10.07.2015 Views

P O I S T N Á Z M L U V A

P O I S T N Á Z M L U V A

P O I S T N Á Z M L U V A

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1) Informácie pre Drţiteľov karty o cestovnom poistení- POKYNY PRE POISTENÉHO -Aby ste boli maximálne spokojný so službami našej spoločnosti, pripravili sme pre Vás Pokyny, v súlade s ktorými doporučujemepostupovať v záujme čo najrýchlejšieho a bezproblémového poskytnutia pomoci a poistného plnenia.AKO KONTAKTOVAŤ A POUŢIŤ ASISTENČNÚ SLUŢBU TRAVEL GUARDV prípade ochorenia, úrazu či iných touto poistnou zmluvou krytých poistných udalostí Vám poskytne pomoc v zahraničí našaasistenčná služba TRAVEL GUARD. Pod pojmom asistenčná služba sa rozumie organizačná a konzultačná pomoc pri odstraňovanínásledkov poistnej udalosti v mieste Vášho zahraničného pobytu. Asistenčná služba TRAVEL GUARD je pripravená Vám pomôcťnepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni, na ktoromkoľvek mieste sveta. Všetky centrá TRAVEL GUARD sú moderne vybavené,pracujú v nich kvalifikovaní lekári, právnici a výkonný personál, hovoriaci svetovými jazykmi.Kontaktné telefónne číslo na asistenčnú sluţbu:+420 225 341 157TRAVEL GUARD môžete kontaktovať osobne alebo prostredníctvom inej osoby ( lekár, ošetrujúci, spolucestujúci a pod. ) na horeuvedenom telefónnom čísle. V prípade núdze je možné volať na účet volaného. Pri styku s TRAVEL GUARD budete požiadaný oinformácie, ktoré sa týkajú poistnej udalosti, a preto sa na tento rozhovor pripravte dopredu. Vaše správne a presné odpovedeurýchlia riešenie vzniknutej situácie. Budú od Vás žiadať predovšetkým tieto informácie: meno a priezvisko poškodenej osoby, typ poistenej platobnej karty VÚB, a.s. informácie o poistnej udalosti, ak ste boli ošetrený - popis diagnózy (prípadne aj jej číslo) a kontakt na ošetrujúceho lekára alebo nemocnicu, v ktorej steboli ošetrenýV prípade núdze je poistený povinný ihneď kontaktovať asistenčnú službu, a to osobne, pokiaľ mu to zdravotný stav dovoľuje, aleboprostredníctvom ošetrujúceho lekára, spolucestujúceho alebo rodinného príslušníka, aby mohol byť zvolený čo najúčinnejší postuppomoci. Poistený je povinný v prípade vzniku poistnej udalosti dodržiavať pokyny asistenčnej služby a ňou určených osôb, najmä čosa týka liečenia, prepravy, repatriácie, hlásenia udalostí polícii alebo iným orgánom, uplatnenia si nároku na náhradu škody vočiškodcovi a je povinná dať svoj súhlas k uvedenému, či už ústne alebo písomnou formou, ak si to okolnosti vyžadujú. V prípade, akpoistená osoba nesplní uvedené povinnosti poisťovňa nie je povinná plniť. Poisťovňa neuhradí liečebné náklady a asistenčné služby,ktoré boli vynaložené v rozpore s doporučením alebo pokynmi asistenčnej služby, ani liečebné náklady a asistenčné službyprevyšujúce čiastku 350 EUR, pokiaľ boli vynaložené bez jej predchádzajúceho súhlasu.AKO POSTUPOVAŤ PRI POISTNEJ UDALOSTIPri kaţdej škode je potrebné zabezpečiť informácie o osobe, ktorá za škodu zodpovedá.Lekárske ošetrenie: Pri bežných ambulantných ošetreniach vyžadujú niektorí zahraničný lekári platby v hotovosti. Uschovajte si preto všetkyoriginály lekárskych správ a účtov vyplatených v hotovosti. Ak nie ste schopný tieto účty uhradiť, kontaktujte TRAVEL GUARD.Asistenčnú službu kontaktujte vždy v prípade náročných ambulantných výkonov alebo hospitalizácie. Ak príde k hospitalizácii, musíteinformovať TRAVEL GUARD okamžite po prijatí do nemocnice. TRAVEL GUARD prijme a predá rodinným príslušníkom urgentné správy, ktoré súvisia so zdravotným stavom poisteného. Akbude Váš zdravotný stav umožňovať alebo vyžadovať prevoz do krajiny trvalého pobytu alebo krajiny, ktorej ste občanom, TRAVELGUARD zaistí Vašu prepravu. Ak utrpíte smrteľný úraz TRAVEL GUARD zaistí prevoz Vašich pozostatkov.Zodpovednosť za škodu: Ak nastane poistná udalosť, ktorá by zahrňovala škodu na majetku či zdraví iných osôb, okamžite kontaktujte TRAVELGUARD. Bez výslovného súhlasu poisťovne nesmiete urobiť žiadne priznanie zodpovednosti, ponuku, sľub alebo vykonať platbu. Akutrpí poisťovňa ujmu v dôsledku neskorého hlásenia poistnej udalosti, strácate nárok na akékoľvek poistné plnenie. Pri obhajobealebo súdnom vymáhaní nároku ste povinní poskytnúť poisťovni všetky informácie a doklady, ktoré máte k dispozícii.Strata a poškodenie batoţiny: Ak Vaša batožina alebo osobné veci, ktoré sú Vašim majetkom a sprevádzajú Vás na ceste, budú poškodené alebo stratené,musíte okamžite podniknúť kroky na ochranu, záchranu alebo znovu získanie Vášho majetku. Musíte okamžite oznámiť škodudopravcovi alebo uschovávateľovi, ktorý za stratu / poškodenie zodpovedá a vyžadovať spísanie protokolu a uplatniť náhradu škody.V prípade lúpeže alebo krádeže informujte políciu a žiadajte spísanie protokolu.- 1 -


