Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Έκθεση δραστηριοτήτων 2005

helios.eie.ekt.gr

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Έκθεση δραστηριοτήτων 2005

1. Αποστολή και στόχοιΤο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι οεθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σεθέματα επιστήμης, έρευνας και τεχνολογίας. Ιδρύθηκε το 1980, εντάσσεται ωςεγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και λειτουργεί υπό τηνεποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) τουΥπουργείου Ανάπτυξης.Θεσμικός ρόλος του ΕΚΤ είναι "η εξασφάλιση της ροής επιστημονικών καιτεχνολογικών πληροφοριών στο σύνολο της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας,προβαίνοντας στη συλλογή, επεξεργασία και διάδοση επιστημονικών καιτεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο".Στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης, αποστολή του ΕΚΤ είναι ηανάπτυξη, οργάνωση και διάθεση περιεχομένου Επιστήμης & Τεχνολογίας (Ε&Τ).Εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνιών, παρέχειολοκληρωμένη ελεύθερη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικόπεριεχόμενο και προσφέρει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.Επιστήμονες με εξειδίκευση και εμπειρία σε διάφορους ερευνητικούς τομείςαπαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΚΤ (ΕΣΕΚΤ), το οποίο συμβάλλειστην αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού.Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας του οργανισμού περιλαμβάνουν:• την ανάπτυξη Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Επιστήμης και Τεχνολογίας με διεθνέςκαι ελληνικό περιεχόμενο,• την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών επιστημονικής πληροφόρησης,• την ψηφιοποίηση ελληνικού περιεχομένου επιστήμης, τεχνολογίας καιπολιτισμού,• την ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων διαχείρισης περιεχομένου,• τη δικτύωση και την αυτοματοποίηση βιβλιοθηκών,• την ενίσχυση της συμμετοχής των ελληνικών φορέων σε ανταγωνιστικάευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας,• την προώθηση ελληνικών τεχνολογιών στην ευρωπαϊκή αγορά καιαντιστρόφως,• την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ελληνικού κοινού για θέματαέρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας.4


To Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΚΤ (2005-2010)−−−−−−−Γεώργιος Καραϊσκάκης, καθηγητής του Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών(Πρόεδρος)Πέτρος Γρουμπός, καθηγητής του Τμήματος Αυτόματου Ελέγχου και Ρομποτικής,Πανεπιστήμιο Πατρών (Αντιπρόεδρος)Δημήτριος Κυριακίδης, Διευθυντής και Πρόεδρος του ΕΙΕ ως εκπρόσωπος του ΔΣτου ΕΙΕΕυάγγελος Μπούμπουκας, Διευθυντής του ΕΚΤΙωάννης Ζαβός, μόνιμος υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας καιΤεχνολογίας, ως εκπρόσωπος της ΓΓΕΤΠέτρος Μαραγκός, καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & ΜηχανικώνΥπολογιστών, Τομέας Συστημάτων Ελέγχου & Ρομποτικής, Εθνικό ΜετσόβιοΠολυτεχνείοΠολύκαρπος Φαλάρας, Ερευνητής Α' του Ινστιτούτου Φυσικοχημείας, ΕΚΕΦΕ"Δημόκριτος"5


2. Δράσεις και επιτεύγματα του 2005Η πληροφόρηση εξελίσσεται σε ολοένα και πιο σημαντικό παράγοντα για τηνέρευνα, αλλά και την παραγωγική διαδικασία, και το ΕΚΤ παρέχει ένα σημαντικόεργαλείο στο σύνολο της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας:πρόσβαση στη γνώση. Το 2005 η στρατηγική του φορέα εστιάστηκε στηναναβάθμιση της οργάνωσης και διάθεσης επιστημονικού περιεχομένου, καθώς καιστην ενίσχυση της τεχνογνωσίας μέσω αναπτυξιακών έργων και συνεργασιώνδικτύωσηςσε εθνικό και διεθνές επίπεδο.Ο στρατηγικός στόχος για καλύτερη καιπιο αποτελεσματική οργάνωση καιδιάθεση του περιεχομένου επιστήμηςκαι τεχνολογίας έγινε πράξη με τηνανάπτυξη της διαδικτυακής πύληςτου ΕΚΤ για υπηρεσίεςεπιστημονικής πληροφόρησης, πουθα τεθεί σε λειτουργία μέσα στο 2006.Η διαδικτυακή πύλη θα επιτρέπει, αφενός, την καλύτερη οργάνωση περιεχομένουκαι την παροχή επεξεργασμένων δεδομένων και, αφετέρου, την παροχή νέωνυπηρεσιών ψηφιακής βιβλιοθήκης, προσαρμοσμένων στις ανάγκες του χρήστη, οοποίος θα μπορεί να δημιουργεί το δικό του "προσωπικό λογαριασμό", με βάση ταεπιστημονικά του ενδιαφέροντα.------------------------------------------------------------------------------------------Επιπλέον, για την ψηφιοποίηση,οργάνωση και διάθεση ιστορικώνσυλλογών υψηλής επιστημονικήςκαι πολιτιστικής αξίας,αναπτύχθηκαν νέες συνεργασίες μετα ανθρωπιστικά ινστιτούτα τουΕθνικού Ιδρύματος Ερευνών.Οι συνεργασίες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την απόκτηση τεχνογνωσίας και τηδιαμόρφωση καλών πρακτικών σε ό,τι αφορά τη δημιουργία "προϊόντων" και"υπηρεσιών" περιεχομένου. Όσον αφορά την τεχνολογική διάσταση,δοκιμάστηκαν και ενισχύθηκαν σχετικές υποδομές ψηφιοποίησης. Αποκτήθηκεέτσι εμπειρία σε εξειδικευμένα θέματα ψηφιοποίησης διαφόρων τύπων υλικού.Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η πρόοδος στον τομέα της κωδικοποίησηςμεταδεδομένων ψηφιακών συλλογών, που απασχολεί έντονα τη διεθνήερευνητική κοινότητα και αφορά θέματα όπως: απαιτήσεις καταλογογράφησης,επιλογή και προσαρμογή προτύπων, μεταπεριγραφή υλικού.Η ολοκλήρωση των σχετικών εφαρμογών, το επόμενο διάστημα, θα έχει ωςαποτέλεσμα την ψηφιακή ομοιογένεια των τεκμηρίων και το ενιαίο περιβάλλονδιάθεσης και αναζήτησης των σχετικών Βάσεων Δεδομένων μέσω Διαδικτύου.6


------------------------------------------------------------------------------------------Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας καιΤεχνολογίας" εκπονήθηκαν πέντε μελέτες με συμμετοχή έγκριτων επιστημονικώνομάδων, για την οργάνωση, διαχείριση και διάθεση ψηφιακού περιεχομένου.Οι μελέτες συνέβαλαν στη διαμόρφωση τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφώνσυστημάτων και αρχιτεκτονικών, ενώ παράλληλα ανέδειξαν τις παραμέτρους πουκαθορίζουν τις διαδικασίες πρόσκτησης και διαχείρισης ηλεκτρονικών πόρων,καθώς και νομικά ζητήματα που εγείρονται κατά τη διάθεσή τους, με προτάσειςγια την αντιμετώπισή τους. Επίσης, αντιμετωπίστηκαν θέματα βιωσιμότητας καισυγκριτικής αξιολόγησης υποδομών επιστημονικής πληροφόρησης.------------------------------------------------------------------------------------------Στην ενίσχυση της συνεργασίαςτης ΕΕ με τις χώρες του ΕύξεινουΠόντου στον τομέα των νέων καιαναδυόμενων επιστημών καιτεχνολογιών αποσκοπεί ένα νέοευρωπαϊκό έργο, το οποίο συντονίζειτο ΕΚΤ.Στο έργο συμμετέχουν ερευνητικοί οργανισμοί από τα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη, μεστόχο την καταγραφή της ερευνητικής δραστηριότητας στην περιοχή, τηνανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών και την ποσοτική αλλά καιποιοτική αναβάθμιση της συμμετοχής φορέων από τις χώρες αυτές σε ευρωπαϊκάπρογράμματα.Το ΕΚΤ συμμετέχει επίσης σε τρία νέα ευρωπαϊκά έργα για την ενίσχυση τηςσυμμετοχής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στον τομέα των ΤεχνολογιώνΠληροφορίας και Επικοινωνιών και τη μεταφορά τεχνολογίας.Όλα τα παραπάνω έργα συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (6οΠρόγραμμα Πλαίσιο) και εντάσσονται στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΕυρωπαϊκούΧώρου Έρευνας, μέσω της σύγκλισης των εθνικών ερευνητικών πρωτοβουλιών,και της ενίσχυσης του ρόλου της Ελλάδας στον τομέα της έρευνας καιτεχνολογίας.------------------------------------------------------------------------------------------Οι δράσεις και υπηρεσίες του ΕΚΤστοχεύουν, μεταξύ άλλων, στηνενίσχυση της ανταγωνιστικότηταςτων ελληνικών ερευνητικώνφορέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.Η αποτελεσματική και συνεχής υποστήριξη και πληροφόρηση ερευνητικών καιεπιχειρηματικών φορέων αντανακλώνται και το 2005 στη σημαντική παρουσία της7


