Predstavitev enote - Zavod RS za Å¡olstvo

zrss.si

Predstavitev enote - Zavod RS za Å¡olstvo

ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, OE KOPERJANUAR 2010


KOPER –sedež Zavoda RS za šolstvo OE Koper• v preteklosti• in danes


• 22. maja 1956 je Svet za prosveto in kulturo LjudskeRepublike Slovenije ustanovil Zavod za šolstvo.• Območna enota Koper (takrat: Okrajni odsek za prosveto)je začela delovati 1956.• Od leta 1961 je na enoti zaposlen tudi svetovalec za šole zitalijanskim učnim jezikom (takrat: inšpektor, ki je od 1956sodeloval z enoto kot zunanji sodelavec z Okrajnegašolskega inšpektorata).


• OE je imela v naslednjih petdesetih letihpogosto različno, a vselej pomembno vlogopri oblikovanju slovenskega in italijanskegamanjšinskega preduniverzitetnega šolstva vSloveniji ter pri strokovni podporislovenskega manjšinskega šolstva naTržaškem.


• Posebej pomembno obdobje se je začelo po letu1995.• Z novo šolsko zakonodajo je Zavod postal javnizavod, njegova vloga pa se je od nadzorne prevesilak svetovalni, v zadnjih letih postaja vse boljstrokovno neodvisen.• Notranja organiziranost Zavoda je šla v smercentralizacije, tako da so enote zgubile prvotnovlogo pri strokovnem delovanju v svojem okolju.


Strokovno delovanje Območne enote Koper senavezuje na vzgojno-izobraževalne ustanove naobmočju:- obalnih občin (Koper, Izola, Piran),- Krasa (Sežana, Divača, Hrpelje –Kozina, Komen) ,- Notranjske (Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica)invzgojno-izobraževalnih ustanov na Tržaškem


OKOLJE DELOVANJA


Pedagoško prakso spreminjamo v sodelovanju sstrokovnimi delavci v:• vrtcih s slovenskim in italijanskim jezikom• osnovnih šolah s slovenskim in italijanskim učnim jezikom• zavodih za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami• nižjih in srednjih poklicnih šolah s slovenskim in italijanskimučnim jezikom• srednjih strokovnih in tehničnih šolah s slovenskim in italijanskimučnim jezikom• splošnih in strokovnih gimnazijah s slovenskim in italijanskimučnim jezikom• domovih za učence in dijaških domovih• glasbenih šolah• šolah in domovih slovenske narodnostne skupnosti v Italiji(TS)


Posredni uporabniki naših rešitev so predšolskiotroci, učenci, dijaki, starši in širša javnost


PREGLED VRTCEV, ŠOL, DIJAŠKIHDOMOV, LJUDSKIH UNIVERZ NAŠE OEUstanoveSkupno številoVrtci 10Vrtci pri OŠ 15Osnovne šole 35Šole s prilagojenim programom 3Srednje šole 13Dijaški domovi 1Glasbene šole 4Ljudske univerze 3


VRTCI


VRTCI1. VRTEC SEMEDELA, Nova ulica 2b, 6000 KoperEnote: Ankaran, Markovec, Prisoje, Hrvatini, Rozmanova, Slavnik2. VRTEC KOPER, Kettejeva 13, 6000 KoperEnote: Kekec, Čebelica, Šalara, Vanganel, Bertoki, Pobegi, Pionirski dom3. VRTEC MAVRICA IZOLA, OF 15, 6310 IzolaEnote: Livade, Školjka4. VRTEC MORNARČEK PIRAN, IX Korpus 40a, 6330 Piran.Enote: Barčica, Stari VVZ5. VRTEC MORJE, LUCIJA, Fazanska 3, 6320 PortorožEnote: Strunjan, Ježek


VRTCI6. VRTEC POSTOJNA, Pot na Kremenco 4, 6230 PostojnaEnote: Pot na Kremenco, Gregorčičev dr., Pot na Orlek, Pivka7. VRTEC SEŽANA, Jožeta Pahorja 1, 6210 Sežana8. VRTEC ILIRSKA BISTRICA, Vilharjeva cesta 13a, 6250Ilirska BistricaVRTCA z enotamiz italijanskim jezikom1. GIARDINO D'INFANZIA "LA COCCINELLA“, Fazano3, 6320 PortoroseEnote: Pirano, Strugnano, Sicciole2. GIARDINO D'INFANZIA "DELFINO BLU“, Via deiCarreri 8, 6000 CapodistriaEnote: Semedella, Bertocchi, Crevatini


