Zápis z jednání ZM č. 6/2012 ze dne 12.12.2012 - Mnichovice

mnichovice.info
  • No tags were found...

Zápis z jednání ZM č. 6/2012 ze dne 12.12.2012 - Mnichovice

Zároveň dochází k povýšení nespecifické rezervy o 91.620,-Kč, protože příjmová část rozpočtu byla navýšena o278.065,- Kč a výdajová část činí 186.445 Kč, o rozdíl byla navýšena nespecifická rezerva zastupitelstva města.2) V souladu se zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů přísluší zastupitelstvuobce provádět rozpočtová opatření , zastupitelstvo obce může prováděním rozpočtových opatření pověřit jinýorgán obce například radu obce, starostu obce.Vzhledem k tomu, že plnění příjmové a výdajové části rozpočtu příslušného roku je nutno upravit na skutečnost,z důvodu operativnosti je předložen návrh pověření starosty rozpočtovým opatřením č. 112/2012 , které se týkáúpravy položek, paragrafů a rozpočtové rezervy k 31.12.2012.č. usnesení: 12-06-005Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje úpravu rozpočtu města Mnichovice na rok 2012 dle přiloženéhorozpočtového opatření č. 111/2012.Hlasy: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0 vyloučeni: 0 nepřítomno: 2___________________________________________________________________________č. usnesení: 12-06-006Zastupitelstvo města Mnichovice pověřuje starostu města k provedení rozpočtového opatření č. 112/2012týkající se úpravy položek, paragrafů a rozpočtové rezervy k 31.12.2012.Hlasy: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0 vyloučeni: 0 nepřítomno: 2___________________________________________________________________________818-12 - Prodej chaty č. 01 ve vlastnictví města na cizím pozemkuPředkládá: RNDr. Jiří MarešZastupitelstvo města Mnichovice schválilo na svém zasedání dne 19. 9.2012 zveřejnění úmyslu prodejenemovitosti – chaty č. ev. 01 na cizím pozemku stp. 567 v k. ú. Mnichovice u Říčan na dobu 40 dní. Úmyslprodeje nemovitosti byl zveřejněn od 10.10.2012 do 20.11.2012 a v této stanovené lhůtě se přihlásil jedinýzájemce o koupi nemovitosti a to pí Klára Pilíková za cenu 32.500,-Kč, která má pozemek pod nemovitostídlouhodobě pronajatý na dobu 10 let s předkupním právem od majitele pozemku, který dlouhodobě žije vAustrálii. Město Mnichovice má tuto nemovitost vedenou v majetku města Mnichovice v hodnotě 33.563,-Kč .Na základě doporučení právního zástupce města je nutno při prodeji doložit ověřenou kopii nájemní smlouvys písemným souhlasem majitele pozemku panem Pavlem Jeníkem , cena splatná při podpisu smlouvy.č. usnesení: 12-06-007Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu z jednání Zastupitelstva města Mnichovice ze dne19.9.2012 a to zveřejnění úmyslu prodeje nemovitosti – chaty č. ev. 01 nacházející se na cizím pozemku stp. 567v k. ú. Mnichovice u Říčan v termínu od 10.10 do 20.11.2012.Hlasy: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 1 vyloučeni: 0 nepřítomno: 2___________________________________________________________________________č. usnesení: 12-06-008Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí, že na základě vyhlášeného úmyslu prodeje nemovitosti –chaty č. ev. 01 umístěné na cizím pozemku se přihlásil o koupi dlouhodobý nájemce tohoto pozemku, který máv nájemní smlouvě uvedeno předkupní právo od majitele pozemku.Hlasy: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 1 vyloučeni: 0 nepřítomno: 2___________________________________________________________________________


č. usnesení: 12-06-009Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s prodejem nemovitosti v majetku města – chaty č. ev. 01dlouhodobému nájemci pozemku pod chatou paní Kláře Pilíkové za cenu nemovitosti vedené v majetku městaMnichovice ve výši 33.563,-Kč za podmínky, že nájemce doloží ověřenou kopii nájemní smlouvy s písemnýmsouhlasem majitele pozemku panem Pavlem Jeníkem , cena splatná při podpisu smlouvy.Hlasy: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 1 vyloučeni: 0 nepřítomno: 2___________________________________________________________________________č. usnesení: 12-06-010Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít