Pratite nas - Superinfo

superinfo.ba

Pratite nas - Superinfo

Petak, 7. maj 2010.3INTERVIEW SEDMICEdr. Senad HuseinagićZdravlje moramo više cijenitiOčuvanje i unaprijeđenje zdravlja stanovništvaZeničko-dobojskog kantona najvažniji je javno-zdravstvenistrateški cilj koji pred sobom imajuuposleni u Kantonalnom zavodu za javno zdravstvoZenica. Prvi čovjek jedine bosanskohercegovačkeustanove u oblsti zdravstva koja posjedujecertifikat ISO 9001:2008, doktor Senad Huseinagić,naš je sagovornik u rubrici Interview sedmice.Koliko danas ljudi vode računa osvom zdravlju?„Sigurno da je jedan od glavnih problema upravoodnos običnih ljudi prema svom zdravlju. Jednostavnoga ne cijenimo dovoljno. Čini mi se da iz ovakvog odnosagrađana proizlazi i odnos institucija. Ljudi samoinicijativnone obavljaju preglede, fizička aktivnost većine ljudi jesvedena na minimum, u ishrani ne dominira ono što jezdravo, a veoma su visoki procenti pušača i onih koji konzumirajualkohol. Na drugoj strani je problem jer državamalo prepoznaje značaj javnog zdravstva, najprije u smisluredovnog plaćanja ugovorenih poslova, a da ne govorimoo sredstvima za rad nevladinih organizacija, promocijuzdravlja ili naučna istraživanja. Generalno, ne pridajese ni dovoljno značaja prevenciji. Država ima obavezu daosigura besplatne preglede svojim građanima, ali akodržava u tom pogledu zakaže, a mi ne obavimo pregled,problem nažalost neće imati država, već mi sami.”Kakvi su pokazatelji kada je u pitanjuhrana koju konzumiramo,voda koju pijemo ili zrak koji udišemo?„Zdravstvena sigurnost hrane je na prilično visokomnivou, 2 do 3 posto je neispravno, što su procentiu evropskim okvirima. Kada je u pitanju voda, problemsu samo lokalni vodovodi u ruralnim područjima,a generalno, hemijski i mikrobiološki možemobiti zadovoljni. Vodeći uzroci smrtnosti su bolesti srcai krvnih sudova, te maligniteti. Tu su i bolesti gornjihdišnih puteva. Na području Zenice smo analiziraliGARANCIJA1 godinaUzunovića put 6, Zenica, Tel. + 387 (32) 463 377,+ 387 (32) 462 299, europart@telekabel.baučestalost ovih oboljenja koje bismo eventualno moglipovezati sa aerozagađenjem. Uglavnom su ovevrijednosti u okviru prosjeka kantona i trenutno nemamokonkretne pokazatelje da je zdravlje građanaZenice ugroženo. Međutim, uz aktuelne koncentracijapolutanata u zraku, a na osnovu rezultata studijaprovođenih u svijetu, prema kojima aerozagađenjesa 5 do 8 posto učestvuje kao uzročnik oboljenja, izvjesnoje da ćemo se vrlo brzo suočiti s problemom.Dugoročni efekti nas trebaju više brinuti od akutnogdjelovanja, a ukoliko se uskoro stanje ne promijeni,posljedice nažalost nećemo moći izbjeći.“Koliko je naše društvo sposobnoda se odupre zdravstvenim rizicima?Čini se da pandemije o kojima se u posljednjevrijeme toliko govorilo u našoj zemljinisu izazvale teške posljedice?„Naš sistem zdravstva ipak dobro funkcioniše, što jenajvećim dijelom posljedica angažmana zdravstvenihradnika. S obzirom na raspoloživa sredstva, velika jedostupnost zdravstvenih ustanova. Treba djelovati preventivnoi insistirati na tome da u zdravstvu uspostavimosistem, a da ne djelujemo samo putem vremenski-Mokušnice-NA NOVOJ LOKACIJIElektronska dijagnostika061/763-248ograničenih kampanja. Naveo bih aktuelan primjerscreeninga grlića maternice koji je u ZDK uvršten uobavezni vid zdravstvenog osiguranja kao pilot projekti jedini je kao takav na području Bosne i Hercegovine.”Je li kapacitet Zavoda na nivoukoji može zadovoljiti potrebe uoblasti javnog zdravstva Kantona?