Ekonomsko nasilje nad ženama

emins.org

Ekonomsko nasilje nad ženama

Ekonomsko nasilje nad ženama u partnerskim vezama– institucionalna perspektivaHajrija Hadžiomerović-MuftićFederalna tužiteljicaFederalno tužilaštvo F BiH


Ekonomsko nasilje nad ženama u partnerskim vezama –institucionalna perspektiva• Pojam nasilja• To je svako djelovanje kojim se nanosi ili možebiti nanešena fizička, psihička, seksualna iliekonomska šteta ili patnja, kao prijetnja takvimdjelovanem koja sputava lice ili grupu lica dauživa u svojim ljudskim pravima i slobodama ujavnoj i privatnoj sveri života ( nasilje u porodicii domaćinstvu i nasilje u široj zajednici).• Deklaracija o eliminaciji nasilja nad ženama.


Ko su žrtve nasilja u porodici• Žene i djeca,• Prepoznajemo:• Nasilje među supružnicima(zlostavljanje u okviru bračnih i vanbračnihodnosa,kojim se nanosi fizička, psihička, emocionalna,duhovna, materijalnašteta ili patnja,kaoi prijetnje koje ozbiljno sputavaju ženu da uživa u svojimpravima i slobodama na principu ravnopravnosti u javnoj ili privatnoj sferiživota)• Nasilje nad djecom i omladinom( zlostavljanje i zapuštanje djece ilimaloljetnika, ulazi u pojam zloupotrebe djeteta, spolna zloupotreba djecepredstavlja krajnje opasnu pojavu-incest, silovanje,prodaja djece i dr.)• Nasilje nad starijim i nemočnim osobama( nasilje nad osobama koje nemajumogučnost da se odbrane od opasnosti, ili mogučnost zaštite svog integritetazbog životne dobi, fizičkih i psihičkoh smetnji, i koji imaju teškoće sasamostalnim ostvarivanjem svoje egzistencije, prava i dužnosti, i uopće svogsocijalnog i individualnog statusa.)


Nasilje u porodici, se• javlja u svim sferama života i raznovrsnim oblicima, aliimaju jedno zajedničko – veoma su štetni za pojedincai društvo uopšte.• primarna briga svakog demokratskog društva je dazaštiti podrodicu, kao osnovnu čeliju svakogdemokratskog društva.• Osobe muškog i ženskog pola su ravnopravne i imajujednakopravnu zaštitu.• međunarodni standardi i domaći zakonodavni okvir.


Međunarodni zakonodavni okvir• Evropska konvencija o zaštiti osnovnih prava i sloboda,• Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena(CEDAW)• Opća preporuka br. 19 Komiteta za eliminacijudiskriminacije nad ženama• Preporuka br. 21• Deklaracija o eliminaciji nasilja nad ženama• Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim ikulturnim pravima• Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima• UNKonvencija o pravima djeteta


Domaći zakonodavni okvir• Ustav BiH, Ustav F/BiH, Ustav RS, Ustavi Kantona/županija,• Porodični zakon• Krivični zakon F/BiH, RS, BD• Zakon o krivičnom postupku BiH, F/BiH,RS, BD• Zaon o zaštiti od nasilja u RS ( Sl.glasnik RS, br.118/05, i 17/08, koji suprestali važiti stupanjem na snagu novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici18.10.2012. Sl.glasnik RS 102/12• Zakon o zaštilti od nasilja u porodici F/BiH ( Sl. Novine F BiH, broj: 22/05 i51/06), koji su prestali važiti stupanjem na snagu novog Zakona o zaštiti odnasilja u porodici (Sl. Novine 20/13, od 13.3.2013. godine).• Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH ( Sl. glasnik , broj 16/03, Izmjene idopune ( Sl. Glasnik• Zakon o zabrani diskriminacije(Službeni glasnik BiH, 11/05)


