takÈsamotn˝ vjezd do tÈto komerËnÌ zÛny a z·rodekpokraËov·nÌ VesteckÈ spojky.DvÏ ˙rovÚovÈ pr˘seËnÈ k¯iûovatky vÏtvÌ na˙rovni podjezdu d·lniËnÌ mimo˙rovÚovÈ k¯iûovatkyna severnÌm a jiûnÌm p¯edpolÌ i k¯iûovatkuna vjezdu do komerËnÌ zÛny m· ¯ÌditsvÏteln· signalizace.V n·vaznosti na stavbu se bude muset p¯eloûitvedenÌ vysokÈho napÏtÌ, kterÈ se nynÌ nach·zÌnad d·lnicÌ D1 v mÌstÏ k¯iûovatky.Za dalöÌ souvisejÌcÌ stavbu se oznaËuje l·vka(most) pro cyklisty a pÏöÌ, kter· se m· nach·-zet zhruba 200 metr˘ od k¯iûovatky v˝chodnÌmsmÏrem. ZatÌm vöak nenÌ zn·m˝ investortÈto stavby, ani jejÌ koneËn· trasa a napojenÌna sÌù cyklostezek. Na z·kladÏ poûadavku obcÌa mÏstsk˝ch Ë·stÌ je vöak do n·kresu zanesena.SouË·stÌ ˙zemnÌho pl·nu je rovnÏû cyklostezkapodÈl severnÌho okraje d·lnice D1,tedy na ˙jezdskÈ stranÏ. Investorem a projektantemvöak rozhodnÏ bude jin˝ subjekt neûu stavby k¯iûovatky na Exitu 4 d·lnice D1 adopravnÌho p¯ipojenÌ Z·padnÌ komerËnÌ zÛnyPr˘honice.Ke k¯iûovatce se takÈ vztahuje stavba protihlukovÈstÏny o v˝öce 6 metr˘ a dÈlce p¯ibliûnÏ400 metr˘, tedy podÈl celÈho d·lniËnÌho sjezdu.MÏla by navazovat na protihlukovou stÏnuu Pr˘honic a protihlukov˝ val u ⁄jezdu.TakÈ tato nov· protihlukov· stÏna se m· nach·zetsevernÏ od d·lnice D1. Protihlukovouochranu m· zajistit jiû bÏhem samotnÈ stavby.Nahrazuje p˘vodnÏ zam˝ölenÈ protihlukovÈvaly. Ty auto¯i posuzov·nÌ vliv˘ na ûivotnÌprost¯edÌ na z·kladÏ p¯etrv·vajÌcÌch problÈm˘s pozemky, na nichû se mÏly vybudovat,a takÈ podle druhÈ studie protihlukovÈochrany oznaËujÌ za p¯ekonanÈ. Protihlukov·stÏna by mÏla mÌt i nÏkterÈ vedlejöÌ ochrannÈ˙Ëinky, kterÈ kompenzujÌ z·sah do krajinnÈhor·zu. Nap¯Ìklad by mÏla omezit praönost.Pl·ny obsahujÌ moûnost v˝hledovÈho p¯ipojenÌ⁄jezdu p¯Ìmo na tuto k¯iûovatku. Do budoucnase uvaûuje, ûe na sever od d·lnice D1vznikne dalöÌ komerËnÌ zÛna, jejÌû budovybudou smÏrem k ⁄jezdu clonit tamnÌ obytnouz·stavbu. N·vrh staveb v tÈto zÛnÏ je vöakteprve v projekËnÌ p¯ÌpravÏ, mimoto se musÌzmÏnit ˙zemnÏ pl·novacÌ dokumentace.Mimo˙rovÚov· k¯iûovatka na Exitu 4 je navrûenave vzd·lenosti zhruba 0,7 kilometru odmimo˙rovÚovÈ k¯iûovatky Chodov (Exit 2) ap¯ibliûnÏ 1,4 kilometru od mimo˙rovÚovÈ k¯iûovatkyPr˘honice (Exit 6). Tyto vzd·lenostisice nevyhovujÌ obecnÈ technickÈ normÏo†nejmenöÌch vzd·lenostech silniËnÌch k¯iûovatek,ale platÌ, ûe je lze zkr·tit v blÌzkosti vÏtöÌchsÌdelnÌch ˙tvar˘. Proto se poû·d· o souhlass odchyln˝m ¯eöenÌm.P¯ipojenÌ na d·lnici D1 ve smÏru z Prahy naBrno by se mÏlo uskuteËnit vÏtvÌ z k¯iûovatkyp¯ed st·vajÌcÌ velkou odpoËÌvkou s ËerpacÌstanicÌ pohonn˝ch hmot. OdboËenÌ ve smÏruod Brna do Prahy do k¯iûovatky bude za st·-vajÌcÌ odpoËÌvkou.ÿeditelstvÌ silnic a d·lnic poû·dalo, aby nad·lnici D1 osvÏtlenÌ novÈho Exitu 4 nav·zalona osvÏtlenÌ Exitu 2. OsvÏtlenÌ d·lnice by takmÏlo dosahovat aû za odpoËÌvky, to znamen·p¯ibliûnÏ aû do p·tÈho kilometru d·lnice D1.Na VesteckÈ spojce se uvaûuje o osvÏtlenÌ aûpo k¯iûovatku s odboËkou do Z·padnÌ komerËnÌzÛny Pr˘honice. Podle studie je nutno db·t,aby veökerÈ osvÏtlenÌ bylo bodovÈ, cÌlenÈ abez vedlejöÌch efekt˘ na okolÌ. Na z·kladÏ poûadavkuobcÌ na snÌûenÌ svÏtelnÈho smoguv†okolÌ stavby k¯iûovatky je vhodnÈ ve st·diup¯Ìpravy stavebnÌho povolenÌ p¯edbÏûnÏ provÈstr·mcovou studii v˝poËtu n·vrhu osvÏtlenÌ,tak aby neruöilo ûivot v obcÌch v okolÌ d·lniceD1 a aby byl minimalizov·n svÏteln˝163/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


VESTECK¡ SPOJKAsmog. Na druhou stranu je nutno konstatovat,ûe svÏteln˝ smog v okolÌ Prahy je velmi siln˝a podle povÏtrnostnÌch podmÌnek se projevujeaû do vzd·lenosti 60 kilometr˘. Pr˘honice,⁄jezd a okolÌ tak budou svÏtelnÈmu smoguvystaveny vlivem infrastruktury velkomÏstaprakticky st·le.VLIV STAVBY NA éIVOTNÕ PROSTÿEDÕOVZDUäÕIng. Pavel äin·gl, jako takzvan· autorizovan·osoba, zpracoval v roce 2007 rozptylovoustudii, kter· tvo¯Ì p¯Ìlohu posuzov·nÌ vliv˘ naûivotnÌ prost¯edÌ.ZdejöÌ ovzduöÌ je mÌstnÌ pr˘myslovou produkcÌa ûivnostenskou v˝robou zneËiötÏno jen velmimÌrnÏ. Kvalitu vzduchu negativnÏ ovliv-ÚujÌ p¯edevöÌm emise z provozu automobilovÈdopravy po mÌstnÌch komunikacÌch.ZejmÈna pak provoz na d·lnicÌ D1 m· v jejÌmokolÌ nejvÏtöÌ podÌl na zneËiötÏnÌ ovzduöÌ.Vliv automobilovÈ dopravy, kter· je hlavnÌmzneËiöùovatelem mÌstnÌho ovzduöÌ, p¯edstavujez·sadnÌ z·tÏû ˙zemÌ. PozitivnÌ jsou vöak jednakdobrÈ rozptylovÈ podmÌnky, jednak charakterploch v okolÌ k¯iûovatky. TÏmi totiû jsouvÏtöinou extenzivnÏ vyuûÌvanÈ zemÏdÏlskÈplochy.V p¯ÌpadÏ ˙rovÚov˝ch k¯iûovatek vznikajÌemise p¯i st·nÌ a popojÌûdÏnÌ vozidel p¯ed k¯iûovatkoua p¯i akceleraci automobil˘, kterÈk¯iûovatku opouötÏjÌ. V tÏchto f·zÌch je produkceemisÌ jin·, neû kdyû vozidlo dan˝ ˙sekplynule projÌûdÌ. V p¯ÌpadÏ mimo˙rovÚov˝chk¯iûovatek jde o pohyby aut po n·jezdov˝chramp·ch. D˘sledkem automobilovÈ dopravyjsou emise oxid˘ dusÌku (NO x), tuh˝ch zne-ËiöùujÌcÌch l·tek, oxidu uhelnatÈho, benzenu,benzo(a)pyrenu a v menöÌ m̯e oxidu si¯iËitÈho.Za mÌru zneËiötÏnÌ ovzduöÌ se povaûuje hodnotapr˘mÏrnÈ roËnÌ koncentrace l·tky.Z†p¯Ìlohy k rozptylovÈ studii proto vybÌr·mpr·vÏ roËnÌ pr˘mÏrnÈ imise oxidu dusiËitÈho(NO 2) a tuh˝ch zneËiöùujÌcÌch l·tek (PM 10 ),kterÈ pat¯Ì k nejsledovanÏjöÌm, protoûe praûsk˝vzduch zneËiöùujÌ nejvÌce.RoËnÌ pr˘mÏrnÈ imise (IHr) NO 2v µg.m -3 . Zdroj: Obrazov· p¯Ìloha k RozptylovÈ studii. Ing. Pavel äin·gl.ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE3/2008 17


VESTECK¡ SPOJKARoËnÌ pr˘mÏrnÈ imise (IHr) PM 10v µg.m -3 . Zdroj: Obrazov· p¯Ìloha k RozptylovÈ studii. Ing. Pavel äin·gl.CelÈ ˙zemÌ p¯edevöÌm ovlivÚuje zneËiötÏnÌz†provozu d·lnice D1. Celkov· dopravnÌ z·-tÏû na celÈm ˙zemÌ se p¯i realizaci mimo˙rov-ÚovÈ k¯iûovatky mÌrnÏ nav˝öÌ, ale imisnÌ dopadz tohoto nav˝öenÌ bude mal˝. V nejbliûöÌmokolÌ k¯iûovatek, avöak na vÏtöÌ Ë·sti ˙zemÌimise mÌrnÏ vzrostou. P·s zneËiötÏnÌ podÈld·lnice D1 i kolem nov˝ch komunikacÌ serozö̯Ì. NejvyööÌ nav˝öenÌ nastane ve vlastnÌmprostoru mimo˙rovÚovÈ k¯iûovatky, navazujÌcÌkomunikace a v jejich nejbliûöÌm okolÌ.Tam ale nebezpeËÌ ohroûenÌ obyvatel nehrozÌ.MÌsta s trval˝m pobytem osob zatÌûÌ jenmalÈ nav˝öenÌ imisÌ. OËek·van˝ p¯Ìr˘stek kezneËiötÏnÌ ovzduöÌ z¯ejmÏ bude jen velmi m·lopatrn˝ a mϯiteln˝. TakÈ protihlukov· stÏnau†d·lnice imise omezÌ, snÌûÌ moûnosti rozptyluemisÌ do okolnÌho prostoru. S rostoucÌ vzd·-lenostÌ od tÏlesa d·lnice zneËiötÏnÌ bude stoupat,zejmÈna pak v jiûnÌm smÏru, proti p¯evaûujÌcÌmusmÏru vÏtru. VÏtöÌ z·tÏû lze oËek·vatpotÈ, co bude uvedena do provozu cel· Vesteck·spojka. JejÌ parametry vöak nejsou zn·-my, a proto jejÌ vliv nelze dostateËnÏ posoudit.BÏhem provozu k¯iûovatky by nemÏly b˝t p¯ekroËenyimisnÌ limity. Stavba je z hlediska platn˝chpravidel pro ochranu ovzduöÌ p¯ijateln·a lze ji v navrûenÈ lokalitÏ realizovat.HLUKPostupnÏ vznikly dvÏ hlukovÈ studie. ObÏ jsouzahrnuty jako p¯Ìlohy posuzov·nÌ vliv˘ na ûivotnÌprost¯edÌ. PrvnÌ vypracoval Pragoprojekt,druhou pak Akustika Praha.Hlukov· studie vÏtöinou posuzuje hluËnost podokonËenÌ stavby a navrhuje, jak hlukovÈ zatÌûenÌobytnÈ z·stavby snÌûit. Po dohodÏs†obcemi se bude souËasn· hluËnost z provozuna mÌstnÌch komunikacÌch i na d·lnici D1mϯit jiû p¯edbÏûnÏ, tak aby bylo moûnÈ porovnathodnoty po spuötÏnÌ provozu na k¯iûovatces hodnotami p¯ed tÌm. Hluk a vibraceze st·vajÌcÌ silniËnÌ dopravy u nejbliûöÌ obytnÈz·stavby se budou mϯit aû po spuötÏnÌzkuöebnÌho provozu. V dosahu k¯iûovatky asilnice bude pravdÏpodobnÏ na stavbÏ nutnoprovÈst individu·lnÌ protihlukov· opat¯enÌ.183/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


VESTECK¡ SPOJKAHraniËnÌ hodnoty hluku z dopravyKomunikace ObytnÈ mÌstnostiDen (6ñ22 hod.) 60 decibel˘ 45 decibel˘Noc (22ñ6 hod.) 50 decibel˘ 35 decibel˘V˝poËtovÈ modely potvrdily, ûe budou nutn·protihlukov· opat¯enÌ. P˘jde o protihlukovÈstÏny vysokÈ öest metr˘. MÏly by snÌûit hluknejmÈnÏ o 5 decibel˘.Bez jak˝chkoli protihlukov˝ch opat¯enÌ sev†roce 2030 m· hladina hluku v Kate¯ink·chpohybovat od 57,2 do 64,1 decibel˘ ve dnea†mezi 48,3 a 55,5 decibel˘ v noci.Optim·lnÌ by bylo vybudovat protihlukov˝ val.V takovÈm p¯ÌpadÏ se hodnoty hluku u rodinn˝cha bytov˝ch dom˘ v Kate¯ink·ch budoupohybovat ve dne v rozmezÌ 56,6 ñ62,6 decibel˘a v noci mezi 47,7ñ53,7 decibely. LehkÈobtÏûov·nÌ hlukem zaznamen· 55 % avysokÈ obtÏûov·nÌ hlukem zhruba 13 % obyvatel.V noci bude riziku poökozenÌ zdravÌ vlivemhluku vystaveno 2,5ñ 4,7 % lidÌ.NÏkterÈ kate¯inskÈ domy se nach·zejÌ ve velmiblÌzkÈ vzd·lenosti od vysoce dopravnÏzatÌûenÈ d·lnice D1. P¯estoûe vzniknou protihlukovÈstÏny, p¯ev·ûnÏ v noci budou p¯ekroËenynejvyööÌ p¯ÌpustnÈ limity pro hlukz†dopravy. DalöÌ zvyöov·nÌ protihlukovÈ stÏnyvöak nenÌ ˙ËelnÈ. VÏtöinou se vöak p¯ÌpustnÈhygienickÈ limity pro hluk ve dne i v nocidodrûÌ, jen v noci se jen velmi mÌrnÏ p¯ekroËÌhygienick˝ limit.PÿEHLED VLIVŸ NA éIVOTNÕ PROSTÿEDÕAuto¯i studie k vyhodnocenÌ z·vaûnosti vliv˘na ûivotnÌ prost¯edÌ sestavili tabulku, ve kterÈse¯adili negativnÌ vlivy na ûivotnÌ prost¯edÌpodle po¯adÌ vypl˝vajÌcÌho z p¯edchozÌch text˘(vize).Vliv na ûivotnÌ P¯i P¯i Pozn·mkaprost¯edÌ stavbÏ provozuZneËiötÏnÌ ovzduöÌ 1 3 Dle zkuöebnÌhoprovozuHluËnost 2 3 Dle zkuöebnÌhoprovozuVlivy na faunu 1 1Vlivy na floru 2 1Vlivy na vodu 1 3 OmezenÏVliv na ûivotnÌ P¯i P¯i Pozn·mkaprost¯edÌ stavbÏ provozuRiziko hav·rie 2 2Vlivy na krajinu 3 3 Dle vizualizaceJinÈ vlivy 2 2 Dle zkuöebnÌhoprovozuStupnice 1 aû 3 je stanovena tak, ûe 3 je nejvÏtöÌ vliva 1 nejmenöÌ vliv na danou sloûku.VLIV STAVBY NA OBYVATELSTVOSoci·lnÏ ekonomickÈ vlivy navrûenÈ stavbynejsou zatÌm zn·mÈ. V tÈto chvÌli se totiû nevÌ,jak bude fungovat a co vlastnÏ p¯inese Z·padnÌkomerËnÌ zÛna Pr˘honice, do kterÈ dÌky stavbÏvznikne p¯Ìstup. RovnÏû nelze odhadnout,jak bude stavba p˘sobit na samotnÈ Pr˘honice.Stejn· nezn·m· existuje i u navrhovanÈkomerËnÌ zÛny u ⁄jezdu severnÏ od d·lniceD1.Soci·lnÏ ekonomick˝m vlivem na obyvatelePrahy a okolÌ by mohlo b˝t v˝raznÈ zkr·cenÌdojezdovÈ doby do zamÏstn·nÌ v Z·padnÌkomerËnÌ zÛnÏ Pr˘honice a takÈ ze zdejöÌobytnÈ zÛny. V souËasnosti jsou tyto oblastize st·vajÌcÌch exit˘ D1 nedostupnÈ, a to zejmÈnave öpiËce. Cena obytn˝ch dom˘ a plochk podnik·nÌ v okolÌ VesteckÈ spojky i exitu byse p¯ÌpadnÏ mohla zv˝öit. Nemovitosti totiûbudou n·hle velmi dob¯e dostupnÈ. Exit m˘ûeovlivnit mÌstnÌ hromadnou dopravu, protoûevytvo¯Ì novou otev¯enou trasu pro autobusy.Auto¯i studie jednoznaËnÏ pozitivnÏ hodnotÌsouvisejÌcÌ v˝stavbu l·vky, kter· m· propojitcyklotrasy, jeû se budou nach·zet po oboustran·ch d·lnice D1. Toto spojenÌ umoûnÌefektivnÌ dopravu prost¯ednictvÌm jÌzdnÌch kol.ZDROJE HLAVNÕCH INFORMACÕEIA: http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP208Vizualizace z EIA:www.ceskedalnice.cz/foto/d1f7/Eurospektrum:http://www.eurospektrum.com/global.php?r=2&file=reality/holeTom·ö Nechv·tal,redakceZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE3/2008 19