ελληνικής ερευνητικής κοινότητας στα προγράμματα της ΕΕ, και ιδιαίτερα στιςθεματικές προτεραιότητες και τα οριζόντια προγράμματα που υποστηρίζει το ΕΚΤως Εθνικό Σημείο Επαφής.Παράλληλα, το ΕΚΤ συμμετείχε ενεργά στις εθνικές διαβουλεύσεις για το νέο 7οΠρόγραμμα Πλαίσιο και το νέο Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και τηνΚαινοτομία (CIP), καθώς και σε σχετικές συναντήσεις εργασίας της ΕυρωπαϊκήςΕπιτροπής για ενημέρωση, επιμόρφωση και ανταλλαγή απόψεων. Επίσης ανέπτυξεειδικό δικτυακό τόπο για το 7ο ΠΠ (www.ekt.gr/fp7) και το πρόγραμμαeContentplus (www.ekt.gr/econtentplus).------------------------------------------------------------------------------------------Ολοκληρωμένη και άμεση όμωςπληροφόρηση σχετικά με τις εξελίξειςσε Ελλάδα και Ευρώπη για τηνέρευνα και την καινοτομία, και ταεθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικάπρογράμματα παρέχεται από τονελληνικό κόμβο της CORDIS(cordis.europa.eu.int/greece), οοποίος για άλλη μια φοράαναδείχθηκε σε έναν από τουςκαλύτερους εθνικούς κόμβους.Ο κόμβος, o οποίος αναπτύσσεται και ενημερώνεται από το ΕΚΤ, βρέθηκε στηνπρώτη θέση της αξιολόγησης κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης τωνεκπροσώπων των εθνικών κόμβων της CORDIS. Όσον αφορά τηνεπισκεψιμότητα, ο ελληνικός κόμβος ήταν ο πιο δημοφιλής μεταξύ όλων τωνεθνικών κόμβων το τελευταίο τρίμηνο του 2005 (ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατάτο Δεκέμβριο, 2.996 χρήστες επισκέφθηκαν 38.554 ιστοσελίδες), ενώ τουςπροηγούμενους μήνες ήταν στη 2 η θέση.------------------------------------------------------------------------------------------Η διάχυση της καινοτομίας και τηςυψηλής τεχνολογίας στονπαραγωγικό ιστό συμβάλλεικαθοριστικά στην ανάπτυξη τηςοικονομίας. Το 2005, οι υπηρεσίεςτου Ελληνικού Κέντρου ΑναδιανομήςΚαινοτομίας - που συντονίζει το ΕΚΤ -οδήγησαν σε 12 συμφωνίεςμεταφοράς τεχνολογίας (successstories) μεταξύ ελληνικών καιευρωπαϊκών επιχειρήσεων, για τηνεμπορική αξιοποίηση καινοτόμωνερευνητικών αποτελεσμάτων.Η ενεργός παρουσία του Κέντρου στη μεταφορά καινοτομίας, σε ευρωπαϊκόεπίπεδο, καταδεικνύεται επίσης με την ανάληψη της προεδρίας δύο θεματικών8


ομάδων του ευρωπαϊκού δικτύου των Κέντρων Αναδιανομής Καινοτομίας και τησύναψη νέων συνεργασιών με επιμελητήρια και συνδέσμους (π.χ. ΣύνδεσμοςΕταιρειών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδας, Ελληνο-Γερμανικό Επιμελητήριο,Ιταλο-Ελληνικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης κ.ά.).------------------------------------------------------------------------------------------Ένα από τα πολλαπλασιαστικά οφέλητων παραπάνω δράσεων είναι ηενημέρωση και ευαισθητοποίηση τουευρύτερου κοινού για θέματα έρευναςκαι καινοτομίας, με στόχο τηνενίσχυση της δημόσιαςκατανόησης της επιστήμης και τηδιαμόρφωση μιας ευρύτερηςεπιστημονικής κουλτούρας.Το ΕΚΤ, μετά από συστηματική δουλειά των τελευταίων ετών, αναδεικνύεται σεβασική πηγή πληροφόρησης σε θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας. Οιαποδέκτες των έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων και οι χρήστες τωνδικτυακών τόπων του ξεπέρασαν τους 20.000, ενώ πολλά άρθρα και συνεντεύξειςπου παρουσιάζονται σε αυτές τις εκδόσεις αναδημοσιεύονται σε εφημερίδες,περιοδικά και δικτυακούς τόπους.Επίσης, το 2005 συμμετείχε, κατόπιν πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σεευρωπαϊκά συνέδρια και εκδηλώσεις για την προβολή της έρευνας και τηςτεχνολογίας (ευρωπαϊκό συνέδριο & έκθεση "Communicating European Research2005", Βραβεία Descartes 2005, κ.ά.).9


Δράσεις και επιτεύγματα του 2005‣ Ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης του ΕΚΤ, με παροχή νέων υπηρεσιών‣ Νέες συνεργασίες με τα ανθρωπιστικά ινστιτούτα του ΕΙΕ για ψηφιοποίηση,οργάνωση και διάθεση ιστορικών συλλογών‣ Εκπόνηση 5 μελετών για την οργάνωση, διαχείριση και διάθεση ψηφιακούπεριεχομένου‣ 4 νέα έργα για ερευνητικές συνεργασίες και δικτύωση σε Ευρώπη και ΝέαΑνεξάρτητα Κράτη‣ Ενίσχυση ελληνικής συμμετοχής στα ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας καικαινοτομίας και προετοιμασία για το 7ο ΠΠ και το Πρόγραμμα για τηνΑνταγωνιστικότητα και την Καινοτομία‣ Πανευρωπαϊκή διάκριση του ελληνικού κόμβου της CORDIS‣ 12 νέες συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας και προεδρία 2 θεματικώνομάδων στο ευρωπαϊκό δίκτυο των Κέντρων Αναδιανομής Καινοτομίας‣ Δημόσια προβολή της επιστήμης και τεχνολογίας10


3. Δραστηριότητεςα. Πρόσβαση σε περιεχόμενο Επιστήμης & ΤεχνολογίαςΗ επιστημονική πληροφόρηση είναι ένας τομέας που συνεχώς εξελίσσεται, καθώς,αφενός, το περιεχόμενο εμπλουτίζεται διαρκώς σύμφωνα με τις ραγδαίες εξελίξειςτης έρευνας σε παγκόσμιο επίπεδο, και, αφετέρου, η τεχνολογία παρέχει νέουςτρόπους ολοκληρωμένης πρόσβασης σε πληθώρα δεδομένων από το σύνολο τηςεπιστημονικής κοινότητας.Το ΕΚΤ, με ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο δυναμικό αυτό χώρο:- παρέχει ολοκληρωμένη επιστημονική πληροφόρηση ως ένα ενιαίο σημείοπρόσβασης, καθώς και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται σε εξειδικευμένα αιτήματαχρηστών από την ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα,- διαμεσολαβεί για την αξιοποίηση επιστημονικών δεδομένων άλλων οργανισμώνπληροφόρησης, μέσω συνεργασιών και δικτύων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.Η οργάνωση του επιστημονικού περιεχομένου και η διάθεσή του για περαιτέρωέρευνα αποτελεί τη βάση για νέες ιδέες και γνώσεις. Το ΕΚΤ διαχειρίζεται τηΒιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας, μία από τις μεγαλύτερες στηνΕλλάδα, με σημαντικές έντυπες συλλογές. Η Βιβλιοθήκη, που λειτουργεί ωςπυρήνας διακίνησης περιεχομένου προς το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας,εξυπηρετεί σήμερα περισσότερους από 12.000 αναγνώστες και 7.000 χρήστες μεαποστολή ανατύπων.Η ανάπτυξη Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ήταν το επόμενο αναγκαίο βήμα για τηνκαλύτερη και ευρύτερη αξιοποίηση του περιεχομένου επιστήμης και τεχνολογίας.Το "άνοιγμα" της γνώσης σε νέο κοινό και η καθιέρωση νέων μέσων πρόσβασηςανταποκρίνεται τόσο στις διεθνείς τάσεις και τα πρότυπα, όσο και στη δέσμευσητου ίδιου του οργανισμού για εξειδίκευση, δημιουργικότητα και καινοτομία. Έτσι,η Βιβλιοθήκη εξελίσσεται, παράλληλα, σε ένα εικονικό περιβάλλον πουπροσεγγίζει κοινό από όλη την περιφέρεια. Στους χώρους της λειτουργείΗλεκτρονικό Αναγνωστήριο που παρέχει πρόσβαση στο περιεχόμενο τηςΨηφιακής Βιβλιοθήκης.Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει διεθνές και ελληνικό περιεχόμενο, σεηλεκτρονική μορφή, σε όλους τους τομείς επιστήμης και τεχνολογίας, μεολοκληρωμένες δυνατότητες αναζήτησης και ανάκτησής του. Ειδικότερα,περιλαμβάνει ελληνικό περιεχόμενο, το οποίο ψηφιοποιείται και τεκμηριώνεται,και διεθνές περιεχόμενο που εξασφαλίζεται με διαπραγματεύσεις για το σύνολοτης επιστημονικής κοινότητας.Στρατηγικός στόχος για τα επόμενα χρόνια είναι η λειτουργία σύγχρονουψηφιακού κέντρου επιστημονικής πληροφόρησης, με έμφαση στο ελληνικόψηφιακό περιεχόμενο.11


Επιπλέον, για την αξιοποίηση του συνόλου του επιστημονικού περιεχομένου απόόσο το δυνατόν περισσότερους επιστήμονες και ερευνητές, το ΕΚΤ συντονίζειδίκτυα βιβλιοθηκών, αρχείων και άλλων πληροφοριακών οργανισμών, όπως:- το Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών(ΕΔΕΤΒ), στο οποίο συμμετέχουν 243 βιβλιοθήκες πανεπιστημίων, ερευνητικώνκέντρων και διαφόρων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, και- την κοινοπραξία των βιβλιοθηκών των ερευνητικών κέντρων της ΓΓΕΤκαι τη συνεργασία της με τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες.Με τη λειτουργία των δικτύων επιτυγχάνεται καλύτερη αξιοποίηση καιενοποιημένη διαχείριση των συλλογών των βιβλιοθηκών, διεύρυνση χρηστών,εξοικονόμηση πόρων και ανθρωποχρόνου, καθώς και ορθολογική αξιοποίησηκονδυλίων για τη διεύρυνση της συλλογής επιστημονικών περιοδικών σε εθνικόεπίπεδο.Ψηφιακή Βιβλιοθήκηhttp://www.ekt.gr/diglib/• 22.000 τίτλοι επιστημονικών περιοδικών με πρόσβαση σε περιεχόμενα καιπεριλήψεις άρθρων• 12.000 τίτλοι επιστημονικών περιοδικών με πρόσβαση σε πλήρες κείμενο• 3.500 ηλεκτρονικά βιβλία• 100 ηλεκτρονικά λεξικά και εγκυκλοπαίδειες• 55 διεθνείς βάσεις δεδομένων• 27 ελληνικές βάσεις δεδομένων για την επιστήμη και την τεχνολογία• 62 βιβλιογραφικές πηγές πληροφόρησης και συλλογικοί κατάλογοιβιβλιοθηκών στην Ελλάδα και τον κόσμο• Ψηφιοποιημένες ελληνικές συλλογές (Εθνικό Αρχείο ΔιδακτορικώνΔιατριβών, Δημοσιεύματα της Ακαδημίας Αθηνών, τεκμήρια ελληνικής ιστορίας καιπολιτισμού των ανθρωπιστικών ινστιτούτων του ΕΙΕ, συλλογές νομισμάτων, εικονικήαναπαράσταση της Ζωφόρου του Παρθενώνα, κ.ά.)• Ειδικές θεματικές συλλογές (βιβλιογραφίες, μελέτες, πρακτικά συνεδρίων,περιοδικά, κ.ά.) για την Κοινωνία της Πληροφορίας• Επιλεγμένες πηγές στο Διαδίκτυο12


