Prospekt - desinfektor flexibilních endoskopů Cleantop - Medial

medial.cz

Prospekt - desinfektor flexibilních endoskopů Cleantop - Medial

CLEANTOPNový standard v dezinfekci flexibilních endoskopù• Jednoduchá pøíprava dezinfekèního roztokuDezinfekèním prostøedkem je elektrolytickyokyselená voda (EAW), která vznikne elektrolýzou0.1% speciálnì upraveného roztoku NaCl.• Rychlý dezinfekèní cyklusÈas potøebný k dezinfekci je dán minimálnídobou potøebného kontaktu endoskopus okyselenou vodou (3 min). Celkový èasdezinfekèního cyklu vèetnì prùplachu kanálùa jejich profouknutí èiní 7 až 10 min.• Ochrana endoskopùEndoskop pøipravený k dezinfekci je nejdøívepodroben testu na tìsnost. V pøípadìnetìsnosti je dezinfekèní proces automatickypøerušen. Vzhledem k minimálnímu množstvívolného chlóru (10±2 ppm) je zaruèenadlouhodobá životnost endoskopù.• Záruka bezpeènosti pro pacientyDezinfekèní vlastnosti okyselené vody,minimální toxicita a plnì automatizovanýproces dezinfekce, který nedovolí odchylkyod technologického postupu jsou zárukoumaximální bezpeènosti pro pacienta.• Bezpeèný pro personálPráce s okyselenou vodou nevyžaduje anispeciální ochranné pomùcky, ani systém ventilace.Pøi èinnosti dezinfektoru nevzniká žádný zápach.Použitý roztok je pøed vypuštìním automatickyneutralizován, takže koneèným odpadnímproduktem je nezávadná voda• Plná automatizace dezinfekèního procesuKvalita dezinfekèního procesu je zaruèenaautomatickými kontrolními procesy v prùbìhucelého cyklu. Od pøípravy dezinfekèního roztokuaž po koneèné opláchnutí endoskopu filtrovanouvodou je každá odchylka od technologickéhopostupu automaticky vyhodnocena a v pøípadìodchylky je cyklus automaticky pøerušen.• Dokumentace prùbìhu dezinfekèního procesuParametry každého dezinfekèního cyklu,ID pacienta, endoskopu, obsluhy, vèetnìpotenciálních odchylek jsou zobrazeny namonitoru a vytištìny na zabudované tiskárnì.Medial spol s r.o. Zákaznické centrum Obchodní 110 25170 Praha - Èestlicetel.: 271 328 328 fax: 271 328 320 E-mail: info@medial.cz www.medial.cz


Cleantop® WM-SElektrolyticky okyselená voda (EAW - Electrolyzed Acid Water ) je bezpeèný, úèinný a ekonomicky výhodnýdezinfekèní prostøedek pro flexibilní endoskopy.K pøípravì roztoku je tøeba pouze :Standardní vodovodní pøípojkaElektrický pøívodUpravený roztok chloridu sodného (NaCl)Oxidaènì redukèní potenciál, nízké pH a reziduální chlor elektrolyticky okyselené vody spolu korelují a dezinfekèní proces jevýsledkem synergického efektu oxidace kyseliny chlorné, hodnoty pH a oxidaènì redukèního potenciálu.Biosféra mikroorganizmù (baktérií a virù) je pH 3 - 10, oxidaènì redukèní potenciál +900 až -400 mV, naproti tomuelektrolyticky okyselená voda vykazuje pH max. 2.7 a oxidaènì redukèní potenciál je 1000 mV a více. Tyto hodnoty jsounesluèitelné se životem mikroorganizmù. Kromì toho je dezinfekèní úèinek posílen reziduálním chlórem, který rozkládá tuk abílkoviny bunìèných membrán.Jednoduchost pøípravy dezinfekèního roztokuPøíprava okyselené vody probíhá pøímo v zásobníku dezinfekèního pøístroje elektrolýzou vody s pøídavkem NaCl. Po provedenédezinfekci se okyselená voda vrací do zásobníku. Vzhledem k této uzavøené cirkulaci je zaruèena stabilita fyzikálnì chemickýchparametrù roztoku po dobu max. 20 dezinfekèních cyklù.Rychlost dezinfekèního cyklu 7-10 minÈas, potøebný k dezinfekci, je dán minimální dobou potøebného kontaktu endoskopu s okyselenou vodou : 3 min. Celkový èasdezinfekèního cyklu vèetnì prùplachu kanálù èiní 7-10 min. Po této dobì je endoskop pøipraven k dalšímu použití.Ochrana endoskopùEndoskop, pøipravený k dezinfekci je nejdøíve podroben testu na tìsnost. V pøípadì zjištìní netìsnosti je dezinfekèní procesautomaticky pøerušen. Vzhledem k minimálnímu množství volného chlóru (10±2 ppm oproti 30-60 ppm u bìžných prostøedkù) jezaruèena dlouhodobá životnost endoskopù.Bezpeènost pro pacientyDezinfekèní vlastnosti okyselené vody, minimální toxicita a plnì automatizovaný proces dezinfekce, který nedovolí odchylky odtechnologického postupu jsou zárukou maximální bezpeènosti pro pacienta.Bezpeènost pro personál a životní prostøedíPráce s okyselenou vodou nevyžaduje ani speciální ochranné pomùcky, ani systém ventilace. Pøi èinnosti dezinfektoru nevznikážádný zápach. Použitý roztok je pøed vypuštìním automaticky neutralizován, takže koneèným odpadním produktem je nezávadnávodaPlná automatizace dezinfekèního procesu.Kvalita dezinfekèního procesu je zaruèena automatickými kontrolními procesy v prùbìhu celého cyklu. Od pøípravy dezinfekèníhoroztoku až po koneèné opláchnutí endoskopu filtrovanou vodou je každá odchylka od technologického postupu automatickyvyhodnocena a v pøípadì potøeby je cyklus automaticky pøerušen.Možnost dokumentace dezinfekèního procesuParametry každého dezinfekèního cyklu, identifikace personálu, endoskopu, èasové údaje i potenciální chyby jsou zobrazeny namonitoru a vytištìny na zabudované tiskárnì.Základní údaje:Druh dezinfekce :Dezinfekèní prostøedek :Rozmìry a hmotnostHloubka / šíøka / výška :Hmotnost :FyzikálníElektrolyticky okyselená voda(EAW)753 / 610 / 1105 [mm]cca. 95 [kg]Provozní údajeÈas na pøípravu dezinfekèního roztoku: 15 - 35 minutCelkový èas desinfekèního cyklu s prùplachem: 7 minutVolitelný pøedèišovací cyklus:5 minutMaximální poèet dezinfekèních cyklù : 20Požadavky pøi instalaciProvozní napìtí :Pøívod vody:Rozmìry vodovodního kohoutu :Medial spol. s r.o.Zákaznické centrumObchodní 110251 70 Èestlice230V~ (50 Hz ),2 - 4 bary, 12-15 l/min.14-30 mm, kruhovýtel.: +420 296 328 328fax: +420 296 328 320info@medial.czwww.medial.czSpotøební materiálUpravený roztok NaCl ( 0.1%)Bakteriový, èásticový a chlorový filtrPøedøadný filtr s regulátorem tlakuTermopapír

More magazines by this user
Similar magazines