Mai 2013 - Rõngu Vald

rongu.ee

Mai 2013 - Rõngu Vald

RÕNGU VALLA INFOLEHTMai 20135 (161)Tiraaž 1300RÕNGULANEKevade tulek toob linnapilti jalgratturid, mistõttu on oluline,Toimetajalt: et nii autojuhid kui ka jalgratturid arvestaksid liiklusesüksteisega. Kindlasti pole vähem tähtis jalgrataste sõidukõlblikkus, eriti laste puhul.Seega vaadake enne jalgrattaga sõitma asumist ratta tehniline pool üle ja kasutagekindlasti kiivrit, see võib aidata päästa Teieelu.Kevad ja suvi on mõnus aeg grillimiseks.Seetõttu on hea praegu meelde tuletadaohutusnõuded lõkke tegemisel ja grillimisel(lk 7). Ikka selleks, et kõigil oleks turvaline.Veel tahaksin tänada lugejaid tagasisideeest. Tore on kuulda, et Rõngulase heakäekäik on Teile oluline. On olnud paljupositiivset tagasisidet, mis innustab mind,samas õigustatud negatiivne tagasiside aitabedaspidi lehe tegemisel ilmnenudprobleeme vältida.Merike LeituJuunikuu sündmused08. juuni XLII Võrtsjärve suvemängud, toimuvad Kolga-Jaani valla korralduselViljandimaal Kolga-Jaani vallas, Kolga-Jaani Põhikooli juures ja Jõesuu puhkealal.06.00 Kalapüük Põltsamaa jõel09.00–09.45 Registreerimine Kolga-Jaani Põhikoolis10.00–10.15 Kogunemine, mängude avamine10.15 Vallajuhtide võistlus10.20 Laste pendelteatejooks, täiskasvanute pendelteatejooks10.45 Kergejõustik, naiste võrkpall liivaväljakul, naiste tänavakorvpall,meeste tänavakorvpall, petanque13.00 Laste rahvastepall, Kurn14.00 Sangpomm13.00-15.00 Lõuna16.00 Sõudmine 8 aeruga ja roolimehega paadiga Jõesuus17.00 Mälumäng Jõesuus18.30 Suvemängude lõpetamine ja autasustamine JõesuusMedalitega autasustamine jooksvalt peale ala lõppu.19.00 Pidu ansambliga Jõesuus22. juuni kell 19.00 Valguta külaplatsil VALGUTA KÜLA JAANITULI23. juuni kell 20.00 Hiugemäel RÕNGU VALLA JAANITULI (vihmase ilmakorral toimub pidu rahvamajas).ÕNNESOOVIDJUUNIS88 ENDLASEMJONOVA 23.06.86 ERNA EENSALU 9.06.LAINE HERMANN 25.06.85 LOTTE SOOTS 8.06.83 LEILI BLANK 7.06.ALEKSANDRAMOLTŠANOVA 19.06.HELJU VIRU 24.06.82 HELGI ARAK 21.06.80 HELJU KAASIK 6.06.HELJO EBELMANN 27.06.LEIDA MALTS 27.06.75 VLADIMIR SCHULTS 1.06.VALDUR PAKS 7.06.70 LEMBIT JOMP 9.06.ANTS JOANDI 11.06.MAIE ALTRAJA 19.06.ENE SAVI 23.06.ELLE MUGU 30.06.65 MART KALMUS 10.06.JAAN RUUSMANN 23.06.60 SIRJE VÄLI 3.06.JOEL-HEINO SIKK 8.06.REIN SURVA 15.06.55 TEA JOHANSON 2.06.ÜLLE JÕESALU 6.06.50 INGE KARJUS 11.06.ALDO MIHKRA 14.06.TEOLANHINDRIKSON 19.06.SÜNDINUD LAPSEDMAI-LIIS KARU MIA SILLAOTSsünd 21.04.2013 sünd 28.04.20138. juunil 2013 kell 14.30 toimub RõnguMihkli kirikus VALGA PRAOSTKONNALAULUPÄEV. Laulupäeva rongkäik algabkell 14.00. Esitusele tulevad mitmed kaunidkoori-teosed. Ootame kõiki osalema janautima kaunist laulupüha!


