Osiris 65 EC - BASF Polska

basf.pl
  • No tags were found...

Osiris 65 EC - BASF Polska

Karta charakterystykiStrona: 1/19BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006Data / zaktualizowano: 28.01.2013 Wersja: 6.0Produkt: OSIRIS® 65 EC(ID nr 30504412/SDS_CPA_PL/PL)Data wydruku 28.01.2013SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa1.1. Identyfikator produktuOSIRIS® 65 EC1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny orazzastosowania odradzaneOdpowiednie zidentyfikowane zastosowania: fungicyd / środek grzybobójczy1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystykiFirma / Producent:BASF SE67056 LudwigshafenGERMANYKontakt w języku polskim:BASF Polska Sp. z o.o.Al. Jerozolimskie 15402-326 WarszawaPOLANDTelefon: +48 22 5709-999 (8:00 - 17:00)Adres e-mail: malgorzata.niedziolka@basf.com1.4. Numer telefonu alarmowegoInternational emergency number:Telefon: +49 180 2273-112SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaninyZgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)Skin sens. 1Carc. 2Rozrod. 2 (płodność)Rozrod. 2 (nienarodzone dziecko)


Strona: 2/19BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006Data / zaktualizowano: 28.01.2013 Wersja: 6.0Produkt: OSIRIS® 65 EC(ID nr 30504412/SDS_CPA_PL/PL)Data wydruku 28.01.2013Eco acute 1Aquat. chronic 1Zgodnie z Dyrektywą 67/548/EWG lub 1999/45/UECarc. Cat. 3Możliwe niebezpieczeństwa.:Ograniczone dowody działania rakotwórczego.Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące sięniekorzystne zmiany w środowisku wodnym.Dla wszystkich klasyfikacji nie w pełni opisanych w tej sekcji zostały podane pełne teksty w sekcji 16.2.2. Elementy oznakowaniaZgodnie z Dyrektywą 67/548/EWG lub 1999/45/UEWytyczne UESymbol(e) zagrożeniaXnSzkodliwy.NNiebezpieczny dla środowiska.Zwroty RR40Ograniczone dowody działania rakotwórczego.R43Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.R50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długoutrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.Zwroty SS2S13Chronić przed dziećmi.Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dlazwierząt.S20/21 Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.S29/35 Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać wspos َb bezpieczny.S36/37 Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.S46S57W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokażopakowanie lub etykietę.Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniuśrodowiska.Składniki wpływające na stopień zagrożenia wymagające etykietowania: epoksykonazol,metkonazol, (S)-mleczan 2-etyloheksylu2.3. Inne zagrożenia


Strona: 3/19BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006Data / zaktualizowano: 28.01.2013 Wersja: 6.0Produkt: OSIRIS® 65 EC(ID nr 30504412/SDS_CPA_PL/PL)Data wydruku 28.01.2013SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach3.1. SubstancjeNie znajduje zastosowania3.2. MieszaninyCharakterystyka chemicznazawiera: epoksykonazol= 37,5 g/lmetkonazol= 27,5 g/lSkładniki niebezpieczne (GHS)zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr. 1272/2008epoksykonazol (PN); rac-1-[3-(2-chlorofenylo)-2,3-epoksy-2-(4-fluorofenylo)-propylo]-1H-1,2,3-triazol; (2RS,3RS)-3-(2-chlorofenylo)-2-(4-fluorofenylo)[(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)metylo]oksiranZawartość (W/W): 3,7 %Carc. 2Numer CAS: 133855-98-8 Rozrod. 2 (płodność)Numer WE: 406-850-2Rozrod. 2 (nienarodzone dziecko)Numer rejestracji REACH: 01- Aquat. chronic 20000015634-70H411, H351, H361fdNumer INDEX: 613-175-00-9metkonazolZawartość (W/W): 2,7 %Numer CAS: 125116-23-6Numer INDEX: 613-284-00-1Tox. ostra 4 (doustne)Rozrod. 2 (nienarodzone dziecko)Aquat. chronic 2H302, H411, H361d(S)-mleczan 2-etyloheksyluZawartość (W/W): < 40 %Numer CAS: 186817-80-1Skin irrit. 2Skin sens. 1Eye irrit 2H319, H315, H317polimer metylooksiranu z eterem monoizotridecylowym oksiranu, blokZawartość (W/W): < 30 % Eye irrit 2Numer CAS: 196823-11-7 H319alkohol benzylowy


