10.07.2015 Views

Etický kódex - VÚB banka

Etický kódex - VÚB banka

Etický kódex - VÚB banka

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KONÁM V SÚLADES FIREMNOU KULTÚROUEtický kódex


Moje miesto vo VÚBS kolegom mám osobný konflikt, ktorý negatívne ovplyvňuje aj moju prácu,keďže musíme spolu komunikovať o pracovných záležitostiach. Najradšej bysom sa stretnutiam s ním vyhol, ale nie je to možné. Ako to mám vyriešiť?Pretože konflikt s kolegom negatívne ovplyvňuje vašu prácu, je potrebného okamžite riešiť. Ako prvý krok navrhujeme sa s kolegom stretnúť „medzištyrmi očami“, trebárs aj mimo banky, a snažiť sa spor urovnať. Pokiaľ sa na tonecítite, zavolajte na stretnutie aj nestrannú osobu, ktorú obaja rešpektujete,aby vám pomohla. Ak spor nevyriešite, ani sa nedohodnete na pravidlách,ako spolu vychádzať v práci, informujte svojho nadriadeného. Tu je namiesteupozorniť, že nevyriešený konflikt môže mať za následok preloženie,prípadne aj prepustenie jedného zo zamestnancov.„Dobré zásady, ktoré vychádzajúz ľudského srdca, sú rovnako užitočnéako dobré príklady.”Seneca■ V práci venujem maximálnupozornosťnapĺňaniu stanovenýchcieľov a podávaniuvýborných kvalitatívnycha kvantitatívnychvýsledkov.■ Na pracovisku sa vyhýbamprotekcionárstvu,zneužívaniu a diskrimináciina základe pohlavia,rasy, vierovyznania,politického názoru,jazyka, veku alebo postihnutia.■ Rešpektujem osobnosť,dôstojnosť a profesionalitusvojich kolegov.■ Rešpektujem názorovúrozdielnosť medzi kolegamia diskusiu udržiavamv medziach slušného správaniatak, aby bola zachovanáúcta k osobnosti.■ Zásadne sa nezaujímamo výšku platu svojich kolegova ani o svojom plates kolegami nehovorím.■ Ako každý zamestnanecmám rovnaké príležitostiv profesionálnom rozvojia raste, v prístupe k vzdelávacímprogramom a pracovnýmpozíciám.■ Príbuzenské alebo súkromnévzťahy s niektorýmiz kolegov udržujemv prostredí banky naprofesionálnej úrovnia nezvýhodňujemich pred ostatnými spolupracovníkmi.4 5


Správanie voči klientomKlient trvá na kúpe produktu, ktorý je však už na prvý pohľad preňhonevýhodný. Napriek môjmu odbornému poradenstvu a vysvetleniu nevýhodklient naďalej trvá na jeho kúpe. Ako sa mám v tejto situácii zachovať?Ak aj po podrobnom vysvetlení a poradenstve klient naďalej trvá na kúpeproduktu, musíte klientovi vyhovieť. Treba ho však upozorniť, že svojímrozhodnutím preberá na seba všetky potenciálne následky.,,Správanie je zrkadlo, v ktorom každýukazuje svoju podobu.“Johann Wolfgang von Goethe■ Klient je vždy v centremojej pozornosti.■ S klientom vediemzrozumiteľný a efektívnydialóg, aby som pochopiljeho skutočné očakávania,pomohol mu porozumieťnašim produktoma službám a udržalsi s ním trvalý vzťah,založený na dôvere.■ Klientovi neposkytujemiba informácie, ale počúvamjeho požiadavky,sledujem jeho záujmy,hľadám najlepšieriešenia a ponúkam muiba produkty a služby,ktoré sú preňho najvýhodnejšie.■ Nerobím rozdiely medziklientmi na základe ichvýzoru, národnosti, náboženskejpríslušnosti, veku,pohlavia či sociálnehopostavenia.■ Ku každému klientovi pristupujemrovnako zdvorilo,s úctou a profesionálne.■ Nikdy sa nenechám vyprovokovaťnepatričnýmalebo arogantným správanímklienta a situáciuriešim v medziach slušnéhosprávania.■ Rešpektujem súkromieklienta a chránim jehobezpečnosť, majetok, zverenéhodnoty a dôvernéinformácie.■ Uvedomujem si, že svojímsprávaním a vystupovanímreprezentujem banku.■ Ak je klientom môj známy,priateľ alebo rodinnýpríslušník, zachovávam sineutrálny profesionálnyprístup a nezvýhodňujemho oproti iným klientom.6 7


