St. Ferdinand Church - Parafia św. Ferdynanda w Chicago

saintferdinand.org

St. Ferdinand Church - Parafia św. Ferdynanda w Chicago

St. Ferdinand ChurchRECTORY: 5900 WEST BARRY AVENUE PHONE: 773/622-5900September 19, 2004Twenty-fifth Sunday in Ordinary TimePhoto by Romuald Gluch


September 19, 2004 Twenty-fifth Sunday in Ordinary Time Page FiveSt. Ferdinand's Ushers / Men's Clubare serving up the best36th GOLDEN PANCAKE PBREAKFASTASTOctober 24, 2004from 8:00 a.m. until 12:00 Noon.3131 North Mason AvenueA complete menu:Pancakes, Orange Juice, Fruit Topping,Sausages, Butter, Syrup,Coffee, Tea or Milk.SPECIAL FEATURES:Door Prizes for Adults and Children.Donation at the door: $5.00/Adults,$3.00/Children.For tickets at a discount($4.00/Adults; $2.00/Children)see the UshersFor information call Mike Bisceglie at773/622-1815.What's FREE at Market Day this month? FREE MAC ‘N’CHEESE RAVIOLI! When you buy any 3 items from theorder form insert (limit 2). Items include: Smoothies,Garlic & Herb Shrimp, Oven Ready Butterfly Shrimp,French Breadsticks, Pepperoni Piazzatas & ChocolateChip Cookie Dough.What's NEW this month? Sausage & Egg PancakeSandwich, Ocean Spray Wildberry Singles & ChickenChipotle Quesadilla Rolls.What's COOKING this month? We will be samplingPumpkin Praline Cheesecake and Chicken Bites at theOctober pick-up.Celebrate Oktoberfest with Market Day! Include thesefavorites at your celebration: Rack of Pork Roast, SoftPretzels, Potato Pancakes, Deli-Style Hot Dogs, CornedBeef Stew, Cinnamon Apple Slices, Deli-Style ReubenBake or Awesome Caramel Apple Grannies.No TRICKS - just TREATS at Market Day! Halloweentreats for home or to share include: Giant CinnamonGoldfish Grahams (25 pkgs.), Hi-C Fruit Snacks VarietyPack (27 pkgs.), Mini Jack O’Lantern Pumpkin Cookies(50 pkgs.), Cheddar Cheese Goldfish Crackers (25 pkgs.)& Premium Microwave Popcorn (32 pkgs.).How can you get in on all of this? October order formsare available in the back of church. Completed order formsare due in Church by Sunday, October 3rd. Internet ordersdue by NOON, Wednesday, October 6th. PICK UP isSATURDAY, OCTOBER 9th, 10:00 A.M. in the activitycenter. Any questions call Tammy Sammarco (773) 286-5235. Thank you your September orders. St. Ferdinandschool earned over $600.00, we appreciate your support!The students at St. Ferdinand need your help and support. They are raising funds for classroom enhancements. We havechosen the “Seasons of Sharing” fundraising brochure program, “A Season To Be Jolly!” This will be the second yearwe have participated in this program. Last year we successfully earned $5,000.00 profit.Please take a look through the 48 page “A Season To Be Jolly” brochure when asked by a student. This brochure featuresa collection of the finest gift-wraps and coordinating accessories, seasonal candles, fine chocolates, delicious confections,magazine subscription, home decor and distinctive gifts. There's something special for everyone and a fewfavorites for yourself. The products are top quality and your satisfaction is always guaranteed. St. Ferdinand receives50% profit on all items sold.This year our hope is to raise $7,500.00! When we reach this goal our principal, Dr. Mastalerz, has agreed to "SHAREHER HAIR" with the 'Locks of Love' organization. That's right she will cut her +12" of hair for this worthy cause!If you are interested in looking at a catalog and a student has not approached you, please contact Tammy Sammarco at(773) 286-5235 and a brochure will be sent to you! Completed orders are due in school with payment by Friday, September 24.Orders will be delivered by October 22.


