407 / 407 SW - Peugeot

peugeot.hr

407 / 407 SW - Peugeot

Peugeot //407 / 407 SW


Savr{ena kemijaKupnjom Peugeotovog vozila nekupujete samo dobar dizajn ilimotor, ve} cijelu jednu viziju. Izraz tevizije, kao i utjelovljenje ideala sametvrtke, a taj je ispunjenje va{ih `elja,novo je vozilo Marke Peugeot. ^etirivrijednosti koje tvore tu viziju suesteti~nost, dinami~nost, sigurnostkvalitete i inovacija. Na tim je~etirima vrijednostima zasnovansvaki na{ model.[to to zna~i za vas?Ljepotu! Izra`ajni dizajn i ~isto}ulinija, naslje|e jedne duge tradicije.Strast! Ona nas tjera da stvaramovozila u skladu sa zahtjevima ceste ioblikovana po va{oj mjeri, kakobismo u vama probudili `elju zavo`njom te kako bi i najmanja vo`njapostala pravo putovanje.Pouzdanost! Sva su na{a vozilaproizvedena po najstro`im normamakoja vam jam~e kvalitetu izvedbe, asamim time i potpununeoptere}enost u vo`nji.Inteligenciju! Inovativnim rje{enjimanastojimo odgovoriti va{impotrebama i predvidjeti budu}nost.Ove ~etiri vrijednosti, poput ~etirilinije koje teku i isprepli}u sestranicama ove bro{ure, zapisane suu na{im genima, a prepoznat }ete ihu svakom na{em ve} proizvedenomvozilu, kao i u onima koja }e teksutra nositi znak na{e tvrtke.Upravo stoga }e kemija izme|u vas iva{eg vozila biti savr{ena.


Otkrivanje 04Vo`nja 22Sigurnost 24Izbor 26


OtkrivanjeNovo vi|enje automobila?^im ga ugledate, njegov novi, sna`nidizajn }e vam sve re}i. Odva`ne linijeucrtane u njegov o{tar profil zovu vask novim horizontima. [iroko polo`enna cesti 407 odi{e temperamentom.Nakon uzbu|enja, osjetit }ete spokoj,gotovo opipljiv, shva}aju}i njegovoopredjeljenje da bude istovremeno idinami~na i sigurna cestovna krstarica.Zaustavite se i pogledajte njegovprednji kraj.Pred vama je znak koji simbolizira svusuvremenost Peugeota 407, ponovoro|eni izvorni osje}aj zadovoljstvaautomobilom.


10OtkrivanjePoziv na putovanjeDosta vam je tra`enja; sve drugo jeneusporedivo? Kako bi vas poveoizvan utabanih staza, Peugeot 407 SWosvaja nova podru~ja. Posebno onaestetska. Odatle njegov toliko osobanizgled, koji sam po sebi, poziva naputovanje.Rafinirana silueta s prednje strane, a sastra`nje kompaktna, isklesana ulinijama toliko fluidnim koliko ifuturisti~kim. Unutra{njost odajejednako tako sofisticiranu dinami~nost.Otvorena svijetu i izvanrednoosvijetljena. Prostrana i prisna.Pr{ti od prakti~nih ideja kako biu~inkovito udovoljila najraznovrsnijimsituacijama modernog `ivota. [to seti~e njegovih performansi, od prvogmomenta ste ih zapazili. Svojimizgledom velikog putni~kog vozila koje~vrsto prijanja uz cestu, nagovje{tajneizrecivog zadovoljstava preto~ava udokaz.Novi izgled prednje strane topotvr|uje: svijet se mijenja, Peugeotnapreduje. I u tom kretanju,prepu{tate se da vas ponese.


Prostrano vjetrobransko staklo pru`a{iroki pogled na cestu, a ostakljenipanoramski krov* u direktnoj jepovezanosti s nebom. Va{a vizijaautomobila, i svijeta, upravo se mijenja.*Zavisno od izvedbe11