Konflikt záujmovZ náhodne vypočutého rozhovoru som sa dozvedel, že kolega, s ktorým mámdobré vzťahy, poskytuje neverejné informácie známemu, ktorý sa má zúčastniťvýberového konania ako dodávateľ. Na jednej strane mu nechcem uškodiť,ale na druhej strane odmietam zneužívanie postavenia kolegu voči banke.Čo mám robiť?Každý, kto vie o podozrivom konaní alebo zneužití postavenia zamestnancov,je povinný tieto skutočnosti oznámiť svojmu nadriadenému. Nemusíte sa všakbáť, <strong>banka</strong> bude v takýchto prípadoch maximálne diskrétna.,,Nerozumní sa tešia zo ziskov náhody,skúsení len zo ziskov múdrosti.“■ Za konflikt záujmov považujemvšetky formykorupcie, klientelizmuči uprednostňovaniatretej strany (priateľov,známych…) s cieľomzisku alebo iného prospechuproti najlepšímzáujmom banky.■ Svoje postavenie v bankenikdy nezneužívamna ovplyvňovanie prinábore nových zamestnancov,odmeňovaníalebo povyšovaní spolupracovníkov.■ Svoje postavenie v bankenikdy nezneužívam napresadzovanie pri výberedodávateľských firiem,v ktorej pracujú aleboju vlastnia moji príbuzníalebo priatelia.■ Ako zamestnanec bankynesmiem súčasne pracovaťpre dodávateľskú alebokonkurenčnú spoločnosť.■ Ako zamestnanec bankysi nemôžem založiťvlastnú spoločnosť, pôsobiacuv tom istom odvetvípodnikania.■ Zo svojho postavenianikdy nezískavam neprimeranévýhody na svojesúkromné účely.■ Majetok banky (hmotnýaj nehmotný) nikdy nevyužívams cieľom osobnéhoprospechu.Demokritos8 9


Pohostinnosť tretej stranyDodávateľ ma pozval na 2-dňové školenie vo veľmi exkluzívnej lokalite.Samotné odborné školenie však zaberie len 2 hodiny, zvyšok sú rôzne zábavnéa relaxačné aktivity. Celé školenie uhrádza dodávateľ. Môžem sa ho zúčastniť?V prvom rade sa treba zamyslieť, či má školenie pre vás ako zamestnancabanky nejakú odbornú hodnotu. Ak školenie pre vás znamená odbornýprínos alebo ak vaša účasť napr. skvalitní či urýchli spoluprácu s dodávateľom,to prípustné je. Dôležité však je, aby vaša účasť na školení neovplyvnilarovné zaobchádzanie s tretími stranami. V každom prípade sa poraďtes nadriadeným.■ Za pohostinnosť tretejstrany môžem považovaťpozvania, konferencie,služobné cesty,školenia a iné formy,ktoré sú zväčša uhrádzanédodávateľom.■ Pohostinnosť tretejstrany (poskytnutú aleboprijatú) považujem zasúčasť budovania profilubanky a jej obchodnýchvzťahov, ak to vyplývaz môjho postavenia.■ Vyhýbam sa nadmernej,prehnanej alebo príliš častejpohostinnosti, ktorá bymohla ovplyvniť obchodnérozhodovanie alebo narušiťmoju objektivitu.■ Pohostinnosť tretej stranymusí byť primeraná a nesmiepresahovať rámecmožností, ktoré by mohlibyť neadekvátne.■ Pozvania a pohosteniatretej strany, ktoré považujemza podozrivé a prehnané,dôkladne zvážim,prípadne odkonzultujemso svojím nadriadeným.,,Nemusím vyhrať za každú cenu, ale musím žiťv pravde. Nemusím mať úspech za každú cenu,ale musím sa správať podľa svojich zásad.“Abraham Lincoln12 13


Verejná správa/politické zoskupeniaJeden z kolegov sympatizuje s istou politickou stranou. Pred blížiacimi savoľbami začína medzi kolegami šíriť ideológiu tejto strany, presviedča nás naúčasť mítingov, rozdáva nám reklamné predmety, pozvánky a pod. Porušujetým Etický kódex?Áno, v prostredí banky je striktne zakázané presadzovať a prejavovať priamealebo nepriame prepojenie s politickými stranami, resp. s osobami, ktoré súpoliticky aktívne. Ak aj zamestnanec sympatizuje s politickou stranou, jehopostavenie musí zostať v prostredí banky apolitické.■ Na pracovisku nikdynepropagujem aktivitya ideológiu žiadnej politickejstrany, organizácieči iného zoskupenia.■ Voči verejnej správe vystupujemvždy neutrálne,nezaujato, apolitickya profesionálne.■ Účasť v politických stranácha na mítingoch patrí výlučnedo môjho súkromiaa moje pôsobenie v nichnesmie nijakým spôsobomohroziť dobré meno banky.■ Za svoju politickú príslušnosťnesmiem byť diskriminovaný.,,Žiadny cieľ nie je taký vysoký, abyospravedlnil nečestné metódy.“Albert Einstein14 15