kupní smlouvu dle schválených dispoziczastupitelstvem města.Hlasy: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 1 vyloučeni: 0 nepřítomno: 2___________________________________________________________________________819-12 - Různé I- revokace usnesení Č. 12-04-009Předkládá: Ing. Petr SchneiderZastupitelstvu města Mnichovice je předkládán návrh na změnu usnesení, na uzavření řádných darovacích smluvk pozemkům k budoucímu využití na zajištění obslužné komunikace v lokalitě ul. Sportovní a to změna termínuna uzavření darovacích smluv z původního termínu 31.12.2012 na nově stanovený termín 31.12.2013.č. usnesení: 12-06-011Zastupitelstvo města Mnichovice revokuje své usnesení č. 12-04-009 ze dne 19.9.2012 ve znění:„Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města předložit na jednání Zastupitelstva města Mnichovicena základě uzavřených budoucích darovacích smluv, darovací smlouvy ke schválení tak, aby došlo ke splněnízávazku uzavření darovacích smluv do 31.12.2012.“Hlasy: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0 vyloučeni: 0 nepřítomno: 2___________________________________________________________________________č. usnesení: 12-06-012Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města předložit na jednání Zastupitelstva města Mnichovicena základě uzavřených budoucích darovacích smluv, darovací smlouvy ke schválení tak, aby došlo ke splněnízávazku uzavření darovacích smluv do 31.12.2013.Hlasy: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0 vyloučeni: 0 nepřítomno: 2___________________________________________________________________________820-12 - Různé II - žádost o pronájem částí pozemků parc. č. 335/1 a 335/2Předkládá: JUDr. Jan ZenklObčanské sdružení Freestyle-bike team Mnichovice požádalo město Mnichovice o pronájem částí pozemkůparc. č. 335/1 a 335/2 v k. ú. Mnichovice u Říčan k využívání těchto pozemků pro volnočasové sportovníaktivity – bikepark. Zároveň se zavazují, že se o pozemek budou náležitě starat a udržovat v čistotě a pořádku.Rádi by do budoucna požádali o dotaci na Bikepark .


č. usnesení: 12-06-013Zastupitelstvo města Mnichovice na základě žádosti občanského sdružení Freestyle – bike team Mnichovicesouhlasí se zveřejněním úmyslu výpůjčky části pozemků parc. č. 335/1 a 335/2 v k. ú. Mnichovice u Říčan orozloze 4.000 m2 za účelem využívání pozemku k volnočasovým aktivitám pro mládež za podmínky údržbypozemku a to na dobu 30 dní.Hlasy: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0 vyloučeni: 0 nepřítomno: 2___________________________________________________________________________č. usnesení: 12-06-014Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města zveřejnit úmysl výpůjčky na základě schválenýchdispozic zastupitelstvem města.Hlasy: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0 vyloučeni: 0 nepřítomno: 2___________________________________________________________________________821-12 - Různé III - Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 545 v k. ú. Mnichovice uŘíčanPředkládá: Ing. Magdalena TřebickáŽadatel pan Jakub Černoch podal žádost o odkoupení pozemku parc. č. 545 o výměře 269 m2 v k. ú.Mnichovice u Říčan , který stíní přiléhající pozemek parc. č. 544 v jeho vlastnictví z důvodu péče o tentopozemek. Pan Černoch má zájem snížit náletové dřeviny do výše 1,5 m, aby nedošlo k zastínění sousedníhopozemku v jeho vlastnictví. Proto je předkládán návrh na zveřejnění výpůjčky pozemku za účelem péče opozemek a jeho údržby.Diskuse:RNDr. Mareš – kde se tento pozemek nachází?p. Babor – je to na Tehovách, jeho chata je první vpravo.č. usnesení: 12-06-015Zastupitelstvo města Mnichovice nesouhlasí se zveřejněním úmyslu prodeje pozemku parc. č. 545 o rozloze 269m2 v k. ú. Mnichovice u Říčan za účelem údržby a péče o pozemek.Hlasy: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0 vyloučeni: 0 nepřítomno: 2___________________________________________________________________________č. usnesení: 12-06-016Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí se zveřejněním úmyslu výpůjčky pozemku parc. č. 545 o rozloze 269m2 v k. ú. Mnichovice u Říčan za účelem údržby a péče o pozemek na dobu 30 dní.Hlasy: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0 vyloučeni: 0 nepřítomno: 2___________________________________________________________________________č. usnesení: 12-06-017Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města zveřejnit úmysl výpůjčky pozemku dle schválenýchdispozic zastupitelstvem města.Hlasy: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0 vyloučeni: 0 nepřítomno: 2___________________________________________________________________________


