Besede gradijo svet 3 - priročnik za učitelja

devetletka.net

Besede gradijo svet 3 - priročnik za učitelja

Besede gradijo svet 35. Spodbudi učence za branje v dvojicah (vprvem okvirčku delita besedilo, nato beretaše vsak eno besedilo v okvirčku).6. Pozove učence, naj se orientirajo v kazalu DZin poiščejo aktualno temo.Naroči učencem, naj vsi rešijo v DZ str. 17 1.nalogo, 2. in 3. nalogo naj rešijo le uspešnejšiučenci, saj poročanje zahteva branje,sklepanje in uporabo znanja ter utemeljitev.Berejo sosedu v klopi.S pomočjo besedila odgovorijo na vprašanjanižje in višje ravni razumevanja prebranega.7. Pozove učence k glasnemu branju. Glasno berejo (vsi se seznanijo s celotnimbesedilom).8. Spodbudi učence, naj si v dvojicah povedo,kaj je led/ivje/ledene sveče.Posamezniki naj poročajo še pred celotnoskupino.9. Povabi učence, naj v zvezek napišejo naslovZmrzovanje in nato v alineje napišejo, kaj sonovega izvedeli o vodi v trdem stanju.10. Spodbudi posameznike, naj po vzoru 2.naloge pripravijo za sošolca podobno vajo.11. Spodbudi za domače branje besedilo v U str.19.Ravnajo po navodilu.Napišejo.Rešijo nalogo ob pikapolonici.Prisluhnejo navodilu.Učni cilj: Vadijo bralno tehniko ob branju neumetnostnega besedila. S pomočjo učiteljevegausmerjanja v branju poglabljajo razumevanje prebranega. Presojajo ustreznost trditev.Učna enota: Čemu moramo piti vodo?Priprava: Besede gradijo svet 3 – Učbenik (U) za slovenščino za 2. razred OŠ (str. 20), Delovni zvezek zaslovenščino (DZ) za 2. razred OŠ (str. 18).Oblika dela: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah.Učitelj1. Razdeli učence v manjše skupine.Pozove jih, naj rešijo križanko (Priloga). inpovedo, kaj je napisano v poudarjeni mreži .UčenciRavnajo po navodilu.V križanki odkrijejo geslo: voda.2. Vpraša učence, zakaj uporabljajo vodo. Sodelujejo v pogovoru.3. Povabi učence k 1. branju besedila Voda v U Tiho berejo.str. 20 (diferenciacija).4. Povabi učence k glasnemu branju v U str. 20. Med glasnim branjem spoznajo celotnobesedilo.5. Preveri razumevanje prebranega zatopostavlja vprašanja učencem (Priloga 1).Odgovarjajo na vprašanja.20

More magazines by this user
Similar magazines