VESTECK¡ SPOJKAIII. etapa: Vesteck· spojkaDruh· studie posuzov·nÌ vliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌse vÏnuje vlastnÌ VesteckÈ spojce, kter·jako III. etapa spojuje dva p¯edchozÌ ˙seky.Na jednÈ stranÏ to je Vesteck˝ p¯ivadÏË a nadruhÈ stranÏ Exit 4 vËetnÏ p¯Ìjezdu do p¯ipravovanÈZ·padnÌ komerËnÌ zÛny Pr˘honice.Uvaûuje se, ûe v souËasnÈ dobÏ p˘jde o dvoupruhs tÌm, ûe po roce 2030 se p¯edpokl·d·rozö̯enÌ na dÏlen˝ Ëty¯pruh. Stavbu VesteckÈspojky obstar·v· St¯edoËesk˝ kraj.Dokumentaci posuzov·nÌ vliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌa ve¯ejnÈ zdravÌ na Vesteckou spojkuv†˙seku Z·padnÌ komerËnÌ zÛna Pr˘honice ñsilnice II/603 k 31. 3. 2008 zpracovali opÏtMgr. Michael PondÏlÌËek a IKP ConsultingEngineers.Pro podklady a v˝poËty auto¯i posuzov·nÌ vliv˘na ûivotnÌ prost¯edÌ vyuûili studii ⁄sekudopravnÌho inûen˝rstvÌ nazvanou AktualizacedopravnÏ inûen˝rsk˝ch podklad˘ pro n·-vrh VesteckÈ spojky.Sloûka posuzov·nÌ vliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌobsahuje vlastnÌ studii vËetnÏ map a vizualizacÌ.Mezi p¯Ìlohy pat¯Ì rozptylov· studies†p¯Ìlohou, hlukov· studie, hydrogeologickÈposouzenÌ a studie hodnocenÌ rizik.Ministerstvo ûivotnÌho prost¯edÌ rozeslalov†dopisu z 5. 5. 2008 dokumentaci dotËen˝mmÏstsk˝m Ë·stem, obcÌm a St¯edoËeskÈmukraji k vyj·d¯enÌ. St¯edoËesk˝ kraj informacivyvÏsil na svou ˙¯ednÌ desku dne 13. 5. 2008.Na p¯ipomÌnky vöichni mÏli mÏsÌc, konkrÈtnÏje museli podat na Ministerstvo ûivotnÌho prost¯edÌdo 13. 6. tohoto roku.CHARAKTER DOT»EN…HO ⁄ZEMÕ⁄zemÌ v trase stavby VesteckÈ spojky a jejÌblÌzkÈ okolÌ se ve studii nepovaûujÌ za ˙zemÌhustÏ obydlen·. Z·stavba podÈl d·lnice D1je vÏtöinou rozvolnÏn· v menöÌch obcÌch. Tysice v souËasnosti znaËnÏ nar˘stajÌ, ale spÌöesmÏrem od d·lnice. V dosahu stavby VesteckÈspojky bydlÌ podle autor˘ studie p¯ibliûnÏmÈnÏ neû 500 osob, kterÈ ûijÌ vÏtöinou v novostavb·ch.PoËet obyvatel vypl˝v· z odhadupodle vzd·lenosti od tÏlesa stavby. P¯ipomÌn·m,ûe ve studii posuzov·nÌ vliv˘ na ûivotnÌprost¯edÌ o Exitu 4 se povaûujÌ za oblastiv dosahu stavby ˙zemÌ ve vzd·lenosti do1†kilometru. V dokumentaci k VesteckÈ spojcese tento ˙daj vöak jiû neuv·dÌ. Na jinÈmmÌstÏ studie posuzov·nÌ vliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌauto¯i tvrdÌ, ûe nelze definovat, jak velkouË·st populace Vesteck· spojka zas·hne,protoûe se stavba nach·zÌ na v˝chodnÌm okrajihlavnÌho mÏsta. Vzd·lenÏ, v okolÌ do 1,5 kilometruod stavby, spojka zas·hne p¯ibliûnÏ1†000 osob. Vesteck· spojka se po spuötÏnÌprovozu dotkne Pr˘honic a okolÌ. Dvouproud·komunikace by ovlivnila asi dalöÌ 2 000osob. Auto¯i studie posuzov·nÌ vliv˘ na ûivotnÌprost¯edÌ velmi hrubÏ odhadujÌ, ûe p¯ibliûnÏ8ñ10 000 obyvatel bydlÌ v okolÌ spojky a souvisejÌcÌchsilnic.Stavba VesteckÈ spojky podle autor˘ nezasahujedo û·dn˝ch sÌdel, zvl·ötÏ chr·nÏn˝ch˙zemÌ a chr·nÏn˝ch Ë·stÌ p¯Ìrody.MÌsta, kde m· vyr˘st Vesteck· spojka, leûÌmimo zastavÏn· ˙zemÌ obcÌ. V blÌzkosti VesteckÈspojky se vöak nach·zejÌ zastavÏnÈ plochy.Jde o HrnË̯e vzd·lenÈ zhruba 300 metr˘a Rozkoö p¯ibliûnÏ 200 metr˘ daleko. PodlehlukovÈ studie nejmenöÌ vzd·lenost hrnË̯sk˝chdom˘ od VesteckÈ spojky je 170 metr˘,rozkoösk˝ch 120. Na jinÈm mÌstÏ studie posuzov·nÌvliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌ se uv·dÌ,ûe nejbliûöÌ hrnË̯skÈ domy stojÌ ve vzd·lenostizhruba 170 ñ340 metr˘ od spojky.VÏtöÌ Ë·st stavby neproch·zÌ p¯ÌrodnÏ hodnotnÏjöÌoblastÌ. Prvky p¯ÌrodnÌ krajiny jsou v tÈtooblasti chudöÌ. Celkov· z·tÏû okolÌ VesteckÈspojky je uû v souËasnÈ dobÏ pomÏrnÏ vysok·.Kvalita ûivotnÌho prost¯edÌ a jeho sloûekje v öiröÌm okolÌ VesteckÈ spojky spÌöe horöÌkv˘li blÌzkosti velkomÏsta a takÈ s ohledemna provoz po d·lnici i na mÌstnÌch komunikacÌch,po nichû se jezdÌ do novÈ z·stavby (suburb·nnÌsÌdliötÏ). Vesteck· spojka vyroste na˙zemÌ, kterÈ se v minulosti intenzivnÏ zemÏdÏlskyvyuûÌvalo. V souËasnosti se vöak ne-203/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


VESTECK¡ SPOJKAust·le zastavuje. BÏhem poslednÌch dvan·ctilet doölo k v˝znamnÈmu posunu ve vyuûitÌmÌstnÌ krajiny. SilnÏ p¯ib˝v· urb·nnÌch prvk˘a staveb ve volnÈ krajinÏ a naopak ub˝vajÌp˘vodnÌ rozlehlÈ zemÏdÏlskÈ plochy. Dopravaje st·le intenzivnÏjöÌ. Podle autor˘ studiebude Vesteck· spojka vybudov·na v polÌch,kter· zhodnotÌ a kultivuje.Nedaleko se takÈ nach·zejÌ MilÌËovsk˝ les(1†100 metr˘), HrnË̯skÈ louky (800 ñ 900 metr˘),˙dolÌ BotiËe (900 metr˘) a Pr˘honick˝park (1 000 metr˘). Do HrnË̯sk˝ch luk a MilÌËovskÈholesa stavba VesteckÈ spojky p¯Ìmonezasahuje. Je moûnÈ, ûe silnice v budoucnuovlivnÌ HrnË̯skÈ louky prost¯ednictvÌm okrajovÈzmÏny hydrick˝ch pomÏr˘ v lokalitÏ.Vesteck· spojka se dotkne mladÈho lesa ned·vnozaloûenÈho p¯i silnici HrnË̯e ñ Rozkoö(III/0032), do vodnÌch tok˘ a dvou biokoridor˘,kterÈ se oznaËujÌ za ˙zemnÌ systÈmyekologickÈ stability (⁄SES). UvedenÈ z·sahyjsou vöak podle technick˝ch moûnostÌ stavbyco nejvÌce omezeny. Vesteck· spojka se v celÈdÈlce bude stavÏt na st·vajÌcÌch polÌch (zemÏdÏlsk˝p˘dnÌ fond a ostatnÌ p˘da).CelkovÏ stavba zabere o nÏco m·lo vÌce neû19 hektar˘ st¯ednÏ aû m·lo kvalitnÌ zemÏdÏlskÈp˘dy, jen velmi mal· Ë·st u Vestce se budet˝kat nejcennÏjöÌ p˘dy. Z hlediska rozsahuz·boru jde samoz¯ejmÏ o z·sah do zemÏdÏlskÈkrajiny. Ten ovöem v postzemÏdÏlskÈ krajinÏokolÌ velkomÏsta nenÌ z·sadnÌm, ani poslednÌma rozhodujÌcÌm krokem, kter˝ postihujezdejöÌ krajinn˝ r·z a charakter krajiny.StavebnÌ Ëinnost i jinÈ aktivity p¯ispÌvajÌ k odvodnÏnÌkrajiny, zmÏnÏ mikroklimatu, ke zv˝öenÈpraönosti, k ˙padku zelenÏ a ke snÌûenÌkvality povrchov˝ch vod. P¯es v˝öe uvedenÈz·pornÈ str·nky se podle posuzov·nÌ vliv˘ naûivotnÌ prost¯edÌ jedn· o stavbu se znaËnouspoleËenskou hodnotou, a to zejmÈna pro jiûnÌË·st hlavnÌho mÏsta (MÏstsk· Ë·st ⁄jezd) a prop¯ilehlÈ obce (Pr˘honice). M· snÌûit mÌstnÌdopravnÌ ucp·vky a zmenöit z·tÏû mÌstnÌchkomunikacÌ. A pr·vÏ to zË·sti vyvaûuje negativnÌvlivy na ûivotnÌ prost¯edÌ vËetnÏ z·bor˘zemÏdÏlskÈ p˘dy v okolÌ menöÌch sÌdel, tedyv mÌstech niûöÌho urbanizaËnÌho tlaku hlavnÌhomÏsta. P¯edpokl·dan˝ pozitivnÌ dopadzË·sti kompenzuje negativnÌ vlivy zp˘sobenÈz·borem zemÏdÏlskÈ p˘dy.Vliv stavby na studny se bude zkoumat pozdÏjiv dalöÌch ¯ÌzenÌch. Na kvalitÏ podzemnÌvody a ˙rovni jejÌ hladiny pod povrchemv†blÌzk˝ch obcÌch se pravdÏpodobnÏ vÌce projevÌklimatickÈ zmÏny neû stavba silnice.PozitivnÏ by se mÏla projevit zejmÈna v˝stavbamost˘ (ekodukt˘), mostk˘ a propustk˘ podnavrûenou silnicÌ. Ty totiû umoûÚujÌ volnÏjöÌpohyb zv̯at po krajinÏ.Navrhovanou stavbou se charakter ˙zemÌ kromÏkrajinnÈho r·zu p¯Ìliö nezmÏnÌ. V souvislostis v˝stavbou VesteckÈ spojky nedojdek†û·dnÈmu velkoploönÈmu z·sahu do krajinya ani k v˝znamn˝m nebo rozs·hl˝m terÈnnÌm˙prav·m.Geomorfologii nebo krajinu nov· silnice v˝raznÏjineovlivnÌ. Z·sahem do krajinnÈho r·zuovöem stavba je. TÏleso silnice bude znamenatnovou linii v krajinÏ. Jde vöak o omezen˝,relativnÏ mal˝ z·sah do charakteru krajiny, a†top¯edevöÌm tÌm, ûe protihlukovÈ valy, stÏny az·¯ezy naruöÌ obzorovÈ k¯ivky. Vytvo¯Ì se taknov· zv˝öen· Ë·ra obzoru. V˝znamn˝m prvkemv krajinÏ budou oboustrannÈ protihlukovÈvaly, pokud se realizujÌ. Do krajiny zas·hnoui ojedinÏlÈ protihlukovÈ stÏny o v˝öcep¯ibliûnÏ 5 metr˘, kterÈ se v r·mci stavbyv†nÏkter˝ch Ë·stech z¯ejmÏ objevÌ. Takov˝toprvek v r·mci liniovÈ stavby v krajinÏ krajinnouscenÈrii v˝raznÏ ovlivnÌ. Ospravedlnittakov˝ z·sah do krajiny lze, jen pokud se vezmev potaz jeho pozitivnÌ vliv na ûivotnÌ prost¯edÌ.Vliv na krajinu totiû vyvaûuje kompenzacehluku a praönosti ze silnice.Vesteck· spojka nebude mÌt z·sadnÌ negativnÌvliv na zdejöÌ ûivotnÌ prost¯edÌ. V˝znamn˝mzp˘sobem z·pornÏ neovlivnÌ st·vajÌcÌ zatÌûenÌzdejöÌho ûivotnÌho prost¯edÌ. To je ostatnÏjiû nynÌ velikÈ. V nÏkter˝ch aspektech dokoncenov· silnice souËasnou z·tÏû v oblasti okolod·lnice D1 omezÌ.POJETÕ STAVBYStavba VesteckÈ spojky je ve shodÏ se schv·-ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE3/2008 21