Υπηρεσίες επιστημονικής & τεχνολογικής πληροφόρησης• Αναζήτηση επιστημονικών πληροφοριώνΟι χρήστες έχουν πλήρη πρόσβαση σε έγκυρες βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικάπεριοδικά από όλο τον κόσμο μόνο από τους χώρους της Βιβλιοθήκης, ενώ οιαπομακρυσμένοι χρήστες έχουν πρόσβαση σε τμήμα της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης.Στους χρήστες παρέχονται συμβουλές και καθοδήγηση για αποτελεσματικότερηαναζήτηση.• Ανάκτηση επιστημονικών πληροφοριώνΣυνδυάζοντας και αξιοποιώντας περισσότερες από 1.400 διεθνείς και ελληνικέςβάσεις δεδομένων, εξειδικευμένο προσωπικό καταρτίζει πλήρη φάκελοπληροφοριών (βιβλιογραφία, citation index, impact factor περιοδικών, κ.λπ.),κατόπιν έντυπης, ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής αίτησης των χρηστών. Για τηνκατάρτιση του φακέλου.• Παραγγελία πλήρους κειμένουΟ χρήστης έχει τη δυνατότητα παραγγελίας επιστημονικών κειμένων (άρθρα,πρακτικά συνεδρίων, διδακτορικές βιβλιοθήκες, γκρίζα βιβλιογραφία, κ.λπ.) απόβιβλιοθήκες, ειδικά αρχεία και κέντρα τεκμηρίωσης της Ελλάδας και τουεξωτερικού. Ο εντοπισμός των άρθρων μπορεί να γίνει μέσω του ΣυλλογικούΚαταλόγου Περιοδικών των ελληνικών επιστημονικών και τεχνολογικώνβιβλιοθηκών, ο οποίος παράγεται από το ΕΚΤ και παρέχει δυνατότητα ελεύθερηςαναζήτησης μέσω Διαδικτύου. Οι βιβλιοθήκες-μέλη του ΕΔΕΤΒ χρησιμοποιούν τοΣύστημα Διαδανεισμού που έχει αναπτύξει το ΕΚΤ για αναζήτηση και οnlineπαραγγελία επιστημονικών δημοσιευμάτων.• Ανάπτυξη και διάθεση θεματικών συλλογώνΟι θεματικές συλλογές καλύπτουν πληροφοριακές ανάγκες της επιστημονικήςκοινότητας σε συγκεκριμένους τομείς ενδιαφέροντος (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Ηλεκτρονικές Πηγές στην Κοινωνία της Πληροφορίας). Γιατην ανάπτυξη τους αξιοποιούνται πληροφοριακοί πόροι της ΨηφιακήςΒιβλιοθήκης, καθώς και επιλεγμένες πηγές στο Διαδίκτυο.13


Προϊόντα για τη διαχείριση και διάθεση περιεχομένουΗ αποτελεσματική διαχείριση του περιεχομένου απαιτεί τη χρήση ειδικώνεργαλείων. Προς αυτή την κατεύθυνση αναπτύσσoνται, αξιοποιούνται καιδιατίθενται σε ενδιαφερόμενους φορείς:Σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ – ΑΒΕΚΤΤο ΑΒΕΚΤ είναι ένα ολοκληρωμένοσύστημα βιβλιοθήκης πουαναπτύσσεται από το ΕΚΤ και έχειεγκατασταθεί σε περισσότερες από2.100 βιβλιοθήκες για την οργάνωσητων λειτουργιών τους, τη διάθεσητων δεδομένων και την ενίσχυση τωνυπηρεσιών τους. Χειρίζεταιπολυγλωσσικά βιβλιογραφικάδεδομένα μεγάλης ποικιλίας τύπων,υλοποιώντας το πρότυπο Unicode καιτη διάταξη Unimarc (Bibliographicand Authorities). Η διεπαφή χρήσηςτου συστήματος διατίθεται σταελληνικά και στα αγγλικά.To EKT διεξάγει βασικά καιεπιμορφωτικά εκπαιδευτικά σεμινάριαστο προσωπικό βιβλιοθηκών πουχρησιμοποιούν το σύστημα ΑΒΕΚΤ,και λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξηςχρηστών.Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών στις ελληνικές επιστημονικές και τεχνολογικέςΑπό το 1984 παράγεται και διατίθεται μέσω Διαδικτύου ο Συλλογικός ΚατάλογοςΠεριοδικών των ελληνικών επιστημονικών και τεχνολογικών βιβλιοθηκών. ΟΚατάλογος αποτελεί μια ενιαία παρουσίαση των βιβλιογραφικών δεδομένων τωνπεριοδικών, συνιστά τη βάση για την ανάπτυξη και λειτουργία του ΕΔΕΤΒ και είναιαποτέλεσμα μακροχρόνιας και συνεχούς συνεργασίας με τις ελληνικέςβιβλιοθήκες. Δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εντοπίσει τόσο τις βιβλιοθήκεςόπου υπάρχει ένα περιοδικό, όσο και το σύνολο των συλλογών τους. ΟΚατάλογος, ο οποίος ενημερώνεται σε συνεχή βάση, περιλαμβάνει 28.637 τίτλουςπεριοδικών σε 243 βιβλιοθήκες.14


Ελληνική έκδοση Δεκαδικής Ταξινόμησης DeweyΗ έκδοση συμβάλλει στην καθιέρωσηκαι ενιαία εφαρμογή ενός διεθνώςαναγνωρισμένου συστήματοςταξινόμησης στις ελληνικέςβιβλιοθήκες. Έχει ήδη διατεθεί σεπερισσότερες από 2.000 βιβλιοθήκες.Δευτερογενές προϊόν αποτελεί ηδίγλωσση ηλεκτρονική βάσηορολογίας για όλο το φάσμα τωνεπιστημών, με 20.000 όρους και τηναπόδοσή τους στα αγγλικά, η οποίαθα διατίθεται σύντομα σε διαδικτυακόπεριβάλλον.Θησαυρός ελληνικών όρωνΠρόκειται για τον πρώτο ΘησαυρόΕλληνικών Όρων γενικούπεριεχομένου (με απόδοση των όρωνκαι στην αγγλική γλώσσα), έναεπεξεργασμένο λεξιλόγιο όρων πουπαρουσιάζει με σαφήνεια τις κάθετες(ιεραρχικές) και οριζόντιεςσυσχετίσεις μεταξύ των εννοιών,υποβοηθώντας έτσι τους χρήστεςπληροφοριών στην ανάκτησηπερισσότερων και καλύτερωναποτελεσμάτων. Ο Θησαυρόςδιατίθεται σε βιβλιοθήκες, καθώς καισε κέντρα πληροφόρησης, με τημορφή CD-ROM.Στο άμεσο μέλλον η ενημέρωση και οεμπλουτισμός του Θησαυρού θαγίνεται με αυτόματο τρόπο, με τηχρήση τεχνολογιών Διαδικτύου.Σχετικές Εκδόσεις- Ενημερωτικό Δελτίο "Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες … Κινούνται"Πρόκειται για μια περιοδική έντυπηκαι ηλεκτρονική έκδοση, με στόχοτην ενίσχυση της συνεργασίας καιτην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ τωνΔημόσιων και ΔημοτικώνΒιβλιοθηκών. Το Δελτίο αποστέλλεταισε 1.200 περίπου παραλήπτες, ενώτο 2005 "κατέβηκε" (download) απότο Διαδίκτυο περισσότερες από 4.800φορές.15


Πρόσβαση σε περιεχόμενο Επιστήμης & Τεχνολογίας - Δείκτες 2005Υπηρεσίες ανάκτησης πληροφοριών και παραγγελίας πλήρους κειμένουΣυνολικός αριθμός αιτημάτων 19.465Αιτήματα στην υπηρεσία ανάκτησηςπληροφοριών Ε&Τ (βιβλιογραφία, citationindex, ελληνικά διδακτορικά)Αιτήματα στην υπηρεσία παραγγελίαςπλήρους κειμένουΑιτήματα παραγγελίας πλήρους κειμένου πουδιεκπεραιώθηκαν από τη Βιβλιοθήκη μέσωΕΔΕΤΒΑριθμός χρηστών που εξυπηρετήθηκε2.86016.6057.251 αιτήματα, 30% των συνολικών αιτημάτωνστο ΕΔΕΤΒ8.000 χρήστες*,προερχόμενοι από:- 155 βιβλιοθήκες- 25 φορείς, μέσω εξειδικευμένωνσυνεργατικών σχημάτων- την ακαδημαϊκή και ερευνητικής κοινότητα- δημόσιο τομέα- ιδιωτικό τομέα* Νέοι χρήστες για το 2005: 1.534Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Επιστήμης και ΤεχνολογίαςΑριθμός φωτοαντιγράφων από την έντυπη 200.000συλλογή της ΒιβλιοθήκηςΜέσος αριθμός επισκεπτών ανά ημέρα 40Αριθμός μελών Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου 2.326** Νέα μέλη για το 2005: 155Υπηρεσία παροχής online πρόσβασης σε διεθνείς επιστημονικές πηγές πληροφόρησης,μέσω κοινοπρακτικών σχημάτωνΜέσω hosting σε server του EKT(Εξυπηρετούνται 38 ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευν. Κέντρα)Μέσω servers του εξωτερικού(Εξυπηρετούνται 3 ερευνητικά κέντρα & 9 ΑΕΙ,ΤΕΙ)Πρόσβαση σε:31.000.000 βιβλιογραφικές εγγραφές και> 700.000.000 cited referencesτων τριών ΒΔ/συλλογών Citation Indexes τουWeb of Science /Thomson ISIΠρόσβαση σε:24.000.000 βιβλιογραφικές εγγραφές &>100.000 web sites που περιλαμβάνονται σε 34ΒΔ του οργανισμού Cambridge ScientificAbstactsΔιαδικτυακή πρόσβαση στην Ψηφιακή ΒιβλιοθήκηΕπισκεψιμότητα Ψηφιακής βιβλιοθήκης(www.ekt.gr/diglib)> 17.310 επισκέψεις σε > 46.050 ιστοσελίδεςανά μήναΥποστήριξη Συστήματος Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ – ΑΒΕΚΤAιτήματα από βιβλιοθήκες-χρήστες ΑΒΕΚΤ2.850 αιτήματαΣεμινάρια εκπαίδευσης ΑΒΕΚΤ13 σεμινάρια (270 ώρες, 57 άτομα)Nέοι χρήστες ΑΒΕΚΤ 6616