Strona: 4/19BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006Data / zaktualizowano: 28.01.2013 Wersja: 6.0Produkt: OSIRIS® 65 EC(ID nr 30504412/SDS_CPA_PL/PL)Data wydruku 28.01.2013Zawartość (W/W): < 22 % Tox. ostra 4 (doustne)Numer CAS: 100-51-6Tox. ostra 4 (Wdychanie- mgła)Numer WE: 202-859-9H332, H302Numer rejestracji REACH: 01-2119492630-38Numer INDEX: 603-057-00-5.alfa.-[tris(1-fenyloetylo)fenylo]-.omega.-hydroksy-poli(oksy-1,2-etanodiyl)Zawartość (W/W): < 10 % Aquat. chronic 3Numer CAS: 99734-09-5Eco acute 3H402, H412bis(tetrapropylenobenzenosulfonian) wapniaZawartość (W/W): < 5 %Numer CAS: 11117-11-6Tox. ostra 4 (dermalne)Skin irrit. 2Eye irrit 1Aquat. chronic 3H318, H315, H312, H412solwent naftaZawartość (W/W): < 5 %Numer CAS: 64742-94-5Numer WE: 265-198-5Numer rejestracji REACH: 01-2119451097-39Numer INDEX: 649-424-00-3aspiracja 1STOT jednorazowe 3 (Zawroty głowy ioszołomienie)Aquat. chronic 2H411, H304, H336eter poliglikolowy alkoholu tłuszczowegoZawartość (W/W): < 5 %Tox. ostra 4 (doustne)Eye irrit 1Aquat. chronic 2H318, H302, H411naftalenZawartość (W/W): < 0,05 %Numer CAS: 91-20-3Numer WE: 202-049-5Numer INDEX: 601-052-00-2Tox. ostra 4 (doustne)Carc. 2Eco acute 1Aquat. chronic 1Faktor M - ostry: 1Faktor M - chroniczny: 1H302, H400, H410, H351Składniki niebezpiecznezgodnie z dyrektywą 1999/45/WE


Strona: 5/19BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006Data / zaktualizowano: 28.01.2013 Wersja: 6.0Produkt: OSIRIS® 65 EC(ID nr 30504412/SDS_CPA_PL/PL)Data wydruku 28.01.2013epoksykonazol (PN); rac-1-[3-(2-chlorofenylo)-2,3-epoksy-2-(4-fluorofenylo)-propylo]-1H-1,2,3-triazol; (2RS,3RS)-3-(2-chlorofenylo)-2-(4-fluorofenylo)[(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)metylo]oksiranZawartość (W/W): 3,7 %Numer CAS: 133855-98-8Numer WE: 406-850-2Numer rejestracji REACH: 01-0000015634-70Numer INDEX: 613-175-00-9Carc. Cat. 3Repr. Cat. 3Metkonazol (ISO),; (1RS,5RS,1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzylo)-2,2-dimetylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo)cyklopentanolZawartość (W/W): 2,7 %Numer CAS: 125116-23-6Numer INDEX: 613-284-00-1Symbol(e) zagrożenia: Xn, NZwroty R: 22, 63, 51/53Repr. Cat. 3(S)-mleczan 2-etyloheksyluZawartość (W/W): < 40 %Numer CAS: 186817-80-1Numer WE: 228-503-2Symbol(e) zagrożenia: XiZwroty R: 36/38, 43polimer metylooksiranu z eterem monoizotridecylowym oksiranu, blokZawartość (W/W): < 30 %Numer CAS: 196823-11-7Symbol(e) zagrożenia: XiZwroty R: 36/38alkohol benzylowyZawartość (W/W): < 22 %Numer CAS: 100-51-6Numer WE: 202-859-9Numer rejestracji REACH: 01-2119492630-38Numer INDEX: 603-057-00-5Symbol(e) zagrożenia: XnZwroty R: 20/22.alfa.-[tris(1-fenyloetylo)fenylo]-.omega.-hydroksy-poli(oksy-1,2-etanodiyl)Zawartość (W/W): < 10 %Numer CAS: 99734-09-5Zwroty R: 52/53bis(tetrapropylenobenzenosulfonian) wapniaZawartość (W/W): < 5 %Numer CAS: 11117-11-6Symbol(e) zagrożenia: XnZwroty R: 21, 38, 41, 52/53


Strona: 6/19BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006Data / zaktualizowano: 28.01.2013 Wersja: 6.0Produkt: OSIRIS® 65 EC(ID nr 30504412/SDS_CPA_PL/PL)Data wydruku 28.01.2013solwent naftaZawartość (W/W): < 5 %Numer CAS: 64742-94-5Numer WE: 265-198-5Numer rejestracji REACH: 01-2119451097-39Numer INDEX: 649-424-00-3Symbol(e) zagrożenia: Xn, NZwroty R: 65, 66, 67, 51/53eter poliglikolowy alkoholu tłuszczowegoZawartość (W/W): < 5 %Symbol(e) zagrożenia: Xn, NZwroty R: 22, 41, 51/53naftalenZawartość (W/W): < 0,05 %Numer CAS: 91-20-3Numer WE: 202-049-5Numer INDEX: 601-052-00-2Symbol(e) zagrożenia: Xn, NZwroty R: 22, 40, 50/53Carc. Cat. 3Dla klasyfikacji nie w pełni opisanych w tej sekcji, włączając znaczenie symboluniebezpieczeństwa, teksty fraz R oraz uwagi o niebezpieczeństwie zostały podane pełne teksty wsekcji 16.SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy4.1. Opis środków pierwszej pomocyZdjąć zanieczyszczoną odzież.Wdychanie:Spokój, świeże powietrze, pomoc lekarska.Kontakt ze skórą:Zmyć dokładnie wodą z mydłem.Kontakt z oczami:Płukać przez 15 min pod bieżącą wodą przy szeroko otwartych oczach.Połknięcie:Natychmiast wypłukać jamę ustną i wypić 200-300 ml wody, konsultacja lekarska.4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażeniaSymptomy: najważniejsze znane symptomy i działania zostały opisane w sekcji 2 (Oznakowanieproduktu) i/lub w sekcji 11., Dalsze ważne symptomy i działania nie są dotąd znane.


