WWS 11-2009 - Witkowo

witkowo.pl

WWS 11-2009 - Witkowo

Nr 11 / 2009Otwarcie nowego kompleksu sportowego11 Listopada - Gminne Obchody Odzyskania Niepodległości


Zespół Szkolno - Przedszkolny w MielżynieŚwięto Komisji Edukacji Narodowej uczciliśmy 13 października podwymownym hasłem „Dobry przykład jest najlepszym nauczycielem”.Uroczysty apel zaszczycili swą obecnością: Zastępca Burmistrza Gminyi Miasta Witkowo Marian Gadziński, Radny Rady Miejskiej Piotr Jóźwik,proboszcz Krzysztof Domagalski, przedstawiciele Rady Rodziców,emerytowani nauczyciele.Zgromadzonych gości, pracownikówszkoły i uczniów powitała dyrektorUrszula Potaś. Część artystycznąprzygotowali pod kierunkiem pp. MichałaBocheńskiego, Romana Organiściaka,tym razem zaprezentował: polkę i suitętańców wielkopolskich, a Zespół „DanceLadies” zaprezentował współczesnyukład taneczny. Z krótką historią Świętaw Polsce i na świecie zapoznaliPotaś wręczyła nagrody następującymnauczycielom: I. Nowak, M. Czarneckiej-Schelenz, E. Kowalskiej, H. Gadzińskiej,B. Nowakowskiej, B. Bil-Gurzędzie,D . F e r ę c , G . G r z y b o w s k i e j ,R. Organiściakowi, M. Bocheńskiemu.Z a w z o r o w e w y p e ł n i a n i epowierzonych obowiązków, nagrodydyrektora otrzymali: również pracownicyadministracji i obsługi J. Lemańska -Pijaczyńska, A. Szuba, W. Mikołajczak,J. Wieczorek, L. Szczepański.Zadbali o gróbNagrodę Burmistrza Gminy i MiastaWitkowo otrzymała dyrektor U. Potaś.Gratulacje, życzenia, słowa uznania,złożyli pracownikom Z - ca BurmistrzaMarian Gadziński oraz w imieniu RadyR o d z i c ó w Z o f i a M i k o ł a j c z y k .P r z e d s t a w i c i e l e S a m o r z ą d uUczniowskiego złożyli podziękowaniaw formie własnoręcznie wykonanejprzepięknej laurki z dołączoną dońherbacianą różą.(G.G.)Uczniowie z koła historycznego Szkoły Podstawowej nr 2 w składzie:Marcin Długokęcki, Konrad Łączny, Bartosz Borys, Damian Łuczak orazDawid Kuliński uporządkowali grób zmarłego w I połowie XIX wiekuEustachego Byszewskiego.Elwiry Mikołajczak uczniowie: KlaudiaZawieja, która przywitała zebranychpiosenką „Serdeczne życzenia” orazNatalia Patrzek w piosence „Wszystkiegonajlepszego”. Uroczystości szkolne niemogą się odbyć bez udziału ZespołuTańca Ludowego „Mielżyniacy”, któryzebranych przedstawiciele uczniów klasyIV. Konferansjerem uroczystości byłauczennica klasy III gimnazjum ŻanetaKuszak.Za osiągnięcia w pracy dydaktycznejoraz wzorową pracę dydaktycznąi opiekuńczą dyrektor szkoły UrszulaGrób jest jednym z najstarszych na witkowskimcmentarzu. Pierwsze prace porządkowe wokółniego przeprowadził Witkowski Klub Kolekcjoneróww 2004 roku. Prace polegały na zabezpieczeniupomnika przed przewróceniem się, zamontowaniunowej kuli wieńczącej go pierwotnie oraz usunięciudziko rosnącej roślinności.Eustachy Byszewski pozostaje postaciązagadkową. Prawdopodobnie pełnił funkcjęleśniczego w pobliskich lasach, a życie swojezakończył samobójstwem. Przyczyną targnięcia sięna nie miała być nieodwzajemniona miłość.M. Zborowski


Festyn Sportowy w JaworowieW dniu 11 października 2009 roku na boisku sportowym w Jaworowieodbył się festyn sportowo-rekreacyjny.Otrzęsiny pierwszaków i Dzień ChłopcaOtrzęsiny uczniów klasy pierwszej, jako impreza integracyjna wpisałasię na stałe do tradycji mielżyńskiej szkoły. Ten żakowski zwyczajprzygotowują uczniowie klasy III gimnazjum dla swoich młodszychkolegów, aby mogli zostać, „adeptami sztuk gimnazjalnych”.W trakcie festynu rozegrano turniejpiłkarski o Puchar Burmistrza Gminy iMiasta w Witkowie - KrzysztofaSzkudlarka. W turnieju wzięło udział 9zespołów. Zwycięzcami zostalizawodnicy sołectwa Jaworowo - drugiz e s p ó ł , p r z e d M a l c z e w e m ,Niechanowem i Czechowem.Rozegrano również konkurencjerekreacyjne, które cieszyły się dużympowodzeniem wśród dzieci i młodzieży.Szymon Wolniewicz.Rzut woreczkiem do kosza - I miejsce- Kamil Sarnowski, II miejsce - KlaudiaWielgosz, III miejsce - Kacper Serdyński.Guiz sportowy - I miejsce - JakubKierzek, II miejsce - Szymon Wiącek, IIImiejsce - Sebastian Kułaga.Nagrodami za zwycięstwa byłymedale oraz upominki ufundowaneprzez sponsorów festynu, którymi byli:Poseł na Sejm RP - TadeuszTegoroczne otrzęsiny przygotowałyuczennice: K. Janaszak, D. Kokott,Ż. Kuszak, I. Ruszkowska, M. Szcześniak,J. Uścińska, oczywiście z pomocąkolegów III G. Ł. Janaszaka,P. Kuśnierka, D. Nowaczyka izadań, odwagi, odporności na stres.Otrzęsiny stały się okazją do wspólnejzabawy. Dały możliwość bliższegopoznana się uczniów, pozwoliły równieżuwierzyć, że pierwszoklasiści nie musząbać się starszych kolegów.Wyniki tych konkurencji: skakanka - Imiejsce - Jakub Kułaga, II miejsce -Kamil Sarnowski, III miejsce - DominikaWawrzyniak.Strzał do minibramki - I miejsce -Dominika Wawrzyniak, II miejsce -Kacper Serdyński, III miejsce - SebastianKułaga.Ringo - I miejsce - Sebastian Kułaga,II miejsce - Szymon Wiącek, III miejsce -Tomaszewski, Burmistrz Gminy i MiastaWitkowo - Krzysztof Szkudlarek i radnyPowiatu Gnieźnieńskiego - TelesforGościniak. W imieniu organizatorówfestynu chciałbym podziękowaćfundatorom nagród, a uczestnikom zawysoką aktywność sportową podczastrwania imprezy.Do zobaczenia za rok - radny Rady Miejskiejw Witkowie oraz sołtys wsi Jaworowo - KrzysztofBykowski.E. Żurawskiego. Pierwszoklasiścipoddawani byli następującym próbom:Prezentacja własnej osoby i kociegostroju, Konfrontacja z katem, Zadaniasprawnościowe z przyborami, Tunelstrachu, Degustacja wykwintnych napoi ipotraw.Po wyczerpujących zadaniachi próbach nadszedł czas na wspólnązabawę z okazji Dnia Chłopca. Teraz jużwszyscy uczniowie szkoły mogli zmierzyćsię z siłą muzyki, własną kondycjąi czasem. Dyskotekę przygotowaliczłonkowie Samorządu Uczniowskiego.Komisja w składzie wybitnychjednostek: P. Kuśnierka, D. Nowaczyka,M. Szcześniak i K. Janaszak oceniłap i e r w s z a k ó w p o d w z g l ę d e m :pomysłowości, poprawności wykonaniaNad bezpieczeństwem uczniów i dobrązabawą czuwały: wychowawczynie kl.IIIG. Grzybowska, kl.I G. B. Bil-Gurzęda,Opiekun SU-D. Feręc.G.G.