Page Six Twenty-fifth Sunday in Ordinary Time September 19, 2004Zapewne niektórzy z was zuwa¿yli,¿e przy wejœciu do Koœcio³a pojawi³ysiê dwa nowe obrazy: Matki BoskiejCzêstochowskiej i Matki BoskiejNieustaj¹cej Pomocy. Pierwszy obrazznalaz³ siê w naszym Koœciele dziêkiKlubowi Dobrego Pasterza. ObrazMatki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocyzasponsorowa³a jedna z naszych polskich parafianek,w podziêkowaniu za ³aski i pomoc jak¹ otrzyma³aw ostatnich latach. W ubieg³ym roku autor obrazu zaproponowa³nam kupno tego, piêknego obrazu, ale niestetynasza parafia nie mog³a pozwoliæ sobie na taki wydatek.Zamieœciliœmy og³oszenie w biuletynie na ten temati znalaz³a siê osoba, która zaproponowa³a zasponsorowanietego w³asnie obrazu. Nie ujawniamy imieniaosoby, gdy¿ woli ona pozostaæ anonimowa.Jesteœmy bardzo wdziêczni naszej parafiance, za tak szlachetnydar i mamy nadziejê, ¿e wszyscy nasi parafianiekarzystaj¹c z okazji bêd¹ mogli skierowaæ swoje modlitwydo Matki Bo¿ej Czestochowskiej i Matki Bo¿ejNieustaj¹cej Pomocy.Proboszcz Cortesi.Klub Podhalan i Mi³oœników Tatrserdecznie zaprasza cz³onkówi sympatyków na powakacyjnespotkanie w niedzielê 26 wrzeœniapo Mszy œw. o godzinie 10:45w sali Mc Manus.Jeœli pragniesz s³u¿yæpomoc¹ kap³anom przysprawowaniu Mszy œwiêteji podczas innychnabo¿eñstw liturgicznychjako Ministrant lubMinistrantka, skontaktuj siêz Sr. Mariol¹ osobiœcie lubtelefonicznie dzwoni¹c podnumer: 773/889-7979.Kó³ka Ró¿añcowe10 paŸdziernika 2004 roku Kó³kaRó¿añcowe zapraszaj¹ na zakoñczenieObjawieñ Fatimskich, organizuj¹c pielgrzymkêdo Merrilville-Indiana. Koszt przejazduoraz posi³ek wynosi $15 od osoby.Wyjazd z parkingu o godzinie 9:00 rano.W sprawie informacji i rezerwacji prosimydzwoniæ do:Melania Novak 773/637-8784Helena Lesak 773/745-7004.Gor¹co zachêcamy chêtnych do pe³nieniapos³ugi lektora w naszej parafii. Przezczytanie Pisma œw. na Mszy œw. s³u¿ymyca³ej wspólnocie parafialnej i jeszczebardziej wchodzimy w treœæ S³owaBo¿ego.Prosimy o kontakt z ks.Markiem Jurzykiem tel. 773-622-5900 wewn. 5PARAFIALNY KLUB MARSZA£KÓWzaprasza na tradycyjne œniadanie -Z³ote PlacuszkiNiedziela, 24 paŸdziernik, 2003od godz. 8:00 rano do 12:00 w po³udnie3131 N. Mason AvenueMenu: Placuszki, Sok pomarañczowy, kie³baski,mas³o, syrop, kawa, herbata, mlekoNIESPODZIANKI DLA DZIECII DOROS£YCHBilety mo¿na zakupiæ przy drzwiachw cenie:Doroœli:$5.00/Dzieci:$3.00Informacji dotycz¹cych zni¿kowych biletówmo¿na zasiêgn¹æ u Marsza³kówDoroœli: $4.00 Dzieci: $2.00Bilety mo¿na zakupiæ u Panów Marsza³kóww przedsionku koœcio³a.