„Naš Zavod je jedan od najvećih ove vrste u državii jedina je zdravstvena ustanova koja je usvojilasistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008. Imamodeset ljekara, a šesnaest od četrdeset uposlenihje sa visokom stručnom spremom. Za postojeći nivousluga i poslova to je dovoljno, ali moje je mišljenjeda bismo mogli raditi i više. Upravo je naš najvećiiskorak obezbjeđenje stručnog kadra i jedan pozitivanodnos prema odgovornom poslu koji obavljamo.Uspjeli smo promijeniti klimu, navike i odnose u našojfirmi. Tome je doprinio angažman novih ljudi, asigurno je to pozitivno djelovalo i na starije uposlenikekoji su se uspješno prilagodili ovim promjenama.“Gdje dugoročno vidite razvoj ovogZavoda?„Nastojat ćemo se okrenuti evropskim fondovimakroz koje bismo ostvarili sredstva za dugoročnije projektei angažman novih ljudi. Nadam se da će to bilimladi ljekari sa svježim idejama i drugačijim razmišljanjimaod većine svojih kolega kojima ovi poslovi jednostavnonisu dovoljno atraktivni i primamljivi. Polako seotvaramo i prema svršenicima Zdravstvenog fakulteta,sanitarnim inženjerima i diplomiranim medicinskimsestrama. Razmišljamo o novom vremenu i nastojimose pripremiti za ono što donosi Evropska unija, prijesvega tržišnu orjentaciju, jer vrijeme monopola je prošlost.Prošle godine smo pozitivno poslovali, a više od 50posto ostvarenog su sopstveni prihodi. Nadam se da ćetaj trend biti nastavljen i ove godine, te da ćemo na godišnjemnivou ostvariti dalji rast prihoda.“za autobuse,kamione,prikolice i lakakomercijalnavozila svihevropskih,američkih iazijskihproizvođača


4 Petak, 7. maj 2010.Podrška specijalnog predstavnika EU našoj zemlji u kontekstu evropskih integracijaInzko u posjeti BSC ZDKBiznis Servis Centar Vlade Zeničko-dobojskogkantona bio je domaćinnjegovoj ekselenciji Valentinu Inzku,Specijalnom predstavniku Evropskeunije u našoj zemlji. Tokom sastankasa mladim političarima, na kojem sediskutovalo o zapošljavanju mladih iangažmanu omladinskih ogranaka domaćihpolitičkih partija. Mladi čine oko38 posto ukupno nezaposlenih radnosposobnih osoba u Zeničko-dobojskomkantonu, a suočavaju se sa značajnimproblemima u sticanju kompetencijaSekretar BSC-a, mr.sc. Đenana Čolakovićnaglasila je da je danas više negojasno, a to pokazuju i iskustva drugihzemalja, koje su članice EU, da je procesintegracije u EU sveobuhvatni i sveopćipoduhvat i napor cijelog društva, a nesamo ekskluzivna obaveza državnihinstitucija. Članicom EU ne postajupojedine vlade, ili dijelovi društva, većzemlja kao cjelina, kao rezultat udruženihnapora da se dostigne zacrtani cilj.Na tom putu, svi su pozvani i svi su dobrodošli,od preduzeća koja već danasrad BSC-a kao jedinstven primjer kojitreba u obliku dobre prakse prenijeti ina druge teritorije. Na prijedlog BSC-a,nakon razgovora sa mladim političarima,Valentin Inzko je posjetio uspješnopreduzeće RM-LH d.o.o. Zenica koje sekoje bi im omogućile konkurentnostna tržištu rada. Istovremeno vidljiv jenedovoljan politički angažman mladihosoba koje se moraju dodatno animiratina rješavanju brojnih problema.nastoje da postignu evropske standardei rezultate, preko javne uprave kojamora da djeluje kao društveno odgovornauprava, do civilnog društva kojeduh evropskih integracija pokušavaugraditi u svoje svakodnevno djelovanjei rad sa građanima To znači da čaki niži nivoi vlasti u BiH imaju odgovornosti sposobnost da daju doprinos BiHpristupanju EU. Zbog te činjenice, BSCkao posebna stručna služba vlade Zeničko-dobojskogkantona provodi čitavniz mjera i aktivnosti s ciljem ubrzanjaekonomskog razvoja i ekonomskog rastai potiče aktivnosti u pravcu evropskihintegracija i korištenja IPA fondova.BSC ohrabruje snažniju javnu svjesnosti razumijevanje procesa proširenja, teolakšava kontakte i