Spotkanie przedszkolaków z historiąNiemożliwe stało się możliwe. Przedszkolaki z NiepublicznegoPrzedszkola - Ochronki przeniosły się w czasy legendarnych braci:Czecha, Lecha i Rusa. Stało się to za sprawą Stowarzyszenia MiłośnikówKultury Średniowiecznej reprezentowanej przez drużynę WICIz Poznania.Małe PasowanieMoment rozpoczęcia przez dziecko edukacji przedszkolnej wywołujezawsze wiele emocji i to nie tylko u dzieci. Pełni obaw są też rodzice,którzy martwią się o to, czy ich pociechy poradzą sobie w nowej sytuacji.Członkowie zespołu zaprezentowaliautentyczne stroje i przedmioty zd a w n y c h c z a s ó w , k t ó r y m iprzedszkolaki żywo interesowali sięprzez całą lekcję . Przez chwilę zrobiłosię nawet nieco groźnie, gdyż panowieprzedstawili walkę pomiędzy dwomazwaśnionymi członkami rodu.Szczęk autentycznych mieczy orazodgłosy uderzania w zbroję pozwoliłyodnieść wrażenie, że wojowie walczą onie lada ważną sprawę. Być może byłato nawet sprawa życia i śmierci.Na koniec nauczono dzieci sposobukrzesania ognia w średniowieczu,niestety bez efektu finalnego, gdyżnikt nie odważyłby się prosić o zgodęna ognisko w budynku przedszkolnym( z wiadomych względów oczywiście).Historia to nie tylko wiedzaksiążkowa. Znacznie lepiej zostanązapamiętane legendy i faktyhistoryczne przedstawione w takiwłaśnie nietypowy sposób. Dlaprzedszkolaków była to nauka i dobrazabawa w jednym.M. ParuszewskaTe trudne pierwsze chwile mamy jużza sobą. Był to więc najlepszy momentna urządzenie uroczystości Pasowaniana przedszkolaka. Odbyło się onow Przedszkolu Miejskim BAJKA przyul. Powstańców Wielkopolskich w grupieKrasnali czyli dzieci trzyletnich.wierszy oraz prostych układówtanecznych. Dzielnie zniosły ceremoniępasowania przez Panią Dyrektor.Otrzymały pamiątkowe dyplomy orazksiążeczki. Na zakończenie w saliodsłonięto pamiątkową tablicę, na którejwidnieją zdjęcia dzieci w krasnalowychUwaga przedsiębiorcyWszystkich przedsiębiorców zapraszamy dozaktualizowania wpisów do Ewidencji DziałalnościGospodarczej celem przekwalifikowaniadziałalności według Polskiej KlasyfikacjiDziałalności 2007.PKD z 2004 roku ma zastosowanie dodnia 31 grudnia 2009 roku.Zmiany można dokonać w Urzędzie Gminyi Miasta w Witkowie od poniedziałku do piątkuw godz. 8.00 do 15.00, pokój nr 8.Na uroczystości przygotowanej przeznauczycielki pracujące w grupie obecnibyli rodzice oraz dyrekcja przedszkola. Wczęści artystycznej wystąpiły maluszkioraz ich starsi koledzy z grupy PrzyjacieleBolka i Lolka. Rodzice mieli okazjęzobaczyć jakie postępy już zrobiły ichdzieci. Wykazały się znajomościązwrotów grzecznościowych, piosenek,czapkach. Dzięki staraniom rodzicówwszyscy mogli skosztować wspaniałychwypieków, wśród których był nawet tortw kształcie krasnala. Dorośli chętnierobili pamiątkowe zdjęcia, a także bawilisię z dziećmi.Danuta SosnowskaKrystyna Pietrewicz


„Odnowa i rozwój wsi”Lata 2007-2013 to nowy okres programowania, w którym samorządy mogąubiegać się o dofinansowanie realizowanych inwestycji ze środków UniiEuropejskiej. I tak w tym okresie Gmina i Miasto Witkowo złożyła 4 wnioskio dofinansowanie inwestycji w ramach Wielkopolskiego RegionalnegoProgramu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz 2 wnioski w ramachProgramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Jednym z wniosków złożonych przezGminę i Miasto Witkowo w ramachEuropejskiego Funduszu Rolnego narzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,działania „Odnowa i rozwój wsi”Programu Rozwoju ObszarówWiejskich na lata 2007-2013 jestwniosek o dofinansowanie projektu„Remont świetlic wiejskich wrazzwzagospodarowaniem terenumiejscowościach: Chłądowo,Małachowo Złych Miejsc, Ruchocin,Ruchocinek i Wiekowo oraz adaptacjabudynku komunalnego w Jaworowiena świetlicę wiejską”.W dniu 16 września br. w siedzibieU r z ę d u M a r s z a ł k o w s k i e g oWojewództwa Wielkopolskiegopomiędzy Samorządem WojewództwaWielkopolskiego, a Gminą i MiastemWitkowo została podpisana umowa nadofinansowanie projektu.P r z e d m i o t e m z a d a n i a j e s twykonanie prac remontowychw sześciu świetlicach wiejskich wrazz zagospodarowaniem terenu wokółbudynków. W miejscowościach:Małachowo Złych Miejsc, Ruchocineki Wiekowo zostaną także urządzoneplace zabaw dla dzieci.Całkowita wartość projektu tokwota 1 148 072,73 zł. Kwotadofinansowania stanowi 75% kosztówkwalifikowanych zadania, nie więcejjednak niż 500 000,00 zł. Pozostałeśrodki w kwocie 648 072,73 zł.stanowią środki własne gminy.W chwili obecnej trwają praceremontowe w dwóch świetlicachw miejscowościach Chłądowoi Ruchocin. Wykonawcą tego zadaniajest Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy MOSTOSTAL-STOLBUD Sp.z o. o. ze Słupcy. Termin zakończeniaprac zaplanowano na 31 lipca 2010r.Celem operacji jest stworzeniemieszkańcom dobrych warunków dospędzania wolnego czasu, zwiększenieintegracji wśród lokalnej społecznościoraz poprawa estetyki wsi. Dziękirealizacji tej inwestycji zdecydowanejp o p r a w i e u l e g n ą w a r u n k iorganizowania różnych imprezrekreacyjno - kulturalnych w w/wmiejscowościach.