822-12 - Různé IV - dary místostarostkámPředkládá: Ing. Petr SchneiderNavrhuji tímto udělení peněžních darů členkám zastupitelstva města – místostarostkám za plnění úkolů v obdobíříjen - prosinec 2012:pí Ing. Magdaleně Třebické:Účasti na Radě Ladova kraje a na jednáních v rámci MAS Říčansko . Vedení projektu Krásné vyhlídky –jednání na SZIF a MAS spojená s realizací projektu. Koordinační porady se zástupci obcí, příprava zadávacídokumentace na 6 výběrových řízení. Vypisování výběrových řízení, hodnocení, uzavření smluv. Práce natextech , prohlídky terénu atd.pí Bc. Petře Peckové - komunikace s občany, psaní článků do Života Mnichovic a vykonávání svatebníchobřadů. Účast na kontrolních dnech a koordinaci prací na rekonstrukci Duhových šaten. Jednání se zástupciKrajského úřadu Středočeského kraje , Ministerstva školství ČR , Svazu měst a obcí ve věci možného získánídotace na nástavbu budovy ZŠ v Mnichovicích ohledně nedostatečné kapacity v základních školách . Prověřenímožnosti umístění dětí ZŠ Mnichovice a spádových obcí v objektech města a okolních obcí, místní šetření. Účastna výroční konferenci MAS Říčansko. Účast na fóru Hospodářských novin na téma Financování regionálníhoškolství a jednání o možném financování ZŠ Mnichovice s ministrem školství Fialou a zástupcem Krajskéhoúřadu Ing. Chládkem a předsedkyní sněmovního výboru pro školství pí Annou Putnovou. Organizace a instalacevýstavy na železniční zastávce k akci účast v soutěži o nejkrásnější nádraží. Zorganizování pracovní skupiny,která má za cíl upravit hřiště v Podhorkách a získání dotace z Nadace ČEZ.č. usnesení: 12-06-018Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu s § 85 písm. b) zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějšíchzměn a předpisů schvaluje poskytnutí peněžních darů za období 10 – 12 /2012místostarostkám města v uvedené výši :pí Ing. Magdaleně Třebické20 000,- Kča zároveň s vyplacením peněžních darů v nejbližším výplatním termínu.Hlasy: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 1 vyloučeni: 0 nepřítomno: 2___________________________________________________________________________č. usnesení: 12-06-019Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu s § 85 písm. b) zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějšíchzměn a předpisů schvaluje poskytnutí peněžních darů za období 10 – 12 /2012místostarostkám města v uvedené výši :pí Bc. Petře Peckové35 000,- Kča zároveň s vyplacením peněžních darů v nejbližším výplatním termínu.Hlasy: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 1 vyloučeni: 0 nepřítomno: 2823-12 - Různé V- dar starostovi městaPředkládá: Ing. Magdalena TřebickáNavrhuji tímto poskytnutí peněžního daru starostovi města Ing. Petrovi Schneiderovi ve výši dvouměsíčníodměny za mimořádné plnění úkolů: vykonávání technických dohledů na akcích města, především koordinace aorganizace realizace projektu „Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích“, technický dohledna akci Vodovodní a kanalizační řad Fričova, kontrolní dohled a zadání opravy komunikací, schodů na nádraží,plotu na hřbitově atd. Velký počet svatebních obřadů v počtu 385 za rok 2012 a vítání občánků .Vzhledem k té skutečnosti, že starostové jsou odměňováni dle nařízení č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkonfunkce členů zastupitelstev , ve znění pozdějších změn a předpisů je možno udělit starostovi pouze dar neodměnu. Proto je předkládán návrh na schválení poskytnutí peněžního daru starostovi města.