VRTCI PRI OŠ1. Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Sp. Škofije40 D, 6281 Škofije2. Osnovna šola Šmarje pri Kopru, Šmarje 1,6274 Šmarje3. Osnovna šola Ivana Babiča Jagra, 6273Marezige4. Osnovna šola Dekani, Dekani 32, 6271 Dekani5. Osnovna šola Istrskega odreda, Gračišče 5,6272 Gračišče


VRTCI PRI OŠ6. Osnovna šola Sečovlje, Sečovlje 78, 6333 Sečovlje7. Osnovna šola Jelšane, Jelšane 82, 6254 Jelšane8. Osnovna šola Podgora, Kuteževo, Kuteževo 2f, 6250Ilirska Bistrica9. Osnovna šola Toneta Tomšiča, Knežak 147 A, 6253Knežak10. Osnovna šola Rudolfa Ukoviča, Podgrad 99/D, 6244Podgrad6. Osnovna šola Rudija Mahniča - Brkinca, Pregarje,Pregarje 18, 6243 Obrov


VRTCI PRI OŠ13. Osnovna šola Prestranek, Ul. 25. Maja 14a, 6258Prestranek14. Osnovna šola Pivka, Prečna 3, 6257 Pivka15. Osnovna šola Košana, Košana 61, 6256 KošanaVRTEC PRI OŠz italijanskim učnim jezikom1. Scuola elementare Dante Alighieri, Via Riv. D'ottobre10, 6310 Isola


OSNOVNE ŠOLE


OSNOVNE ŠOLE• vstop otrok v šolo, ki so v koledarskem letu dopolnili6 let (najmlajši imajo 5 let in 8mesecev),• osnovnošolsko izobraževanje traja 9 let,• osnovna šola je organizacijsko in vsebinskorazdeljena na tri vzgojno izobraževalna obdobja oz.triletja– 1. triletje-od 1. do 3. razreda,– 2. triletje-od 4. do 6. razreda,– 3. triletje-od 7. do 9. razreda


Uvajanje in spremljanje v OŠ• Fleksibilni predmetnik• Individualizacija in diferenciacija v OŠ• Posodobitev učnih načrtov• Postopno uvajanje drugega tujega jezika vOŠ in• Razvoj didaktike na področju procesaocenjevanja znanja


OSNOVNE ŠOLE1. Osnovna šola Koper, Cesta Z. P. Godina 1, 6000 Koper2. Osnovna šola Antona Ukmarja, Pot v gaj 2, 6000 Koper3. Osnovna šola Dušana Bordona, Semedela, Rozmanova ul. 21a, 6000 Koper4. Osnovna šola Dekani, Dekani 32, 6271 Dekani5. Osnovna šola Istrskega odreda, Gračišče 5, 6272 Gračišče6. Osnovna šola Dr. Aleš Bebler - Primož, Hrvatini, Hrvatini 137, 6280 Ankaran7. Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Sp. Škofije 40, 6281 Škofije8. Osnovna šola Ivana Babiča – Jagra, Marezige 35, 6273 Marezige


OSNOVNE ŠOLE9. Osnovna šola Šmarje pri Kopru, Šmarje 1, 6274 Šmarje10. Osnovna šola Elvire Vatovec Prade, Pobeška cesta 52, 6000Koper11. Osnovna šola Vojke Šmuc, Prešernova c. 4, 6310 Izola12. Osnovna šola Livade, Livade 7, 6310 Izola13. Osnovna šola Cirila Kosmača, Oljčna pot 24, 6330 Piran14. Osnovna šola Lucija, Fazan 1, 6320 Portorož15. Osnovna šola Sečovlje, Sečovlje 78, 6333 Sečovlje


OSNOVNE ŠOLE16. Osnovna šola Dragotina Ketteja, Župančičeva 7, 6250 Il. Bistrica17. Osnovna šola Antona Žnideršiča, Rozmanova 25b, 6250 Il. Bistrica18. Osnovna šola Jelšane, Jelšane 82, 6254 Jelšane19. Osnovna šola Toneta Tomšiča, Knežak 147 a, 6253 Knežak20. Osnovna šola Podgora, Kuteževo,Kuteževo 2f, 6250 Il. Bistrica21. Osnovna šola Rudija Mahniča - Brkinca, Pregarje, Pregarje 18,6243 Obrov22. Osnovna šola Rudolfa Ukoviča, Podgrad 99b, 6244 Podgrad