2RÕNGULANEVõimu veerudVallavalitsuses otsustati5. aprillil otsustati:- sõlmida leping Geoweb OÜga Rõngu kalmistu hauaplatsidepaiknemise skeemide koostamiseks ja kirjadega hauatähistefotografeerimiseks maksumusega 3000 eurot;- sõlmida lepingu lisa Elva Linnavalitsusega Rõngu vallatänavavalgustussüsteemi elektrienergia ostu-müügilepingule;- eraldada MTÜle Käärdi Pensionäride Päevakeskus ja MTÜleRõngu Vabatahtlik Päästeselts tegevustoetused I poolaasta eest;- kehtestada Rõngu valla teedel koormuspiirang 8 tonni;- väljastati järgmised ehitusload:- ASle Emajõe Veevärk Teedla külajoogiveetöötlusjaama püstitamiseks Teedla külas Pumplamaaüksusel;- üksikelamu püstitamiseks Käärdi alevikus Mesika tn12 maaüksusel;- OÜle Rovel Grupp olemasoleva laudahoonerekonstrueerimiseks puidutööstuse hooneks Kalme külasSomelli maaüksusel;- väljastati järgmised projekteerimistingimused:- Rõngu alevikus olemasoleva elamurekonstrueerimiseks Viljandi mnt 1 maaüksusel;- OÜle SW Energia Käärdi katlamaja rekonstrueerimiseks(üleviimiseks puidukütusele) Käärdi alevikus Käärdi katlamajamaaüksusel;- väljastada kasutusluba valminud sauna kasutamiseks Kalmekülas Kalevi maaüksusel;- võtta vastu Maastikuarhitektuuribüroo Terav Kera OÜkoostatud Lepaurva kinnistu detailplaneering (töö nr DP-14-2010) ja suunata see avalikule väljapanekule;- kinnitada õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühelapse/õpilase kohta Rõngu valla haridusasutustes alljärgnevalt:- Rõngu Keskkool 1149,59 eurot aastas;- Rõngu Lasteaed 2364,49 eurot aastas;-Valguta Lasteaed-Algkool (kool) 4000,33 eurotaastas;-Valguta Lasteaed-Algkool (lasteaed) 3861,44 eurotaastas;- kinnitada Rõngu Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajatekoosseisud alates 01.01.2013;- kehtestada Rõngu valla omandis olevate eluruumide(sealhulgas sotsiaaleluruumide) üüri piirmäärad üldpinna üheruutmeetri kohta alljärgnevalt:1) kõigi mugavustega korter 1 euro;2) ahiküttega korter 0,6 eurot;3) Rõngu Vallavolikogu 29.11.2012. aasta määruseganr 15 kinnitatud „Sotsiaaleluruumide eraldamise ja kasutamisekord“ § 3 lõike 3 rakendamisel kokkuleppehind. Uusi üürihindurakendada alates 1. maist 2013. aastast.19. aprillil otsustati:- väljastati järgmised projekteerimistingimused:- OÜle Tipe Rõngu alevikus olemasoleva garaažilaiendamiseks ja rekonstrueerimiseks sõidukite teenindusehooneks Puiestee põik 2a maaüksusel;- ASle Viimsi Keevitus Valguta külas uueveetöötlusjaama ehitusprojekti koostamiseks Siuksu tee 1amaaüksusel;- väljastada ehitusluba Rõngu Vallavalitsusele olemasolevalehooldekodule lifti paigaldamiseks koos ehitise laiendamisegaUderna külas Uderna mõisa maaüksusel;- jagada Mäginuki katastriüksus kaheks eraldi katastriüksuseks:Mäginuki ja Armi;- jagada Küti katastriüksus kaheks eraldi katastriüksuseks: Kütija Kütipõllu;- määrata alljärgnevatele vaba maa taotlustele maaüksusteaadressid ja sihtotstarbed ning nõustuda maaüksuste jätmisegariigimaaks:vaba maa taotlus nr AT030704047 - Tartu maakond, Rõnguvald, Käärdi alevik, Võseriku, sihtotstarbega maatulundusmaa(011 M);vaba maa taotlus nr AT1304110007- Tartu maakond, Rõnguvald, Käärdi alevik, Kaseküla tn 8, sihtotstarbega tootmismaa(003 T);- tunnistada nõuded summas 409,20 eurot lootusetuks ningkanda need bilansist välja seisuga 31.03.2013. a. Kanda mahaRõngu Päevakeskuse pesumasin 28.03.2013 akti alusel;- sõlmida leping ASga Emajõe Veevärk projekti „Valguta külapuurkaevpumpla rekonstrueerimine ja veetöötlusjaamarajamine“ elluviimiseks valla osalusega 12 933,11 eurot;- sõlmida leping Kõrveküla Raamatukoguga teavikute ostuksriigieelarvelistest vahenditest Rõngu Raamatukogule 2013.aastal;- sõlmida leping Politsei- ja Piirivalveametiga abipolitseinikefinantseerimiseks Rõngu vallas summas 1280 eurot;- eraldada MTÜle Monarata tegevustoetust 400 eurot projekti(Sika kalmistu värava rekonstrueerimine) omaosalusetasumiseks. Anda välja garantiikiri MTÜle Monaratahalduslepingu pikendamiseks kuni 2018. a lõpuni.- vabastada isik perioodiliselt jäätmeveost;- maksta toimetulekutoetust neljale isikule ja toetada ühte isikutinvavahendi ostul;- anda nõusolek „Võrtsjärve enduuro 2013“ korraldamiseks 4.-5. mail.26. aprillil otsustati:- nõustuda Taga-Soosaare maaüksuse ja Üla-Taremetsamaaüksuse jätmisega riigimaaks kasutusvalduse seadmiseeesmärgil;- eraldada tegevustoetust Kaitseliidu Tartu maleva Elvaüksikkompaniile ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SAle;- kehtestada erateede ehituse ja remondi toetamise kord;- määrata sotsiaaltoetused 11-le isikule;- sõlmida leping MTÜga RAIAN MOTO Motoraja maaüksuseavalikuks tasuta kasutamiseks tähtajaga 01.05.2013 kuni30.04.2018. a asukohaga Tilga küla, Rõngu vald.Erateede ehitus- ja remonttööde toetamine 2013. aastalErateede ehitus- ja remonttöid toetatakse alljärgnevatel tingimustel:- toetust makstakse taotlejale 50% tööde üldmaksumusest, kuid mitte rohkem kui 640 eurot;- tee ehitus või remont peab toimuma vähempakkumise alusel;- toetuse saaja peab esitama tõendi omaosaluse tasumise kohta.Toetuse saamiseks tuleb taotlejal esitada vallavalitsusele avaldus koos pakkumisdokumentidega ning omaosaluse tasumist tõendavadokumendiga. Vallavalitsusele jääb õigus kontrollida toetuse kasutamise sihipärasust. Toetuse eraldamise või taotluse rahuldamatajätmise kohta võetakse vastu korraldus. Toetus makstakse ehitus-remonttööde teostaja arvelduskontole.