VESTECK¡ SPOJKAlen˝mi ˙zemnÌmi pl·ny hlavnÌho mÏsta Prahy,obcÌ Pr˘honice, Jesenice a Vestec. Zahrnujeji takÈ ˙zemnÏ pl·novacÌ dokumentacePraûskÈho regionu. Tato silnice je v souladuse spoleËenskou objedn·vkou.Vesteck· spojka o dÈlce 4 574 metry m· tvo-¯it spojenÌ mezi d·lnicÌ D1 a SilniËnÌm okruhemkolem Prahy. D·le by mÏla obsluhovat˙zemÌ podÈl nÌ. Vesteck· spojka spolu s Exitem4 m· ulehËit dvÏma blÌzk˝m sjezd˘m nad·lnici D1. Vytvo¯Ì takÈ dalöÌ dopravnÌ spojenÌsmÏrem na Jesenici. Je tudÌû vhodn˝m dopravnÏtechnick˝m v˝chodiskem z dlouhodobÏne¯eöenÈ situace v uspo¯·d·nÌ silniËnÌdopravy mezi d·lnicÌ D1, Prahou a JesenicÌ.V tÈto chvÌli je navrûena jako dvoupruhov·mÏstsk· sbÏrn· komunikace extravil·novÈhotypu. Kapacita dvou pruh˘ by mÏla vyhovovatminim·lnÏ do roku 2030. Ministerstvodopravy vöak ve svÈm vyj·d¯enÌ ke zmÏnÏpr˘honickÈho ˙zemnÌho pl·nu ËÌslo 5 vöaksdÏlilo sv˘j poûadavek na v˝hledovÈ uspo¯·-d·nÌ VesteckÈ spojky jako dÏlenÈho Ëty¯pruhupr·vÏ nÏkdy po roce 2030. ⁄zemnÌ rezervana Ëty¯i pruhy se t˝k· nezastavitelnÈhop·su, kter˝ by mÏl b˝t souË·stÌ izolaËnÌ zelenÏ.Mosty a p¯eloûky se ve studii ovöem navrhujÌpro dvoupruh. V r·mci poûadovanÈho¯eöenÌ odpovÌdajÌcÌmu v˝hledu k roku 2030vznikl odborn˝ odhad r˘stu intenzity automobilovÈdopravy k tomuto obdobÌ. JejÌ budoucÌv˝voj je vöak z·visl˝ na celÈ ¯adÏ faktor˘,z†nichû znaËnou Ë·st nelze na tak dlouhÈ obdobÌani napl·novat, ani exaktnÏ prognÛzovat.P¯edpokl·d· se, ûe se po roce 2030 zv˝öÌzatÌûenÌ silnice II/603 (star· beneöovsk·).V†d˘sledku toho vzroste doprava i na VesteckÈspojce. Potom bude nutnÈ Vesteckou spojkurozö̯it na Ëty¯pruh.StavebnÌ n·klady se na dvoupruhovou Vesteckouspojku odhadujÌ na 812 milion˘ KË. MÏlaby se stavÏt zhruba dva roky. V tÈto chvÌli sepodle autor˘ posuzov·nÌ vliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌp¯edpokl·d·, ûe vznikne patrnÏ v pr˘bÏhulet 2009 aû 2010.K dopravÏ na stavbu se budou vyuûÌvat polnÌcesty a novÏ vybudovanÈ panelovÈ komunikaces podsypem. PanelovÈ komunikace jsounavrûeny tak, aby dosahovaly k nejbliûöÌmp¯Ìstupov˝m silniËnÌm komunikacÌm. Aûvznikne tÏleso silniËnÌ stavby, budou zruöeny.Vzhledem k silnÈmu provozu na okolnÌch silnicÌchse nepoËÌt· s jejich vÏtöÌm dopravnÌmzatÌûenÌm nad obecnou mÌru ˙nosnosti. VÏtöÌdopravnÌ nebo jinÈ komplikace se kv˘li stavbÏneoËek·vajÌ, jen se po dobu stavby most˘a k¯iûovatek omezÌ provoz na dotËen˝ch silnicÌchHrnË̯e ñ Zdimϯice (III/0033) a HrnËÌ-¯e ñ Rozkoö (III/0032).JAK M¡ STAVBA VYHLÕéET?V tÈto chvÌli je p¯es Vesteckou spojku napl·-nov·no deset most˘. Se stavbou VesteckÈ spojkysouvisejÌ protihlukovÈ valy a stÏny kolemvÏtöÌ Ë·sti v˝chodnÌho ˙seku silnice. ProtihlukovÈvaly nejsou souË·stÌ stavby. TakÈ osvÏtlenÌtrasy a dopravnÌ znaËenÌ ke stavbÏ pat¯Ì.OsvÏtlenÌ v nÏkter˝ch mÌstech VesteckÈ spojkyby mÏlo b˝t vhodnÈ a ˙spornÈ, tedy bodovÈ,cÌlenÈ a bez vedlejöÌch efekt˘ na okolÌ,tak aby osvÌtilo ˙sek silnice, ale nikoliv jiûvolnou krajinu v okolÌ. SvÏteln˝ smog v okolÌPrahy je vöak velmi siln˝. Podle povÏtrnostnÌchpodmÌnek se projevuje aû do vzd·lenosti60 kilometr˘. Pr˘honice, ⁄jezd a okolÌ takbudou svÏtelnÈmu smogu vystaveny vlivem infrastrukturyvelkomÏsta prakticky st·le. P¯ÌpadnÈdalöÌ doprovodnÈ stavby jsou zatÌm p¯edmÏtemdalöÌ p¯Ìpravy podklad˘ pro stavebnÌpovolenÌ.Z·padnÌ komerËnÌ zÛna Pr˘honice se p¯ipojuje˙rovÚovou k¯iûovatkou jeötÏ v r·mci stavbyExitu 4 na d·lnici D1.Navrhovan· pr˘honick· bytov· zÛna se uûna samotnou Vesteckou spojku p¯ipojÌ prvnÌk¯iûovatkou. Je to ˙rovÚov· stykov· k¯iûovatkana kilometru 0,314. Na k¯iûovatce m·vzniknout odboËovacÌ pruh vlevo se stÌnemv†protismÏru.P¯edpokl·d· se osvÏtlenÌ VesteckÈ spojky podÈlZ·padnÌ komerËnÌ zÛny Pr˘honice i tamnÌbytovÈ zÛny.Vesteck· spojka mÌjÌ HrnË̯e zhruba mezi kilometrem0,610 aû kilometrem 2,600. VedezpoË·tku, konkrÈtnÏ v ˙seku od kilometru1,040 aû do kilometru 1,940 v z·¯ezu. PotÈ223/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


VESTECK¡ SPOJKAkopÌruje terÈn a zvolna p¯ech·zÌ do mÌrnÈhon·sypu. NejbliûöÌ hrnË̯skÈ domy se nach·-zejÌ po pravÈ stranÏ komunikace ve vzd·lenostizhruba 170 ñ 340 metr˘ od osy nejbliûöÌhojÌzdnÌho pruhu.PrvnÌ most (a to ekodukt) p¯es Vesteckou spojkuvyroste na kilometru 0,610. Bude po nÏmproch·zet polnÌ cesta. Asi 150 metr˘ dlouh˝protihlukov˝ val m· vyr˘st na pr˘honickÈ stranÏspojky severnÏ od zmÌnÏnÈho ekoduktu.Jeho cÌlem m· b˝t zjevnÏ ochrana pr˘honickÈbytovÈ zÛny. Mezi tÌmto mostem (ekoduktem)a biokoridorem v kilometru 0,816 u silniceHrnË̯e ñ Rozkoö (III/0032) jsou pl·nov·nyprotihlukovÈ valy na obou stran·ch. Na hrn-Ë̯skÈ o dÈlce 175 metr˘, na pr˘honickÈ 145metr˘.V kilometru 0,816 Vesteck· spojka mimo˙rovÚovÏbez napojenÌ k¯ÌûÌ silnici HrnË̯e ñRozkoö ËÌslo III/0032. ProtÌn· zde cyklostezkua biokoridor v podobÏ mladÈho lesa. Vzniknetu most (ekodukt), kter˝ silnici na Rozkoö,biokoridor a cyklostezku p¯es spojku spoleËnÏp¯evede. Spojka zas·hne do pades·timetrovÈhoochrannÈho p·sma lesa. Lesem sev†souËasnosti rozumÌ mlazina ned·vno vys·-zen· jako region·lnÌ biokoridor, kter˝ je sou-Ë·sti prvku ˙zemnÌho systÈmu ekologickÈ stability(⁄SES). Funkce biokoridoru z˘stanezachov·na pouze tehdy, kdyû se zamezÌ, abyho nov· komunikace p¯eruöila. Z tohoto d˘voduse v projektu navrhuje Ë·steËnÈ zahloubenÌVesteckÈ spojky pod ˙roveÚ terÈnu. ä̯kabiokoridoru (lesnÌho pozemku) ËinÌ asi 50metr˘. DÈlka pot¯ebn· k pozvolnÈmu p¯eklenutÌkomunikace je p¯ibliûnÏ 360 metr˘. NÏkterÈmladÈ stromky bude zapot¯ebÌ odstranit.Po dokonËenÌ stavby mostu (ekoduktu) p¯esVesteckou spojku se dotËen· Ë·st pozemkuznovu zalesnÌ. Na stejnÈm mÌstÏ v kilometru0,816 se nach·zÌ takÈ biokoridor luËnÌ ¯ady.Jedn· se vöak o region·lnÌ nefunkËnÌ biokoridor,kter˝ severnÏ od pl·novanÈho mostu (ekoduktu)prokl·d· nefunkËnÌ navrûenÈ lok·lnÌbiocentrum. N·vrh biocentra nerespektoval˙zemnÌ rezervu urËenou na Vesteckou spojku.Podle st·vajÌcÌ situace se zde pl·novan·silnice bude nach·zet v z·¯ezu mÌsty doplnÏnÈmprotihlukov˝mi valy. UmÌstÏnÌ navrûenÈholok·lnÌho biocentra je nutno v r·mci ˙prav˙zemnÌho systÈmu ekologickÈ stability nynÌzmÏnit a posunout jej alespoÚ 30 ñ 50 metr˘severnÏji od VesteckÈ spojky.Od kilometru 0,816 smÏrem na jih m· HrnËÌ-¯e odstÌnit protihlukov˝ val dlouh˝ 300 metr˘.Na stranÏ k Rozkoöi se pl·nuje val o 230metrech dÈlky. Oba valy sahajÌ aû k mostu,po kterÈm p¯es Vesteckou spojku p¯ech·zÌp¯eloûen· asfaltov· silniËka spojujÌcÌ Drazdya Rozkoö. Most vyroste na kilometru 1,116VesteckÈ spojky.V kilometru 1,692 jiûnÏ od Drazd˘ p¯ech·zÌpo mostÏ Vesteckou spojku polnÌ cesta, kter·spojuje statek Drazdy a blÌzk˝ remÌzek.Druhou k¯iûovatkou na VesteckÈ spojce je˙rovÚov· okruûnÌ k¯iûovatka v kilometru2,045. K¯ÌûÌ zde silnici ËÌslo III/0033 HrnË̯eñ Zdimϯice. Jednopruhov· okruûnÌ k¯iûovatkam· vnÏjöÌ pr˘mÏr 35 metr˘. P¯edpokl·d·se osvÏtlenÌ VesteckÈ spojky v nutnÈm okolÌtÈto k¯iûovatky.Od tohoto k¯ÌûenÌ smÏrem na severov˝chod(tedy k d·lnici D1) se pl·nuje protihlukov˝ val176 metr˘ dlouh˝. Jin˝ val vyroste bezprost¯ednÏza k¯iûovatkou ve smÏru na jihoz·pad (tedyke starÈ beneöovskÈ silnici ËÌslo II/603). MÏlby dos·hnout dÈlky 576 metr˘. PotÈ jej nahradÌprotihlukov· stÏna 90 metr˘ dlouh·, kter·vznik· kv˘li velk˝m vodovodnÌm ¯ad˘mmezi vodojemy, kterÈ proch·zejÌ kolmo podVesteckou spojkou a p¯iv·dÏjÌ vodu do Prahy.Na stÏnu bude navazovat dalöÌ protihlukov˝val o dÈlce 190 metr˘.V kilometru 2,906 Vesteckou spojku p¯ekroËÌdalöÌ most s p¯eloûkou polnÌ cesty.Na kilometru 3,477 zaznamen·v·me dalöÌmost a podjezd upravenÈ polnÌ cesty.Vesteck· spojka v kilometru 3,686 k¯ÌûÌ lok·lnÌnavrûen˝, nefunkËnÌ biokoridor mokrȯady, kter˝ je navrûen podle melioraËnÌ strouhy.Vesteck· spojka zde proch·zÌ po mostÏs†dostateËnÏ dimenzovanou podchozÌ Ë·stÌ.S†ohledem na vedenÌ trasy spojky v ˙zemnÌmpl·nu most zas·hl nad okraj n·drûe (rybnÌËku).Po os·zenÌ mlad˝mi stromky se tato oblastvyuûÌv· jako mÌstnÌ rekreaËnÌ zÛna. V r·mciZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE3/2008 23


VESTECK¡ SPOJKAkompenzaËnÌch opat¯enÌ se m· litor·lnÌ zÛna(p¯Ìb¯eûnÌ prosvÏtlenÈ p·smo stojat˝ch vod)n·drûe rozö̯it. TÌm se n·drû zajistÌ a souËasnÏse i v danÈm mÌstÏ rozöÌ¯Ì biokoridor. VesvÈm z·vÏru m· Vesteck· spojka vÈst po n·-sypu, zprvu mÌrnÈm pozdÏji vysokÈm.Na kilometru 3,690 silnici p¯etne dalöÌ most.StejnÏ tak na kilometru 3,844. Pl·nuje se rovnÏûmost p¯es silnici ËÌslo II/603 (starou beneöovskou)o dÈlce 200 metr˘.PoslednÌ k¯iûovatkou VesteckÈ spojky je mimo˙rovÚov·k¯iûovatka tvaru kosodÈlnÌku,kter· propojuje spojku se silnicÌ ËÌslo II/603(starou beneöovskou). JeötÏ tato k¯iûovatka jesouË·stÌ stavby VesteckÈ spojky. Trasa VesteckÈspojky se do okruûnÌ k¯iûovatky napojujev†kilometru 4,250.Naopak kruhov· k¯iûovatka na silnici ËÌslo II/603 je jiû ˙sekem stavby ËÌslo 513 SilniËnÌhookruhu kolem Prahy. Jde o takzvan˝ Vesteck˝p¯ivadÏË. NapojenÌ na p¯ivadÏË se nach·zÌv†kilometru 4,574. P¯edpokl·d· se zde minim·lnÌosvÏtlenÌ VesteckÈ spojky. SignalizaËnÌza¯ÌzenÌ se zatÌm nenavrhuje.VLIV STAVBY NA éIVOTNÕ PROSTÿEDÕOVZDUäÕIng. Pavel äin·gl, jako takzvan· autorizovan·osoba, zpracoval v roce 2007 rozptylovou studii.ZdejöÌ ovzduöÌ je mÌstnÌ pr˘myslovou produkcÌa ûivnostenskou v˝robou zneËiötÏno jen veliceslabÏ. P¯en·öejÌ se sem vöak zneËiöùujÌcÌl·tky z blÌzkÈho i vzd·lenÏjöÌho okolÌ.HlavnÌm zneËiöùovatelem ovzduöÌ je a budeautomobilov· doprava, a to p¯edevöÌm z d·lniceD1 a ze spojnic na Vestec a Pr˘honice.To je z·sadnÌ z·tÏû ˙zemÌ, kde m· vyr˘st Vesteck·spojka. PanujÌ zde vöak dobrÈ rozptylovÈpodmÌnky. Ovöem nap¯Ìklad celÈ Pr˘honicese nach·zejÌ v oblasti, kde se p¯ekraËujeËty¯iadvacetihodinov˝ imisnÌ limit pro tuhÈzneËiöùujÌcÌ l·tky (PM 10).V souËasnÈ dobÏ (imisnÌ pozadÌ) je pro tutooblast nejv˝znamnÏjöÌ zneËiöùujÌcÌ l·tkou oxiddusiËit˝ (NO 2) a tuhÈ zneËiöùujÌcÌ l·tky nebolisuspendovanÈ Ë·stice (PM 10). TakÈ ve v˝hledudo roku 2030 se toto ˙zemÌ povaûuje zavÌce zatÌûenou lokalitu kv˘li v˝öe zmÌnÏn˝ml·tk·m.RoËnÌ pr˘mÏrnÈ imise (IHr) NO 2v µg.m -3 . Zdroj: Obrazov· p¯Ìloha k RozptylovÈ studii. Ing. Pavel äin·gl.243/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


VESTECK¡ SPOJKAMaxim·lnÌ kr·tkodobÈ imise (IHk) NO 2v µg.m -3 . Zdroj: Obrazov· p¯Ìloha k RozptylovÈ studii. Ing. Pavel äin·gl.RoËnÌ pr˘mÏrnÈ imise (IHr) PM 10v µg.m -3 . Zdroj: Obrazov· p¯Ìloha k RozptylovÈ studii. Ing. Pavel äin·gl.ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE3/2008 25


VESTECK¡ SPOJKAMaxim·lnÌ dennÌ imise (IH24) PM 10v µg.m -3 . Zdroj: Obrazov· p¯Ìloha k RozptylovÈ studii. Ing. Pavel äin·gl.RoËnÌ pr˘mÏrnÈ imise (IHr) Benzenu v µg.m -3 . Zdroj: Obrazov· p¯Ìloha k RozptylovÈ studii. Ing. Pavel äin·gl.263/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