OtkrivanjeNjegova tajna? Jednostavnost.Kako si olak{ati `ivot? Izbjegavaju}i pitanja ili dobivaju}i odgovore?Zahvaljuju}i svojoj modularnosti, 407 i 407 SW imaju odgovor na sve.Mno{tvo spremi{nih prostora, uprednjem i stra`njem dijelu vozila,raspore|ena su kako bi vam sve bilona dohvat ruke: hla|eni pretinacispred suvoza~a, dr`a~i ~a{a,spremi{ta u vratima, d`epovi unaslonima sjedala, prakti~na spremi{tau prednjim i stra`njm naslonima zaruke.Uz obimne dimenzije prtlja`nika, naraspolaganju je dosta prostora i zanajzahtjevnije terete. No, ukolikotrebate dodatni prostor, naslonistra`njih sjedala jednostavno }e sepolo`iti, i to u potpunosti ili samo 1/3ili 2/3 stra`nje klupe.Za najzahtjevnije, 407SW nudi imogu}nost obaranja naslonasuvoza~kog sjedala*, ~ime se dobivaprostor i za najdu`e terete.*Zavisno od izvedbe.Hla|eni pretinac za rukaviceNa suvoza~evoj se strani nalazi pretinac nazaklju~avanje, s unutarnjim svjetlom, u kojemumo`ete na hladnom dr`ati bocu od 1,5 litara.Prostor za skijeSvaki predmet velike duljine mo`ete stavitiizme|u stra`njih sjedala na sredi{nji naslon zaruku. Domi{ljato i prakti~no.Preklopno stra`nje staklo*Kako pristupiti prtlja`niku kad ste stacioniranina parkingu ~iji je strop previ{e nizak ili vasblizina nekog drugog vozila u tome sprje~ava?Vrlo jednostavno, kroz stra`nje staklo koje semo`e otvoriti.Mre`a za pridr`avanje visokog tereta*Kako biste u najboljim uvjetima osiguraliprijevoz kompletne prtljage, mre`a zapridr`avanje visokog tereta omogu}avapridr`avanje stvari koje ste stavili u prtlja`nik.Ta mre`a koja se mo`e ukloniti pokriva visinuprtlja`nika, lagano se montira iza naslonastra`njeg sjedala i mo`e se postaviti u dvapolo`aja.* samo 407SW* u opciji za model SW


15Za prtljagu i stvari velikog obujma:prtlja`nik koji mo`ete potpunoiskoristiti jer u njemu nema svodovakota~a, pa }e mo}i primiti dva kov~egapostavljena jedan uz drugi ili jedan nadrugi. Preklapanjem stra`njih sjedala uomjeru 1/3 - 2/3 prtlja`ni se prostormaksimalno pove}ava.Mali i veliki pretinac u stra`njem naslonu zaruke*U stra`njem naslonu za ruku nalaze se dvapretinca, kao i dva dr`a~a ~a{e, koji su kolikoprakti~ni toliko i diskretni.*zavisno o izvedbiZatvoreni pretinac za voza~aTu se mogu odlo`iti mali predmeti poputklju~eva, parkirne kartice, mobilnog telefona.Dr`a~ ~a{e / pretinac u prednjem naslonu zarukuU prednjem sredi{njem naslonu za ruku na}i}ete pretinac za odlaganje sitnih predmeta.Pi}e koje }e vam uta`iti `e| dr`ite nadohvatruke, u sklopivom dr`a~u ~a{e smje{tenom izaru~ice mjenja~a.


OtkrivanjeOkru`enje bez kompromisa.Voza~evo mjesto je tako izvedeno dase voza~ na svakom putovanju osje}au povla{tenom polo`aju. Panoramsko,vrlo nagnuto vjetrobransko staklopru`a {iroki pogled na cestu i dajeutisak prostranosti i osvijetljeneunutra{njosti vozila.Komande na upravlja~u i opremagrupirana na centralnoj plo~iomogu}uju izravni pristup glavnimfunkcijama i informacijama. Osimtoga, neprestano su vam na usluzimnogi novi sustavi pomo}i u vo`nji.Tako vas pokaziva~ tlaka u gumama*upozorava na gumu koja mo`da nijedovoljno napuhana. Ne}ete bitizaslijepljeni, jer }e va{ fotosenzibilniunutarnji retrovizor* zabilje`itipromjenu ja~ine svjetla i po potrebise automatski zatamniti. Ve} nakonprvih kapi ki{e brisa~i }e se samiuklju~iti i svoj rad prilagoditi ja~inipadalina. Zahvaljuju}i jedinstvenomsustavu brisanja ekstra-ravnimmetlicama, rad brisa~a je bolji iu~inkovitiji. @elite li voziti stalnombrzinom, bez djelovanja na papu~icugasa ili odrediti brzinu koju ne `eliteprekora~iti? Tada su vam naraspolaganju regulator brzine* ilimitator brzine*.*u opciji ili seriji ovisno o izvedbi


17Lorem Ipsum dolor sit amet ipsum doloramet sitPred vama je ono bitno:Me|u instrumentima elegantnouokvirenima kromom, vi{enamjenskiekran pru`a obavijesti potrebne zavo`nju, kao i poruke upozorenja.