KülaeluRÕNGULANE 3Loomad meie ümber - Valguta Lasteaed-Algkooli tegevusest 2012/13 õppeaastalValguta Lasteaed-Algkooli lapsed on saanud sel õppeaastaltuttavamaks paljude loomariigi esindajatega - seda läbi projekti“Loomad meie ümber“ tegevuste, mis toimusidKeskkonnainvesteeringute Keskuse toel.Kuna saime õpetajate poolt kirjutatud projektile rahastatuse,planeerisime kogu aasta läbivaks teemaks loomadetundmaõppimise, lisaks saime võimaluse külastada erinevaidpaiku Eestimaal ning tutvuda ametitega, mida loomadegategelevad inimesed peavad.Sügisel alustasime kõige lähemalt ja kõige väiksematest - pargistoimus õuesõppetund selgrootutest ja kahepaiksetest. Tunnialguses väitsid lapsed, et ümbruses ei ole ühtegi looma, agahiljem võeti oma sõnad tagasi - uurida sai ämblikku javihmaussi, sipelgat ja tigu, liblikat ja konna. Kõik sellesamapargi elanikud, kes ajutiselt õueklassi näidisteks toimetati.Lisamaterjali tutvustasid õpetajad. Muusikaõpetaja oli pärasttundi väga uhke oma uute teadmiste üle vihmaussi kohta!Septembris võtsime ette esimese pikema reisi Põlva- jaVõrumaale. Tutvusime Meenikunno raba eluga ja külastasimepõnevat Jaaniraotu talu, mille pererahval on tänuväärt hobikasvatada nii kodumaiseid kui eksootilisi loomi, peamiseltlinnuriigi esindajaid. Arvatavasti sai nii mõnigi laps pähe mõtte,millega suureks saades tegelema hakata. Kenas piknikupaigasmaitses pärast pikka matkapäeva koka poolt kaasapandud mulgipuder imehästi!Esimese veerandi lõpus jõudsime külastada ka Elistvereloomaparki Jõgevamaal, mis on viimastel aastatel läbi teinudpõhjaliku uuenduskuuri, aga pakub kohtumisrõõmu vanadetuttavatega, eeskätt karu Karoliinaga. Kaasavõetud külakostist -tammetõrudest, porganditest, kapsastest jätkus asukatele pikaksajaks, sest tänu lastevanematele olid kingikotid kopsakad.Veebruaris üritasime Eesti metsades elavaid loomi kohata vabaslooduses, kuid VVVSi poolt korraldatud matkadel tuli leppidavaid väljakuulutatuga - jälgede uurimisega. Seegi oli põnev!Mõistame, et loomade jäljed võivad olla mitmekesised – lisaksjala– ja sabajälgedele lumel võib näha ka söömise ja magamisemärke, samuti seda, mis pärast söömist ja seedmist maha jäetakse.Või seda, kuidas rebane oma territooriumi märgistab.Spordikotitäis loomakesi käis külas ka koolis. Ootasimepõnevusega, keda Toomas Prantsibel oma reisipaunast välja võtab.Selgus, et kui püsivust ja huvi on, saab kodus kasvatada karoomajaid, ja kui rahulikult olla, saab neid ka sülle võtta ningümber kaelagi panna.Õnneks tunnevad maalapsed veel ära hobuse, lamba, lehma ja seaning neid pole vaja eraldi tundma õppida. Sellegipoolest käisimekahte viimast kodulooma siiski Teedla ja Rannu farmidesvaatamas. Tegemist on paikadega, kus eelpool nimetatud asukaidon sadu ning erinevas suuruses ja vanuses. Keegi meist ei jätnudohkamata “Küll on armas!“ või “Oi, kui suur!“. Imetlesimesealsete inimeste rasket ja tänuväärset tööd ning rõõmsat meelt.Nii mõnigi lastest arutas, kumma farmi ta endale kunagi töökohaksvalib. Rõõm kuulda!Ees on ootamas veel mitu huvitavat päeva. Kui kõik rändlinnud ontagasi jõudnud, uurime, kes neist meie kooliparki on elamaasunud. Mai lõpus toimub suurim üritus- ekskursioon Tallinnaloomaaeda.Kõikide õppepäevade jooksul on vaja olnud teha ka märkmeidning uurida lähemalt mõnda looma või kindlat kehaosa - kas saba,nokka või jalga. Ikka selleks, et arendada vaatlusoskust ning osatakunstitunnis nähtu joonistusse ja eesti keele tunnis juttudesse -luuletustesse panna. Kunstiõpetaja käe all valmivad toredadloomapildid, mis hakkavad pilku