VESTECK¡ SPOJKAZa mÌru zneËiötÏnÌ ovzduöÌ se povaûuje hodnotapr˘mÏrnÈ roËnÌ koncentrace l·tky.Z†p¯Ìlohy k rozptylovÈ studii proto v prvnÌ ¯adÏuv·dÌm pr·vÏ roËnÌ pr˘mÏrnÈ imise oxidudusiËitÈho (NO 2) a tuh˝ch zneËiöùujÌcÌch l·-tek (PM 10), kterÈ pat¯Ì k nejsledovanÏjöÌm,ponÏvadû praûsk˝ vzduch zneËiöùujÌ nejvÌce.V p¯ÌpadÏ ostatnÌch zneËiöùujÌcÌch l·tek zdejöÌ˙zemÌ nach·zÌ v p¯ijatelnÈ imisnÌ situaci.Lze se d˘vodnÏ domnÌvat, ûe tento p¯Ìzniv˝v˝voj bude pokraËovat. V˝hledovÏ se tato lokalitabude nach·zet v p¯ijatelnÈ imisnÌ situacipro vöechny zneËiöùujÌcÌ l·tky. V˝jimkoujsou kr·tkodobÈ koncentrace tuh˝ch zneËiöùujÌcÌchl·tek (PM 10), u kter˝ch nelze vylouËitobËasnÈ p¯ekroËenÌ stanoven˝ch limit˘.Celkov· dopravnÌ z·tÏû se po uvedenÌ VesteckÈspojky mÌrnÏ nav˝öÌ, imisnÌ dopad z tohotokroku bude podle v˝poËt˘ autora rozptylovÈstudie mal˝. V nejbliûöÌm okolÌVesteckÈ spojky se na vÏtöÌ Ë·sti zdejöÌho ˙zemÌmÌrnÏ zv˝öÌ imise. NejvÌce to logicky budev tÏsnÈm okolÌ novÈ silnice. MÌsta, kde ûijÌlidÈ, postihne jen mal˝ r˘st imisÌ. V okolÌ setotiû nach·zejÌ vÏtöinou extenzivnÏ vyuûÌvanÈzemÏdÏlskÈ plochy. P¯Ìr˘stek ke zneËiötÏnÌovzduöÌ bude z¯ejmÏ jen velmi m·lo patrn˝a mϯiteln˝. ZmÏna imisnÌ situace spojen·s automobilov˝m provozem na VesteckÈ spojcebude ˙nosn·. ImisnÌ limity pro sledovanÈzneËiöùujÌcÌ l·tky nebudou p¯ekroËeny. Lze jenoËek·vat vyööÌ hodnoty kr·tkodob˝ch imisÌ prooxid dusiËit˝ (NO 2) a tuhÈ zneËiöùujÌcÌ l·tky(PM 10) v nejbliûöÌm okolÌ VesteckÈ spojky. Uûdnes, kdy Vesteck· spojka jeötÏ neexistuje, sep¯ekraËujÌ dennÌ imisnÌ limity stanovenÈ protuhÈ zneËiöùujÌcÌ l·tky (PM 10).Navrhovan· stavba VesteckÈ spojky je z hlediskaplatn˝ch pravidel pro ochranu ovzduöÌp¯ijateln·. Lze ji proto v navrûenÈ lokalitÏ realizovat.NenÌ d˘vod p¯edpokl·dat, ûe provozna VesteckÈ spojce ovlivnÌ klima danÈoblasti.SpoleËnÈ p˘sobenÌ vöech zdejöÌch komunikacÌna ovzduöÌ bude jistÏ vÏtöÌ neû vliv samotnÈVesteckÈ spojky. Podle autor˘ studie posuzov·nÌvliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌ vöak parametryjeötÏ ovöem nejsou zatÌm p¯esnÏ zn·my,proto tento hromadn˝ vliv (synergence) nelzeposoudit. ZneËiötÏnÌ ovzduöÌ zp˘sobenÈ dopravouse v okolÌ VesteckÈ spojky rovnomÏrnÏjirozloûÌ. Z·sadnÌ bude p¯enos ökodlivinvzduchem, a to i do vÏtöÌch vzd·lenostÌ. P˘jdep¯ev·ûnÏ o ökodliviny z provozu automobil˘,tedy tuhÈ zneËiöùujÌcÌ l·tky (suspendovanÈË·stice PM 10) a oxidy dusÌku (NO x).HLUKHlukov· studie, kterou vypracoval Pragoprojekt,je p¯Ìlohou posuzov·nÌ vliv˘ na ûivotnÌprost¯edÌ.Hlukov· studie vÏtöinou posuzuje hluËnost podokonËenÌ stavby a navrhuje, jak hlukovÈ zatÌûenÌobytnÈ z·stavby snÌûit. Po dohodÏs†obcemi se bude hluËnost pozadÌ, tedy sou-Ëasn· hluËnost z provozu na mÌstnÌch komunikacÌchi na d·lnici D1 mϯit jiû p¯edbÏûnÏ,tak aby bylo moûnÈ porovnat hodnoty po spuötÏnÌprovozu na VesteckÈ spojce s hodnotamip¯ed tÌm.BudoucÌ v˝voj intenzity dopravy z·visÌ na celȯadÏ r˘zn˝ch Ëinitel˘, z nichû znaËnou Ë·stnelze ani napl·novat, ani exaktnÏ prognÛzovat.⁄roveÚ dopravnÌ z·tÏûe pouûitÈ v modelovÈmv˝poËtu je tak jen hrub˝m odhademhornÌ meze moûnÈho n·r˘stu intenzity automobilovÈdopravy.Mohlo takÈ dojÌt k urËitÈmu zkreslenÌ, protoûestudie nepoËÌt· se pevn˝mi (stacion·rnÌmi)zdroji hluku. TakÈ poËet zvolen˝ch referenËnÌchbod˘ (rozumÏjte dom˘) v hlukovÈstudii vzhledem k rozs·hlosti posuzovanÈ oblastibyl omezen˝.HraniËnÌ hodnoty hluku z dopravyKomunikace ObytnÈ mÌstnostiDen (6ñ22 hod.) 60 decibel˘ 45 decibel˘Noc (22ñ6 hod.) 50 decibel˘ 35 decibel˘Zdroji hluku z dopravy v tÈto oblasti jsou nynÌdvÏ silnice III. t¯Ìdy. Silnice Zdimϯice ñ Hrn-Ë̯e (III/0033) a Rozkoö ñ HrnË̯e (III/0032).ZejmÈna pr˘tahov· silnice III/0033 p¯edstavujepro nejbliûöÌ obytnou z·stavbu dominantnÌzdroj hluku.ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE3/2008 27


VESTECK¡ SPOJKAHlukov· situace u dom˘ v blÌzkosti celÈ VesteckÈspojky se pohybuje v z·vislosti na vzd·-lenosti v˝poËtov˝ch bod˘ od komunikacemezi 43,7ñ62,1 decibel˘ v dennÌ dobÏ av†noËnÌ dobÏ pak mezi 35,8ñ53,7 decibel˘.LehkÈ obtÏûov·nÌ hlukem m˘ûe zaznamenatp¯ibliûnÏ 53 % obyvatel, vysokÈ obtÏûov·nÌpak asi 12 %.Trasa novÏ pl·novanÈ VesteckÈ spojky je vedenamimo zastavÏn· ˙zemÌ. Vzd·lenost nejbliûöÌchobytn˝ch dom˘ v dotËen˝ch obcÌchje tudÌû dostateËn· k dodrûenÌ emisnÌch limit˘pro hluk tÈmϯ ve vöech p¯Ìpadech, s v˝jimkoudomu na samÈm okraji HrnË̯, kter˝podrobnÏji zmiÚuji v n·sledujÌcÌm odstavci.Hluk z dopravy v roce 2030 podle hlukovÈstudie nejvÌce postihne d˘m ËÌslo popisnÈ 55,kter˝ stojÌ v hlavnÌ ulici K äeberovu (silniceËÌslo III/0033). Budova se nach·zÌ jiû v katastr·lnÌm˙zemÌ Zdimϯice u Prahy. Jedeme-liz†HrnË̯ na Zdimϯice, stojÌ po pravÈ stranÏ.DominantnÌm zdrojem hluku vöak v tomtop¯ÌpadÏ podle studie nebude Vesteck· spojka,n˝brû st·vajÌcÌ silnice ËÌslo III/0033.Hodnoty hluku z dopravy u domu Ë.p. 55PrvnÌ podlaûÌ DruhÈ podlaûÌDen (6ñ22 hod.) 61,8 decibel˘ 62,1 decibel˘Noc (22ñ6 hod.) 53,9 decibel˘ 54,2 decibel˘Vöechny ostatnÌ domy v HrnË̯Ìch postihnehluk, kter˝ nebude p¯ekraËovat stanovenÈ limity.Ze sledovan˝ch staveb v okolÌ VesteckÈspojky nadlimitnÌ hluk zas·hne uû jen motelve Vestci, kter˝ vöak nenÌ urËen k trvalÈmubydlenÌ.HluËnost zp˘soben· dopravou se v okolÌ VesteckÈspojky po jejÌ v˝stavbÏ rovnomÏrnÏjirozloûÌ. Podle hlukovÈ studie nejsou nezbytnÏnutn· protihlukov· opat¯enÌ. ProtihlukovÈvaly se zvaûujÌ jako opat¯enÌ pro zlepöenÌ kvalityprost¯edÌ a opat¯enÌ proti sËÌt·nÌ vliv˘z†r˘zn˝ch komunikacÌ, protoûe hluk z dopravyje v tÈto oblasti dominantnÌ. Valy by mÏlyhluk snÌûit aû o 6 decibel˘, p¯ÌpadnÈ protihlukovÈstÏny vysokÈ 6 metr˘ o 5 decibel˘.Je vöak nutnÈ zajistit dodateËnÈ mϯenÌ hluËnostiza provozu VesteckÈ spojky. To pak urËÌ,na kter˝ch budov·ch v okolÌ se na oknechHlukovÈ pomÏry v HrnË̯Ìch a okolÌ. Zdroj: HodnocenÌ rizik. RNDr. Ji¯Ì Kos.283/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


VESTECK¡ SPOJKAnebo na fas·dÏ provedou individu·lnÌ protihlukov·opat¯enÌ.HYDROGEOLOGICK… POSOUZENÕSpoleËnost Geotip na z·kladÏ poûadavkumÏstskÈ Ë·sti zpracovala hydrogeologickÈposouzenÌ p˘sobenÌ VesteckÈ spojky na Hrn-Ë̯skÈ louky a zdejöÌ prameniötÏ. älo p¯edevöÌmo to, jak˝ vliv bude mÌt skuteËnost, ûeVesteck· spojka povede mÌsty v z·¯ezu.Ze studie plyne, ûe Vesteck· spojka pravdÏpodobnÏovlivnÌ prameniötÏ na v˝chodnÌmokraji HrnË̯. Z tÏchto pramen˘ se nap·jÌ rybniËnÌsoustava p¯ÌrodnÌ pam·tky HrnË̯skÈlouky. Nov· silnice m˘ûe ovlivnit chr·nÏn˝vodnÌ zdroj na jihov˝chodnÌm okraji HrnË̯,kter˝ se vyuûÌv· pro z·sobov·nÌ pitnou vodou.PrameniötÏ KunratickÈho potoka, kterÈse nach·zÌ na z·padnÌm okraji HrnË̯, Vesteck·spojka neohrozÌ. Riziko ohroûenÌ reûimupodzemnÌch vod p¯ÌrodnÌ pam·tky Hrn-Ë̯skÈ louky je minim·lnÌ.DalöÌ hydrogeologick˝ pr˘zkum by mÏl posouditmÌru, jakou nov· silnice ovlivnÌ nÏkterÈvodnÌ zdroje a na z·kladÏ jeho v˝sledk˘ jevhodnÈ zavÈst p¯Ìpadn· ochrann· opat¯enÌ.PÿEHLED VLIVŸ NA éIVOTNÕ PROSTÿEDÕAuto¯i studie k vyhodnocenÌ z·vaûnosti vliv˘na ûivotnÌ prost¯edÌ sestavili tabulku, ve kterÈse¯adili negativnÌ vlivy na ûivotnÌ prost¯edÌpodle po¯adÌ vypl˝vajÌcÌho z p¯edchozÌch text˘(vize).Vliv na ûivotnÌ P¯i P¯i Pozn·mkaprost¯edÌ stavbÏ provozuZneËiötÏnÌ ovzduöÌ 1 3 Dle zkuöebnÌhoprovozuHluËnost 2 3 Dle zkuöebnÌhoprovozuVlivy na faunu 1 1Vlivy na floru 1 1Vlivy na vodu 1 2 OmezenÏRiziko hav·rie 2 3 Zv˝öenÈVlivy na krajinu 2 3 Dle vizualizaceJinÈ vlivy 2 2 Dle zkuöebnÌhoprovozuStupnice 1 aû 3 je stanovena tak, ûe 3 je nejvÏtöÌ vliva 1 nejmenöÌ vliv na danou sloûku.VLIV STAVBY NA OBYVATELSTVOSoci·lnÏ ekonomickÈ vlivy navrûenÈ stavbynejsou zatÌm zn·mÈ. V tÈto chvÌli se totiû nevÌ,jak bude fungovat a co vlastnÏ p¯inese Z·padnÌkomerËnÌ zÛna Pr˘honice. ZejmÈna systÈmz·sobov·nÌ a dopravy nenÌ zn·m. RovnÏûnelze odhadnout, jak bude stavba p˘sobit nasamotnÈ Pr˘honice a Pr˘honick˝ park. Stejn·nezn·m· existuje i u navrhovanÈ komerËnÌzÛny u ⁄jezdu severnÏ od d·lnice D1.Soci·lnÏ ekonomick˝m vlivem na obyvatelePrahy a p¯edevöÌm p¯ÌmÏstsk˝ch sÌdel v okolÌby mohlo b˝t v˝raznÈ zkr·cenÌ dojezdovÈdoby dom˘, do zamÏstn·nÌ v Z·padnÌ komerËnÌzÛnÏ Pr˘honice a takÈ do pr˘honickÈ obytnÈzÛny. V souËasnosti jsou tyto oblasti ze st·-vajÌcÌch exit˘ D1 nedostupnÈ, a to zejmÈnave öpiËce. Cena obytn˝ch dom˘ a plochk†podnik·nÌ v okolÌ VesteckÈ spojky by se p¯ÌpadnÏmohla zv˝öit dÌky rychlÈmu spojenÌ azv˝öenÈmu ruchu. Nemovitosti totiû budoun·hle z Prahy velmi dob¯e dostupnÈ. Vesteck·spojka m˘ûe ovlivnit mÌstnÌ hromadnoudopravu, protoûe vytvo¯Ì novou otev¯enou trasupro autobusy, tak je to na z·padÏ Prahy.V˝raznou kladnou str·nkou stavby je podleautor˘ studie posuzov·nÌ vliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌsouvisejÌcÌ v˝stavba most˘ (ekodukt˘)a navazujÌcÌch cyklotras, kterÈ umoûnÌ efektivnÌdopravu prost¯ednictvÌm jÌzdnÌch kol.Vliv VesteckÈ spojky na okolÌ, aù uû bÏhemjejÌ stavby nebo pak jejÌho provozu nebudezanedbateln˝. Panuje vöak snaha v projektovÈdokumentaci p˘sobenÌ spojky vymezit ap¯ÌpadnÏ i kompenzovat.V dalöÌm stupni dokumentace je mimo jinÈnutnÈ v p¯edstihu zajistit projedn·nÌ z·mÏrus†ve¯ejnostÌ. D·le je zapot¯ebÌ upozornit obyvatelena v˝stavbu a na dopravnÌ omezenÌvypl˝vajÌcÌ ze stavby. A koneËnÏ je nezbytnÈnavrhnout moûn· dopravnÌ omezenÌ na VesteckÈspojce v urËitÈ dennÌ dobÏ, aby se omeziladoprava smÏrem na d·lnici.ZDROJE HLAVNÕCH INFORMACÕEIA na internetu: http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP214Tom·ö Nechv·tal, redakceZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE3/2008 29