OtkrivanjeVi{e od jednog klju~a udobnosti…U Peugeotu 407 i 407 SW udobnost i lako}a uporabe su nerazdvojni. Bogata oprema udobnostizdru`ena je u cilju va{eg u`itka i maksimalne udobnosti va{ih putnika.1. Vi{enamjenski ekranNa sredini ekrana prikazane su sveobavijesti koje se odnose naautoradio, klima-ure|aj, putnora~unalo, te datum, vrijeme i vanjskutemperaturu.2. Autoradio RD4Ovaj radio s jedinicom za CDpodrazumijeva dva tunera i dvijeantene, jam~e}i visoku kvaliteturadioprijema. Najkvalitetnijureprodukciju zvuka osigurava njegovasnaga od 4 x 15 W i procesordigitalne obrade signala (DSP / DigitalSignal Processor) koji omogu}uje 5razli~itih glazbenih ambijenata.3. Klima-ure|ajAutomatski klima-ure|aj je jedna odglavnih komponenti udobnostiPeugeota 407 SW. U njemu klimaure|ajnudi blago prozra~ivanje kojimse posti`e optimalna temperatura bezneugodnog puhanja, ventilacijski suotvori tako razmje{teni da i putnici nastra`njim mjestima mogu u`ivati uprednostima klimatizacije, a senzor zatemperaturu i vla`nost zraka sprje~avaunutarnje zamagljenje. Tu je i posebankompresor koji proizvodnju hladno}evrlo precizno prilago|uje potrebamaputnika... smanjuju}i tako potro{njugoriva. Filtar za peludne ~estice ukombinaciji sa slojem aktivnog ugljenaomogu}uje filtriranje peluda, pra{ine,mnogih plinova koji zaga|uju zrak, pa~ak i nekih neugodnih mirisaugljikovodika.Automatski jednozonskiklima-ure|ajPritisnite tipku automatskog na~inarada: sustav }e temperaturu u kabiniautomatski prilagoditi odabranojvrijednosti.Automatski dvozonski klima-ure|aj*Voza~ i suvoza~ imaju mogu}nostzasebnog odre|ivanja temperature iraspodjele zraka, svaki za svoju stranukabine, pa }e i jedan i drugi imati onumikro-klimu koja ba{ njemu odgovara.4. Izravno dostupne komandeNa dohvatu ruke na}i }ete komandecentralnog zaklju~avanja svih vrata,paljenja svjetala za opasnost,neutralizacije ESP-a ili sustava pomo}ipri parkiranju unatrag*, alarma*,elektri~ne blokade otvaranja (sigurnostdjece)* i sustava promjenjivo tvrdihamortizera* (AMVAR).VF daljinski upravlja~Omogu}uje vam da s udaljenostizaklju~ate i otklju~ate svoj Peugeot407 SW, kao i da ga lak{e prona|etena parkirali{tu, zahvaljuju}i daljinskompaljenju pokaziva~a smjera.* U seriji ili opciji ovisno o izvedbi** U opcijiCD izmjenjiva~**Kompatibilan s RD4 i RT3, omogu}ujeumetanje 6 CD-a.


19(1)(2)(3)(4)