püüdma meie projekti lõputöös -2014. aasta kalendris. Õpetajate poolt koostatud töölehti saavadedaspidi kasutada kogu Eesti õpetajad.Toimunud üritustest saab näha fotosid kooli kodulehel. Loodameloodus- ja keskkonnahariduslike tegevustega jätkata KIKi toel katuleval õppeaastal.Kaja LepikÕpetajaVaruväljapääs ringsõidulTartumaa kooliteatrite festivalilt tuule tiibadesse saanud Rõngurahvamaja noorte näitering, praeguseks nime leidnudVaruväljapääs külastas aprilli kuus Uderna ja Hellenurmehooldekodusid. Publik võttis noorpaganad soojalt vastu ningnoored ise tunnistasid, et hea on esineda hoolekandeasutustes, sestsealne publik oskab alati hea žestiga üllatada. Hellenurmes oliselleks ühe hoolealuse kaunis maal laevukesest merel. EksVaruväljapääs on samuti nagu laevuke merel, mis liigub pärituult.Lisaks naerutati Vikerkaare 10 juubelil sünnipäevakülalisilõbusate katkenditega etendusest “Noorpagana lood“. Ees onootamas sõpruskohtumine Tõrva noorte näiteringiga ningKuhjavere külateatrite festival.Siinkohal tänan südamest ülitublisid noori Helen, Kaarel-Paulus,Ave-Ly, Maarja, Mariliis, Andres, Agne, Eliise, Mariin ja meiegauuesti ühinev Tiina, kes pidevalt üllatavad mind hea kohusetunde,esinemisjulguse ja algatusvõimega. Mul on rõõm olla sellisetoreda seltskonna juhendaja kellega koos võib lausa luureleminna.Mari-Liis VanaisakVaruväljapääs omas elemendis


4 RÕNGULANEKülaeluNõiatrall ValgutasVolbripäeva puhul kogunesid suured ning veidi väiksemad nõiadValguta koolimaja pargis, et maha pidada tõeline fiesta. Nõidadekogunemine algas riukaliku rongkäiguga, katsetati lennumasinatevastupidavust. Peale ametlikku rongkäiku said kõik peenedpreilid enda make up-i värskendada kosmeetik Aime juures.Kuna nõiapreilidele meeldib sport, siis joodi saladuslikkunõiajooki, heideti luuda ja otsiti aardeid. Kinnipüütud nahkhiirtestja muudest pisematest pudulojustest keedeti maitsev supp.Kiitus supimeistritele. Nõiad on edevad olevused, seetõttuvaliti kõige silmapaistvamad kostüümid ja lennuvahendid.Peo lõppedes korraldasid nõiad lõbusa vigursõidu luudadel.Peanõid Eliise tänab kõiki osavõtjaid ning korraldusmeeskonda.Mari-Liis VanaisakNõiad grupinämmustiili tantsimasNõiad särasid ka peale piduKodukoht kordaKäesoleval aastal oli rõõm tõdeda, et Teema ära eelseid ning samal päevatoimunud talgupäevi oli terve valla peale täitsa tubli hulk. Rõngu kirikkorrastas kirikuümbrust ning kirikut seest, 27. aprillil vihisesid talgurehadKõdukülas Tammel ja Kalme külas Mäkumäel.4. mail kerkis Lossimäe külas uhke küla ühispostkast, külavanem Jürimeistriteos on tõesti silmapaistev. Koruste küla koristas teeääri ning 24talgulise kaasabil lammutati Koruste Raamatukogu juures asuv vanalagunenud kuur. Tilga küla askeldas Sikamäe kalmistul ja Teedla külakorrastas seltsimaja kõrval asuva laste mänguväljaku. Lisaks toimusid kõigikodudes isiklikud talgud. Siinkohal tänud kõigile talgulistele, kes annavadjätkuvalt oma panuse kodukoha kaunimaks muutmisel.Mari-Liis VanaisakTalgulised kirikusEma, kallis emaPühapäeval, 12.05, tähistati järjekordselt emadepäeva. Usun, etsee päev oli meeldejääv kõigile emadele. Kui tavapäraselt eiütle me iga päev oma lähedastele kui kallid nad meile on, siisloodame, et need head sõnad leidsid tee lähedasteni justemadepäeval. Rõngu Noortekeskus korraldas selle südamlikupäeva tähistamiseks väikese töötoa “Kingitus kallile emale”.Kohal oli ligemale 15 noort, kelle suur soov oma kallile emalevalmis meisterdada küünal, seep, huulepalsam või lausakehakoorija. Juhendas Kaari-Johanna Lehis.Siinkohal suur aitäh Kaarile, kes ikka ja jälle meid meeldivatetöötubadega üllatab.Mari-Liis Vanaisak