VESTECK¡ SPOJKAOponentura studie k VesteckÈ spojceMinul˝ Zpravodaj ËÌslo 2/2008 na stran·ch 14 ñ19 obsahoval v˝tah z aktu·lnÌ studie k VesteckÈ spojceofici·lnÏ nazvanÈ DoplnÏnÌ dopravnÏ inûen˝rsk˝ch podklad˘ pro akci Vesteck· spojka. NynÌ p¯etiskujemeposouzenÌ tÈto studie.ODBORN› POSUDEK ZPRACOVAN… DOKUMENTACE ÑDOPLNÃNÕ DOPRAVNÃINéEN›RSK›CH PODKLADŸ PRO AKCI VESTECK¡ SPOJKAìZpracoval: Ing. Jan KaöÌk, Babtie spol. s r. o. (od 28. 4. 2008 Jacobs Consultancy spol. s r. o.)V roce 2005 zpracoval ⁄DI Praha pro obecäeberov DopravnÏ inûen˝rskÈ podklady proposouzenÌ variant rozvoje komunikaËnÌ sÌtÏäeberova. Studie jasnÏ prok·zala nevhodnost¯eöenÌ komunikacÌ podle alternativnÌ studie anapojenÌ na d·lnici D1 u k¯iûovatky Chodovve srovn·nÌ s Vesteckou spojkou.V roce 2007 zpracoval ⁄DI Praha pro projektantaVesteckÈ spojky DopravnÏ inûen˝rskÈpodklady pro akci Vesteck· spojka. ⁄Ëelem tÈtopr·ce bylo poskytnout podklady pro n·vrh komunikacea k¯iûovatek. V˝poËet byl provedenv jednÈ variantÏ pro rok 2015 a rok 2030.DopravnÏ inûen˝rskou studii ÑDoplnÏnÌ dopravnÏinûen˝rsk˝ch podklad˘ pro akci Vesteck·spojkaì zpracoval ⁄sek dopravnÌch informacÌTechnickÈ spr·vy komunikacÌ hl. m.Prahy v b¯eznu 2008 jako dodatek k podkladupro projektanta rozö̯en˝ o st·vajÌcÌ intenzitydopravy a r˘znÈ varianty komunikaËnÌsÌtÏ. Obsahem studie je p¯ehled zatÌûenÌ komunikaËnÌsÌtÏ jiûnÌho okraje hl. m. Prahy asousedÌcÌ Ë·sti St¯edoËeskÈho kraje a to zÌskan˝chz pr˘zkum˘ dopravy z obdobÌ 2005 ñ2007 a z modelov˝ch prognostick˝ch intenzitpro r˘znÈ varianty stavu komunikaËnÌ sÌtÏv roce 2015 a 2030. PÏt zatÏûovacÌch stav˘ jer˘znou kombinacÌ zprovoznÏnÌ PraûskÈhookruhu, d·lnice D3 a VesteckÈ spojky (bez dopravnÏnep¯Ìpustn˝ch moûnostÌ existence D3Ëi VesteckÈ spojky bez PraûskÈho okruhu).Takov·to ök·la v˝poËt˘ umoûÚuje beze zbytkuposoudit dopady p¯ivedenÌ d·lnice D3k†Jesenici i vybudov·nÌ VesteckÈ spojky na intenzitydopravy.Pro modelovÈ v˝poËty intenzit dopravy bylpouûit dopravnÌ model, kter˝ vych·zÌ z dlouholet˝chzkuöenostÌ ⁄DI Praha s modelov·-nÌm dopravy a realizacÌ dopravnÌch pr˘zkum˘v Praze (stejn˝ jako v roce 2007, mÌrnÏodliön˝ od roku 2005). Modelov· dopravnÌ sÌùa zdroje a cÌle dopravy jsou zad·ny v aktu·lnÌpodobÏ podle souËasn˝ch znalostÌ rozvojov˝chz·mÏr˘ na ˙zemÌ Prahy. Objem dopravyz nejnovÏji zprovoznÏn˝ch are·l˘ nemusÌb˝t plnÏ ovϯen dopravnÌmi pr˘zkumy. NÏkterÈjiû p¯ipravovanÈ z·mÏry v dopravnÌmmodelu nejsou, nap¯. vyuûitÌ ploch v˝chodnÏod äeberova pro komerËnÌ are·ly, v modelovÈsÌti chybÌ i v˝chodnÌ obchvat äeberova zajiöùujÌcÌp¯Ìstup k novÈmu are·lu. N·r˘st intenzit2007ñ 2015 je pomÏrnÏ mÌrn˝, bÏûnÏcca o 10 %, nenÌ z¯ejmÏ plnÏ zahrnut pokraËujÌcÌr˘st osÌdlenÌ ˙zemÌ jiûnÏ od Prahy. P¯estodopravnÌ model poskytuje hodnoty vhodnÈ proprovedenÌ posouzenÌ vlivu nov˝ch staveb naintenzity dopravy (matice dopravnÌch vztah˘jiû obsahuje z·mÏry obsaûenÈ v ˙zemnÌm pl·-nu), p¯i uv·ûenÌ v˝öe uveden˝ch skuteËnostÌ byse daly oËek·vat spÌöe vyööÌ hodnoty.Ve studii je uveden velmi struËn˝ koment·¯v˝sledk˘, kter˝ konstatuje, ûe v p¯ÌpadÏ vybudov·nÌVesteckÈ spojky se intenzita dopravyv mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov (ulice K äeberovuñ K HrnË̯˘m) snÌûÌ. Tento fakt jez¯ejm˝. Z proveden˝ch v˝poËt˘ vöak lze uËiniti dalöÌ z·vÏry:ï Vöechna silniËnÌ spojenÌ p¯ÌmÏstskÈho ˙zemÌjiûnÏ od Prahy jsou v dopravnÌch öpiËk·chp¯etÌûen·, a proto rychle stoupajÌ intenzitydopravy i mimo hlavnÌ trasy, nap¯. na ulicÌchK äeberovu a K HrnË̯˘m.ï DneönÌ intenzita dopravy na ulici K äeberovuËinÌ 11 tisÌc vozidel za den, bez budov·-nÌ dalöÌch komunikacÌ by do roku 2015 dos·hlaminim·lnÏ 18 tisÌcï DokonËenÌ PraûskÈho okruhu vËetnÏ VesteckÈhop¯ivadÏËe na silnici II/603 odvede Ë·st303/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


VESTECK¡ SPOJKAdopravy od jihu mimo oblast PÌsnice ñ Kunraticeñ äeberov po PraûskÈm okruhu, a protov†roce 2015 intenzita dopravy v äeberovÏ dos·hnep¯ÌznivÏjöÌ hodnoty 12 tisÌc vozidel zaden, intenzita vöak i po roce 2015 poroste astav vyuûitÌ komunikacÌ neumoûnÌ v˝znamnÏjöÌzklidÚov·nÌ pr˘jezd˘ obytn˝mi ˙zemÌmibez jejich uzav¯enÌ (pl·novan˝ obchvatäeberova bude vyuûit˝ z velkÈ Ë·sti pro obsluhunovÏ vyuûit˝ch ploch pro komerËnÌ ˙Ëely,situaci v HrnË̯Ìch z¯ejmÏ nevy¯eöÌ).ï Po dokonËenÌ PraûskÈho okruhu v˝znamnÏpoklesne intenzita na BrnÏnskÈ ulici (˙sekud·lnice D1 v Praze), cca o 20 tisÌc vozidelza den. Bude proto vhodnÈ p¯ivÈst dalöÌ dopravu,kter· dnes pouûÌv· silniËnÌ a uliËnÌ sÌùmÏsta, na tuto trasu.ï P¯ivedenÌm d·lnice D3 do prostoru Jesenicestoupnou d·le n·roky na uliËnÌ sÌù na jihuPrahy, v äeberovÏ by tak dos·hly intenzity cca14 tisÌc vozidel za den.ï Po vybudov·nÌ VesteckÈ spojky je moûnÈËekat pokles intenzit dopravy v äeberovÏ poddneönÌ hodnotu na cca 10 tisÌc vozidel za den.ï Vesteck· spojka umoûnÌ p¯evÈst na za˙stÏnÌd·lnice D1 a pankr·ckou radi·lu dopravuz oblasti Kamenice ñ Jesenice, kter· by nevoliladalöÌ trasu Praûsk˝ okruh ñ k¯iûovatkaModletice ñ d·lnice D1, ale jÌzdu po silnicÌcha ulicÌch jiûnÌho okraje Prahy, odvede na pankr·ckouradi·lu i Ë·st cest, kterÈ by jinak zatÌûilyvstup silnice II/603 do Prahy ñ jejÌ p¯etÌûenÌby vyvolalo vÏtöÌ vyuûitÌ ÑvedlejöÌì trasyd·le p¯es äeberov.ï SilniËnÌ sÌù na hranici Prahy a St¯edoËeskÈhokraje je celoploönÏ p¯etÏûov·na a s pokra-ËujÌcÌ suburbanizacÌ tlak na jejÌ vyuûÌv·nÌ d·leporoste. St¯edoËesk˝ kraj zatÌm nech·pe budov·nÌnov˝ch komunikacÌ a obchvat˘ sÌdelu hranic Prahy jako svoji prioritu, jsou vöakjiû souË·stÌ ⁄zemnÌho pl·nu V⁄C PraûskÈhoregionu a p¯ipravuje se realizace prvnÌchz†nich. Na ˙zemÌ hl. m. Prahy jsou novÈ komunikaceniûöÌch t¯Ìd tÈû souË·stÌ ˙zemnÌhopl·nu, mÏsto je pl·nuje v˝hledovÏ vybudovat,prioritu majÌ vöak zatÌm hlavnÌ rychlostnÌkomunikace mÏsta. Vesteck· spojka je jednÌmz prvnÌch p¯Ìpad˘ p¯ipravovanÈ realizace nutnÈnovÈ silniËnÌ infrastruktury v ˙zemÌ, v nÏmûdoch·zÌ k podstatnÈmu zahuöùov·nÌ osÌdlenÌi podnikatelsk˝ch aktivit s nezbytn˝m n·r˘stemintenzit dopravy. Fakt, ûe ÿSD »R hodl·v souvislosti s realizacÌ PraûskÈho okruhu vybudovati jeho spojenÌ s d·lnicÌ D1, kterÈ vy-¯eöÌ vazby ˙zemÌ mezi JesenicÌ a äeberovemna hlavnÌ komunikace, je spÌöe v˝hodou av†dneönÌ dobÏ v˝jimkou (nÏkterÈ obce kolemPrahy p¯ipravujÌ v˝stavbu obchvat˘ silnic II. aIII. t¯Ìdy vlastnÌmi silami, aby urychlily jejichrealizaci). K obdobn˝m stavb·m bude musetdoch·zet standardnÏ a ve velkÈm rozsahu.DvoupruhovÈ uspo¯·d·nÌ s ˙rovÚov˝mi k¯iûovatkamibude v tÏchto p¯Ìpadech standardema jasn˝m odliöenÌm od hlavnÌ uliËnÌ sÌtÏa d·lnic a rychlostnÌch komunikacÌ, jejichûvyuûÌv·nÌ by se mÏlo st·t prioritou a prvnÌ volboupro ¯idiËe. Tuto funkci hlavnÌch komunikacÌVesteck· spojka beze zbytku podporuje.ï Existence VesteckÈ spojky umoûnÌ provÈstdalöÌ opat¯enÌ k v˝znamnÈmu zklidnÏnÌ dopravyv äeberovÏ, pokud by v˝voj v˝stavbybytov˝ch a komerËnÌch staveb vedl k ne˙mÏrnÈmunar˘st·nÌ intenzit. MÌstnÌ komunikaceby tak slouûily p¯edevöÌm mÌstnÌ dopravÏ,MHD a cyklistickÈ dopravÏ, to by bez VesteckÈspojky nebylo moûnÈ. V p¯ÌpadÏ p¯eruöenÌkomunikace K HrnË̯˘m ñ K äeberovu pro jejÌzklidnÏnÌ zajistÌ Vesteck· spojka snadn˝ p¯Ìstupod Prahy i do HrnË̯˘.ï V p¯ÌpadÏ uzavÌrky Ëi omezenÌ kapacityd·lnice D1 je trasa p¯es äeberov vyuûÌv·najako objÌûÔka, tuto funkci bude mnohem lÈpeplnit Vesteck· spojka.Z proveden˝ch kvalitnÏ zpracovan˝ch v˝po-Ët˘ vypl˝v·, ûe Vesteck· spojka je vzhledemk pokraËujÌcÌmu ploönÈmu vyuûitÌ nov˝ch anov˝ch ploch v okolÌ äeberova a HrnË̯˘ nezbytnoustavbou, pokud se m· v äeberovÏ aHrnË̯Ìch udrûet alespoÚ dneönÌ situace v dopravnÌmzatÌûenÌ. Vesteck· spojka nep¯ivedeû·dnou novou dopravu na st·vajÌcÌ mÌstnÌkomunikace na sever od nÌ, jejÌ negativnÌ vlivm˘ûe b˝t zp˘soben jen emisemi ökodlivin Ëihluku p¯Ìmo z trasy, zatÌûenÌ VesteckÈ spojkybudou obdobn·, jako je tomu u KunratickÈspojky, v HrnË̯Ìch by mÏla b˝t ¯eöena ochranaobytn˝ch budov p¯ed hlukem podle platn˝mp¯edpis˘. Vesteck· spojka nebude bezdalöÌch ˙prav komunikacÌ v intravil·nu proHrnË̯e a äeberov v˝hodou proti dneönÌmuZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE3/2008 31


N¡ZORY, KOMENT¡ÿE, DOPISYstavu, ale z·chranou od podstatnÈho zhoröov·nÌdneönÌ dopravnÌ a imisnÌ situace. Po jejÌmdokonËenÌ se äeberovu a HrnË̯˘m otev¯oumoûnosti hled·nÌ, jakÈ ˙pravy provÈstna ulicÌch v obci, aby vedly k vyööÌ bezpeËnostia niûöÌm hlukov˝m a plynn˝m imisÌm.Moûnosti jsou od mÏkk˝ch opat¯enÌ typu stavebnÌch˙prav komunikacÌ pro zpomalenÌ provozuËi vybudov·nÌ p·s˘ pro cyklisty aû poË·steËnou (v jednom smÏru, v urËitÈm ËaseÖ)Ëi ˙plnou uzavÌrku nÏkter˝ch komunikacÌ promotorizovanou dopravu mimo MHD. Moûn·,ûe v nep¯Ìliö vzd·lenÈ budoucnosti budev†p¯Ìpadech obcÌ vybaven˝ch obchvatem aobtÏûovan˝ch pr˘jezdy, moûnÈ i zpoplatnÏnÌpr˘jezd˘ pro nebydlÌcÌ technologiÌ kompatibilnÌs Praûsk˝m m˝tn˝m systÈmem v centrumÏsta (jiû dnes umoûÚuje z·kon o obcÌch vybÌratpoplatek 20 KË za vjezd) nebo jejich za-ËlenÏnÌ do zÛn p¯Ìstupn˝ch jen vozidl˘m spl-ÚujÌcÌm ekologickÈ limity, jak se jiû dÏjev†sousednÌm NÏmecku.Praha 17. 4. 2008Ing. Jan KaöÌk,Jacobs Consultancy spol. s r. o.Diskuse o VesteckÈ spojce pokraËujePOHLED STAROUSEDLICEJiû t¯etÌ generace mÈ rodiny ûije v äeberovÏ,tudÌû se povaûuji za starousedlÌka. VzpomÌn·mna dobu, kdy jsme jezdili na kole mezipoli s rozkvetl˝mi vlËÌmi m·ky a chrpami, sedÏlijsme u sochy svatÈho Jana NepomuckÈho,kter· stojÌ v zat·Ëce v äeberovÏ, a hr·lihru na auta. PoËÌtali jsme, komu projede vÌceaut vybranÈ barvy a Ëasto jsme Ëekali opravdudost dlouhou dobu.A dnes? Dnes je nestaËÌme ani poËÌtat.Kv˘li mohutnÈ v˝stavbÏ, kter· je umoûnÏnav†naöem okolÌ, zmizely pole, zelenÈ plochy,zato p¯ibyla spousta nov˝ch dom˘, ulic, obyvatel,automobil˘, kterÈ projÌûdÏjÌ naöÌ mÏstskouË·stÌ. NemajÌ totiû ani jinou moûnost.ChodÌm v mÌstech, kde d¯Ìve bylo v lÈtÏ polese ûlut˝m obilÌm, dnes jsou zde novÈ domys†vysok˝mi ploty, ulice se z·mkovou dlaûbou.»asto si ¯Ìk·m, jestli se mi to pole nelÌbilo vÌce.Ale jsem si vÏdoma toho, ûe se nach·zÌmepouze deset kilometr˘ od V·clavskÈho n·mÏstÌ,kterÈ je centrem evropskÈ metropole a myjsme jejÌ souË·stÌ. Proto nem˘ûeme chtÌt, abyn·m liöky d·valy dobrou noc.V kaûdÈm domÏ jsou dvÏ aû t¯i auta, kter· sev nekoneËn˝ch kolon·ch probÌjÌ naöÌ ËtvrtÌ aznep¯ÌjemÚujÌ ûivot lidem, kte¯Ì zde bydlÌ. Protodejme öanci na lepöÌ ûitÌ jak naöim lidem,tak vozidl˘m, kter· se pot¯ebujÌ nÏkam dostatbez kolon.Proto souhlasÌm a podporuji Vesteckou spojku,jedinÏ ta je re·lnou moûnostÌ odlehËenÌdopravy v naöÌ mÏstskÈ Ë·sti.Marta Hrub·,zastupitelka* * *MŸéEME ZMENäIT VLIV VESTECK…SPOJKYPodle mÈho n·zoru Vesteck· spojka bude p¯esvöechny snahy realizov·na. Moûnost ovlivnitjejÌ existenci tu byla nÏkdy p¯ed deseti nebodvan·cti lety. Tehdy se jejÌ trasa nevyÚalaz†˙zemnÌho pl·nu po odsunutÌ praûskÈhookruhu za Jesenici.NaöÌm ˙kolem je minimalizovat vliv VesteckÈspojky na obyvatele mÏstskÈ Ë·sti, potaûmona zdejöÌ ûivotnÌ prost¯edÌ. M˘ûeme kl·stp¯esnÈ poûadavky k realizaci VesteckÈ spojkya p¯i jejich nesplnÏnÌ odmÌtat projektovoudokumentaci k ˙zemnÌmu rozhodnutÌ a stavebnÌmpovolenÌm.Samoz¯ejm· je Ëasov· posloupnost s v˝stavbouPraûskÈho okruhu.P¯es vöechna ujiötÏnÌ mnoha odbornÌk˘ simyslÌm, ûe k urËitÈmu zhoröenÌ ûivotnÌho prost¯edÌv naöem okolÌ dojde. Bude to asi hluk,prachovÈ Ë·stice, benzen a dalöÌ l·tky ze zplodinmotor˘, kterÈ pravdÏpodobnÏ porostou.P¯edevöÌm proto jsem pro maxim·lnÌ tlak nainvestory, aby financovali kromÏ dan˝ch323/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


