letak GRS Kamnik

grzs.si

letak GRS Kamnik

Nalogo projektiranja novega bivaka smo zaupaliarhitektu in alpinistu Mihi Kajzelju, ki jeizrisal na~rte za bivaka, ki sta bila v zadnjihletih postavljena na primorskih Muzcih in naKotovem sedlu. Funkcionalnost, opaznostin vpetost v ~udovit naravni ambient podDolgimi stenami ter nenazadnje ~im manj{istro{ki so na{a glavna vodila. Vsekakor paje s stro{ki materiala in izdelave neposrednopovezana postavitev objekta. Dru{tvo/Postaja gorske re{evalne slu`be Kamnik je~lanica gorsko re{evalne zveze Slovenijein {teje 46 ~lanov in pripravnikov. Denarnasredstva pridobiva le za povra~ila materialnihstro{kov ~lanov na akcijah in usposabljanjih,za nakup osebne in skupne tehni~neopreme ter za stro{ke delovanja dru{tva. Zaostale potrebe je treba denar zbirati. Zatoprosimo, da za postavitev novega zaveti{~aprostovoljno darujete kot posameznik 20 ali50 EUR ali kot donator 200 ali 500 EUR.Na `eljo bo va{e ime izpisano na spominskiplo{~i na bivaku. Za darovana sredstva,ki jih naka`ete na transakcijski ra~un02312-0035354472, sklic 2100 ali jih osebnoizro~ite ~lanom postaje GRS Kamnik, se vamnajlep{e zahvaljujemo.DRUŠTVO GRS KAMNIKPerovo 20, 1241 KamnikBIVAKGRS KAMNIKOb nesre~i vgorah pokli~i ((112))Sre~no pot v gore in ~im ve~krat obi{~ite novibivak. To vam `elimo ~laniGRS KamnikOb nesre~i vgorah pokli~i ((112))


Postavitev bivaka leta 1973Bivak Pavla Kemperla stoji na Legarjih na Velikihpodih na nadmorski vi{ini 2070 m. Je edennajvi{je le`e~ih bivakov v na{ih gorah. Imenovanje po enem od za~etnikov alpinizma v Kamni{ko- Savinjskih Alpah in na~elniku postaje Gorskere{evalne slu`be Kamnik v letih 1951 − 1968.Kemperle je bil tudi pobudnik izgradnje bivaka.Bivak stoji na kri`i{~u poti, ki vodijo od Zoisoveko~e na Kokr{kem sedlu proti vzhodu ~ez Malavratca na Legarje in naprej po podih ~ez Slemena Tursko goro in naprej na Kamni{ko sedlo ali sTurske gore na Okre{elj. Druga pot se od bivakaodcepi proti severu na najvi{je vrhove Kamni{kihAlp: Grintovec (2558 m), Dolgi hrbet (2473 m),Skuto (2532 m) ali ~ez preval Mlinarsko sedloproti ^e{ki ko~i na Ravneh.Ker le`i na kri`i{~u pomembnih poti, je v teh letihnudil zavetje planincem, ki so jih na Velikih podihujeli nevihta, no~, sne`ni mete`, leden prehod~ez Jurjevec, ki so se zgubili ali omagali. Skromnaoprema bivaka zadostuje komaj za pre`ivetjein temu je bivak tudi namenjen. Marsikateregaplaninca pa smo na{li s pomo~jo vpisne knjige,~e se je le vpisal. Nekajkrat smo se vanj zateklitudi gorski re{evalci, ko smo iskali ponesre~eneali izgubljene. Posebno tisti, ki so bili prisiljeniuporabiti to skromno zavetja vedo, kako pravpride v nuji.Z uro in pol hoje oddaljenim bivakom pod Skuto naMalih podih se lepo dopolnjujeta v osnovnem poslanstvu:za{~ititi planince pred najhuj{im.Bivak je bil zgrajen v kamni{kem podjetju Alprem,notranjo opremo pa so izdelali ~lani postaje GRSKamnik. Zaradi slabega vremena v jeseni se jepostavitev zavlekla za eno leto. Iz doline ga je leta1973 pripeljal voja{ki helikopter, ~lani postaje podtedanjim vodstvom na~elnika Toneta [karje so ga− po predhodni pripravi temeljev – pritrdili v nekajurah. V 35 - ih letih pa je »kiosk«, kot ga planinciimenujejo zaradi tipske izgradnje, v krutih gorskihrazmerah pri~el razpadati. Njegov ~as se izteka.Zato smo se odlo~ili, da ga odpeljemo v dolino innadomestimo z novim.

More magazines by this user
Similar magazines