Strona: 7/19BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006Data / zaktualizowano: 28.01.2013 Wersja: 6.0Produkt: OSIRIS® 65 EC(ID nr 30504412/SDS_CPA_PL/PL)Data wydruku 28.01.20134.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej iszczególnego obchodzenia się z poszkodowanymPostępowanie: Leczenie objawowe (detoksykacja, podtrzymywanie funkcji życiowych), nie jestznane żadne specyficzne antidotum.SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru5.1. Środki gaśniczeOdpowiednie środki gaśnicze:rozproszone prądy wody, dwutlenek węgla, piana, proszek gaśniczy5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaninątlenek węgla, dwutlenek węgla, chlorowodór, fluorowodór, tlenki azotu, związki chloroorganicznePodane substancje/grupy substancji mogą być uwalniane w czasie pożaru.5.3. Zalecenia dla straży pożarnejSzczególne wyposażenie ochronne:Należy zastosować zamknięty system ochrony dróg oddechowych i ubranie ochronne odporne nadziałanie chemikaliów.Inne dane:Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu. Zagrożone pojemniki chłodzićwodą. Zanieczyszczoną wodę gaśniczą odizolować, zapobiec przedostaniu się do kanalizacji lubścieków. Pozostałości po pożarze i zanieczyszczoną wodę gaśniczą unieszkodliwić zgodnie zprzepisami.SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia dośrodowiska6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury wsytuacjach awaryjnychNie wdychać oparów i areozolu. Stosować ubranie ochronne. Unikać kontaktu ze skórą, oczami iodzieżą.6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiskaZapobiec przedostaniu się do gleby/ gruntu. Zapobiec przedostaniu się do kanalizacji/wódpowierzchniowych/wód gruntowych.6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące dousuwania skażeniaDla małych ilości: Zebrać środkiem wiążącym ciecze (np. piasek, mączka drzewna, uniwersalnyśrodek wiążący, ziemia okrzemkowa)Dla dużych ilości: Przetamować/obwałować. Produkt odpompować.Zebrany materiał unieszkodliwić zgodnie z przepisami. Odpady zbierać oddzielnie w odpowiednich,oznakowanych i dających się zamknąć pojemnikach. Zabrudzone przedmioty i podłogę czyścićgruntownie wodą i środkami powierzchniowo-czynnymi z zachowaniem przepisów o ochronieśrodowiska.


Strona: 8/19BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006Data / zaktualizowano: 28.01.2013 Wersja: 6.0Produkt: OSIRIS® 65 EC(ID nr 30504412/SDS_CPA_PL/PL)Data wydruku 28.01.20136.4. Odniesienia do innych sekcjiDane dotyczące ograniczeń, kontroli narażenia, osobistych środków ochrony oraz wskazówkidotyczące utylizacji odpadów znajdują się w sekcjach 8 i 13.SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ichmagazynowanie7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowaniaPrzy składowaniu i postępowaniu z produktem zgodnie z przepisami nie są konieczne żadneszczególne środki ostrożności. Odpowiednia wentylacja w miejscu pracy i magazynowania. Nie jeść inie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Przed przerwami lub po zakończeniupracy umyć ręce i/lub twarz.Ochrona przed pożarem i eksplozją:Zapobiec naładowaniu elektrostatycznemu - trzymać z dala od źródeł ognia - miejsce pracywyposażyć w odpowiedni sprzęt i środki gaśnicze. Opary mogą tworzyć palną mieszankę zpowietrzem.7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymiwszelkich wzajemnych niezgodnościOddzielic od srodków spozywczych, uzywek i pasz.Dalsze dane dot. warunków magazynowania: Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Chronić przedbezpośrednim nasłonecznieniem.Stabilność magazynowania:Czas składowania: 24 Mies.Chronić przed spadkiem temperatury ponizej: 0 °CProdukt moze ulegac krystalizacji po przekroczeniu temperatury granicznej.Chronić przed wzrostem temperatury powyżej: 40 °CWlasciwosci produktu moga sie zmienic jezeli substancja/produkt bedzie skladowany przez dluzszyokres czasu w temperaturze wyzszej niz podana.7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowePrzy odpowiednich zidentyfikowanych zastosowaniach podanych w sekcji 1 należy przestrzegaćwskazówek podanych w sekcji 7.SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej8.1. Parametry dotyczące kontroliSkładniki z wartościami granicznymi dla narażenia w miejscu pracy.100-51-6: fenylometanol; alkohol benzylowy; fenylokarbinolNDS 240 mg/m3 (Dz.U.217, 1833 z 2002 r. z późń zmianami)8.2. Kontrola narażenia