N¡ZORY, KOMENT¡ÿE, DOPISYochrann˝ch prvk˘ nadstandardnÌ v˝sadbup·s˘ lesa a dalöÌ zelenÏ mezi spojkou a naöÌ ËtvrtÌ.OsobnÏ si myslÌm a studie dopravnÌ z·tÏûe topotvrzuje, ûe spojku naöe mÏstsk· Ë·st nepot¯ebujea v momentÏ spuötÏnÌ PraûskÈho okruhuse to potvrdÌ. Pokud budou naöe poûadavkypro investora nesplnitelnÈ, nebo je nebudemoci financovat, jsem pro zruöenÌ VesteckÈspojky v pl·novanÈm rozsahu.Petr Kolek,mÌstostarosta* * *VESTECKOU SPOJKU V NAVRéEN…PODOBà NECHCINa 19. zased·nÌ Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·stidne 21. 4. 2008 probÏhla bou¯liv· diskuzek†n·vrhu VesteckÈ spojky. Tak jako kaûd˝ obyvatelnaöÌ mÏstskÈ Ë·sti m·m i j· z·jem natom, aby se nar˘stajÌcÌ doprava v obci ¯eöila ahlavnÏ vy¯eöila ke spokojenosti vöech obËan˘.Z·roveÚ chci ûÌt v klidnÈ a ËistÈ lokalitÏ,kterou doposud naöe mÏstsk· Ë·st dÌky svÈunik·tnÌ poloze na okraji Prahy je.Po prostudov·nÌ dostupn˝ch materi·l˘ m·mbohuûel za to, ûe navrûen· podoba a trasaVesteckÈ spojky nenÌ vyprojektov·na, aby prim·rnÏodlehËila dopravÏ v obci. Cituji z technickÈzpr·vy ⁄seku dopravnÌho inûen˝rstvÌ:ÑVesteck· spojka bude tvo¯it spojenÌ mezid·lnicÌ D1 a SilniËnÌm okruhem kolem Prahya p¯itom bude obsluhovat ˙zemÌ kolem spojky.ìNikde ani zmÌnka o odlehËenÌ dopravyv†äeberovÏ.Ano, je pravda, ûe popojÌûdÏjÌcÌ kolona autznep¯ÌjemÚuje ûivot n·m vöem. Jedn· se vöakvÌcemÈnÏ pouze o rannÌ, p¯ÌpadnÏ odpolednÌkr·tkodobou öpiËku. V ostatnÌ dobÏ je provozv obci p¯imϯen˝ a plynul˝ bez kolon. Podlestudie ⁄seku dopravnÌho inûen˝rstvÌ projÌûdÌv souËasnÈ dobÏ (v roce 2008) na komunikacÌchv äeberovÏ a HrnË̯Ìch od Rozkoöe aKunratic celkem 29 800 aut dennÏ. V roce2015 po zprovoznÏnÌ PraûskÈho okruhu (JVD)a k¯iûovatky na 3,7 kilometru d·lnice D1 abez vybudov·nÌ VesteckÈ spojky se p¯edpokl·d·30 500 aut dennÏ. Nav˝öenÌ o 700 aut(2 %) je pomÏrnÏ zanedbatelnÈ.Co se vöak stane, pokud se vybuduje Vesteck·spojka? Ano, poËet aut na komunikacÌchv†äeberovÏ a HrnË̯Ìch od Rozkoöe a Kunraticby mÏl poklesnout na 18 400 aut (o 38 %)dennÏ, ale v ten sam˝ okamûik se na VesteckÈspojce bude proh·nÏt dalöÌch 17 300 vozidel.Celkem tedy p˘jde o 35 700 aut projÌûdÏjÌcÌchbuÔ p¯Ìmo obcÌ, nebo v jejÌm velmiblÌzkÈm okolÌ po VesteckÈ spojce. To je v celkovÈmsouËtu nav˝öenÌ o 5 200 vozidel(o†19†%). Z·mÏrnÏ neuv·dÌm poËty aut pohybujÌcÌchse po D1 nebo KunratickÈ spojce, protoûepoËty aut na tÏchto komunikacÌch jsouvÌcemÈnÏ nemÏnnÈ ve vöech posuzovan˝chvariant·ch.Co mnÏ vöak vadÌ nejvÌce, je, ûe vybudov·-nÌm VesteckÈ spojky se naöe obce nen·vratnÏuzamknou mezi velmi frekventovanÈ silnice,a to bohuûel ze vöech svÏtov˝ch stran. Jiû dnesn·s obtÏûuje d·lnice D1 na severov˝chodÏ,Kunratick· spojka na z·padÏ a Ë·steËnÏ i silniceË. 603 (star· beneöovsk·). NenÌ mi vöakjasnÈ, proË se chceme dostat do naprostÈhoobklÌËenÌ pomocÌ VesteckÈ spojky, kter· n·snavûdy uzamkne z v˝chodu a jihu.ProË se musÌ utr·cet nemalÈ finanËnÌ prost¯edkyna trasu VesteckÈ spojky v dÈlce pouh˝ch6,4 kilometru a budovat na tÈto trase pÏt ˙rov-Úov˝ch a mimo˙rovÚov˝ch k¯iûovatek a desetp¯emostÏnÌ? ProË se musÌ u Rozkoöe postavitmost p¯esahujÌcÌ v˝öku 5 metr˘? ProËnevznikne pouze Ë·st VesteckÈ spojky, a tobuÔ v˝chodnÌ, nebo jen jiûnÌ Ë·st? ObÏ tytovarianty by dopravu od Zdimϯic nebo do nicha d·le na jih odvedly. Z·roveÚ by neumoûnilypropojenÌ d·lnic D1, D5 (D3). Ani nechcidom˝ölet, co vöe se m˘ûe v budoucnu st·t,pokud by se trasa VesteckÈ spojky za k¯iûovatkouna 3,7 kilometru d·lnice D1 propojilad·le smÏrem na D11 (D8).Za p¯edpokl·danÈ nÏkolikahodinovÈ odleh-ËenÌ dopravy v centru obcÌ zaplatÌme tÌm, ûebudeme ze vöech svÏtov˝ch stran nen·vratnÏobehn·ni ruön˝mi silnicemi. Dvacet Ëty¯i hodindennÏ n·s bude Vesteck· spojka, vzd·len·pouh˝ch 160 aû 400 metr˘ od naöich obydlÌ,obtÏûovat hlukem, emisemi a prachem.Takov· daÚ, kterou my vöichni, kdo tady neboZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE3/2008 33


N¡ZORY, KOMENT¡ÿE, DOPISYv blÌzkÈm okolÌ ûijeme, zaplatÌme, je p¯Ìliövelk·. A hlavnÏ nemÏnn·.Z v˝öe uveden˝ch d˘vod˘ si proto nemyslÌm,ûe Vesteck· spojka p¯ispÏje ke zlepöenÌ naöehobydlenÌ a ûivota v obci, a proto jsem protiVesteckÈ spojce v tÈ podobÏ, jak je navrûena.V·clav Pa¯Ìk, zastupitel* * *VESTECK¡ SPOJKA? SPÕä VESTECK›ODVADû!Skupina obËan˘ vyhl·sila svatou v·lku. BojujÌproti VesteckÈ spojce. P¯itom vöak nepouûÌvajÌodbornÈ a ovϯenÈ argumenty a spÌöe straöÌz·plavami stovek tisÌc kamion˘, kterÈ se z Istanbulujednou budou valit p¯es HrnË̯e aäeberov. ZatÌûenÌ naöÌ obytnÈ z·stavby projÌûdÏjÌcÌmiautomobily v souËasnosti i budoucnostipovaûujÌ za norm·lnÌ. Na z·kladÏ odborn˝chposudk˘ a zdravÈho rozumu jakspoluobËan˘, tak svÈho vlastnÌho, zast·v·mopaËn˝ n·zor.V˝stavba komunikaËnÌ sÌtÏ je zanedban·.V†mimopraûskÈm regionu probÌh· neuvϯitelnÏmasivnÌ ploön· z·stavba bez soci·lnÌ infrastruktury.Automobilizace st·le roste. VyuûÌvajÌse vöak st·vajÌcÌ silnice z dob MarieTerezie. Pokud se nepostavÌ komunikace, kterÈby odv·dÏly hlavnÏ osobnÌ dopravu z p¯ÌmÏstsk˝chsatelit˘ na komunikace k tomu ur-ËenÈ (D1, Kunratick· spojka), pojede v roce2015 centrem äeberova 14 000 automobil˘.To se ovöem p¯edpokl·d· v p¯ÌpadÏ, ûe buderealizov·n Praûsk˝ okruh za JesenicÌ a Pr˘honicemi.Jinak by zatÌûenÌ v centru äeberovavystoupilo aû na 18 000 aut za 24 hodin. Takov·situace je pro tuto ulici ne˙nosn·. I sou-Ëasn˝ch 10 000 vozidel za den zp˘sobuje veöpiËk·ch dopravnÌ kolaps.Po dokonËenÌ PraûskÈho okruhu p¯ed realizacÌVesteckÈ spojky odpadne nebezpeËÌ dÈmonizovanÈhoÑpropojenÌ d·lnic pro kamionycelÈ Evropyì pr·vÏ prost¯ednictvÌmVesteckÈ spojky. SouËasnÏ se o Ëtvrtinu snÌûÌzatÌûenÌ D1, tÌm se omezÌ Ñhrozbaì vyuûitÌVesteckÈ spojky p¯i ucp·nÌ d·lnice.NevidÌm jinou moûnost, jak jinak, tj. pomocÌVesteckÈ spojky v navrhovanÈ podobÏ, re·lnÏ,tj. finanËnÏ, pozemkovÏ a co nejd¯Ìve(moûnÈ ÑtaktickÈì obstrukce ñ viz PlzeÚ) ¯eöitkatastrof·lnÌ dopravnÌ situaci v mÏstskÈ Ë·sti.V äeberovÏ, 6. 5. 2008Ji¯Ì Ritt, mÌstostarosta* * *JE NUTN› REALISTICK› PÿÕSTUPOpakovanÏ n·s nÏkte¯Ì napadajÌ, ûe neh·jÌmez·jmy obËan˘, nedok·ûeme prosadit naöepoûadavky a nehled·me alternativnÌ ¯eöenÌ,jak odvÈst dopravu z naöÌ mÏstskÈ Ë·sti jin˝mzp˘sobem. MusÌm konstatovat, ûe to nenÌpravda.Z·sadnÌ skuteËnostÌ je, ûe Vesteck· spojka nenÌkomunikace urËen· pro tranzitnÌ kamionovoudopravu. TÈ bude slouûit Praûsk˝ okruh.Co se n·m zatÌm poda¯ilo do dokumentacek†˙zemnÌmu rozhodnutÌ prosadit? Naöe p¯ipomÌnky,kterÈ pronikly do dokumentacek†˙zemnÌm rozhodnutÌm t˝kajÌcÌm se jak VesteckÈspojky, tak i k¯iûovatky na Exit 4 na d·lniciD1. Jen tÌm, ûe jsme je podali, uplatnilijsme pohled naöÌ mÏstskÈ Ë·sti.ï Nakonec se po naöich urgencÌch v dokumentaciobjevilo p¯emostÏnÌ vöech cestiËek apolnÌch cest p¯es Vesteckou spojku. Vedou nanap¯Ìklad Rozkoö, remÌzek u statku Drazdy,Zdimϯice, Vestec. PoËet most˘ se tak v˝raznÏzv˝öil. Jejich existence umoûnÌ p¯ekonatVesteckou spojku na kolech Ëi pÏöky.ï ZelenÈ protihlukovÈ valy by mÏly vzniknoutu Ë·sti VesteckÈ spojky, kter· nepovede v z·-¯ezu. To je ˙sek od Zdimϯic do Vestce. Pokudto dovolÌ hydrogeologick˝ pr˘zkum, chceme,aby se Ë·st silnice Zdimϯice po d·lniciD1 zahloubila pod ˙roveÚ horizontu. TÌm senejvÌce snÌûÌ hluk. I zde chceme prosadit zelenÈzemnÌ valy.ï ZprovoznÏnÌ VesteckÈ spojky navazuje nazprovoznÏnÌ PraûskÈho obchvatu. Je zde stanovenaËasov· podmÌnÏnost. Pr·vÏ Praûsk˝okruh bude slouûit tranzitnÌ kamionovÈ dopravÏ.Povede aû za JesenicÌ a Vestcem.ï Vesteck· spojka bude pouze dvoupruhov·(jeden pruh tam, jeden zpÏt). Pozemky budou343/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


N¡ZORY, KOMENT¡ÿE, DOPISYvykupovat pro tuto ö̯ku, nikoliv na Ëty¯pruh.ï KruhovÈ k¯iûovatka bude na silnici ve smÏruna Zdimϯice. Naopak smÏrem na Rozkoöse vybuduje mimo˙rovÚovÈ k¯ÌûenÌ, aby autanemohla sjÌûdÏt do centra naöÌ mÏstskÈ Ë·sti.ï Zat¯ÌdÏnÌ VesteckÈ spojky zatÌm nenÌ jasnÈ.NenÌ zn·mo, zdali bude silnicÌ I. Ëi II. t¯Ìdy.Komunikace II. t¯Ìdy vöak neznamen·, ûena nÌ nesmÏjÌ jezdit n·kladnÌ vozidla a kamiony.Naopak komunikace I. t¯Ìdy by n·mumoûnila poûadovat kvalitnÏjöÌ protihlukov·opat¯enÌ, kter· musÌ odpovÌdat evropsk˝mparametr˘m.ï ZÌskali jsme p¯Ìslib praûskÈho prim·toraPavla BÈma, praûskÈho radnÌho pro dopravuRadovana äteinera i radnÌho pro dopravu St¯edoËeskÈhokraje Karla VyöehradskÈho, ûe podpo¯Ìn·ö poûadavek zak·zat kamionovÈ dopravÏvjezd na Vesteckou spojku, a to alespoÚdo doby, neû se zprovoznÌ cel˝ obchvatu kolemPrahy. Toto opat¯enÌ jde ve v˝jimeËn˝chp¯Ìpadech uskuteËnit i na komunikaci I. t¯Ìdy.P¯Ìkladem m˘ûe b˝t z·kaz vjezdu vozidl˘mnad 6 tun na hradeckÈ d·lnici smÏrem do centra.ï Zpracovan· dopravnÌ studie i jejÌ oponenturapodpo¯ily v˝stavbu VesteckÈ spojky jakokomunikace, kter· m· odvÈst dopravu z centranaöÌ mÏstskÈ Ë·sti. Plynul· doprava vnÏz·stavby m· daleko menöÌ negativnÌ vliv nanaöe ûivotnÌ prost¯edÌ neû stojÌcÌ dopravauvnit¯ z·stavby.SnaûÌme se hledat ¯eöenÌ, kterÈ bude realizovatelnÈv co moûn· kr·tkÈm Ëase a ulevÌ dopravÏv centru äeberova i HrnË̯.Jak·koliv jin· varianta dopravnÌho ¯eöenÌ bymusela projÌt vöemi pot¯ebn˝mi etapami. Jsoujimi studie, dokumentace k ˙zemnÌmu rozhodnutÌ,posuzov·nÌ vlivu na ûivotnÌ prost¯edÌ(EIA), v˝kupy pozemk˘, dokumentace ke stavebnÌmupovolenÌ, realizace a kolaudace.V†neposlednÌ ¯adÏ by vöak bylo zapot¯ebÌ zajistitfinance. Pokud ty nejsou, jak˝koli projektnelze realizovat. V˝öe uveden˝mi krokynynÌ proch·zÌ Vesteck· spojka. NynÌ se nach·zÌve f·zi dokumentace k ˙zemnÌmu rozhodnutÌa posuzov·nÌ vlivu na ûivotnÌ prost¯edÌ.JejÌ realizace se podle hrubÈho odhadunep¯edpokl·d· d¯Ìve neû v letech 2011 ñ 2012.Jsem nucena, aË velmi nerada, vyj·d¯it se ik†obsahu petice, kter· se stavÌ proti v˝stavbÏVesteckÈ spojky. S nÌ souvisejÌ propagaËnÌ let·ky,distribuovanÈ do schr·nek v mÏstskÈË·sti, v nichû se prezentujÌ v˝sledky petice.Deklarovan˝ch 690 podpis˘ zastupuje p¯ibliûnÏ35 % obËan˘ naöÌ mÏstskÈ Ë·sti, kte¯Ì mohoupodepisovat petice. Jsou to obËanÈ staröÌ15 let. Kaûd˝ obËan m· pr·vo vyj·d¯it sv˘jn·zor tÌm, ûe podepÌöe petici. Nejsem si vöakjist·, ûe vöichni podepsanÌ majÌ vöechny informacepro spr·vnÈ rozhodnutÌ. StejnÏ taknejsem p¯esvÏdËen· o tom, ûe se vöichni zajÌmajÌo Vesteckou spojku. Pokud by se mÏ nÏkdozeptal, zda chci kamionovou dopravu naËty¯pruhovÈ silnici kolem HrnË̯, takÈ ¯eknune. Ale Vesteck· spojka takov· nebude. Dokumentacek ˙zemnÌmu rozhodnutÌ i posuzov·nÌvliv˘ na ûivotnÌ prost¯edÌ to jasnÏ potvrzujÌ.Stanovisko zastupitel˘ k dokumentaci kek¯iûovatce na Exitu 4 d·lnice D1 i VesteckÈspojce bylo negativnÌ. P¯ipojili jsme k nÏmudalöÌ p¯ipomÌnky, kterÈ dosud nikdo splnil.Jako d˘kaz slouûÌ usnesenÌ Zastupitelstva z 19.zased·nÌ. Je tedy cÌlenÏ distribuovanou lûÌ,ûe nem·me p¯ipomÌnky ke k¯iûovatce anik†VesteckÈ spojce. Jiû v roce 2002 ⁄¯ad mÏstskÈË·sti obdrûel petici na podporu v˝stavbyVesteckÈ spojky. Tuto petici tehdy podepsaloasi 500 obyvatel, coû v tÈ dobÏ p¯edstavovalovÌc jak 40 % obËan˘. NÏkte¯Ì obyvatelÈ jsouvöak dÈlkou debat o VesteckÈ spojce unavenÌ.NechtÏjÌ opakovanÏ ve¯ejnÏ vystupovat a vÏnovatsv˘j Ëas podpo¯e spojky, kdyû pr·vÏ touËinili jiû p¯ed öesti lety. Od tÈ doby se dopravnÌsituace nijak nezlepöila.Tvrdit, ûe m˘ûeme ovlivnit existenci VesteckÈspojky je zav·dÏjÌcÌ. Nehodl·m prosazovatzmÏnu ˙zemnÌho pl·nu, kter· by vypustilaasi desetinu VesteckÈ spojky ⁄zemnÌhopl·nu Prahy. P¯edem totiû vÌm, ûe zastupitelÈhlavnÌho mÏsta Prahy s takovou zmÏnou nikdynebudou souhlasit. Takov˝m postojembych v lidech vytv·¯ela jen iluze a dÏlala sialibi. Takov˝ p¯Ìstup neodpovÌd· mojÌ povaze.Praûsk˝ radnÌ pro dopravu Radovan äteinerse vyj·d¯il jasnÏ: ÑVesteck· spojka je zahrnutav ˙zemnÌm pl·nu hlavnÌho mÏstaZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE3/2008 35