KülaeluRÕNGULANE 5115 aastat meie kodukandi kirjaniku ja ühiskonnategelase sünnist13. aprillil 2013. aastal tähistas Käärdi Seltsi pärimuskultuuriõpiring Helmi Mäelo 115. sünniaastapäeva. Ettekande „KirjanikHelmi Mäelo ja tema looming” tegi ja arutelu juhtis Kalev Jago.Helmi Mäelo sündis 13. aprillil 1898. aastal Tartumaal Kalmekülas. Ta õppis Uderna ministeeriumikoolis, Tartus EestiNoorsoo Kasvatuse Seltsi tütarlastegümnaasiumis ja Tartuülikoolis. Helmi Mäelo tegutses aktiivselt karskus- janaisliikumises. 1922. aasta mais tähistati tema juhtimisel Udernakoolimajas esimest korda Eestis emadepäeva.Helmi Mäelo on avaldanud 13 romaani, näiteks autobiograafiline“Talutütar” (1959), “Eesti naine läbi aegade” (1958).Helmi Mäelo põgenes 1944. aastal Rootsi, kus ta töötasriigiametnikuna ja oli aktiivselt tegev eesti pagulasorganisatsioonides.Helmi Mäelo suri Rootsis 17. juulil 1978 jaon sinna ka maetud.Tahan tänada aktiivseid õpiringist osavõtjaid Roosi Hagenit, EhaVisset, Silvi ja Olev Mihklisaart, Eva Plaani, Evi Kitse, MaieAltrajat jt.Kalev JagoPildi autor: Olev MihklisaarElmar Kits—100Maalikunstnik Elmar Kits sündis 27. aprillil 1913.aastal Tartus. Peale 1919. aastat elas aga perekondTartumaal, Rõngu vallas, Koruste külas, kus ta isaehitas endale väikesese majakese Linajärve kaldale jasiit algas Elmari haridustee. Ta õppis aastatel 1922-1925 Koruste algkoolis, hiljem Rõngu 6-klassiliseskoolis. Siin tärkas nooruki huvi joonistamise vastu. Isaõhutusel harjutas Elmar ka kandle- ja viiulimängu.Aastail 1928-1932 õppis ta Tartus. Seal õppides sai taasjatundliku juhendaja. Edasi õppis Kits "Pallase"kunstikoolis, mille ta 1939. aasta sügisel lõpetas. 1940.aasta septembrist alates töötas ta kunstikooli üldklassinoorema astme joonistamisõpetajana.1942. aastal elab Kitse perekond Uue Suislepa vallasViljandimaal. Temast saab kirglik kalamees, matkabmööda kodumaad. Tuli Viljandimaalt Tartusse, kus tasai 1944. aastal Tartu Riikliku Kunstiinstituudiõppejõuks maali alal. 1946. aasta märtsis korraldas taoma esimese personaalnäituse. 1947. aastal omistatitalle dotsendi teaduslik kraad.Grupipilt Valguta Lasteaed-AlgkoolistElmar on ka üks Rat "Estonia" teatrisaali laemaali maalijatest. Kahe kuuga sai laemaal valmis. Elmar Kits on maalinud rohkestika laste portreid. 1956. aastal omistati talle Eesti NSV kunstitegelase aunimetus ning Eesti NSV kunsti ja kirjanduse dekaadipuhul autasustati teda ordeniga "Austuse märk". Elmar Kits suri 24. märtsil 1972 aastal. 21.mail 1997. aastal avatimaalikunstnik Elmar Kitsele mälestuskivi Koruste Juka teeristil. 26. aprillil käisin Valguta Lasteaed-Algkoolis rääkimas ElmarKitse elust ja tema loomingust. Näitus on ka raamatukogus üleval.Maie LootLõhkekehad on ohtlikudIga kevad toob demineerijatele kiired tööpäevad. Talvine külmkergitab lõhkekehasid sarnaselt kividega ning lume sulades võibmaapinnalt leida erinevaid lõhkekehi. Samuti võib laskemoonpäevavalgele tulla kaeve-, põllu- ja metsatöid tehes. Enamusmetsast, mis on praegu raiekõlblik, pärineb isamaasõja ajastning seetõttu tuleb eriti ettevaatlik olla metsades, mis asuvadlahingupiirkondades. Eestlased on asunud taastama esivanematetalukohti, vanad hooned aga võivad peita endas üllatusi. Tihtileitakse vanade majade lagedelt või põranda alt sinna peidetudlahingumoona.Kõik lõhkekehad on alati ohtlikud ja mitte mingil juhul ei tohineid puudutada ja ise transportida. Vähegi kahtlase esemeleidmisel tuleb koheselt helistada numbril 112, sest hiljemvõib leid või selle asukoht ununeda. Demineerijad vaatavadleitud eseme üle ja võtavad siis vastu vajalikud otsused.Probleem ei teki mitte sellest, kui leid ei osutu lõhkekehaks,vaid siis, kui keegi saab mitteteatamise tõttu vigastada võisurma.Kalvar TammineLõuna-Eesti pommigrupi juhataja