(S.M.)Socjoterapeutyczne Spotkanie WeekendoweW dniach od 9 - 11 października Gminna Komisja Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych w Witkowie zorganizowała w Ośrodku Dla Dzieci"Tabor" w Witkowie drugie Socjoterapeutyczne Spotkanie Weekendowe, tymrazem przeznaczone dla młodszych dzieci. W spotkaniu wzięło udział 17uczniów, którzy pod opieką pedagogów p. Dominiki Cieślak, p. PawłaSowińskiego oraz psychologa p. Małgorzaty Rybackiej uczestniczyliw różnego rodzaju zajęciach dla nich przygotowanych.„PROMYK” pracuje!Działalność Zarządu „PROMYK” w Witkowie nie polega tylko naświętowaniu. Zaraz po uroczystości 10-lecia istnienia Oddziału zaczęła siępraca przy wydawaniu wraz z Miejsko Gminnym Ośrodkiem PomocySpołecznej żywności, którą otrzymaliśmy z Wielkopolskiego BankuŻywności w Poznaniu.C e l e m t e g o w e e kendu byłouwrażliwienie dzieci na sytuacjeodrzucenia w grupie, wzbudzenieempatii w stosunku do dziecinieakceptowanych przez innych,szukanie sposobów pomocy orazpokazanie jak sobie radzić w takichs y t u a c j a c h , k i e d y s a m e m ujest się odrzuconym. Tematyka ta byłarealizowana na spotkaniach w małychgrupach. Na wspólnych spotkaniachdzieci uczyły się mówić o swoichprzeżyciach, uczuciach związanychz pobytem w Ośrodku.W sobotni wieczór cała grupa bawiłasię na dyskotece. W czasie wolnymdzieci grały w ping ponga, bilarda, gryplanszowe. Wychowawcy przygotowalidla dzieci Pogodne Poranki pełne zabawi n t e g ra c y j nych w y k l u c z a j ą c ychrywalizację. Nie zabrakło też czasu,w którym dzieci odrabiały lekcje -pomocą służyli wychowawcy oraz dziecisobie nawzajem.Równolegle do SocjoterapeutycznegoSpotkania Weekendowego w ośrodkuodbywało się Szkolenie LiderówMłodzieżowych, w którym wzięło udział15 osób z całej Wielkopolski w tym 5osób z Witkowa. Młodzież zajmowała sięprzygotowaniem projektów do konkursuogłoszonego przez Polską FundacjęDzieci i Młodzieży "Make a connection".Obie grupy darzyły się sympatią -starsi mieli okazję aby pomóc młodszymkolegom, dzieci zaś cieszyły sięz nawiązania nowych znajomości zestarszymi kolegami. Całkowity kosztpobytu został w całości sfinansowanyz Gminnego Programu Profilaktykii R o z w i ą z y w a n i a P r o b l e m ó wAlkoholowych i wyniósł 2.000,00 zł.M. RybackaW październiku dostarczonokolejnych 38 ton różnych artykułówspożywczych. Akcję wydawania dlam i e s z k a ń c ó w G i M W i t k o w orozpoczęliśmy 26.10.2009r. Praca byłauciążliwa ze względu na zimno. Całaakcja zakończona została 4.11.2009r.I. Piaskowska


„Zgotuj Sobie Sukces”W dniach 14 X - 17 X 2009 r. uczniowie Technikum Żywieniai Gospodarstwa Domowego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnychim. D. Chłapowskiego w Witkowie wzięli udział w konkursie „Zgotujsobie sukces” organizowanym przez sieć sklepów „Makro Cash andCarry Polska S.A.”w Warszawie.Miejsce czytelnika w biblioteceMyślenie o bibliotece, jako "miejscu dialogu z dziedzictwem" jest pięknąwizją. Chcemy, by nasza biblioteka była czymś znacznie więcej, niż byćpowinna. Chcemy, by zaspakajała wiedzę, marzenia, informacje, naukęi zabawę. Czego więc trzeba, aby biblioteka była „instytucją żywą”? -potrzeba czytelników, zbiorów, bibliotekarzy. Każdy z tych elementówmoże istnieć osobno, ale biblioteka bez któregokolwiek z nich istnieć niemoże. Niewątpliwie najważniejszym elementem systemu jest czytelnik.Gdyby go nie było, biblioteki nie miałyby sensu.Reprezentację szkoły stanowili: JudytaCzarnecka, Mateusz Jóźwiak, NataliaLibera i Izabela Michałowska pod opiekąnauczycieli: mgr inż. Anny Malendowicz -Koteras i mgr inż. Barbary Sesiuk.Spośród 80 zgłoszonych szkółgastronomicznych średniego i wyższegoszczebla z całego kraju jury konkursuwybrało 24 dwuosobowe drużyny doudziału w półfinale. Każda ze szkół mogłazgłosić 2 ekipy. Należy podkreślić, żez W i t k o w s k i e g o Te c h n i k u mzakwalifikowały się do półfinału obydwiezgłoszone ekipy.Dnia 14 października nasi uczniowiewraz z opiekunami stawili się w MakroCentrum HoReCa w Warszawie naodprawie. Wśród ekip rozlosowanonumery stanowisk startowych orazprzedstawiono Jury w składzie :• Kurt Scheller - Honorowy PrezesOgólnopolskiego Stowarzyszenia SzefówKuchni i Cukierni• Stefan Lanz - Conseille CulinaireChaine des Rotisseurs (Szwajcaria),• Tony Jackson - Secretary GeneralCulinary Competition Committee WorldAssociation of Cooks Societies (WACS,Szkocja),• Endre Gabrielsen - F & B ConsultantGastronomisk Institutt Culinary Instituteof Norway (Norwegia),• W kuluarach goście specjalni - RobertSowa , Wojtek Modest Amaro,• Jury techniczne - Przemysław Kaczor,Michał Kradżow.Następnego dnia rozpoczęły siępółfinały, których wyniki ogłoszonowieczorem. Jedna z naszych ekip,w składzie Judyta Czarnecka i IzabelaMichałowska, zakwalifikowała się dopiątkowego finału. Tam uczennicespotkało jeszcze większe wyzwanie -Black Box z dobranymi przez Juryproduktami, z których według własnejfantazji i umiejętności przygotowywałydwie dowolne potrawy. 