č. usnesení: 12-06-020Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu s § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějšíchzměn a doplňků schvaluje poskytnutí peněžního daru starostovi města Ing. Petru Schneiderovi ve výšidvouměsíční odměny a s vyplacením daru v nejbližším výplatním termínu .Hlasy: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 1 vyloučeni: 0 nepřítomno: 2___________________________________________________________________________824-12 - Různé VI - souhlas s podání žádosti o dotaci na Oranžové hřiště z Nadace ČEZPředkládá: Bc. Petra PeckováNadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Oranžové hřiště pro rok 2013 na podporu výstavby a kompletnírekonstrukce dětských, sportovních a dalších hřišť, kde podmínkou je veřejná přístupnost hřiště, je možno podatžádost o nadační příspěvek se stanovenou spoluúčastí žadatele o nadační příspěvek. Termín podání žádostí do31.1.2013 v tomto případě bude žadatel vyrozuměn do 31.3.2013, s podáním žádosti do 31.5.2013 bude žadatelvyrozuměn do 30. července 2013.Na záměr realizace hřiště na míčové hry a atletiku byla svolána za tímto účelem pracovní skupina , kde bylavytipována lokalita Podhorky v Mnichovicích, na pracovní skupině byly položeny otázky : Kdo je cílováskupina? Pro jaké sporty? Jak by mělo hřiště vypadat? Jak financovat? Na základě odpovědí na tyto otázky bylokonstatováno, že ve městě je potřeba realizovat hřiště pro míčové hry a atletickou dráhu . Cílovou skupinou jsoupředevším žáci ZŠ Mnichovice, děti MŠ Mnichovice a široká veřejnost například hasiči a spolky. Jak by hřištěmělo vypadat ? K této otázce byla provedena návštěva obdobných hřišť např. v Horních Počernicích . Nazákladě těchto závěrů bylo zadáno zaměření pozemku a projednána bezplatná studie hřiště s tím, že žádost odotaci je možno podat pouze na základě studie. Projektová dokumentace a stavební povolení bude řešenonásledně po odsouhlasení žádosti o dotacič. usnesení: 12-06-021Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s podáním žádosti města Mnichovice o dotaci na hřiště pro míčovéhry a atletiku v lokalitě Podhorky v Mnichovicích na základě vypsaného grantového řízení Oranžové hřiště prorok 2013 z Nadace ČEZ s finanční spoluúčastí města ve výši 10% z celkově uznatelných nákladů max. 2 mil.Kč.Hlasy: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0 vyloučeni: 0 nepřítomno: 2___________________________________________________________________________č. usnesení: 12-06-022Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá místostarostce města pí Bc. Petře Peckové podat žádost o dotaciz grantového řízení Oranžové hřiště pro rok 2013 na základě geometrického zaměření pozemku a studie narealizaci projektu města Mnichovice pro míčové hry a atletiku v lokalitě Podhorky v Mnichovicích v termínu do31.5.2013.Hlasy: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0 vyloučeni: 0 nepřítomno: 2___________________________________________________________________________825-12 - Různé VII - stanovení měsíční odměny neuvolněným místostarostkám vsouladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb.Předkládá: Ing. Petr SchneiderV souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích § 104 starostu zastupuje místostarosta . Zastupitelstvo můžezvolit více místostarostů a svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo zastupuje starostuv době jeho nepřítomnosti. Zastupitelstvo města Mnichovice na svém ustavujícím zasedání v roce 2010 zvolilo