Strateški ciljevi• Parlamentarna skupština BiH usvojila je u decembru mjesecu 2007. godine Rezolucijuo borbi protiv nasilja nad ženama u porodici- izraz političke volje najvišegzakonodavnog tijela u BiH da se suprostavi nasilju u porodici ( donošenjeodgovarajućih zakona, usvajanje budžetskih mjera i javnih politika usmjerenih nadonošenju odgovarajućih zaštitnih mjera i mjera podrške i zaštite žrtava, obuci osobljau zdravsvu, policiji, pravosuđu, oscijalnim, obrazovnim i ddrugim službama, kao ivođenje kampanja.• Strategija za prevenciju nasilja u porodici za BiH 2008-2011, i 2011-2014, objedinjavaciljeve Strateškog plana za prevenciju nasillja u F iH i operativne ciljeve Akcionogplana za borbu protiv nasilja u porodici u BiH ( analiziranje i usklađivanjezakonodavstva u BiH koje reguliše oblast nasilja u porodici, ostvarivanje veće zaštitežrtava nasilja u porodici i podizanje kvaliteta prakse kroz kontinuiranu edukaciju isenzibilizaciu profesionalnih kadrova i veći stepen kordinacije svih subjekata u procesuzaštite žrtava i prevenciji nasilja u porodici, sistematsko prikupljanje , objedinjavanje,obrađivanje i objedinjavanje podataka koji se odnose na oblast nasilja u porodici, te naosnovu tih pjodataka, nastavak izrade određenih strategija za borbu protiv nasilja uporodici.


Pojam obitelji i nasilje u obiteljiZakon o zaštiti od nasilja u porodici• Bračni i izvanbračni partneri i njihova djeca(zajedničkaili iz ranijih zajednica),• Srodnici:krvni srodnici i srodnici iz odnosa potpunogusvojenja u pravoj liniji bez ograničenja, a u pobočnojliniji zaključno sa četvrtim stepeno,, očuh, maćeha,usvojenik i usvojilac iz odnosa nepotpunog usvojenja,srodnici po tazbini zaključno sa drugim stepenom;• Staralac i štičenik, hranilac i hranjenik,• Bivši bračni i vanbračni partneri i njihova djeca(zajednička ili iz ranijih zajednica) i njihovi roditelji,uključujući očuha i maćehu.


Pojam nasilja u porodici i ZONPFBiH• U smislu ovog zakona smatrat će se da postojinasilje u porodici ukoliko postoji osnove simnjeda su učenjene radnje kojim član porodicenanosi fizičku, psihičku ili seksualnu bol ilipatnju i/ili ekonomsku štetu, kao i prijetnje kojeizazivaju strah od fizičkog, psihičkog iliseksualnog nasilja i /ili ekonomske štete koddrugog člana porodice.


Radnje nasilja u porodici ili prijetnjetim radnjama• Svaka primjena fizičke sile na fizički ili psihički integritet člana porodice,• Svako postupanje jeednog člana porodice koje može prouzrokovati ili izazvati opasnost da će prouzrokovatifizičku ili psihičku bol ili patnju,• Prouzrokovanje straha ili osobne ugroženosti ili povrede dostojanstva člana porodice ucjenom ili drugomprinudom,• Fizički napad člana porodice na drugog člana porodice, bez obzira na to da li je nastupila fizička povreda ili nije,• Verbalni napad, vrijeđanje, psovanje, nazivanje pogrdnim imenima, te drugi način grubog uznemiravanjačlanaporodice od drugog člana porodice,• Seksualno uznemirenje,• Uhođenje i svi drugi slični oblici uznemiravanja drugog člana porodice,• Oštečenje ili uništenje zajedničke imovine ili imovine u posjedu,• Upotreba fizičkog nasilja ili prouzrokovanje straha sa ciljem oduzimanja prava na ekonomsku nezavisnostzabranom rada ili držanjem člana porodice u odnosu zavisnosti ili podređenosti,• Upotreba fizičkog i psihičkog nasilja prema djeci i zanamarivanje u njihovom odgoju,• Fizičko i psihičko nasilje prema starim, iznemoglim osobama i zanemarivanje u njihovom njegovanju i liječenju,• Nasilna izolacija ili ogranipčaavanje slobode kretanja člana porodice, i• Propuštanje dužne pažnje i nepružanje pomoći i zaštite članu porodice i pored obaveze prema zakonu.