N¡ZORY, KOMENT¡ÿE, DOPISYPrahy, vyj·d¯ete se k projektu, kde m˘ûeteovlivnit vlastnÌ provedenÌ tÈto stavby, technickÈparametry apod.ìZ v˝öe uvedenÈho plyne mÈ stanovisko k VesteckÈspojce. Podporuji ji jako dvoupruhovoukomunikaci I. t¯Ìdy s rychlostÌ vozidel 70 kilometr˘za hodinu. PodÈl nÌ je zapot¯ebÌ vybudovatco nej˙ËinnÏjöÌ protihlukov· opat¯enÌ.SmÏrem na Zdimϯice m· vzniknout kruhov·k¯iûovatka. Cesty p¯es Vesteckou spojky, u kter˝chto poûadujeme, je zapot¯ebÌ p¯evÈst prost¯ednictvÌmmost˘. Na Vesteckou spojku semusÌ zak·zat vjezd kamionovÈ dopravÏ, tedyvozidl˘m nad 6 tun. VϯÌm, ûe pr·vÏ takov·komunikace ulevÌ centru HrnË̯ i äeberova,zklidnÌ zdejöÌ dopravu, lze ji realizovat a zÌskatpro ni pot¯ebnÈ finance. V souËasnÈ dobÏneexistuje û·dn· podobn· dokumentace najinou komunikaci, kter· by byla schopna vy-¯eöit dopravnÌ problÈmy v centru naöÌ mÏstskÈË·sti a pro kterou bychom mÏli zajiötÏnÈ finance.Bez nich se vize nedajÌ realizovat.Petra Venturov·,starostka* * *STRU»Nà PRO SPOJKU:DOPIS ZASTUPITELSTVUV·ûenÈ zastupitelstvo!Na zased·nÌ dne 21. 4. 2008 jste tÏsnou vÏtöinoudali nesouhlasnÈ stanovisko k dokumentacipro ˙zemnÌ rozhodnutÌ VesteckÈ spojky,coû je nezbytn˝ dokument k p¯ÌpravÏ tÈto stavby.I kdyû odhlÈdneme od skuteËnosti, ûe ¯eöenÌdopravnÌ situace v mÏstskÈ Ë·sti Vesteckouspojkou jste mÏli v programovÈm prohl·öenÌ,je toto vaöe rozhodnutÌ dle naöeho n·zoruvelmi nezodpovÏdnÈ a kr·tkozrakÈ. To dokazujÌvöechny odbornÈ prognÛzy a posudky,kterÈ neberete v ˙vahu, a naslouch·te emotivnÌm,fakty nepodloûen˝m projev˘m n·tlakov˝chskupin. Ze z·pisu ze zased·nÌ je z¯ejmÈvzhledem k v˝hrad·m k dokumentaci, ûev˝stavbu VesteckÈ spojky nejen ûe nepodporujete,ale snaûÌte se jejÌ realizaci p¯inejmenöÌmzbrzdit a odd·lit. Z¯ejmÏ si dostateËnÏneuvÏdomujete, nebo alespoÚ vÏtöina z v·s,ûe kritick· situace v pr˘jezdnÈ dopravÏ obcÌse bude neust·le zhoröovat a ûivotnÌ prost¯edÌjeötÏ intenzivnÏji.Realizace VesteckÈ spojky mohla b˝t asi jedin˝m¯eöenÌm, kterÈ mohlo b˝t projekËnÏ ainvestiËnÏ zajiötÏno v dohlednÈ, i kdyû takÈne nejkratöÌ dobÏ bez prost¯edk˘ mÏstskÈ Ë·sti.Nech·peme proto v·ö postoj, kter˝ budep¯inejmenöÌm znamenat dalöÌ prodlevu. é·-d·me v·s proto o revokaci tohoto un·hlenÈhorozhodnutÌ a deklaraci podpory urychlenÈho¯eöenÌ dopravnÌ situace, kterÈ jerealizovatelnÈ a kterÈ mÏlo b˝t jiû d·vno.S pozdravemPetr Veidenthaler, VladimÌr Mencl,äeberovV Praze, 29. 4. 2008* * *STRU»Nà PROTI SPOJCE:HODNOCENÕ POSLEDNÕHO V›VOJEVe¯ejnÏ dostupnÈ dokumenty (projekt, z·tÏûov·studie, oponentura, dokumentace†EIA)uv·dÏjÌ: Vesteck· spojka je silnicÌ I. t¯Ìdy, v˝hledovÏkapacitnÌ, Ëty¯pruhov·. Od Vestce m·huËet z†osmimetrovÈho n·spu. P¯Ìpustn˝ noËnÌhluk v†loûnicÌch sousednÌch dom˘ je cca 40decibel˘ (hluËnost myËky). DopravnÌ z·tÏûst¯edu obce bude uû v roce 2015 i s†Vesteckouspojkou obdobn· jako nynÌ (!). »emu tedyVesteck· spojka pom˘ûe? Kdo zabr·nÌ tomu,aby se nestala plnohodnotnou d·lnicÌ? PodlesdÏlenÌ ÿeditelstvÌ silnic a d·lnic nelze nepustitkamiony na silnici I. t¯Ìdy (dle z·kona slouûÌp¯edevöÌm mezist·tnÌ a d·lkovÈ dopravÏ).Vöichni vÌme, ûe jejÌm hlavnÌm ˙Ëelem je obslouûithypermarkety. Uû nynÌ spojka v projektudosahuje aû na Formanskou uliciv†⁄jezdu. Zabr·nÌme dostavÏnÌ zb˝vajÌcÌch4†kilometr˘ a vzniku JVK? Postup zastupitelstvabohuûel dokl·d·, ûe boj proti spojce nemyslÌv·ûnÏ: AËkoliv proti nÌ p¯ijalo usnesenÌ,petiËnÌmu v˝boru starostka napsala, ûe o pod·nÌû·dosti o zmÏnu ˙zemnÌho pl·nu na Magistr·ta Krajsk˝ ˙¯ad St¯edoËeskÈho kraje zastupitelstvonechce v˘bec hlasovat. Bohuûelpouze tyto ˙¯ady mohou takovou zmÏnuschv·lit. Starostka n·m pÌsemnÏ potvrdila, ûezastupitelstvo bude Vesteckou spojku d·le363/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


äKOLSTVÕ A DÃTIpodporovat. I p¯es negativnÌ stanoviskok†dokumentaci nechalo zastupitelstvo samotnouk¯iûovatku v†⁄jezdu bez p¯ipomÌnek.Nejsme neseriÛznÌ n·tlakov· skupina, peticipodepisuje 96 % osloven˝ch, podpis˘ uû jep¯es 900. Jsme p¯ece na jednÈ lodi, z kolonv†obci jsme neöùastnÌ vöichni! My vidÌme ¯eöenÌv†jednoduchÈm, ˙ËelnÈm obchvatu. Vnucujese n·m ale ob¯Ì d·lniËnÌ k¯iûovatka azbyteËn· Vesteck· spojka, kter· tÏsnÏ za naöezahrady p¯ivede statisÌce dalöÌch aut z†d·lnicD1, D3, D5 a PraûskÈho okruhu. Opravdupr·vÏ tohle chceme?Mgr. Eva P¯Ìhodov·, PhDr. LudÏk P¯Ìhoda,Ing. VladimÌr KarlÌk, Irena Valentov·, MartinValenta, Bc. Martina Pa¯Ìkov·, BBA, RNDr.Tom·ö Naxera, Mgr. Hana Naxerov·, Ing. JanaKade¯·bkov·, RNDr. Tom·ö Soukup, Mgr. ZdenÏkParoulek, Dana Paroulkov·, za obËanskÈsdruûenÌ HrnË̯skÈ louky Ing. Ivo Hofman (pokonzultaci s†¯adou obËan˘ nejen ze äeberova).Z·kladnÌ ökola V LadechJAK DÃTI VIDÃLY SVŸJ DENDÃTSK› DENV 15 hodin jsme se seöli na fotbalovÈm h¯iöti.Tam jsme vystupovali. Pak n·s po pÏti pustilina soutÏûe. PrvnÌ soutÏû byla zapamatovatsi chr·nÏnÈ ûivoËichy. Druh· soutÏûbyla pozn·v·nÌ podle hmatu. Po druhÈ soutÏûijsme öli po louce a museli zasyËet. Nat¯etÌ soutÏûi se sk·kalo v pytli. U ËtvrtÈ soutÏûese jezdilo po rybnÌce s mal˝mi lodiËkami.V cÌli bylo obËerstvenÌ a opÈk·nÌ bu¯t˘a odmÏna za soutÏûe a dÏtskÈ atrakce.ProstÏ se n·m tam lÌbilo.Vanda änajberkov·,3. t¯Ìda* * *DEN DÃTÕP¯ed vystoupenÌm jsem se b·la, jak to dopadne.Dopadlo to docela dob¯e, i kdyûmikrofon trochu zlobil. Kdyû byla soutÏû,byla jsem ve skupinÏ s AdÈlou, Vandou,Terezou a KaËkou. PrvnÌ stanoviötÏ bylou†rybnÌka Br˘dku a tam jsme si mÏli podletabulky zapamatovat ûivoËichy a rostliny.Pak jsme öli polem, kde byla vysok· tr·va.Doöli jsme k druhÈmu stanoviöti, kde bylapanÌ uËitelka a mÏli jsme tam urËit r˘znÈp¯edmÏty hmatem. T¯etÌ stanoviötÏ bylo p¯elÈz·nÌp¯es potok na lanÏ. DalöÌ stanoviötÏbylo kreslenÌ poslepu a j· jsem mÏla nakreslitpras·tko a nakreslila jsem mu obliËej nab¯icho. P·tÈ stanoviötÏ bylo sk·k·nÌ v pytlÌcha j· jsem na konci m·lem spadla. D·lbylo h·zenÌ mÌËk˘ do obruËe. Jedna obruËbyla d·l a druh· blÌû. Do tÈ, co byla d·l,jsem se netrefila ani jednou. A pak jsme ölip¯es cestu. Byl tam rybnÌk s lodiËkami a tose mi lÌbilo nejvÌc. Na konci jsem dostalapytel pln˝ odmÏn.Lucie SovÌËkov·,3. t¯Ìda* * *DÃTSK› DENDÏtsk˝ den zaËÌnal pro vöechny ve t¯i hodiny.Byly tam dvÏ dr·hy. PrvnÌ pro malÈ dÏtis maminkami, kterÈ majÌ koË·rky a druh·pro vÏtöÌ dÏti. ZpÌval tam Pepa Vojtek s LindouFinkovou. Vystupovaly tam holky z aerobikua t¯i holky z mate¯skÈ ökolky zpÌvaly.Potom n·s vypustili na dr·hu. Postupovalijsme od jednoho stanoviötÏ k druhÈmu.Vöem se nejvÌc lÌbily lodiËky na rybnÌku.Potom jsme doöli na konec a na konci jsmedostali ceny za vyplnÏnÈ ˙koly. Mohli jsmesi zajezdit na vl·Ëku a kolotoËi. Pepa Vojtekpak vyhlaöoval tombolu. A z naöÌ t¯Ìdyvyhr·ly t¯i holky. S holkama jsme si to uûily.KaËka Hr˘nkov·,4. t¯ÌdaZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE3/2008 37


äKOLSTVÕ A DÃTIZpr·viËky ze ökolkym·valy okolÌ hotelu Kapit·n, hledaly ztracenÈhokrtka, s krtkem podnikly cestu dozoo Jihlava, spoleËnÏ hledaly poklad na z¯ÌceninÏOheb.P¯·lo n·m kr·snÈ poËasÌ, vöichni jsme siodvezli hodnÏ z·ûitk˘, nÏkterÈ dÏti si poprvÈokusily b˝t bez rodiˢ. Zvl·dly to vöechnyna v˝bornou.ÑKdo pojede p¯ÌötÏ zase?ì Zvedly se tÈmϯvöechny ruce, i ruce dÏtÌ, kterÈ jiû p˘jdoudo ökoly. ÑMy budeme za v·mi chodit apojedeme taky.ì To pohladilo n·s dospÏl·-ky na duöi i u srdÌËka.Co n·s Ëekalo d·l?Oslavili jsme Mezin·rodnÌ den dÏtÌ divadelnÌmp¯edstavenÌm ñ klauni·dou, spoleËn˝msoutÏûenÌm dÏtÌ z obou ökolek, pohoötÏnÌmse zmrzkou, rozlouËenÌm s rodiËi a p¯edökol·ky,v˝letem na z·mek Ploskovice, kden·s Ëekala poh·dkov· prohlÌdka. DÏtiz†Mate¯skÈ ökoly HrnË̯e se jeötÏ tÏöily naspoleËnÈ spanÌ ve ökolce. DÏti v äeberovÏstr·vily noc a tajemnou cestu po ökolnÌ zahradÏjiû v dubnu.A to uû je skuteËnÏ konec ökolnÌho roku2007ñ 2008.MÏjte kr·snÈ lÈto!BÏhem kvÏtna probÏhl nanaöÌ mate¯skÈ ökole z·pisnov˝ch dÏtiËek, bylo p¯ijatodevÏt dÏtÌ do Mate¯skÈökoly HrnË̯e, osmdÏtÌ do Mate¯skÈ ökolyäeberov. Kapacita ökolekn·m neumoûnila p¯ijmoutvöechny z·jemce.ChtÏla bych opÏt podÏkovat panu Fo¯tovi ajeho zamÏstnanci panu Kolbovi, kte¯Ì se budoui letoönÌ ökolnÌ rok starat o naöÌ ökolnÌzahradu. DÏkujeme.Ve sbÏru starÈho papÌru SoutÏû s panemPopelou jsme zatÌm k 30. 4. 2008 na 3. mÌstÏve St¯edoËeskÈm kraji. DÏkujeme, tÏm, kte¯Ìnosili sbÏr do naöich kontejner˘. DÏkujeme.Od pr·zdnin n·s dÏlÌ jiû jen p·r dn˘, horkÈËervnovÈ poËasÌ n·s jiû naladilo myslet nadovolenÈ, chvÌle odpoËinku, chvÌle str·venÈse sv˝mi blÌzk˝mi, pl·novat pr·zdninov·dobrodruûstvÌÖDÏti z mate¯skÈ ökolky zaûily sv· mal· dobrodruûstvÌna ökolce v p¯ÌrodÏ v blÌzkosti p¯ehradySeË v t˝dnu od 12. 5. do 18. 5. S dÏtmicestoval i jejich plyöov˝ kamar·d krteËek,s kter˝m zaûÌvaly dobrodruûstvÌ. ProzkouäKOLKAV PÿÕRODà Mà NADCHLAJiû p¯es dvacet let zpracov·v·m pro mate¯skÈa z·kladnÌ ökoly mzdovÈ ˙ËetnictvÌ, tudÌûpomÏrnÏ dlouho se ökolstvÌm spolupracuji.Z·roveÚ jsem matkou t¯Ì dÏtÌ, dnes jiûdospÏl˝ch.Vûdy jsem uzn·vala pr·ci pedagog˘ jakmate¯skÈ, tak z·kladnÌ ökoly, protoûe vÌm,co obn·öÌ v˝chova a vzdÏl·v·nÌ dÏtÌ. O tovÌc jsem si cenila a st·le obdivuji, kdyûmate¯sk· a z·kladnÌ ökola vycestujÌ s dÏtmina ökolu v p¯ÌrodÏ. To totiû znamen· nep¯etrûitousluûbu dvacet Ëty¯i hodin dennÏ do-* * *plnÏnou navÌc o velmi n·roËnou pedagogickoupracÌ. Je t¯eba dÏti cel˝ den zabavit,aby nezlobily a nest˝skalo se jim po rodi-ËÌch.NynÌ jsem mÏla moûnost vycestovat s Mate¯skouökolou Na P¯ÌËnÈ mezi na ökolkuv†p¯ÌrodÏ a poznat osobnÏ, jak to na nÌ probÌh·.O to vÌc pr·ci pedagog˘ obdivuji auzn·v·m. Vûdy samoz¯ejmÏ z·leûÌ na p¯Ìstupupedagoga. To jsem poznala na pan̯editelce HrubÈ, kter· to s dÏtmi velmi dob¯eumÌ. Byla radost se na ni dÌvat, jak s dÏtmi383/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