OSNOVNE ŠOLE23. Osnovna šola Antona Globočnika, C.na Kremenco 2, 6230Postojna24. Osnovna šola Miroslava Vilharja, Trg padlih borcev 1a, 6230Postojna25. Osnovna šola Prestranek, Ul. 25. maja 14a, 6258 Prestranek26. Osnovna šola Pivka, Prečna ul. 3, 6257 Pivka27. Osnovna šola Košana, Dol. Košana 61, 6256 Košana


OSNOVNE ŠOLE28. Osnovna šola Srečka Kosovela, Kosovelova ul. 6, 6210 Sežana29. Osnovna šola Dutovlje, Dutovlje 135, 6221 Dutovlje30. Osnovna šola Dr. Bogomirja Magajne, Ul. Dr. B. Magajne 4, 6215Divača31. Osnovna šola Dragomirja Benčiča –Brkina, Hrpelje, Hrpelje 23,6240 Kozina32. Osnovna šola Antona Šibelja – Stjenka, Komen 61, 6223 Komen


OSNOVNE ŠOLEZ ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM1. Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio,Piazzale del Ginnasio 7, 6000 Capodistria2. Scuola elementare Dante Alighieri, Via Rivol. d’ottobre10, 6310 Isola3. Scuola elementare Vincenzo e Diego de Castro, ViaVojko 1, 6330 Pirano


ŠOLE S PRILAGOJENIMPROGRAMOM


1. Center za korekcijo sluha in govora, Sončna pot 14a,6320 Portorož2. Center za usposabljanje Elvire Vatovec, Strunjan 140,6320 Portorož3. Vzgojni zavod Planina, Planina 152, 6232 Planina


SREDNJE ŠOLE


SREDNJE ŠOLE• vpis učencev po zaključeni osnovni šoli (pravilomaimajo učenci ob vpisu 15 let),• izobraževanje v gimnazijskem oz. srednjestrokovnemin tehničnem programu traja 4 leta in sezaključi s splošno oz. poklicno maturo,• vrste šol:– splošne in strokovne gimnazije– srednje strokovne in tehnične šole– srednje poklicno izobraževanje in– nižje poklicno izobraževanje.


Uvajanje in spremljanje v gimnazijah• Prenovljeni učni načrti, ki so že potrjeni na SSSI• Uvajanje učiteljev v posodobitve poteka že od spomladi2008 in se nadaljuje v tekočem šolskem letu• Izvajanje posodobljenih učnih načrtov poteka v tekočemšolskem letu s 1. letnikom• Novosti:– kompetenčni pristop (evropske kompetence)– Izbirnost (splošna, posebna in izbirna znanja)– medpredmetnost in uporabnost znanja– pričakovani rezultati– …..


SREDNJE ŠOLE1. Gimnazija Koper, Cankarjeva 2, 6000 Koper2. Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper, Martinčev trg 3, 6000Koper3. Srednja tehniška šola Koper, Izolska vrata 2, 6000 Koper4. Srednja gostinska in turistična šola Izola, Ul. Prek. brigad 7, 6310Izola5. Srednja zdravstvena šola Polje 41, 6310 Izola6. Gimnazija Piran, Bolniška 11, 6330 Piran


SREDNJE ŠOLE7. Pomorski in tehniški izobraževalni center, Pot pomorščakov 4, 6320Portorož8. Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Stjenkova 3, 6210Sežana9. Šolski center Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna10. Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Tržaška cesta 36,6230 Postojna


SREDNJE ŠOLEZ ITALIJANSKIM UČNIM J EZIKOM1. Ginnasio Gian Rinaldo Carli Capodistria, Piazzale delGinnasio 7, 6000 Capodistria2. Scuola media Pietro Coppo Isola, Via Žustovič 6, 6310Isola3. Ginnasio Antonio Sema Pirano, Tra gli orti 8, 6320Portorose