16 październikawieczorem odbyła się uroczysta gala, naktórej ogłoszono wyniki i wręczonon a g r o d y z w y c i ę z c o m . W r o l ikonferansjera wystąpił znany aktor JacekLenartowicz, a galę swoim występemuświetnił zespół Natalii Lesz.Mimo, że Judyta i Iza nie stanęły napodium to fakt reprezentowania szkołyi zmierzenia się z ekipami całego krajujest dla nich dużym osiągnięciemi wyróżnieniem. Ponadto dla szkoły,W i t k o w a i c a ł e g o p o w i a t ugnieźnieńskiego udział obu ekip w takprestiżowym konkursie pod auspicjamiWorld Association of Chefs Societiesp r z e p r o w a d z o n y m n amiędzynarodowych zasadach i wgmiędzynarodowej punktacji jestogromnym sukcesem .Izie, Judycie, Mateuszowi i Nataliigratulujemy i życzymy powodzeniaw dalszej światowej karierze kulinarnej.Anny Malendowicz - KoterasBiblioteki istnieją po to, byzaspokajać potrzeby czytelniczei informacyjne użytkowników,czytelników. Czytelnik - klientprzychodzi do biblioteki nie po to, bydialogować z dziedzictwem, ale po to, byskorzystać z oferowanych przez niąusług. Czytelnik przychodzi do bibliotekipo: wiedzę, informację, marzenia,emocje, rozrywkę i wszystko to, co możezaoferować mu biblioteka dzięki swoimzbiorom. Nasz klient przychodzi do naspo konkretną usługę i pomoc.Nie oznacza to, że nie możemyzaproponować mu czegoś więcej.B i b l i o t e k a r z j a k k a ż d y d o b r ysprzedawca, winien "sprzedać"klientowi - czytelnikowi coś więcej,powinniśmy sprzedawać kulturę.Czytelnictwo i książka - jest bowiemintegralną częścią kultury i jedynie ten,kto uczestniczy w kulturze - czyta.Tak więc zależy nam, by bibliotekabyła tętniącym życiem centrum kultury.Najlepsi wśród młodych czytelników:Aleks Kwapich, Dalila Flicińska, JulitaDąbek, Ida i Maksym Kędzierscy,Magdalena Chyba, Wiktoria Trząska,Zuzanna i Martyna Nowickie, JuliaMuszyńska, Jagoda Szkudlarek,Dominika Tubacka, Zuzanna Świniarska,Joanna Pustelnik, Łukasz Obecny,Magdalena Pietrowska, AgnieszkaKlamańska, Patrycja Depczyńska,Karolina Borys, Natalia Czerniejewska,Agnieszka Klamańska, WiktoriaLipińska, Jagoda Szwed, Klaudiai Katarzyna Mikołajczeswkie, AdrianMichalak, Joanna i Paulina Owczarzak,Adrianna Matuszak, Barbara Kubacka,Patrycja Tyczka, Norbert Szczepański,Joanna Sucholas , Marta Skurzyńska,Magdalena Zamiara, Anna Radacz.Najlepsi wśród naszych dorosłychczytelników:Teresa Charzewska, Joanna Kulińska,Aurelia Błaszczyk, Bożena Machyńska,Ewa Nowicka, Bronisława Pypłacz,Bogumiła Wywiał, Halina Kubiak,Krzysztof Gawroński, Bożena Golińczak,Maria Kozińska, Teresa Rymarczyk,Katarzyna Walczak, Jadwiga Urbańska,Maria Szoszonek, Patrycja i IwonaChudzińska, Mariusz Schabikowski,Halina Ignatowska, Marianna Mazurek,Hanna i Elwira Jakubowskie, MariolaGrynig, Justyna Szczepańska, AnnaKowalska, Roman Chmielewski, MariaKaźmierczak, Maria Kowalik, MirosławaFela, Kazimiera Zych, Alicja i Arleta Baar,Grzegorz Napieralski, Zenon Jasicki,Janina Szczepańska, Irena Jackowska,Mirosław i Grażyna Ambrożak, DorotaOwczarzak, Tomasz Bieniara, AgnieszkaNarożna, Danuta Drajer, , Karol Łączny,Tadeusz Sikorski, Janina Jastrzebska,Danuta Tęsiorowska, RadosławFliciński, Agata Kniga, MirellaDeskowska, Ewa Naparta, MichalinaRewers, Teodor Sobczak, MarzenaZielińska, Halina Czerniejewska, MariaSandach, Klementyna Lewarska, MarekKorona, Agnieszka Sandach-RachelskaW B i b l i o t e c e p o c z y t e l n i k unajważniejsze są zbiory, zasoby,g r o m a d z e n i e i m e t o d y i c hudostępniania. Czytelnicy przychodzącydo biblioteki po książki, przychodzą powiedzę, marzenia, emocje, informacjeitp. Kwestią bardzo ważną jestaktualność zbiorów. Dokonując zakupuuzupełniającego nowości w bibliotecerobimy rozeznanie czytelnicze. Wydajenam się, że tak jest, bo przecież na codzień obcujemy z czytelnikami, którzyniejednokrotnie głośno i zdecydowaniewyrażają swoje oczekiwania. Bibliotekasłuży określonej społeczności. Każdaspołeczność ma swoją specyfikę, idą zatym specjalne oczekiwania. Musimywięc nie tylko słuchać swoichczytelników, ale też wsłuchać sięw głosy tych, którzy omijają biblioteki.Siła oddziaływania książki polega nagłębi tych najbardziej osobistychdoznań. Mimo, że książka przestałapełnić rolę głównego nośnika informacjio otaczającym świecie, to ciągledostarcza modeli wytyczającychsposoby bycia, określa kodeksypostępowania, podaje przykłady dlarozwiązywania problemów życiawłasnego. Dzięki niej czytelnik mamożność poznawania otaczającejrzeczywistości, poszerzenia wiedzyo otaczającym świecie. Książkad o s t a r c z a b o g a c t w a p r z e ż y ćwewnętrznych i kształtuje charaktery.(B.Sz.)


