Enforcement report - Montenegro

zis.gov.rs
  • No tags were found...

Enforcement report - Montenegro

VLADA CRNE GOREMINISTARSTVO EKONOMIJETRŽIŠNA INSPEKCIJATRŽIŠNA INSPEKCIJAZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE –IR Simpozijumorganizovano od strane WIPOu saradnji sa IS RS i USPTOBeograd,6-7 septembar 2011 godinePripremila: Marina Janković,tržišni inspektor u Tržišnoj inspekciji CrneGore Ministarstva ekonomije


VLADA CRNE GOREMINISTARSTVO EKONOMIJETRŽIŠNA INSPEKCIJATržišna inspekcija je odsjek u Ministarstvuekonomije i vrši nadzor na tržištu robe,usluga u prometu robe i zanatskih i drugihličnih usluga koje posebnim propisimanijesu stavljene pod nadzor drugoginspekcijskog organa.Podgorica, 8. decembar 2009. godine


VLADA CRNE GOREMINISTARSTVO EKONOMIJETRŽIŠNA INSPEKCIJATržišna inspekcija ima 63 zaposlena odkojih su 57 inspektori.Organizovana je na teritorijalnom principuu tri područne jedinice. Tržišnominspekcijom rukovodi glavni tržišniinspektor.Podgorica, 8. decembar 2009. godine


VLADA CRNE GOREMINISTARSTVO EKONOMIJETRŽIŠNA INSPEKCIJATržišna inspekcija ima nadležnost nasledećim poljima:Unutrašnje tršišteBezbjednost proizvodaZaštita potrošača(ekonomsi interesipotrošača, žalbe ...)Zaštita prava intelektualne svojine(autorska i srodna prava i pravaindustrijske svojine)Podgorica, 8. decembar 2009. godine


VLADA CRNE GOREMINISTARSTVO EKONOMIJETRŽIŠNA INSPEKCIJAZakonodavni okvir u oblasti intelektualnesvojine-Zakon o autorskim i srodnim pravima (“Sl.listCG”,br.37/11),-Zakon o žigu(“Sl.list CG”,br.72/10),-Zakon o zaštiti topografije poluprovodnika(“Sl.listCG”,br.75/10),-Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna(“Sl.listCG”,br.80/10)-Zakon o primjeni propisa kojima se uređuje zaštita pravaintelektualne svojine(“Sl.list RCG”,br.45/05),


VLADA CRNE GOREMINISTARSTVO EKONOMIJETRŽIŠNA INSPEKCIJAZakon o patentima(Sl.list CG”,br.66/08, 40/10),Zakon o oznakama geografskog porijekla(“Sl.listCG”,br.48/08),Zakon o optičkim diskovima(“Sl.list RCG”,br.2/07),Zakon o kinematografiji(“Sl.list CG”,br.14/08, 40/10),Krivični zakonik(“Sl.list RCG”,br.70/03,CG 47/06,CG40/08Uredba o postupanju carinskog organa sa robom za kojupostoji osnovana sumnja da se njome povređuju pravaintelektualne svojine(“Sl.list RCG”,br.25/05),Uredba o obezbjeđivanju primjene prava iz oblastiintelektualne svojine(“Sl.list RCG”,br.61/07 i CGbr.70/08)


VLADA CRNE GOREMINISTARSTVO EKONOMIJETRŽIŠNA INSPEKCIJANadležni organi za primjenu propisa uOblasti intelektualne svojine-Inspekcijski organi,koji vrše nadzor nad prometom robe Iusluga koji su predmet zaštite prava intelektualne svojineTržišna inspekcija ,Inspekcija za ljekove ,inspekcija zamedicinska sredstva,Građevinska i Turistička inspekcija-Uprava policije koja po službenoj dužnosti preduzimamjere I radnje radi otkrivanja krivičnih djela kojima sepovređuju prava intelektualne svojine,


VLADA CRNE GOREMINISTARSTVO EKONOMIJETRŽIŠNA INSPEKCIJA-Nezavisni regulatorni organ nadležan za poslove radiodifuzije-Carinski organ-Sud-Zavod za intelektualnu svojinu


VLADA CRNE GOREMINISTARSTVO EKONOMIJETRŽIŠNA INSPEKCIJATržišna inspekcija u oblasti intelektualne svojineTržišne inspekcije vrši inspekcijski nadzor nad:-proizvodnjom i prometom robe kojom se povređuju pravaindustrijske svojine:žig,dizajn,patent,geografske oznakeporijekla,topografija poluprovodnika-kao i prometom robe na kojoj postoje autorska i srodnaprava.


VLADA CRNE GOREMINISTARSTVO EKONOMIJETRŽIŠNA INSPEKCIJAInspekcijski nadzor i preduzimanje mjera i radnjivrši se u skladu sa:-Zakonom o promjeni propisa kojima se uređuje zaštitaprava intelektulne svojine(“Sl.l.RCG”,br.45/05),dok sena pitanja koja nijesu uređena ovim Zakonom primjenjujuodredbe:Zakonom o inspekcijskom nadzoru (“Sl.l.RCG”,br.39/03 ISL.l.CG”,br.76/09) IZakonom o opštem upravnom postupku(“Sl.listRCG”,br.60/03).