6 RÕNGULANEAjaviide1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 2829 3031 32 3334 35 36 37 38 39 4041 42 43 4445 46 47 48 4950 51 52 53Maikuu ristsõnaEELK RÕNGU MIHKLI KOGUDUSE TEATED26.05. kl 11.00 Kolmainupühajumalateenistus02.06. kl 11.00 jumalateenistus armulauaga08.06. kl 14.30 Valga Praostkonna laulupäev Rõngu kirikus09.06. kl 11.00 jumalateenistus16.06 kl 11.00 jumalateenistus armulauagaPühapäevakool neljapäeviti kl 14.30 kogudusemajas, Tehase tn 1.Leeritunnid 2. ja 16. juunil kl 12.30 kogudusemajas.Matuste, ristimiste või teiste kiriklike talituste osas on võimalikpöörduda info saamiseks:Lea Kärson, õpetaja, tel 5663 3760, e-kiri: lea.karson@eelk.eeHelve-Sirle Päid, organist, tel 5621 0736Ülla Hunt, sekretär, tel 524 0241Surnuaiapüha jumalateenistused:16.06. kl 13.00 Sikamäe kalmistul24.06. kl 11.00 Rõngu kalmistulParemale: 1. Spordivahendid; 11. Alevik Tartumaal; 15. Imaginaarühik;16. Jood; 17. End. tuntud kümnevõistleja; 20. Suur taevakeha; 23.Aedvili; 26. Piirits; 27. Mitte keegi teine; 29. LAHENDUS; 31.Abivajajate; 33. End. Kuulus Vene tsirkuseartist; 34. Liikluseeskiri; 35.Juriidiline ametiisik; 39. Uno Naissoo; 40. Väävel; 41. Rooma number;42. Linn Ungaris; 43. Planeet; 45. Agrotööstuskoondis; 47. Kagu; 48.Kondiitritooteid; 50. Sihvakas, peenike; 51. Inglise k. eitus; 52. Sügavpuhkus.Alla: 1. Poliitik (eesnimega); 2. Ultralühilaine; 3. Uraan; 4. Asesõna; 5.Astaat; 6. SI-süsteemi temperatuuri mõõtühiku tähis; 7. Vanuse; 8.Pehme metall; 9. Rooma nr. üks; 10. Eesliide kaksis-, kaksik-; 12.Näitleja; 13. Kiirendus; 14. United Kington; 18. Kinnitusdetail; 19.Fosfor; 21. Ilmastikunähtus; 22. Kirjandusteos; 24. Euroopium; 25. Osaaatomist; 28. Köögivili; 30. V. Saare romaan; 32. Kreeka täht; 36. KülaVigala vallas; 37. Liiklusvahend; 38. Kaksikkonsonant; 44. Maletaja jamaleõpikute autor; 46. Klass; 49. Vene k. eessõna; 53. Jõu mõõtühikutähtis SI-süsteemis.Koostaja Kunnar LättiAPRILLIKUU SUDOKULAHENDUS—283Märka ja tunnusta!Praegu on õige aeg märgata inimesi, kes õppimise läbi onoma elu muutnud ning esitada neid aasta õppijakandidaadiks.Iga inimese elulugu ongi tema õppimise lugu. Elu näitab,et tunnustuse saanud õppijate lood on olnud paljudeleinimestele julgustuseks ja innustuseks, et jätkatapoolelijäänud õpinguid või alustada täiesti uue erialaomandamist.Valgamaa Kutseõppekeskuse õpetaja ja aasta õppija2012 Anne Perlovi sõnul andis aasta õppija tiitel talleteadmise, et õppimine toob tohutult palju uusi võimalusi."Tunnustamine andis tuule tiibadesse oma ideid jaunistusi teostada. Mul on nüüd võimalus ja oskusjulgustada õpihimulisi oma kogukonnas, Puka vallas".XVI täiskasvanud õppija nädala raames (11. - 18.oktoober 2013) tunnustatakse silmapaistvaid inimesija organisatsioone tiitlitega: aasta õppija aasta koolitaja aasta koolitussõbralik organisatsioon aasta koolitussõbralik omavalitsusMärka Sinagi tublisid inimesi enda ümber ning esitakandidaat 1. juuniks 2013.Tunnustamise reglemendi ja esitamise vormid leiadwww.andras.ee/tunnustamineLisainfo: Sirje Plaks (6211671, sirje@andras.ee)ÜLDEHITUS-JA REMONDITÖÖDVUNDAMENDITÖÖDLADUMISTÖÖDKATUSETÖÖDFASSAADITÖÖDPLAATIMISTÖÖDHALJASTUSTÖÖD5390 5658, grandexehitus@gmail.com, www.grandex.ee