Spotkanie muzyczne - Śpiewające BrzdąceMuzyka jest jednym z obszarów procesu wychowania i wielostronnegouczenia się, który rozpoczyna się w przedszkolu. Przedszkole Miejskie„Bajka” pragnie wspierać i stymulować zmysły dzieci, a przez torozwijać ich wrodzone talenty.Jesienne spotkanie z historiąPiątkowe popołudnie 23 X 2009 r. przebiegało w mielżyńskiej szkole podhasłem „Jesienne spotkanie z historią”. Pamiętając o 70. rocznicywybuchu drugiej wojny światowej, zaprosiliśmy do nas uczniów z klasIV- VI Szkół Podstawowych.Dnia 28 i 29 października w budynkuprzedszkola przy ulicy PowstańcówWielkopolskich i przy ulicy Jasnejodbyły się Spotkania Muzycznept. Śpiewające Brzdące.Oba spotkania poprowadziłanauczycielka Sylwia Jaskuła. Podczastych spotkań dzieci z poszczególnychg r u p w y k o n y w a ł y p i o s e n k iz repertuaru Wydawnictwa Akord -Śpiewające Brzdące, które cieszyły siędużym uznaniem. Dzieci miały równieżokazję brać udział w wielu konkursach,m.in.: „ Co to za instrument ?”, „ Połączw pary”, „ Jaka to melodia ?”, „ Czegobrakuje?”. Wszystkim dzieciombiorącym aktywny udział w spotkaniupani dyrektor Ewa Skrzypska i panivicedyrektor Małgorzata Kierepkawręczyły dyplomy oraz koszyczkiz cukierkami. Naturalna muzykalnośćdzieci i fakt, że muzyka otacza jekażdego dnia, to wystarczającapodstawa organizowania spotkań tegotypu.Sylwia JaskułaDrużyny ze Szkół Podstawowychim. Powstańców Wielkopolskichw Strzałkowie i Mielżynie oraz ze SzkołyPodstawowej im. Lotnictwa Polskiegomieli za zadanie słuchać swojegoopiekuna i tak manipulować planszą, abypiłeczka tenisowa trafiła do narożnegootworu.w Witkowie zmagały się w różnychkonkurencjach. Po o b e j r z e n i uprezentacji, przygotowanej przezgimnazjalistę Piotra Pietrygę, zespołyrozwiązywały test dotyczący uzbrojeniawojska polskiego we wrześniu 1939roku. Spotkanie umiliły gościom występymuzyczne klasy czwartej oraz sióstrZawieja. Wiele emocji przyniosła zabawaz labiryntem, podczas której uczniowiePomysłodawcą i organizatoremimprezy był pan Michał Bocheński.„Jesiennym spotkaniem z historią”rozpoczęliśmy nasz udział w projekcie„ W y c h o w y w a ć d l a p o k o j uw Zjednoczonej Europie. Pamięć wojnyw naszym wspólnym domu”.Koordynator projektuBeata Bil- GurzędaW ciekawy sposób uczcili pamięć powstańców wielkopolskichSwój patriotyzm i pamięć o ważnych wydarzeniach dla naszej ojczyznymożna ukazywać na różne sposoby. Ciekawą inicjatywą wykazali sięnauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Witkowie, organizując już IVPieszy Rajd Powstańczy.Tegoroczny rajd odbył się 10października 2009 r., a jego trasawiodła z Witkowa przez Odrowąż doMielżyna, gdzie znajduje się pomnikupamiętniający egzekucję dwóchpowstańców wielkopolskich: AdamaS z c z e p a ń s k i e g o i F ra n c i s z k aŚwierkowskiego dokonaną przezżołnierzy hitlerowskich w 1939 r.Grupa trzydziestu uczniów wrazz nauczycielami swój marsz rozpoczęłaprzy Szkole Podstawowej nr 2,następnie podążając do Odrowąża,gdzie zwiedzili park będącypozostałością po pałacu Malczewskich.Po dotarciu do Mielżyna uczniowiewysłuchali prelekcji wygłoszonej przezTomasza Deskowskiego i zapalili zniczepod pomnikiem zamordowanychpowstańców. Po wspólnej fotografiiodbyło się ognisko zorganizowaneprzez radnego Pawła Lisiaka naszkolnym boisku. Uczniowie rozegralitakże symboliczny mecz w piłkę nożnąpomiędzy drużynami powstańcówwielkopolskich oraz oddziału strażyniemieckiej.Organizatorzy rajdu czyli MariuszZborowski, Czesław Nowaczyk, RobertKaźmierczak oraz Tomasz Deskowskizafundowali uczniom niebanalną,intrygującą i atrakcyjną lekcję historii.(M.Z.)


MDP - na wycieczce edukacyjnej w Poznaniu10 października Zarząd Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP RPprzy pomocy finansowej Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowiezorganizował wycieczkę dla młodzieży z drużyn pożarniczychOchotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Witkowo.Pasowanie na starszakaDnia 15 października br., w Przedszkolu Miejskim ,,Bajka” przy ulicyPowstańców Wlkp., odbyła się uroczystość pasowania na starszaka.Głównym celem wycieczki byłaJednostka Ratowniczo Gaśnicza SzkołyAspirantów Państwowej StrażyPożarnej w Poznaniu. Po przyjeździena miejsce w murach szkoły młodzieżprzywitał dowódca pierwszej zmianywraz z kadetami - słuchaczami szkołyaspirantów pełniącymi w tym czasiesamochód z drabiną mechaniczną.Każdy uczestnik wycieczki mógł sams p r ó b o w a ć p o d n i e ś ć n o ż y c ehydrauliczne lub utrzymać wążw y s o k o c i ś n i e n i o w y. L i c z b asamochodów ratowniczych orazznajdujący się na nich sprzęt zrobił nauczestnikach bardzo duże wrażenie.Uroczystość rozpoczęła sięodśpiewaniem hymnu przedszkolnegoi powitaniem zaproszonych gości. Ponim sześciolatki z oddziału ,,Bolkai Lolka” zaprezentowały częśćartystyczną. Dzieci wykazały sięwiedzą o: naszej ojczyźnie, przepisachruchu drogowego, zachowaniu przys t o l e , u ż y w a n i u z w r o t ó wgrzecznościowych. Wiersze i piosenkip r e z e n t o w a n e p r z e z d z i e c iniejednokrotnie bawiły publicznośći nagradzane były brawami.przez rodziców.Starszakami zostali: AmbrożakAnna, Bartosiewicz Bartosz, BasińskiMaksymilian, Białas Dawid, BochniakMateusz, Golonka Igor, Jóźwiak Julia,Lipiński Adam, Maćkowiak Oskar,Mańkowska Aleksandra, MańkowskaJulia, Marysiak Julia, Paluch Oliwia,Polanowski Michał, Rutecka Iga,Sucholas Amelia, Sucholas Fabian,Szymańska Julia, Włodarczyk Patryk,Zielińska Alicja, Zięba Nikodem.W życiu każdego z nas sąsłużbę w jednostce. Kadeci w bardzoc i e k awy s p o s ó b p r zedstawiliznajdujący się na samochodachratowniczo gaśniczych sprzęt.Zaprezentowany został między innymisamochód ratownictwa drogowego,ciężki samochód ratownictwatechnicznego, chemicznego orazOGŁOSZENIEDrugim punktem wycieczki byłSwarzędz. Przez dwie godzinymłodzież mogła korzystać z atrakcjiwodnych na basenie.Wszyscy bardzo pozytywnie oceniliwyjazd i z niecierpliwością oczekują nanastepny.