Prijavljivanje nasilja u porodici• Zdravstveni i socijalni radnici, nastavnici, odgojatelji, medicinske,obrazovne i druge ustanove i organi, kao i NGo koji u obavljanjusvoje dužnosti saznaju za učinjenje radnji nasilja u porodici,dužni su odmah po saznanju prijaviti učinjene radnje nasilja uporodici nadležnoj policijskoj upravi.• Prijavu su dužni dostaviti i članovi porodice, kao i svaki građaninkoji sazna za učinjesne radnje nasilja u porodici nadležnojpolicijskoj upravi, posebno se naglađava obaveza prijavljivanjakada je žrtva nasilja dijete.• Prijavu može podnijeti i žrtva nasilja u porodici.• Osoba koja ne izvrši obavezu prijavljivanja radnji nasilja uporodici čini prekršaj( izuzete su žrtve nasilja).


Mjere zaštite• Svrha zaštitnih mjera je osiguranje nužne zaštite zdravlja i sigurnosti osoba izloženih nasilju, sprčavanje nasilja uporodici, te poduzimanje edikasnih mjera preodgoja i liječenja nasilnih osoba.• Udaljavanje iz stana, kuće ili nekog drugog stambenog prostora i zabrana vraćanja u stan, kuću ili neki drugistambeni prostor (1mjesec – 2 godine – Propis od načinu sprovedbe donosi federalni ministar unutrašnjihposlova)• Zabrana približavanja žrtvi nasilja( sud određuje mjesta, ili područja, te udaljenost ispod koje se nalilna osobane smije približiti žrtvi nasilja u porodici- 1mjesec -2 godine, ministar F MUP-a određuje način provedbe ovemjere)• Zabrana uznemiravanja ili uhođenja osobe izložene nasilju ( 1 mjesec -2 godine, izuzev ako sud odluči da jeduži vremenski period u interesu nžrtve nasilja, min.F MuP-a)• Obavezni psihosocijali tretman ( 6 mj.-2 god. Fed. Min.rada i socijalne politike uz saglasnost federalnogministra zdravstva donosi propis o načinu i mjestu provođenja ove mjere).• Obaveza liječenja od ovisnosti (ako postoi opasnost da se radnje nasilja ponove, trajanje od 1mj.-2.god.Federani ministar zdravstva donosi propis o načinu i mjestu provođenja ove mjere).• Privremeno lišenje slobode i zadržavanje ( policijska uprava dužna je za svaki prijavljeni slučaj nasilja u porodiciizaći na lice mjesta odmah po zaprimljenoj prijavi. Dužni su za svaku osobu za koju postoje osnovi simnje da jepočinila nasilje u porodici, lišiti slobode i zadržati je ako su ispunjeni uvjeti propisani u članau 153. ZKP-F BiH.• Zahtjev za izricanje zaštitnih mjera podnosi policijska upava, izuzetno tužilaštvo kada za to postoje opravdanirazlozi, a zaštitne mjere izriće sud nadležan prema prebivalištu ili bor.žrtve• Zahtjev se podnosi nadležnom sudu u roku od 12 sati od saznanja za radnje nasilja, a sud je u roku od 12 satidužan donijeti rješenje za mjere1.,2., i 3., a u roku od 7 dana za mjere 4 i 5.