neuvolněnými místostarostkami: 1. místostarostku Bc. Petru Peckovou a 2. místostarostku Ing. MagdalenuTřebickou bez pravidelné měsíční odměny v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkončlenům zastupitelstev. Ocenění za výkon neuvolněných místostarostek bylo doposud řešeno udělováním darů podobu 3 měsíců.Zastupitelstvu města Mnichovice je předkládán návrh na určení kompetencí 1. a 2.. místostarostce se svěřenímúkolů v oblastech, s určením zástupu starosty a navržením pravidelných měsíčních odměn v souladu s nařízenímvlády č. 37/2003 Sb.č. usnesení: 12-06-023Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 v platném znění pravidelnouměsíční odměnu 1. místostarostce města Mnichovice pí Bc. Petře Peckové ve výši 20 000,- Kč s účinností od1.1.2013 a svěřuje ji v souladu s § 104 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a předpisůkromě zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti do kompetence oblast školství a kultury ve městěMnichovice.Hlasy: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 2 vyloučeni: 0 nepřítomno: 2___________________________________________________________________________č. usnesení: 12-06-024Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 v platném znění pravidelnouměsíční odměnu 2. místostarostce města Mnichovice pí Ing. Magdaleně Třebické ve výši 5 000,- Kčs účinností od 1.1.2013 a svěřuje ji v souladu s § 104 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změna předpisů do kompetence oblast zdravotnictví, sociálních věcí a životního prostředí ve městě Mnichovice.Hlasy: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 2 vyloučeni: 0 nepřítomno: 2___________________________________________________________________________Závěrečná diskuse:RNDr. Mareš – má krátkou informaci k městským lesům. Vyjádřil výhrady ke způsobu těžbydřeva a k fakturaci, kterou předkládá správce lesa pan Pacovský. Takzvaný číselník vyjadřujepřesně, kolik stromů bylo poraženo a kolik je vytěženo dřeva. Na každém poraženém stromumají být vyraženy potřebné údaje. Tyto údaje má obsahovat také faktura, ovšem na dodanýchfakturách chybí. Dále se p. Mareš dotazuje, proč od roku 2010 správce lesa nepožadujekrajské dotace?Ing. Schneider – pokud je mu známo, v roce 2009 se o dotaci žádalo, ale nedostali jsme ji. Vnásledující době správce zřejmě nepožádal o registraci. Co se týká zmiňovaného číselníku,pan Pacovský ho zřejmě používá, ale do faktur tento údaj nezadává.RNDr. Mareš – navrhuje případnou kontrolu těžby, aby správce předložil, co bude kácet.V novém lesním hospodářském plánu od roku 2014 by všechny připomínky měly býtzohledněny.JUDr. Zenkl – buďme praktičtí, Mnichovice mají cca 68 ha lesů. Je to málo. Je třeba sezamyslet, jestli vše bude jen v hospodářské kategorii, nebo les rekreační.Ing. Schneider – zdůraznil, pokud by les byl pouze rekreační, pak stromy starší 80 let jsouv kategorii ohrožující.Bc. Pecková – rekreační les by se vyčlenil jen v některých oblastech.Ing. Schneider – tato záležitost by se měla řešit jako součást nového hospodářského plánu vechvíli, kdy se bude tvořit. Platilo by od roku 2014.JUDr. Zenkl – navrhuje, aby každé kácení se nechalo schválit Komisí pro životní prostředí.p. Vyskočil – to by nedoporučoval, nejsme odborníci, my můžeme například zdůraznit, abyzůstala zachována stezka a podobně. Pak to můžeme zkontrolovat.Ing. Schneider – víme, že pro některé obce je těžba dřeva zdrojem slušných příjmů, u nástomu tak není. Pan Pacovský najímá práce, nevíme,jestli firma, která dlouhodobě pro něj


pracuje , je nejlevnější v okolí, nebo není? V podstatě jsou dva způsoby prodeje dřeva:vytěžené dřevo nebo dřevo nastojato, je to způsob jednodušší, ale zde se musí regulérněsoutěžit typem aukce, a to je těžce vyvažitelné.Závěrem této diskuse byla navržena dvě usnesení ke schválení zastupitelstvem:826-12 – Návrh zastupitele RNDr. Jiřího Mareše – uložení úkolů správci lesač. usnesení: 12-06-025Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá správci lesa panu Miroslavu Pacovskému doplnit ke všem fakturámtěžby za rok 2012 číselník dlouhého a rovnaného dříví v termínu do 15. ledna 2013.Hlasy: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0 vyloučeni: 0 nepřítomno: 2826-12 – Návrh zastupitele RNDr. Jiřího Mareše – uložení úkolů správci lesač. usnesení: 12-06-026Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá správci lesa panu Miroslavu Pacovskému