(tkul)Burmistrz Gminy i Miasta Witkowoinformuje,że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowiew dniu 9.11.2009r.WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI , POŁOŻONYCH W WITKOWIEI RUCHOCINKU PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIAW DRODZE BEZPRZETATRGOWEJPo części mniej oficjalnej nadeszłachwila, na którą z niecierpliwościąc z e k a l i w s z y s c y u c z e s t n i c yuroczystości - ceremonia pasowanian a s t a r s z a k a . Ś l u b o w a n i eprzeprowadziła pani dyrektor EwaSkrzypska. Sześciolatki złożyłyprzysięgę, że będą dobrymi kolegami,będą dbać o dobre imię grupyi p r z e d s z k o l a , b ę d ą s w o i mzachowaniem sprawiać radośćrodzicom i nauczycielom, będą bawići uczyć się, by wkrótce zawołać WITAJSZKOŁO.Po złożeniu przysięgi bohaterowieuroczystości otrzymali pamiątkoweakty mianowania oraz upominki.Wszyscy uczestnicy zostali zaproszenina słodki poczęstunek przygotowanyuroczystości większe i mniejsze, ważnei mniej ważne. Oczekujemy na niezwykle w odświętnych, pięknychstrojach, z uśmiechem na twarzach,radością w sercu. Towarzyszą imkolorowe kwiaty, dobre słowai obecność tych, którzy znaczą w życiutak wiele. 15 października był dniemuroczystym i bardzo ważnym dla tychmłodych ludzi. Dlatego też pragnępodziękować wszystkim osobom,które swoją obecnością uświetniłynaszą uroczystość, dodały jej blaskui powagi.Dziękuję gorąco również tym, którzyp o m o g l i w p r z y g o t o w a n i uuroczystości.Justyna Gromadzińska


Październik - miesiącem wielu wydarzeń„Pamiątki z różnych zakątków świata - Egipt” pod takim hasłem w dniach8-9.10.2009 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Witkowie odbyła sięnietypowa wystawa. Celem było przybliżenie obyczajów, walorówturystycznych kraju oraz obcowanie z inną kulturą, sztuką, muzykąi religią.Przysłowie mówi, że „Egipt to Nil, a Nil toEgipt” - jednak w kraju tym zobaczyć możnatakże zakątki, których jego wody niedosięgają: przepiękne oazy - terenywiecznej zieleni, półwysep Synaj, rybyi koralowce - żyjące w słonych wodachMorza Czerwonego. Nasi uczniowie odbyliciekawą wyprawę do kraju faraonów,p a p i r u s ó w, kolorowych b a z a r ó wi alabastrowych meczetów, do kolebkicywilizacji oraz fantastycznego światapiramid, sfinksów i starożytnych świątyń.W tej dalekiej podróży towarzyszyliim wychowawcy świetlicy szkolnej -M. Kazecka i A. Skurczyńska. Wśródciekawych eksponatów znalazły się:tradycyjne stroje (galabije), różne nakryciagłowy, papirusy, ręcznie malowane kubkii filiżanki z postaciami faraonów,i chusty z metalowymi kółkami służące dotańca brzucha. Dromader - właścicieljednego garbu został uznany przez dzieci zanajsympatyczniejsze zwierzę żyjącew Egipcie. Nasza wystawa pokazaławielbłąda pod wieloma postaciami: jakopluszową maskotkę, torebkę, czy figurkęz drewna. Zdjęcia ryb umożliwiły poznaniepiękna podwodnego świata MorzaCzerwonego. Najczęściej rozpoznawanąprzez dzieci była filmowa rybka Nemoi ogończa niebieska potocznie zwanapłaszczką. Podziw uczniów wzbudziłatęczowa papugoryba, rożec arabskii skrzydlica pstra. Wśród nadmorskichpamiątek znalazł się złocisty piasek,muszelki i kawałki rafy koralowej.Zwiedzającym towarzyszyła egipskamuzyka.piękno zielonych brzegów Nilu orazstarożytne zabytki.Podsumowaniem zdobytych wiadomościo Egipcie był przeprowadzony przezwychowawców świetlicy szkolny konkursplastyczny pt. „W świecie faraonów”.Uczniowie licznie i bardzo chętnie wzięliw nim udział. Prace były oceniane w dwóchkategoriach wiekowych: 8-10 lat i 11-13 lat.Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się dn. 27października. Jury w składzie: M. Napierała,A. Skurczyńska i M. Kazecka wyłoniłonastępujących laureatów: J. Szymańskakl. Ia, N. Fatyga kl. II b, W. Janowicz kl. II a,P. Sołtysiak kl. II a, M. Berdzińska kl. IV b,W. Młynarczyk kl. IV a, Z. Wójt kl: VI b,P. Szczepańska kl. VI b, D. Szczepańskakl.IV b, G. Depczyńska kl V b, P. Pachutakl. V b. Wszystkim uczestnikom konkursudziękujemy, a laureatom gratulujemy!Autorzy wyróżnionych prac otrzymalidyplomy i piękne egipskie nagrody,a pozostali słodki upominek.Ciekawe, oryginalne, pracochłonnei estetyczne prace konkursowe stanowiądekorację, która upiększa świetlicę szkolną„trójki”.(M.K.)szkoły. Pamięć o naszym wielkim rodaku,wypełnianie jego duchowego testamentuto nasz obowiązek i zaszczyt.Natomiast w dniu 18 października 2009r.obchodziliśmy Światową Niedzielę Misyjnąpod hasłem „Aby mieli życie”. Z tej okazjiOgniska Misyjne ze Szkoły Podstawowej Nr2 i 3 przygotowały inscenizację pt. „Sercemisyjne”, która została przedstawionapodczas mszy świętej o godz. 12.00.