β. Σύνδεση έρευνας και παραγωγήςΗ συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα αλλά και η αξιοποίηση τωναποτελεσμάτων της έρευνας προϋποθέτουν έγκαιρη πληροφόρηση, διαμόρφωσηπλαισίων συνεργασίας, γνώση των χρηματοδοτικών πόρων και της αγοράς.Το ΕΚΤ λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ της ελληνικής ερευνητικής κοινότηταςκαι ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, καθώς έχει οριστεί από τηΓενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ως Εθνικό Σημείο Επαφής(National Contact Point, NCP) για τα προγράμματα: 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο γιατην έρευνα, Προγράμματα eContent και eContentplus για το ευρωπαϊκό ψηφιακόπεριεχόμενο.Στο πλαίσιο αυτό, ερευνητικοί και επιχειρηματικοί φορείς που ενδιαφέρονται νασυμμετάσχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας απευθύνονται στο ΕθνικόΣημείο Επαφής για πληροφορίες και συμβουλές που αφορούν τις τρέχουσεςπροκηρύξεις, την ανεύρεση συνεργατών, την υποβολή προτάσεων, κ.λπ.Παράλληλα, υλοποιούνται έργα με δράσεις συμπληρωματικές τωνδραστηριοτήτων του ως NCP, για ερευνητικές συνεργασίες και δικτύωση σεΕυρώπη, Μεσόγειο, Δ. Βαλκάνια και Εύξεινο Πόντο (Νέα Ανεξάρτητα Κράτη).Πρόκειται για έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής για τηνενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ αλλά και της Ελλάδας με τις παραπάνω χώρεςστον τομέα της έρευνας.Σημειώνεται επίσης ότι στο πλαίσιο της μακράς συνεργασίας με την CORDIS(κοινοτική υπηρεσία πληροφόρησης σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας), το ΕΚΤέχει οριστεί για την Ελλάδα εκπρόσωπος της CORDIS και υπεύθυνος τουελληνικού κόμβου της CORDIS (CORDIS Correspondent και NationalInformation Provider), συμμετέχοντας έτσι ενεργά στα δύο πανευρωπαϊκά δίκτυατης CORDIS για την προώθηση και προβολή της έρευνας και της καινοτομίας.Το ΕΚΤ παρέχει "κάτω από την ίδια στέγη" πληροφόρηση και υποστήριξη όχι μόνογια τη χρηματοδότηση της έρευνας, αλλά και για την αξιοποίηση τωναποτελεσμάτων της στην αγορά, ως συντονιστής του Ελληνικού ΚέντρουΑναδιανομής Καινοτομίας (IRC Hellenic).Το Κέντρο, που λειτουργεί από το 1995, εντάσσεται στο ευρωπαϊκό δίκτυο των 71Κέντρων Αναδιανομής Καινοτομίας (ΙRCs) της ΕΕ. Απευθύνεται στις μικρομεσαίεςεπιχειρήσεις, αλλά και σε όλα τα ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα καιπανεπιστήμια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους τομείς: Πληροφορική -Τηλεπικοινωνίες, Υγεία - Βιοτεχνολογία, Θαλάσσιες Τεχνολογίες, Yλικά,Κλωστοϋφαντουργία - Ένδυση, Τρόφιμα και ποτά, Περιβάλλον, ΑνανεώσιμεςΠηγές Ενέργειας, Υδατοκαλλιέργειες - Αλιεία.Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα του Κέντρου δίνουν στις ελληνικές επιχειρήσεις καιτους ερευνητικούς οργανισμούς τη δυνατότητα να προωθήσουν τις τεχνολογίεςτους στην ευρωπαϊκή αγορά και να αξιοποιήσουν ευρωπαϊκές τεχνολογίες.Μέσα από τις παραπάνω δράσεις, το ΕΚΤ έχει αναδειχτεί κοινό σημείο αναφοράςτων ερευνητικών κέντρων και των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για διεθνική17


συνεργασία, χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα καιπροώθηση τεχνολογιών σε καινοτόμες επιχειρήσεις.Υπηρεσίες υποστήριξης για ερευνητικά προγράμματα και μεταφοράτεχνολογίας• Ενημέρωση για ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματαΓια την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων διοργανώνονται εκδηλώσειςστην Αθήνα και την περιφέρεια, αναπτύσσονται ειδικοί δικτυακοί τόποι καιδιατίθενται έντυπες και ηλεκτρονικές ενημερωτικές εκδόσεις.• Υποστήριξη προετοιμασίας/υποβολής ερευνητικών προτάσεωνΛειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης με ομάδα εμπειρογνωμόνων που παρέχουνπληροφορίες για την προετοιμασία και την υποβολή προτάσεων σταανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας της ΕΕ, και απαντήσεις σε διαδικαστικάθέματα.• Ανεύρεση συνεργατών για ερευνητικά έργαΗ υποστήριξη των ελληνικών φορέων που αναζητούν συνεργάτες από όλη τηνΕυρώπη για την από κοινού προετοιμασία και υποβολή προτάσεων ενισχύεταιμέσω της συμμετοχής του ΕΚΤ σε σχετικά δίκτυα, όπως: το πανευρωπαϊκό δίκτυοτων Εθνικών Σημείων Επαφής, τα δίκτυα Ideal-ΙST και EASIER για συνεργάτεςστη θεματική προτεραιότητα "Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας", τοSMEs go Lifesciences για τη συμμετοχή των ΜΜΕ στη θεματική προτεραιότητα"Γονιδιωματική και Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Υγείας", κ.ά.• Αποτύπωση της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότηταςΗ αποτύπωση της ερευνητικής δραστηριότητας της χώρας περιλαμβάνειπαραγωγή στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης, καθώς και καταγραφήτων αναγκών των Ελλήνων επιστημόνων, σύμφωνα με τα αιτήματα που οι ίδιοιαπευθύνουν στις διάφορες υπηρεσίες του οργανισμού, τις απόψεις τους σταηλεκτρονικά forum συζητήσεων, κ.λπ. Τα στοιχεία αυτά συμβάλλουν στονεντοπισμό των χαρακτηριστικών της ελληνικής έρευνας και τη διαμόρφωση νέωνπρωτοβουλιών.• Ενημέρωση για καινοτόμες τεχνολογίεςΟι ενδιαφερόμενοι φορείς ενημερώνονται από βάσεις δεδομένων για προσφορά /ζήτηση τεχνολογιών, έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις, καθώς και από τηνυπηρεσία αυτόματης ενημέρωσης.• Τεχνολογικές διαγνώσειςΣε συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, πραγματοποιούνταιτεχνολογικές διαγνώσεις, ώστε να εντοπίζονται οι τεχνολογικές δυνατότητες ή/καιανάγκες κάθε συγκεκριμένης επιχείρησης.• Ανεύρεση εταίρων για τη μεταφορά τεχνολογίαςΓια την υποστήριξη των ελληνικών φορέων στην ανεύρεση Ευρωπαίων εταίρων,το ΕΚΤ προωθεί τα τεχνολογικά προφίλ των ενδιαφερόμενων οργανισμών σε βάσηδεδομένων του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΙRCs, διοργανώνει/συμμετέχει σε εκδηλώσειςέντονου επιχειρηματικού ενδιαφέροντος και πραγματοποιεί επιχειρηματικέςαποστολές–επισκέψεις σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων.18


• Επιχειρηματική υποστήριξηΟι υπηρεσίες αφορούν την υποστήριξη των διαπραγματεύσεων συνεργασίας καιπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη συγγραφή συμφώνου εμπιστευτικότητας, τηδιοργάνωση συναντήσεων και την παροχή συμφωνητικών-μοντέλων για τημεταφορά τεχνολογίας.• Πληροφόρηση για θέματα δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικήςιδιοκτησίας και για τρόπους ανεύρεσης χρηματοδοτικών πόρωνΣε συνεργασία με αρμόδιους εθνικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, παρέχεταιενημέρωση για θέματα δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας,καθώς και για επενδυτικά προγράμματα.19


Σχετικές ΕκδόσειςΠεριοδικό "Καινοτομία, Έρευνα καιΤεχνολογία"Διμηνιαία έκδοση με 4.500 αποδέκτεςeNewsletter "Έρευνα και Καινοτομία"15θήμερη ηλεκτρονική έκδοση μεπερισσότερους από 3.500 αποδέκτεςΟδηγοί για το 6 ο Πρόγραμμα Πλαίσιοτο 2005 "κατέβηκαν" (download) απότο Διαδίκτυο περισσότερες από 7.000φορέςΑξίζει να σημειωθεί ότι το 2005 έδωσαν συνεντεύξεις στις παραπάνω εκδόσειςσημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της έρευνας και της τεχνολογίας:Iωάννης Τσουκαλάς (Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας), ΑlainPompidou (Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας), ΑndrásSiegler (Διευθυντής, Γ.Δ. Έρευνας ΕΕ), Άρης Πατρινός (Διευθυντής ΤμήματοςΒιολογικής & Περιβαλλοντικής Έρευνας Υπουργείου Ενέργειας ΗΠΑ), Vladimir N.Fridlyanov (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας & Επιστημών Ρωσίας), RogerPenrose (Καθηγητής Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης).20