September 19, 2004 Twenty-fifth Sunday in Ordinary Time Page SevenDrodzy przyjaciele w Chrystusie,25 i 26 wrzeœnia podczas mszy œw. bêdziemymieli dwie tace niedzielne. Druga sk³adka zostanie przeznaczonana wsparcie dwóch, nagrodzonych czasopismarchidiecezjalnych: The Catholic New Word and ChicagoCatolico-wydanie w jezyku hiszpañskim. Sukces jakiodnosz¹ te gazety pomaga mi w g³oszeniu s³owa Bo¿egoi nauczaniu wiary katolickiej. Te dwie publikacje, opróczdochodów z reklamy i prenumeraty potrzebuj¹ naszegowsparcia by mog³y pe³niæ misjê w wierze w której s¹wydawane.Wszyscy wiemy, ¿e Katolicy musz¹ byæ informowanii utwierdzani w swojej wierze w dzisiejszymœwiecie. Œwieckie media nie zawsze pokazuj¹ wydarzeniazwi¹zane z nasz¹ wiar¹ w prawdziwym œwietle. “TheCatholic New Word” i “Chicago Catolico” przekazuj¹nam informacje o wszystkich wydarzeniach na œwiecioraz z naszych powiatów (Cook i Lake) zwi¹zanychz nasz¹ religi¹.Jako arcybiskup, nauczyciel Katolickiej wiary.Dziêki moim artyku³om i artyku³om innych biskupóworaz jednych z najlepszych dzienikarzy katolickich,dowiecie siê rzeczy, o których nie przeczytacie w œwieckichczasopismach. Patrzenie na œwiat przez pryzmatnaszego Koœcio³a jak równie¿ patrzenie na Koœció³ przezpryzmat naszego œwiata umacnia nasz¹ g³êbok¹ wiarê.Koszty zakupu naszego czasopisma nie s¹ wysokiei szczerze wierzê, ¿e wiekszoœæ z was zaprenumerujenasze czasopisma. Wszystkim tym, którzy ju¿ wspierajanasze wydawnictwo, chcia³bym serdecznie podziêkowaæ.Wszyscy zainteresowani proszeni s¹ o dzwonienie podnumer: (312) 655-7777 w sprawie prenumeraty. Ka¿dawasza ofiara na rzecz wydawnictwa podczas drugiejsk³adki w dniach 25 i 26 wrzeœnia bêdzie ogromn¹pomoc¹.Niech Bóg was b³ogos³awi i wszystkich którychkochacie.Wasz oddany w Chrystusie,Francis Cardinal George, O.M.I.Archbishop of ChicagoZaoszczêdŸ 50% na: Obiedzie, Kinie, Sportach, Hotelachi Wielu innych atrakcjach. Wydawanie pieniêdzy mo¿e byæte¿ niez³a zabaw¹. Zakup ksi¹¿eczkê z kuponami za jedyne$20. Po informacje dzwoñ do Lucille Hanson pod numer:708/ 583-1922.Biuletynowe przypomnienie: wszystkie biuletynowe og³oszenia na 26wrzeœnia prosimy dostarczyæ do parafii nie póŸniej jak na godzinê9:00 rano w poniedzia³ek 20 wrzeœnia. Og³oszenia te¿ mo¿nadostarczyæ wczeœniej lub wys³aæ faxem na numer 773/ 622-5903,lub te¿ wys³aæ internetem bulletin@saintferdinand.orgTACA NIEDZIELNAXXIV Niedziela Zwyk³a, 11-12 wrzeœnia 2004W kopertkach $ 7,665.25W gotówce $ 3,781.81CA£OŒÆ $11,447.06Podsumowuj¹c nasz¹ tacê niedzieln¹ z ostatnich osiemnastumiesiêcy, zauwa¿y³em parê zaskakuj¹cych, a tymsamym niepokoj¹cych rzeczy:1. Rocznie do naszej parafii nale¿y oko³o 3600 do 3650zarejestrowanych rodzin co daje nam oko³o 11,000parafian. Porównuj¹c ten fakt do frekfencji we Mszachœw. mo¿emy obliczyæ, ¿e uczestnictwo we Mszy spad³oo 12% w roku 2002 i o 13% w roku 2003.2. W zesz³ym roku nasza taca niedzielna by³a o 13%ni¿sza ni¿ zamierzony cel, a w ostatnich 11 tygodniachni¿sza a¿ o 20% od œredniej -wyznaczonego celu- narok 2002-2003. Mimo, ¿e zmniejszyliœmy nasze wydatkio 12%, nie uda³o siê nam jednak zmniejszyæ naszegodeficytu.3. Pomimo tego, ¿e miesi¹c sierpieñ mia³ po piêæ niedzielw tym roku jak i w roku ubieg³ym, nie by³ to dobryokres pod wzglêdem frekfencji na Mszach œw.Porównuj¹c tacê niedzieln¹ z sierpnia tego roku doroku ubieg³ego, wasze ofiary zwiêkszy³y siê o $700tygodniowo, podczas gdy liczba kopert zmala³a o 100sztuk. Fakt ten wskazuje na to, ¿e ofiary sk³adane wkopertkach obni¿y³y siê o $600 tygodniowo.4. Osoby u¿ywaj¹ce naszych kopertek ofiaruj¹ w granicach$10 do $12 tygodniowo, natomiast pozostaliuczestnicy Mszy œw. sk³adaj¹ donacjê w wysokoœci $1.Osoby, które u¿ywaj¹ czeków, przeznaczaj¹ na rzeczkoœcio³a $10, $20 lub $25 tygodniowo. Oko³o 50%otrzymanych czeków jest wypisanych na wy¿ejwymienione sumy.Podsumowuj¹c, mogê stwierdziæ, ¿e jedynie od wasdrodzy parafianie zale¿y czy parafia Œw. Ferdynandaprzestanie siê borykaæ z wielkim deficytem czy te¿ deficytten bêdzie siê nieustanie zwiêksza³.Jak rozwi¹zaæ ten problem? Nasuwaj¹ mi siê trzyrozwi¹zania:zwêkszyæ ofiary na rzecz koœcio³a; liczniejuczestniczyæ we mszach œw; zredukowaæ kolejne pos³ugii etaty, które ofiarujemy naszym parafianom. Zastanówmysiê wszyscy nad tym i podejmijmy stosowne rozwi¹zanie.Daniel P. Costigan, Menad¿er ParafiiCOR’sO Honorowy krwiodawcoR niezapomnij oddaæ krwiN do naszego banku krwi -E 3 paŸdziernikaR