DIJAŠKI DOMOVI


1. Dijaški in študentski dom Koper,Cankarjeva 5, 6000 Koper


GLASBENE ŠOLE


1. Center za glasbeno vzgojo Koper, Gallusova 2,6000 Koper2. Glasbena šola Sežana, Kosovelova 4/b, 6210Sežana3. Glasbena šola Postojna, Ljubljanska 10, 6230Postojna,4. Glasbena šola Ilirska Bistrica, Ulica IV. Armije(stavba št. 13), 6250 Il. Bistrica


LJUDSKE UNIVERZE


1. Ljudska univerza Koper, Cankarjeva 33,6000 Koper2. Ljudska univerza Sežana, Bazoviška 9,6210 Sežana3. Ljudska univerza Postojna, Ljubljanska 2,6230 Postojna


Slovenske šole v ItalijiUstanove – tržaško območje Število ustanov Skupno število (vrtci, OŠ inSŠ)Didaktična ravnateljstva 3 14Večstopenjske šole 2 8Nižje srednje šole 3 4Višje srednje šole 4 4Ustanove – goriško območje Število ustanov Skupno število(vrtci, OŠ inSŠ)Večstopenjske šole 2 11Višje srednje šole 2 2Ustanove – Benečija(dvojezično šolstvo)Število ustanovSkupno število(vrtci in OŠ)Večstopenjske šole 1 2


DEJAVNOSTI OE razvojno raziskovalno delo na področju povezovanjateorije in prakse ter konceptualnih rešitev vpovezovanju s praktiki slovenskih šol v SLO inItaliji, s šolami z italijanskim učnim jezikom v SLO,Pedagoško fakulteto in FHŠ v Kopru, z ZRSKoper, z Deželnim šolskim ravnateljstvom Furlanije-Julijske krajine, UPT v Trstu, CAN costiera(Obalna samoupravna skupnost italijanskenarodnosti) .


DEJAVNOSTI OEizvajanje izobraževanja in spopolnjevanjastrokovnih delavcev za uvajanje novih rešitevv prakso, in sicer v obliki srečanj sstrokovnjaki s fakultet in drugih raziskovalnihin kulturnih inštitucij, seminarjev, študijskihskupin, svetovanja, supervizije.


DEJAVNOSTI OEpriprava strokovnih podlag za odločanje napodročju vzgoje in izobraževanjapriprava potrebnega strokovnega gradivapredvsem za specifična področja (za šolstvona narodnostno mešanem področju)načrtno spremljanje pedagoške prakse vsvojem okolju in oblikovanje predlogov zanjeno izboljšavo


DEJAVNOSTI OEkomuniciranje s strokovnimi javnostmi, ssplošno javnostjo, z lokalnimi strokovnimijavnostmi, prirejamo ali soorganiziramostrokovna srečanja z drugimi ustanovami


Sodelujemo tudi s posameznimi strokovnjaki in znaslednjimi organizacijami oziroma institucijami:• z Državnim izpitnim centrom• s Centrom RS za poklicno izobraževanje• z Zavodom RS za zaposlovanje• s samostojnimi visokošolskimi zavodi v Kopru, Trstu• z ZRC v Kopru• z nevladnimi organizacijami s področja šolstva• s tujimi ustanovami in organizacijami s področja šolstva• s svetovalnimi organizacijami, strokovnimi društvi in združenji


ZAPOSLENI NA OE KOPER


• Alica Prinčič Röhler, predstojnica• Claudio Battelli, višji področni svetovalec II (šolstvo narodnosti)• Sergio Crasnich, višji področni svetovalec II (šolstvo narodnosti)• Andreja Duhovnik Antoni, višji področni svetovalec II (zamejskošolstvo)• Mira Krkač Hedžet, višji področni svetovalec II (slovenščina J1 in J2)• Zdenka Kolbe, višji področni svetovalec II (CUOPP)


• Sandra Mršnik, višji področni svetovalec II (2. triletje)• Mariella Radojkovič, poslovni sekretar VI (šolstvo narodnosti)• Mojca Rihter, poslovni sekretar VI• Neva Šećerov, višji področni svetovalec II (jeziki – italijanščina J2 indrugi tuj jezik)


• Luisella Tenente, pedagoška svetovalka italijanske vlade v RS• Milena Uhelj Oštir, višji področni svetovalec II (CUOPP)

More magazines by this user
Similar magazines