Besede gradijo svet 3 - priročnik za učitelja

devetletka.net

Besede gradijo svet 3 - priročnik za učitelja

Besede gradijo svet 3Učni cilj: Berejo seznam. Vadijo bralno tehniko ob branju neumetnostnega besedila. S pomočjoučiteljevega usmerjanja v branju poglabljajo razumevanje prebranega. V seznamu poiščejo zahtevanepodatke. Ob branju neumetnostnega besedila ugotovijo, kaj želi tvorec od naslovnika oziroma čemumu namenja besedno sporočilo. Učenci izberejo ustrezno dopolnilo trditve.Učna enota: Obvestila na zabojnikih za ločeno zbiranjeodpadkovPriprava: Besede gradijo svet 3 – Učbenik (U) za slovenščino za 2. razred OŠ (str. 21 in 22 ter 23),Delovni zvezek za slovenščino (DZ) za 2. razred OŠ (str. 19 in 20).Oblika dela: frontalna, individualna, delo v dvojicah.Učitelj1. Spodbudi učence k glasnemu branju besedilav U str. 21 in 22.2. Vpraša učence: »Kaj pomeni ločeno zbiranjeodpadkov?«3. Povabi učence k 1. branju besedila Obvestilana zabojnikih za ločeno zbiranje odpadkov(za učence nekoliko drugačna oblika zapisabesedila kot običajno – simbolična slikazabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov /branje seznama in sicer, kaj odlagamo vanjein kaj ne odlagamo vanje/) v U str. 23.4. Naroči učencem, naj ponovno preberejobesedilo v U str. 23 in so ob tem pozorni nato, kaj odlagamo v posamezni zabojnik.UčenciGlasno berejo.Sodelujejo v pogovoru.Tiho berejo.Ponovno berejo z namenom.5. Motivira učence, naj berejo sosedu v klopi. V branju se izmenjujejo (en bere, kajodlagamo in drugi bere, kaj ne odlagamo)oziroma berejo/poslušajo.6. Povabi učence, naj individualno rešijo 3.nalogo v DZ str. 19. Najprej naj pozornopreberejo navodilo, saj tretja trditev vsebujenikalno obliko.Po opravljenem delu naj poročajo, kako soizbrali dopolnilo trditve.7. Naroči učencem, naj rešijo 4. nalogo v DZ str.20. V primeru, da imajo premalo informacij ozbiranju odpadkov v svojem okolju, pozoveučence k reševanju te naloge doma obpomoči staršev.Izberejo ustrezno dopolnilo trditve. Ob tempoiščejo zahtevane podatke v seznamu.Poročajo in preverijo rešitve.Ugotovijo in pojasnijo, kaj želi tvorec odnaslovnika oziroma čemu mu namenjabesedno sporočilo.Prisluhnejo navodilu.Učni cilj: Ustvarjalno nadaljujejo zgodbo tako, da jo najprej ilustrirajo, nato še govorno nastopajo ternapišejo. Vadijo tehniko branja lastnega pisnega izdelka.23

More magazines by this user
Similar magazines