Σύνδεση έρευνας και παραγωγής - Δείκτες 2005Πληροφόρηση για έρευνα και καινοτομία μέσω ΔιαδικτύουΔικτυακοί τόποι για ευρωπαϊκά προγράμματα > 1.000 χρήστες επισκέπτονται > 7.300ιστοσελίδες ανά μήναΔικτυακός τόπος "Ερευνα και Καινοτομία" > 7.880 χρήστες επισκέπτονται > 20.184(www.ekt.gr/research)ιστοσελίδες το μήναΕλληνικός κόμβος της CORDIS(cordis.europa.eu.int/greece)> 2.200 χρήστες επισκέπτονται > 21.843ιστοσελίδες το μήναΥποστήριξη ατόμων/φορέων για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματαΑιτήματα / ερωτήματα που απαντήθηκανΔιακίνηση αναζητήσεων συνεργασίας γιασυμμετοχή σε ερευνητικά έργαΔιοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων καισυναντήσεων εργασίας για διάφορες θεματικέςπεριοχές του 6ου ΠΠΣυμμετοχή στελεχών του ΕΚΤ σε συναντήσειςτων Εθνικών Σημείων Επαφής στην ΕΕ4.780 αιτήματα / ερωτήματα620 αναζητήσεις συνεργασίας12 εκδηλώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη,Ιωάννινα, Πάτρα> 1.300 συμμετέχοντες19 συναντήσειςΥπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίαςΕπισκέψεις σε ελληνικές εταιρείες 197Τεχνοδιαγνώσεις 20Εκδηλώσεις μεταφοράς τεχνολογίας 20Ελληνικές τεχνολογίες (προσφορά/ζήτηση) πουπροωθήθηκαν στο intranet του Δικτύου IRC καισε ημερίδες μεταφοράς τεχνολογίαςΥπηρεσίες υποστήριξης σε φορείςΔιαπραγματεύσεις μεταξύ ελληνικών καιευρωπαϊκών επιχειρήσεωνΣυμφωνίες διεθνούς μεταφοράς τεχνολογίαςμεταξύ ελληνικών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων131330 φορείς1041221


γ. Το ΕΚΤ στο ΔιαδίκτυοΟ δικτυακός τόπος του ΕΚΤ εξελίσσεται σε ολοκληρωμένη πύλη πρόσβασης μεπεριεχόμενο επιστήμης, έρευνας και τεχνολογίας και εξατομικευμένες υπηρεσίεςπληροφόρησης. Η συνεχής ανανέωση και ενημέρωση του κόμβου έχει ωςαποτέλεσμα την υψηλή επισκεψιμότητα. Για το 2005 ο μέσος όροςεπισκεψιμότητας ανά μήνα ανέρχεται σε περισσότερους από 20.000 περίπουμοναδικούς χρήστες, οι οποίοι πραγματοποιούν πάνω από 42.000 επισκέψεις σεπερισσότερες από 200.000 ιστοσελίδες.Kεντρικός δικτυακός τόπος ΕΚΤhttp://www.ekt.grhttp://www.ekt.gr/research"Έρευνα και Καινοτομία": ο ελληνικόςδικτυακός τόπος για θέματα έρευνας,τεχνολογίας και καινοτομίαςhttp://argo.ekt.gr Περιβάλλον πρόσβασης πηγώνπληροφόρησης "Η Αργώ"http://www.ekt.gr/parthenonfriezehttp://www.ekt.gr/ncpfp6H Ζωφόρος του Παρθενώνα6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας της ΕΕhttp://www.ekt.gr/fp7http://www.ekt.gr/econtentplus7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας της ΕΕΕυρωπαϊκό πρόγραμμα eContentplusΔικτυακοί τόποι που αναπτύσσονται από το ΕΚΤhttp://www.hirc.gr Ελληνικό Κέντρο ΑναδιανομήςΚαινοτομίαςhttp://www.euromedanet.gr Ευρωπαϊκά έργα Euro-MEDANet καιΕuro-MEDANet2Δικτυακοί τόποι που υποστηρίζονται από το ΕΚΤhttp:// cordis.europa.eu.int /greeceΕλληνικός κόμβος της CORDIS22


Ξεχωρίζουμε …… στις υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησηςΤο ΕΚΤ παρέχει αξιόπιστη και ολοκληρωμένη επιστημονική πληροφόρηση στο σύνολο τηςελληνικής ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας. Η θετική ανταπόκριση τωνχρηστών αποτελεί κίνητρο για τη συνεχή αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών του.… στην υποστήριξη ευρωπαϊκών προγραμμάτωνΣυμβολή του ΕΚΤ, με τη λειτουργία του ως Εθνικό Σημείο Επαφής, στην ιδιαίτεραεπιτυχημένη συμμετοχή των ελληνικών φορέων στη θεματική προτεραιότητα "Τεχνολογίεςτης Κοινωνίας της Πληροφορίας" του 6 ου Προγράμματος Πλαίσιο. Συγκεκριμένα, η Ελλάδακατέχει την 7 η θέση όσον αφορά τη χρηματοδότηση ελληνικών φορέων σε εγκεκριμέναέργα, με αναγωγή δε στον πληθυσμό τη 2 η θέση.… στη μεταφορά τεχνολογίαςΙστορία επιτυχίας του Ελληνικού Δικτύου Αναδιανομής της Καινοτομίας: H σύναψηεπιχειρηματικής συμφωνίας μεταξύ ελληνικής και ιταλικής εταιρείας πληροφορικής για τηναξιοποίηση και προσαρμογή στην ελληνική αγορά ενός προηγμένου συστήματος ΕRP(Εnterprise Resource Planning) ήταν το αποτέλεσμα των επαφών των δύο εταιρειών μετάαπό διαμεσολάβηση του ΕΚΤ, συντονιστή του Ελληνικού Κέντρου ΑναδιανομήςΚαινοτομίας, και του ιταλικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας ALPS. Ένα πολύσημαντικό χαρακτηριστικό του συστήματος ERP είναι ότι θα προσφερθεί στην ελληνικήγλώσσα και θα αναπτυχθεί έτσι, ώστε να καλύψει τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς. Τοιστορικό της συνεργασίας άρχισε με την αυτόματη πληροφόρηση που δέχθηκε η ελληνικήεταιρεία, μέσω της υπηρεσίας αυτόματης ενημέρωσης για καινοτόμες τεχνολογίες. Με τηδιαμεσολάβηση των δύο κέντρων ακολούθησε επίσκεψη της ιταλικής εταιρείας στηνΑθήνα και οι συνομιλίες κατέληξαν στην υπογραφή συμφωνίας επιχειρηματικήςσυνεργασίας.23


4. Διαχείριση ΠόρωνΗ συνεχής και αποτελεσματική υποστήριξη της ερευνητικής, ακαδημαϊκής καιεπιχειρηματικής κοινότητας απαιτεί τη μέγιστη αξιοποίηση των πόρων που διαθέτειτο ΕΚΤ. Επιπλέον, αναζητούνται συνεχώς νέοι τρόποι και καινοτόμες προτάσειςγια τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων πόρων και υπηρεσιών του.Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη συνεχή αναβάθμιση των εσωτερικών διαδικασιώνκαι ροών εργασίας, την τεκμηρίωση και τον έλεγχο, με στόχο τη λειτουργία τουοργανισμού με τον πλέον αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο. Προς αυτή τηνκατεύθυνση εφαρμόζονται τεχνικές διοίκησης για την επίτευξη συντονισμού,συνεργειών, οικονομιών κλίμακας, ελέγχου απόδοσης, μεγιστοποίησης στόχων.α. Ανθρώπινο δυναμικόΤο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το πλέον σημαντικό "κεφάλαιο" του φορέα γιατην υλοποίηση των στόχων του. Βασικά χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στηνεπιτυχή λειτουργία του οργανισμού είναι:- το 81% των εργαζομένων έχουνπανεπιστημιακήμόρφωση,καλύπτοντας μεγάλο εύροςεπιστημών, από φυσικές επιστήμεςκαι μηχανική έως κοινωνικέςεπιστήμες- το 56% του προσωπικού έχειπροϋπηρεσία μεγαλύτερη των έξιετών και, συνεπώς, σημαντικήεμπειρία σε δίκτυα επαφών και γνώσητης αγοράς, ενώ το 44% αποτελείνέο προσωπικό με "φρέσκιες" ιδέεςκαι διάθεση ανανέωσης -Eπίπεδο εκπαίδευσης προσωπικούΜεταπτ. -∆ιδακτ.27%∆Ε19%ΠτυχίοΠαν/μίο-ΤΕΙ54%Ανθρώπινο δυναμικό 78Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες (ΕΛΕ) 4Επιστημονικό προσωπικό 59Διοικητικό & Βοηθητικό προσωπικό 15Εργασιακή σχέση προσωπικούΕργαζόμενοι με σύμβαση αορίστου χρόνου 34 (44%)Συνεργάτες με σύμβαση έργου 44 (56%)Διαστρωμάτωση προσωπικού κατά φύλοΑνδρες 35 (45%)Γυναίκες 43 (55%)Για τη διασφάλιση της γνώσης και τεχνογνωσίας ("νοητικό κεφάλαιο") πουπαράγεται, χρησιμοποιούνται τεχνολογίες διαχείρισης εγγράφων και ροώνεργασίας, βάσεις δεδομένων, εσωτερικά έγγραφα, με τεκμηρίωση των προϊόντωνκαι διαδικασιών.Η διαμόρφωση εργασιακού περιβάλλοντος που ενισχύει τις δεξιότητες καιενθαρρύνει την πρωτοβουλία και τη δημιουργικότητα των στελεχών αποτελεί24