OtkrivanjeInstinktivan i interaktivanKomunikacija je sastavni dio `ivota. Visoko tehnolo{ka rje{enja pru`aju niz mogu}nosti komunikacijeuz jednostavnost uporabe i potpunu funkcionalnost.Sustav RT4*, ujedinjuje najva`nijesustave za zabavu, komunikaciju isatelitsku lokaciju.Integracijom tvrdog diska od 30 GB, 7in~nog ekrana u boji, mno{tva novihfunkcija uz jednostavnu uporabu,Peugeot vam nudi obilje modernetehnologije u jednom sustavu:• mogu}nost pohrane glazbe naugra|enom tvrdom disku• GSM telefon s mogu}no{}urazgovora bez uporabe ruku• sustav satelitske navigacije sugra|enim kartama cijele Europe.Uz sve to, tu je i auto radio opremljen3e tunerom koji pru`a visoku kvalitetuprijema. Jukebox funkcija omogu}avapohranu do 180 sati glazbe naugra|eni tvrdi disk, u~itavanjem s CD~ita~a, u klasi~nom ili MP3 formatu.Peugeot multimedijalni sustav RT4opremljen je i audio/video ulazom kojise nalazi u pretincu za rukavice iomogu}ava spajanje dodatnih ure|aja,poput digitalnih fotoaparata, videokamera, prijenosnih DVD pogona iliMp3 playera.Sustav RT4 nudi i potpuno integriraniGSM telefon**, s komandama uzupravlja~, mikrofonom u kabini i uzkori{tenje ugra|enih zvu~nika audiosustava omogu}ava vam bezbri`anrazgovor uz visoku kvalitetu i potpunusigurnost.Uz satelitsku navigaciju cijela Europavam je na dohvatu zahvaljuju}idetaljnim kartama na tvrdom disku.Dovoljno je samo unijeti ciljnu adresu isustav automatski bira najbolju rutu.Za optimalnu preglednost brine se 7in~ni displej u boji, na kojem je kartemogu} prikazati i iz pti~ije perspektive.Hi-Fi JBL ure|aj*Poznati proizvo|a~ hi-fi ure|aja jeposebno za 407 i 407 SW osmisliosustav s 10 zvu~nika snage 240 W kojiomogu}uju optimalnu reprodukciju i{irenje zvuka u kabini, kako sprijeda,tako i straga.Da bi se dobila jo{ ve}a dubina idinamika tonova niskog registra, cjelinije dodana i bas-kutija.*U opciji zavisno od izvedbe.**Vidi uvjete mre`e


Vo`njaPuls vam ubrzava? Razumljivo.22Dizel HDi motoriHDi 1,6 l 16v 110 KS FAPOpremljen najmodernijomtehnologijom koju ~ini turbo sustavvarijabilne geometrije i 'common rail'sustav ubrizgavanja, taj motor istotako raspola`e 'overboost' funkcijomkoja omogu}uje odli~ne vozne odlikeuz umjerenu potro{nju.HDi 2,0 l 16v 136 KS FAPIsto je tako opremljen najmodernijimrje{enjima tehnologije dizelskihmotora, me|u kojima je i'overboost'*, pa su radnekarakteristike ovog motora usavr{enom skladu s obe}anomdinami~no{}u Peugeota 407.HDi 2.2 l 16v 170 KS FAPOvaj novi bi-turbo motor donosinajnovije iz HDi tehnologije kako bivam osigurao dinami~nost, izdr`ljivost itrajnost u vo`nji. Njegova snaga i velikiokretni moment garantiraju visokeperformanse sa sna`nim ubrzanjima iistinskim zadovoljstvom u vo`nji.2.7 l V6 HDi 24v FAP 204 KS[estcilindarski motor posljednjegeneracije objedinjuje najsuvremenijatehnolo{ka rje{enja. Izveden u jednomgrafitnom lijevu koji mu istovremenopodaruje lako}u i ~vrstinu, ovaj V6 sacilindrima pod kutom od 60° senapaja ubrizgavanjem tipa ‘commonrail’ (tlak od 1650 bara) i piezoelektroni~kimpokreta~ima. Dodatnonapajanje mu osigurava par turbokompresora varijabilne geometrije iizmjenjiva~ topline. Rezultat : snaga,moment i `ivahnost.Filtar ~estica (FAP)Svaki dizelski motorprilikom sagorijevanjagenerira ~estice ~a|i. UPeugeotu smo stogakonstruirali FAP - Filtar~estica koji smanjuje njihovu emisiju najedva mjerljiv nivo (0.004 g/km), kakobi za{titili okoli{ bez da umanjujemoperformanse va{eg Peugeota 407.*Kratkotrajno pove}anje snageBenzinski motori1,7 l 16v 125 KSZahvaljuju}i njegovim izuzetnimvoznim karakteristikama uzistovremenu optimalnu potro{njugoriva, taj vam motor pru`a pravou`ivanje u vo`nji.Toliko je razloga zbog kojih je odabirovog modela odli~an ulazak u svijet407.2,0 l 16v 141 KSZauzima sredi{nje mjesto u lepeziponu|enih motora, udoban iekonomi~an, omogu}uje iskori{tavanjeprirodne dinami~nosti Peugeota 407.2,2 l 16v 163 KSOpremljen je sustavom VTC (VariableTiming Control): taj sustavpromjenjivog kuta otvaranja ventilaosigurava ve}u snagu i ve}i okretnimoment motora, jam~e}i posebnodobro ubrzanje u svim re`imima radamotora.V6 2,9 l 24v 211 KSTrolitarski benzinski motor opremljenje VVT (Variable Valve Timing)sustavom, sustavom kontinuiranopromjenjivog kuta otvaranja ventila,koji omogu}uje kontinuitet ubrzanja.Nova linija ispu{nog sustava s aktivnimbimodalnim prigu{iva~em pobolj{avaakusti~ku udobnost i snagu na velikombroju okretaja. V6 nudi optimumsnage u svim re`imima rada motora, as obzirom na ostvarive radnekarakteristike i manju potro{nju. Uzautomatski sekvencijalni mjenja~ brzinasa 6 stupnjeva prijenosa, ova izvedbadefinitivno pru`a jednu druga~iju idejuu`itka u vo`nji.Mjenja~iRu~ni mjenja~i s 5 ili 6 brzina.Automatski sekvencijalni mjenja~i s4 ili 6 brzinaRu~ni mjenja~ s 5 brzinaNjegove prednosti su se ve} potvrdile- to je izbor kojim se mo`e upotpunosti iskoristiti potencijal svihmotora 407. Uz dobra ubrzanja ielasti~nost mijenjanja brzina, ovajmjenja~ bitno doprinosi va{emzadovoljstvu u vo`nji.Ru~ni mjenja~ sa 6 brzinaNudi sve prednosti {est-stupanjskogprijenosa: poletnost na startu,iznena|uju}u `ivahnost u srednjimbrzinama, rad bez buke, kao i znatnomanju potro{nju goriva i manju emisijuplinova koji zaga|uju okoli{ uposljednjem stupnju prijenosa.Automatski sekvencijalni mjenja~ sa 6brzinaNajnovije dostignu}e suvremenetehnologije kojim se u potpunostiiskori{tava dinami~nost 407. Poredonih prednosti {est-stupanjskogprijenosa koje se odnose na odli~neradne karakteristike i {tednju upotro{nji goriva, na raspolaganju su iprednosti integralnog elektroni~kogupravljanja promjenom stupnjaprijenosa koje uva`ava va{ stil vo`nje iprofil ceste. Zahvaljuju}i funkcijisekvencionalnog upravljanja 'Tiptronic-System Porsche', mijenjanje brzinamo`ete vrlo jednostavno preuzeti usvoje ruke.


