Prezentace aplikace PowerPoint - Okresní hospodářská komora ...

cms.netnews.cz
  • No tags were found...

Prezentace aplikace PowerPoint - Okresní hospodářská komora ...

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČRProgram Iniciativity Společenství EQUALTématické opatření: Zlepšování přístupu a návratu na trh práce proosoby obtížně integrovatelné v oblastech Cíle 1Iniciativa Společenstvenství EQUAL se snaží uskutečňčňovat nové nápadyv oblasti aktivní politiky zaměstnanosti a sociálnlního začleleňování.Posláním m iniciativy je podporovat začleleňování na trhu práceodstraňovováním m překpekážek působených pdiskriminací, , nerovnostíz důvodu dpohlaví, , rasového nebo etnického původu, pnábonboženstvínebo víry, vzdravotního postiženení, , věku vnebo sexuálnlní orientace.


Představujeme Vám projekt, který se snaží věciřešit jinak.Pod heslem „mladí mladým“ se snažíme dát šanci abudoucnost mladým lidem ve věku od 15 do 25 let věku.Na jedné straně nízkokvalifikovaní mladí lidé, na druhé straněabsolventi VŠ a VOŠ bez potřebné praxe. Projekt Tvábudoucnost nabízí řešení pro obě tytoznevýhodněné skupiny, a to v podobějejich spolupráce.„Využij své šance!“


KarvináUmístění (místo realizace)MostHavířov – Šumbark


Výše grantu z Programu Iniciativy Společenství EQUALVýše rozpočtu do Akce 2Výše rozpočtu do Akce 3Výše celkového rozpočtu(Akce 2 + Akce 3)27 649 310 Kč4 229 800 Kč31 879 110 KčTento projekt je spolufinancovánEvropským sociálním fondem a státnímrozpočtem České republiky.


AKCE 1, 2 a 3 projektu Tvá budoucnostAkce 1 tvořila přípravnou fázi realizace hlavních projektových aktivit,během které se upevnilo rozvojové partnerství na národní úrovni a navázalose partnerství mezinárodní.12/04– 07/0505Akce 2 představuje hlavní realizační fáze projektu, v níž se realizují aktivityvymezené ve smlouvách o národní a mezinárodní spolupráci. Byla zahájena zdnem o konečném rozhodnutí řídícího orgánu o schválení Smlouvy o národníspolupráci a Smlouvy o mezinárodní spolupráci, tj. 2. 8. 2005. Musí Mbýtukončena maximálně 30. června 2008.09/0505 – 04/0808 – 32 měsícůAkce 3 představuje samostatnou fázi realizace projektu, která je zaměřenána výměnu zkušeností mezi nejrůznějšími zainteresovanými subjekty.12/05– 04/08 – 29 měsíců


Výchozí situace pro práci RP ve zvolené problematiceSituace v Moravskoslezském kraji (MSK) a Ústeckém kraji (ÚK) z hlediska hregistrované míry nezaměstnanosti dlouhodobě převyšuje situaci v Českérepublice. MSK a ÚK patří v rámci celé republiky ke strukturálněnejpostiženějším oblastem, pro něž je charakteristický razantní útlum těžkéhoprůmyslu . Stoupajícím jevem na trhu práce v těchto regionech je zvyšující sepočet uchazečů na úřadech práce s nejnižšímdosaženým vzděláním – základním vzděláním.Je tedy nutné podporovat v těchto krajíchflexibilitu pracovní síly, cílenou profesnípřípravu v souladu s vývojem trhu práce, rozvojsystému vzdělávání a změny ve vzdělávacíchpřístupech.


HLAVNÍ CÍL PROJEKTU TVÁ BUDOUCNOSTVytvoření inovativního komplexního modulového systému, kterýbude mladým lidem s nízkou kvalifikací pomáhat při získávánípracovního místa, dalšího vzdělání či rekvalifikace. V rámci projektubude vytvořena síť Integračních center, které budou působit jakozákladny pro realizaci poradenských, motivačních a vzdělávacíchaktivit s využitím formálního a neformálního vzdělávání.V Integračních centrech budou získávat odbornou praxi absolventi astudenti VOŠ a VŠ. Důležitou součástí projektového plánu jevytvoření komunikačních sítí na národní a nadnárodní úrovni,podporující výměnu znalostí a zkušeností.„Dívejte se na cílovou skupinu jinýma očima a využijte možnosti získatinovativní metodiky s prací s cílovou skupinou.“


Principy Iniciativy společenství EQUAL‣ inovativnost – zcela nové přístupy‣ společné rozhodování – zapojení partnerů a cílových skupin dopřípravy, rozvoje a implementace pracovního programu‣ mainstreaming – šíření poznatků a výstupů projektu‣ gender mainstreaming – rovné postavení žen a mužů na trhu práceHorizontální témata:‣ rovné příležitosti – rovnoprávnost pro všechny skupiny osob‣ udržitelný rozvoj – není narušováno životní prostředí‣ informační společnost – využívání moderních informačníchtechnologií‣ místní iniciativy – podpora rozvoje místních iniciativ


Cílové skupiny Akce 2a. Primární skupina- mladiství s nedokončenou školní docházkou bez kvalifikace aohrožení předčasným ukončením školní docházky, handicapovanámládež se zdravotním postižením, osoby se zdravotním postiženímohrožené kumulací znevýhodnění, mládež z etnických menšin adlouhodobě nezaměstnaní s nízkou kvalifikací1. mladiství mezi 15 – 18 lety věku (přímí příjemci 20 osob, nepřímípříjemci 260 osob)2. věková kategorie mezi 18 – 25 lety věku (přímí příjemci 130 osob,nepřímí příjemci 400 osob)b. Sekundární skupina- studenti a absolventi VOŠ a VŠ, kteří budou pracovat s primárnícílovou skupinou v nově vytvořených Integračních centrech, a tímtotozpůsobem získávat praxi (přímí příjemci 40, nepřímí příjemci 120)


1. Organizace působící v RP2. Vzdělávací instituce3. Úřady práce4. Pracovníci a zástupci města5. MŠMT, MPSV6. Účastníci projektu7. Zaměstnavatelé8. Jiní EQUAL partneři9. Mezinárodní RP MOTIVACílové skupiny Akce 3„Připravte půdu a možnosti pro integraci cílové skupiny na trh práce pado společnosti."


