Loa muutmise eelnõu - Keskkonnaministeerium

envir.ee

Loa muutmise eelnõu - Keskkonnaministeerium

EELNÕU13.06.2012. a käskkirjaga nr 528 antudvee erikasutusloa nr L.VV/321628 muutmineKeskkonnaministeerium andis 13.06.2012. a käskkirjaga nr 528 Veeteede Ametile veeerikasutusloa nr L.VV/321628 Kihnu väinas Saareotsa kanali süvendamiseks mahus kuni8500 m 3 . Süvendustööde keskkonnamõju vähendamiseks ei tohi töid teha 1.aprillist kuni1.augustini.Veeteede Amet esitas 03.05.2013 vee erikasutusloa nr L.VV/321628 muutmise taotluse.Taotlus saabus ja registreeriti Keskkonnaministeeriumis 06.05.2013, nr 3928-1. Taotlusekohaselt soovitakse muuta nimetatud loa punkti 5.1, sõnastades selle järgmiselt: töid ei tohiteha ajavahemikus 1. aprillist kuni 1. juulini. Taotluse esitamise ajendiks on, et samaspiirkonnas asuvale Munalaiu sadama süvendamiseks on AS Saarte Liinidele väljastatud veeerikasutusluba nr L.VV/3219389, kus punktis 5.1 on tööde läbiviimise piiranguks märgitud1. aprill kuni 1. juuli. Lisaks on 2010. aastal koostatud OÜ E-Konsult poolt Munalaid-Manilaid ja Kihnu sadamate hüdrotehniliste rajatiste rekonstrueerimise vee erikasutusloataotluse keskkonnamõju hindamise aruanne, mis on heakskiidetud Keskkonnaministeeriumipoolt 17.08.2010 kirjaga nr 11-2/4367-4. Aruande kohasel on tööde tegemise piiranguks1. aprill kuni 1. juuli.Loa tingimuste muutmine ei ole olulise keskkonnamõjuga tegevus keskkonnamõju hindamiseja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lg 1 kohaselt, küll aga peab loa andjaanalüüsima, kas vee erikasutusel on oluline keskkonnamõju KeHJS § 11 lg 4, § 6 lg 2 p 18,§ 6 lg 3, § 3 p 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määrus nr 224 „Tegevusvaldkondade,mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatudloetelu 1 “ § 11 alusel. Keskkonnaministeerium on 17.08.2010 kirjaga 11-2/4367-4 kiitnudheaks keskkonnamõju hindamise aruande Munalaid-Manilaid ja Kihnu sadamatehüdrotehniliste rajatiste rekonstrueerimise vee erikasutusloa taotlemiseks, millest nähtub, etsüvendustöid ei tohi teha ajavahemikul 1. aprill kuni 1. juuli. Lisaks küsisKeskkonnaministeerium loa tingimuste muutmise kohta seisukohta Keskkonnaametilt.Keskkonnaamet oma 16.05.2013 e-kirjaga nõustub loa muutmise taotlusega.Vee erikasutusluba muudetakse, kui veeseaduse § 9 lg 10¹ p 5 kohaselt on vee erikasutusloaomaja esitanud selleks põhjendatud taotluse.


Veeseaduse § 9 1 lg 1 kohaselt avaldab vee erikasutusloa andja vee erikasutusloa taotlusesaamisest alates 21 päeva jooksul pärast vee erikasutusloa taotluse menetlusse võtmistsellekohase teate veebiväljaandes Ametlikud Teadaanded. Teade vee erikasutusloa muutmisekohta avalikustati 17.05.2013. a. Teade vee erikasutusloa ja otsuse eelnõu valmimisestavalikustati veebiväljaandes Ametlikud Teadaanded 11.06.2013.Tulenevalt eeltoodust ja lähtudes veeseaduse § 9 lg 10 1 p-st 5 otsustan:muuta 13.06.2012. a käskkirjaga nr 528 antud vee erikasutusloa nr L.VV/321628punkti 5.1 ja sõnastada see järgmiselt:5.1. Tööde minimaalsema keskkonnamõjusaavutamise meetmedTöid ei tohi teha ajavahemikul 1. aprillkuni 1. juuli.Kõik ülejäänud loa tingimused jäävad kehtima.Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitadeskaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.Rita AnnusSaata: Veeteede Amet (Valge 4, 11413 TALLINN)

More magazines by this user
Similar magazines