23Potro{nja goriva (u l /100 km)* i emisija CO2 (u g /km) 407 407 SWMotor Mjenja~ Grad Van grada Mje{ovito CO 2 Grad Van grada Mje{ovito CO 21.7e 16v 125 KS BVM5 10,5 6,0 7,7 181 10,7 6,1 7,9 1842.0e 16v 141 KS BVM5 11,0 6,4 8,1 192 11,3 6,5 8,3 1962.2e 16v 163 KS BVM6 12,9 6,8 9,0 214 13,1 6,9 9,2 2192.9e V6 24v 211 KS BVA6 14,5 7,0 9,8 233 14,6 7,1 9,9 2361.6 HDi 16v 110 KS FAP BVM5 6,8 4,4 5,3 140 6.8 4.4 5.3 1402.0 HDi 16v 136 KS FAPBVM6 7,7 4,9 5,9 155 7,9 5,0 6,0 159BVA6 10,0 5,5 7,1 189 10,1 5,6 7,2 1922.2 HDi 16v 170 KS FAP BVM6 8,1 5,0 6,1 160 8,2 5,1 6,2 1652.7 HDi V6 24v 204 KS FAP BVA 6 11,7 6,5 8,4 223 11,9 6,5 8,5 226*prema standardu 99/100/CEBVM - ru~ni mjenja~ brzinaBVA - automatski mjenja~ brzina