InfoRÕNGULANE 7Lõkked ja grillimineEnne lõkke tegemist soovitame uurida kohaliku omavalitsuseõigusakte – tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine keelatud võion eeskirjades ära määratud, mida lõkkes põletada tohib. Kõikavalikel üritustel tehtavad lõkked tuleb Päästeametiga kooskõlastada.Lõkke tegemisel ja grillimisel tuleb jälgida samu ohutusnõudeid.Tuld on lubatud teha vaid nõrga tuulega – kui liiguvad ainultpeenikesed puud, puuoksad ja -lehed. Lõke või grillahi peabolema hoonetest ohutus kauguses, sest hõõguvad sädemed võivadtugevama tuulega kanduda väga kaugele. Viisakas on arvestada,et lõkkest tulev suits võib häirida naabreid. Metsas tohib lõketteha vaid selleks ettenähtud ja tähistatud kohas. Lõkke- võigrillimise koha vahetu ümbrus tuleb puhastada kuivanudtaimestikust, okstest ning muust põlevmaterjalist. Lisaks onkasulik ümbritsev süttimisohtlik kuiv maapind veegamärjaks teha ning lõkkekoht kivide või mittesüttivapinnasega piirata. Kõik lõkked ja grillahjud peavadkasutamise ajal olema pideva järelevalve all ningkäepärast tuleb varuda esmased tulekustutusvahendid –liiv, vesi või pulberkustuti. Pärast grillahju kasutamist võilõkke tegemist tuleb lasta põlevmaterjalil täielikult ärapõleda või jäägid kustutada.Astra Pintson-KäoPäästeametLõuna päästekeskuse pressiesindajaastra.pintson-kao@rescue.ee5308 1211 / 733 7326Rõngu vallavalitsus korraldab koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskusega pühapäeval, 26. mail 2013ohtlike jäätmete kogumisringi.Ohtlike jäätmete kogumisringi ajakava10.00–10.30 Käärdi Rukki 7 esisel platsil10.45–11.15 Teedla seltsimaja kõrval olevas parklas11.30–12.00 Valguta seltsimaja parklas12.15–12.30 Korustes endise kaupluse õuelTasuta saab ära anda:Akud, patareid, vanad ravimid, olmekeemiajäätmed, taimemürgid, värvijäätmed, vanaõli, õlifiltrid, elavhõbedalambid, elavhõbe,elektroonikaseadmed, autorehvid, ohtlikke aineid sisaldava pakendid.Elektroonikaromusid saab igapäevaselt TASUTA ära anda jäätmejaamas Rõngus Tehase tn 8 (vana bensiinijaam).Konteinerid on varustatud infoga jäätmeliigi kohta, mida võib konteinerisse panna. Palume jälgida juhiseid.Elektroonikaromud peavad olema komplektsed. Konteineris olevaid elektroonikaromusid ei tohi lammutada ja metallosieemaldada.Vanarehvid saab tasuta ära anda jäätmejaamas. Palume vanarehvid panna elektroonikajäätmete konteineri kõrvale.Suurjäätmete üleandmineKorraldatud olmejäätmeveo konkursi tulemusena pakuti jäätmeveofirma poolt suurjäätmete kogumine majapidamistest 0(null) hinnaga. Suurjäätmed on tavajäätmed, mis oma kuju või suuruse tõttu ei mahu jäätmete kogumismahutisse. Suurjäätmedon näiteks diivanid, lauad, toolid, kapid, puidust uksed, kardinapuud, vaibad, madratsid, kraanikausid, vannid, WC potid jms.Suurjäätmete hulka ei kuulu ohtlikud jäätmed, probleemtooted ja muud tootjavastutusega hõlmatud jäätmed. Suurjäätmed võibjäätmetekitaja paigutada ajutiselt oma maaüksusel asuvate mahutite vahetusse lähedusse, korraldades nende äraveo hiljemalt 3päeva jooksul. Suurjäätmete äraveo soovist tuleb teavitada ASi Veolia Keskkonnateenused telefonil 1919 või e-post aadressiltartu@veolia.ee .Kortermajade juures paiknevate jäätmemahutite juurde toodud suuremõõtmeliste jäätmete äravedu tuleb tellida jäätmetekitajal.