Krivično djelo• Član 222. KZ F iH, 218 KZ BD, 218 KZ F iH• 1.ko nasiljem, drskim ili bezobzirinim ponašanjem uzgožava mir, tjelesnu cjelovitosti iliprihičko zdravlje člana svoje porodice, ( novčana kazna ili kazna zatvora do 1. godine),• 2. ko kriično djelo učini prema članu svoje porodice s kojom čivi u zajedničkomkućanstvu( nov.kaznaili zatvor do 3god.)• 3.ako je pri učinjnju k.d.iz st.1.i 2. ovog člana upotrebljeno oružje, opasno oruđe ilidrugo sredstvo prikladno da teško ozljedi tijelo ili naruši zdravlje (kazna zatvora od trimjeseca do 3 godine),• 4. ako je krivičnim djelom iz st.1-3.ovog člana član porodice teško tjelesno ozljeđen ilimu je zdravlje teško narušeno, ili ako je krivično djelo iz stava 1-3 ovog člana učinjenoprema djetetu ili maloljetniku( kazna zatvora od 1 do 5 godina),• 5.ako je krivičnim djelom iz st.1-4. ovog člana prouzroikovana smrt člana porodice, (kazna zatvora od 2-15 godina)• 6.ko usmrti člana i kojeg je prethodno zlostavljao,( kazna zatvora od najmanje 10godina ili kazna dugotrajnog zatvora).• U definiciji nema ekonomskog nasilja, nema ni primjera iz prakse.


Ekonomsko nasilje nad ženama• Krivični zakon - Radnja izvršenja krivičnog djela nasilja u porodici nije precizno definisana / Adams i sur. 2008 “aktivnosti kojima je cilj kontrola stjecanje, korištenje i zadržavanje ženinih ekonomskih resursa, čime se ugrožavanjezina ekonomska sigurnost i potencijal za samodostatnost “).• U zakonu o zaštiti od nasilja jasno definisano ekonomsko nasilje u porodici- neusklađenost zakona.• možemo drugim zakonima pronaći zabranu različitih formi ekonomskog nasilja nad ženama ( Zakon o ravnopravnostispolova u BiH “ nasilje na osnovu spola je svako djelovanje kojim se nanosti ili može nanijeti fizička, psihička,seksualna ili ekonomnska šteta ili patnje, kao prijetnja takvim djelovanjem koje sputavaju osobu ili grupu osoba dauživa u svojim ljudskim pravima i slobodama u javnoj i privatnoj sferi života.• Imamo zakone i politike koje regulišu ravnopravnosti spolova i zabranu diskriminacije po bilo kojem osnovuuključujući i ro/spol odnosno, ipak sam pristup efikasnoj zašjtiti od ekonomskog nasilja u partnerskim vezama nijezadovoljavajući.• Brojnost zakona i nivoa vlasti u BiH rezultira nejednakošću u ostvarivanju prava na zaštitu te ne/jednakomdostupnošću servisa za sve žene žrtve nasilja na cijeloj teritoriji zemlje. Vlada i dalje nema mjera kojima bi odgovorilana posebnu ranjivost pojedinih grupa žena, a time i njihovu veću izloženost riziku od nasilja / npr. Romkinje, žene sainvaliditetom.• Ovo nasilje dovodi do kršenja i drugih prava kao što su zapošljavanje, briga o djeci, stanovanje, pristup pravdi.• Uzrok i posljedice. Siromaštvo i socijalna isključenost.• Diskriminatorsko ponašanje institucija u primjeni porodičnih i socijalnih zakona• / Prava za sve u partnerstvu sa ICVA i grupom romkinja liderica, izradila je “Izvještaj o nasilju u porodici nad Romkinjama u BiH, 2010. godine).