VLADA CRNE GOREMINISTARSTVO EKONOMIJETRŽIŠNA INSPEKCIJATržišna inspekcija vrši inspekcijski nadzor po:-službenoj dužnosti-po zahtjevima nosioca pravaPostupak po službenoj dužnosti se sprovodi :-po planu rada tržišne inspekcije ,-po programima rada za određeni vremenski period iliodređeno područje-po nalogu Glavnog tržišnog inspektora-po prijavama građana


VLADA CRNE GOREMINISTARSTVO EKONOMIJETRŽIŠNA INSPEKCIJAPostupak po zahtjevu nosioca prava intelektualnesvojinePodneseni zahtjev nosioca prava može biti:-POJEDINAČAN,ako se odnosi na jednu određenu pošiljku ilina određenu količinu robe-OPŠTI,ako se odnosi na sve količine određene vrste robe upredloženom vremenskom period.


VLADA CRNE GOREMINISTARSTVO EKONOMIJETRŽIŠNA INSPEKCIJA-Članom 9 Zakona o primjeni propisa kojima se uređujezaštita prava intelektualne svojine propisano je da sezahtjev podnosi u pisanoj formi,a propisana je i sadržinazahtjeva (opis robe,podaci na osnovu kojih inspektormože da prepozna robu kojom se povređuju pravaintelektualne svojine,dokaz da je podnosilac zahtjevanosilac prava u odnosu na tu robu,predlog vremenskogperioda u kome se od nadležnog organa zahtijevapreduzimanje mjera ,kao I drugi podaci na osnovu kojihmože da se prepozna pošiljka ili pakovanje I drugi podaci).


VLADA CRNE GOREMINISTARSTVO EKONOMIJETRŽIŠNA INSPEKCIJA- Konačan ishod postupka (pokrenutog po službenojdužnosti ili pak po zahtjevu nosioca prava intelektualnesvojine),zavisi od samog nosioca prava i radnji koje onpreduzima u skadu sa Zakonom o primjeni propisakojima se uređuje zaštita prava intelektualne svojine.- Tačnije ,ako nosilac prava ne pruži dokaz da je u rokuod 15 dana od prijema obaveštenja da su u proizvodnji iprometu robe povrijeđena prava intelektualnesvojine,pokrenuo postupak pred nadležnim sudom,privremeno oduzeta roba se vraća licu od koga jeoduzeta .


VLADA CRNE GOREMINISTARSTVO EKONOMIJETRŽIŠNA INSPEKCIJAU 2010 i 2011 godini, na poljuintelektualne svojine,tržišni inspektori suizvršili ukupno 747 kontrole i utvrdili 83nepravilnost.Podgorica, 8. decembar 2009. godine


VLADA CRNE GOREMINISTARSTVO EKONOMIJETRŽIŠNA INSPEKCIJAOptički diskovi-Ukupno kontrola: 178- Utvrđene nepravilnosti: 21Preduzete mjere- Zaplijenjeno u 13 slučajeva (1534 komada)-Podnijeti zahtjevi sudu za prekršaje - 4-Izrečena mandatna kazna - 5-Krivične prijave-4Podgorica, 8. decembar 2009. godine


VLADA CRNE GOREMINISTARSTVO EKONOMIJETRŽIŠNA INSPEKCIJARačunarski programi-Ukupno kontrola - 94- Utvrđene nepravilnosti -58- Preduzete mjere- -Ukazano na nepravilnosti -58Podgorica, 8. decembar 2009. godine


VLADA CRNE GOREMINISTARSTVO EKONOMIJETRŽIŠNA INSPEKCIJAIndustrijska svojina-Ukupno kontrola- 475- Utvrđeno nepravilnosti – 4- Preduzete mjere- -zabrana neovlašćenog korišćenja robne markeu 4 slučaja(“Gorki list”- opšti zahtjev,”+IT”-pojedinačni,”Taxi taxi”-pojedinačni)- podnijeto zahtjeva sudu za prekršaje - 4Podgorica, 8. decembar 2009. godine


VLADA CRNE GOREMINISTARSTVO EKONOMIJETRŽIŠNA INSPEKCIJAUsavršavanje inspektora i naši dalji koraci-U cilju uspješnog obavljanja poslova iz svoje nadležnosti,a u primjeni propisa iz obasti zaštite prava intelektualnesvojine ,kontinuirano je rađeno na edukaciji inspektora.-Na samom početku pomoć je pružana od strane USAID IKomiteta za zaštitu intelektualne svojine Američkeprivredne komore u Srbiji,a organizovani su i seminari uorganizaciji TAIEX-a.


VLADA CRNE GOREMINISTARSTVO EKONOMIJETRŽIŠNA INSPEKCIJA- Posebnu stručnu podršku Tržišnoj inspekciji pružaMikrosoft,čija stručna pomoć je posebno došla do izražajau radu ove inspekcije na suzbijanju softverske piraterije.-U organizaciji Regionalnog programa za indistrujsku iintelektualnu svojinu održana je obuka za Tržišnuinspekciju i Upravu Carina CG o intelektualnoj svojini.- Tržišna inspekcija je budući korisnik INES+ aplikacije.(evidencija kršenja IP prava, evidencija zahtjeva nosiocaprava...)


VLADA CRNE GOREMINISTARSTVO EKONOMIJETRŽIŠNA INSPEKCIJAHVALA NA PAŽNJI

More magazines by this user
Similar magazines