2) Informácie pre Drţiteľov karty o poistení ochrany tovaru1. Aby ste mohli využiť poistné krytie, na nákup celej sumy tovaru musíte použiť platobnú kartu Mastercard Gold vydanú Poistníkom;2. Poškodenie alebo odcudzenie tovaru musí nastať počas poistnej doby;3. Poistiteľ sa rozhodne, či bude tovar opravený alebo vymenený, alebo Vám vyplatí poistné plnenie do výšky sumy z origináludokladu, ktorý obsahuje popis predmetu;4. Ak je poškodený/ odcudzený tovar súčasťou páru, poistné plnenie bude zohľadňovať iba výšku škody za poškodený tovar. Ak bybol tovar zo sady samostatne nepoužiteľný, poistné plnenie nebude kryť škodu zahŕňajúcu škodu na druhom tovare z páru.Zmluvné strany sa dohodli, že poistiteľ má právo na ponechanie zostávajúcej časti pôvodného páru/ sady; a5. Zmluvné strany sa dohodli, že tovar, ktorý sa našiel potom ako bol odcudzený, alebo tovar, ktorý poistiteľ vymenil v dôsledkupoškodenia, sa stáva majetkom poistiteľa a Držiteľ karty musí spolupracovať pri jeho návrátení nám.Vaše povinnosti po strate alebo poškodení tovaruV prípade poistnej udalosti:1. Je Vašou povinnosťou:a) Kontaktovať nás na telefónnom čísle 0850 111 333 do 24 hodín od zistenia Krádeže vlámaním, alebo Lúpežného prepadnutia,alebo Náhodného poškodenia, aby sme Vám mohli zaslať formulár o nahlásení poistnej udalosti a dať Vám inštrukcie ako máte ďalejpostupovať;b) podať správu na políciu do 24 hodín od zistenia krádeže;c) vyplniť, podpísať a vrátiť nám formulár o nahlásení poistnej udalosti spolu s nasledovnými dokladmi do 30 dní od oznámenipoistnej udalosti:• originálny doklad zobrazujúci popis položky a sumu zaplatenú za nákup;• oficiálnu policajnú správu o krádeži, a• všetky ďalšie príslušné dokumenty, o ktorých poskytnutie Vás môžeme požiadať, ad) spolupracovať s nami pri skúmaní, hodnotení a uzatvorení poistnej udalosti.2. V prípade náhodného poškodenia Vás môžeme požiadať o zaslanie poškodeného tovaru na Vaše náklady, aby sme vedeli lepšieohodnotiť rozsah poškodenia.3) Informácie pre Drţiteľov karty o poistení rozšírenej zárukyV PRÍPADE PORUCHY:Ak Elektrospotrebič nefunguje:skontrolujte návod na použitie za účelom overenia, či sú riadne urobené všetky nastavenia a skontrolujte, či je riadne zapojenýkábel napájania.skontrolujte, či ste krytý podmienkami tohto Programu alebo či sa na daný prípad aplikujú jeho výluky. Ak je Elektrospotrebič stálekrytý zárukou od výrobcu, kontaktujte priamo zmluvný servis výrobcu alebo predajcu.ak sa domnievate, že ste krytý podmienkami Poistenia Rozšírenej záruky, kontaktujte Servisné Call Centrum na linke 0850111 333 do 5 dní od výskytu vady. Na tejto linke budete informovaní ako postupovať s Vašou reklamáciou a Chartis Vám zašleFormulár - hlásenie poistnej udalosti.tento Program kryje služby poskytované v domácnosti Zákazníka iba vo vzťahu k veľkým elektrospotrebičom. Keď oznámite svojureklamáciu, budete informovaní vo vzťahu ku ktorým elektrospotrebičom je možné poskytnúť služby priamo v domácnosti Zákazníka.Opravy vo vzťahu ku všetkým ostatným elektrospotrebičom budú vykonávané len v Poistiteľom Autorizovaných servisných strediskácha náklady na dopravu Elektrospotrebičov do a z týchto stredísk bude znášať Držiteľ karty.všetky opravy musia byť vykonané Autorizovanými servisnými strediskami výrobcu. Zákazník musí získať súhlas Servisného CallCentra predtým ako poverí Autorizované servisné stredisko vykonaním opravy.Zákazník je povinný zaplatiť Autorizovanému servisnému stredisku za vykonanie opravy a potom predložiť príslušnú faktúru napreplatenie spolu s reklamačným formulárom Chartis podľa podmienok Poistnej zmluvy a Poistných podmienok.- 3 -