Ühistutel oleks soovitatav kokku leppida üks nädalavahetus, mil kõik majaelanikud saavad oma suuremõõtmelised jäätmed tuuakokkulepitud kohta ning seejärel tellitakse suuremõõtmeliste jäätmete äravedu.Toomas KleinKeskkonnateenistuse juhatajaRõngu vallavalitsus505 6193OÜ PURTSI GRUPP müüblõhutud küttepuid, kooskohale toomisega.Info telefonil 5383 7099Müüa 3-toaline keskküttega korterRõngu vald, Lapetukme küla, Arja maja(raketibaas). Hind 8000 eurot.Tel 5666 4398,maretkallejarv@hot.eeValguta Lasteaed- Algkool tänab firmade„Teedla Mõis AS“ ja „Setra Mõis AS “ juhteSulev Kuusi ning Andrus Reilat , kes oma farmetutvustades aitasid kaasa kooli projekti „Loomadmeie ümber“ õnnestumisele .Pakun raamatupidamisteenust* Juriidilistele (AS,OÜ,MTÜ,SA,KÜ) ja füüsilistele isikutele* raamatupidamisalased monsultatsioonid ja nõustamine* raamatupidamise sisseseadmine* raamatupidamise taastamine, eelnevate perioodode korrastamine* aastaaruannete koostamine ja elektrooniline esitamineKüsi hinnapakkumist: tel 554 3880;e-mail aune.kasemagi@gmail.com10 – 1810 – 15LOMBARDPANDILAENUDAUTOLAENUDElvas, Kesk tn 17, I korrusel


8 RÕNGULANEInfoMÄLESTAME!ANDRUS VARIS26.05.1962–15.04.2013Tammiste külaLEIDA TERAS07.08.1922-23.04.2013Valguta külaMARJU MÕTTUS21.02.1938-01.05.2013Rõngu alevikAvaldame sügavat kaastunnetHärmo Mõttusele kalli emaMarju Mõttussurma puhul.Jahikaaslased Elva jahiseltsistMAAMÕÕDUTÖÖD* kinnistute jagamine jaümberkruntimine* katastriüksute moodustamine* geodeetilised alusplaanidplaneeringuteksTel 513 2743alar.sober@mail.eehttp://web.zone.ee/alarsober/OÜ Lauer teostabveoteenust kallurVolvo FL6.Tel 503 2050***Müüa lõhutud küttepuid kooskohaletoomisega.Tel 509 3453; 765 4300***Müüa 5-toaline ridaelamuboksValguta keskuses. Tel 524 8266***Kasumetsa küttekontor:erinevat sorti kvaliteetsedküttepuud veoga.Tel 529 2305, 734 9800www.kasumetsa.ee***Kvaliteetsed küttepuud toomeTeile alates 2m3 koju.Tel 5302 4158***Küttepuude müük veogaTartumaal. Lühikesedtähtajad. Tel 5346 2550***Müüa 2-toaline ahiküttega korternooruse tn, info tel 5550 0638PangabussKõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!Pangabussi peatused:Puka A ja O kaupluse juureskell 9.00–10.00Rõngu vallamaja juureskell 9.30–10.30Müüa lõhutudküttepuid(lepp 28 eurot/rm, kask 33eurot/rm). Hindkoos veoga,koorem 6 rm.Tel 5394 6271Müüa lõhutudküttepuud,kojuveoga.Tel 5340 8057Ostame metsakinnistuidja/või raieõigusi.Kontakt+372 517 4303või argo@renlog.eeII kvartalis6. ja 20. mail, 3. ja 17. juunilII kvartalis7. ja 21.mail, 4. ja 18. juunilOtepääII kvartalisKülastuskeskuse ees kell 12.30–16.3014. ja 28. mail, 11. ja 25. juunilkell 13.30–17.307. ja 21. mail, 4. ja 18. juunilBussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja väljavõtta, teha arvuti abil makseid, avada hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid. Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ningfinantsteenuste tingimustega aadressil www.swedbank.ee.Lisainfot Pangabussi teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta saate 24h telefonilt 6 310 310.Lõuna-EestiErametsa OÜ ostabmetsa-ja põllumaad.Tel 507 2544www.erametsa.eeSoovin ostahobutööriiistu jahobuveovahendeid.Pakkuda võib kamuid hobusegaseonduvaidesemeid.Soovitakse ostaka vanemtöökorrasväiketraktor.Tel 5660 4182KVALITEETSEDKÜTTELAHENDUSEDMEILT!Paigaldus, hooldus jamüük ­ kõik ühest kohastwww.sanberg.eeinfo@sanberg.eeTel 5696 5885ÜldehitustöödKatusetöödPlekksepatööd525 7238mrmgrupp@gmail.comJärgmine ajaleht RÕNGULANE ilmub juuni eelviimasel nädalal.Rõngulane ootab kaastöid ja materjale 3. juuniks, oodatud on ka ettepanekud jaarvamused ajalehe mitmekesisemaks muutmiseks!Toimetaja: Merike LeituTrükk: OÜ Dominor Baltictel 5330 2559alfaprint@alfaprint.eee-post: rongulane@rongu.ee tel 736 2046, faks 736 2044www.alfaprint.ee

More magazines by this user
Similar magazines