předložit plán a lokalizacitěžby na rok 2013 s harmonogramem rozsahu a termíny plánu veškerých prací (těžby i výsadby). Předloží ho keschválení v termínu do 31.1.2013.Hlasy: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0 vyloučeni: 0 nepřítomno: 2-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diskuse pokračovala:Bc.Pecková – informovala, že dnes dopoledne spolu s paní tajemnicí Vojtíškovou převzalyv Senátu ČR v Praze titul „Pohádkové nádraží Mnichovice“ v rámci soutěže o nejkrásnějšínádraží v České republice. Vyhrálo nádraží v Opavě a nutno dodat, že v tak silné konkurenciMnichovice uspěly výborně. Odevzdaly také největší počet hlasovacích archů.Dále paní místostarostka pozvala přítomné zastupitele na schůzku v ZŠ Mnichovice. Koná sev pondělí 17.12.2012 od 18 hodin a bude spolu se zástupci okolních obcí řešit kapacitu našíškoly a umístění dětí ze spádového obvodu.IV. ZÁVĚRStarosta poděkoval za pozornost a popřál veselé Vánoce a šťastný nový rok 2013.Zároveň pozval přítomné na předvánoční akci „Vánoční setkání u betléma“ dne 18.12.2012od 15.30 hodin. Od 14 hodin tento den se uskuteční slavnostní křest knihy Antonína Marečka„Mnichovické pomněnky“, kde vydavatelem je Město Mnichovice. Poté ukončil zasedáníZastupitelstva města Mnichovice dne 12.12.2012 v 19.30 hodin.Ověřovatelé:RNDr. Jiří Mareš Pavel Vyskočil Ing. Petr Schneider - starosta městaZapsala: Mgr. Dagmar Šrámková


815-12 - Kontrola úkolů z jednání zastupitelstev města v roce 2012č. usnesení: 12-06-003Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí úkoly, které měly být splněny a dosud trvají:č. usn. 12-01-019Zastupitelstvo města Mnichovice na vědomí , že z důvodu přípravy nové legislativy na vydání obecně závaznévyhlášky o omezení VHP bude prověřena možnost vydání OZV a to v termínu do 31.3.2013 bude podánazpráva na jednání Zastupitelstva města Mnichovice.č. usn. 12-04-041Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí , že dosud nebyla uzavřena darovací smlouva na převodvodovodního a kanalizačního řadu vedoucím pod povrchem pozemku parc. č. 1540/1 v k. ú. Mnichovice u Říčana v termínu do 31.3.2013 bude podána zpráva na jednání Zastupitelstva města Mnichovice.č. usn. 12-04-043Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí , že dosud nebyla uzavřena darovací smlouva na převodvodovodního a kanalizačního řadu vedoucím pod povrchem pozemků parc. č. 1353/10, 1359/17 v k. ú.Mnichovice u Říčan, úkol trvá a zpráva o plnění bude předložena do 31.3.2013.č. usn. 12-04-044Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí , že dosud nedošlo k uzavření veřejnoprávní smlouvy s Ing.Arch Řehořkou o doplněná ustanovení dle usn. 12-04-045 z jednání Zastupitelstva města Mnichovice ze dne19.9.2012 a ukládá starostovi města písemně vyzvat Ing. arch Řehořku k podpisu smlouvy a v termínu do31.3.2013 bude podána zpráva na jednání Zastupitelstva města Mnichovice.č. usn. 12-05-007Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí , že dosud nedošlo k uzavření kupní smlouvy s RWE Gas Net,pouze k podpisu smlouvy ze strany města , úkol trvá a v termínu do 31.3.2013 bude podána zpráva na jednáníZastupitelstva města Mnichovice.816-12 - Schválení rozpočtového provizoria na rok 2013č. usnesení: 12-06-004Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu s Vnitřní směrnicí č. 5/2003 o zpracování rozpočtu městaMnichovice, jeho rozpisu a rozpočtových opatřeních dle čl. VII schvaluje rozpočtové provizorium do dobyschválení rozpočtu města na rok 2013, do výše 30 % skutečných provozních nákladů rozpočtu 2012 mimoschválených finančních závazků na rok 2013 ve výši 1.755.000,-Kč a investice rekonstrukce náměstí převodinvestičních prostředků z roku 2012 .817-12 - Úprava rozpočtu města na rok 2012č. usnesení: 12-06-005Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje úpravu rozpočtu města Mnichovice na rok 2012 dle přiloženéhorozpočtového opatření č. 111/2012.817-12 - Úprava rozpočtu města na rok 