Besede gradijo svet 3 - priročnik za učitelja

devetletka.net

Besede gradijo svet 3 - priročnik za učitelja

Besede gradijo svet 3Učni cilj: Neumetnostno besedilo pridobijo ob kompleksni bralni strategiji VŽN. Vadijo bralno tehnikoin s pomočjo učiteljevega usmerjanja poglabljajo razumevanje prebranega in uredijo informacije.Učna enota: Mačke (blok ura)Priprava: Besede gradijo svet 2 – Učbenik (U) za slovenščino za 2. razred OŠ (str. 7, 8 in 9), Delovnizvezek za slovenščino (DZ) za 2. razred OŠ (str. 8 in 9)Oblika dela: frontalna, skupinska, individualna.Učitelj1. Učenci naj tvorijo skupine.Naroči učencem, naj na ležeče postavljenemlistu pripravijo tri kolone (1. Kaj že vem? 2. Kajse želim naučiti? 3. Kaj sem se naučil?2. Spodbudi skupine, naj se znotraj skupinpogovorijo, kaj že vedo o mački (predznanje)in napišejo v 1. kolono.3. Pozove učence, naj poročajo o predznanju.Podatke zapisuje v 1. kolono na tablo tako, dajih že kategorizira. Morda bodo učenci navedlineustrezne podatke oziroma pride medučenci do kognitivnega konflikta, učitelj v tejfazi ne izloči teh podatkov, ampak jih izkoristiza oblikovanje vprašanj, napovedovanja,preverjanja teh podatkov med branjem ipd.4. Motivira učence za postavljanje vprašanj inpisanje zastavljenih vprašanj v 2. kolono.5. Povabi učence k 1. branju neumetnostnegabesedila Mačke v U str. 7, 8 in 9.6. Povabi učence k ponovnemu branjuneumetnostnega besedila Mačke v U str. 7, 8in 9. Podčrtajo neznane besede in pomembnepodatke (Priloga).7. Spodbudi jih, naj poročajo o neznanihbesedah, ki so jih našli v besedilu in sodelujejopri razlagi besed.8. Povabi učence, naj v skupinah izberejoustrezen naslov za posamezni odstavek.Učitelj naj piše predloge (oziroma te nekolikopreoblikuje v ustrezne ključne besede) natablo ter s tem že pripravi miselni vzorec.9. Spodbudi učence, naj ob ponovnempregledu besedila v 3. kolono individualnovpišejo podatke, ki so jih pridobili z branjembesedila.UčenciRavnajo po navodilu.Nizajo podatke (predznanje) drug poddrugega v 1. kolono.Poročajo in opazujejo učiteljevo zapisovanjena tablo ter ugotovijo namen kategorizacijepodatkov.Učenci s pomočjo zanimanja za temopostavljajo vprašanja o tematiki.Tiho berejo.Tiho berejo in ob tem z rdečo barvicopodčrtajo/izpišejo neznane besedein z zeleno barvico podčrtajo/izpišejopomembne oziroma bistvene podatke (npr.v prvem okvirčku: čistokrvne, mešanke,rodovnik ipd. /glej prilogo/). Berejo sposebnim namenom.S skupnimi močmi razložijo neznanebesede.Postavijo ustrezen naslov (ena izmedmožnosti: vrste, razmnoževanje, hrana, skrbza čistočo, igra, posebnosti (vid), kremplji).Ponovno pregledajo besedilo in izberejonove podatke ter jih napišejo v 3. kolono.11

More magazines by this user
Similar magazines