Strona: 9/19BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006Data / zaktualizowano: 28.01.2013 Wersja: 6.0Produkt: OSIRIS® 65 EC(ID nr 30504412/SDS_CPA_PL/PL)Data wydruku 28.01.2013ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJOCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH:przy większych stężeniach i dłuższym oddziaływaniu stosować odpowiednią ochronę drógoddechowych Filtr kombinowany dla organicznych, nieorganicznych, kwaśnych organicznych izasadowych gazów/par (np. EN 14387 Typ ABEK).OCHRONA RĄK:Odpowiednie rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów (EN 374) także przy dłuższymbezpośrednim kontakcie (zalecane: wskaźnik ochronny 6, odpowiadający > 480 minut czasuprzenikalności wg. EN 374): np. z kauczuku nitrylowego (0,4 mm), kauczuku chloroprenowego (0 ,5mm), chlorku poliwinylowego (0,7 mm) i inne.OCHRONA OCZU:okulary ochronne z osłoną boczną (okulary ramowe)(np. EN 166)OCHRONA CIAŁA:Środki ochrony ciała dobierać w zależności od wykonywanych czynności i możliwegooddziaływania, np. fartuch, buty ochronne, gazoszczelne i odporne na działanie chemikaliów ubranieochronne (zgodnie z EN 14605 w przypadku cieczy lub EN ISO 13982 w przypadku pyłów)Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higienyUwaga: Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi rozporządzenia MinistraGospodarki z 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochronyindywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173). Ubranie robocze przechowywać oddzielnie. Nieprzechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznychStan skupienia/forma: ciekłyKolor:żółty, klarownyZapach:korzennyPróg zapachu:Nie określono na podstawiemożliwego zagrożenia dla zdrowiaprzy wdychaniu.Wartość pH: ca. 4 - 6(pH metr)(woda, 1 %(m), 20 °C)Temperatura krystalizacji: -10 °C (zmierzony(e))temperatura wrzenia: ca. 205 °C(1.013 hPa)Dane dotyczą rozpuszczalnika.Temperatura zapłonienia:101 °C(Wytyczne 92/69/EWG,A.9)prędkość wyparowania:nie znajduje zastosowaniaZapalność: nie łatwopalny (Wytyczne 92/69/EWG,A.12)Dolna granica wybuchowości:nie określono


Strona: 10/19BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006Data / zaktualizowano: 28.01.2013 Wersja: 6.0Produkt: OSIRIS® 65 EC(ID nr 30504412/SDS_CPA_PL/PL)Data wydruku 28.01.2013Górna granica wybuchowości:nie określonoCiśnienie pary: ca. 0,13 hPa(25 °C)Dane dotyczą rozpuszczalnika.Gęstość:ca. 1,00 g/cm3(20 °C)Względna gęstość pary (powietrze):nie określonoRozpuszczalność w wodzie: ulega emulgacjiWspółczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow):nie znajduje zastosowaniaSamozapalność: Temperatura: 282 °CCiśnienie: 992 - 1.009 hPa(Metoda: Dyrektywa92/69/EWG, C.4-E)Rozkład termiczny: 265 °C, 230 kJ/kg (DSC (OECD 113))Lepkość dynamiczna: ca. 27 mPa.s(20 °C, 100 1/s)ca. 12 mPa.s(40 °C, 100 1/s)Niebezpieczeństwo eksplozji: produkt nie jest wybuchowyWłaściwości sprzyjające pożarom: nie sprzyja pożarom(OECD 114)(OECD 114)(Dyrektywa 2004/73/EG, A.21)9.2. Inne informacjeInne informacje:Jeśli są wymagane dodatkowe dane fizyczne i chemiczne będą podane w tej sekcji kartycharakterystyki.SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność10.1. ReaktywnośćBrak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i obchodzenia sięz produktem będą przestrzegane.10.2. Stabilność chemicznaProdukt jest stabilny jeżeli jest przechowywany i manipulowany jak zapisano/ wskazano.10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcjiBrak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i obchodzenia sięz produktem będą przestrzegane.10.4. Warunki, których należy unikaćPatrz sekcja 7 karty charakterystyki - Postępowanie z substancja i jej magazynowanie.10.5. Materiały niezgodneNależy unikać kontaktu substancji/mieszaniny z:silny utleniacz, silne zasady, silne kwasy


Strona: 11/19BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006Data / zaktualizowano: 28.01.2013 Wersja: 6.0Produkt: OSIRIS® 65 EC(ID nr 30504412/SDS_CPA_PL/PL)Data wydruku 28.01.201310.6. Niebezpieczne produkty rozkładuNiebezpieczne produkty rozkładu:Nie są znane żadne niebezpieczne produkty rozkładu, o ile przestrzegane są przepisy/wskazówkidotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem.SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznychToksyczność ostraOcena ostrej toksyczności:Przy jednorazowym przyjęciu doustnym nie toksyczny Przy jednorazowym kontakcie ze skórą nietoksyczny Po jednorazowym zażyciu właściwie nie toksyczny.Dane eksperymantalne / obliczeniowe.:LD50 szczur (doustne): > 2.000 mg/kgLC50 szczur (inhalacyjne): 5,45 mg/lLD50 szczur (dermalne): > 5.000 mg/kgDziałanie drażniąceOcena działania drażniącego:Nie działa drażniąco na oczy. Nie działa drażniąco na skórę.Dane eksperymantalne / obliczeniowe.:Nadżerki / podrażnienia skóry królik: Nie działa drażniąco.Poważne uszkodzenie / podrażnienie oczu królik: Nie działa drażniąco.Działanie uczulajace na drogi oddechowe / skóręOcena działania uczulającego.:Działa uczulajaco przy narażeniu dermalnym.Dane eksperymantalne / obliczeniowe.:test Bühlera mysz: Działa uczulajaco, wykazano w testach na zwierzętach. (OECD-dyrektywa 429)Działanie mutagenne na komórki rozrodczeOcena mutagenności:Produkt nie został zbadany. Stwierdzenie to opiera się na właściwościach poszczególnychkomponentów. Testy na działanie mutagenne nie wykazały obecności potencjału genotoksycznego.Kancerogenność


