1999 ALOP Advance Loss of Profits-bos.pdf - Bosna RE

bosnare.ba

1999 ALOP Advance Loss of Profits-bos.pdf - Bosna RE

ALOP GUBITAK BUDUĆEG PROFITASwiss Re ALOP 1


Ovo pokriće je takodjer poznato kao…• Odgođeni početak (DSU) • Osiguranje zakašnjenjazarade• Kašnjenje sa početkom • Odgođeno otpočinjanje posla• EAR/CAR - Gubitak profita • CAR - Gubitak rente/kamateSwiss Re ALOP 3


Osiguranik• Samo nalogodavac• Veoma često potrebno je uzeti u obzir i interes bankara/finansijera• Poduzetnici, subpoduzetnici i inženjeri, arhitekte, konsultanti itd. ne mogu po ovome biti osiguraniciSwiss Re ALOP 4


Osigurana suma• Osigurana suma određuje se od slučaja do slučajaVeoma često se bira "Forma ukupnog godišnjeg profita"Swiss Re ALOP 5


Osigurana sumaA+B = Ukupan godišnji profit (ili ukupna zarada)$A = Neto profitC = varijabilnitroškoviB = stalni troškovi0outpuSwiss Re ALOP 6


Osigurana suma• FormulaUkupni godišnji profit = Neto profitplus stalni troškovi= Godišnji promet minusvarijabilni troškoviVarijabilni troškovi se ne mogu osiguratiNe primjenjuju se u slučaju kašnjenja.• SI= Œ Ukupan promet - varijabilni troškovi (obje kategorije u toku MPI) x 12/MPIMPI = Maksimalni odštetni period u mjesecimaSwiss Re ALOP 7


Osigurana suma• Fiksne dnevne vrijednostiOne se mogu prihvatiti ukoliko će planirana operacija donijeti sigurnu i stalnu proizvodnju, na primjer,elektro ili hemijsko postrojenje koje ima kontinuiranu proizvodnju.U svakom slučaju poravnanje šteta vršit će se na osnovu stvarne pretrpljene štete.• Troškovi kamataPonekad se traži pokriće samo za troškove kamata, tj. fiksne troškove.S obzirom da klijent mora dokazati da je u poziciji da ih zaradi, treba ih procentualno izraziti uprogramu predvidjenog ukupnog godišnjeg profita.Swiss Re ALOP 8


Period osiguranja• Period osiguranja poklapa se sa periodom radova i ispitivanja (ukoliko je ispitivanje pokriveno uodnosu na ALOP) i prestaje sa početkom rada ( Privremena dozvola)• Ono nikada ne obuhvata period održavanja za koji bi se moglo primjeniti FLOP ili MLOP pokriće.Swiss Re ALOP 9


$privremeni prijempotvrda o završetkuPACCWAR uklj. ALOPodržavanjeMB, MLOP itd.01 0203FCVkonačna vrijednostugovoratransport, marineperiodkonstrukcije iizgradnjehladnaprobatoplaprobaproperty, BI,TPL etc.vrijemeSwiss Re ALOP 10


Odštetni period• Period plaćanja odštete započinje od dana kada bi, da nije došlo do nezgode, došlo doprimopredajei• završava na dan kada započne komercijalna proizvodnja; ali najkasnije do kraja maksimalnogodštetnog perioda predviđenog u polici.• Odštetni period nije obavezno identičan periodu opravke, s obzirom da se kašnjenje može u cijelostiili djelomično kompenzirati i u periodu izvođenja radova.Swiss Re ALOP 11


$vremenskoprekoračenjevrijemeodštetni periodoriginalni CWAR uklj. ALOP periodmax. odštetni periodkrajnji CWAR uklj. ALOP PeriodSwiss Re ALOP 12


Vremensko prekoračenje (period čekanja, period franšize)• Vremensko prekoračenje predstavlja globalno prekoračenje. Ono počinje sa datumom do koga bi,da nije došlo do nezgode, posao osiguranika bio završen i korištenje započeto.Swiss Re ALOP 13


Pokriće• OsnovaSwiss Re ALOP dodatak CWAR polici (ili ekvivalent koji se odobri)• UzrokFizička šteta ili oštećenje pokriveno prema odjeljku o materijalnoj šteti police osiguranja radova kojenisu eksplicitno isključeni u ALOP dodatku.Swiss Re ALOP 14


Isključenja• Sva opšta i posebna isključenja CWAR police• Bilo koje proširenje pokrića materijalnog dijela odobrenog dodatkomMeđutim, u određenim slučajevima i u zavisnosti od izloženosti riziku neka od ovih isključenja iskusanunderwriter može ponovo razmotriti i uključiti.Swiss Re ALOP 15