Neverejné informácieNa základe svojej pracovnej pozície viem, že sa chystá uzavretie veľmivýhodného obchodu, ktorý ovplyvní cenu akcií banky. Môžem to spomenúťznámemu, o ktorom viem, že pracuje pre maklérsku firmu?Jednoznačne nie. Ide o neverejnú informáciu a obchodovaním s akciami nazáklade neverejných informácií by ste vy aj váš známy porušili zákon.■ Neverejné informáciesú všetky osobnéa dôverné informácie,ktoré nám zveria klienti,obchodní partneri a zamestnanci.Týka sa to ajinformácií partnerskýchspoločností.■ Ako zamestnanecbanky nesmiem o neverejnýchinformáciáchrozprávať mimo bankyalebo s neoprávnenýmiosobami.■ Neverejné informácienesmiem využívať na inéako pracovné účely (napr.obchodovanie s akciami).■ Pri neverejných informáciáchsom viazaný mlčanlivosťouaj po zánikupracovného pomeru.,,To, čo chceme povedať, by malo prejsť tromibránami: bránou pravdy, bránou dobroty, bránouúžitku. Ak to, čo chceš povedať, nie je pravdivé,dobré ani užitočné, potom je lepšie nechať si toiba pre seba.“Sokrates16 17


Podvodné a nečestné konanieVšimol som si, že kolega si v Knihe príchodov a odchodov píše podstatne inéčasy, ako je skutočnosť. Hnevá ma to, pretože ostatní si zaznamenávame svojereálne časy, a nezdá sa mi to poctivé.Vašou povinnosťou je takéto konanie oznámiť nadriadenému, pretože nejdelen o nepoctivé konanie voči ostatným spolupracovníkom, ale aj o porušeniepracovnej disciplíny.■ Všetky finančné nástroje,s ktorými pracujem, súvýlučne majetkom banky,preto všetky transakcie,ktoré vykonávam, musiabyť v súlade s právnyminormami a vnútornýmipredpismi.■ Ak som v styku s platbami,je pre mňa zakázané vykonávaťneoprávnené platby,podhodnocovať alebonadhodnocovať faktúry,výplaty zamestnancov,falošné preplácanie osobnýchvýdavkov a pod.■ Je pre mňa striktnezakázané manipulovaťs nástrojmi VÚB banky,použiť ich na spreneveru,podvodné alebo nečestnékonanie.■ Všetky chybné a podvodnétransakcie, o ktorých viem,som povinný okamžitenahlásiť nadriadenému.,,Iba poctivá práca je zdrojom všetkéhobohatstva.“Jack London18 19


Diskriminačné správanie a sexuálne obťažovanieSom iného vierovyznania ako moji kolegovia. Napriek tomu, že svojenáboženstvo nijako verejne neprezentujem, počúvam zo stranyspolupracovníkov neetické narážky a poznámky na moju vieru.Porušujú tým Etický kódex?Áno. V takomto prípade ide o diskriminačné správanie a odporúčame, aby stesa so sťažnosťou obrátili na nadriadeného.,,Aký nerozumný je ten, kto kupuje koňapodľa uzdy alebo sedla a koňa si nevšíma.Tak je nerozumný i ten, kto posudzuječloveka podľa šiat a postavenia.“■ Za diskriminačné správaniepovažujem akékoľvekprejavy nerovnéhosprávania na základerasy, pohlavia, veku,náboženského vyznania,postihnutia či politickejpríslušnosti.■ Za sexuálne obťažovaniepovažujem všetkyprejavy správania, ktoréobťažujú a urážajúmoju osobnú slobodu,prípadne majú sexuálnenáznaky (slovné narážky,dotyky, útoky namoje pohlavie, sexuálnenávrhy, e-maily s erotickýmiobrázkami a pod.).■ Na pracovisku sa striktnevyhýbam všetkým formámdiskriminačného správania.■ Prejavy diskriminačnéhosprávania a sexuálnehoobťažovania sú pre mňaobzvlášť závažné, pretoo ich porušení alebonáznakoch porušeniaokamžite informujemnadriadeného.■ Diskriminačné správanieči sexuálne obťažovanieje neprípustné voči mojejosobe, ako i voči kolegom,klientom, dodávateľom čiiným obchodným partnerom.Lucius Annaeus Seneca20 21


Záverpoznámky:VÚB <strong>banka</strong> si je vedomá, že kľúčovým nástrojom pre jej úspešné fungovanie a pôsobeniev bankovom sektore sú jej zamestnanci. Každý zamestnanec sa svojou prácou a správanímpodieľa na budovaní jej dobrého mena, dôveryhodnosti a profesionálneho rastu.Preto je dôležité, aby každý z nás rešpektoval a dodržiaval definovaný Etický kódex,ktorý je zrkadlom morálky celej banky.Tento Etický kódex vychádza z najdôležitejších zásad, ktoré sú definované v etickýchpravidlách materskej spoločnosti Intesa Sanpaolo. Jeho celé znenie nájdete na intranetebanky.2223


VÚB, a.s.Mlynské nivy 1829 90 Bratislava 25www.vub.skRP5060508VÚB je členom skupiny

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!