saradnju sa predstavnicimaregija zemalja članica EUi EU institucija. To je poseban departmentkoji predstavlja pokretačku snagukoja ima kapacitet da održi momentumintegracija. Specijalni predstavnikEU je posebno pohvalio postojanje ibavi izradom i montažom industrijskihpostrojenja, cijevnih sistema i pratećeopreme, a posjeduju certifikate za najvišestandarde u sistemu upravljanjakvalitetom i sistemu zaštite na radu,zdravlja i sigurnosti radnika i zaštiteokoline. Trenutno su u fazi ispunjavanjauslova za dobijanje certifikataza ispunjavanje najviših standarda uosposobljenosti pogona za izvođenjezavarivačkih radova. Preduzeće imatržište u Njemačkoj, Finskoj, Austriji,Holandiji i drugim zemljama EU, te jepotpuno izvozno orjentisano.biznis servis centarPOSEBNA STRUČNA SLUŽBA VLADEZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA


Petak, 7. maj 2010.UgovorGeneralni direktor ElektroprivredeBiH Amer Jerlagić i načelnik općineZenica Husejin Smajlović potpisali suUgovor o realizaciji Programa prijateljskogokruženja vrijedan 1,5 milionamaraka, kojim su obuhvaćena 34infrastrukturna projekta u mjesnimzajednicama u blizini buduće lokacijeHidroelektrane Vranduk. “Radi se opozitivnoj svjetskoj praksi kada su upitanju novi elektroenergetski objektii Elektroprivreda BiH želi realiziratiprojekte uz podršku lokalne zajednice.U mjestima oko Vranduka realiziratćemo 34 projekta javne rasvjete, sistemavodovoda, kanalizacije, pješašačkimost, vidikovce, pristupne puteve”,kazao je Jerlagić.EnergetskiKomesarZa novog policijskog komesaraZeničko-dobojskog kantona predloženje Fahrudin Bečirović iz Kaknja,koji je i u protekle četiri godine obnašaoovu funkciju. Ovo je potvrdioNezir Pivić koji je predsjedavao Nezavisnimodborom za izbor i imenovanjekomesara policije ZDK. Ovakvuodluku Nezavisni odbor je donionakon obavljenih intervjua sa svompetoricom kandidata, a prijedlog jeproslijeđen ministru unutrašnjih poslovaAzizu Brotliji, koji ju je dostaviokantonalnoj Vladi koja je izvršila konačnoimenovanje.Hifa GroupU organizaciji JP ElektroprivredeBiH, RMU Kakanj i Vlade ZDK u Zenicije održan okrugli sto o temi “Izgradnja,razvoj i perspektivnost elektroenergetskihobjekata u Zeničko-dobojskomkantonu”. Skup je uvodnim izlaganjemotvorio federalni ministar energetike,industrije i rudarstva Vahid Hećo. MinistarHećo je kazao da se u izgradnjui rekonstrukciju novih energetskihobjekata u narednom periodu planirauložiti šest milijardi KM. Na skupu suprezentirani razvojni planovi pripremei izgradnje bloka broj 8 TermoelektraneKakanj, Rudnika Kakanj, dugoročni programrazvoja Rudnika Breza, Stare jamei Jame Raspotočje Rudnika “Zenica”.projekti Redovna je praksa tešanjskognačelnika Fuada Šišića da sa saradnicimaposjećuje firme, a proteklihje dana obišao pogone kompanije zapromet naftom i naftnim derivatima“Hifa Group”, koja se već dvije godinezaredom nalazi na listi sto najuspješnijihfirmi u BiH. Direktor firme IzudinAhmetlić upoznao je goste sa trenutnimaktivnostima, ali i planovima zanaredni period - izgradnja administrativnezgrade u Tešnju.“BRANELI” d.o.o. Zenica je smještena u samomcentru grada Zenice, u Ulici Masarykova 33 (Prekoputa BH Pošte). Agenciju sačinjava tim od tristalno uposlena agenta, četiri saradnika, pravnikte financijski savjetnik, a glavna preokupacijaje posredovanje i usluge u prodaji nekretninana području grada Zenice.Poslovni prostor, 29 m 2 ,u Babinoj Rijeci,cijena 40.000 KMKuća u Raspotočju, površine228 m 2 , Garaža 20 m 2 , Voćnjak563 m 2 , dvorište 500 m 2 , njiva286 m 2 . Cijena: 60.000 €Dvije parcele na Vlašiću, ispodFISA i restorana ŠALAK, 1.500 m 2i 2.900 m 2 , 1/1. Cijena 