SigurnostVozne karakteristike, aktivna i pasivna sigurnost. Upravo na ovome Peugeot407 i 407 SW zasnivaju jedan od svojih prioriteta : za{titi vas s maksimalnomu~inkovito{}u bez obzira na okolnosti, uklju~uju}i i ekstremne situacije.Aktivna sigurnostPeugeot 407 i 407 SW nude jednunovu vezu s podlogom visokihperformansi u izradi koje je najvi{ekori{ten aluminij.Koriste}i se tehnologijom preuzetom strka}ih automobila, prednji ovjes sdvostrukim trokutastim ramenimajam~i odli~no pona{anje u vo`nji iveliku udobnost upravljanja.Najve}a dostignu}a tehnologijetako|er se mogu uo~iti i na stra`njemovjesu, tipa “multilink” s nagnutimamortizerima, koji nudi kvalitetnijeupravljanje i ve}u stabilnost.Pored toga, sustav promjenjivo tvrdihamortizera (AMVAR)* zasebnoupravlja ovjesom svakog kota~a,pode{avaju}i tvrdo}u amortizera u 9stupnjeva, da bi se prilagodio uvjetimai va{em stilu vo`nje.[to se ti~e aktivne sigurnosti, 407 i407 SW nude rje{enja kojimazadobijaju va{e povjerenje. Poredizvrsnog le`anja na cesti i u~inkovitogko~enja koje osiguravaju diskovi velikihdimenzija, ventilirani na prednjimkota~ima, oni vam nude ponajbolje odnovih tehnologija, da bi va{e vozilozadr`alo optimalnu ravnote`u uosjetljivim situacijama: sustav o~uvanjastabilnosti, ESP (Electronic StabilityProgram) posljednje generacije.To je sustav koji kombinira petfunkcija. Zahvaljuju}i ABS-u kota~i sepri sna`nom ko~enju ne}e blokirati.Sustav podr{ke naglom ko~enju(AFU), u slu~aju potrebe, pove}avasnagu ko~enja.Sustav ASR sprje~ava proklizavanjekota~a u uvjetima njihovog slabijegprijanjanja uz podlogu.Elektronska raspodjela sile ko~enja(REF) nove generacije upravljako~enjem svakog kota~a zasebno, radidjelotvornijeg ko~enja, posebno uzavojima.Dinami~ka kontrola stabilnostineprestano uspore|uje podatke kojeoda{ilju senzor upravlja~a i senzorkretanja vozila u zavojima utvr|uju}itako premali ili preveliki zavoj. Sustavtada vra}a vozilo na zadanu putanju,naravno u granicama zakona fizike.I drugi sustavi, poput prikaza na ekranuporuka kojima ste upozoreni na svakueventualnu nepravilnost u radu vozila,ili automatskog paljenja svjetala zaopasnost u slu~aju naglog ko~enja,pridonose savr{enoj opu{tenosti va{egduha.*samo uz motore 2.9 V6 i 2.7 V6 HDi


23 25testirano vozilo : 407 berlinaPeugeot 407 osvojio je 5 zvjezdica naEuro NCAP* testu za za{titu odraslihputnika, maksimalni mogu}i rezultat.Osnovan 1997. Euro NCAP*nezavisna je europska organizacija kojaprovodi testiranje i procjenu sigurnostivozila na tr`i{tu kroz niz testova kojiuklju~uju: prednji i bo~ni udar. Udar ustup, udar u pje{aka, i druge. Rezultatisu javni i objavljuju se u oblikuzvjezdica.*European New Car Assessment Program.Protuprovalna za{titaPeugeot 407 i 407 SW predvidili subrojne mjere za{tite protiv vanjskihvidova agresije.- Bo~na stakla svojom uslojenomstrukturom* najbolje odolijevajupoku{aju provale.- Perimetrijski i volumetrijski alarm*.- Dodatno zaklju~avanje* kojim sveunutarnje komande otvaranjapostaju nemogu}e.- Bravica upravlja~a koja se razdvaja ivrti u prazno u slu~aju nasilnogumetanja nekog predmeta koji nijeklju~.- Automatsko zaklju~avanje vrata uvo`nji.- Stalno zaklju~an prtlja`nik- Aluminijski naplatci* s maticamaprotiv kra|e.* u zavisnosti od izvedbePasivna sigurnostPoja~ana konstrukcijaKako bi se sa~uvao integritet kabine,Peugeot 407 ima konstrukcijuprogramiranog izobli~enja, takoizra~unatu da u slu~aju sudaramaksimalno apsorbira oslobo|enuenergiju.Pored toga, putnici su u slu~ajufrontalnog sudara bolje za{ti}enidodavanjem jo{ jedne pre~ke kojaapsorbira energiju, smje{tene isprednosa~a motora. Povr{ina upora je sadave}a, pa se apsorbirana energija boljeraspodjeljuje. Nosa~ motora i dodatnapre~ka su najve}im dijelom odaluminija.Zra~ni jastuciU slu~aju sudara putnike {titi devetzra~nih jastuka.- dva prednja zra~na jastuka, za voza~ai suvoza~a, prilago|uju se ja~ini sudara.- dva prednja bo~na zra~na jastuka{tite grudni ko{, trbu{nu {upljinu izdjelicu voza~a i suvoza~a.- dvije zra~ne zavjese {tite glaveputnika na bo~nim mjestima.- osim toga, jedan zra~ni jastuk zakoljena* {titi donji dio voza~eva tijela uslu~aju mogu}eg udarca u stupupravlja~a.- pored tih sedam zra~nih jastuka,mogu se dodati jo{ dva stra`nja bo~nazra~na jastuka**.Aktivni nasloni za glavuDva prednja sjedala su opremljenaaktivnim naslonima za glavu kojasprje~avaju opasno zabacivanje glaveunatrag. To je postignuto zahvaljuju}imehanizmu ugra|enom u naslon kojiograni~ava otklon izme|u glave iramena. Osim toga, oni su opremljenisustavom protiv ulijeganja.Sigurnosni pojaseviPrednja su sjedala opremljenasigurnosnim pojasima s pirotehni~kimzateza~ima i napravom ograni~enjapritiska, uz sustav upozoravanja nanezakop~ani pojas. I stra`nja bo~nasjedala mogu imati pirotehni~kepojase* s napravom ograni~enjapritiska. Naravno, djeca nisuzaboravljena: straga su oba bo~nasjedala opremljena Isofix dr`a~ima, zanjima odgovaraju}e dje~je sjedalice. Uzsve to, stra`nja se vrata moguzaklju~avati* elektri~nom komandom sprednjih mjesta.* u opciji ili seriji ovisno o izvedbi** u opciji