Proširenja pokrića• Uskraćivanje pristupaNakon nezgode, vlasti mogu odbiti nastavak aktivnosti. Nastali zastoj može se osigurati, iako će seodštetni period takvog zastoja ograničiti na period do četiri sedmice.• Spriječavanje pristupaŠteta ili oštećenje imovine u blizini gradilišta mogu spriječiti ili onemogućiti pristup do njega.Zastoj koji proizilazi iz takvog događaja može se osigurati iako će odštetni period u odnosu na takavzastoj biti ograničen na period do četiri sedmice.• Slučajan prekid PPS-a može prouzrokovati zastoj radova. Takav zastoj može se osigurati, ali bilokakav prekid ili redukcija PPS-a, planiran ili uzrokovan od strane bilo kog snabdjevača, ili zbognedovoljnog kapaciteta snabdjevenosti ili nedostatke vode zbog klimatskih uslova, nedostatkagoriva itd. ostaje isključen.• Proširenje od strane snabdjevačaSwiss Re ALOP 16


Zastoj radova može nastati i zbog kašnjenja dopreme mašina ili opreme na gradilište. Takav zastojmože se osigurati ako je kašnjenje dopreme rezultat štete ili oštećenja nastalog u poslovnimprostorima snabdjevača. Takvo pokriće daje se samo za:• imenovane snabdjevače• definisane poslovne prostore• imenovane opasnosti (npr. požar ili prirodne nepogode)Preuzimanje u osiguranje (Underwriting)• Samo uz odgovarajuću CWAR policu• Osiguraniksamo nalogodavac (imenovani osiguranik po CWAR polici)• Proširenje poslova zahtjeva dodatnu premiju za CWAR pokriće kao i za ALOP pokriće• Troškovi kamate treba da budu izraženi procentualno u planu očekivanog ukupnog godišnjegprofita.Swiss Re ALOP 17


Provizija• ALOP pokriće je pokriće visokog rizika i nije ga uvijek lako dobiti.Većina klijenate će cijeniti ovakvu pomoć osiguravatelja.• Prema tome, pošteno je reći:Za pojedini ALOP rizik nema podjele profita/refundiranja premijeSwiss Re ALOP 18


Praćenje (monitoring)• Obaveze osiguranjika (tj. nalogodavca):• Redovne informacije o napredovanju poslova• Redovna revizija knjige radova• Redovna revizija planiranog datuma predaje radova• Informacije o materijalnim štetama koje bi mogle doprinijeti kašnjenju• Mjere koje treba poduzeti osiguravatelj• Standardni projekti:Inspekcija radilišta svakih 1 do 3 mjeseca i ad hoc.• Veliki ili veoma izloženi rizici:Stalno prisustvo nadzornog inženjera na radilištu (ugovoriti u polici)Swiss Re ALOP 19


Praćenje (Monitoring)• Mjere koje treba da poduzme osiguravatelj• Follow-up:Preporuke za prevenciju štetaDetaljno praćenje učinka koje materijalne štete mogu imati na kašnjenja (protokol saosiguranikom)• Po prijavi nastanka materijalne štete od strane osiguranika, potrebno je u koordinaciji s njimosigurati adekvatne mjere minimiziranja štete kako bi se izbjeglo neispunjavanje roka završetkaradova.• Mjere koje treba da poduzme osiguravatelj:• Uključiti stručnjake/konsultanteSwiss Re ALOP 20


Naknada štete• Ni pod kakvim uslovima naknada štete neće prelaziti:nošenje stvarnog gubitka• Ovo znači da osiguranik mora dokazati da bi ostvario neto profit i podmirio fiksne troškove• Prema tome:• Osiguravatelj plaća proviziju i reguliše odštetu nakon prve godine radaSwiss Re ALOP 21


Segmenti kašnjenja za koji nema naknade• Generalno:Ni za kakvo kašnjenje koje nije uzrokovano materijalnom štetom koja se može nadoknaditi.• SpecijalnoBilo kakvo kašnjenje zbog izmjena i dopuna, popravki, poboljšanja, modifikacije, redizajniranja (čak inakon štete koja se može nadoknaditi)Swiss Re ALOP 22


Minimiziranje štete• Reduciranje kašnjenja:Alternativnim rješenjima obezbjedjenjem lokalnih materijala, rezervnih dijelova.Razmatranjem povećanih troškova s ciljem bržih rješenja.Swiss Re ALOP 23


Preporuka• Izaberite veoma iskusne likvidatore šteta.A SAD MI RECITE ŠTA SAM ZABORAVIO DA VAM KAŽEM!Swiss Re ALOP 24

More magazines by this user
Similar magazines