(M.M.)Dzień Edukacji Narodowej to jedenz ważniejszych dni w kalendarzu imprezszkolnych. Wszyscy uczestniczyliśmyw apelu przygotowanym przez uczniów klastrzecich. Wysłuchaliśmy pięknych życzeń,piosenek i wierszy. Także SamorządU c z n i o w s k i d o ł ą c z y ł z e s w o j ąniespodzianką. Dużo radości sprawiływszystkim życzenia, które otrzymaliśmy odróżnych osób i instytucji. DZIĘKUJEMY!Tr a d y c y j n i e w t y m m i e s i ą c upierwszoklasiści są pasowani na uczniównaszej szkoły. Uroczystość odbyła się27.10.2009r. Przed licznie przybyłąpublicznością dzieci zaprezentowały sięw swoim pierwszym programie. Zadziwiłyalabastrowe figurki Anubisa i Ozyrysa,popiersia: Ramzesa II, Tutenchamonai Nefretete. Wystawa obfitowała w kartkipocztowe z różnych zakątków Egiptu, biletywstępów do świątyń w Luksorze, Karnaku,Edfu, Kom Ombo, Abu Simbel, DolinyKrólów, bilet do Muzeum Egipskiegow Kairze i piramid w Gizie. Na wystawie niezabrakło egipskiej waluty - funta egipskiego(LE), perfum o zapachu papirusu lub kwiatulotosu, sziszy - fajki wodnej, arafatek.Piękna biżuteria, instrumenty i figurkiz drewna, to pamiątki typowo nubijskiepochodzące z okolic Asuanu nazywanego„bramą do Czarnej Afryki”. Dziewczynychętnie przymierzały kolorowe szaleWystawę obejrzeli uczniowie naszejs z k o ł y o r a z d z i e c i z o d d z i a ł uprzedszkolnego. Wszyscy z dużą uwagąsłuchali ciekawostek i z zainteresowaniemoglądali pamiątki. Dowiedzieli się, że z krajufaraonów warto przywieźć: skarabeusza(symbol szczęścia), klucz życia (symbolwiecznego życia) i Oko Horusa (symbolochrony). Poznali znaczenie niektórychhieroglifów, dzięki czemu mogli odczytaćkrótkie wyrazy czy imiona. Dużymzainteresowaniem cieszyła się wystawafotograficzna pod hasłem: „RzeczywistośćEgiptu”. Zdjęcia odzwierciedlały codzienne,autentyczne życie Egipcjan, pokazywałyDni 5 - 9 października to Tydzień opiekinad zwierzętami. Uczniowie wysłuchaliaudycji informującej o przebiegu tygodnia,a następnie włączyli się w planowane przezopiekunów przedsięwzięcia: konkursplastyczny „Moje wymarzone zwierzątko”,prezentację multimedialną „Zwierzęta nasiprzyjaciele”. Wykonali bardzo ciekaweprace, które można było podziwiać nawystawce oraz z dużym zainteresowaniemobejrzeli prezentację.Natomiast 10 października w DniuDrzewa, aby ocalić kilka polskich drzew,miała miejsce zbiórka makulatury.Uczniowie bardzo chętnie włączyli się doakcji, tym bardziej, że był to jednocześniekonkurs klasowy. Zebraliśmy 1,5 tony,a rekordzistami były klasy: VI a i VI b po 335kg. W akcję zaangażowali się równieżrodzice, którzy pomogli zebrać i dostarczyćmakulaturę do szkoły. DZIĘKUJEMY !(A.W. G.J.)Z okazji Dnia Papieskiego uczniowieSzkoły Podstawowej Nr 3 przygotowaliprogram słowno-muzyczny, który miałprzypomnieć najważniejsze chwile z życiaKarola Wojtyły, a szczególnie jego wybór nastolicę Piotrową 31 lat temu. Inscenizacjazostała przedstawiona w NiedzielęPapieską, w kościele podczas mszy świętejdla dzieci, a 16 października uczniom naszejumiejętnościami, pokazały, jak wiele możnasię nauczyć w tak krótkim czasie. Nieszczędzono im pochwał i podziękowań.Ciepłe słowa padły z ust zastępcyburmistrza GiM Witkowo, pana MarianaGadzińskiego, Dyrekcji i Rodziców.Pierwszaki otrzymały drobne upominki odRady Rodziców, Samorządu Uczniowskiegooraz uczniów klas trzecich. W tymwyjątkowym dniu dodatkową atrakcją byłwystęp laureatki programu „Od przedszkolado Opola” Agnieszki Abramkiewicz, którazaśpiewała piosenkę pt. „SłonecznaKalifornia”. Po części oficjalnej dzieci,wychowawcy i rodzice udali się do klas nasłodki poczęstunek. Ten dzień na pewno nadługo pozostanie w ich pamięci.Z okazji Międzynarodowego MiesiącaBibliotek Szkolnych aktyw bibliotecznyprzygotował gazetkę prezentującą praceuczniów - ilustracje do wybranych książek;wystawki tematyczne: „Jedna książka -różne wydania”, „Mikołaj Rej - ojciecliteratury polskiej”. W celu zainteresowaniaciekawą książką oraz pokazania jak możnap ł y n n i e i w y r a z i ś c i e c z y t a ć ,w poszczególnych klasach prezentowanebyły fragmenty wybranych pozycji, bo „cóżmoże być bardziej cennego od codziennychspotkań z mądrymi książkami …”.(A.B.)


Z prac Rady Miejskiej w WitkowieW dniu 16 października odbyło sięposiedzenie Komisji Rolnictwa, OchronyŚrodowiska i Przestrzegania PorządkuPublicznego. Komisja zapoznała sięz działalnością instytucji obsługującychrolnictwo. Informację przedstawili:p. Maria Dykszak - Prezes SpółdzielniKółek Rolniczych, p. Kazimierz Zamiar -Prezes Gminnej Spółdzielni „SCH”,p. Henryk Kusiołek - Prezes SpółdzielniMleczarskiej oraz p. Adam Rydlewicz -Dyrektor Banku Spółdzielczego.W związku z trudną sytuacją w rolnictwie,Społeczno-Gospodarczego. Komisjazapoznała się z sytuacją finansowąOśrodka Kultury, Sportu i Rekreacji posezonie letnim, przedstawioną przezp. Stanisława Rajkowskiego - DyrektoraOśrodka. Spotkanie z Dyrektorem było teżokazją do szerokiego omówieniawszystkich aspektów działalności OKSiR-u.Komisja wysłuchała również informacji p.Mariana Gadzińskiego - ZastępcyBurmistrza Gminy i Miasta o realizacjiwniosków, zgłoszonych przez Komisję napoprzednich posiedzeniach.Katalog FirmFirma „GOSŁAW” Sławomir Szyperski - Usługi wykończenioweTelefon: 505 985 660Komisja wspólnie z Burmistrzem Gminyi Miasta wypracowała treść „Stanowiska”dotyczącego ekonomicznych warunkówgospodarowania i oczekiwanych zmianw rolnictwie. Stanowisko to zostałoprzekazane do Marszałka Sejmu RP,Prezesa Rady Ministrów oraz MinistraRolnictwa i Rozwoju Wsi.W dniu 19 października odbyło sięposiedzenie Komisji Szkolnictwa, Kultury,Sportu i Opieki Społecznej. Głównymtematem posiedzenia było spotkaniez dyrektorami szkół podstawowychi gimnazjów na temat ich bieżącejdziałalności i potrzeb remontowych na2010r.W dniu 22 października odbyło sięposiedzenie Komisji Finansów i RozwojuW dniu 29 października odbyło sięposiedzenie Komisji Rolnictwa, OchronyŚrodowiska i Przestrzegania PorządkuPublicznego. Komisja analizowała sprawyzwiązane z wywozem nieczystości, m.in.sprawę segregowania nieczystości naskładowisku w Chłądowie. Dokonałarównież oględzin targowiska zwierzęcego,po zmianie jego lokalizacji z ulicyKosynierów Miłosławskich, na ulicę Nową.W dniu 30 października odbyło sięposiedzenie Komisji Rewizyjnej. Komisjadokonała kontroli finansowej OśrodkaKultury, Sportu i Rekreacji za III kwartałybr. oraz kontroli wydatków z budżetugminy w zakresie kultury fizycznej, sekcjisportowych (UKS) i Gminnego KlubuSportowego „Vitcovia”.