KULTURA, CÕRKVE, SPOLKYpracuje. T˝den na ökolce v p¯ÌrodÏ mi rychleutekl. Z·roveÚ mi poskytl mnoho kr·sn˝chz·ûitk˘ a poznatk˘ o nesnadnÈ pr·cipedagoga. Ve skuteËnosti je toto povol·nÌdaleko n·roËnÏjöÌ a mnohem zodpovÏdnÏjöÌ,neû si leckter˝ rodiË myslÌ. DÏti, odlou-ËenÈ od sv˝ch blÌzk˝ch, se chovajÌ jinak neûdoma. Pedagog se jim musÌ p¯iblÌûit tak, abyse jim na ökole v p¯ÌrodÏ lÌbilo, nemÏly Ëasna stesk po rodiËÌch a z·roveÚ jim z˘stalykr·snÈ vzpomÌnky.Po t˝dnu jsem p¯iöla do mate¯inky Na P¯ÌËnÈmezi a zeptala se dÏtÌ, zda by jely naökolku v p¯ÌrodÏ znovu. Dostalo se mi odpovÏdi,ûe ano. Pr·vÏ to mÏ opravdu mocpotÏöilo.Tento Ël·nek jsme se rozhodla napsat proto,ûe mnoho lidÌ se v p¯ÌpadÏ pedagog˘m˝lÌ. DomnÌvajÌ se, ûe uËitelÈ majÌ hodnÏvolna a nepracujÌ obvykl˝ch osm hodindennÏ. Jenûe to je v·ûn˝ omyl. Pr·ce pedagoga,pokud se svÈmu povol·nÌ opravduvÏnuje duöÌ a naplno, nenÌ jen pr·ce p¯Ìmove ökolce nebo ökole. Naopak spoustu ËasumusÌ vÏnovat i p¯ÌpravÏ.Hana Bart˘Úkov·,˙Ëastnice ökolky v p¯ÌrodÏBar·Ënick· rychtaJAK SE POH¡DKA V HRN»ÕÿÕCHZABYDLELANaöe rozkvetl· Poh·dkov· herniËka je prov·s otev¯en· od dubna 2008. Jen bÏhemdubna a kvÏtna jsme pro v·s a vaöe dÏti p¯ipravilijeden·ct semin·¯˘, na Ëerven jsmep¯ichystali sedm dalöÌch a navÌc dva akreditovanÈkurzy s osvÏdËenÌm ñ Aranûov·nÌa Tvo¯ivost. SouËasnÏ s tÌm probÌhajÌ dalöÌpravidelnÈ kurzy pro dÏti i dospÏlÈ. P¯edn·ökya kurzy jsou opravdu pro vöechny,˙Ëast na nich nenÌ podmÌnÏna vÏkem, pohlavÌmnebo tÌm, zda dÏti m·te nebo nem·-te. P¯ivÌt·me i seniory nebo odrostlejöÌ dÏti.V kvÏtnu mÏla velk˝ ˙spÏch nepravideln·kreativnÌ tvo¯iv· odpoledne s Danielou ñ najejÌ PapÌrovÈ koËiËce a Malov·nÌ na triËkonafukovacÌmi fixami bylo plno; maminkybyly sice neust·le rozptylov·ny sv˝mi ratolestmi,ale ani to jim radost z tvo¯enÌ prosvÈ dÏti neubralo. Velk˝ ˙spÏch mÏly i dalöÌsemin·¯e ñ Ochutnejte biotop nebo Malov·nÌna kameny. Malov·nÌ na kameny siuûily i mÈnÏ zruËnÈ maminky, kterÈ Ëastop¯ekvapily samy sebe. Biotop pak navötÌvilinejen ti, kdo vyzn·vajÌ ûivot ve stylu bio, aletakÈ ti, kte¯Ì jen hledajÌ zajÌmavÈ informace.CO JEäTà STIHNETE V »ERVNU?Ve st¯edu 18. 6. od 20 hodin probÏhne semin·¯Barvy, kterÈ n·m sluöÌ. Vede jej viz·-ûistka Amela B.V pondÏlÌ 23. 6. od 16 do 19 hodin se kon·Baz·rek vÏnovan˝ letnÌmu obleËenÌ a pot¯eb·mpro dÏti a tÏhotnÈ.Ve st¯edu 25. 6. od 9 do 14 hodin po¯·d·-me kurz Tvo¯ivost. Jeho n·plnÌ bude kreativitav bÏûnÈm ûivotÏ, techniky a cviËenÌ.Na z·vÏr obdrûÌte akreditovanÈ osvÏdËenÌ.P¯ihl·öky na tento kurz p¯ijÌm· RenataHruökov· na telefonu 777 732 772 neboe-mailu hruskova.renata@seznam.cz.ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE3/2008 39


KULTURA, CÕRKVE, SPOLKYVe Ëtvrtek 26. 6. od 17 hodin se odpolednempln˝m her a soutÏûÌ nazvan˝m Hur·na pr·zdniny! rozlouËÌme se ökolnÌm rokem.POH¡DKOV… PR¡ZDNINYNa kvapem se blÌûÌcÌ pr·zdniny se samoz¯ejmÏchyst· i naöe Poh·dka v HrnË̯Ìch.Na Ëervenec jsme pro vaöe dÏti p¯ipravilip¯ÌmÏstsk˝ t·bor. Nev·hejte ho vyuûÌt. Pokudnem·te kam umÌstit svÈ ratolesti, jsoupr·vÏ pro v·s Pr·zdniny v Poh·dce jakostvo¯enÈ. BÏhem prvnÌho pr·zdninovÈhomÏsÌce mohou vaöe dÏti ökolkovÈho vÏkustr·vit dopoledne v Poh·dce. Zde pro nÏbude p¯ipraven bohat˝ program, bÏhem kterÈhozapojÌ a procviËÌ hlavu i tÏlo. Vaöe dÏtinebudou o pr·zdnin·ch zah·let a vy budetemÌt jistotu, ûe je o nÏ dob¯e postar·no.O†termÌnech a cen·ch se informujte na info@mcpohadka.cznebo na telefonu 777241 931. Kapacita je omezen·, proto doporuËujemezamluvit si termÌn co nejd¯Ìve.HudebnÌ ökola Yamaha s Ditou H·novoup¯ipravila pro maminky s dÏtmi na ËervenecintenzivnÌ kurz. M˘ûete jej absolvovatod 28. do 31. 7. P¯ihl·öky p¯ijÌm·me do20. 6. na adrese info@mcpohadka.cz.SportovnÏ zaloûenÌ rodiËe si u n·s mohouzap˘jËit vybavenÌ pro rodinnÈ v˝lety: vozÌkza kolo, tyË na kolo a krosniËku.Pro vÌce informacÌ se podÌvejte na naöe internetovÈstr·nky nebo piöte na jarmila@mcpohadka.cz.Pr·zdninov˝ provoz herniËky pr·vÏ p¯ipravujeme.Sledujte naöe internetovÈ str·nky.DalöÌ informace a podrobnosti o Poh·dce,najdete na www.mcpohadka.jesenice.cz.Nebo volejte Katku ñ telefon 777 241 931.Jarmila Herbrychov·,Mate¯skÈ centrum Poh·dkawww.mcpohadka.jesenice.czKostel svatÈho Prokopa v HrnË̯ÌchCO JE TO POUç?ÑNo p¯ece houpaËky, kolotoËe, a tak,ì budeasi nejËastÏjöÌ odpovÏÔ. NÏkdo moûn· jeötϯekne, ûe pouù to znamen· nÏkam jÌt ñputovat. M·lokdo si ale asi spojÌ pouù se möÌsvatou v kostele, ale p¯ece jen se p·r takov˝chzboûn˝ch duöÌ najde.Co je ale tedy pouù? Vöechny t¯i odpovÏdijsou spr·vnÈ, ovöem dovolil bych si zmÏnitpo¯adÌ. To nejd˘leûitÏjöÌ na pouti je, ûe seslavÌ bohosluûba ke cti svÏtce, kterÈmu jezasvÏcen ten kter˝ kostel. P¯ipomÌn·me sinÏjakÈho ËlovÏka, kter˝ navzdory tomu jak·byla doba, jacÌ byli lidÈ kolem, jakÈ mÏltÏûkosti, dok·zal jednat spr·vnÏ, zachovalsi rovnou p·te¯, byl laskav˝ k lidem a vÏrn˝Bohu. T¯eba tak, jak to dok·zal sv. Prokop ñpatron HrnË̯skÈho kostela.Na tuto slavnostnÌ möi pak p¯ich·zeli lidÈz†okolÌ a nÏkdy i z vÏtöÌ d·lky. Museli tamtedy jÌt ñ putovat. Toto putov·nÌ jim pak bylop¯ipomÌnkou toho, ûe cel˝ n·ö ûivot jsmena cestÏ ñ nÏkam smϯujeme ñ a mÏli bychomse snaûit, abychom smϯovali k dobru,pravdÏ, l·sce, moudrosti, Ö ñ zkr·tkake spoleËenstvÌ s Bohem a lidmi v nebi.Oslava svÏtce, kter˝ je nÏjak˝m zp˘sobemn·ö (vûdyù je mu zasvÏcen n·ö kostel), nebylaale nikdy jen vÏcÌ duchovnÌ. »lovÏknem· jenom duöi ale i tÏlo, a proto je dob¯evyj·d¯it spoleËnou radost i tÏlesnÏ. Zkr·tkakol·Ëe a dobr˝ obÏd k pouti pat¯Ì, a koneckonc˘ i ty kolotoËe a houpaËky, ale nemÏloby se zapomÌnat na to, ûe to skuteËnÏ nenÌto nejd˘leûitÏjöÌ.Jste tedy srdeËnÏ zv·ni 6. Ëervence ñ coû jenedÏle po sv·tku sv. Prokopa (4. Ëervence)ñ od 11 hodin na möi sv. do HrnË̯skÈhokostela. Zkuste alespoÚ kus cesty putovat403/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


KULTURA, CÕRKVE, SPOLKYpÏöky a zamyslet se, zda tento poustevnÌk amnich, kter˝ tvrdÏ pracoval a r·znÏ si dok·zalporadit s kaûd˝m zlem, nem· co ¯Ìci in·m. éil zde jiû p¯ed tisÌcem let, ale kosteljemu zasvÏcen˝ n·m st·le p¯ipomÌn· jehorovnou p·te¯ a nezlomnou v˘li. Tak tedyvzh˘ru na pouù.P. Jaroslav Krajl,far·¯Sbor CÌrkve bratrskÈ v äeberovÏKLUB VELRYBAPokud bych mÏl odpovÏdÏt na ot·zku Kde se Velryba na äeberovÏ vzala?, asi by bylovhodnÈ zaËÌt nÏËÌm m·lo z historie. Protoûe Velryba pracuje p¯i sboru CÌrkve bratrskÈv†äeberovÏ, jejÌ p˘sobenÌ se odvÌjÌ i od jeho historie. Neû se zaËal stavÏt mÌstnÌ kostel,nedÏlnÌ bohosluûby probÌhaly v hotelu Opatov, pozdÏji v öeberovskÈ tÏlocviËnÏ. VelrybÌsch˘zky se proto uskuteËÚovaly v nedalekÈ ökole Ke Kate¯ink·m, v klubovnÏ ökoly a nah¯iötÌch ökole pat¯ÌcÌch. Nedlouho po dostavÏnÌ kostela se v z·¯Ì 2005 Velryba z Kate¯inekp¯estÏhovala do klubovny v äeberovÏ, V Ladech 10. Minul˝ rok Velryba oslavila jiû 10 letexistence od svÈho zaloûenÌ.Velryba je klub pro kluky i holky od 8 do 14 let. PravidelnÈ sch˘zky jsou v p·tek od 15 do17 hodin. Hrajeme nejr˘znÏjöÌ hry, vyr·bÌme, sportujeme a takÈ m·me celoroËnÌ hru (letosna tÈma Mafie), od kterÈ se Ëasto n·plÚ sch˘zek a akcÌ odvÌjÌ. SouË·stÌ sch˘zek jsoui†kr·tkÈ duchovnÌ programy, aù uû na vybran· tÈmata z Bible nebo t˝kajÌcÌ se problÈm˘ zeûivota dÏtÌ. KromÏ obvykl˝ch sch˘zek po¯·d·me nejr˘znÏjöÌ akce ñ jednodennÌ (vÏtöinouv Praze), vÌkendovÈ (mimo Prahu), Ëtrn·ctidennÌ letnÌ t·bory a po pr·zdnin·ch i setk·nÌ pot·bo¯e (zvanÌ nejsou jenom dÏti, ale i rodiËe). Zde je moûnÈ shlÈdnou video z t·bora, fotkya t¯eba i scÈnky, kterÈ si dÏti p¯ipravÌ a mnoho dalöÌho.SouË·stÌ Velryby je i florbalov· Velryba, kter· je na klasickÈ VelrybÏ nez·visl· a jak uû jez†n·zvu patrnÈ, jejÌ n·plnÌ nejsou hry a podobnÏ, ale florbal. Sch˘zka je tÈû v p·tek od 16do 18 hodin v tÏlocviËnÏ v ModrÈ ökole na H·jÌch. Klasick· Velryba je bezplatn·, u florbaluse platÌ poplatek, z kterÈho se hradÌ pron·jem tÏlocviËny.P¯eji v·m pÏknÈ proûitÌ pr·zdnin a t¯eba od z·¯Ì na vidÏnouÖKONTAKTYäEBEROVSK¡ VELRYBA ñ ZdenÏk ZimmermannMobil: 777 215 943, http://www. cb.cz/praha4/velryba/FLORBALOV¡ VELRYBA ñ MatÏj H·jekMobil: 777 806 755, http://cb.cz/praha4/florbal/ZdenÏk Zimmermann, äeberovsk· VelrybaZPRAVODAJ. »Ìslo 3/2008 vyölo 15. 6. 2008. Vyd·v· se kaûdÈ dva mÏsÌce v mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov.EvidenËnÌ ËÌslo: MK »R E 16863. N·klad 1200 v˝tisk˘. Zdarma rozn·öen do vöech dom·cnostÌ v äeberovÏa†v†HrnË̯Ìch. Uz·vÏrka p¯ÌötÌho ËÌsla: 1. 8. 2008.Vydavatel: MÏstsk· Ë·st Praha-äeberov. Adresa: ⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov, K HrnË̯˘m 160, 149 00 Praha415. I»: 00241717. Telefon a fax: 244 911 713, 244 912 801. E-mail: info@seberov.cz. Internet: www.seberov.cz.Redakce: Tom·ö Nechv·tal. E-mail: redakce@seberov.cz. P¯ÌspÏvky a inzer·ty se zasÌlajÌ e-mailem redakci. Lze jetakÈ doruËit na v˝öe uvedenou adresu ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti Ëi vhodit do schr·nek na jeho budovÏ v äeberovÏ nebona Bar·ËnickÈ rychtÏ v HrnË̯Ìch.ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE3/2008 41

More magazines by this user
Similar magazines