Cíle a aktivity projektu naplňují pracovní skupinyANALYTIKAANALYTIKAINTEGRAČNÍINTEGRAČNÍCENTRACENTRAŠKOLÍCÍŠKOLÍCÍCENTRACENTRAŠÍŘENÍŠÍŘENÍAIMPLEMENTACEIMPLEMENTACEVYTVÁŘENÍVYTVÁŘENÍKOMUNIKAČNÍCHKOMUNIKAČNÍCHSÍTÍSÍTÍINFORMATIKAINFORMATIKAPILOTPILOTVZDĚLÁVÁNÍVZDĚLÁVÁNÍAKVALIFIKACEKVALIFIKACEPORADENSTVÍPORADENSTVÍ


Hlavní aktivity jednotlivých pracovních skupin1. Analytika provádí aktivity týkající se analýz a prognóz.2. Integrační centra provádí aktivity spojené s vytvořením Integračníchníchcenter a integraci účastníků projektu do vzdělávacího nebo pracovníhoprocesu.3. Školící centrum je zodpovědné za proškolování poradců, lektorů aškolitelů.4. Informatika je zodpovědná za rozvoj a tvorbu informačních akomunikačních systémů v projektu.5. Poradenství je zodpovědné za tvorbu nových inovativních poradenskýchprogramů.6. Vzdělávání a kvalifikace je zodpovědné za tvorbu vzdělávacích programů.7. Pilot je zodpovědný za pilotní ověření vyvinutých poradenských avzdělávacích metodik.8. Vytváření komunikačních sítí je zodpovědné za vytvoření sítí na národní anadnárodní úrovni.9. Šíření a implementace je zodpovědná za šíření a implementaci výsledků nanárodní a nadnárodní úrovni.


Očekáváme tyto hodnoty• Počet vytvořených Integračních center: 3• Počet zařazených účastníků do vzdělávacích a kvalifikačních programů: ramů: 150• Počet úspěšných absolventů vzdělávacích a kvalifikačních programů: 80• Počet úspěšných absolventů poradenských a motivačních programů: 80• Počet úspěšně absolvovaných odborných praxí: 50• % osob, kterým se podařilo získat zaměstnání či se vrátit do vzdělávacíhosystému: 40 %• Počet osob nadále využívajících vytvořených poradenských a vzdělávacíchslužeb: 50 osob/rok• Počet využívaných poradenských a vzdělávacích programů: 11• % Zlepšený postoj zaměstnavatelů k handicapovaným skupinám: 40 %• Zvýšená informovanost relevantních institucí: 150 institucívíce informací na www.rpbudoucnostrpbudoucnost.czcz


Mezinárodní partnerství MOTIVAMezinárodnrodní partnerství MOTIVA vzniklo v rámcidruhého ho kolaIniciativy Společenstvenství EQUAL mezi 4 partnery:Nizozemsko – TYPES (TRAINING YOUNGPOTENTIALS INENTREPRENEURIAL SKILLS)Česká republika – YOUR FUTURENěmecko – OPTIMA (OPTIMIERUNG(BERUFL.INTEGRATION VONMIGRANT/INNEN INNEN DURCHDURCHLAESSIGE AUSBILDUNG)Španělsko – Ide@


Společné zájmy partnerství MOTIVASpolečné cíle a úkoly:– hlavní cílová skupina nezaměstnaných mladých lidí,– zlepšit pozice nezaměstnaných lidí, kteří jsou na trhu práce sociálněznevýhodněni,– identifikovat instruktážní a motivační metody pro cílovou skupinu– vývoj nových metod ve školství,– umožnit cílové skupině získat pracovní zkušenosti nejen jakozaměstnanci, ale také jako podnikatelé,– identifikovat nástroje pro optimální začlenění mladýchlidí na trh práce, do vzdělávacího systémua podnikatelského prostředí,– speciální zaměření na problematiku pohlaví.„Gofor it.“


Společné výstupy• Mezinárodnrodní setkání, semináře,e, závěrečná konference• Výměnaexpertů/školitelkolitelů/instruktorů• Internetový informační portál MOTIVA• Soubor motivačníchnástrojů• Příručka best practise• Multimediálnlní produkt• Diseminace a mainstreaming aktivitVíce informací naleznete na internetových stránkáchwww.motivamotiva-equal.com


Pár slov na závěr...Našim cílem je pomoci vytvářet budoucnost mladých lidí, kteří majív naší společnosti znevýhodněné postavení. Moc dobře víme, že tobudou také oni, kteří budou jednou zpětně ovlivňovat našibudoucnost. Rádi bychom je přesvědčili o pravdivosti těchto citátů:tů:„Vzdělanost ducha je právě tak potřebná, jako živit tělo.“„Vědomosti jsou poklad, který svého majitele všude provází.“

More magazines by this user
Similar magazines