Besede gradijo svet 3 - priročnik za učitelja

devetletka.net

Besede gradijo svet 3 - priročnik za učitelja

Besede gradijo svet 3PrilogaNavodila za igro:Učitelj pokaže predmet, ki ga namerava skriti.Izbere enega izmed učencev. Ta zapusti učilnico. Potem učitelj (le morda pri prvi izvedbi, v nadaljevanjuprepusti to vlogo učencem) skrije določen predmet (kredo, copat, barvico ipd.) na izbrano mesto.Učenca, ki je pred učilnico, povabijo nazaj in ga vprašajo: »Kje je skriti predmet?« Ta učenec iščepredvsem z gibanjem in ne sprašuje. Sošolci ga usmerjajo v iskanju z določenimi besedami: »hladno«(ko učenec išče daleč proč od skritega predmeta), »toplo« (ko učenec išče v bližini skritega predmeta),»vroče« (ko učenec išče zelo blizu skritega predmeta).Ko učenec najde skriti predmet, določimo naslednjega učenca, ki bo iskal skriti predmet.Učni cilj: Z branjem neumetnostnega besedila pridobijo pomembne informacije o določeni poti.Vadijo bralno tehniko. Pri ustnem opisu poti upoštevajo oziroma posnemajo značilno zgradbo danebesedilne vrste.Učna enota: Na ekskurziji (blok ura)Priprava: Besede gradijo svet 3 – Učbenik (U) za slovenščino za 2. razred OŠ (str. 76), Delovni zvezek zaslovenščino (DZ) za 2. razred OŠ (str. 52), SSKJ, kuverte z listki (Priloga).Oblika dela: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah.Učitelj1. Povabi učence, naj tvorijo skupine. Ponudijim kuverto z »nalogo«. Nato naroči: Opišitepot npr. od učilnice do knjižnica ipd.UčenciV skupini dobijo kuverto, v kateri je označenapot, ki jo bodo predstavili sošolcem (Priloga).V skupini se naj dogovorijo, kako jo bodopredstavili.2. Pozove učence, naj poročajo. Posamezne skupine poročajo, ostali pozornoposlušajo in ugotovijo, ali je ta opis resničenali ne in ali je natančen ali ne.3. Med poročanjem poudari pomembnepodatke.4. Spodbudi učence za branje besedila Naekskurziji v U str. 76.5. Vpraša učence po manj znanih ali neznanihbesedah (ekskurzija, rogoz, letnice, iglavce,listavce, podrast), saj jih je potrebnopojasniti.6. Motivira učence za ponovno branje.Pozornost naj usmerijo na bistvene podatkev posamezni povedi in usmerjanje le teh poilustraciji.7. Pozove učence, naj rešijo 2. nalogo v DZ str.52.8. Spodbudi učence k poročanju oziromapreverjanju.Pri opisu poti upoštevajo natančnostnavedbe pomembnih delov poti.Tiho berejo.Sodelujejo pri pojasnitvi neznanih besed.Po potrebi se orientirajo se v SSKJ.Ponovno berejo. Pozorni naj bodo nausmerjanje podatkov na ilustraciji. Ob temrešijo 1. nalogo v DZ str 52.Čim bolj individualno rešijo nalogo izbirnegatipa – obkrožijo črko pred pravilno trditvijo.Pri tem si pomagajo z besedilom v U.Preverijo nalogi v DZ.59

More magazines by this user
Similar magazines