IzborOblogeMalo je prigoda u kojima mo`ete pokazati svoj ukus. Jo{ su rje|e one u kojima tomo`ete u~initi sasvim slobodno. Kabina je prostor koji vam daje takvu povlasticu,zahvaljuju}i {irokoj lepezi ponu|enih obloga.ComfortOsnovna oprema u seriji :• Varijabilni servo upravlja~• ABS• ESP• Radio CD RD4 Mp3• Klima ure|aj - automatskijednozonski• 6 zvu~nika + ru~ica na upravlja~u• Svjetla za maglu• El. i sekvencijalno podizanje prednjihstakala• Zra~ni jastuci za voza~a i suvoza~a• Bo~ni zra~ni jastuci• Bo~ne zra~ne zavjese• Putno ra~unalo• ekran C- monokromatski• El. prilagodljiva i grijana vanjskaogledala• Centralno daljinsko zaklju~avanje• 3 naslona za glavu straga, varijabilnevisine• Djeljiva stra`nja klupa• Ru~ice na vratima u boji karosije• Paket Look - bo~ne lasjne u bojivozila s kromiranim umetkomZa 407 SW +:• Limeni krov• Krovni nosa~iTkanina Bamba Siva Alpaga


IzborSport PackOsnovna oprema u seriji : Sport +• Sjedala u kombinaciji ko`e i tkanine• Elektri~no pode{avanje prednjihsjedala• Grijana prednja sjedala• Sustav za pomo} pri parkiranju -stra`nji• Tempomat s regulatorom brzine• Unutra{nje elektrokromatskoogledalo• Alu naplatci 17" Cosmos• Pokaziva~ tlaka u gumama• Paket izgled - bo~ne za{titne trake uboji karoserije• Ekran putnog ra~unala u boji• Tepisi• Kromirani nosa~i naslona za glavu• Zra~ni jastuk za koljena voza~aPletena tkanina Andorre MistralKo`a Mistral** (u opciji)Ko`a Terre de Cassel (u opciji)* Napola ko`a - sprijeda: prednji dio naslona i gornji dio sjedala od opletenetkanine, unutarnje strane bo~nih produ`etaka naslona i sjedala, prednji i bo~ni dionaslona za glavu te vre}asti d`ep od ko`e; straga: prednji i gornji dio obrubaklupe, prednji dio stra`njeg naslona.Obrub mjenja~a od ko`e.** Ko`a - prednji dio naslona, gornji dio sjedala, unutarnje strane bo~nihprodu`etaka naslona i sjedala, prednji i bo~ni dio naslona za glavu te vre}asti d`ep;straga: prednji i gornji dio obruba klupe.Umetci na vratima i obrub mjenja~a od ko`e.


291. Ukrasni poklopac Andante 16”* 2. Naplatak Hortaz 16”*3. Naplatak Cosmos 17”* 4. Naplatak Quasar 16” ili 17”* 5.Naplatak Soleil 18’’* *Zavisno od izvedbeBerlinaSW


IzborBudite svojiSkladne dimenzije i uravnote`ene proporcije 407 se prihva}aju kao ~injenica, ali njegova blje{tavarasko{ pripada samo vama. Peugeot 407 vam prepu{ta da izaberete jednu od deset boja karoserijekoja odgovara va{em senzibilitetu. Stil naplataka od lake legure ili ukrasnih poklopaca kota~a,vezanih uz pojedine razine zavr{ne dorade, poja~avaju dinami~nost i eleganciju 407.Metalik boje (u opciji)Siva Iceland Siva Aluminium @eljezno sivaSiva ManitobaSiva DolomitesBijelo zlatoCrvena ProfondBoja {ljive MontecristoPlava AlcyonCrna ObsidienMat bojeBijela BanquiseZa mogu}e kombinacije boja iunutra{njosti molimo provjerite kodovla{tenog Peugeot koncesionara.


