Besede gradijo svet 3 - priročnik za učitelja

devetletka.net

Besede gradijo svet 3 - priročnik za učitelja

Besede gradijo svet 37. Naroči učencem, naj v zvezku (A4) napravijona sredini pregib. Na vrh leve kolone napišejo»Otroci po svetu so podobni:«, na vrh desnekolone pa »Otroci po svetu se ločijo:«.Ob alineje napišejo bistvene podatke izbesedila.8. Spodbudi učence, naj vadijo tehniko branjabesedila iz U str. 59 za domačo nalogo.Ravnajo po navodilu.Poslušajo navodilo.Priloga:»Po čem se ločijo otroci med seboj? (… po načinu življenja, po barvi kože, po možnosti šolanja.) Kajpočno otroci po svetu podobno? (… se žogajo, igrajo skrivalnice, radi hodijo v šolo, bojijo se vojne insin želijo miru, skrbi jih za okolje, želijo si ljubezni, igre in varnega odraščanja.) Se ti zdijo podatki noviali ne? Pojasni. Se ti zdi besedilo zanimivo ali ne? Pojasni.«Učni cilj: Z branjem neumetnostnega besedila pridobijo nove informacije. Vadijo bralno tehniko obbranju neumetnostnega besedila. Povedo svoje mnenje o tem, ali je besedilo resnično ali ne, zanimivoali ne in ali so podatki zanje novi ali ne.Učna enota: Deklica iz VietnamaPriprava: Besede gradijo svet 3 – Učbenik (U) za slovenščino za 2. razred OŠ (str. 60 in 61), list papirja(za vsako skupino).Oblika dela: frontalna, individualna, skupinska.Učitelj1. Povabi učence, naj glasno preberejo besediloOtroci po svetu (U str. 59).Po branju poveže misli z branjem zadnjihbesedil (Nejc iz mednarodne šole, Otroci posvetu), iz branja katerih smo izvedeli, kakšnošolo obiskuje Nejc na Kitajskem, po čem seločijo/podobni med seboj otroci po svetu.Temu bomo dodali še zanimivosti iz življenjain dela deklice iz tujega sveta.2. Oblikuje šest skupin učencev, saj ima v mislihšest »glavnih« delov besedila. Poda jimnavodilo za branje besedila na str. 60 in 61 vU, pri čemer upošteva obseg in zahtevnostposameznih delov.3. Spodbudi učence za branje besedila Deklicaiz Vietnama v U str. 60 ali 61.UčenciGlasno branje.Poslušajo napoved.Učenci vseh skupin preberejo prva delčkabesedila (Ti Lien, od kod?), ki govoritasplošne stvari o deklici.Nadaljujejo z branjem določenih delovbesedila (Družina, Dom, Hrana, Oblačila, Igra/najobsežnejše besedilo/, Šola).Tiho berejo.47

More magazines by this user
Similar magazines