70 KM/m 2Stan u Blatuši, 72 m 2 , sprat7, odmah useljivo.Cijena 1,250 KM/m 2Kuća, lokacija RAVAN,iznad Pravoslavne Crkve,Cijena 40.000 €Kuća, Drivuša, prizemlje,1sprat i potkrovlje + garaža, 400m 2 okućnice. Cijena 55.000 KMAtraktivan Plac za gradnju,DOBRINJA - SARAJEVO, površina2.700 m 2 , dozvoljena gradnja,1/1. Cijena 190 €/m 2Stan u lameli kod "INTERA",sprat 9, kompletno renoviran,pogled na stadion.Cijena 1,350 KM/m 21. Stan Crkvice, 7 sprat, odmah useljivo. Cijena 1.250 KM/m 22. Stan, Centar, sprat 4, odmah useljivo. Cijena 1.350 KM/m 23. Kuća na Kaoniku kod Busovače, 1/1. Cijena 45.000 KM/m 24. Kuća, Klopče, dvospratnica, garaža. Cijena 135.000 KM/m 2KONTAKTI:Adresa: Masarykova 33 (Preko puta BH Pošte), 72000 ZenicaGsm: +38761616557, Tel: +38732481380E-mail: eldimbra@hotmail.com5


Petak, 7. maj 2010.9M e š a S e l i m o v i ć ” Z e n i c anevjerovatno talentiranog, jednostavnogi simpatičnog dječaka Edina, uz pratnjuhora. Nakon pjesme koja je mnogima, uzblag osmijeh, izmamila i poneku suzu uočima, uslijedila je recitacija najmlađihi neodoljivih Neire, Tarika i Lejle. Plesnagrupa učenika petog razreda nas je iznenadilai razveselila svojom kreativnošćui zanimljivim plesom na pjesmu Strašnikapetan. Adna, simpatična djevojčicavelikog pjevačkog talenta publiku je ponovopočastila svojom izvedbom pjesmeDvije zvjezdice, zatim su učenice osmograzreda prisutne podsjetile na veličinudjela Meše Selimovića odlomcima iz romanaDerviš i smrt. Iz dubokih i pomaloteških misli na koje nas je navela recitacija,sve prisnutne je otrgao zvonki glastalentiranih Ene i Midjana. Iako su ihnajavili kao najmlađe učesnike priredbe,prekrasnu pjesmu Čarobnjak su, uz pratnjuhora, izveli dirljivo i besprijekorno,jednostavnošću i iskrenošću koje krasesamo djecu. Vesela atmosfera se nastavilaplesom učenika uz ritmove pjesmeVrapci, vrapci i komarci, nakon čega sutalentirane učenice Selena, Amina, Lamijai Amina recitirale inspirativne Makovestihove. Plesna tačka Hajde da ludujemokoje su sa učiteljicom pripremile učenicetrećeg i četvrtog razreda je bila simpatičnai kreativna, ali nažalost, nakon njeje uslijedila posljednja tačka ove svečanepriredbe. Voditelji su se zahvalili prisutnimai pozdravili ih riječima: „Čast nam je izadovoljstvo što zajedno s nama slavitenaš rođendan, hvala vam! Za obilježavanjestogodišnjice rođenja MehmedalijeMeše Selimovića potrudilo se i Vijećeučenika, za 100 godina od rođenja pisca100 karanfila koji su namijenjeniupravo vama i do idućeg susreta znajte- “Ljubav je jedina stvar na svijetu kojune treba objašnjavati ni tražiti joj razlog.Sretno!”. Za kraj su svi zajedno zapjevaliuz prepoznatljivi školski hor, solistu Edinai pjesmu – We are the World.DP MARKETIobradovali đakeU borbi za ostvarivanjem profitabrojne domaće i internacionalne kompanijeprisutne u našoj zemlji najčešćenemaju senzibiliteta za humanitarne idruštveno odgovorne projekte i akcije.S razlogom možemo reći da je najvećibosanskohercegovački trgovinskilanac “Drvopromet” jedan od rijetkihizuzetaka koji potvrđuju ovo pravilo. Upovodu dana škole “Meša Selimović”predstavnici “Drvoprometa” donirali suučenicima veliku količinu toalet papira,tečnih sapuna, sredstava za čišćenje idrugog higijenskog materijala. Ideja dase u školskim toaletima instaliraju dozerisa tečnim sapunom, ubrusi i toaletpapir, kako bi se podigao nivo higijenei đacima osiguralo prijatnije i zdravijeokruženje, potekla je od Vijeća roditelja.Predstavnici ovog Vijeća odmah su krenuliu akciju, a prvog partnera pronašlisu upravo u kompaniji “Drvopromet”. Idealna prilika da se učenicima i njihovimnastavnicima, u prisustvu brojnih roditelja i