Strona: 12/19BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006Data / zaktualizowano: 28.01.2013 Wersja: 6.0Produkt: OSIRIS® 65 EC(ID nr 30504412/SDS_CPA_PL/PL)Data wydruku 28.01.2013Ocena kancerogenności:Produkt nie został zbadany. Stwierdzenie to opiera się na właściwościach poszczególnychkomponentów.Dane dot: epoksykonazol (PN); rac-1-[3-(2-chlorofenylo)-2,3-epoksy-2-(4-fluorofenylo)-propylo]-1H-1,2,3-triazol; (2RS,3RS)-3-(2-chlorofenylo)-2-(4-fluorofenylo)[(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)metylo]oksiranOcena kancerogenności:Wyniki testów na zwierzętach wskazuja na możliwość działania rakotwórczego.Dane dot: Metkonazol (ISO),; (1RS,5RS,1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzylo)-2,2-dimetylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo)cyklopentanolOcena kancerogenności:W długookresowych badaniach na gryzoniach wykazuje działanie rakotwórcze prawdopodobnie wnastępstwie uszkodzenia wątroby specyficznego dla gryzoni, co nie ma odniesienia do ludzi.----------------------------------Toksyczność reprodukcyjnaOcena toksyczności reprodukcyjnej:Produkt nie został zbadany. Stwierdzenie to opiera się na właściwościach poszczególnychkomponentów.Dane dot: epoksykonazol (PN); rac-1-[3-(2-chlorofenylo)-2,3-epoksy-2-(4-fluorofenylo)-propylo]-1H-1,2,3-triazol; (2RS,3RS)-3-(2-chlorofenylo)-2-(4-fluorofenylo)[(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)metylo]oksiranOcena toksyczności reprodukcyjnej:W badaniach na zwierzętach pojawiły się przesłanki wskazujące na skutki upośledzające płodność.----------------------------------Toksyczność rozwojowaOcena teratogenność:Produkt nie został zbadany. Stwierdzenie to opiera się na właściwościach poszczególnychkomponentów.Dane dot: epoksykonazol (PN); rac-1-[3-(2-chlorofenylo)-2,3-epoksy-2-(4-fluorofenylo)-propylo]-1H-1,2,3-triazol; (2RS,3RS)-3-(2-chlorofenylo)-2-(4-fluorofenylo)[(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)metylo]oksiranOcena teratogenność:W badaniach na zwierzętach zaobserwowano szkodliwe działanie na płód.Dane dot: Metkonazol (ISO),; (1RS,5RS,1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzylo)-2,2-dimetylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo)cyklopentanolOcena teratogenność:W badaniach na zwierzętach zaobserwowano szkodliwe działanie na płód.----------------------------------Działanie toksyczne na narządy docelowe przy wielokrotnym narażeniu (narażenie powtarzające się)Ocena toksyczności przy wielokrotnym podaniu:Produkt nie został zbadany. Stwierdzenie to opiera się na właściwościach poszczególnychkomponentów.


Strona: 13/19BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006Data / zaktualizowano: 28.01.2013 Wersja: 6.0Produkt: OSIRIS® 65 EC(ID nr 30504412/SDS_CPA_PL/PL)Data wydruku 28.01.2013Dane dot: epoksykonazol (PN); rac-1-[3-(2-chlorofenylo)-2,3-epoksy-2-(4-fluorofenylo)-propylo]-1H-1,2,3-triazol; (2RS,3RS)-3-(2-chlorofenylo)-2-(4-fluorofenylo)[(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)metylo]oksiranOcena toksyczności przy wielokrotnym podaniu:Substancja może spowodować specyficzne uszkodzenia organów po powtórzonym podaniuwiekszej dawki.Dane dot: Metkonazol (ISO),; (1RS,5RS,1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzylo)-2,2-dimetylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo)cyklopentanolOcena toksyczności przy wielokrotnym podaniu:W badaniach na zwierzętach po powtórzonym narażeniu zostały zaobserwowane efektyadaptacyjne.----------------------------------Pozostałe uwagi dotyczące toksycznościNiewłaściwe użycie może być szkodliwe dla zdrowia.SEKCJA 12: Informacje ekologiczne12.1. ToksycznośćOcena toksyczności wodnej:Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Może powodować długo utrzymujące sięniekorzystne zmiany w środowisku wodnym.Toksyczność dla ryb:LC50 (96 h) 7,1 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD 203; ISO 7346; 92/69/EWG, C.1)Bezkręgowce wodne:EC50 (48 h) 9,89 mg/l, Daphnia magna (Wytyczne OECD 202, część 1, statyczny)Rośliny wodne:EC50 (72 h) 12,5 mg/l (stopień wzrostu), Pseudokirchneriella subcapitata (Wytyczne OECD 201)EC50 (7 d) 0,822 mg/l (stopień wzrostu), Lemna gibba (OECD-Wytyczne 221, statyczny)12.2. Trwałość i zdolność do rozkładuOcena biodegradacji i eliminacji (H2O):Produkt nie został zbadany. Stwierdzenie to opiera się na właściwościach poszczególnychkomponentów.Dane dot: epoksykonazol (PN); rac-1-[3-(2-chlorofenylo)-2,3-epoksy-2-(4-fluorofenylo)-propylo]-1H-1,2,3-triazol; (2RS,3RS)-3-(2-chlorofenylo)-2-(4-fluorofenylo)[(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)metylo]oksiranOcena biodegradacji i eliminacji (H2O):Trudno ulega biodegradacji (według kryterów OECD)Dane dot: Metkonazol (ISO),; (1RS,5RS,1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzylo)-2,2-dimetylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo)cyklopentanolOcena biodegradacji i eliminacji (H2O):Trudno ulega biodegradacji (według kryterów OECD)