προϋπόθεση για τη σωστή και αποδοτική διαχείριση των έργων και την ενίσχυσητου νοητικού κεφαλαίου.β. Τεχνολογικές υποδομέςΗ οργάνωση, αποθήκευση και διάθεση του επιστημονικού περιεχομένουυποστηρίζεται από 23 συνολικά υπολογιστικά συστήματα (14 SUN Solaris serversεκ των οποίων ο ένας είναι τύπου “mainframe-like” και 9 Windows servers) καιαποθηκευτικούς χώρους τελευταίας τεχνολογίας με σύνδεση σε Storage AreaNetwork (SAN συνολικής χωρητικότητας 47 TBytes), καθώς και αποθηκευτικούςχώρους τύπου RAID 5 (συνολικής χωρητικότητας 1,2 TBytes).Η διασύνδεση των συστημάτων γίνεται μέσω switches, για τους servers στο1Gbps και για τα λοιπά συστήματα στα 100Μbps, ενώ η σύνδεση του κεντρικούrouter με το Διαδίκτυο είναι στο 1Gbps. Η ασφάλεια του δικτύου έχειαναβαθμιστεί με την προσθήκη ενός συστήματος προστασίας δικτύου (firewall) καιενός συστήματος ανίχνευσης εισβολών δικτύου (IDS).Το σύστημα τήρησης αντιγράφων εφεδρείας είναι εφοδιασμένο με δύο νέεςβιβλιοθήκες ταινιών συνολικής δυνατότητας 40 Τb, με ταινίες χωρητικότητας 400Gb χωρίς συμπίεση.Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης σύστημα ψηφιοποίησης διαφόρων τύπωνυλικού (βιβλία, έγγραφα, μικροφίλμ κ.ά.).Οι σταθμοί εργασίας ανέρχονται σε 70 προσωπικούς υπολογιστέςτεχνολογίας.τελευταίαςΕπιπλέον χρησιμοποιούνται σύγχρονα εργαλεία για τη διαχείριση περιεχομένου(Nautilus), τη διαχείριση εγγράφων και την ολοκληρωμένη υποστήριξη τηςδιαδικασίας ψηφιοποίησης (Filenet), την ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων (Oracle9i), και την ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης (SunOne).Το 2005 ξεκίνησε η αναδιαμόρφωση του χώρου της Βιβλιοθήκης και τουΗλεκτρονικού Αναγνωστηρίου (επέκταση θέσεων εργασίας σε 20, προμήθειασύγχρονων τερματικών και εξυπηρετητών, βελτίωση του συστήματος διαχείρισηςχρηστών), με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.γ. Συνεργασίες – ΔικτύωσηΗ διεθνική συνεργασία, η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας, η από κοινού χρήσημεγάλων υποδομών συμβάλλουν στην επιστημονική πρόοδο και αριστεία. Οιελληνικοί ερευνητικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή μεαντίστοιχους οργανισμούς στην Ευρώπη, τη Μεσόγειο, τα Βαλκάνια, τον ΕύξεινοΠόντο, μέσω των συνεργασιών και των δικτύων στα οποία συμμετέχει το ΕΚΤ.Η ανάπτυξη νέων συνεργασιών και η δικτύωση ερευνητικών φορέων εξυπηρετείτη διεύρυνση των δραστηριοτήτων και διάχυση των υπηρεσιών του ΕΚΤ στοευρύτερο κοινό. Προς αυτή την κατεύθυνση, συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκάερευνητικά έργα και δίκτυα, τα οποία συμβάλλουν στη διαμόρφωση της Κοινωνίαςτης Πληροφορίας και την προώθηση της Καινοτομίας.25


Οι συνεργασίες με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καλύπτουν ευρύφάσμα τομέων, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (ενδεικτικές συνεργασίες2005).Βιβλιοθήκες -ΑρχείαΑνάπτυξηΨηφιακώνΣυλλογώνΥπηρεσίεςεπιστημονικήςπληροφόρησηςΔιεθνείς συνεργασίεςΈρευνα καικαινοτομίαΥπουργείοΠαιδείαςΕθνικήΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκεςερευνητικώνκέντρων ΓΓΕΤΔημόσιεςΒιβλιοθήκεςΣχολικέςΒιβλιοθήκεςΕθνικό ΔίκτυοΕπιστημονικώνκαιΤεχνολογικώνΒιβλιοθηκώνΔίκτυο τωνΑκαδημαϊκώνΒιβλιοθηκώνΔημοτικέςΒιβλιοθήκεςΓενικά Αρχείατου ΚράτουςΥπουργείοΠολιτισμούΑνθρωπιστικάΙνστιτούτα ΕΙΕ(ΚΝΕ, ΙΒΕ,ΚΕΡΑ)ΞένεςαρχαιολογικέςσχολέςΑκαδημίαΑθηνώνΓενικά Αρχείατου ΚράτουςΕρευνητικά κέντρατης ΓΓΕΤ(ΙνστιτούτοΦυσικοχημείας τουΕΚΕΦΕ Δημόκριτος)Πανεπιστήμια/ΤΕΙ(ΠανεπιστήμιαΠατρών, Θράκης,Αθηνών, Αιγαίου,Θεσσαλίας,Ιωαννίνων)ΥπουργείοΓεωργίας,ΕΘΙΑΓΕΕθνική ΣχολήΔημόσιας ΔιοίκησηςΔιαχειριστική Αρχή"Κοινωνία τηςΠληροφορίας"ΊδρυμαΙατροβιολογικώνΕρευνών τηςΑκαδημίας ΑθηνώνΡυθμιστική ΑρχήΕνέργειαςΕΦΕΤΙΚΑΕΛΙΑΜΕΠΝοσοκομεία (Αγ.Σάββας, "Ελπίς",ΑΧΕΠΑ, Αλεξάνδρα,Σισμανόγλειο,ΧατζηκώσταΙωαννίνων, ΠαίδωνΠεντέλης)ΦαρμακευτικέςεταιρείεςΕταιρείες τροφίμωνOCLCDIMDIINISTΕυρωπαϊκή ΕπιτροπήCORDISHigher Council of ScientificResearch of SpainThe Scientific and TechnicalResearch Council of TurkeyThe Higher Council for Scienceand Technology of JordanMinistère de l' EducationNationale-MarocoTunisian Secretary of State forScientific Research andTechnologyInstitut de Recherche pour leDéveloppement de FranceInternational Centre forAdvanced MediterraneanAgronomic Studies of ItalyCentre de Développement desEnergies Renouvables de AlgérieAcademy of Scientific Researchand Technology of EgyptHigher Institute of AppliedSciences and Technology ofSyrian Arab RepublicArab Open University of LebanonM.V. Lomonosov Moscow StateUniversitySt. Petersburg State PolytechnicUniversityΓενικήΓραμματείαΈρευνας καιΤεχνολογίαςΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκηςΠανεπιστήμιοΙωαννίνωνΊδρυμαΤεχνολογίαςκαι ΈρευναςΤεχνικόΕπιμελητήριοΕλλάδαςΔίκτυοεθνικώνεκπροσώπωνγια το 6ο ΠΠΕυρωπαϊκήΕπιτροπήΔίκτυοΕθνικώνΣημείωνΕπαφής για το6ο ΠΠΔίκτυοΚέντρωνΑναδιανομήςΚαινοτομίαςΕΑΒNational Academy of Sciences ofUkraineΑcademy of Science of Moldova26


δ. ΧρηματοδότησηΟι χρηματοδοτικοί πόροι για το 2005 προέρχονται κατά 59% από τον τακτικόπροϋπολογισμό και κατά 41% από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων,υπηρεσίες και τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα και δίκτυα.H ανάληψη ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων επιτρέπουν την ανανέωση καιτον εκσυγχρονισμό της τεχνολογικής υποδομής, καθώς και τη διεύρυνση τουανθρώπινου δυναμικού ως μοχλού ανάπτυξης.Βασικές πηγές χρηματοδότησης είναι το Γ' ΚΠΣ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα"Κοινωνία της Πληροφορίας" και ΕΠΕΑΕΚ) και το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευναςτης ΕΕ. Το ΕΚΤ έχει ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία την υλοποίηση μιας σειράςέργων στους τομείς της επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφόρησης, τωνβιβλιοθηκών και της έρευνας και καινοτομίας.Οικονομικά Στοιχεία 2005ΕΙΣΡΟΕΣ2005Ποσοστό εισροών από Τακτικό Προϋπολογισμό 59%Ποσοστό εισροών από έργα και υπηρεσίες 41%ΕΚΡΟΕΣ2005Ποσοστό εκροών για τεχνολογίες πληροφορικής 2%Ποσοστό εκροών για περιεχόμενο 51%Ποσοστό εκροών για μόνιμο και έκτακτο προσωπικό 43%Ποσοστό λοιπών δαπανών 4%27