(B.R.M.)Bezpłatna reklamaZapraszamy wszystkich przedsiębiorców z terenu Gminy Witkowo donadsyłania materiałów prezentujących firmę.Wystarczy przygotować krótką informację o działalności oraz dane adresowe.Nadesłane materiały zostaną zamieszczone na stronieInternetowej Urzędu www.witkowo.pl (Oficjalną stronę internetowąUrzędu w ciągu miesiąca odwiedza około 6000 Internautów)oraz zostaną opublikowane na łamachWitkowskich Wiadomości Samorządowych(bezpłatne wydawnictwo o nakładzie 1000 egzemplarzy docierające bezpośrednio domieszkańców Gminy).Urząd Gminy i Miasta w Witkowie62-230 Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1telefon: (0 61) 477-81-94 (wew. 31)e-mail: promocja@.witkowo.pl„DOZÓR” z Gniezna


11 Listopada - Gminne Obchody Odzyskania NiepodległościWiele krwi przelano, zanim pamiętnego dnia 11 listopada 1918 roku Polskaodzyskała niepodległość. 91 lat temu naród polski wybiegł na ulice, ściskał,i znajomych, i obcych sobie ludzi, ciesząc się z odzyskania wolności. Byuczcić to zwycięstwo, co roku obchodzimy w naszej gminie ŚwiętoOdzyskania Niepodległości. Oddajemy hołd przodkom, bohateromnarodowym, gromadząc się przy pomniku Powstańców Wielkopolskich.W dniu 11 listopada 2009 rokuspołeczność naszej „Małej Ojczyzny”przybyła licznie na spotkaniepatriotyczne, które tradycyjnierozpoczęło się mszą świętą w Kościelep.w. św. Mikołaja w Witkowie. Ksiądzproboszcz Stanisław Goc nawiązałw h o m i l i i d o p a t r i o t y z m uwspółczesnych Polaków. Powołując sięna badania mediów dotyczącerozumienia miłości do Ojczyzny i jejdeklarowania, ksiądz proboszczMiejskiej w Witkowie, Radny RadyPowiatu p. Telesfor Gościniak, ksiądzproboszcz Stanisław Goc, delegacjeszkół, instytucji, zakładów pracy,o r g a n i z a c j i p o z a r z ą d o w y c h ,przedstawiciele Wojska Polskiego orazPoczty Sztandarowe, przy dźwiękachpieśni legionowych, przeszli podpomnik.P o o d ś p i e w a n i u h y m n unarodowego i złożeniu raportu przezprzyboczną VIII Drużyny Harcerskieja swoją postawą i działaniem wyrażaćmiłość do naszej Ojczyzny. Wyrazemwdzięczności dla historii i przodkówbyła minuta ciszy, która pozwalałauczestnikom na chwilę zadumyi osobistych refleksji.Naszą chlubną tradycję historycznąuczestnikom spotkania przybliżył takżei Wolność w białej szacie z flagąnarodową. Atmosferę tamtych dnidopełniała postać Józefa Piłsudskiego.P a t e t y c z n y n a s t r ó j , k l i m a tlistopadowych dni uwydatniała takżescenografia: kolory biało - czerwone,krzyże z brzozy z nekrologamii umieszczonymi na nich datamiuświadomił, że społeczeństwo, mimopozorów, potrafi docenić wolność,cieszyć się z niej. Nie brakuje namzwyczajnych gestów patriotyzmu,choćby wywieszania flagi czyuszanowania symboli narodowych.Oczywiście, patriotyzm naszychprzodków miał inny wymiar, wymagałoddania życia, dzisiaj na pewno łatwiejkochać Ojczyznę. Kończąc kazanie,wyraził nadzieję, że dzięki wychowaniumłodego pokolenia wyniki badań będąjeszcze lepsze.Następnie uczestnicy uroczystości:Burmistrz Gminy i Miasta Witkowop. Krzysztof Szkudlarek, ZastępcaBurmistrza p. Marian Gadziński,przewodniczący Rady Miejskiejp. Bogusław Mołodecki, Radni Radyokolicznościowe przemówienie wygłosiłBurmistrz Gminy i Miasta Witkowop. K. Szkudlarek. Podkreślił,że dzisiejszy dzień ma szczególnemiejsce w sercach Polaków. To dzieńradości, dumy, zwycięstwa, wielkiegoświęta, szczęścia, wolności oraznadziei. Przypomniał także trudnądrogę narodu polskiego do wolności,trwającą 123 lata, wymagającąpoświęceń i wielkich ofiar od naszychprzodków. Znaczące miejsce w naszejhistorii zajmują takie daty jak: 1772 r.,1793r., 1795r., 1830 r., 1863r., 1914r.,a także bohaterowie tamtych dni,w szczególności Józef Piłsudski - symboln a s z e j w o l n o ś c i . K o ń c z ą cprzemówienie, Burmistrz stwierdził, żepowinniśmy cieszyć się wolną Polską,program artystyczny pt. „Droga dowolności” przygotowany przeznauczycieli i młodzież Gimnazjum im.Adama Borysa w Witkowie. Młodziartyści piosenkami i tekstamipoetyckimi przypomnieli długą drogęz n i e w o l o n e g o n a r o d u d oniepodległości, deklarowali szacunekdo historii i miłość do kraju ojczystego.Podkreślili bohaterstwo pokoleńwalczących o wolność, która stała siędla wszystkich „świętością”. Wielkienadzieje Polaków w inscenizacjizaprezentowały dwie postacie: Polskibiało-czerwonej w łańcuchachważnych wydarzeń historycznych, któredoprowadziły do wolności.Atmosferę wolności przypomniałyrównież pieśni patriotyczne zaśpiewaneprzez Zespół Śpiewaczy „My, Młodzi”.Na zakończenie uroczystości głoszabrał ponownie Burmistrz Gminyi Miasta Witkowo, dziękując wszystkimza udział i zapraszając do zwiedzeniaw S a l i H i s t o r i i w y s t a w yokolicznościowej pt. „ORZEŁ - SYMBOLPRZYNALEŻNOŚCI”, którą przygotowałWitkowski Klub Kolekcjonerów.(T.Sz.)

More magazines by this user
Similar magazines