Rozsah poistného krytia: Cestovné poistenieVPPVPP 4-2012-1-MOddiel II.Mastercard GoldLimit poistného plneniaPoistenie asistenčných sluţieb v zahraničí150 000 €Náklady na prevoz poistenej osoby alebo telesných pozostatkovzahrnuté24 hodinová služba k dispozícii vo všetkých svetových jazykoch zahrnutéLekársky personál k dispozícii v prípade úrazov a ochorenízahrnutéLekárske odporúčania, dohodnutie stretnutia v ambulancii alebo prijatie do nemocnice v krajinevycestovaniaPriama úhrada nákladov asistenčnou službou zdravotníckemu zariadeniu, v prípade úhrady finančnenáročných zákrokov – aby poistený nemusel použiť vlastné finančné prostriedkyLetecká ambulancia – v prípade potreby pre účely návratu na SlovenskoZaistenie liekov pre naliehavé prípady, ak nie sú k dispozícii v mieste pobytu v zahraničíPoskytnutie informácií týkajúcich sa vízovej povinnosti a požiadaviek na očkovanie v zahraničíPoradenstvo pri strate batožiny, cestovného pasu a cestovných dokladovPrenos núdzových správ najbližšej rodine poistenej osobyzahrnutézahrnutézahrnutézahrnutézahrnutézahrnutézahrnutéZabezpečenie rezervácie hotelového ubytovania pre rodinných príslušníkov, ak sa poistená osobazahrnuténachádza v núdzovej situáciiZabezpečenie návratu detí v prípade núdzových situáciízahrnuté- spoluúčasť 0 €Poistenie liečebných nákladov v zahraničí150 000 €Oddiel III.- spoluúčasť 0 €Poistenie pre prípad akútneho zubného ošetrenia350 €Oddiel IV.- spoluúčasť 0 €Poistenie pre prípad náhodného poškodenia ortopedických pomôcok100 €Oddiel V.- spoluúčasť 0 €Strata/krádeţ/poškodenie batoţiny500 €Limit na batožinu 250 €Oddiel VI.Limit na položku 200 €- spoluúčasť 50 €Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na majetku50 000 €Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví Oddiel VII.50 000 €- spoluúčasť 0 €Poistenie úrazuS následkom smrti Oddiel VIII.20 000 €S následkom čiastočnej trvalej invalidity 20 000 €Poistenie platné len pre držiteľa hlavnej platobnej kartyZimné športyLetné športyVekový limit poistenej osobyMaximálne trvanie cestyÁNOÁNOÁNO80 rokov90 dníRozsah poistného krytia: Poistenie ochrany zakúpeného tovaru a Poistenie rozšírenejzáruky tovaruVPPLimit poistného plneniaPoistenie ochrany tovaru VPP 4-2012-2-M 5 000 €Poistenie rozšírenej záruky (pre elektroniku zakúpenú prostredníctvom poistenej karty, počas 1 rokapo skončení zákonnej 2-ročnej záruky)VPP 4-2012-3-M 1 000 €- 4 -

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!