Strona: 14/19BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006Data / zaktualizowano: 28.01.2013 Wersja: 6.0Produkt: OSIRIS® 65 EC(ID nr 30504412/SDS_CPA_PL/PL)Data wydruku 28.01.2013----------------------------------12.3. Zdolność do bioakumulacjiOcena potencjału bioakumulacyjnego:Produkt nie został zbadany. Stwierdzenie to opiera się na właściwościach poszczególnychkomponentów.Dane dot: epoksykonazol (PN); rac-1-[3-(2-chlorofenylo)-2,3-epoksy-2-(4-fluorofenylo)-propylo]-1H-1,2,3-triazol; (2RS,3RS)-3-(2-chlorofenylo)-2-(4-fluorofenylo)[(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)metylo]oksiranPotencjał bioakumulacyjny:Czynnik biostężenia: 59 - 70, Oncorhynchus mykiss (OECD-Wytyczne 305)Nie gromadzi się w organizmach.Dane dot: Metkonazol (ISO),; (1RS,5RS,1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzylo)-2,2-dimetylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo)cyklopentanolPotencjał bioakumulacyjny:Czynnik biostężenia: 51 - 80, Lepomis macrochirusNie gromadzi się w organizmach.----------------------------------12.4. Mobilność w glebie (i inne pomieszczenia jeśli dostępne)Ocena wpływu transportu na środowisko.:Produkt nie został zbadany. Stwierdzenie to opiera się na właściwościach poszczególnychkomponentów.Dane dot: epoksykonazol (PN); rac-1-[3-(2-chlorofenylo)-2,3-epoksy-2-(4-fluorofenylo)-propylo]-1H-1,2,3-triazol; (2RS,3RS)-3-(2-chlorofenylo)-2-(4-fluorofenylo)[(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)metylo]oksiranOcena wpływu transportu na środowisko.:W przypadku dostania się do gruntu należy się liczyć z wiązaniem z cząsteczkami podłoża. Nieoczekuje się przedostania do wód gruntowych.Dane dot: Metkonazol (ISO),; (1RS,5RS,1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzylo)-2,2-dimetylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo)cyklopentanolOcena wpływu transportu na środowisko.:Substancja nie paruje z powierzchni wody do atmosfery.W przypadku dostania się do gruntu należy się liczyć z wiązaniem z cząsteczkami podłoża. Nieoczekuje się przedostania do wód gruntowych.----------------------------------12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvBProdukt nie zawiera żadnej substancji, która spełnia wymagania kryteriów PBT (trwałe, wykazującezdolność do bioakumulacji i toksyczne) oraz vPvB (bardzo trwałe/wykazujące wysoką zdolność dobioakumulacji)12.6. Inne szkodliwe skutki działaniaProdukt nie zawiera substancji wymienionych w Załączniku I do Rozporządzenia (EU) 2037/2000 osubstancjach ubożających warstwę ozonową.


Strona: 15/19BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006Data / zaktualizowano: 28.01.2013 Wersja: 6.0Produkt: OSIRIS® 65 EC(ID nr 30504412/SDS_CPA_PL/PL)Data wydruku 28.01.201312.7. Dodatkowe wskazówkiPozostałe wskazówki ekotoksykologiczne:Przestrzegać warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi orazw sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określonych wRozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz.U. nr 137, poz. 984) z późniejszymizmianami Dz.U. 27, poz.169 z 2009 r.SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami13.1. Metody unieszkodliwiania odpadówKlasyfikacja odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 września2001 r. sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz.1206):Postępowanie z odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz.U. 0 poz 21 z 08.01.2013 r) orazzgodnie z Ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11 maja 2001 (Dz.U. nr 63, poz.638 z późniejszymi zmianami).Opakowanie nieoczyszczone:Opakowania maksymalnie opróżnić, trzykrotnie wypłukać wodą i zwrócić do sprzedawcy.SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportuTransport drogą lądowąADRNumer UN (numer ONZ) UN3082Prawidłowa nazwa MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, CIEKLY, I.N.O.przewozowa UN:(zawiera EPOKSYKONAZOL, METKONAZOL)Klasa(-y) zagrożenia w 9, EHSMtransporcie:Grupa pakowania:IIIZagrożenia dla środowiska: takSzczególne środkikod tunelu: Eostrożności dlaużytkowników:RIDNumer UN (numer ONZ) UN3082Prawidłowa nazwa MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, CIEKLY, I.N.O.przewozowa UN:(zawiera EPOKSYKONAZOL, METKONAZOL)Klasa(-y) zagrożenia w 9, EHSMtransporcie:Grupa pakowania:IIIZagrożenia dla środowiska: tak