Παράρτημα Ι: Εθνικά και ευρωπαϊκά έργαα) Έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς φορείς- Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και ΤεχνολογίαςΧρηματοδότηση: Γ' ΚΠΣ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας"Στόχος του έργου είναι η εξασφάλιση εύκολης, γρήγορης και αποτελεσματικήςπρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο και σε ηλεκτρονικές υπηρεσίεςπληροφόρησης, με βάση τις ανάγκες της ερευνητικής, ακαδημαϊκής καιεπιχειρηματικής κοινότητας. Η ολοκλήρωση του ΕΠΣΕΤ θα αποδώσει υποδομέςΚέντρου Αριστείας σε θέματα διαχείρισης και διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου,ενώ θα ενισχύσει την καινοτομία και ανταγωνιστικότητα, μέσω επενδύσεων σεψηφιακές και πληροφοριακές υποδομές, συμβάλλοντας στη σύγκλιση με τηνυπόλοιπη ΕΕ.- Ολοκλήρωση των έργων των Κινητών Βιβλιοθηκών – ΕΚΤΧρηματοδότηση: Γ΄ΚΠΣ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και ΑρχικήςΕπαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ)Το έργο αποσκοπεί στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχουν οι δημόσιεςβιβλιοθήκες και οι κινητές τους μονάδες και στη βελτίωση της επεξεργασίας τουπληροφορικού τους περιεχομένου μέσω νέων εργαλείων. Με την ολοκλήρωση τουέργου δημιουργούνται οι υποδομές, οι οποίες υποστηρίζουν την ανάπτυξη ενόςδικτύου δημόσιων βιβλιοθηκών και εξασφαλίζουν τις συνθήκες για ουσιαστικήεπικοινωνία και συνεργασία μεταξύ τους.- Aνάπτυξη και Λειτουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών σε 92 ΤΕΕΧρηματοδότηση: Γ΄ΚΠΣ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και ΑρχικήςΕπαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ)Στο πλαίσιο της δημιουργίας των νέων σχολικών βιβλιοθηκών, το ΕΚΤ υποστηρίζειτις διαδικασίες ανάπτυξης του Καταλόγου των Σχολικών Βιβλιοθηκών, με τηδιάθεση του συστήματος ΑΒΕΚΤ σε 92 νέες βιβλιοθήκες, για την αυτοματοποίησήτους. Με την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων δημιουργούνται ολοκληρωμένεςδομές διαχείρισης και διάθεσης πληροφοριών, ικανοποιώντας τις ανάγκες τηςεκπαιδευτικής κοινότητας.- ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκμηρίων ελληνικής ιστορίαςκαι πολιτισμούΧρηματοδότηση: Γ' ΚΠΣ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας"Το έργο αποσκοπεί στην ελεύθερη διάθεση και μέγιστη δυνατή διάχυση, μέσωΔιαδικτύου, ολοκληρωμένων και επιστημονικά επεξεργασμένων συλλογών (11συλλογές προερχόμενες από τα τρία ανθρωπιστικά Ινστιτούτα του ΕθνικούΙδρύματος Ερευνών: Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος, ΙνστιτούτοΒυζαντινών Ερευνών, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών) από πρωτογενήτεκμήρια της ελληνικής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς που καλύπτουν όλοτο χρονικό και γεωγραφικό φάσμα του ελληνισμού. Πρόκειται για τις συλλογές:Έλληνες ζωγράφοι, Νεοελληνική προσωπογραφία, Εραλδικά μνημεία, Τύποςεξωτερικού, Λειτουργοί εκπαίδευσης, Βιομηχανική & Βιοτεχνική κληρονομιά,28


Μετονομασίες οικισμών, Περιηγητικά κείμενα, Ελληνική χαρτογραφία, Βυζαντινάέγγραφα, Επιγραφές. Στο πλαίσιο του έργου αναπτύσσονται εφαρμογέςπροκειμένου να εξασφαλιστεί η ψηφιακή ομοιογένεια των τεκμηρίων και το ενιαίοπεριβάλλον διάθεσης και αναζήτησης των Βάσεων Δεδομένων, χρησιμοποιώνταςεργαλεία και εφαρμογές που διαθέτει το ΕΚΤ.- ΕΚΤ - Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6ο Πρόγραμμα ΠλαίσιοΧρηματοδότηση: ΠΔΕ, ΓΓΕΤTo EKT λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6ο Πρόγραμμα ΠλαίσιοΈρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιοαυτό παρέχει πληροφόρηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες στουςενδιαφερόμενους φορείς (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις,δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς) με στόχο την επιτυχημένη συμμετοχή τους στο6ο ΠΠ.- Γενικά Αρχεία του ΚράτουςΧρηματοδότηση: ΠΔΕ, ΥΠΕΠΘΠρόκειται για πιλοτικό έργο για την ανάπτυξη λογισμικού που θα επιτρέψει τηδιαχείριση και διάθεση αρχειακού υλικού των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ)σε ηλεκτρονική μορφή. Το έργο συμβάλλει στην αναβάθμιση και τονεκσυγχρονισμό των αρχειακών κέντρων της χώρας, σε θέματα που σχετίζονται μετο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, την παροχή υπηρεσιών και γενικότερα τηνυποδομή των ΓΑΚ.β) Έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής ΚαινοτομίαςΧρηματοδότηση: 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε&ΤΑ (Ιnnovation), Ευρωπαϊκή Επιτροπήhttp://www.hirc.grΣτόχος του Κέντρου είναι η προώθηση καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών καιτεχνογνωσίας, καθώς και η αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, για τηνεπίτευξη διεθνικών συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας. Είναι μέλος τουΕυρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων Αναδιανομής Καινοτομίας, το οποίο περιλαμβάνει71 Κέντρα, με περισσότερους από 240 φορείς σε όλη την Ευρώπη. Στο Κέντροσυμμετέχουν ως εταίροι ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων(ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ) και οι εταιρείες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης ΕΒΕΤΑΜ AE,ΕΚΕΠΥ AE, ETAKEI AE, ETAT AE, ενώ ως συνεργάτες τα Τεχνολογικά ΠάρκαΘεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και τοΠανεπιστήμιο Κρήτης.- Ελληνικός κόμβος Δικτύου IDEAL-IST για την ανεύρεση εταίρων στο πρόγραμμαISTΧρηματοδότηση: 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε&ΤΑ (IST), Ευρωπαϊκή Επιτροπήhttp://www.ideal-ist.net/Στόχος του Δικτύου είναι η επιτυχημένη συμμετοχή οργανισμών στο Πρόγραμμα"Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST)". Το Δίκτυο παρέχειυποστήριξη για διακρατικές αναζητήσεις συνεργασιών και εταίρων με στόχο τη29


διαμόρφωση κοινοπραξιών και την υποβολή προτάσεων στο IST. Αυτόεπιτυγχάνεται με δραστηριότητες όπως πληροφόρηση για το πρόγραμμα IST,αναζήτηση συνεργασιών και διοργάνωση διεθνών συναντήσεων μεταξύ δυνητικώνσυνεργατών. Συμμετέχουν 34 φορείς από τα κράτη μέλη, τις υποψήφιες χώρες,τα συνδεδεμένα κράτη και τρίτες χώρες, όπως η Ρωσία και η Λευκορωσία.- Euro-MEDANet & Euro-MEDANet2 "Opening up the European Research Area tothe Mediterranean Countries"Χρηματοδότηση: 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε&ΤΑ (INCO), Ευρωπαϊκή Επιτροπήhttp://www.euromedanet.grΤα έργα αφορούν τη δημιουργία δικτύου κέντρων ενημέρωσης (Info Points) γιατο 6ο ΠΠ σε κράτη της Μεσογείου. Τα κέντρα ενημέρωσης θα παρέχουνπληροφόρηση για τους στόχους, τα προγράμματα, τις προϋποθέσεις και τιςδιαδικασίες συμμετοχής στο 6ο ΠΠ και στα μελλοντικά Προγράμματα Πλαίσιo τηςΕΕ. Επίσης θα ενημερώνουν την επιχειρηματική, ακαδημαϊκή και ερευνητικήκοινότητα στις αντίστοιχες χώρες για τις δράσεις της ΕΕ στο πλαίσιο τουΕυρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Στα έργα συμμετέχουν εταίροι από 11 χώρες(Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Μαρόκο, Τυνησία, Αλγερία, Αίγυπτο, Ιορδανία, Συρία,Λίβανο, Τουρκία), με συντονιστή το ΕΚΤ.- ERA-Westbalkan "Opening up the European Research Area to the WesternBalkans"Χρηματοδότηση: 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε&ΤΑ (INCO), Ευρωπαϊκή Επιτροπήhttp://www.bit.ac.at/erawestbalkan/Το έργο αφορά τη δημιουργία δικτύου κέντρων ενημέρωσης στα κράτη τωνΔυτικών Βαλκανίων, ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή τους στα ΠρογράμματαΠλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ. Στην κοινοπραξία, που συντονίζει η Αυστρία,συμμετέχουν εταίροι από πέντε κράτη (Ελλάδα, Σλοβενία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία-Μαυροβούνιο).- ASBIMED "Assessment of the bilateral scientific co-operation between theEuropean Union Member States, Accession countries, Candidate Countries andthe Mediterranean Partner Countries"Χρηματοδότηση: 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε&ΤΑ (INCO), Ευρωπαϊκή Επιτροπήhttp://www.asbimed.netΤο έργο αφορά την καταγραφή των διμερών επιστημονικών συνεργασιών μεταξύτων κρατών μελών της ΕΕ, των υπό ένταξη χωρών, των υποψήφιων χωρών καιτων Μεσογειακών Συνεργαζόμενων Χωρών. Το ΕΚΤ είναι υπεύθυνο για τηνκαταγραφή των διμερών σχέσεων μεταξύ εταίρων από τις ακόλουθες χώρες:Αίγυπτο, Ελλάδα, Κύπρο, Λίβανο, Μάλτα, Σλοβενία και Συρία. Συμμετέχουνεταίροι από 4 χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Ελλάδα).- SMEs go LifeSciencesΧρηματοδότηση: 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε&ΤΑ (Innovation), Ευρωπαϊκή Επιτροπήhttp://www.smesgolifesciences.orgΣτόχος του έργου είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των μικρομεσαίωνεπιχειρήσεων σε ερευνητικά έργα στους τομείς της υγείας και της βιοτεχνολογίας30


και η ενθάρρυνση της συνεργασίας για την επιτυχημένη υποβολή προτάσεων στο6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα. Το έργο υλοποιείται από κοινοπραξία 28φορέων από 26 χώρες, με συντονιστή το αυστριακό κέντρο BIT.- FISH "Facilitating Innovation for Sustainable Fisheries and Marine Resources"Χρηματοδότηση: 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε&ΤΑ (Innovation), Ευρωπαϊκή Επιτροπήhttp://www.fish.sintef.noΤο έργο αφορά την ενίσχυση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεωνπου δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και των θαλάσσιων πόρων σεερευνητικές δραστηριότητες του 6ου ΠΠ. Στην κοινοπραξία συμμετέχουν 12εταίροι από 12 κράτη.- EASIER "Εngaging regional SMEs within the ICT sector in EU research"Χρηματοδότηση: 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε&ΤΑ (Innovation), ΕυρωπαϊκήΕπιτροπήhttp://www.eti-easier.orgTo έργο αφορά την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη ΘεματικήΠεριοχή των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνιών των ΠρογραμμάτωνΠλαίσιο της ΕΕ (6 ο ΠΠ και 7 ο ΠΠ)31


