LISTA 2

ii.pwr.wroc.pl

LISTA 2

HURTOWNIE DANYCHLISTA 2MICROSOFT SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO ORAZ PODSTAWY INTEGRATIONSERVICESCele: Przygotowanie danych. Tworzenie tabel i schematów. Kopiowanie danych za pomocą SELECT ... INTO.Zadania:1. (1 pkt) W bazie danych należy utworzyć schemat, którego nazwa będzie odpowiadać nazwisku wykonującegoćwiczenie (zapisać zapytanie tworzące ten schemat).2. (1 pkt) W nowo utworzonym schemacie stworzyć tabele (zapisać skrypt create table), opisane w następującychpodpunktach:DIM_CUSTOMERtabele źródłowe:• Sales.SalesTerritory• Sales.Customer• Sales.Individual• Person.Contact1


DIM_PRODUCTtabele źródłowe:• Production.Product• Production.ProductSubcategoryDIM_SALESPERSONtabele źródłowe:• HumanResources.Employee• Person.Contact• Sales.SalesTerritory• Sales.SalesPersonFACT_SALESUwaga: Kolumny OrderDate oraz ShipDate mają być typu całkowitego.tabele źródłowe:• Sales.SalesOrderDetail2


• Sales.SalesOrderHeader3. (1 pkt) Wypełnić nowoutworzone tabele danymi znajdującymi się w tabelach źródłowych. Do wypełnieniaużyć instrukcji INSERT INTO.Uwaga 1. Do tabeli DIM_PRODUCT należy także skopiować produkty, które nie mają przypisanej podkategorii.Uwaga 2. W tabeli FACT_SALES kolumny OrderDate oraz ShipDate przechowują dane typu całkowitego, gdzie 4pierwsze cyfry oznaczają rok, dwie następne miesiąc, a dwie ostatnie dzień. Do pobrania poszczególnych częścidaty użyć funkcji datepart.4. (1 pkt) Dodać integralność referencyjną i klucze główne do tabel już zdefiniowanych.5. (1 pkt) Przygotować instrukcję INSERT INTO, która sprawdzi poprawność integralności referencyjnej oraz kluczegłówne.6. (1 pkt) Przygotować instrukcję usuwającą każdą z tabel utworzonych w trakcie dotychczasowej pracy.Uwaga: Instrukcja powinna być wykonana tylko pod warunkiem istnienia usuwanej tabeli. Należy sprawdzić, czydana tabela istnieje, używając instukcji IF oraz informacji zawartych w widoku systemowym INFORMA-TION_SCHEMA.TABLES.7. (1 pkt) Używając Visual Studio 2008 (lub wersji istniejącej w laboratorium) utworzyć projekt typu IntegrationServices (wybierając z Menu File -> New Project) .8. (*)(1 pkt) Utworzyć nowy pakiet, który będzie zawierał instrukcje SQL napisane podczas pracy nad listą pierwsząoraz punktem 4. i 6. tej listy.Uwaga: Do umieszczenia instrukcji SQL w treści pakietu użyć zadania Execute SQL Task (Menu – View – Toolbox).Utworzony pakiet powinien działać sekwencyjnie i wykonywać następujące zadania:1. Usunąć tabele z przedrostkiem DIM i FACT (oczywiście usunąć tylko te, które istnieją),2. Utworzyć tabele z przedrostkiem DIM i FACT,3. Wypełnić tabele danymi (instrukcje INSERT INTO),4. Dodać więzy integralności z ćwiczenia (4).3

More magazines by this user
Similar magazines