Strona: 16/19BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006Data / zaktualizowano: 28.01.2013 Wersja: 6.0Produkt: OSIRIS® 65 EC(ID nr 30504412/SDS_CPA_PL/PL)Data wydruku 28.01.2013Szczególne środkinie znaneostrożności dlaużytkowników:Transport żeglugą śródlądowąADNNumer UN (numer ONZ) UN3082Prawidłowa nazwa MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, CIEKLY, I.N.O.przewozowa UN:(zawiera EPOKSYKONAZOL, METKONAZOL)Klasa(-y) zagrożenia w 9, EHSMtransporcie:Grupa pakowania:IIIZagrożenia dla środowiska: takSzczególne środkinie znaneostrożności dlaużytkowników:transport zbiornikowcem Nie ocenianożeglugi śródlądowe:Transport drogą morskąIMDGSea transportIMDGNumer UN (numer ONZ): UN 3082 UN number: UN 3082Prawidłowa nazwaUN proper shippingprzewozowa UN:name:MATERIALZAGRAZAJACYSRODOWISKU,CIEKLY, I.N.O.(zawieraEPOKSYKONAZOL, METKONAZOL)Klasa(-y) zagrożenia w 9, EHSM Transport hazard 9, EHSMtransporcie:class(es):Grupa pakowania: III Packing group: IIIZagrożenia dla środowiska: takSubstancjaniebezpieczna wtransporciemorskim: TAKEnvironmentalhazards:Szczególne środkiostrożności dlaużytkowników:nie znaneSpecial precautionsfor user:ENVIRONMENTALLY HAZARDOUSSUBSTANCE,LIQUID, N.O.S.(containsEPOXICONAZOLE,METCONAZOLE)yesMarine pollutant:YESNone knownTransport drogąpowietrznąIATA/ICAOAir transportIATA/ICAO


Strona: 17/19BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006Data / zaktualizowano: 28.01.2013 Wersja: 6.0Produkt: OSIRIS® 65 EC(ID nr 30504412/SDS_CPA_PL/PL)Data wydruku 28.01.2013Numer UN (numer ONZ): UN 3082 UN number: UN 3082Prawidłowa nazwaprzewozowa UN:UN proper shippingname:MATERIALZAGRAZAJACYSRODOWISKU,CIEKLY, I.N.O.(zawieraEPOKSYKONAZOL, METKONAZOL)ENVIRONMENTALLY HAZARDOUSSUBSTANCE,LIQUID, N.O.S.(containsEPOXICONAZOLE,METCONAZOLE)Klasa(-y) zagrożenia w 9, EHSM Transport hazard 9, EHSMtransporcie:class(es):Grupa pakowania: III Packing group: IIIZagrożenia dla środowiska: tak Environmental yeshazards:Szczególne środkiostrożności dlaużytkowników:nie znaneSpecial precautionsfor user:None knownTransport luzem zgodnie z załącznikiem II dokonwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBCTransport in bulk according to Annex IIof MARPOL73/78 and the IBC Codeprzepis: Nie oceniano Regulation: Not evaluatedTransport dozwolony: Nie oceniano Shipment approved: Not evaluatedNazwa zanieczyszczeń: Nie oceniano Pollution name: Not evaluatedRodzaj zanieczyszczeń: Nie oceniano Pollution category: Not evaluatedRodzaj jednostkipływającej:Nie oceniano Ship Type: Not evaluatedSEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych15.1. Specjalne przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia iśrodowiska specyficzne dla substancji i mieszaninyUstawa z dnia 18.12.2003 o ochronie roślin (Dz.U. Nr. 11 , poz. 94 z 2004 r.) z późniejszymizmianami Dz.U. Nr. 173, poz.1808 i Dz.U. Nr. 273, poz.2703 z 2004 r.; Dz.U. Nr. 163, poz. 1362 z2005 r.; Dz.U. Nr.92, poz. 639, Dz.U. Nr.170, poz. 1217 i Dz. U. 171, poz. 1225 z 2006 r; Dz.U.Nr.80, poz.541 z 2007r., tekst jednolity z dnia 25.07.2008 Dz.U. Nr. 133 poz. 849 i Dz.U. 98, poz.817z 2009 r.Ustawa z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr.63, poz.322)Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13.05.2004 w sprawie wykazu substancjiaktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione (Dz.U. Nr. 130, poz. 1391)z późniejszymi zmianami Dz.U. Nr. 254, poz. 2553 z 2004 r i Dz.U. Nr. 139, poz.1169, Dz.U. 230,poz.1959 z 2005 r; Dz.U. Nr.135, poz.956, Dz.U. Nr. 127, poz.891 i Dz.U. Nr.227, poz. 1662 z 2006r. oraz Dz.U. 144, poz.1009 z 2007r. oraz Dz.U. Nr. 95, poz.605 i Dz.U. Nr. 218, poz.1398 z 2008 r.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.08.2012 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacjisubstancji i ich mieszanin. (Dz.U. 2012.1018).Znakowanie opakowań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 25 kwietnia 2012 r. w sprawieoznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórychmieszanin (Dz.U. Nr 00, poz.445).