gostiju priredi ugodno iznenađenjei uruči donirani materijal, bio je dan škole. Naravno, ova gesta nije prošlabez adekvatne reakcije uprave škole koja je direktorici zeničkog ogranka “Drvoprometa”Jasmini Beganović na svečanosti u Bosanskom narodnom pozorištudodijelila posebnu zahvalnicu. U svakom slučaju, “Drvopromet” je ovog putapokazao da se uz malo truda, energije i uloženih sredstava može napraviti punokorisnih stvari. Kako su namistakli u Vijeću roditelja, ovo jebila samo jedna od akcija putemkojih Vijeće želi učenicimapomoći da nastavu obavljajuu što boljim uvjetima. Već jepokrenut novi projekat, a ciljje zamjena dotrajalih podovau učionicama. Svaka podrška ipomoć potencijalnih donatorai sponzora je i ovom prilikomdobrodošla, a posredstvom“Superinfa” iz Vijeća roditeljapozivaju ovdašnje kompanijeda slijede primjer “Drvoprometa”i uključe se u ovu akciju,jer ulaganje u mlade sigurnaje i provjerena investicija.


10 Petak, 7. maj 2010.ZapošljavanjeTINK MINI 5G1024/1024 5/5 GB= 19,95 KMUređenje parkaSlužba za zapošljavanjePrvo pravo proljetno sunce, izmamilo je brojneZDK uskorograđane vani.. Sunčano i toplo vrijeme, i temperaturu uće početi realizacijuBusovači od 22 stupnja iskoristili su vrijedni radnici Ekotri programa zapošljavanja,čistoće da obave poslove na uređenju Gradskog parka.potvrdio jeNeka ovo bude poticaj svima da čuvamo prirodu i lijepNihad Pašalić, direktorokoliš te pokažemo da imamo smisla za lijepo...ove Službe. “Radi se oprogramima za koje je sredstva osigurao Federalnizavod za zapošljavanje”, kazao je Pašalić. Prvi programpredviđa zapošljavanje pripravnika starosti do30 godina, a prema drugom programu, planirano jezapošljavanje i samozapošljavanje invalidnih osobai žena žrtava nasilja. Treći program podrazumijevazapošljavanje žena, starijih od 30 godina.Telekabelk a b l o v s k i i w i r e l e s s i n t e r n e tPROLJETNI POKLONIZA ZENIČANESajam privredeU Sportsko-rekreativnom centru u Tešnju održanje 6. Sajam privrede Biznis 2010. Tešanj. Izlagalo je113 domaćih izlagača i devet firmi sa inostranimkapitalom. Predstavnici Općine Tešanj ove godinesu na Sajmu privrede za sve posjetitelje i građaneprezentirali nove usluge koje pruža općinska administracija,Call centar 72, provjera statusa predmetaputem SMS-a što je prvi korak ka elektronskoj upravi.Cilj ovog Sajma u budućnosti je postizanje prvobalkanskog, a onda i evropskog značaja, kazao jepredsjednik Udruženja privrednika Izudin Turkeš.Mogućnosti saradnjeTINK 30G2048/1024 30/30 GB= 29,95 KMTINK PLUS 60G3072/1024 60/60 GB= 39,90 KMTINK MAX 90G4096/1024 90/90 GB= 49,80 KMBUSINESS 40G2048/1024 40/40 GB= 34,98 KMSURFAJDO MILEVOLJEwww.telekabel.ba, info@telekabel.baŠtrosmajerova 14, ZenicaTelefoni: 032/446-110, 032/446-111Besplatno priključenje u roku od 24 sata.Mjesečni račun bez dodatnih troškova.U sve naše cijene je uključen PDV.U okviru posjete općini Tešanj, Ambasador KraljevineNorveške u BiH Jan Braathu posjetio je i obišao firmePobjeda i Tešanjski dijamant. Kroz razgovor sa privrednicima,ambasador je saznao šta je ono čime se ove firmebave i kako svoje proizvode plasiraju na tržište. Tokomposjete razgovarano je i o mogućnostima poslovne saradnjedvije zemlje, a gosti su obećali sagledati mogućnostiplasiranja ovih proizvoda na norveško tržište.Lijepo ponašanjeNa autobuskoj stanici u Fojnici zabilježili smosimpatičan primjer lijepog ponašanja učenika. Nakonzavršetka nastave učenici O.Š.”Muhsin Rizvić”stajali su u redu kako bi ušli u parkirani autobus. Uposljednje vrijeme to je gotovo nesvakidašnja slika iprimjer dobrog ponašanja osnovaca, njihovog vaspitanjai odgoja roditelja i nastavnika.