Srodna krivična djela• Član: 223 –izbjegavanje izdržavanja ( ko izbjegava davanje izdržavanje zaosobu koju je na osnovu izvršne sudske odluke ili izvršne nagodbe sklopljenepred ddrugim nadležnim organom dužan izdržavati ( kazna zatvora do 3godine),• 2.pri izricanju uvjetne osude sud može ulinitelju odrediti obavezu urednogplaćanja izdržavanja te podmirenja dospjelih obaveza,• 3. ako učinitelj krivičnog djela iz st.1.ovog člana ispuni svoju obavezi dookončanja glavnog pretresa može se osloboditi od kazne.• U vezu se mogu dovesti i druga krivična djela protiv života i tijela ( ubistvo,teška tjelesna povreda-član 172. stav2. laka tjelesna povreda – član 173. stav 2,krivična djela protiv braka i porodice ( dvobračnost, izvanbračna zajednica smlađim maloljetnikom, oduzimanje djeteta ili maloljentika, promjenaporodičnog stanja, zapuštanje ili zlostavljanje djeteta ili maloljentnika,napuštanje djeteta, porveda porodičnih obaveza, izbjegavanjeizdržavanja.


Stvarno stanje• Slučajevi nasilja u porodici nisu u dovoljnojmjeri procesuirani, a nasilnici kažnjeni.• broj prijavljenih slučajeva nasilja u porodici neodgovara stvarnom stanju,• Prioritetno rješavanje predmeta u kojima sežrtve nasilja pojavljuju žene i djeca, u skladu sapreporukama vladinih organa,NVO,imeđunarodnim standardima.• Kaznena politika nije adekvatna


Problemi u praksi• Žrtve nasilja u porodici oklijevaju da pričaju o nasilju u kući, a jošviše oklijevaju da prijave( mire se sa zlom i nerado komunicirajusa vanjskim svijetom, policijom i dr.)• Ostaju da žive u kući sa nasilnikom iz više razloga( djeca,materijalnih teškoća, straha, ljubavi, sažaljenja i dr.)• Birokratskog pristupa i vremenskog intervala koji traje odizvršenog nasilja do razmatranja slučaja, odbijanja policije dainterveniše, taktika koju primjenjuje policija predstavlja preprekuza krivično gonjenje nasilnika, posebno u slučajevima seksualnogzlostavljanja.• Patrijarhalno vaspitanje i vjerski običaji• Sramota, strah, ekonomska zavisnost i dr.


Preporuke• Izmjeniti entitetske krivične zakone u dijelu koji definira pojmove iz Zakona, unošenjem jasnedefinicije ekonomskog nasilja nad ženama i usklaivanje pojama porodice sa Zakonom o zaštitiporodice od nasilja i pojam djeteta sa međunarodnim konvencijama i standardima.• Podzakonskim aktima propisati proceduru postupanja u slučajevima nasilja nad ženama, tepojedinim formama nasilja nad ženama uključujući i ekonomsko nasilje,• Intezivirati programe edukacije o rodnoj ravnopravnoti, nasilju nad ženama kao nasilju u porodiciza policiju i pravosuđe koji će uključivati način postupanja i prikupljanja dokazak kao i vođšenjepostupaka u slučajevima nasilja nad ženama.• Provoditi kampanje informisanja javnosti o problemu ekonomskog nasilja nad ženama,mehanizmima i načinim zaštite.• Hitno donošenje podzakonskih akata za provođenje novih entitetskih Zakona o zaštiti od nasilja uporodici u saradnji sa NGO i stručnjacima iz ove oblasti na osnovama međunarodnih standarda.• Uspostviti koordinaciona tijela referalnih mehanizama na nivou entiteta u čijem sastavu bi bili sveinstitucije i NVO u lancu pružanja pomoći žrtvama nasilja.• Redovno prikupljanje statističkih podataka o nasilju u pjorodici treba hitno riješiti donošenjempodzakonskih akata,• Uspjostaviti mehanizme redovnog praćenja primjene zakona, politika i prakse u zaštiti žena odnasilja ( predstavnici svih relevantnih institucija)


Hvala na pažnji

More magazines by this user
Similar magazines