Παράρτημα ΙΙ: Εκδηλώσεις – ΕκθέσειςΕκδηλώσεις για ερευνητικά προγράμματαΗμερομηνία Τίτλος Τόπος28/01/2005 Ημερίδα για το πρόγραμμα "Ανθρώπινοι πόροι καικινητικότητα - Δράσεις Marie Curie" του 6ουΠρογράμματος Πλαισίου για την Έρευνα04/02/2005 Ημερίδα για το πρόγραμμα "Πολίτες καιδιακυβέρνηση στην κοινωνία της γνώσης" του 6ουΠρογράμματος Πλαισίου για την Έρευνα09/02/2005 Ημερίδα για το πρόγραμμα "Πολίτες καιδιακυβέρνηση στην κοινωνία της γνώσης" του 6ουΠρογράμματος Πλαισίου για την Έρευνα19/04/2005 Ημερίδα για το πρόγραμμα "Ανθρώπινοι πόροι καικινητικότητα - Δράσεις Marie Curie" του 6ουΠρογράμματος Πλαισίου για την Έρευνα26/05/2005 Ημερίδα "Εθνικές και Ευρωπαϊκές Δράσεις για τηνΠολιτιστική Κληρονομιά, Μουσεία, Αρχεία καιΒιβλιοθήκες"17/06/2005 Ημερίδα "Ενσωματωμένα Συστήματα στο πλαίσιοτου προγράμματος Τεχνολογίες της Κοινωνίας τηςΠληροφορίας (IST)"07/07/2005 Ημερίδα για τη Θεματική Προτεραιότητα"Βιολογικές επιστήμες, γονιδιωματική καιβιοτεχνολογία στην υπηρεσία της υγείας" του 6ουΠρογράμματος Πλαισίου της ΕΕ08/07/2005 Ημερίδα για τη Θεματική Προτεραιότητα"Βιολογικές επιστήμες, γονιδιωματική καιβιοτεχνολογία στην υπηρεσία της υγείας" του 6ουΠρογράμματος Πλαισίου της ΕΕ (Θεσσαλονίκη)08/07/2005 Ημερίδα παρουσίασης του νέου προγράμματοςeContentplus και της πρώτης πρόσκλησηςυποβολής προτάσεων22/11/2005 Ημερίδα για το πρόγραμμα "Νέες και αναδυόμενεςεπιστήμες και τεχνολογίες (ΝΕST)"ΙωάννιναΑθήναΘεσσαλονίκηΙωάννιναΘεσσαλονίκηΠάτραΑθήναΘεσσαλονίκηΑθήναΑθήναΕκδηλώσεις για Ψηφιακό Περιεχόμενο – ΒιβλιοθήκεςΗμερομηνία Τίτλος Τόπος26/05/2005 Ημερίδα "Εθνικές και Ευρωπαϊκές Δράσεις γιατην Πολιτιστική Κληρονομιά, Μουσεία, Αρχείακαι Βιβλιοθήκες"01/11/2005 Ημερίδα "Κόμβος ΔευτερογενούςΕπεξεργασίας: μία Ερευνητική Υποδομή για τιςΚοινωνικές Επιστήμες"15/11/2005 Συνάντηση εργασίας "Εθνικό Δίκτυο Ε&ΤΒιβλιοθηκών - Η πορεία προς το μέλλον"ΘεσσαλονίκηΑθήναΑθήνα32


Εκδηλώσεις Μεταφοράς ΤεχνολογίαςΗμερομηνία Τίτλος Τόπος03-05/02/2005 Διεθνές Forum επιχειρηματικώνσυναντήσεων στον τομέα τουΠεριβάλλοντος και των ΑνανεώσιμωνΠηγών Ενέργειας, στο πλαίσιο της διεθνούςέκθεσης HELECO 200510-12/03/2005 Διεθνές Forum επιχειρηματικώνσυναντήσεων "IRC Future Match", στοπλαίσιο της διεθνούς έκθεσης CeBIT 200514/04/2005 Εκδήλωση μεταφοράς τεχνολογίας στοντομέα του περιβάλλοντος26-27/04/2005 Forum Επιχειρηματικών Συναντήσεων καιΣυνεργασιών για το 6ο ΠΠ της ΕΕ, στοπλαίσιο της έκθεσης European Seafood21-23/07/2005 Επιχειρηματικές συναντήσεις στο πλαίσιοτης Διεθνούς Έκθεσης αλιείας καιιχθυοκαλλιεργειών Future Fish Eurasia08-10/08/2005 Forum συνεργασιών για το 6ο ΠρόγραμμαΠλαίσιο και επισκέψεις σε μονάδεςυδατοκαλλιέργειας, στο πλαίσιο τουεπιστημονικού συνεδρίου "AquacultureEurope" και της έκθεσης Aqua Nor 200506-09/10/2005 Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεωνΕxpo-Partenariat 2005, στο πλαίσιο τηςINFOSYSTEM 200518-19/10/2005 Forum επιχειρηματικών συναντήσεων στοντομέα της βιοτεχνολογίας, στο πλαίσιο τηςΔιεθνούς Έκθεσης ΒIOTECHNICA 200517-18/11/2005 Forum επιχειρηματικών συναντήσεων στοντομέα της υγείας, στο πλαίσιο της ΔιεθνούςΈκθεσης MEDICA 2005ΑθήναΑνόβερο, ΓερμανίαΘεσσαλονίκηΒρυξέλλες, ΒέλγιοΚωνσταντινούπολη,ΤουρκίαTrondheim,ΝορβηγίαΘεσσαλονίκηΑνόβερο, ΓερμανίαDusseldorf,ΓερμανίαΕκδηλώσεις για ευρωπαϊκά έργαΗμερομηνία Τίτλος Τόπος17-19/01/2005 2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για το έργο ERA-Westbalkan25-28/01/2005 3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τα έργαEuro-ΜΕDANet & Euro-ΜΕDANet 220-22/04/2005 3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για το έργο ERA-Westbalkan25-26/04/2005 - Ετήσια συνάντηση της κοινοπραξίας τωνέργων Euro-ΜΕDANet & Euro-ΜΕDANet 2- Συνάντηση της επιτροπής "MonitoringCommittee for Euro-Med Cooperation inRTD (MoCo)"ΑθήναΣεβίλλη, ΙσπανίαΜπλεντ,ΣλοβενίαΑμάν, Ιορδανία33


05/05/2005 1η συνάντηση του συμβουλευτικού πάνελγια τις πολιτικές του έργου ΕRA-Westbalkan16-17/06/2005 Ετήσια συνάντηση της κοινοπραξίας τουέργου Ideal-ist12-13/07/2005 - Συνάντηση των εκπροσώπων τηςκοινοπραξίας του έργου ERA-Westbalkan- 2 η συνάντηση του συμβουλευτικού πάνελγια τις πολιτικές του έργου30/09/2005 3η συνάντηση του συμβουλευτικού πάνελγια τις πολιτικές του έργου ΕRA-Westbalkan30/11-01/12/2005Συνάντηση της κοινοπραξίας των έργωνEuro-ΜΕDANet & Euro-ΜΕDANet 201-02/12/2005 4 ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για το έργο ERA-WestbalkanΣαράγεβο,ΒοσνίαΠίζα, ΙταλίαΒουδαπέστη,ΟυγγαρίαΟχρίδα, FYROMΑθήναΒιέννη, ΑυστρίαΕκθέσειςΗμερομηνία Τίτλος Τόπος03-06/02/2005 5 η Διεθνής έκθεση για το περιβάλλον και τιςΑνανεώσιμες Πηγές Ενέργειας HELECO 200510-16/03/2005 Διεθνής έκθεση πληροφορικής καιτηλεπικοινωνιών CeBIT 200526-28/04/2005 Διεθνής έκθεση στον τομέα των προϊόντωντης θάλασσαςEUROPEAN SEAFOODΑθήναΑνόβερο, ΓερμανίαΒρυξέλλες, Βέλγιο30/06–07/07/2006"Εβδομάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας"Αθήνα21-23/07/2005 Διεθνής έκθεση αλιείας καιιχθυοκαλλιεργειών Future Fish EurasiaΚωνσταντινούπολη,Τουρκία08-10/08/2005 14 η διεθνής έκθεση Αqua Nor 2005 Trondheim,Νορβηγία05-22/10/2006 "Ελληνικές Συλλογές ΕπιστημονικώνΟργάνων του ΕΙΕ"06-09/10/2005 Διεθνής έκθεση πληροφορικής INFOSYSTEM200518-19/10/2005 Διεθνής έκθεση βιοτεχνολογίαςΒIOTECHNICA 200517-18/11/2005 Διεθνής έκθεση στον τομέα της υγείαςMEDICA 2005ΑθήναΘεσσαλονίκηΑνόβερο, ΓερμανίαDusseldorf,Γερμανία34


Παράρτημα ΙΙΙ: Το ΕΚΤ στα ΜΜΕΗ προβολή των δραστηριοτήτων του ΕΚΤ αποβλέπει τόσο στην αύξηση τηςχρήσης των υπηρεσιών του, όσο και στην αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τοευρύτερο κοινό και την αναβάθμιση των σχέσεων με τα Μέσα ΜαζικήςΕνημέρωσης (ΜΜΕ).Το 2005 απεστάλησαν 16 δελτίου τύπου σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ καιδημοσιογράφους που εξειδικεύονται σε θέματα επιστήμης, έρευνας, καινοτομίαςκαι τεχνολογίας.Όπως προκύπτει από τη συστηματική παρακολούθηση των ΜΜΕ, κατά τη διάρκειατου 2005 τα ΜΜΕ (έντυπα και ηλεκτρονικά) έκαναν αναφορά στις δραστηριότητεςτου ΕΚΤ 317 φορές.Η Έκθεση δραστηριοτήτων 2005 του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης συντάχθηκε μεευθύνη της Δρ. Εύης Σαχίνη, Προϊσταμένης Τμήματος Ανάπτυξης, και την ενεργήσυμμετοχή των κ.κ. Μαργαρίτη Προέδρου, Γεωργίας Τζένου και Πέννυ Πατρινού. Τηνπαραγωγή της έκδοσης επιμελήθηκε η κα Δήμητρα Πελεκάνου.------------------------------------------------------------------------------------------ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΙΕΒασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 ΑθήναΤηλ.: 210 7273900-3, Fax: 210 7246824e-mail: ekt@ekt.grhttp://www.ekt.gr35

More magazines by this user
Similar magazines