12 Petak, 7. maj 2010.Poštovani korisniciusluga BH Telecoma!Pridružite se velikoj porodici Internet korisnika BHTelecoma i koristite sve prednosti koje vam nudeusluge ADSL brzi pristup internetu i MOJA TV.Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da Vam je odsada BH Telecom to omogućio i na novim lokacijamau općini Zenica.ADSL priključke i usluge MOJA TV, obezbjedili smo:osim u užoj gradskoj zoni općine Zenica i u Nemiloj,Vranduku, Orahovici, Topčić Polju, Begovom Hanu,Klopču, Tišini, Tetovu, Ričicama, Gornjoj Gračanici,Brodi, Gornjoj Zenici, od sada i na lokacijama:Lokvine, Stranjani i Babino.Odbojkaši prvaci, košarkaši u elitiZvjezdane trenutkeproteklih su danadoživjeli kakanjskiklubovi, potvrdivši daje ovaj grad sportskilider Zeničko-dobojskogkantona. Trećugodinu zaredom odbojkašiKaknja osvojilisu duplu krunu, dokVaše zahtjeve možete poslati preko web portalawww.bhtelecom.ba, nazvati naš Kontakt centarna besplatni broj 1444 ili doći na bilo koje prodajnomjesto BH Telecom-a.Idemo prvi, dajemo više!Vaš BH Telecom!su se kakanjski košarkaši bez porazaprošetali do elitnog domaćeg ranga.Odbojkaši su nakon maksimalne pobjedeu Odžaku i u drugoj utakmicifinalne serije play-offa Prvenstva BiH,pred svojim navijačima sa 3:0 poraziliekipu Napretka. Sjajan završetak sezoneiz snova u kojoj su Građevinariosvojili Kup i Prvenstvo, uz izvrsne igreu evropskom Challenge kupu, gdje ihje tek u osmini finala zaustavio kasnijipobjednik ovog takmičenja, talijanskaPerugia. Ekipa koja je osvojila titulunastupila je u sastavu Aganović,Salihović, Karišik, Karić, Hernandez,Zolota, Knežević, Lepić, Bešlić, Ćorić iBjelopoljak, a sa klupe ju je predvodiotrener Almir Begić. Sezonu za pamćenjeimali su i košarkaši Kaknja koji su izvanično šampioni A-1 lige i novi članoviLige 12. U posljednjem nastupuu A-1 ligi uvjerljivo su porazili ekipuOrlovika rezultatom 94:72 i predvođeniiskusnim trolistom Begovac,Kahrimanović, Mulić u 22 utakmicezabilježili isto toliko pobjeda. Iako sučetiri kola prije kraja prvenstva osiguraliplasman u viši rang, Kakanjci su sei u preostale četiri utakmice pokazali upravom svjetlu i sezonu završili u šampionskomstilu. Uslijedilo je zasluženoslavlje i promocija novog prvoligaša.Po završetku utakmice, komesar ElvedinKarabegović iz Zenice uručio jezlatne medalje igračima i rukovodstvuKaknja, a pobjednički pehar primio jekapiten Elvir Delibašić.Kakanj je nastupio usastavu Delibašić, Uzunalić,Đ. Hadžić, Dedić,Čehajić, Mehtić, Mulić,Bureković, J. Hadžić,Begovac, Kahrimanovići Čaluk, a trener je IrfanHasagić.

More magazines by this user
Similar magazines