St. Ferdinand Church5900 West Barry AvenueChicago, IL 60634-5128St. Ferdinand ParishRev. David J. Cortesi, PastorRev. William M. Holbrook, Associate PastorRev. Marek Jurzyk, Associate PastorRev. Roman Rataj, Associate PastorRev. Joseph Kromenaker, ResidentIrwin Hotcaveg, DeaconRonald Weiner, DeaconSUNDAY MASSES:CHURCH / Koœcio³:Saturday: 5:00 PMSunday: 7:30 AM 12:30 PM9:00 AM 3:00 PM (Polish)10:45 AM (Polish), 5:00 PM6:30 PM (Polish)CHAPEL / Kaplica7:30 AM (Polish), 10:30 AM, and 12:15 PM (Italian).RECONCILIATION / SpowiedŸSaturday: 8:45-9:30 AM or by appointment in therectory. Sobota: 6:30 wieczorem.St. Ferdinand School - 773/622-3022Dr. Lucine Mastalerz, PrincipalChristian OutReach (COR) - 773/622-9732Mrs. Lu Caravette, DirectorReligious Education Office - 773/622-3022 ext. 366Mr. Joseph Kummer, D.R.E.Missionary Sisters of Christ the King - 773/889-7979Sr. Gracjana Ziêba, SuperiorBusiness Manager - 773/622-5900 ext. 3Mr. Daniel P. CostiganTo register please come to the rectory during business hours:9:00 AM - 12:00 Noon & 1:00 PM - 8:30 PMMonday - FridayBaptism of children is celebrated at 1:45 p.m. in English on thesecond and fourth Sundays of the month, and in Polish onthe first and third Sundays of the month.To register, please call the rectory.Pre-Baptism class is required for baptism of the first child.The class in English is held on the first Wednesday of eachmonth at 7:30 p.m. in the rectory, and in Polish on theTuesday before the first Sunday of the month at 7:30 p.m. inChurch. Please call the rectory to reserve a place in the class.Marriages must be arranged at least four months prior to theceremony. Please call the rectory.

More magazines by this user
Similar magazines