Letak SIFILIS - HUHIV-a

huhiv.hr
  • No tags were found...

Letak SIFILIS - HUHIV-a

Važnost kondomaSIFILISNajbolji naËin zaštite od spolno prenosivih bolesti je kondom odlateksa. Uporaba kondoma mora biti ispravna.Ljudska pogreška tijekom uporabe je ËešÊa i ozbiljnija od grešaka usamoj proizvodnji. Kondom ne smijete nositi u džepu jer može doÊido termiËkih i mehaniËkih ošteÊenja. Uvijek treba upotrijebiti novikondom tijekom bilo kojeg spolnog odnosa.NajËešÊe se kondom ošteti s noktima ili zubima prilikom otvaranja.Postavlja se na penis u erekciji i prije bilo kakvog genitalnogdodira. Tijekom odnosa važno je održavati dovoljnu vlažnost.Treba upotrebljavati lubrificirajuÊa sredstva (kreme i gelove zapodmazivanje) na bazi vode.Hrvatska udruga za oboljele od HIV-aMedvešËak 9, ZagrebT: 01 / 4666 655F: 01 / 4666 655HIV SOS tel: 0800 448 767info@huhiv.hr, www.huhiv.hrTestiranja se vrše u svim ginekološkim i dermatoveneroloskimabulantama, bilo javnim bilo privatnim ordinacijama i klinikama.MINISTARSTVO ZDRAVSTVA ISOCIJALNE SKRBI REPUBLIKE HRVATSKE


Sifilis je bolest uzrokovana bakterijomTreponema pallidum.Sifilis se može podijeliti na sljedeÊi naËin:- veneriËni - prenosi se spolnim putem nomože se prenijeti i sa majke na dijete krozposteljicu te kontaktom odraslih osoba sadjecom koja imaju kongenitalni sifilis- neveneriËni endemski - akutna bolestograniËenih geografskih podruËja koja seprenosi kontaktom meu ljudima ili prekokontaminiranih predmetaŠto je sifilis?- primarni sifilis - nakon inkubacije koja trajeoko 21 dan, nastaje bezbolni Ëir (ranica)najËešÊe na vrhu penisa kod muškaracaodnosno na stidnim usnama kod žena.Ranica nakon mjesec dana nestaje.PoveÊavaju se i limfni Ëvorovi.- sekundarni sifilis - nakon širenja Treponemekrvlju nastaju promjene na koži, osipikoji zahvaÊaju dlanove i stopala, promjenena sluznici usne šupljine, poveÊavaju se ikrajnici, pojavljuju se i umor, glavobolja,bolovi u kostima, mišiËima, zglobovima,povišena temperatura.- prve dvije faze traju otprilike 2 godine i za tovrijeme osoba je zarazna- razdoblje latencije - nakon što spontanonestanu simptomi prve dvije faze, više nemavidljivih znakova bolesti no bakterija je i daljeu tijelu i s vremenom ošteÊuje kožu, srce,krvne žile, živËani sustav.Kako se zaštititi?Upotrebom kondoma za sveoblike spolnih odnosa, notakva zaštita nije uvijekdovoljna, jer se promjene kojeuzrokuje sifilis mogu naÊi ina koži i sluznicama drugihdijelova tijela.LijeËenjepenicilinomSimptomiTestiranjeDijagnoza se postavlja na temelju specijalistiËkog pregleda ikrvnih testova na sifilis. Tijelu je potrebno u prosjeku 3 mjesecada razvije antitijela na bakteriju koja uzrokuje sifilis pa testnapravljen u tom periodu od prva 3 mjeseca ne mora pokazatiispravan rezultat.

More magazines by this user
Similar magazines