Strona: 18/19BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006Data / zaktualizowano: 28.01.2013 Wersja: 6.0Produkt: OSIRIS® 65 EC(ID nr 30504412/SDS_CPA_PL/PL)Data wydruku 28.01.2013Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8.06.2004 w sprawie wymagań dotyczącychtreści etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin (Dz.U. Nr. 141, poz. 1498 z 2004 r.) zpóźniejszymi zmianami z 1.09.20004 (Dz.U. Nr. 202, poz. 2074)Wszelkie prace z produktem należy wykonywać zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracyi Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa ihigieny pracy (Dz.U. nr 129, poz.844), tekst jednolity Dz.U.169, poz.1650 z 2003 r. z późniejszymizmianami Dz.U. nr 49 poz.330 z 2007 r. i Dz.U. Nr. 108, poz. 690 z 2008r.Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń inatężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217, poz.1833 z 2002 r)zpóźniejszymi zmianami (Dz.U. nr 212, poz.1769 z 2005 r ; Dz.U. nr 161, poz.1142 z 2007 r; Dz.U. nr105, poz.873 z 2009 r i Dz.U. nr 141, poz.950 z 2010 r.)Dot. użytkowników danego środka ochrony roślin : ' W celu uniknięcia zagrożenia dla człowieka iśrodowiska należy postepować zgodnie z instrukcją użycia.'15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznegoUwagi dotyczące obchodzenia się z produktem są zawarte w sekcji 7 i 8 tej karty charakterystykiSEKCJA 16: Inne informacjeW celu prawidłowego i bezpiecznego obchodzenia się z produktem należy przestrzegaćdozwolonych warunków zgodnie z zaleceniami na etykiecie produktu.Pełne teksty klasyfikacji włączając znaczenie symboli zagrożenia, zwrotów wskazujących rodzajzagrożenia, znaczenie fraz R, oraz uwagi o niebezpieczeństwie o ile zostały wymienione w sekcji 2lub 3.XnSzkodliwy.NNiebezpieczny dla środowiska.XiDrażniący.22 Działa szkodliwie po połknięciu.63 Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długoutrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę.43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.20/22 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długoutrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.21 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą .38 Działa drażniąco na skórę .41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadkupołknięcia.66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanieskóry.67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.40 Ograniczone dowody działania rakotwórczego.50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długoutrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Strona: 19/19BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006Data / zaktualizowano: 28.01.2013 Wersja: 6.0Produkt: OSIRIS® 65 EC(ID nr 30504412/SDS_CPA_PL/PL)Data wydruku 28.01.2013Skin sens.Uczula skórę.Carc.RakotwórczośćRozrod.Działanie toksyczne na rozrodczość.Eco acuteZagrożenie dla środowiska wodnego - ostreAquat. chronic Zagrożenie dla środowiska wodnego - chroniczneTox. ostraToksyczność ostraSkin irrit.Działanie żrące/drażniące na skóręEye irritDziałanie drażniące na oczyaspiracjaniebezpieczeństwo aspiracjiSTOT jednorazowe Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe)Carc. Cat. 3Substancje rakotwórcze Kategoria 3: Materiały, które ze względu naswoje możliwe działanie rakotwórcze na człowieka, dają powód doniepokoju.Repr. Cat. 3Substancje działajace toksycznie na rozrodczość (upośledzające rozwójpotomstwa) Kategoria 3: Substancje, które dają powód do niepokoju zewzględu na ich prawdopodobne działanie szkodliwie na płód ludzki(hamujące rozwój) lub substancje, które dają powód do niepokoju zewzględu na ich prawdopodobne działanie szkodliwe na zdolnościrozrodcze (płodność) człowieka.H411Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.H351Podejrzewa się, że powoduje raka.H361fdPodejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łoniematki.H302Działa szkodliwie po połknięciu.H361dPodejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.H319Działa drażniąco na oczy.H315Działa drażniaco na skórę.H317Może powodować reakcję alergiczną skóry.H332Działa szkodliwie w następstwie wdychania.H402Działa szkodliwie na organizmy wodne.H412Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.H318Powoduje poważne uszkodzenie oczu.H312Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.H304Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.H336Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.H400Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.H410Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałeskutki.Dane zawarte w karcie charakterystyki oparte są na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu i opisująprodukt w zakresie wymogów bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane w żadnym przypadku zaopis jakości towaru (specyfikacja produktu). Gwarancja określonych właściwości lub przeznaczenieproduktu dla konkretnych zastosowań nie może wynikać z danych zawartych w karcie charakterystyki.Ewentualnych praw patentowych, jak i istniejących przepisów i postanowień odbiorca naszego produktujest zobowiązany przestrzegać we własnym zakresie.Pionowe kreski widoczne po lewej stronie wskazują na zmiany w stosunku do poprzedniej wersjii.

More magazines by this user
Similar magazines