Peugeot i Vi //31Usluge mre`e407Odabirom Peugeota, na usluzi vam stoji {iroka mre`a ovla{tenih koncesija, koji svojomopremljeno{}u, profesionalno{}u i kvalitetom usluge garantiraju va{e zadovoljstvo.Peugeot Assistance (pomo} na cesti)Nazovite besplatni broj0 800 24 24 77 ili+385 1 66 11 479 iz inozemstva idobit }ete pomo} u rje{avanjuneo~ekivanog problema, u Hrvatskoji u cijeloj zapadnoj Europi. PeugeotAssistance de`ura 24 sata na dan,365 dana u godini.Peugeotovo jamstvoKvaliteta je za Peugeot stanje duha:prednosti unutar mre`e, dvogodi{njejamstvo uz neograni~enu kilometra`ui 12-godi{nje jamstvo naprohr|avanje.Peugeot butikNudimo vam cijelu lepezuPeugeotove originalne opreme ipribora, izra|enihspecijalno za va{e vozilo i kojepostavljaju na{i stru~njaci.Peugeot originalni rezervni dijeloviSvaki je na{ originalni dio, da bi sezajam~ila njegova kakvo}a, sigurnost ipozdanost, bio strogo ispitan iprovjeren, radi va{e sigurnosti.Originalni dijelovi imaju jednogodi{njejamstvo za materijal i rad unutarmre`e Peugeot.Peugeot na InternetuOtkrijte Peugeot na Internetu,otipkajte na{u adresu:www.peugeot.comNa na{u stranicu u Hrvatskoj mo`etedo}i i izravno: www.peugeot.hrUgovor o odr`avanju (1)Od pomo}i na cesti do popravka uslu~aju kvara, od zamjene habaju}ihdijelova do servisa, vi sami izabiretenivo intervencije na Va{em vozilu iuvijek mo`ete ra~unati na Peugeotkvalitetu. I na taj na~in dobijateslobodu.Mjerenje zadovoljstva klijenataTvrtka PULS, u danima koji slijedenakon prodajne usluge, Vas mo`ekontaktirati telefonom. Odgovaraju}ina postavljena pitanja, doprinositekvaliteti Peugeot servisa.(1) Da bi saznali detalje o ugovoru ogaranciji i uslugama, zatra`ite odva{eg koncesionara potrebnudokumentaciju.


32Doznajte vi{e www.peugeot.hrUpravo ste otkrili razli~ite straneosobnosti Peugeota 407 i 407 SW.Njihov stil vas nije ostavioravnodu{nim. Elegancija njihovihprostranih i rafiniranih interijera je upotpunosti zaokupila va{u pa`nju.Dinamika motora visoke tehnologijesamo potvr|uje va{u `elju dasjednete za volan. Njegovesigurnosne karakteristike su vasuvjerile u potpunosti.Da li je to dovoljno?Mi{ljenja smo da ni{ta ne mo`enadomjestiti vlastito iskustvo, iskustvokoje mo`ete imati kada isprobatePeugeot 407 u stvarnim uvjetima.Kako to ostvariti ? Ni{ta lak{e.Dovoljno je predbilje`iti se kodovla{tenog Peugeot koncesionara koji}e sa zadovoljstvom rezervirati voziloza besplatnu test vo`nju.@elite doznati vi{e o va{oj 407-ici ?Zanima vas cijena razli~itih izvedbi iponu|ene dodatne opreme?Sastanak je na www.peugeot.hrNa na{oj stranici na}i }ete tako|er,sve informacije koje se ti~u mre`ena{ih ovla{tenih koncesionara, na{ihservisnih ponuda, kao i aktualnostivezane za Peugeot.Va{ Peugeot koncesionarNEKA AUTOMOBIL UVIJEK BUDE ZADOVOLJSTVOTiskano u Republici Hrvatskoj 11/2007Création : bd-ntwk - Edition : - Automobiles Peugeot RC Paris B 552 144 503

More magazines by this user
Similar magazines