2012č. usnesení: 12-06-006Zastupitelstvo města Mnichovice pověřuje starostu města k provedení rozpočtového opatření č. 112/2012týkající se úpravy položek, paragrafů a rozpočtové rezervy k 31.12.2012.818-12 - Prodej chaty č. 01 ve vlastnictví města na cizím pozemkuč. usnesení: 12-06-007Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu z jednání Zastupitelstva města Mnichovice ze dne19.9.2012, a to zveřejnění úmyslu prodeje nemovitosti – chaty č. ev. 01 nacházející se na cizím pozemku stp.567 v k. ú. Mnichovice u Říčan v termínu od 10.10 do 20.11.2012.818-12 - Prodej chaty č. 01 ve vlastnictví města na cizím pozemkuč. usnesení: 12-06-008Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí, že na základě vyhlášeného úmyslu prodeje nemovitosti –chaty č. ev. 01 umístěné na cizím pozemku se přihlásil o koupi dlouhodobý nájemce tohoto pozemku, který máv nájemní smlouvě uvedeno předkupní právo od majitele pozemku.818-12 - Prodej chaty č. 01 ve vlastnictví města na cizím pozemkuč. usnesení: 12-06-009Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s prodejem nemovitosti v majetku města – chaty č. ev. 01dlouhodobému nájemci pozemku pod chatou paní Kláře Pilíkové za cenu nemovitosti vedené v majetku městaMnichovice ve výši 33.563,-Kč za podmínky, že nájemce doloží ověřenou kopii nájemní smlouvy s písemnýmsouhlasem majitele pozemku panem Pavlem Jeníkem , cena splatná při podpisu smlouvy.


818-12 - Prodej chaty č. 01 ve vlastnictví města na cizím pozemkuč. usnesení: 12-06-010Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít kupní smlouvu dle schválených dispoziczastupitelstvem města.819-12 - Různé I- revokace usnesení Č. 12-04-009č. usnesení: 12-06-011Zastupitelstvo města Mnichovice revokuje své usnesení č. 12-04-009 ze dne 19.9.2012 ve znění:„Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města předložit na jednání Zastupitelstva města Mnichovicena základě uzavřených budoucích darovacích smluv, darovací smlouvy ke schválení tak, aby došlo ke splněnízávazku uzavření darovacích smluv do 31.12.2012.“819-12 - Různé I- revokace usnesení Č. 12-04-009č. usnesení: 12-06-012Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města předložit na jednání Zastupitelstva města Mnichovicena základě uzavřených budoucích darovacích smluv, darovací smlouvy ke schválení tak, aby došlo ke splněnízávazku uzavření darovacích smluv do 31.12.2013.820-12 - Různé II - žádost o pronájem částí pozemků parc. č. 335/1 a 335/2č. usnesení: 12-06-013Zastupitelstvo města Mnichovice na základě žádosti občanského sdružení Freestyle – bike team Mnichovicesouhlasí se zveřejněním úmyslu výpůjčky části pozemků parc. č. 335/1 a 335/2 v k. ú. Mnichovice u Říčan orozloze 4.000 m2 za účelem využívání pozemku k volnočasovým aktivitám pro mládež za podmínky údržbypozemku a to na dobu 30 dní.820-12 - Různé II - žádost o pronájem částí pozemků parc. č. 335/1 a 335/2č. usnesení: 12-06-014Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města zveřejnit úmysl výpůjčky na základě schválenýchdispozic zastupitelstvem města.821-12 - Různí III - Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 545 v k. ú. Mnichovice uŘíčanč. usnesení: 12-06-015Zastupitelstvo města Mnichovice nesouhlasí se zveřejněním úmyslu prodeje pozemku parc. č. 545 o rozloze 269m2 v k. ú. Mnichovice u Říčan za účelem údržby a péče o pozemek.821-12 - Různí III - Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 545 v k. ú. Mnichovice uŘíčanč. usnesení: 12-06-016Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí se zveřejněním úmyslu výpůjčky pozemku parc. č. 545 o rozloze 269m2 v k. ú. Mnichovice u Říčan za účelem údržby a péče o pozemek na dobu 30 dní.821-12 - Různí III - Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 545 v k. ú. Mnichovice uŘíčanč. usnesení: 12-06-017Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města zveřejnit úmysl výpůjčky pozemku dle schválenýchdispozic zastupitelstvem města.822-12 - Různé IV - dary místostarostkámč. usnesení: 12-06-018Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu s § 85 písm. b) zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějšíchzměn a předpisů schvaluje poskytnutí peněžních darů za období 10 – 12 /2012místostarostkám města v uvedené výši :pí Ing. Magdaleně Třebické20 000,- Kča zároveň s vyplacením peněžních darů v nejbližším výplatním termínu.822-12 - Různé IV - dary místostarostkámč. usnesení: 12-06-019


Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu s § 85 písm. b) zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějšíchzměn a předpisů schvaluje poskytnutí peněžních darů za období 10 – 12 /2012místostarostkám města v uvedené výši :pí Bc. Petře Peckové35 000,- Kča zároveň s vyplacením peněžních darů v nejbližším výplatním termínu.823-12 - Různé V- dar starostovi městač. usnesení: 12-06-020Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu s § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějšíchzměn a doplňků schvaluje poskytnutí peněžního daru starostovi města Ing. Petru Schneiderovi ve výšidvouměsíční odměny a s vyplacením daru v nejbližším výplatním termínu .824-12 - Různé VI - souhlas s podání žádosti o dotaci na Oranžové hřiště z Nadace ČEZč. usnesení: 12-06-021Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s podáním žádosti města Mnichovice o dotaci na hřiště pro míčovéhry a atletiku v lokalitě Podhorky v Mnichovicích na základě vypsaného grantového řízení Oranžové hřiště prorok 2013 z Nadace ČEZ s finanční spoluúčastí města ve výši 10% z celkově uznatelných nákladů max. 2 mil.Kč.824-12 - Různé VI - souhlas s podání žádosti o dotaci na Oranžové hřiště z Nadace ČEZč. usnesení: 12-06-022Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá místostarostce města pí Bc. Petře Peckové podat žádost o dotaciz grantového řízení Oranžové hřiště pro rok 2013 na základě geometrického zaměření pozemku a studie narealizaci projektu města Mnichovice pro míčové hry a atletiku v lokalitě Podhorky v Mnichovicích v termínu do31.5.2013.825-12 - Různé VII - stanovení měsíční odměny neuvolněným místostarostkám vsouladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb.č. usnesení: 12-06-023Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 v platném znění pravidelnouměsíční odměnu 1. místostarostce města Mnichovice pí Bc. Petře Peckové ve výši 20 000,- Kč s účinností od1.1.2013 a svěřuje ji v souladu s § 104 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a předpisůkromě zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti do kompetence oblast školství a kultury ve městěMnichovice.825-12 - Různé VII - stanovení měsíční odměny neuvolněným místostarostkám vsouladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb.č. usnesení: 12-06-024Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 v platném znění pravidelnouměsíční odměnu 2. místostarostce města Mnichovice pí Ing. Magdaleně Třebické ve výši 5 000,- Kčs účinností od 1.1.2013 a svěřuje ji v souladu s § 104 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změna předpisů do kompetence oblast zdravotnictví, sociálních věcí a životního prostředí ve městě Mnichovice.826-12 – Návrh zastupitele RNDr. Jiřího Mareše – uložení úkolů správci lesač. usnesení: 12-06-025Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá správci lesa panu Miroslavu Pacovskému doplnit ke všem fakturámtěžby za rok 2012 číselník dlouhého a rovnaného dříví v termínu do 15. ledna 2013.826-12 – Návrh zastupitele RNDr. Jiřího Mareše – uložení úkolů správci lesač. usnesení: 12-06-026Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá správci lesa panu Miroslavu Pacovskému předložit plán a lokalizacitěžby na rok 2013 s harmonogramem rozsahu a termíny plánu veškerých prací (těžby i výsadby). Předloží ho keschválení v termínu do 31.1.2013.Ing. Petr Schneiderstarosta města MnichovicePetra Peckovámístostarostka města Mnichovice

More magazines by this user
Similar magazines